Justitie en moraal Uiterste beperking van regering gevraagd Twee jaar kernproeven Duitse douane schoot man aan op Ned. gebied Twee doden, vier zwaar au Gearresteerde vrouw bekent Ronde-tafelconferentie in Djakarta Tamelijk zonnig VERHOGING VAN HEREN Zaïidauto overreed vallende jongen WESTEN STELT VOOR: Regering wekte cle indruk dat het anders zou gaan Zesde vlootgewoon op oefening" Daarna meegenomen over de grens Ziekenfondspremie 0,2 hoger? Auto reed in haven: man verdronken Majoor Simons „even ongerust' V oor stel van Nationale Raad: in Buitengewesten met gemengde gevoelens ontvangen TV-toestellen mét muntmeter Het gaat albeter- met de frank r 0OI«)ERDAG 22 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3771 fr-" .-•■'V'- y 5? Te goeder trouw J v. Besprongen Onderzoek MOORD IN BEUGEN Nederlander in Suriname „staatsgevaarlijk" Derde zwarte ooievaar Zorin twijfelt K. Rotterdam: tfltte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1 Putbus 1112 - Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1093 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u, Telef 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks A Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER vannacht en morgenochtend plaatselijk mist, overigens wisselende bewolking en op de meeste plaatsen droog weer. Aanvankelijk zwakke, later matige naar zuidelijke richtingen draaiende wind. Iets hogere, middagtempera- turen. Morgen: Zou op: 5.38 onder: 19.50 Maan op: 2.59 onder: 18.15 V. O' Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S. BRUINS SLOT —.NLANGS heeft een kranteverslag ccn en ander meegedeeld over een mondeling overleg tussen de minister van Justitie cn de vaste commissie voor justitie uit de Tweede Kamer op 31 mei. Het ging daarbij over de rege ling van het huwelijksrecht in het nieu we Burgerlijk Wetboek. Van de zij de van de vaste commissie is toen te vens de vraag naar voren gebracht, of het wenselijk zou zijn in het nieuwe B.W. ook te rekenen met de kunstma tige inseminatie. De bestaande welgc ving heeft daar natuurlijk geen reke ning mee kunnen houden. Moet dat in een nieuwe wetgeving wel gebeuren? Voor deze vraag willen we hier een ogenblik de aandacht vragen, voor zo ver dat kan in de zeer algemene ter men van een kranteartikcl dat op een kranteverslag reageert. Ook de minister van Justitie vond de zaak voor de wetgever principieel van het grootste belang. Daarover is dus geen meningsverschil en dat is bijzon der belangrijk. Er zijn nl. mensen die menen dat het hier gaat over iets dat uitsluitend de zaak is van de dokter en zijn patiënten, in dit geval een kinder loos echtpaar of een ongehuwde vrouw, die graag een eigen kind zou hebben Men stelt dan soms, dat het hier sim pelweg gaat over een onderdeel van een steriliteitsbehandeling. In dit ver band is reeds de vergelijking met een bloedtransfusie gemaakt. De minister en de vaste commissie blijken echter eenparig van oordeel, dat de zaak in gewikkelder is. AT ia ze zeker. Ook als men de O uiterste zorgvuldigheid in acht neemt bij het vormen van een oordeel kan men volgens prof. Banning in zijn Moderne Maatscbappijproblemen stel len, althans op zedelijke en godsdien stige gronden zeer wel verdedigen, dat in het bijzonder de hetèrologe irtsemi natie de christelijke grondslagen van bet gezin en van het huwelijk aantast: de voortplanting wordt losgemaakt van het huwelijk en tot een techniek gcre duceerd. Vandaar ook dat een rapport, vorig jaar opgesteld door een commissie na ment Zedenopbouw, van de medici verlangt, dat zij niet in goedbedoelen de maar kortzichtige bewogenheid van hart zich hier medeplichtig maken aan de schending van de rechten van het kind en aan het plegen van inbreuk op de eenheid van het huwelijk. Want zo liggen de zaken hier inderdaad. De eenheid van het huwelijk ls in geding. Kinderloosheid mag geen "aanleiding zijn tot handelingen, die de geestelijke en lichamelijke eenheid der echtgeno ten aantasten. En wat betreft de rech ten van het kind, een opzettelijk onaan wijsbaar maken van de werkelijke va der is in strijd met het recht van ieder mens om zijn afstamming, in het bij sonder zijn eigen ouders te kennen. Bovendien is de zaak juridisch ge sproken niet onbelangrijk. Door kunst matige inseminatie wordt op fraudu leuze wijze een kind een gezin binnen geleid. Ook thans is degene die door enige handeling opzettelijk eens anders afstamming onzeker maakt, strafbaar als schuldig aan verduistering van staat De vraag echter of bij kunstma tige inseminatie sprake is van opzette lijke verduistering van staat, is met de tegenwoordige wet in de hand niet onbetwistbaar te beantwoorden. De fraude kan hier volgens velen thans straffeloos worden gepleegd. Ook is de ontkenning van de wettigheid van het frauduleus in het gezin binnengebrach te kind zoal niet onmogelijk, dan toch uiterst moeilijk bij onze huidige wetge ving. Welke juridische gevolgen het voor een huwelijk zal hebben wanneer de echtgenoot toestemming heeft ge weigerd, is ook minstens duister. Hoe het staat met de alimentatieplicht en met de wettelijke aansprakelijkheid v^p de medicus, zal toch door de wet móeten worden uitgemaakt. INTUSSEN is het de mening van de minister, dat de wet er voorlopig niets aan moet doen. De zaak is prak tisch in ons land niet van groot belang, zo wordt gesteld. Anderen stellen daar tegenover, dat ondanks bezwaren van rooms-katholieken, protestanten en hu manisten de toepassing in Nederland onverminderd voortgang vindt. Nog minder sterk staat het tweede argument om in het nieuwe B.W. hier geen bepalingen over op te nemen. De oordeelvorming over dit onderwerp kan nog allerminst geacht worden zo- ver te zijn ontwikkeld, dat de onderha vige materie rijp is voor behandeling door de wetgever, zo heet het. Wat wordt daarmee bedoeld? Het r.-k. standpunt is bekend; de Paus for muleerde het; het komt neer op een volstrekt verbod. Van protestantse zij- do is nu na het rapport van Zedenop bouw van 1956 ook een rapport van de Hervormde Synode aanwezig; ook de- z'e rapporten waarschuwen. Men' kan M8gen dat de oordeelvorming is afge rond. Men kan ook zeggen dat aan de- z® oordeelvorming is meegewerkt door mensen uit allerlei kringen van ons Volk, ook uit allerlei politieke groepe- Zie verder pag. 3, ?e kol.) (Van onze correspondent) Onder het in aanbouw zijnde spoor- wegviaduct op de Zandvoortselaan in Heemstede is de 9-jarige Bob Lamme van het Driïsmaplein te Haarlem woensdagmiddag door een zandauto overreden en gedood. De zandauto moest onder het viaduct stoppen, om dat er een tegenligger aankwam. De jongen stelde zich met zijn fiets op rechts van de wagen, waar nog een ruimte was van ongeveer 40 cm. Toen de auto weer ging rijden, verloor de jongen het evenwicht. Hij viel met zijn hoofd voor het rechter achterwiel. HET Westen heeft Rusland gis teren voorgesteld de proeven met kernwapens twee jaar stop te zetten. J")E drie Nederlandse vakverbonden, het NVV, KAB en CNV, achten de ontstemming, die volgens hen alom in den lande is ontstaan over de huurverhoging van de nieuwe woningen, alleszins gerechtvaardigd. De vakbonden hebben dit gisteren in een gezamen lijk schrijven aan de ministerraad meegedeeld. In hun schrijven klaarblijkelijk een eerste symptoom van de herstelde samenwerking tussen de drie vakcentrales dringen de verbonden er met klem bij de ministerraad op aan te bevorderen dat deze huurverhogingen zoals ook in de motie-Hellema duidelijk is uitgesproken worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is om de in bepaalde gevallen mogelijke verstoring in de verhouding van de huren van oude en nieuwe woningen te voorkomen. In het schrijven wordt gezegd dat de in veie gemeenten aangezegde huurverhoging bii de bewoners van „nieuwe woningen" (volgens de be schikkingen verminderde bijdragen woningwetbouw 1950 en 1950 I en bij dragen woningwetbouw 1950) grote beroering beeft gewekt. De verbonden achten de ontstemming verklaarbaar, omdat de hierover te hunner beschik king staande gegevens de overtuiging bevestigd hebben, dat de verhoging zowel wat de percentages als het aan tal der daarbij betrokken woningen be treft, inderdaad ver uitgaan boven wat voor de totstandkoming van de huur wet van de zijde van de regering in uitzicht was gesteld. v v--; De verbonden wijzen op wat hier over in de memorie van toelichting op het betrokken wetsontwerp is vermeld en waarbij, volgens hen, bepaaldelijk de verwachting is gewekt; dat van de uit het besluit Het Amerikaanse departement van Marine heeft gisteren officieel berich ten tegengesproken dat de zesde Ame rikaanse vloot hevel zou hebben ge kregen zich in de Middellandse Zee te verzamelen. Schepen van dc vloot bevinden zich ergens in de Middellandse Zee voor routineoefeningen, die lang tevoren waren vastgesteld. Dit is meegedeeld naar aanleiding van berichten, dat twee Russische oorlogsschepen een be zoek aan het oostelijk deel van de Middellandse Zee brengen en dat de zesde vloot zich ongeveer in hetzelfde gebied ophoudt. bijzondere huurprijzen 1950 voort, vloeiende bevoegdheid slechts een incidenteel gebruik zou worden ge maakt. Op grond daarvan mocht immers vol komen te goeder trouw worden aan genomen, dat voor andere dan in ar tikel 3 der Huurwet genoemde cate gorieën woningen slechts op zeer be- '/,ie verrier pa>t 6. oe Kol.i Te Brussel, waar dc wereldtentoonstelling wordt gehouden, is men druk bezig met. het bouwen van de Nederlandse pavil joens.. In de hier afgebeelde koepel zal de inzending scheep vaart en ivaterbouiokunde worden gehuisvest. y De 25-jarige draglinemachinist D. uit Schinveld blijkt door Duitse dou- anebeamten op Nederlands grond gebied te zijn aangeschoten. Zoals be kend fs, werd D., die van Joegosla vische nationaliteit is, ervan verdacht een flesje bier uit een Duits café te hebben weggenomen. Over de toedracht van het incident lopen de lezingen uiteen. Volgens daarvan heeft D. met een chauffe en een vriend een paar cafés bezocht; In het Duitse dorpje Stalie, waar som mige wegen deels Duits, deels Neder lands zijn, ging D., terwijl zijn vriend in het wagentje achterbleef een café binnen, waar hij een of twee flesjes bier zou hebben meegenomen. Door de Bristol Vliegtuigbouwmaat schappij is dit supersonisch geleid pro jectiel ontwikkeld voor de Britse lucht verdediging. Dit wapen, dat Bloed hond" heet zal komen in de plaats van bemande jachtvliegtuigen. Men is de mening toegedaan dat het wapen ef fectiever zal zijn dan jachtvliegtuigen. De topsnelheid bedraagt 3200 km per uur. Een Duits douanebeamte zou hem vanuit kreupelhout op Nederlands grondgebied hebben besprongen en In de nek hebben gegrepen. Tijdens een worsteling moet de douanebeambte een waarschuwingsschot hebben gelost, en daarna een tweede schot 'hebben af gevuurd, dat D.'s kaak verbrijzelde. Twee Duitse doktoren uit het grens- dorpje Gangelt en dokter L. van de Maas uit Brunssum werden gewaar schuwd. Laatstgenoemde arts eiste van de drie Duitse douanebeambten, dat D. wiens toestand hij zorgwekkend acht te, naar een Ned. ziekenhuis zou worden overgebracht en dat de Ned. rijkspolitie erbij zou worden ge haald. De Duitse douanebeambten weigerden. Toen dokter Van de Maas voor-,de motor -*met zijspan ging staan, waarmee de douanébe beambten de getroffene wüden gaan vervoeren, om deze volgens hem niet verantwoorde wijze van transport te verhinderen, zou hem door een der beambten zijn toegevoegd: „Als je niet uit de weg gaat, rijden we over je voeten,..." Via Geilenkirchen is D. daarop over gebracht naar het ziekenhuis in Bar- denberg. De beambten hebben de vriend ongemoeid gelaten, it Er wordt een onderzoek Ingesteld door de Duitse en door de Nederland se politie. Vast is komen te staar, dat D. op Nederlands gebied werd aange schoten. Hij zou niet in het bezit zijn geweest van een geldig paspoort, om dat hij in het grensgebied werkzaam is. De Duitse douane stelt zich op het standpunt dat zij daar zij het schot heeft gelost ook'verantwoordelijk was voor de behandeling van het slachtoffer. De toestand van D. blijkt niet levensgevaarlijk te zijn. 'mm® Binnenkort SER-advies (Van oen onzer verslaggevers) De SER zal binnenkort de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid op zijn verzoek adviseren over de ver hoging van de ziekenfondspremies met ingang van het volgend jaar. De Zie kenfondsraad heeft namelijk de minis ter verzocht tot een verhoging van 4,2 procent tot 4,4 procent. De minderheid van de Ziekenfondsraad, gevormd door de vertegenwoordigers van het be drijfsleven. wil slechts een verhoging met 0,1 procent tot 4,3 procent. De verhoging van de premie is noodzake lijk in verband met hogere honorering van medewerkers. Op de rijksweg Den Bosch-Nijmegen, in de gemeente Rosmalen, ls woensdag avond door onbekende oorzaak een personenauto gaan slingeren, enkele keren over de kop geslagen en tegen een vrachtauto gebotst. Alle inzitten den het echtpaar Rijkers uit Nistel- rode met vier kinderen en een dienst bode werden uit de wagen ge slingerd. Mevr. Bilkers en een van de kinderen waren op slag dood. De heer Rijkers en de drie andere kinderen werden ernstig gewond in een ziekenhuis in Den Bosch opgeno men, De dienstbode was licht gewond. De personenauto was geheel vernield. De 32-jarige vrouw R. J„ die dins dagavond dóór de Amsterdamse re cherche werd gearresteerd in verband met de moord in Beugen, heeft woens dag tegenover de Eindhoyense politie bekend de 79-jarige weduwe Van Von- derenJilissen van het leven te heb ben beroofd. De vrouw, die ontsnapt was uit een psychiatrische inrichting, heeft, zoveei bijzonderheden verteld dat de politie aanneemt dat haar verklaring op waar heid berust. Alles zal echter nog nauw keurig onderzocht worden. Zjj beken de tijdens het eerste verhoor. De verdachte zegt de moord in een plotselinge woede-aanval tijdens een woordenwisseling begaan te hebben. Met een voorwerp heeft zij in wilde drift geslagen. Zij verbluft thans in de rijks-psychiatrische inrichting in Woensel. In Rotterdam is bij het achteruitrij den een auto in de Koningshaven ge reden. Drie voorbijgangers, die hét on geluk zagen gebeuren, sprongen ge kleed te water om de bestuurder, die ze hadden zien zitten, te redden. Het lukte hun echter niet het portier te openen. Pas toén een takelwagen was gearriveerd, kon met -de auto ookde bestuurder worden opgehaald. Déze enige inzittende,, de 23-jarige P. J. de Jong uit Rotterdam, -bleek .inmiddels te zijn overleden. Dr. David Simons heeft gisteren verteld, dat hij op zijn eenzame lucht reis ook „even ongerust geweest is". Hij was aan het dalen en bevond zich nog altijd ruim 23 km boven de aarde, toen zich onder zijn ballon een dek van don derwolken had verzameld, dat zijn daling belette. Hij was toen eigenlijk al besloten nog wat boven te blijven, toen hij in westelijke richting een opening in de wolken zag komen die zich langzaam uitbreidde. Spoedig kon hij toen verder dalen. Bij de behandeling van de begroting van Binnenlandse Zaken in de Suri naamse Staten is gevraagd, of het niet mogelijk zou zijn een „buitenlander" het land uit te zetten, omdat deze man staatsgevaarlijk zou zijn. Het betreft hier een Nederlander, die werkzaam is geweest bij de Surinaamse Lucht vaart Mjj. en zich d'ernigrerend over de Surinaamse onderneming zou hebben uitgelaten. Volgens een Statenlid is deze ex-pi- loot, dank zij de medewerking van het kabinet van de gouverneur, in Suri name teruggekeerd in dienst van het Aerocartobedrijf. In het Waterloopkundig Laborato rium De Voorst bij Kraggenburg, Noord-Oostpolder, is eer, zwarte ooie vaar gesignaleerd. Dit is de derde, die in enkele weken tyds in ons land is opgemerkt. Het voorstel is de grootste tege moetkoming die het Westen tpt nu toe aan Rusland heeft gedaan tijdens de reeds vijf maanden durende conferentie in Londen over ontwapening. Tot gisteren had het Westen steeds een stop zetting voor tien maanden be pleit. Het nieuwe voorstel is gisteren door Amerika, Engeland, Frankrijk en Ca nada kan Rusland voorgelegd. Het wordt maandag in Parijs in de Navoraad besproken. Het westelijke plan omvat een rege ling in twee fasen. 'Nfj: De eerste fase behelst stopzetting; van alle kernproeven voor de tijd .van een jaar van af hét ogenblik dat een beperkt ontwapeningsverdrag in wer king treedt. Het kernproef-verbod ;zou. onderworpen worden aan een hecht controlestelsel ten einde bedrog -té voorkomen. Er zouden wetenschappe lijk toegeruste controleposten worden ingericht in Engeland, Rusland,,vde Ver. Staten en het gebied der Stille Zuidzee. Indien dit stelsel zou werken - tot tevredenheid van alle betrokken lan>e den, en indien de mogendheden vóorjtf gang zouden maken bij de opstelling van een systeem voor de beperking der kernwapenproduktle, zou tot een twee de termijn van twaalf maanden -kun»; nen worden besloten. Deze tweede fase zou echter alleen dan van kracht wör-, den indien de betrokken landen er van te voren in toestemmen dat ingeval het controlestelsel-zou falen proef explosies met kernwapens eerst.na' afloop van de termijn van twee* jaar mogen worden hervat. De Russische afgevaardigde,Valerian Zorin, sprak zijn twijfel? nlt óvêri de aanvaardbaarheid yü devoorwaardèn, aan het voorstel verbonden, 'maar .ver-? klaarde niettèmln; dat hi) het zou'be studeren. Voor gulden per uur kijken- (Van een onzer verslaggevers) hi de werkplaatsen van een Schever ningse. radio- entv-handel worden momenteel televisietoestellen voorzien van muntautomaten.;Het ligt in dè!.be-;' doelingvan déze- firma binnenkort over te gaan tot het verhuren van déza tv-toestellen. Zij, die een dergelijk toestel huren, moeten een gulden'in het automaatje/ werpen. Het toestel staat dan een muf aan. De verhuur geschiedt óp de voor waarde, dat men minstens twintig uur- per maand kijkt en dat men het toe- stel voor minstens een half jaar in huis neemt. - Minister Gcdllard: De Franse minister van Financiën heeft heden meegedeeld, dat de door de- Franse regering 12 dagen geleden ge-- nomen maatregelen een einde hebben gemaakt aan de onttrekkingen aan dé Franse deviezenreserves en dat het valntastabiüsatiefonds voor de eerste maal sedert 1955 dagelijkse overschot ten kan melden. Deze overschotten worden geboekt ondanks de tijdelijk ongunstige tech nische omstandigheden, aldus de mi nister. De ontvangen inlichtingen ge ven ons, aldus de minister, de vaste hoop, dat deze ontwikkeling zal wor den voortgezet. Dit bewijst, dat de ba sis, waarop onze economische betrek kingen met het buitenland thans ge schieden, een realistisch en dientenge volge definitief karakter heeft. Vier Duitse bergbeklimmers zijn op de Bernina-top in de Italiaanse Alpen om het leven gekomen. Reddings-; ploegen hebban woensdag de vier lijken gevonden op de helling van de 4.050 meter hoge berg. HET Indonesische kabinet heeft in- srestemd met het voorstel van de Nationale Raad tot het houden van een Inter-Indonesiscbe conferentie als een poging om de betrekkingen tussen de centrale regering en de opstandige buitengewesten te normaliseren. Dit voorstel werd door president Soekacno in zijn functie van voorzit ter van de Nationale Raad, aan bet ka binet voorgelegd. In een door de regering uitgegeven communiqué wordt medegedeeld, dat deze ..ronde tafelconferentie" in Dja karta zal worden gehouden, in het ge- boüw waarin twaalf jaar geleden de onafhankelijkheid van Indonesië werd afgekondigd. Zij zal onder leiding staao van premier Dioeanda Kartawidjaja. Het kabinet zal de deelnemers aan deze R.T.C. uitnodigen, namelijk ver tegenwoordigers van de centrale rege ring en vertegenwoordigers van de burgerlijke en militaire besturen van de buitengewesten met hun adviseurs, en andere prominente leiders" die naa- het oordeel der regering geschikt zijn om aan de conferentie deel te nemen". In de hoofdplaatsen van de buiten gewesten is dit voorstél der regering met gemengde gevoelens ontvangen Er werden bezwaren geopperd tegen Djakarta als conferentieplaats ..omdat de hoofdstad vol spanningen, contro verses en intriges zit". Volgens gezaghebbende kringen in Djakarta zal zowel president Soe- karno ais oud-viee-presldent Hatta door het kabinet worden uitgenodigd om als Indonesië's grootste twee lei ders san de conferentie deel te nemen ONDER invloed van het naderbjj komen van een hoge-druKgebied werd het front, dat woensdagmorgen In het zuiden van het land nog regen veroorzaakte, naar" het zuiden gedreven en begon een gebied met opklaringen zich over het gehele land', uit te breiden. Achter het front stroomde- drogere en koele lucht binnen. Een kleine: storing veroorzaakte ia de nacht van woensdag op donderdag enkele verspreid voorkomende onweersbalen. Het eerder genoemde hoge-drukgebled ls bij het Kanaal aangekomen en verplaatst zich nu naar Frankrijk en Zuld-Duitsland. Het wordt gevolgd door een depressie, die morgen Ierland bereikt. Het weer zal niet temin de komende 24 uur onder invloed van het hogerdrukgebied blijven, waarbij dc wind eerst afneemt, maar later Iets In kracht toenemend naar zuidelijke rich tingen draalt. De temperaturen .zullen over het alge- meen hogere waarden bereiken dan van daag. overigens zal het weer waarschijnlijk; tamelijk zonnig zUn, hoewel Ir, de nam) dag mogelijk wat bewolking in do hoge niveaus binnendrijft y: t* „Ontstemming terecht zeggen vakbonden

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1