Vorsten en Irak van Jordanië in Istanb Saoed zond ambassadeur 1 ige nieuwe hoog Verhoging wordt nu geringer Vrijstelling van dienst voor aantal leraren JUWELIER VOOR 58.000 GULDEN OPGELICHT feer verhoging PTT-tarieven? Jeugd begroet Koningin Jager schoot twee bokken .„zonder ze te zien" Hembrue defect; velen te laat in Amsterdam Drie meisjes vol moed op weg naar New York Treedt Kadar af premier f l J ttSSSJSK jMSPWttó ÏSf&S per t^ssi Diplomatieke bedrijvigheid Oriënt AMSTERDAM GEEFT TOE: B. Maatregel om het tekort enigszins te verlichten Sterk verhaal voor de kantonrechter Forensen maakten omweg Syrië overstroomd met Russische vrijwilligers? grote Nieuive toekomst als steivardess bij P.A.A. Kindje gestikt in| beddegoed :t Luisterbi drage f 15 per 1 januari y VOORLOPIG VOOR ÉÉN JAAR: VRIJDAG 23 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE MARGANG No, 3772 a 'J J J 20 LESUREN Geen „droombedrag" B. M W, zullen nu. dus dé béwtodié/ m^-voorstèUenxdoen^om-totieen^geé/ rtógere huomriieging té komen; op basis der genoemde gereduceerde-vér- hogingen voor woningen groter dans 240 m3. Thans kan 'echter tiog niet t worden: gezegd in hoeverre dé minisr ter: daartoe:bereid-zal worden gevon den. Wétsontiverp op komst fi:A Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. li57nn t*. 11 Postbus 1112 - Postgiro nT 424518 U zitmj|p«1ie7SliIbonne^,?nien 18-50—19.30 a. u E, 1"—18 uur Telefoon 115700 s-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 f3 l Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19,30 n Telef Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) WEERS VERSLECHTE RING Toenemende bewolking, met vannacht. of morgen-/ ochtend tijdellik regen, gevolgd door opklaringen, afge wisseld door enkele buien. Matige tot krachtige wind ruimend van zuid naar west. Iets lagere middag- temperaturen. Morgen: Zon op: 5.40 Maan op: onder: 19.48 onder: 18.48 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J S. BRUINS SLOT Koewatly pleegt overleg met president Nasser I N het Midden-Oosten heerst weer de nodige diplomatieke be drijvigheid. President Nasser is donderdag in Alexandrië aangekomen om met de ziekt* president van Syrië, Koewatly, te praten over de verwikkelingen in Syrië. Uit Saoedi Arabië is de nieuu.e mhas ^eur voor Egypte, Sjeik Ibrahim Soliman ibn Okeil, op v." "-0: hij heeft een be langrijke boodschap van koning .visser bü zich. Waarnemers achten het vvaaix. 'e nieuwe ambassa deur van koning SaoecI aanwezig zoi zij.i o- de besprekingen, die Nasser en Koewatly in Alexandrië zullen voeren. De drie landen zijn in een triple alliantie verbonden. Koewatly zal, naar verluidt, ook nog een ontmoeting hebben met de secr.-generaal van de Arabische liga, Abdel Kahlek Hassouna. minister het enige nieuwe in de situa tie. President Koewalli antwoordde op Terelfder tijd is koning Hoeseein van Jordanië naar Istanboel gereisd. Gezegd wordt om daar een vierdaagse vakantie door te brengen. Maar neef Feisal van Irak en kroon prins Abdoel Iloh zijn al in Istanboel, ook met vakantie. Dat zij in hun vakantie met de Turk te premier Menderes en andere leden van het kabinet over de situatie in het Midden-Oosten in het algemeen,, maar over die'in Syrië in het bijzonder zul len spreken Üjdt geen twijfel. De ontwikkeling in Syrië wordt ook in de Westerse hoofdsteden met grote opmerkzaamheid gadegeslagen. ü£De; ambassadeur .van Syrië An ingtbn, Sjeik Abdoiellah Al ontkende ten stelligste dat zijn land een communistisch bestuur te wachten stond. De berichten in de Amerikaanse pers over Syrië noemde bijoverdre ven. Minder geruststellend waren in dit verband de woorden die de Syrische minister van Defensie heeft geuit. Hij zei, Russische leiders te hebben uit genodigd tot een bezoek aan Syrië, HU voegde eraan toe, dat Syrië nu op de tand van de positieve neutraliteit itond en dat men het niet moest for ceren, die rand te overschrijden. De „grotere mate van verstandhouding tussen Syrië en Rusland" noemde deze een vraag of Syrië zich in de richting van het communisme bewoog: „Het spijt mij te moeten zeggen, dat het Westen geen onderscheid maakt tussen het communisme en de politiek van bc—'ijding en van Arabische na tionalisme. Het Westen schijnt hen, die zijn weg niet volger als communisten te beschouwen". „De Arabische tanden zullen nooit een basis voor het communisme wor den of voor andere buitenlandse ideo logieën. Zij zuilen nooit een basis worden, behalve dan voor hun eigen volkeren" Probeert de Syrische president met deze uitspraak zijn terugkeer naar Da mascus, die veel van een vlucht had, weer mogelijk te maken? Op vragen, die namens de fractie van de PvdA in de Amsterdamse ge meenteraad aan B.-en W. waren ge- De vierjarige I. E. Bakker is in Wor- kum bij het plotseling oversteken van de straat door een motorbakfiets over reden en gedood. De bestuurder van de bakfiets, de 16-jarige J. F., had geen rijbewijs. Een atito met oplegger vol geladen met balen katoen voor een waarde van. f30.000.- raakte op de hoogte van MOERDIJK door onopgehelderde oorzaak in brand. De oplegger en de 30.000.- aan katoen gingen >n vlammen op. De balen lagen her en der verspreid op de drukke verkeersweg. De brandweer uit Moerdijk heeft de brand geblust. (Van een onzer verslaggevers) De Amsterdamse juwelier Bernard Schipper ls door een internationale bende opgelicht voor een bedrag van ongeveer 58.000 gulden. Een Engels sprekende Amerikaan, van wie de po litie vanmorgen nog geen spoor had, kocht waardevolle diamanten en be taalde met valse reischeques van de Bsnk of America. De politie-neemt aan, dat de juwe lier, die zaken in de Reguliersbree- «tfaat en de Heilige weg heeft en met wie de onbekende buitenlander lang durig over de aankoop heeft onder handeld, benadeeld is door dezelfde vervalsers, die ook in België voor een froot be'drag juweliers hebben opge licht. Het misdrijf kwam aan het licht, toen de juwelier donderdagmorgen met de 153 ontvangen cheques bij zijn barfk kwam. De kassier van de bank ont dekte onmiddellijk, dat er iets aan de biljetten haperde. De papieren werden onder het vergrootglas gelegd en tot frote schrik van de zakenman vals be vonden. Dè bank alarmeerde direct de poii- tie, waarna rechercheurs een onderzoek begonnen. De juwelier ging met de Politiemannen mee. In zijn zak had hij «n bundeltje waardeloze papiertjes, in plaats van 58 briefjes van duizend, die hij verwacht had mee naar huis te kunnen nemen. De Amsterdamse rechercheurs heb ben via Interpol een waarschuwing en verzoek om opsporing laten uitgaan. In februari was ook van de Belgische politie al zulk een verzoek gekomen, nadat ook daar valse cheques in om loop waren gebracht. Toen zijn ook de Nederlandse banken gewaarschuwd. De Amsterdamse juwelier heeft een vry nauwkeurig signalement kunnen geven. Maar men is er nog niet achter, waar de oplichter gedurende zijn ver blijf in Nederland heeft gelogeerd en ook niet, hoe hij het land binnenkwam en heeft verlaten. Met een boot van de Rijkspolitie ar riveerde de Koningin gisteren in Brui- nisse voor een werkbezoek aan Schou wenDuiveland. Na de officiële be groeting stormden meisjes en jongens op haar af en drongen om het hardst om samen met de Koningin de wande ling naar het Groene-Kruisgêbouw, een geschenk van Zwitserland na de stormramp in 1953, te maken. Niet min der enthousiast was de begroeting van dejeugd in een vakantiekamp bij Haamstede (zie foto). De hier vertoe vende jongens en meisjes uit Rotter dam verbraken de politie-afzetting en begonnen een gemoedelijk babbeltje met Hare Majesteit. zal tijdelijk vrijstelling van mili taire dienst verleend worden. Met deze regeling, die voorlopig een jaar van kracht zal zijn, wordt beoogd enige verlichting te brengen in bet tekort aan bevoegde leraren. De regeling, waartoe minister Staf zich tegenover minister Cals bereid verklaard heeft, houdt in dat een aantal bevoegde leraren in de vak ken Nederlands, Frans, Engels, Duitsj-wiskunder en biologie niet door bet vervullen van bun militair» dienstplicht aan het dagonderwijs wordt onttrokken. Vrijstelling van dienst als gewoon dienstplichtige wegens aanwezigheid van een bijzonder geval zal worden verleend aan dienstplichtigen, die niet in werkelijke dienst verblijven en die in het tijdvak tussen 31 juli 1957 en augustus 1958 een betrekking als le raar vervullen of gaan; vervullen aan dagscholen voor voorbereidend hoger of middelbaar onderwijs, mits aan ze kere voorwaarden wordt voldaan. Zij moeten bevoegd zijn tot het ge- (Van een onzer verslaggevers) Een Haags avondblad berichtte gis teravond, dat de minister van Verkeer J® Waterstaat door zijn departement, overleg met de PTT-directie, een aleuwe verhoging van PTT-tarieven jteeft laten voorbereiden. Zowel van w zijde van het departement van Ver teer en Waterstaat als van de hoofd- «reetie van de PTT werd hedenmorgen Ken commentaar op dit bericht gc- Kïen. Wel werd gezegd, dat deze zaak niet in de ministerraad besproken (Van onze correspondent) „Ik heb tot tweemaal toe met één schot een reegeit en een reebok neer geschoten. In beide gevallen had ik de reebok niet gezien, omdat deze zich achter de geit bevond." Dit onwaar schijnlijke verhaal vertelde gisteren een jonkheer uit Maarsbergen aan de Amersfoortse kantonrechter, die moest uitmaken of dit „jagerslatijn" op waar heid kon berusten. De jonkheer was ten laste gelegd, dat hjj in twee dagen drie reebokken had geschoten, in een periode waarin dit was verboden. De officier van Justitie trok de ver klaring van de jager in twijfel. „Ais u niet kunt onderscheiden, wat voor wild u onder schot heeft, dan moet u niet schieten. Men schiet ook niet op een kraai, die later blijkt de hoge hoed van een oude heer te zijn" Verdachte meende, dat men geen 'achtvergunningen moet afgeven ais men het wild niet voldoende kan on derscheiden. maar naar de mening van de officier draaide hij de zaak daar mee precies om. „U moet niet schie ten als u niet kunt zien waarop u schiet". De eis was voor de drie boicken f 620 of 65 dagen. De kantonrechter maakte er f300 of dertig dagen van. Volgens de correspondent van de Daily Express in Damascus. Donald Wise, stromen cr duizenden Russische vrijwilligers Syrië binnen. „Volgens de inlichtingen waarover ik beschik," aldus Wise, „zullen de meeste van deze manschappen hier blijven en voor de Syriërs vechten als Syrië het tijdstip gekomen acht om Israël de zee in te drijven". Wise schreef, dat zich bij de vrij willigers instructeurs voor de lucht macht en tankeenheden bevinden, als mede onderhoudspers'-urGl voor lucht doelgeschut, geologen, ingenieurs en landbouwdeskundigen. (Van een onzer verslaggevers) DUIZENDEN forensen zijn vanmor gen ruim een uur te laat in Am sterdam aangekomen. Oorzaak: de Hembrug was defect. In de overvolle treinen, die met' een grote omweg via Uitgeest, Beverwijk en Haarlem naar de hoofdstad moesten rijden, deden de wildste geruchten de ronde. Voor waar werd echter verteld, dat een dronken zeekapitein de brug had aangevaren. De afdeling propaganda en voorlich ting van het spoorwegbedrijf in Utrecht had een andere lezing: „We konden de brug niet dicht krijgen" - hetgeen noch een goede propa ganda noch een goede voorlichting was, want later bleek, dat alleen de grendels maar weigerden, zodat de brug wel dicht, maar niet veilig was. Wilde zeekapitein, halsstarrige brug of vastzittende grendels de foren sen zaten er maar mee. Mensen die anders om acht uur in Wormerveer in de trein stappen en dan om tien voor halfnegen in Amsterdam aan komen, werden nu naar de trein naar Uitgeest precies de andere kant uit verwezen en moesten in Uit geest overstappen op een-trein, die via Haarlem naar Amsterdam ging. De omgeroepen mededeling, dat men „zonder bijbetaling mocht omrijden" werd met hoongelach ontvangen.... Een langere omweg maakten nog de mensen, die van Zaandam of Hem brug naar Amsterdam plegen te gaan. Normaal doen zii daar zeven tot tien minuten over. Nu 77 en dan nog "'el in overvolle treinen. "nr. meer van dit soort dingen, hoe heter." was het commentaar van havenmeester Montanus. Inderdaad: de hiddjgf. snoorwegverbinding over het Noordzeekanaal is wel zeer kwetsbaar en de toekomstige spoor wegtunnel zeer noodzakelijk. Gistermiddag is de 31-jarige me vrouw M. Zwagervan de Poel bij hef ramenlappen aan de voorkant van haar woning aan de J. v. Lennepstraat uit gegleden en op straat gevallen. Met hoofdwonden en tv;ee gebroken polsen is zij in het W.G. ter verpleging opge nomen. (Van een onzer verslaggevers) DRIE lieftallige meisjes hebben gis termiddag op Schiphol vaarwel gezegd tegen hun bedrijvige vader landje Nederland. Gerda Drost (21) uit Zelhem, Anneke Bernet Kempers (22) en Ineke Prins (24) uit Amster dam vertrokken per vliegtuig naar New York. In die bijenkorf vol men- sen en lawaai krijgen zij een oplei ding van zes weken tot stewardess bü de Amerikaanse luchtvaartmaat schappij PAA. Daarna gaan zij op Europa vliegen en op den duur worden zij van top tot teen Ameri kaans staatsburgeres. Dat ieek hun wel wat! Een speciale commissie van kritische heren heeft de drie meisjes uitgeko zen uit 80 sollicitanten, die vol ver langen op de advertentie van de PAA waren afgekomen. De voor naamste eisen waren: intelligent, aardig figuurtje en prima kennis van de Engelse taal. ,Het enige nadeel van deze baan. lükt ons het constant tekort aan slaap", zei Anneke Berne; Kempers óns, maar verder beschouwen zij dit als een heerlijk avontuur. Reden: zij prefereren het onbekende- New York verre boven het zo vertrouw de Amsterdam en Nederland. Ook al zullen zij het bepaald niet-breed I EN W. VAN AMSTERDAM zullen de minister van Binnen landse Zaken voorstellen doen om voor-bepaalde, na de oorlog gebouwde woningwetwoningen een-geringere huurverhoging-toe té passen dan in een circulaire aan de bewoners was medegedeeld. Over leg met de minister is reeds opgenomen. B. en W. zullen eèn nieuwe berekening voor de verschillende woningcomplexen laten opzetten, .waarbij een reductie wordt toegepast, die toeneemt naarmate het aantal kubieke meters van de woningen groter is dan 240. v steld heeft het college geantwoord, dat het gekozen standaardcomplex ter be paling van het huurpeil der naoorlog se woningen zeker niet. als represen tatief mag worden beschouwd voor de „woningwetwoning van 9 mei 1940". De na het gereedkomen der wonin gen opgestelde exploitatierekening - eh de daaruit resulterende huur werden, niet zonder meer aU normaal aangenomen. Waar nodig, wérden de exploitatieuifkomsten teruggerekend tot 9 mei 1940. .De huur van f 6.20 per week voor.een woning van 240 m3. die een sluitende'exploitatie'heeft mag aldus B. en W. -zékeral* uit gangspunt worden genomen voor. .ver gelijking met de naoorlogse woning wetwoningen. B. en W. zijn bet mei de vragenstellers eens, dat rechteven redige doorberekening ,van' het aantal m3 tot onbillijkheden kan lelden. Daar om zal- een -reductie wórden- toegepast - die toeneemt, naarmate het;aantal" m3 groter ia dan 240. Het verschil tussen de cijfer» van de minister en die van B. en -W. kan het college niet verklaren, aangezien niet bekend is van welk cijfermateriaal de minister is uitgegaan. Vam >"de thans bewoonde woningen, gebouwd onder!de bijdrageregeling 195C, is 34,2% niet of met minder dan 10% verhoogd. -v- Of de cüfersivan Amsterdam ongiin-;' stig afsteken bij die van andere ge meenten is het college door gebrek aan gegevens niet- bekend. De, verge lijking met Rotterdam en Den Haag valtvoorAmsterdam zeker nlet ön- gunsüg uit, Een en anderlneemtvèch- ter niet weg,;zolvervolgen B. en/W., dat het voor sommige bewoners Teen teTèurstelling;is,.door;dalooncompen- saüë.'hun huidige hoge huur niet te zien';verlicht., Donderdag is aan de- Korfmékers- straat .te Rottérdam een Mndje;' van zéyen -maanden door verstikking om het leven gekomen. De ouders, de héér en mevr. P.' uit de Jpsephlaan, haddea de baby. woensdagavond: bö de groot- ouders gelaten. Het; kind werd-te slapen gelégd in een van twee leun stoelen geïmproviseerd -bedje.Toen de grootmoeder 'smorgéns -vroeg gis kijken lag haar kleinkind nog Tustig te slapen. Haar man kwam enige urén daarna; tot dé ontstellende ïontdekking, dat het kind met het ;hoofdje in-het beddegoed verward was geraakt- én was gestikt - (Van een onzer verslaggevers) Ovér veertien dagen zal by de Twee de Kamer een wetsontwerp worden in gediend tot verhoging van de luister bijdrage. De verwachting is. dat het voorstel een verhoging van drie'gul den per jaar zal inhouden. Momenteel is de luisterbijdrage f 12 per jaar. Het schijnt tie bedoeling te zijn de verhol- ging per 1 januari 1958 te laten Ingaan. De pryj van de radiozegels'zal dah f 1.25 werden. ven van onderwijs aan de genoemde scholen in een van de genoemde vak ken. Zij dienen tenminste 20 lesuren per week te geven aan deze scholen, In hun functie zullen zij als onmisbaar moeten worden aangemerkt en tévens niet vervangbaar zijn door een andere bevoegde leraar. Tijdens het uitstel van eerste oefe ning, dat hun ten behoeve van hun stu die ls verleend, mogen zij het voor hun vak geldende studieschema slechts met ten hoogste een jaar hebben over schreden. De vrijstelling zal niét. eer der voorgoed worden gegeven, dan na dat tenminste driemaal voor dé duur van een jaar vrijstelling is verleend, met dien verstande echter,', :dat;(:de vrijstelling steeds tijdelijk zal blijven, totdat belanghebbenden de leeftijd van 30 jaar zullen hëbbén -bereikt. IN de afgelopen 24 uur trokeen in omvang afnemend hoge-drukgebled over Bet Kanaal vla Noord-FranfcrtJk naar Duitsland. Onder invloed daarvan draalde de wind bij ons naar zuidelijke richtingen, nadat vannacht bJJ weinig wind op enkele plaatsen mist opgetreden was. Daarbij daal den de temperaturen tot lage waarden. Som mige plaatsen meldden minimumwaarden van 5 graden. - Tussen Ierland 'en Schotland bevindt: rich een nog in diépte toenemende depressie, waarvan de regenzone de-Ierse Zee heeft bereikt. De depressie zal waarschijnlijk over Noord-Engeland of Zuid-Schotland naar de Noordzee koersen, waardoor dé wind b{] ons verder gaat toenemen. De frontale bewolking, dié vanavond binnendrijft, wordt - gevolgd door enige regen. Na de frohtpassage draait de wind naar westelijke richtingen en komen naast opklaringen ook enkele buien voor. De temperaturen zullen daarbij iets lager worden dan vandaag. krijgen in de USA, want hun salaris bedraagt slechts 231 per maand. Dat is echt geen „Amerikaans droombedrag". De drie meisjes vóór haar vertrek naar New York. Volgens betrouwbare bronnen heeft de leider van Hongarije. Janos Kadar. bevel gekregen van het 'Kremlin om af te treden als. eerste minister. Hij zon volgens een 'hooggeplaatste fignur in de Honraarse regering, rfOdehs zijn verblijf in Moskon, opdracht hebben gekregen van Chroestsjew om zijn premierschap op te geven en zich-té concentreren oo bét werft voor de: nariil. -waarvan hij dan eerste secretaris zon bHivèn. De hoogvenlaatste Hongaarse rege ringsambtenaar verklaarde, dat hij zün inlichtingen had gekregen van een leidende figuur u?t de Hongaarse com-, mnnistische partij. .5 Chroestsiew zon Kadar opdracht b»hben »»o»ven zün kabinet zo róoe-. dig moveliik t» herzien. De eerste Plaatsvervangend» premier. Ferene Mij»nnieh, zon Kadof moeten- onvol gen als-eerste minister. De reden van der» '»nctiev»rwisselin«? zou zün. - dat Chropstsïew er" niet moe '«stemt, dat Kadar-'twee -functies- heeffc-'dle van hoofd van de regering en-hoofd-.vaat de party.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1