Eerste paal voor Geref. Kerk te Kethel ge :slag en WASSEN In september eersté paal voor Chr. Technische School KERK EN S C O O OI RUSTIGE MARKT MET~ ENKELE REACTIES DsfrBrinkman: historisch moment Sangerknaben zongen in Passage Theater te Schiedam In Nieuwland te Schiedam Melkhandelaren handhaven hun standpunt: niet trappenlopen want Bontmantels tot 15 september zonder de nieuwe weeldebelastingverhoging en bovendien met 10% extra zomerkorting. AGFA ISOPAN ISS smalfilms. SCHIEDAM Belediging voor agent Zware kraanwagen zakte weg Meisje verongelukt in Rotterdam Pl'Og r amma Wijkconcert VLAARDINGEN Zom er avondconcert Zij zijn echter niet eensgezind ''/itf/eió clan cnuleU r Nieuw winkelpand voor Daub en Co. Beeldententoonstelling in^september MAASSLUIS Engelse scholieren op bezoek T rouiv-Beursindex Italiaans operaconcert Z w alu wen-nieuws Het weer in pa Prof. J. Lindeboom 75 jaar OVERZICHT VAN EFFECTENBEURS TROUW Vrijdag 23 augustus 1957 Bekneld geraakt Binnenbrandje Tegen lantaarnpaal gereden ATTENTIE met VOLLE GARANTIE Marktberichten T N het kader van het Vakantie- feest 1957 te Schiedam con certeerden donderdagavond in het zo goed als geheel bezette Passage- Theater de Sangerknaben vom Wienerwald onder leiding van hun dirigent Helmut Richter. Wat deze jongens op het gebied van de knapenkoorzang presteren, In september zal de eerste paal geslagen worden voor de nieuwe Christelijke Lager Technische school te Schiedam, zo vernnr""-» wij van bevoegde zijde. Het ge bouw, dat reeds is aanbesteed, zal verrijzen op de hoek van de Burg. Honnerlage Gretelaan en de Nieuwe Damlaan. Advertentie Meininger Televisie-Service! Burgerlijke stand van Schiedam Burgerlijke stand van Maasland ElHINGiR Ü.y. mag in ahe opzichten worden geprezen. Eerst zien en dan kopen! Maistermijnnotering Advertentie fJ Vermist meisje' terecht Posities K.LJ1.-vliegtuigen Drink het koel! Agent voor Rotterdam: Fa. VAN MUYDEN Cr PIEK, Rotterdam - Tel. 11.13.70 V Joh. de Heer Ledenvergadering van „Zwaluwen" t "WsVrij fiéfich ten' Advertentie Vismarkt Rotterdam Promotiewedstrijd V.Z.C. iiiro Bij donker weer filmen? Donderdagmiddag- is onder vrfj grote belangstelling van de leden der Gerefor meerde kerk te Kethel de eerste paal geslagen vaor de noodkerk, die in de onmiddellijke omgeving van het Tuindorp aal verrijzen. De paal ging echter niet zonder tegenslag de grond in. Toen ds. G. Brinkman, de enige predikant, die met vakantie is en daarom volgens het lid van de bouwcommissie, de heer Lont, die de belangstellenden op het bouwterrein welkom heette, de aangewezen man wats om de officiële daad te verrichten, zich aan de 'heikar zette om de paal in de grond te drijven, brak namelijk het touw waaraan het blok was bevestigd. Daardoor kregen de aanwezigen gratis nog een demonstratie van technisch per soneel. dat zich naar boven, in de stelling liet hijsen om het koord weer te beves tigen.. Toen later, nadat ds. Brinkman beter was geïnstrueerd, het heien vlot verliep, raakte de heimachine nog on klaar, .waardoor het gebeuren opnieuw even moest worden onderbroken. Belangrijk jn verhouding .tot het feit, dat hier de grondslag werd gelegd voor de nieuwe kerk waren deze kleine inci denten echter niet. Wel belangrijk was, zoals ds. Brinkman het in een korte toe- spraak later nog' uitdrukte, het histori- sche'.ïnoment op zich -zelf. Het is slechts een noodgebouw, aldus spreker, wat niet wegneemt dat de kerkbouwarbeid in Ke thel in -stoffelijke zin, is begonnen. Mis schien werd wei eens gedacht dat Ke thel een stiefkind van de Gereformeerde SCHIEDAM. Op het kermisterrein in Schiedam geraakte gistermiddag om streeks kwart voor drie de 45-jarig los- werkman V. uit Rotterdam met een van de handen bekneld bij het verplaatsen van lorries. De man is ter plaatse ver bonden en daarna opgenomen in het gemeenteziekenhuis. Hij beeft een lid van 'de réchtermiddënvmger moeten missen. SCHIEDAM. Eer. bewoner van het Broersveld in Schiedam toog gister avond naar de kermis. Zij vergat thuis een 'pan kokende soep af te zetten. Niet lang daarna ontdekten omwonenden rookwolken. Een brand vermoedende, verschaften zij zich toegang tot het pand. Het „vuur" was snel geblust. De gealarmeerde brandweer behoefde geen dienst te doen. SCHIEDAM. Een vrachtauto van het expeditiebedrijf M. F. W. heeft gis teren. op het kermisterrein bü de' Wester- kadè in Schiedam een lantaarnpaal omver gereden. - .SCHIEDAM. Schiedammers.en een inwoner van Vlaardingen hebben gis teravond een agent van politie gehih- dèrd, toen deze een weerspannige. 15- jarige-wielrijder P. v. d. V. op het Broersveld in Schiedam wilde verbali seren. -De knaap bereed een onverlichte fiets. - Behalve, de' jeugdige fietser nam de agent ook de 27-jarige Vlaardingse kantoorbediende H. K. mee naar het bu reau. De laatste had bij het verbaliseren van de jongen verwensingen^.-SCTeldr woordjjygg^et ato^Kgnj^gent^ej. kerk van Schiedam was, maar wanneer wij zien hoe wordt gewerkt, juist in dit deel van de gemeente blijkt toch wel dat hier een flink stuk van het hart van de kerkelijke gemeente klopt, aldus ds. Brinkman. Een historisch moment is het slaan van deze paal echter niet alleen voor Ke thel, aldus spreker, maar voor de gehele gemeente omdat dit de eerste is van een serie grote gebeurtenissen, die zich, naar het zich laat aanzien, in de komende tien jaar zullen voordoen. Straks toch zal ook de bouw van de nieuwe Zuiderkerk aan de beurt komen, gevolgd door een kerk in Nieuwland, ter wijl tenslotte een kerk zal worden ge bouwd ter vervanging van de Ooster- kerk. Spreker hoopte dat met de bouw van deze noodkerk, ook het geestelijk leven zal worden gesterkt. Onder de belangstellenden bevonden zich ojn. leden Van de kerkeraad, de Bouwcommissie en de Commissie van be heer, alsmede de scriba van de Gere formeerde kerk, de heer Gerkema. Advertentie O- Witt U, dat voor cnxe bontafdeling de mogelijkheid van CRE0IET-SERV1CE it geopend ROTTERDAM: WINKELCENTRUM BINNENWEG, tel. 29375 en DORPSWEG hk. KATENDRECHTSE LAGEDIJK, tel. 74259 DEN HAAG: SPUI hk. KALVERMARKT, tel. 182148 VLAARDINGEN. Donderdagavond omstreeks zeven uur arriveerde een zware kraanwagen van het havenbe drijf Vlaardingen-Oost in het sportpark 't Nleuwelant en raakte op onverklaar bare wijze van de weg af. De zachte berm kon de enorme druk van de kraan wagen niet weerstaan met als gevolg dat deze kraanwagen tot over dc assen wegzakte. De kraanwagen van H.V.O. was ge leend om een lichtmast overeind te zet ten op het terrein van de voetbalvereni ging Zwaluwen. Op alle mogelijke ma nieren heeft men getracht de kraanwa gen weer „vlot" te trekken, echter zon der resultaat. Zelfs een zware vracht auto van de firma Van Oeveren mocht niet baten. Omstreeks half tien werden de pogin gen opgegeven. Daar moest zwaarder materiaal aan te pas komen. Een kraan wagen van de firma Boekesteijn uit In de Ertsstraat te Rotterdam is gister middag bij het spelen het 7-jarige meisje A. Stichter, dat bij haar grootouders in de Katendrechtsestraat woonde, onder de wielen van een vrachtauto gekomen. Met ernstige inwendige verwondingen is het kind naar het St. Franciscusgasthuis overgebracht, waar het later is over leden. 65 iwukcu vHii ue iirai» uuw.ii-.ju wn koo! 7-15, groene kool 8—12. komkommer» Vd ontboden. die omstreeks JS3S COÖI». TUINBOUWVEILING DER 7.11111- JIOLI. EILANDEN 22 aug. Aardappelen gr 7—15. p 57. an dijvie 8—16. augurken -111.01. bloemkool A 21—sa. B 12—39. dubb princ l 44—54. 2 23-- 33, «stok-princ 61—78, slok-snijbonen I 72—79. 2 2*568, pronkst-.ijbonen 32— 47, Reine Virt 1.75, kroten 5—16. rode kool 4—14. gete Êen dragline is dezer dagen begonnen met het gereed maken van het bouwter rein waarna begin september de palen Tir"- enworden geslagen. Het is* de hei- stc !ing, die momenteel aan de Nieuwe Damlaan tegenover de plaats waar de Profiteer van de SCHIEDAM. Programma van het wijkconcert. hetwelk St. Ambrosius op maandag 26 augustus a.s.' des n.m. 8 uur onder leiding van de heer C. L. vian Beurden op de Buys Ballotsingel zal 'uit voeren. 1. Arromanches, mars, A. E. Kelly: 2. De Vogelkoópmari.' Selection; C, Zeiler, arr. S..P—van Leeuwen: 3. La Housarde, Wal's.'L. Ganne, arr. P. Kelsen; 4. Lfc Trouvere, Fantasie, G, Verdi, arr. J. Bougel; 5. Suite de Ballet Marion, S. Vlessing:6., Kozakken-Patrouill, L. Knipper, arr. P. Molc-naar;.7. Tableaux Des Vóseés. M. Boekei; 8. Trafalgar, Mars. W. Zehle. GEHUWD: K J J Dominic us 54 j en Z Pot* 45. j., J W C Sclieffers 24 j en C F A Willebrand 19 j. W Hogeweij 24 j enB -* de poer 22 'j; J- v' Schaften 26 j en A v Laarhoven 21 j. A Flik 23 j en H C M inildlv 20 ACv Duijn 26 j en C J Hetns- broék '23 j, A H van Vliet 27 j en M v Pet: 22 j. J Hess 28 j en H Focke 21 j, A C v Pélt 23 j en H C-Kok 25 j. GEBOTJEN: Cornelia A J. d v J C. Blom en J F Hugen. Maria W, d v J Baartman en. M C de Vries. Elisabeth, dvJvd Hfarg en Cr.Prihs, Johannes W J. r v J W J Lans man' on F C'H Stekcteo. OVERLEDEN; L R A v Lingen, 2 J. ONDERTROUWD: J Schrick 23 j cn H M B Van Schalck 22 j, C Bakker 27 j en C J van' Bergen Walraven 22 j, S v d Berg 27 J en C E" Nulten 18 j. R K Delwei 27 j en P T van Kastoren 20 j, M G Dorré 25 j en L M Brehm 19 -j, L v Eek 31 j en L M Mast 'li J. A v d Endc 24 j cn L L Swaer- dens 23 j. J Esschenda! 31 j cn J A v Waarde 24 j. A Groeneveid 21 i cn H Meul- stce 20 j. C J Hertog 28 J en C G. Grcene- wcgeii 24 3, G HF Kats 23 cn M J r d Stel 23 j, F Kieboom 23 j en M. H A Veer kamp 23 J. W F Knoors 28 j en W J v d Erugge 23 j. A P L W Kroon 29 j en H L Post 24 j. C Plug 30 J cn D Sommcr 22 j, J M -Sebel 18 j en C J van Puffelen- 20 j. MAASLAND. Geboren: Jacobus, z. v. Ph. van Dijk en G. Parre;. Pieter- nella-Dita. d.v.H. Zegwaard en G. Noort: Simon Paulus z.v, J. Voogt en J. Snijders. Ondertrouwd: Bernardus J. A. Groot- scholten. 27 jaar. Naaldwijk en Jacoba M. -Ammerlaan. Dinsdag- en* zaterdagavond -"elke week -.staan onze deuren voor u .tfpïtn: gratlï;TV:ïvÖntienl Erasmusstraat 64 - tel. 41691 80 meier van kruispunt Zwad Janstraat. Jacob Catsslraat en Neordmolensiraai ook voor radio's, gramofoons, bandrecorders, piano's" en orgels school zal komen te staan, wordt ge bruikt, die na het voltooien van de taak waartoe zij thans is ingezet, voor de palen van de Chn Techn. school zal wor den gebruikt. Momenteel worden er pa len mee ingeslagen voor een flatgebouw ren tot het complex woningen, dat ten met zeven verdiepingen, dat zal beho- noorden van de Damlaan in aanbouw is. De torenflat komt geheel los te staan van wat men de nieuwe winkelgalerij noemt Onder de betrokken flat zullen geen winkels komen. Op de plaats waar nu de palen voor de flat worden geslagen stond eerst de ten gebouw is afgebroken en wordt el- noodschoo! Johannes Calvjjn." Het hou ders in Nieuwland weer opgebouwd. Doordat de dirigent zich in zijn leiding onthoudt van elk effectbejag, dat wil zeggen overdreven rubati, theatrale ac centen en zo meer volkomen vermijdt, maar daar-tegenover een uitstekend ge kozen tempo en rhythme plaatst, klinkt het zingen van deze jeugdige zangers niet alleen muzikaal, kernachtig en ge zond, doch geeft de uitvoering van bij voorbeeld polyphone muziek een uiter mate doorzichtig karakter. Men kreeg dan ook direct al èen uitstekende weer gave te horen van een zevental compo sities uit de barok-periode. In dit pro grammagedeelte kwamen behalve het onbekende, doch fraaie „Ich verkündige Euoh" van Joh. Vierdonck, en het innig klinkende „Jesu meine Freude" van Bux- tehude, o.a. ook Bachs krachtig en be wogen geconcipieerde „Herr Gott Vater. mein starker Held" uit de contante ,,',/er de glauben" benevens het muzikaal stu wende „O, hatte ich Jubals Harf" van Haendel. De beide laatstgenoemde wer ken met hun vele ingewikkelde cn zich snel voortbewegende passages stellen in het bijzonder vocaal zware eisen. Hier aan. voldeden echter de Sangerknaben technisch en muzikaal eveneens op een wijze, die alle lof verdient. Het programma, dat na de pauze ge heel was gewijd aan het volkslied, be vatte ook nog het Zangspel „De Mei tien uur arriveerde. Het is tenslotte aan deze gelukt de onfortuinlijke kraanwa gen van H.V.O. weer recht op de weg te zetten. Dat dit slechts met de aller grootste moeite gelukte bleek wel uit het feit, dat het achterstuk van de ont boden kraanwagen door het enorme ge wicht naar boven werd gedrukt. Daar op klommen een aantal jongens die met belangstelling de reddingspogingen had den aangezien, in de kraanwagen om als tegenwicht te fungeren. Of dit veel heeft geholpen zullen we maar in het midden laten. Een enorm gat in de wegberm toonde wel hoever de kraanwagen was wegge zakt. Dit gat is inmiddels reeds dicht gegooid. Advertentie 14—37, Frankenthalcr 1-67—2.07, tomaten A exp 35. B 34. C 29. tomaten A blnnenl »2 38. B 25—38, C 20—28, (selderij 2 5.Ï0, rabar ber C—14. sla A 3—13. Alicante 1.05. ananas meloenen 651.44. Claps Fav St 70 op C4— 85. St 63 op 76—88. St 60-65 75—80. St 55-SO 65—76.Hh 70 op 70—76. Hh 65 op 65—70. Htl CO-CS 68—76. Hh 55-60 63—72, Hh 50-53 57—58. Hh 1 66-70. Hh 2 53-62. K 31—62. Precose de Trcv St 60-65 78. St 55-60 73, St 50-35 68. Hh 63 op 32. Hh 60-65 74". Hh 55-60 71. Hh 30-55 6*5—72, Hh 1 68. Hh 2 63. K 49. Bcnoni St 70 op 1.29—1.49. Nj <13 op 1.28—1.38. St 60-65 98—1.35. St 55-60 85—1.11. St 50-55 67. Hh 70 op 1.30—1 ..47, Hh 65 op 1.00—1.15. Hh 60-65 1.02—1.04, Hh 55-60 75— 05. Wh 50-33 70-77. Hh 1 94—1.13, Hh 5680, K 39-67. Perz.appel Hh 70 op 87—9'.'. Hh (5 op 88-65. Hh 60-65 98. Hh 55-60 11. K 46—51. Zigeunerin St 70 op 78—81, St 65* op 75. "*1 70 OD 71—90. Hh 65 op 64—81. Hh «0-65 *—62. Hh 68—«8. Hh 4 36—65. K 33—55. I Grieve Hh 70 op 79—1.04. Hh 65 OP 7G—9G. Hh 60-65 63. Wh 1 71—71. Hh 2 59—6.7. K 40—78. Manks Codlln St 70 OP 71—73, St 65 oo 69—73. St 60-65 02. Hh 70 on 52—78. till 63 op 54—76. Hh «0-65 44—67. Hh 55-60 38. Hh 50-55 4f. Hh 1 45-67. Hh 2 45—31. K 13—53. In ome teIe*i»ie-jho«»nal kunt U met één oog- cpdag dozelfd* uitzending op diverse merken vergelijken Keuze uit meet den 50 verschillen de modellen Gratis televisieshow Woensdag- en Zaterdagavond van 8-10.30 uur Woensdagmiddag v d kinderen van 5 - 5.30 uur EIERVEIUNG DER ZUIDHOLL. EILANDEN, 22 aug. Aanvoer 1C4.000 st. Sort. 1 eoort 00 19.90—21.2». 0 16.10—16.50. per kg 236!i, 1 15.60—16. oer kg 2,331». 2 15.40—16. per ki 2.53. 3 14.80—15.10. per kg 2.62. 4 11.60—52.49. oer kg Z.32'.j. 5 9.50-10.30. per kg 2.07. 1 8.30—8.60. per kg 1.99. 7 7.90. sort. 2 0 15.20. 1 14.60, 2 14.30, 3 13.60. hen 2 9.60. 4 U-20. kneuseieren 9 80—1G.50. dito hen 7.70—8. bloed 8.10 ROTTERDAM. au*. Medeged. doj«* de fa. Makkrcel. makelaar in granen: VLAARDINGEN. Zomeravond bei aardconcert op vrijdag 23 augustus a.s. van 8 tot 9 uur door Anton vanOoik, beiaardier te Zeist op het Oranjecaril lon. Programma: 1. a) Rubensmars; b) Fantasie, P. Benoit; 2. 2 Nederl. liederen: a) .,,Wek op.-wek op"; fc>) „Vader Ja cob". 3. a) Gavotte (uit Holbergsuite), Edv. Grieg; b) Ecossaise, L. van Beet hoven.- 4. 3 Engelse liederen: a) The minstrel boy: b) Thé Bleubell of Scot land;, c) Londonderry air. 5. Fantasia. A. L. Bigelow. 6. a) Allegro giocoso, b) Andante sostunuto, W. Paap; c) Dansje, L. 't Hart. 7. Het „Suite in oude stijl", A. van Ooik. a Preludium, b Sarabande, c Gavotte, ei Bourree, 8. Improvisatie. VLAARDINGEN. Gisterenavond zijn de Vlaardingse' melkhandelarén in vergadering bijeen geweest om te spre ken over het al of niet bezorgen van melk in etage- en flatwoningen. Na lang beraad hebben zij besloten de bezorging op deze etage- en flatwoningen niet te henvatten. Ze verzoeken heel ernstig aan de consument het hun mogelijk te ma ken de beiorging, gelijk die na nog plaats vindt, te kunnen voortzetten. Na tuurlijk zullen'ouden van dagen, zieken en aanstaande moeders op verzoek wel bij hun eigen dèur worden bediend. Dit is dus de uitslag van de vergade ring die de melkhandelaren hebben ge houden. Het besluit om de bezorging op etage- en flatwoningen niet te her vatten werd na stemming met overgro te meerderheid van stemmen genomen. Dè redenen van het niet hervatten van de bezorging zijn bekend: te zware li chamelijke inspanning zouden tot hart kwalen en dergelijke leiden; een ver groting van het inkomen door een ver groting van de omzet wordt hierdoor gerealiseerd. De tegenstemmers zijn vrij om te doen wat ze willen. Als zodanig staan de melkhandelaren niet onder dwang. Ze kunnen dus wel bezorgen. Het ad- E T 1 i i De. 16-jarige M. J. R„ die sedert.en kele dagen niét in do ouderlijke woning te Den Haag terugkwam, is terecht. Gistermiddag zag een oom haar lopen op de Prinsessegracht; Hij nam haar mee naar'huis.' Sehiphob. 23.'aug. - Thuisreis*. PH-LDH-#>» (Fontianak), gerasv. Stam. is vanocntcn.i half tien in .Amsterdam aangekomen; PH- LKV-622' (Meson), gezagv.. Keizer, Is van ochtend vier'uur uit Kairo naar Rome ver trokken: PH-LKA-862 (Isotoop), gezagv. De Wijs.cis vanochtend halr negen uil Rangoon naar Karachi, vertrokken; PH-LDG-8Z-. (Friesland), gezagv. Mctcoff. is vanochtend, half acht uit Bangkok naar Karachi vertrok ken; .FH-LKW-846 (Demon), gezagv. Brad- ley, is vanochtendzes uur- in Manilla aan- gekojïién. tlJtreU:-.PH-LKR-863 (Electron), gezagv.' Emmens,-is vanochtend half *£ve^Jfb nllla -aangekomen; PH-LDT-825 (Tilburg), gezagv. Braaksma. is vanochtend zes uur uit Bagdad naar Karachi vertrokken; PH-LKP- 843 (Atoom), gezagv. Bartelski, is vanoeh- tend halt zes uit Cairo naar Karachi ver» trokken. -I Rivella is een natuurproduct uit mtlk. Het bevat B-vitaminen, koolhydraten en 13 minerale zouten. Sprankelendgoudgeel Verkrijgbaar bij de Horeca-bedrljven en Uw wijnhandelaar. "vies van de saneringscomm'issie lts- en blijft echter: Doe het niet. Het is dus een kwestie ivan afwachten, hoeveel melkhandelaren wel of niet zullen gaan bezorgen. De uitslag van de vergadering zal zeker teleurstellend zijn voor de consu menten. Verslagen zijn deze echter niet en naar we hebben vernomen zullen de consumenten Het er zeker niet bij la ten zitten. In de Callenburgstraat te Vlaardin gen was bU de heer F. F. A. Daub feest woensdag want die dag opende hjj zijn nieuwe zaak in haarden en kachels. De heer Daub is daarbij teruggekeerd in de hem bekende kringen der mid denstanders. De heer Ligthart, voor zitter van de Christelijke Midden stands Bond, was bijzonder verheugd daarover, omdat de heer Daub zijn vak verstaat. De heer Ligthart wenste hem dan ook succes met deze stap op een voor de heer Daub zo bekende weg. Xn 1944 is de heer Daub voor zichzelf begonnen. Hij nam in de RidT derstraat het bedrijfje van, Pau de Smit'over. Het voornaamste werk was toen hêt repareren van potten en. pannen, maar later ging hij ook auto-s, geen en elektrisch lassen. Zijn zaak werd een complete smederij. In 1949 .ging hij het bedrijf samen met een compagnon uitoefenen. De naam van de zaak werd veranderd in Daub en Co. Niet lang daarna verhuis de het bedrijf naar de Eendrachtstraat en daar nam het een geweldige om vang aan. Toen hij *800 man personeel had trok de heer Daub naar Maassluis en stichtte daar de N.V. Maassluis. Enige tijd later werd deze N.V. echter verkocht aan Verolme. Twee jaar geleden werd de heer Daub weer middenstander en nu heeft hij dus zijn nieuwe zaak in de Callen burgstraat geopend. 1 Nov. Jan. Maart koningin" van Gluck. Ook dit luchtige Belating desgewensi m overleg Volledige voorlichting 1 Sent. muzikaal bevallige landelijk-blijde werk-i je, werd in alle opzichten artistiek ver-! antwoord opgevoerd, want ook hierin bezat de Icoorzang alle reeds genoemde eigenschappen, terwijl er menig aan trekkelijk gezongen aria te beluisteren viel, A.I. Vor. slot 22.65 22.75 23.05 23.05 sloth*. ...22.60 22.75 23.00 23.00 Osstieedijli 330 Rotterdam - Telefoon 11.SUS j Orgels Plano's Redlo'n Televisie Hedenavond hoopt de', voetbalvereniging „Zwaluwen" haar jaarlijkse algemene leden vergadering te houden; BU de bestuursver kiezing stellen de heren J. W. Voogt en J. Wijnhorst zich niet meer -beschikbaar. Het bestuur stelt voor de eerste vacature kan didaat: C. Bos, ..VLAARbïNGEN *-r De gemeenteraad besloot 3:is- ci .j.i.Ntbi het houden van ten tentoonstelling van beeldhouwwerken in onze stad. Thans kan worden medege deeld, dat In de maand september in het Hof en het Oranjepark deze expositie zal plaats vinden. Met de Nederlandse Kunststichting is inmiddels overleg gepleegd omtrent de keuze van de beelden, welke tentoonge steld zullen worden. Van de ca. 35 beel den, welke naar Vlaardingen komen zijn een belangrijk deel afkomstig van de tentoonstelling, welke deze zomer in Nijmegen gehouden werd. Voorts zullen ook enkele werken worden geëxposeerd, welke -thans in de Rotterdamse Lijnbaan sterk de aandacht trekken. Het opstellen der beelden zal plaats vinden op 2 en 3 september aanstaande. Donderdagmiddag arriveerde te Maas sluis een groep scholieren uit Enge land, welke sinds 12 augustus op tour nee zUn in Nederland. Het gezelschap bestaande uit 9 lei' ders en 33 jongens en meisjes van de Boscombe Secondary school uit Bour nemouth werd in de cantine van de Ver. Touwfabrieken ontvangen door bestuursleden van de Maassluisse Ge meenschap. Verversingen werden aangeboden, waarna de heer Van der Houwen, be stuurslid van de M. G. de gasten in hun taal verwelkomde en het een en ander vertelde over Maassluis. Hierna werd de groep door de directie van de Ver. Touwfabrieken i rondgeleid door. de fabriek. Het een en ander trok zeer veel aandacht. i Nadat de gasten hun -maaltijd hadden, genoten bij verschillende Maassluisse families, gaven zij in dé avonduren een concert op het Fenacoliusplein waarvoor zeer veel belangstelling be stond. Hun concert werd voorafgegaan door het optreden van de muziekvereniging „Kunst na Arbeid". Dit o.l.v. dc heer Jaap Boer. Zowel het concert van de Engelse Datum Totaal 21 aug. 22 aug. 23 aug. Datum 21 aug. 22 aug. 23 aug. 185.13 .184.79 183.22 In- Hand.- dustr. verkeer 245.36 136.15 244.36 136.22 241.51 136.50 Cultures Olie 84.59 1037.00 <64.84 1034.50 64.68 1019.50 1 i t i «-Gravenhage, 23 aug. VangstberJcht van hedenmorgen uit volle zee: Sch 61 nog 100 mUL 64 70 uit de halve vleet, 73 nog 100 mij], 81 15, 97 gisteren 60, 110 34, 160 gisteren 70, 242 15, 273 weinig vangst. 3 40 nog 50 netten. 14 10. 47 4, 102 1, 24 glateren 100, 110 nog 100 mijl, 125 10, 4 0, 195 idem, 402 idem, 412 idem. 2 gisteren 45.' 25". 9 gisteren 100. 15 30 nog 40 netten, 10 0, gis teren 340, 23 23, 30 17, 35 60 uit de halve vleet. 37 17, 45 gisteren 34, 55 gisteren 170, 84 6, 130 0. 210 gisteren 306, 236 gisteren 54. 250 45 nog 30 netten, 310 10, 599 3, 32 85 nog 33 netten. 49 weinig vangst, 99 70 nog 35 netten, 132 5, 133 4, 233 6, 282 nog 85 mijl. 79 0, 141 40 uit de halve vleet, 189 0, 23 120 uit de halve vleet. .53 12, 104 0, 332 nog.,105 mijl, 38 10. 201 gisteren 17, 284 3. 181 gif teren 39, 18® 55. gisteren 170, 78 10, 305 gis teren weinig vangst. 7 gisteren weinig vangst. ,58 34, 159 48, 359 -2. 20 50. 223 85. 314 gis teren 80. Binnen te Schevenlngen: Sch 21 met 450 kantjes, 81 kantjes groene, 300 kisten verse haring en 50 kisten diverse, Sch 100 met 50o kantjes, 24 kisten groene,.200 kisten verse haring en 500 kisten diverse. VI 121 met' 5G0 kantjes, 34 kantjes groene 700 kisten verse haring, 200 kisten makreel en 250 stijve kabeljauwen. Vlaardlngers: 70 2. 79 8. 172 17 nog 30 netten'. 203 4, 208 2, 218 3, 97 34, 114-88, 142 50, 190 170, 198 C, 71 8 kantjes per net. gisteren 200 kantjes. 83 2. 166 4, 14 34 nog 25 netten. 55 60, 8® 40, 112 17, 132 10. 153 250. Marktprijzen: treilharing groen f 87, vleet- haring groen van f 87—91. VLAARDINGEN. De Compagnia Marisa Morel, een gezelschap van Ita-I liaanse operasolisten, die geregeld in de verschillende Italiaanse operatheaters optreden, zaS bij een 'korte reeks voor stellingen in ons land vrijdag 30 augus tus ook de Stadsgehoorzaal aandoen. u clst Men zal de belangrijkste fragmenten gasten als van „Kunst na Arb»id" dat laten horen uit La Bohème. Rigoletto, Lucia di La mm er moor, Manon, Parel vissers. Lakmé. De voorstelling draagt het karakter van een spectacle coupé, waarin de artisten zullen spelen in kos tuum. Medewerking verlenen Marisa Morel (sopraan), Nancy Riccardi (coloratuur sopraan), Luigi di Stefanis (lyr. tenor), Adriano Ferrerio (lichte tenor), Gino ROTTERDAM. 23 aug. Aanvoer van IJmui- Orlandini (bariton). Gastone Presset1 ?„e" T" .el,ders 250 kisten verse zeevis en (bas) en Efrim Casagranda (maestro bi°i„ on !c"ng^„?3r -° „,1lldci<;1 1'60~1*6*s* accompagnatore). resp. begon met het Nederlandse- en Engelse volkslied werd met aandacht gevolgd en oogstte zeer veel bijval. VLAARDINGEN. VZC 2 heren heelt nog steeds kans op promotie naar dc reserve 2e klasse. Maandagavond werd de eerste promotie- wedstrijd gespeeld tegen WZC 2. De wed-' strUd eindigde onbeslist. 2—2. De tweede, wedstrijd tegen de club uit Woerden leverde 1 het zelfde resultaat, weer 2—2. Nu moeteen beslissingswedstrijd uitmaken wie er mag promoveren. Deze wedstrijd wordt waar schijnlijk maandagavond gespeeld. klein 90—1.10. griet 70—90, spiering 60—65 per kg; schol middel 33—35, klein 22—26, schelvis middel 43—53. klein 14—23, kabel jauw groot 52—61. middel 41—44. klein 22— 27, makreel 21—23, wijting 18—22. verse haring 17—21 per kist VLAARDINGEN. Zaterdag speelt Zwa luwen de tweede oefenwedstrijd voor het komende seizoen en wel in Zwijndrecht tegen Groote Lindt. De spelersbus vertrekt om 3 uur van de Vlsbank. Op het terrein aan de Kethclweg wordt die middag een tweekamp georganiseerd tussen de junioren en pupillen van Zwalu wen en Fortuna, In totaal zullen 9 elftallen van beide verenigingen elkaar bestrijden. Deze wedstrijden beginnen om 2 uur. Wecrrapporten van hedenochtend 1 uur wind meter p. sec temp. max. gist. Nee ral afgel. 24 uu: Station j Weer NED HERV. KERK Aangenomen; benoeming tot hulppred to Acquoy W. J. Sijthoff. hulppred. te Siriansland. Benoemd: lol vik. Ie Dedemsvaart B J. Tent. kand. tc Amsterdam. Bedankt: voor Anlkerk-Roodkerk (toez.i D. H Scliolten te Heerewaarden. GEREF. KERKEN Beroepen; te Heer Hugotvaard, G. J Heersmit. kand. tc Aaltcn. CHR. GEREF. KERKEN Tweetal: tc Broek onder Akkerwoude W do Graaf tc 's-Gravcnmter en D. van Wilsum te Dedemsvaart GEREF. GEMEENTEN Beroepen: te Zocte-mccr W. C. Lamain te Grand Rapids 'V.S.'. Qrof. dr. J Lindeboom rustend hoogleraar m de theologie te Gronin gen. hoopt 26 augustus- ziin Tóe ver jaardag te vieren. Prof Lindeboom oromoveerde in lOO.'l aan de rijksuni versiteit te Leiden tot doctor in de theologie oo een dissertatie getiteld; „Erasmus, onderzoek naar ziin gods dienstig denken en ziin godsdienstig gemoedsbestaan" HH diende de her vormde gemeenten te Oudoro (N.-H.), Berkhouj en Veendam. In 1913 volgde ziin benoeming tn' hoogleraar aan de rijksuniversiteit ie Groningen, om onderwijs te geven in de kerk- en doemenceschledenis. Prof. Lindeboom was o.m, van 19291936 voorzitter van de Vereni ging van Vrliz.-Hervormden in Neder land. HU is lid van de Kon. Ned. Akn- demie van Wetenschappen. Tal van geschriften verschenen van ziin hand. BENOEMINGEN CHR. ONDERWIJS. Tot hoofd: Te Amsterdam (Dr. de Moor- school): J. Hoekstra. Berkel; te Angeren (Herv.): J. G. Keers, Chèvremont; te De demsvaart (lag. tulnb. sch.): L. Blokhuis Gz„ Spakenburg: te Dedemsvaart tchr. Landb. hulsh. sch.): mej. Tultert. Dedems vaart; te Eibergen (ULO): J. W Hlbbe- link. Zutphen; te 's Gravenzande 'ULOi: G, C. Koedood. Dordrecht; te Groède* Ph M. van Kranenburg, Geldermatscn*. »e Groene- kan: P. Ge'.uk, Rijnsburg; te *s Heer AremJs- kerke (lagé landb. sch.): H. W, Ellenksmp, Vorden; te Huinen-Putten (klcuteneh.i: mevr. Meyer. Antwerpen: te Jaarsveld: P. W. van Buuren. Leerdam; le Khuderaveen (Herv.): A. Boer .Schiedam; te Maasland (Herv.): J. Klootwijk. Maaltand: te Middel- harnis (Geref.): K. Panschier. Middeïharnis; te Noorden (Chr, Nat. sch.): G. J. den Hee- ten. Woerden; tc Oldobroek (Geref.l: A v. d Helde. Leersum: te Putten (Chi Nat. sch.): D. v. Vliet, Middelharnis: te Roosen daal; G. Nievoen. Apeldoorn: te Tlinje (Ger.): W. Renkcma. Tot lera(a)r(es): Te Bolsward 'Chi.landb. huist), «ch.): mej. M. v. d. Groot. Oude* mirdum; mej. J. Roorda, Buitenpost; R de Groot, Workum; A. Timmerman. LoUum: t» Breukelen (Chr. landb. huish. sch.): J. v. d. Werf, Oldekerk; te Doetlnchem (Groen van Prinstererkweeksch.)A. van Each. Dok- kum; te Zaltbommel (lag. tulnb. sch.): H, de Nie. Maasland; te Zeist (Techn »ch.): P. Spana. Hengelo. Tot onderwijzer(es): Te Alphen d. Rijn (VGLO): L. Broek. Voorschoten; te Alnhtn a.d. Rijn (Timotheussch.): J. v. d. Beek, Aalsmeer; te Amsterdam (Pr. Marijkesch. Herv.): mevr. M. Terpstra.Lageman en f. A. Smink, beiden te Amsterdam; ie Balk: A, Wassenaar. Menaldum: te Bant: H. J. Lagewetj, Zeist, en L. Kerkdijk. Heemte; te Breezand (Chr; nat. ach.): mej. M. Ha» bermehl, Amsterdam; te Bunschoten (Dr G. v, Goorsch.1. C. J. v. Maaren. Benae- kom. mej. N. Schaling, Amersfoort, mej. v. Wijnbeek, Busaum; te Bunschoten' (K. v. Amerongenach.)mej. P. II. Schadenberg, Bunschoten; te Dordrecht (Gr. v. "Prinsterer- ,ach.): M. J. C. v. Eyck, Dordrecht: te Eind-- moven- (2e Chr. ULO): L.. J. Hartsema; Arnhem: te Emit: K. J. van Dorp. Daarla; ite Enschede (ULO);* R. Meyer. Enschede: Ito Fanruntm'(Chr^mtAahbTi: K. *7a'HkKiy:: ter, Horahulzen; te Gcleen: Jac. 'vin Griet» ;huyzen. Waspik; te- Goudrisan: me). M. 'Boer, Hoornaar; te 't Gravenhage (Tahna- school): C. v. Brammelen, Den Haag. mevr. L. M. Vonck. Heemstede en mevr. J.. v. d. Helm-Strating. Den Haag. (tijd.); te Hattera (Van Heemstrasch.); H. A. J, Podt, Bellen: te Haulerwijk '(CNS): J.. v; 'Harten, Berkel en Rodenrijs) te Heemse (Ger.): T. de Boer. Spakenburg: te Hoofddorp (ULO): 3. 3. w«enink, Amsterdam; te Hoofddorp (Jul Stolbergseh J. Koppenaal. Liaae: te Krui dingen: M. P. v. Tuyl, Middelburg; te Leeu warden (Kon. Wilhelminatch.): A. Timmer, Harlingen en mej. I. Bouma, Steenwfjk: t« Leeuwarden (Ernst Casimlrscb.): J Jelle- ma, Oenkerk; te Leeuwarden (Gr. v. Prin- sterersch,): mej. A. v. d. Meulen, Steen- wijk; te Maasland (Herv.): J. G Nocte- boom, Kethel; te Maassluis (Kon. WUbel- mlnasch.)G, 3. Verschoor, Voorburg: ts Medan (Sumatra): mej. J, Vonck. Den Haag; te Monnlkkendam (CVO): mej. P. Menslng. Ravenzwaay: te Mijdrecht - (ULO): G, v. d. Meulen. Onstwedde; te Nuospeet (ULO): 3. v. Diggelen. Groningen en U. Hel der. .Vianen; tg NIJkerkervcen: D. *J Brast. Groningen: te Oostwold (Herv.)* A H Ze geling. Zwolle; te Oostburg; A.- R. Woltier, Exmorra; te Oostburg (Herv W J Ott- jes. Oude Pekcla: te Poortvliet mevr. M. H. Honebrands-Bijl. Poortvliet: te.PUnaeker (Herv.): mej. N. Dijk, Den Haag: ie Rot terdam (Herv. Zuider ULO sch G Dijk stra. Rotterdam; te Rijswijk (Geref.l: L Bouma. Zuidhorn: te Santpoort (kleuterjch.) mej. G. Brune, Zandvoort; te Sluiskil: mej, A, Hondlus. Oud-Vosscmeer: te Tholen (CNS): J.* Boers, Bergen op Zoom: te voor burg iWilhelmina MULO E. J. Meyering. Rijswijk; J. Knocstcr, Den Haag: te Voor burg (Irenoech.): mej. E. Schouten Heem stede; te Waskemeer <W.'Kroesesch. voor ULO): T. Staal. Axel: te Weesp (ULOi: J- Bech, Wolfheze; te Winsum-Obergum (ULO: E. v. Klont.* Wagenborgen; te Wlwenkerke (ULO): J. Cr Vos, Middelburg: te Woerden (Jullanasch.): P. Vermaas. Groningen: Ie Woudenberg: E. Kuyers. Utrecht; te Zaan dam (C.V.O. - kl. Katerstr.): mej J S. de Boer, Beverwijk en mej. S. Mantsma. Berg ambacht; te Zwaa'gwesteinde (CNS) mej. G. Hoekstra, Assen; te Zwartsluis (MULO) P. v. d. Meer. Harlingen. NOTARIEEL EXAMEN 's-GRAVENHAGE, 22 aug.Voor het no tarieel examen tweede gedeelte zUn ge slaagd A.-Pak te Willeskap- en P. -M. van- den Laan te Amsterdam, EXAMEN NIJVERHEIDSONDERWIJS .'s-GRAVENHAGE, 22 aug. - Voor de nU- verheidsakte NIH (aantekening) is gestangd L Ploos van Amstel te Bussum. Oslo onbew N 2 19 0 Kopcnh. onbew WZW 2 19 5 Aberdeen zw. bew. Z 4 17 0,1 0 Londen zw. bew. windstil 20 A'dam onbew Z 2 18 0 Luxcmb onbew NO 3 18 0 ParUs zw. bew. windstil 21 0 Bordeaux zw. bew windstil 26 0 Grenoble zw. bew windstil 24 0 Nice zw. bew N 2 24 0 Berlijn regen Z 1 17 1 Frankf. onbew. O 2 19 0 München h. bew. windstil 16 0,5 Zürich zw. bew. windstil 20 0 Genéve zw bew windstil 21 0 Locarno onweer windstil 27 3 Rome onbew. ZZO 2 28 0 Ajacdo onbew. ONO 3 26 0 Majorca zw. bew. NNW 2 30 0 AMSTERDAM. 23 aug. De beurs heeft vandaag een kalme stemming ge toond. De onrust die enkele dagen gele den, hier en daar b.v. bij Unilever heeft geheerst was heden goeddeels verdwe nen. Toch was de stemming nog onze ker, Unilever b.v, opende op 425 Vi of 3% punt beneden gisteren, liep daarna op tot 428. doch was tegen 2 uur weer ge daald tot 426. Kon. Petroleum reageer- dexaanvankelijk niet zo sterk op de ge daalde koers in Wall Street, het fonds was weliswaar bij de opening 1.80 la ger dan gisteren bij een notering van 205.20 doch is daarna iets opgelopen. [Tegen 2 uur echter kwamen enkele verkopen aan de markt zodat de notering toen daalde tot 204,50. Philips was .vrij vast aanvankelijk op 279 dat is 2 punten boven gisteren maar liep daarna tot 277 terug. K.L.M, opende vast op 125 1.20) maar was tegen 2 uur gedaald tot 124. AKU heeft eveneens iets moeten prijs geven op een koers van 180% (181%) De scheepvaartmarkt was weinig ver anderd maar ook hier bestond een lichte neiging tot afbrokkeling na een over het algemeen prijshoudende opening. Nievelt begon op 199 dat is 1 punt boven gis teren maar was later 197. Kon. Boot no teerde tegen 2 uur 144% na 145%. De verschillen zijn echter zeer klein geble ven. De cultuurmarkten waren stil. De Libkamark noteerde vandaag 94% en de cffectendollar 386% a 387, hetgeen dus tegenover gisteren niet veel veran derd is. De staatsfondsenmarkt was vast voor de staffellening. Ook in de tweede helft van de beurs- j tijd is de markt zeer rustig gebleven doch dit kon niet verhinderen dat de s koersen van de internationale aandelen s achteruit zijn gelopen. Olies sloten op 204,30 dat is 2,70 beneden de slok koers van gisteren. Unilever bleef 422% i dat is 6% punt lager, Philips hield zien beter en sloot op 276%, dat is slechts s punt beneden gisteren, AKU is 2 punten achteruit gelopen op 179%. s Ook de scheepvaartmarkt is wat zwak ker geworden. Nievelt verloor 2 punten op 196, Van Ommeren was 1 punt .lager' op 248, Kon. Boot moest eveneens 1 punt prijsgaven. Deze verschillen waren der halve klein eh de overige soorten kon- do" onishoudend worden genoemd. De overige fondsen hebben over hei algemeen een lager koerspeil bereikt Tot de uitzonderingen behoorden Van Vlissingen katoen met een koers van 162 hetgeen 3% punt beter is en Van Gelder welk fonds 3% piint hoger was op 191%. Daarentegen verloor 'Calve Delft in navolging vat) Unilever 8 pun ten op 352. Kon Ned. Zout was 3% pu.nt lager op 373. Ford moest 5 punten prijs geven op 242. De laatkoers van Bob werd verlaagd van 280 tot 275. Billiton was 3% punt hoger op 246.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2