Deltawerk niet in gevaar door bestedingsbeperking zet REISBUREAU IS FAILLIET, HONDERDEN GEDUPEERD Vaders en moeders mochten mee de lucht in Auto kanaal in: moeder en kind verdronken Voor bestri j ding van polio f 1,3 miljoen Onbestendig j Hernieuwd gesprek mm m Wel moeilijkheden bij afsluiting Haringvliet Vooral subsidié voor plaatselijke gezondheidszorg besnoeid 150 vakantiegangers nog aan de Rijn Toch geen gesprek NasseivKoewatly? ,NU JAN VLIEGT DURVEN WE WEL' ,,K' Scherpe woorden bij gesprek over ontwapening V.S. nemen in Ankara poolshoogte RUIM EEN MILJOEN REDDINGSPOGINGEN FAALDEN D {ZATERDAG 24 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 37.75 ir Smyslow stemt in met revanche-tweekamp Traditie Vol vertrouwen m Om te springen V. y BËGÈKtm VRAAGT:, - pirecteur: H. ÜJD RUIG "N V. J Hfiotfirfiiacteur: LH J A H J ïi KHIHNS SLOT ET Hervormd-Gereformeerd ge sprek is weer begonnen. Op 18 uni jl. zijn de deputaten van de Ge reformeerde kerken en de gedelegeer den van de Hervormde kerk weer in Driebergen bijeen geweest om de draad van het gesprek tussen de beide kerken, dat in 1955 na een voorlopige beëindi ging tot stilstand was gekomen, weer op te nemen. Dit betekent een her nieuwde ontmoeting tussen de beide kerken, een hernieuwde, wederzijdse toetsing van elkanders gevoelens en standpunten, met als doel na te gaan jvat beide kerken verenigt en wat hen scheidt om zo tot een juiste bepaling van de onderlinge verhouding te ko men. Eigenlijk moest ik hier verder gaan. Ik zou moeten zeggen: om zo de mo gelijkheid te onderzoeken van herstel jjer gebroken eenheid tussen de kerken. Maar als ik .dat zeg, dan heb ik het gevoel mij meer op het gebied van het irreële te bewegen dan op dat van de werkelijkheid, meer met een utopie aan met een bereikbaar doel te doen te hebben. tjEEFT het dan eigenlijk wel zin jri dat het gesprek weer begonnen Is? Heeft het gesprek, dat gedurende minstens vijf jaar gehouden Is, niet aangetoond, dat beide kerken zo ver ïilteengegroeld zijn, dat er, ondanks het feit dat de kerkorde van beide Kerken presbyteriaal is te noemen' dat beide de Schrift zien als bron der pre diking en enige regel des gcioofs en iok beide zich beroepen op de belijde nis der vaderen, van een hereniging geen sprake kan zijn? En dat niet slechts omdat het in de Hervormde kerk nog niet tot klaarheid is geko men in het stuk ven de vérhouding tot |e vrijzinnigheid dat dat niet in to korte tijd kan, daarvoor bestaat ook in de Gereformeerde kerken begrip maar vooral omdat, ondanks het feit van erkenning var de belijdenis der vaderen aan beide zijden, de verhou ding tot de belijdenis bij beide kerken zo gareel verschillend is, althans wat de hoofdstroom in de Hervormde kerk betreft. Daar wil men de belijdenis „mystiek" verslaan, daar wil men volle iuirate laten voor het toch altijd men- sélijk karakter der belijdenis naast het Goddelijk karakter van het getuigenis $Jer Heilige Schrift, daar Is toch altijd -Tietrover van het „ln geest en'hoofd zaak" aanvaarden van de belijdenis, piet als een uitvlucht maar om te doen uitkomen dat het gaat om de grote zaak, om de belijdenis van Jezus Chris |ul, Gods Zoon, onze Verlosser erf onze fleer-. Ondanks het feit dat ook de Ge deformeerde kerken de belijdenis onder de Schrift zien staan en ten volle hand haven het beroep op de Schrift, Is hun verhouding tot de belijdenis toch een andere dan de boven beschrevene, een vannauwere gebondenheid, meer in de zin zoals Kuyper in zijn Reformatie der kérken gezegd heeft: de belijdenis zoals ze daar ligt, niet naar de geest, maar naar de letter genomen. Dit geeft pen aanzienlijk en zeer wezenlijk kli matologisch verschil tussen de beide kerken, zo groot dat een samengaan eigenlijk ondenkbaar is. S bovendien zo kan men verder gaan het enige tastbare resul taat dat een vijfjarige samenspreklng ijeeft voortgebracht, nl. een weder zijdse afvaardiging naar elkanders sy- iodes' als bijdrage om elkaar beter to leren verstaan, niet afgewezen door de Synode der Gereformeerde kerken, Omdat zelfs daardoor op de toenade ring tussen de beide kerken een te kwaar accent zou komen te liggen? En is dit alles niet voldoende om te zeggen „Schluss", beide kerken gaan voortaan hun eigen gang, behalve wan neer praktische zaken gemeenschappe lijk overleg noodzakelijk maken? Lou ter verstandelijk gezien zou men zeg gen: ja, én toch hebben beide kerken, zowel de Gereformeerde als de Her vormde, neen gezegd: het gesprek is Weer begonnen. Waarom? Wat heeft de synodes van beide .kerken daartoe ba- wogen? Ik zou haast willen zeggen: pien heeft niet anders gekund, niet an ders gedurfd, omdat belde kerken we ten dat ze niet hun eigen heer zijn, maar ze een Heer hebben in de hemel die op aarde gebeden heeft: opdat zij allen één zijn, en die nu met Zijn wil, pet Zijn eis tot eenheid tegenover hen Staat Beide kerken mogen elkander niet loslaten; loslaten, de ontmoeting staken, het gesprek verbreken zou in Be grond der zaak betekenen een elk •faer niet meer erkennen ais kerk, en daarmee een prijsgeven ook. En dat %il men niet ondanks de kritiek die de kerken op elkaar hebben. Zo is dan het Hervormd-Gerefor- Tmeerd gesprek opnieuw begonnen! Van fwensenkant gezien een hachelijke *zaak, maar'gezien in het licht van het ^Hogepriesterlijk gebed is het dat niet, •Zo moet het ook worden gevoerd: in \het geloof, in gehoorzaamheid aan de jHeer der kerk, vragend om de leiding ifrah de Heilige Geest. Ook gedragen idoor het gebed der gemeente. Wat bij ?de mensen onmogelijk is, dat is mo- Jgeljjk bij God! Als wü Hem maar niet jin de. weg staan! En al zal dan het grote ®doel niet worden bereikt nu spreek ■^ik weer echt menselijk! hereniging, fdat het dan voorlopig het kleine mag ïMzÊm ÜWs yzijn: een echte, diepe ontmoeting, een tsamen, in gehoorzaamheid, mi tot groter klaarheid in "iiiri worstelen het be lijden en daardoor tot een samengaan yte komen waar en voor zover dat kan. dr h. j. langman (Van een onzer verslaggevers) De bestedingsbeperking zal voorlopig geen invloed hebben op de uitvoering van het Deltaplan. De regering meent, dat b(j het afsluiten der zeegaten zulke grote belangen zijn gemoeid dat alleen in het uiterste geval tot vertraging der werkzaamheden om financiële redenen mag worden overgegaan. Inmiddels hebben zich bij de af sluiting van het Haringvliet wel on voorziene moeilijkheden voorgedaan. Bij het maken van een ringdijk voor de bouwput, waarin straks het gi gantische sluizencomplex zal worden gebouwd, blëelc dat de tegenstand van de getij stromen groter was dan aanvankelijk was voorzien. De laatste weken zijn dewerkzaamheden niet veel gevorderd. De klei, die voor de voet van de dijk wordt gestort, spoelde reeds herhaalde malen weg. Toch hoopt men het wérk nog op tijd te kunnen opleveren. Momenteel is men zover gevorderd, dat men ver wacht Voor de winter de gehele weste lijke zijde van de omringdijk gereed tc hebben. Het werk In open water zal dan tot het verleden behoren, omdat de zuigers, bakken en kranen dan be schutting kunnen zoeken achter het dijklichaam. De deining op het Haringvliet ls bijzonder zwaar. De ringdijk zal dan ook een hoogte moeten krijgen van 8 meter boven NAP, wil men voorkomen dat de zware rollers over de dijkkruin slaan'. Om de zich voordoende vragen betreffende de getijstromen onmiddel- India en Syrië hebben besloten hun wederzijdse gezantschappen tot am bassades te verheffen, heeft de Indi sche voorlichtingsdienst meegedeeld. lijk te kunnen beantwoorden, is in Hellevoetssluis een onderafdeling van het waterloopkundig laboratorium op gericht. Deze afdeling beschikt over een radartoren en maakt gebruik van dit moderne hulpmiddel om de snel heid van de stromen te meten. De dagelijkse leiding van het werk in het Haringvliet berust bij ir. P. A. van de Velde, hoofdingenieur-directeur van de Rijkswaterstaat Deltadienst af deling noord, ir. L. W. Lievense, inge nieur le klas Deltadienst noord en ir. J. N. Svasek. De laatste is belast met het toezicht op de afdeling van het waterloopkundig laboratorium. DIT is het bruggehoofd van de Nederlandse Delta-strijd macht. Van hieruit gaat straks de grootste operatie in de geschie denis van de Nederlandse kust verdediging beginnen. Midden ln het Haringvliet groeit deze ring dijk, die straks de bouwput zal omsluiten waarin een reusachtig sluizencomplex zal worden op getrokken, dat gcreêd moet zijn voor men het Haringvliet gaat afdammen. Op pagina 9 leest n meer over dit eerste werk in het kader van het Deltaplan. v (Luchtopname ANPFoto) 9 Een met stro volgeladen grote truck met oplegger van de firma S. uit Muz- zelkanaal is donderdagavond te Tange (Gron.) in brand geraakt. Er ontstond een vuurzee, die ruiten van huizen deed springen. ft INISTER Suurboff heeft de JVl Tweede Kamer meegedeeld, dat de bestedingen van het departement van Sociale Zaken en Volksgezondheid voor dit jaar met 1.018.600 gulden be perkt worden. De begrotingspost die het meest is besnoeid is die voor de subsidies aan de plaatselijke vereni gingen voor gezondheidszorg. Het aan' tal In de begroting 1957 opgenomen wijkverpleegsters van gemiddeld 2800 zal tot gemiddeld 2700 worden terug gebracht, wat een besparing van 275.000 gulden oplevert. Bij de subsidiëring van de sociale lasten zal, voor zover dit in een aan tal gevallen nog niet gebeurde, reke- (Van een onzer verslaggevers) Woensdagmiddag is in Rotterdam het faillissement uitgesproken van de N.V. Holland-Transport, een Rotterdams reisbureau, waarvan de 58-jarige P.-E. J. K. eigenaar is. Men vermoedt, dat enkele honderden vakantiegangers, die hadden gehoekt bij dit bureau, voor tienduizenden guldens zijn gedupeerd. Dit reisbureau hield zich gedurende enkele jaren bezig met het organiseren van bootreizen langs de Rijn, met Dus- seldorp als ontschepingsplaats. Na ver loop van enige tijd kwamen er steeds meer klachten over slechte bediening aan boord. Een van de crediteuren van het reisbureau stelde een onderzoek in, waarop een aanvrage tot faillissement volgde. Een tweede aanvraag volgde kortgeleden en thans is het faillisse ment uitgesproken. Verdicenen De curator, mr. Th. Ruys te Rot terdam, deelde ons mede, dat hij alle reizen, die nog stonden geboekt, heeft afgelast wegens gebrek aan financiën. De eigenaar-directeur is bovendien spoorloos verdwenen en was vanmorgen nog niet komen op dagen Mr. Ruys is op het ogenblik bezig met het terug laten brengen van de reizigers van de bootreis naar Dussel dorp. Dit betreft ongeveer 150 perso nen, die vandaag juist zouden worden ontscheept. De vakantiegangers, die het geld voor de reizen van de volgen de week reeds hadden gestort, kunnen dit al verloren beschouwen. Naar aanleiding van een groot aan tal klachten, die bij de poliüe in Rot terdam-en Den Haag zijn binnengeko men, stelt de politie een onderzoek in in hoeverre hier kan worden gesproken van het plegen van een strafbaar feit. Of en wanneer president Nasser een onderhoud heeft met de president vanr Syrië, Kpcwatly, is een officieel geheim in Egypte en wat de laatste ontwik kelingen zijn in de crisis welke tussen Koewatly en de huidige machthebbers in Syrië gerezen is, wordt eveneens achter sluiers van geheimhouding ver huld. De woordvoerder van de Egyptische president heeft verklaard dat Nasser niet in Alexandrië is, doch een andere gezaghebbende zegsman verklaarde dat hij sinds donderdag in Alexandrië vertoeft. Wat de gezondheid van de Syrische president betreft is de geheimhouding of verwarring even groot. In het Mossat-ziekenhuis verklaarden enkele personeelsleden gisteren dat de resul taten van het medisch onderzoek van Koewatly gunstig zijn waar tegen over een politiek adviseur van de Sy rische president gisteren verklaarde dat de uitslag nog niet bekend is, en dat de president nog enige tijd in het ziekenhuis zal moeten blijven. Het sémi-officiële „nieuwsagentschap voor het Midden-Oosten" heeft giste ren bericht dat de Syrische president de volgende week het ziekenhuis ver laten zal, en dat er een opvallende verbetering in zijn gezondheidstoestand was opgetreden. ning gehouden worden met de toe passing van de z.g. coördinatietabel, wat 50.000 gulden oplevert. De tuber culosebestrijding zal het dit jaar met f 198.600 minder moeten doen. Het voor de aanschaffing van röntgenapparatuur opgestelde programma zal worden be perkt besparing f 120.000 het subsidie aan de Kon. Ned. centrale vereniging tot bestrijding der TBC zal worden verlaagd besparing 40.000 en het aantal te subsidiëren huisbe zoeksters bij de plaatselijke vereni gingen voor TBC-bestrijding zal met tien worden verminderd besparing f38.600. De posten inzake de bestrijding van de kinderverlamming zullen met f18.000 worden verminderd. Nu na de epidemie van 1956 een duidelijker beeld betreffende de noodzaak van rijkssteun ten behoeve van de polio- bestrijding is verkregen, is het moge lijk gebleken ervan uitgaande dat de ontwikkeling in 1957 niet ongunsti ger zal zijn dan thans wordt aangeno men de subsidie in de personeels kosten-van het verplegende personeel van de erkende centrale te verla gen met f 80.000 en het onderdeel „aanschaffing apparatuur" met f 100.000. Ander beperkingsposten zijn: sub sidiëring van verschillende vormen van verpleegstersopleidingen f75.000, subsidies bevordering kinderhygiene f24.000, subsidiëring van het sociaal plan voor de ontwikkelingsgebieden f75.000, subsidies ten behoeve van de verpleging van astmatische kinderen f65.000, subsidies en kosten verband houdende met de bestrijding van ge slachtsziekten f25.000, beperking voorgenomen uitbreiding aantal school artsen f 35.500 en subsidies voor geestelijke volksgezondheid 116.000. Wereldkampioen Wassily Smyslow heeft ingestemd met een revanche kamp om de wereldtitel tegen Mikhail Botwinnik. welke 4 maart in Moskou zal beginnen. (Van een onzer verslaggevers) GAAT dat echt wel zo, jon gen? Moet je nou niet eerst een apart kostuum aantrekken?" De moeder vroeg het met bezorgde stem aan haar zoon, die zo behendig in de nauwe stuurstoel van de twee- motorige Beecheraft was gaan zitten. Zelf stond ze met gebogen hoofd, en onwennig nog, naar al die klokjes en meters in de glazen cockpit te kijken. En ze schudde haar hoofd. De 22-jarige vlieger, die met een zelfverzekerd ge baar de stuurknuppel had vastgepakt, begon te grinniken. „Ga nou maar kalm zitten, maDan gaan we lekker de lucht in". Negen jeugdige vliegers hebben gis teren allen, die hun bijzonder lief zijn, mee mogen nemen naar boven. Het luchtruim in. Een half uur lang cir kelden zij met hun o zo trotse ver loofden en hun toch wel wat nerveuze vaders en moeders boven het groene, vlakke land van Groningen. Negen jongens, die nog geen uur het eind diploma van de Rijksluchtvaartschool in hun zak hadden. Dat familievliegfeest op de aller laatste schooldag is een soort traditie op de Rijksluchtvaartschool. En de instructeurs vinden het altijd weer een vrolijke gebeurtenis op vliegveld Eelde, omdat enkele ouders toch nog wel altijd een beetje bang zijn. Er komen op zo'n dag vaders en moeders naar Eelde (ligt vlak bij de schone stad Groningen), die zich van het begin af aan tegen de beroepskeuze van hun zoon verzet heben: Verstandige en bedaarde mannen hebben hen indertijd stuk voorstuk moeten bepraten. En zuchtend hadden ze ten slotte toege stemd: „Vooruit dan maar". Toen ze op die laatste schooldag zelf eens op Eelde kwamen kijken, zeiden ze dapper: „Nou ja, nu Jan ons vliegt, durven we wel". Maar met .schoenen vol lood stapter. ze dan naar de~lclèinè" alurainiumvogels. Envlak voor het deurtje, gingen resoluut hun hoofden heen en weer. „Nee, we doen het toch maar niet. Liever een volgende keer". Van die-geheide bangerds waren er gistermiddag niet bij. Landbouwer J. H. Brusse uit Aalten, die nog nooit in zijn leven een vliegmachine van dicht bij had gezien, stapte vol vertrouwen in. En zijn vrouw met hem. „Mijn zoon Hans vliegt en die moet het nu kunnen, zou ik zo zeggen. En ik wil het zelf ook wel eens meemaken" zei de heer Brusse opgewekt. En het viel hem niet tegen, zo'n rondvluchtje van een half uur. De motoren sloegen brullend aan en aS» de machientjes taxieden weg over de lange grasmat. Toen hoorden wij een nuchtere stem zeggen: „Je kunt zelfs een aap leren vliegen. Als je er maar genoeg vlieguren tegenaan gooit". Deze opmerkelijke woorden kwamen uit de mond van instructeur A. L. Clignett, INSTRUCTEUR A. L. CLIGNETT Van onze correspondent) Vrijdagmiddag is de 35-jarige me vrouw G. G. BeugelMulder uit £m- mererfscheiderveen met haar driejarig zoontje Pleter in het Roswinkelkanaal verdronken toen haar auto te water raakte. 's Middags omstreeks drie uur wil de mevrouw Beugel in een nieuwe auto thee en brood naar haar man te Roswinkel brengen, die daar op het land aan het werk was. Zij moest daarvoor langs het Roswinkel kanaal rijden. Op de weg langs dit kanaal moest zij uitwijken voor een wielrijder en kwam in het mulle zand van de berm terecht, waardoor de wagen slipte. Mevr. B. raakte de macht over het stuur kwijt en reed in het vrij diepe kanaal. Arbeiders van een dorsver- eniging, die in de omgeving aan het werk waren en het ongeluk zagen ge beuren, snelden onmiddellijk te hulp, maar toen zij bij het kanaal kwamen was de auto reeds onder het water verdwenen. Onmiddellijk werden de politie en de Emmer brandweer gealarmeerd. De reddingspogingen faalden echter, want toen men na enige tijd beide slachtoffers uit de wagen had bevrijd bleken de levensgeesten reeds geweken te zijn. De ernstig vernielde auto werd later met behulp van een lad derwagen van de brandweer en een tractor uit het water gehaald. Geslaagd! die gisteren zijn 25-jarig vliegers jubileum vierde. „Ja, ja", voegde hij er haastig aan toe, „bij wijze van spreken. Zo moet u het alstublieft opvatten. Maar in the orie zou het kunnen. Maar natuurlijk krijg je daar geen vliegers mee. Nee, geef mij maar een jongen met een vliegershandje. Kijk maar eens, die kunnen het nu wel". En hij wees naar boven, waar twee van die kleine vogels van de Rijksluchtvaartschool rondjes beschreven. Hun motoren ronkten goedmoedig. Die negen jongens zijn niet de eni gen, die met hun B3 brevet de RLS verlaten. Dit jaar worden er door Eelde veertig vliegers afgeleverd, waar de KLM gewoon om zit te springen. Men heeft er zelfs zestig nodig dit jaar, en over twee jaar'kan de KLM er zelfs tachtig elk jaar bij gebruiken. Maar de animo voor het verkeersvliegen is in Nederland nog altijd niet groot genoeg. „Waar ik maar niet bij kan", aldus een vlieger. De Britse afgevaardigde bij de ont wapeningsbesprekingen in Londen, David Ormsby-Gore, heeft gisteren in scherpe bewoordingen Rusland ervan beschuldigd zich te verzetten tegen elke ontwapeningsmaatregel, tenzij op Ruslands eigen voorwaarden. Ormsby-Gore verklaarde onomwon den dat het Westen beslist weigert ds Russische eisen voor een onmiddellijke stopzetting van kernproeven te aan vaarden, alvorens een meeromvattend ontwapeningsverdrag tot stand is ge komen. De verklaring weerspiegelt de slech ter geworden atmosfeer waarin thans de reeds zes maanden durende ontwa peningsbesprekingen in de V.N. sub commissie plaats hebben. De Russische afgevaardigde, Zorin, die rustig naar de uitval van de Britse afgevaardigde had geluisterd, ver klaarde na afloop, dat hij de woorden van Ormsby-Gore terdege in studie zo-i nemen en zou beantwoorden. Een kassier van de Hollandsche Bank Unie te Willemstad (Curasao), J. P. is in hechtenis genomen, in verband met de vermissing van een belangrijk bedrag aan geld. bestrij ding van de kinderverlamming: dit jaar een bedrag uittrekken van 1.309.600 golden. Verreweg het groot ste deel van dit bedrag is.bestemd voor de aankoop van vaccin in het buiten land: 1.100.000 gulden. De overige 209.600 gulden; zijn no dig voor de uitvoering van de actie: aanschaffingen, salarissen van perso neel en dergelijke. Er zal b.v. bü de geneéskundlgé, hoofdinspectie van de volkegezondheid" 'n arts in de rang van hoofdinspecteur worden aangesteld, die belast zal worr den met de centrale leiding van de uitvoering van het poliovaccinatié- programma. De nodige gelden zijn bij de Twee de Kamer aangevraagd in een wets ontwerp tot wijziging van de begro ting van Sociale Zaken en Volksge zondheid voor 1957. Het is, SObJs gemeld, de bedoeling om dU najaar 222.000 kinderen, die in 195)5 geboren zijVs,, twee injecties te geven. De derde vaJgt in,het voorjaar *can 1958. Volgens de minister zijn er ima 3956 in Nfederland ruim 2200 gevallen v»n (kinderverlamming voorgekomen (hei, hoogste aantal, dat in Nederland is geregistreerd). De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken. John Foster Huiles, heeft zijn beste vertegenwoordiger-in zake het Midden-Oosten, Loy Hender son, naar Turkije gezonden voor over leg over de Syrische crisis. Henderson, die dit voorjaar de Ame rikaanse waarnemer was op de verga dering van het Bagdadpact, is per vliegtuig uit Washington vertrokken en zal zondag in Ankara aankomen. Hij zal daarna nog andere landen in het Midden-Oosten bezoeken. Rotterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 1157.11. ,a Postbus 1112 Prytgiro m 424519 (4 U Zat^riap«lf7Stinb°nne'Sr,enten !83l>—19-30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 11^700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef 183467 n 1 1 Postbus 1091 Postgiro No 424867 U Klachtendienst 18.3019 30 u Telef ^K9=;rq Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 MJO^ttaf Cem P6r Tek' 8per maand f 7J0 per kwartaal.ersch-_t Lessee nummers 15 cent. (Geldig tot hedenavond) WISSELEND BEWOLKT Aanvankelijk in het oosten van het land tijdelijk regen. Daarna opklaringen afgewisseld mtl enkele buien. .Matige tot krachtige westelijke wind. iets lagere middag- temperaturen, lorgen: Zon op: 5.42 Maan op: 5.44 onder: 19.46 onder: 19.17 s? r IJK moeder, bier. kunnen we precies op zien hoe hooi we zitten. En hier, daar sturen we het ding mee". Vlieger Hans Brusse, 22 jaar en nog maar net in t' bezit van zijn brevet left zijn moeder uit waar al die instrumenten voor die nen. En zij verbaast zich, terwijl deze Beechcraft voor haar zoon gewoon eten en drinken is, zoals zeop Eelde zeggen. Na die uitleg gingen vader en móéder Brusse mee de tucht in. En-; voor zoon Hans was dat vluchtje:' meteen het afscheid van die kleine, goeie Beechcraft. Hem wachten de reusachtige vogels van de KLM. OP dc nadering van een koufront nam vrijdagavond de beivolkinjt toe en be gon het enkele uren daarna wat te regenen. De regcnhoeveelhcden waren niet groot. Bij het passeren van het front draalde de wind naar westelijke richtingen en stroomde; koele polaire lucht binnen met opklarin gen en enkele buien. De depressie, die het weer bij ons ook: morgen zal beheersen, bevindt zich bü de Schotse kust en heeft een luchtdruk ln .de kern van ongeveer 970 mb. Zij verplaatst zich slechts langzaam naar het noordooeten en veroorzaakt boven de Noordzee storm- achtige wind. In de. polaire luchtstroming bewegen enkele randstoringen mee, die vat* tijd tot tijd de buienactiviteiti verhogen. Morgen zal het weer dan ook gekenmerkt ziin door opklaringen afgewisseld door ea* kele buien en een sterke wind uit wsstM lljke richtingen. ,..i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1