Bioscoop statistiek Sow jet-Unie in bezit van e-afstandsraket lang Auto reed in op truck: dode en twee gewonden FABRIKANT KNOEIDE MET RÖNTGENAPPARATEN onem over Grote Duitse sportp igheid Hevige brand in grasdrogerij Twee perstelegrammen werden aan gouverneur voorgelegd Moderamen van geref. synode gekozen H Voorsprong op de VerStaten? Gevaarlijk schoenenpassen Belgen gebruiken meeste zeep Bonn laat geen communisten toe Socialisten voeren een campagne f 690.- f690.- f400.- Helikopter-rotor trof korporaal In één geval 8 uur vertraging Russische lening voor Perzië? 'wee bromfietsers omgekomen Veranderlijk weer r in-"»" - Ï.ÏSSX'K- p0S»AG 27 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3775 r RADIO-MOSKOU ONTHULT: BRAND NAVO-raad aanvaardt ontwapeningsplan ZOMERPRIJZEN NA NEERSTORTEN VAN „NEUTRON Ds. P. N. Kruyswijk praeses RADIO-BE RICHTEN Directeur: H. DB RUIG f J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT D ADIO-MOSKOU heeft gister- avond bekendgemaakt dat Russische geleerden dezer dagen met succes een lange-afstandsra- ket hebben beproefd van een ty pe dat „onverschillig naar welke plaats ter wereld ook kan wor den geleid". Zie verder pag. 3, le kol.) L J 23 H Bontmodehuis5 Verongelukt bij oefening J Zie verder pag. 3, 3e kol.) Botterdam: Witte de Withstraat 30 Telet 115700 a 11 Postbus 1112 Postgiro No, 424519 18.3019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'i-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef 183467 r<t 1 Postbus 1091 - Postgiro No 424867 (3 30—19.30 u._ Telet 362569 Kerkstraat 24 b - Tclefoïn 67882 Schiedam: Lange Ke ccnt wTeek- f 2.65 per"maand*; 7J0 per kwartaaL Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) NU EN DAN BUIEN. Nu en dan buien, plaatselijk met onweer. Overwegend matige westelijke wind. Weinig verandering in tempe ratuur. Morgen: Zon op: 5.46 Onder: 19.39 Maan op: 9.56 Onder: 20.40 ze- te ln 3*-vE 111m heeft zich in nauwelijks \J een halve eeuw ontwikkeld van ten obscuur en artistiek onbetekenend kermisvermaak tot een ontspannings- inedium van enorme betekenis voor vrijwel alle volken ter wereld." Met deze conclusie begint een laflgwekkend rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat in volle vzkantietijd verscheen, maar het 2 ker waard is er wat breder op terug komen. Een uitgebreide enquête, Ingesteld het najaar van 1955, heeft geleerd, dat «r in Nederland 65,4 miljoen bioscoop bezoeken werden afgelegd. Het bio icoopbezoek Is met meer dan de helft gestegen sinds 1939, het lag iets lager dan in het voorafgaande jaar 1954, al thans percentueel, het overtreft in be tekenls alle andere publieke „verma kelijkheden." Wie mocht schrikken van de gepu bliceerde miljoenencijfers, kan troost vinden in de mededeling, dat deson flanks het bioscoopbezoek in Nederland jn vergelijking met de meeste Euro pese landen beslist vrij laag is te noe men." In Nederland gaat men gemiddeld 1 maal per jaar naar de bioscoop tegen 25 maal in Engeland, 16 maal in Span je, 12 maal in West-Duitsland, 13 maal ln Denemarken en 16 maal in de Ver enigde Staten. Bij de analyse van de cijfers in Ne derland springt echter direct de ver rassende mededeling naar voren, dat 43 pet van de Nederlandse bevolking nooit een bioscoop bezoekt Wanneer verder uit het onderzoek komt vast te staan, dat 7 pet van de bfevolking meer dan tweemaal per maand de bioscoop bezoekt en 1 pet t»w« vaker dan éénmaal per week, kan men zeggen, dat 8 pet van de gemid delde bevolking tot de regelmatige bio scoopbezoekers behoort, 49 pet er nu en dan wel eens komt en 43 pet het insti tont bioscoop mijdt Z k.H. prins Bernhard heeft maan dagavond een bezoek gebracht aan de Pakistaanse kruiser „Babur" In de Parkhaven te Rotterdam. De Prins werd aan boord verwelkomd door de ambassadrice van Pakistan, de Begum Uaqtiat Al! Khan. Rechts de commandant van de „Babur" can. tain S. M. Ah san. De Prins zat aan een diner, dat kapitein en officieren van hat schip op de laatste dag van hun verblijf ln Rotterdam aanboden. Tijdens dit diner bleken de Pakistaanse officie ren vol lof gen is de vertrokken. over ons land. .Babnr" weer Vanmor- naar zee iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüii Volgens radio-Moskou vloog de ra ket oP ongekende hoogte. Gebleken is, aldus het bericht, dat het mogelijk is raketten naar elk deel van de we reld te zenden. Verafgelegen gebieden kunnen worden bereikt zonder ge bruikmaking van een kwetsbare stra tegische luchtmacht. Er zijn in de Sowjet-Unie de laatste dagen ook proefnemingen gedaan met atoom- en waterstofwapens. Ook deze proefne mingen zouden zijn geslaagd. De eerste Amerikaanse proef met Maandagavond omstreeks 10 uur is b{j Maarheze tijdens een zware regen bui een personenauto met drie militai ren tegen een truck met oplegger ge reden. De dienstplichtige soldaat J. J. Gerritsen werd op slag gedood. Hy was 24 jaar en ongehuwd. Ernstig gewond werd de dienstplich tige soldaat M. A. G. J. van de Rande uit Eindhoven. Hij is opgenomen in het Sint Jansziekenhuis te Weerd. Hij is 23 jaar en ongehuwd. De derde inzit tende van de auto, de 24-jarige dienst plichtige soldaat W. J. A. Bruck, werd licht gewond opgenomen in de zieken zaal van de legerplaats Budel. De personenauto die uit de richting Budel kwam, waar de militairen zijn gelegerd zij behoren tot het 104de verbindingsbataljon en zijn onder dienst voor herhalingsoefeningen vloog na de botsing in brand. Voorbij gangers hebben het vuur geblust. De inzittenden van de truck, die uit de richting Eindhoven kwam, bleven on gedeerd. Van twee zUden is een aanklacht In gediend tegen een Duitse fabrikant van róntgenapparaten, wiens produkten niet voldoen aan de eisen van volks- De permanente NAVO-raad heeft maandag in Parys het Westeiyke voor stel betreffende een eerste ontwape- nfagsf&se goedgekeurd. Het voorstel zal waarschijniyk binnenkort op de Londensc ontwapeningsconferentie aan de Sowjet-Unie worden voorgelegd. Het oordeel van de NAVO-raad was gevraagd door de vier Westelijke lan den die in Londen met de Sowjet-Unie over ontwapening onderhandelen, te weten Amerika, Canada, Engeland en Frankrijk. ET is de verdienste van dit rap port, dat het zich niet beperkt heeft tot deze berekening van gemid delden, maar zoveel gedifferentieerde cijfers heeft verzameld, dat men ook «en inzicht krijgt in de gedragingen van stedelingen en plattelanders, van roomsen en on-roomsen, van kerkgan gers en nlet-kerkgangers en van de verschillende sociale groeperingen in de bevolking, alles met betrekking tot het bioscoopbezoek. De bioscoop blijkt vóór alles de kerk der onkerkelijken te zijn. Het percentage van bioscoop bezoeken door hen, die zichzelf als „on kerkelijk" hebben opgegeven, is onge veer het dubbele van het gemiddelde der gehele bevolking. Interessant Is ook de verhouding van hen, die gedurende de laatste drie we ken vóór het onderzoek wei naar een kerk gingen en hen die opgaven er niet te zijn geweest Niet praktizerende rooms-katholieken blijken nog meer naar de bioscoop te gaan dan onkerkelijken: het percenta ge van kerkgaande „gereformeerden" is 2, van nletkerkgaande „gerefor meerden" 7, een veel grotere stijging dan die van de hervormden van 4 tot 7 en „andere" kerkelijke groeperingen van 4 tot 8. De samenstellers van het rapport hebben onder „gereformeerden" sa mengevat alle kerken, welke deze naam dragen: ten aanzien van de her vormden wordt opgemerkt, dat met de modaliteiten geen rekening kon worden gehouden wegens het ontbreken van objectieve, statistisch vaststelbare kenmerken. Bij onderzoekingen ten aanzien van bepaalde onderdelen blijkt échter, dat er tussen hervormde, gere formeerde en andere protestantse kerkgangers onderling niet zo erg veel verschillen van praktik bestaan in het bioscoopvraagstuk. Voor alle groepen, kerkelijk of on kerkelijk, geldt, dat men in de steden veel meer naar de bioscoop gaat dan op tiet 'platteland. Voor alle groepen geldt eveneens, dat het bioscoopbezoek het grootst is ln de leeftijdsklasse van 18—28 jaar. 4 Ook hier is er weer een uitschieter voor gereformeerde jongeren. Het Centraal Bureau voor de Statis tiek heeft* zich ook gewaagd aan een verklaring van het verschijnsel, dat kerkelijk Nederland in het algemeen gesproken „niet naar de bioscoop luidt de conclusie „leggen aan het P ke los van com_ Het Westduitse verbond der chemische industrie heeft op grond van gegevens van de OEES, het Amerikaanse verbond van zeepfabrieken en het ver bond van Duitse zeepfabrieken berekend, dat in 1956 per hoofd van de bevolking het verbruik van zeep en wasmiddelen in Bel gië het grootste is geweest met 14J kg, gevolgd door Nederland 'met 13,7 kg, Zwitserland met 13,4 kg, Australië en de Ver, Sta ten elk met 12,6 kg. Dan volgen Frankrijk, Engeland, Denemar ken, Canada, Argentinië, Nieuw- Zeeland, Noorwegen en West- Duitsland. xn Een weigering van de Westduitse re gering om sportmensen uit het oostelük blok in de Bondsrepubliek toe te la ten, dreigt een nationale kwestie te worden. Vorige week heeft Bonn een nieu we stap genomen om de sportcontac- ten tussen West-Duitsland en de Sow- jets te „bevriezen", toen geweigerd werd visa te verstrekken aan een voet balclub uit Moskou, die binnenkort in Hamburg zou spelen. De regering lichtte dat besluit toe met de opmerking dat normale sport- contaeten met de Sowjet-Unie alleen mogelijk zjjn indien de betrekkingen tussen de twee landen genormaliseerd zijn. Daar nog steeds duizenden Duit sers tegen hun wil worden vastgehou den in Rusland, kunnen zulke sport- contacten alleen maar onirust verwek ken in het land, zei de regering. Vele bekende Duitse sportleiders zyn misnoegd over deze gang van za ken, Will Daume, voorzitter van de machtige Deutscher Sportbund, een overkoepelend orgaan, noemde de hou ding van de regering onduldbaar. En gisteren hebben de grote tegen standers van kanselier ^Adenauer, de socialisten (SPD) in Bonn, bekend ge maakt dat zy alles in het. werk zullen stellen om de kwestie van ^.Russi sche voetballers aan de orde te stellen op de bondsdagzitting van 23 augustus, de laatste voor de algemene verkiezin gen van 15 september. Als zjj daarin niet slagen, zullen de socialisten deze affaire vermoedelijk gebruiken in hun verkiezingscampagne. Walter Menzel, een hoge SPD-fune- tionaris, noemde het besluit der rege ring een „politiek schandaal". Dr. Max Danz, voorzitter van de Duitse atletiekbond, verklaarde met klem dat zijn bond zich niets van de houding der regering zal aantrekken. Wij komen beslist op 12 en 13 oktober in Boedapest tegen Hongarye uit, aldus Danz. Vele Westduitse kranten hebben eveneens kritiek op het besluit van de regering. (Advertentie) Op veler verzoek Handhaven wij nog enkele dagen onze sensationele Lange Perslaner mantel 10 jaar garantie, norrn.- pr. 990 Lange Nertz Murmel mantel van 990.- voor Lange Perslaner Pattes mantel 500 soortgel. aanbiedingen FERD BOLSTRAAT 32 - Amsterdam Telet 798981 Traml. 16. 24. 25. ue conciu5Ae j.nnPrt naar ei£en keuze filmprodukt bepaalde morele maateta- overwegingeii. 'en aan, die zij bij de gemiddelde bis- scoopexploitant niet gewaarborgd ach ten." Daarom vervult frequent bioscoop bezoek door jongeren hen met zorg. Nadrukkelijk wordt het verband ge legd tussen de films en de plaats waar deze worden vertoond. „Films", aldus het rapport van het CJ3.S., „worden voornamelijk vertoond «n gezien in bioscooptheaters. Deze theaters worden in de eerste plaats ge ëxploiteerd met een commercieel doel, dat wil zeggen: binnen zekere grenzen Is het de theaterdirecteur, die zijn pro gramma zo kiest, dat hij verzekerd is 'an een zo talrijk mogelijk publiek Baar deze eis van invloed kan zijn op keuze, los van com- In de eerste plaats betreft dit een groep, die aan filmprodukt bepaalde morele maat staven aanlegt, die zij bij de gemid delde bioscoopexploitant niet gewaar borgd acht. De tweede groep heeft speciale belangstelling op bijv. weten schappelijk terrein of heeft bepaalde eisen ten aanzien van het artistieke peil, waaraan de gemiddelde exploi tant niet kan voldoen." -IER wordt binnen de grenzen, die H uiteraard aan een ambtelijk rap port gesteld moeten worden, vrij scherp geformuleerd waarom de bio scoop door kerkelijke groeperingen, die aan het filmprodukt bepaalde mo rele maatstaven aanleggen, niet kan worden aanvaard en verklaard, waar om praktisch de helft van de Neder landse bevolking de bioscoop ook niet hééft aanvaard. Wanneer dan tevens vaststaat, dat de film „een ontspan ningsmedium van enorme betekenis" kan worden genoemd, moest er wel worden gezocht naar een uitweg om het produkt film los te maken van de zuiver commerciële exploitatie. By de gehouden enquête is ook on derzocht hoe het stond met de belang stelling voor films, die buiten de bio scoop werden vertoond. De cijfers wijzen uit, dat in 1955 reeds 27 pet der ondervraagden films ging zien in verenigingsverband en 3 pet bij de filmliga's. Van de kerkgaanden blijkt 39 pet van de hervormden, 41 pet van de gerefor meerden en 39 pet van de anderen het zien van films buiten de bioscoop te prefereren. Een duidelijk bewijs, dat er onder het kerkvolk onderling meer eenheid van opvatting ten aanzien van de film en het bioscoopbezoek heerst dan men wel doet voorkomen. DE cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek bevestigen een reeds eerder door ons getrokken con clusie, dat de film niet langer mono polistisch mag worden verbonden aan de bioscoop en dat er volle vrijheid dient te bestaan voor verenigingen films naar hun eigen keuze in het openbaar te vertonen. Een onnatuurlijke binding belet Ne derlandse filmimporteurs-verhuurders een film gelijktijdig aan bioscopen en verenigingen te verhuren. Weliswaar is er een uitlaatklep voor films, waarvoor het „bedrijf" niet zo veel belangstelling heeft, die dan met welwillende toestemming van de bond wel in strikt besloten voorstelling kun nen worden vertoond of zelfs via een „lijst van geen bezwaar" aan derden kunnen worden geleverd, maar dit breekt het systeem van de closed shop niet. De cijfers van het C.B.S. laten duide lijk zien, dat dit op de duur niet is te handhaven. De importeurs zullen moeten begrij pen, dat de bioscopen slechts de helft van de Nederlandse bevolking bestrij ken. Indien de Nederlandse Bioscoopbond verstandig is zal hij eveneens rekening houden met die werkelijkheid. Vorig jaar legde deze organisatie te genover het Departement van Econo mische Zaken de verklaring aiT dat de Christelijke Film Actie bij de uitoefe ning van haar taak in de filmvoorzie ning geen bezwaren van organisatori sche aard van de Nederlandse Bio scoopbond zou ondervinden. Dit leek een stap in de goede richting. Wanneer echter nu bioscoophouders in het noorden van het land filmim porteurs, die aan de Cefa leveren, be dreigen met boycot, zal het goed zijn daar een stokje voor te steken. En wanneer de bioscoopbond dit stokje niet hanteert, zal de overheid als hoedster der vrijheid dit moeten doen. De bioscoopstatistiek geeft haar alle materiaal in banden om op te treden wanneer ook verder de film door een groep belanghebbenden, die geenszins het gehele Nederlandse volk vertegen woordigen, aan een bepaalde groep be drijven wordt gebonden. gezondheid. Enkele honderden van de ze - pparaten staan in Nederlandse scho' tiwinkels, waar ze worden ge bruikt bü het passen van schoenen. Het is gebleken, dat een groot deel daarvan een driemaal grotere dosis röntgenstraling doorlaat, dan verant woord moet worden geacht. Een van de aanklachten is ingediend door de vroegere Nederlandse impor teur van deze apparaten, de heer F. H. M. v. d. L. te Nijmegen, die de fabriek tevergeefs heeft gevraagd de fouten in de toestellen te herstellen. De im porteur meent morele verplichtingen te hebben tegenover^jïe schceöwinke- liers, wie hij de apparaten in de loop der jaren heeft verkocht. Hij heeft zich bereid verklaard de toestellen zo te wijzigen, dat stralingsgevaar wordt uitgesloten. Hy heeft de Duitse fabri kant aangeklaagd op grond van ver meend bedrog, het misbruik maken van C* Zie verder pag. 3, 5e kol.) De helikopter landt in de tuin van het militair hospitaal in Oog in Al" bij Utrecht. Een hevige brand is hedenmorgen om half zes uitgebroken in de gras drogerij van de firma Stoker aan de nieuwe weg naar Oostelijk Flevoland te Kampen. Ruim 300 ton Lucerne- meel (waarde 25 cent per kg) gingen geheel verloren. Door de gunstige windTichting bleef het machinepark behouden. Er was echter zeer grote waterschade. Vanmorgen om acht uur waren de blussingswerkzaamheden nog in volle gang. Men had de brand wel onder de knie, maar er moest steeds doorgespoten worden in het grasmeel, waaruit telkens de vlammen oplaaiden. Men verwachtte dat het blussen nog vele uren in beslag zou nemen. Maandagmiddag is te Rijswijk in de Betuwe de 28-jarlge beroepskorporaal le klasse L.L. Breuer uit Amsterdam in aanraking gekomen met de staart- rotor van een helikopter. Hij is overleden tijdens het vervoer naar het ziekenhuis. Het ongeluk gebeurde tijdens een oefening van de genieschool te Soester- berg, waarbij twee helikopters werden gebruikt voor luchtverkenning. Het was de bedoeling, dat korporaal Breu er, die chauffeur was, met één van de helikopters de lucht zou Ingaan. Toén hij op het toestel toeliep, raakte de staartrotor zijn hoofd. Onmiddellijk werd hij met de andere helikopter naar het militair hospitaal te Utrecht ge bracht, maar toen de machine inde tuin van het hospitaal aan de grond werd gezet, was het slachtoffer reeds overleden. ■99 Na de ramp met de „Neutron" bij Blak xlin twee penstelegrrammen, door tl (Van een onzer verslaggevers) De generale synode der geref. kerken heeft vanmorgen haar moderamen ge kozen. Tot praeses werd by de tweede vrije stemming, waarby hy 40 van de 62 uitgebrachte stemmen behaalde, ge kozen ds. P. N. Kruyswyk (Amster dam). Ds. D. Scheele (Assen) behaalde 20 stemmen, ds. P. D. Kuiper (Sassen- heim) en ds. H. W. H. van Andel (Utrecht) ieder één stem. Tot assessor van het moderamen ko zen de synodeleden ds. Scheele met 49 van de 62 stemmen. Eerste scriba werd ds. Van Andel met 35 van de 62 stem men en tweede scriba dr. L. Praamsma met 33 van de 62 stemmen. Voor de verkiezing van de tweede scriba was een tweede vrije stemming nodig. By de eerste vrye stemming voor een praeses werden 61 stemmen uitge bracht, verdeeld als volgt: ds. Kruys wijk 27, ds. Scheele 19, ds. Kuiper 6, dr. L. Praamsma (Groningen) 3, dr. E. D. Kraan (Vlaardingen) 1, ds. mr. W. S. de Vries (Voorburg) 1, ds. Van Andel 3 en ds. J. C. Hagen (Leeuwar den) l. Ds. Kruyswijk, die een vooraan staande plaats in de geref. kerken in neemt en daarin tal van functies ver vult heeft al eerder een synode voor gezeten; hij was nl. praeses van de André Moricede Franse mi nister van Defensieheeft in ge zelschap van de generaals Ely en Salan en tal van andere hoogge plaatste Franse officieren, een inspectiereis door Algerije ge maakt. Hier begroet de Franse minis ter een aantal belangrijke Mu zelmannen in de onjflevmp van Colomb-Bechar. synode te Rotterdam in 1952; van het moderamen van de buitengewone ge nerale synode in 1946 te Utrecht ge houden maakte hij deel uit als asses sor. Ds. Kruyswyk was ook assessor van het moderamen der Haagse synode in 1949 en van de synode te Leeuwar den in 1955. De leider van een Russische han delsdelegatie in Perzië, Nikolai Gadei- chik, heeft bekendgemaakt, dat de Sowjet Unie Perzië onbeperkt krediet heeft aangeboden voor de uitbreiding van zijn zware industrie tegen een ren te van slechts twee procent. Gadeichik noemde in dit verband vooral de bouw van een grote staalfa briek en zei, dat het aanbod van de zelfde aard was als de aanbiedingen, die de Sowjet-Unie had gedaan aan Sy rië en Afghanistan. Perzië heeft nog geen beslissing geno men over het aanbod. correspondenten op Nederlands Nleuw- Guinea ten behoeve van de Neder landse pers ter verzending aangeboden, aangehouden. Minister Helders zegt hierover, in antwoord op vragen van het Tweede-Kamerlid Vroiyk (PvdA), dat dit gebenrd is op grond, van het reglement voor de telegraafdienst. Men meende nl. dat publikatie van de in de telegrammen voorkomende mededelingen met het oog op het onderzoek naar de oorzaken van de ramp op dat ogenblik ongewenst zou zijn. Beide telegrammen zijn de gou verneur van Nederlands Nieuw-Guinea ter beoordeling voorgelegd, wat in het ene geval geleid heeft tot een vertra ging in de afzending van acht uur. In het andere geval is geen vertraging van betekenis ontstaan. Het is niet juist, aldus de minister, dat in het algemeen perstelegrammen uit Nederlands Nieuw-Guinea "sleehis verzonden mogen worden na goedkeu ring door de procureur-generaal. De minister betreurt verder dat' de bevolking van Nieuw-Guinea eerder van de ramp heeft vernomen via de Australische zenders en de Nederlandse Wereldomroep dan via de eigen publi- citeltsmiddelen. De ochtenduitzending van de radio- omroep Nieuw-Guinea (van 10 tot 11 uur plaatselijke tijd) werd afgelast op- aat de KLM de familie van de slacht- offers zou kunnen waarschuwen voor dat het bericht via de radio in Neder land bekend zou zijn. De berichten over de ramp zijn nu pas meegedeeld in de avonduitzending van de R.O.N G (20 uur plaatseiyke tüd). Wei is het nodige gedaan om nog dezelfde morgen via het periodiek „En hier is het nieuws" van het kantoor voor voor lichting en radio-omroep te Hollandia mededelingen te doen over de-ramp. (Van onze correspondent).* D® heer W. Hol uit Lienden is op de Oude Broekdyk te Kesteren dode- lyk gewond, toen hij in de scheme ring met zyn bromfiets tegen enkele langs de weg staande personen reed. Nog tydens het vervoer naar het zie kenhuis in Tiel is de heer Hol over leden. De zeventigarige J. van Dieden te Meteren is met zyn bromfiets in bot sing gekomen met een autobusje. Hij werd ernstig gewond en is overleden. VAN de oceaan afkomstige storingsgebie- den veroorzaakten In West-Europa opnieuw luchtdrukdalingen. Een van d«o storingen trok dinsdagmorgen, vergezeld van veel regen, over Noord-Frankrijk naar het oosten. Boven Scandinavië en het zee gebied ten westen van Noorwegen bevindt zich ook nog een lagedrukgebied, dat ™<"r weinig ln omvang en diepte verandert. Hieromheen bewegen over de Noordzee randstoringen van Schotland naar het oos ten. Deze handhaven ln onze omgeving een veranderlijk weertype, waarbij perioden met buien afgewisseld worden Idoor op klaringen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1