Loudens gesprek vastgelopen Felle aanval van Zorin Schietstoel ging af in hangar: twee doden 41 Ned. jongens in Rome ziek HET ATOOM ONTVING DE „HALF-MILJOENSTE" s verklaart: aket heeft vloed evenwicht Pri jzenstop in Frankrijk Feest op straaljagerbasis 'o 'kei: i 5000 UUR VEILIG Sowjets lev wapens op m Sttin». §"£?&%,- tSSfsCsS tj£oper j^u-ar«a Nederlandse auto verongelukt: dode. 3 gewonden Treinramp Woensel: aantal doden tot t zeven gestegen Ookvliegvelden worden aangelegd PAS OP VOOR OVERMOED WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1957 f— VIJFTIENDE JAARGANG No. 27R r Aziatische griep? m Hong •rapport *"7 7 -\ Ook ivaarschuiving: v_ - -y v_ Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT* i riE RUSSISCHE afgevaardigde XJ Zorin heeft gisteren op de Londense ontwapeningsconferen tie medegedeeld, dat de Sowjet- Unie het nieuwe westelijke plan voor stopzetting van de kernproe ven gedurende twee jaar en voor luchtinspectie op grote schaal te gen onverhoedse aanvallen af wijst. IJS DUITSLAND: Hoofdconducteur overleden „Tijdverspilling tl ENGELAND heeft zich volgens United Press officieel achter (Van een onzer verslaggevers) RAPT. G. M. SUBERE stapte uit zijn Thunderstreak en wandelde met zijn zeven vrien den-instructeurs het lokaaltje binnen, waarin zijn vliegers het zich in hun .vrije uren gezellig maken. En terwijl hij onder een slinger van gekleurd papier ging staan en even met zijn hand over zijn voorhoofd veegde, riep hij uit: x van Buitenlandse Zaken, heeft seonferentie in Washington very •Unie erin geslaagd zou zijn. éea dit voor het ogenblik niet'van evenwicht tussen Oost en West. skou maandagavond bekend* djit n lange-afstandsraket hadden be- lig naar welke plaats ter wereld.*' Zie verder pag. 3, 3e kol.) 7 Jl ~3~ -r Botterdam: Witte de Wlthatraat 30 Telef. livn.n i y12 - P°»Sro No 424518 <4 W Iiii s1S'x'mem e n ten is 3019.30 u. Zaterda0s 17-—is uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: fluygensplem 1 Telef 183467 in i t £°»tb™ 1091 - Postgiro No. 424567 C L* Klachtendienst 18.30—19.30 n. Telef 362569 7hotiw- Rusland (Geldig tot hedenavond) OPKLARINGEN. Opklaringen maar voornamelijk vannacht in de knal- provincies ook nog enkele buien. Koude nacht met hier en daar mist. Over het algemeen iets hogere middag- temperaturen. Aanvankelijk zwakke tot matige noord westelijke windt later weinig wind. Morgen: Zon op: 5.48 Maan op: 11.16 Onder: 19.37 Onder: 21.11 - - wijst westelijk ontwapeningsplan af lillilllli Volgens Zorin had het zg. plan- Dulles alleen maar ten doel ge gevens te verzamelen met het oog op de voorbereiding van een agressieve oorlogvoering in plaats van uitschakeling van de,moge lijkheid van oorlog. Zorin meende dat het Westen een streep haalde door de mogelijkheid overeenstemming te bereiken door dat het de staking van de kernproe ven koppelde aan andere ontwape ningskwesties. De lange rede van de Sowjet-af gevaardigde, waarin de westelijke ontwapeningspolitiek fel werd gehe keld, was de heftigste aanval, die hij tijdens de onderhandelingen heeft In een hangar van het vliegveld Leeuwarden zijn gistermiddag twee militairen om het leven gekomen, doordat de afvuurinrichtlng van een schietstoel door nog onbekende oor zaak in werking trad. De stoel schoot met grote kracht tegen de dakspanten van de hangar aan en kwam vervol gens op de grond terecht. De 20-jarige korporaal eerste klas F. K. Monsma uit Sneek, die in. de stoel zat, werd op slag gedood. De 21-jarige korporaal eerste klas E. Terpstra uit Amsterdam, die over de rand van de schietstoel leunde, kreeg zware verwondingen. Hij is In het St. Bonifaciusziekenhuis te Leeu warden overleden. De beide korporaals waren bezig de schietstoel in een. straaljager te plaatsen, toen het ongeluk gebeurde. De Kon. Marechaussee en de Kon. Luchtmacht stellen een onderzoek in naar de oorzaak. Oistermiddsg ontving «Het Atoom" zijn S9fl.9M«te bezoeker. De beer H. F. Hoevers nit Zutphen en rijn ver looide mei. W. J. Wameiink kregen «en vliegtocht naar Londen asnge- bodec en dit wss vonden IJ wel een feUcltatie waard. B9 Leer (Did.)" is een Nederlandse personenauto van de weg geraakt, te gen een boom gebotst en vrijwel geheel vernield. Er zaten twee echtparen uit Groningen In de auto, die op de terug reis waren van een vakantiereis naar Noorwegen. Mevrouw Van der Spa werd op slag gedood. Haar man en het echtpaar Boer uit Groningen werden ernstig gewond in het ziekenhuis te Leer op genomen. Het aantal doden als gevolg van de treinramp op 12 augustus bU Woensel b gestegen tot zeven. In het R.-K. Bin- Mjuiekenbuis ie Eindhoven is de 60- iarige heer A. Weydeven uit Eindho ven, die ernstig werd gewond, overle den. De heer Weydeven was hoofdcon- ducienr* .van de trein uit Eindhoven Baar 's-Hertogenhosch. i, t Op het ogenblik verblijven nog twin tig personen, die bij het ongeluk wer den gewond, in ziekenhuizen te Eind\ hoven. Achttien hunner liggen in hei H.-K, Blnnenziekenhuis en twee in. het Diaconessenhuis Geen hunner verkeert meer in levensgevaar. (Advertentie) ^Eenenveertig leden van de Ned. Sath. Arbeidersjeugdbeweging, die te «ome-aan een, bedevaart hebben deelgenomen, zijn daar in een zieken- huis opgenomen Vermoed wordt, dat öl aan Aziatische griep lijden. Volgens UJP. waren de jongelui met ten bas uit Napels gekomen, waar een «riatische-griepepidemie is uitgebro ken. aet hoofd van de Italiaanse ge- *°ndheidsdienst heeft voor de televisie ♦«rklaard, dat de ziekte niet kwaad- «ardjg ij. <Va»t een onzer verslaggevers) Te midden van de duitenden, die gis tenalddar op Schiphol de wondere «*- sêia^vsn Hef Atoom térkénded, bevon- déh 'ifch' drlë belangrijke bezoekers. Het waren: prol, dr. C. J. "Hakker nlt Genive, mei. w. J. Watnelink uit Arn hem en de heer H. F. Hoevers nlt Zutphen. Prof. Bakker is directeur van het Europese centrum voor kernonder zoek, weet dus zoal niet alles, dan toch heel veel over atomen en atoomsplit sing, en was reeds in 1951 nauw be trokken bij de voorbereidende bespre kingen voor de tentoonstelling. Me]. Wameiink en de heer Hoevers .visten daarentegen vrij weinig van kernfysi ca en hadden in verband daarmee be sloten een snipperdag aan Het Atoom te besteden, om die beper'cte kennis enigszins te vergroten. Maar bij de ingang van de tentoon stelling werden ze aanvankelijk its dat streven gedwarsboomd. Een van bei den was namelijk de halfmiijoenste bezoeker van Het Atoom en dat bete kende eerst een toespraakje van mr. D. A. Delprat, Jn zijn kwaliteit als voorzitter van het dagelijks bestuur van de Stichting Het Atoom, vervol gens de mededeling dat beiden een reisje naar Londen mogen maken op kosten van de stichting en daarna pas de rondgang. Prof. Bakker daarentegen had die rondgang zojuist achter de rug en ver telde dat de tentoonstelling beter was dan hij verwacht had. Het zou jam mer zijn, aldus prof. Bakker, ate alles nu zou worden afgebroken. Hij zou graag zien. dat er iets blijvends uil deze tentoonstelling zou groeien en pleitte voor een internationaal voor lichtingscentrum, speciaal voor de In dustrie en scholieren. Een dergelijk voorlichtingsinstituut heeft in Amerika zijn waarde reeds bewezen. Prof. Bakker vond, dat men er vrij goed in geslaagd was deze moeilijke materie voor bet publiek begrijpelijk voor te stellen. Dat laatste konden we niet aan mej. Wameiink en haar verloofde de heer Hoevers vragen, omdat zoals gezegd, deze aanvankelijk niet verder dan de ingang kwamen. ,Jk kreeg een groot kruis op de kaartjes en snapte er niets van", zei de heer Hoevers, die land meetkundig ambtenaar Is. Maar. afge zien darrvii waren ztf er van ©ver- ulgd, dat sU deze snipperdag goed be steed hadden. En ze hebben nog een laar snipperdagen over voor Londen. gedaan. Uit de rede viel op te maken dat de Russen op het punt staan de besprekingen af te breken. Zorin zei dat de ontwapenings-sub- commissie te Londen haar tijd verspilt en dat de bewapeningswedloop voort duurt, Onder de dekmantel van deze vruchteloze conferentie had Amerika speciale eenheden iq West-Europa van atoomwapens voorzien. Op de jongste NAVO-bijeenkomst in Bonn was beslo ten atoomwapens ter beschikking te steller, van Westeuropese landen, w.o. West-Duitsland. Het Westen, en bovenal de Verenigde Staten, wenste In werkelijkheid geen overeenstemming over ontwapening. Onder druk van de openbare mening camoufleerde het Westen zijn oorlogs voorbereidingen door aver ontwape ning te spreken, daarbij trachtend de indruk te wekken, dat er op de ont- wapeningsconfenetie iets tastbaars tot stand ward gebracht, terwijl aen in werkelijkheid slechts tijd verspilde, al dus Zorin. Het is onmogelijk, verklaarde hij, het 2/ie verder pag. 3, le kol.) Een groentehandelaar in de J. P. Heijestraat te Amsterdam maakte op de hier afgebeelde ifeoripineleLinijzeMbefceRd, dat zjjrt- zaak geslote» teas wegens vat kantie. De srEilder van deze „prentbriefkaart" aan de klan ten is de 83-jarige heet Misset te Amsterdam. De Franse minister van Financiën, Fehx GaiUard, heeft dinsdagavond bekend gemaakt, dat de regering met het doel de inflatie tot staan te bren gen de prijzen zal" bevriezen op het peil van 15 augustus 11. De prijsbe- heersing geldt voor de prijzen van alle produkten en diensten, die tot dusver re vrij konden worden vastgesteld. De Franse regering staat ui twee gevallen vrijstelling van de prijsbe- heersing toe, namelijk in het geval van ondernemingen, die zich verbin den minstens een bepaalde hoeveel heid goederen te exporteren en in het geval van de goederen, waarin staal of geïmporteerde materialen zijn ver werkt, waarvan de prijzen onlangs zijn verhoogd Deze kostenstijgingen mo gen nog worden doorberekend, mits zij echter meer dan twee procent heb ben bedragen. (•bS if fij Het officiële orgaan van" de "Hon gaarse communistische partij „Neps- zabadsag" is begonnen" met de publi- katie van een beknopte versie van het rapport over Hongarije, dat door een AN. :ommisaie is opgesteld, aldus ra dio Boedapest. ,Wij publiceren uittreksels van het rapport in gedeelten om onze lezers de tester en onware beweringen, die het bevat, te laten zien," aldus het commentaar van Nepszabadsag. „Waarom al die bombarie, zulten jullie vragen. Nou ja, jullie weten het. We hebben er 5000 uren veilig vliegen op zitten. En we dachten dat zo iets wel een feestje waard was." En op vliegbasis Volkel in Noord- Brabant was iedereen het daar gister middag wel mee eens. Om drie uur stover acht Thunderstreaks voor het zgn. omscholings-squadron de of ficiële naam is natuurlijk gespeld in het vlieger-Engels, maar die zullen wij u maar besparen de lucht in. Zij vlogen onder een hemel vol wolken het 5000ste uur vol. Veilig en wel Bij dit omscholings-squadron be landen de jonge sergeant-vliegers, die met hun nog ongekreukelde brevet tn hun zak uit Amerika en Canada naar Nederland terugkeren. Eerst gaan zij nog een paar uur met een straaltraineff, gezeten naast een vaderlijke instruc teur, naar boven. Maar dan komt het ogenblik, dat zü klaar gemaakt moeten worden voor de Thunderstreak, de pe perdure Nato-straaljager van Volkel. Deze jongens kennen dat toestel al leen maar van zien en horen zeggen en na een paar uitvoerige lessen gaan zij dan „solo" met die machine, alleen dus. Want plaats voor twee man biedt deze blinkende Thunderstreak niet. Daarom vliegt er altijd een instructeur op een meter afstand achteraan. Een heel enerverend karwei. Via de radio telefonie gilt hij dan eventueel zijn be velen. „Fouten maken ze in het begin alle maal", zo onthulde ons een instructeur op het gezellige feestje, dat op bet vol- vliegen van het 5000ste uur volgde. „Bij een gewoon squadron is 5000 uur veilig vliegen eigenlijk niets bijzonders, maar bij ons juist weL Omdat we elke dag met ongeoefende jongens te ma ken hebben, die helemaal vreemd staan tegenover deze kist." Twee tot drie maanden blijven de jeugdige vliegers bij het omschake- lings-squadron van kapt. Sijbers en als zij 40 uur goed, dat wil zeggen „puntje precies" volgens de regels met de Thunderstreak gevlogen hebben, wor den zjj opgenomen in een gewoon squadron. Er werden gistermiddag heel wat gelukwensen uitgesproken. Door koL J. W. Thjjssan, de commandant van de luchtbasis Volkel en door jachtgroep- eommaodant Benjamin. Een lid van de sectie vliegveiligheid van de chef luchtmachtstaf was voor deze vrolijke gelegenheid van Ypenburg naar Volkel komen vliegen. Met een straaltrainer S-14 in 16 minuten tijd. Uiteraard had hij ook zo zijn,goe de wensen bij zich, maar hij zou niet van de sectie vliegveiligheid geweest zijn, als hij niet paraat had gestaan met een speciale waarschuwing: een lang vliegveiligheïdsrecord is het gevaarlijkste wat je maar kan heb ben. Want overmoed, jongens, daar zijn al heel wat ongelukken mee gebeurd. Passen jullie dus wel goed op!" En kapt. Sijbers en zijn zeven in structeurs grinnikten en knikten geest driftig. Toen zei iedereen alleen nog maar heel vrolijke woorden. Wel een paar uur lang. men, dat men overtuigd is van de (juistheid van de berichten, dat Rus land tot nu toe 200 tanks en een 70 straaljagers, waaronder de Mig-17 van nieuw model heeft geleverd. Onder e Russische bevoorrading zouden zich ook 200 gepantserde leger auto's voor soidatenvervoer, 200 veld kanonnen, w.o. gemotoriseerde, en een aantal luchtafweerkanonnen, motor torpedoboten en dergelijke bevinden. Die voorraden zijn geleverd, ia vet- band met een overeenkomst, vroeger dit jaar voor een bedrag van ongeveer 530 miljoen gulden gesloten. Men verwacht nog meer materiaal als gevolg van het jongste bezoek van de Syrische minister van Defensie, Khalid el Azm aan Moskou. Volgens de reeds genoemde bron nen zou de nieuwe overeenkomst ba lrekking hebben op een nieuw bedrag groot ongeveer 360 miljoen gulden! Daarvoor zouden nog 120 Russische straaljagers worden geleverd, w.o. de laatste Mig-19 jagers en enkele H- joesjier straalbommenwerpers. Er vallen ook verscheidene vliegvel-. den onder die overeenkomsten. Zes daarvan zullen binnenkort worden aangelegd, aldus de bronnen. In regeringskringen toont men zich echter maar matig bezorgd over het militaire effect van die bevoorrading ten opzichte van de algemene strategi sche positie m het Midden-Oosten. Uit bronnen van de regering wordt vernomen, dat noch Engeland, noch de Ver. Staten bereid zun om „Syrië nu maar af te schrijven." Hier is men van mening, dat het werkelijke gevaar niet zozeer gelegen is in de bevoorrading met wapenen van Syrië door Rusland, maar in de bedreiging van propagandistische in- Russische mededeling te twijfelen, doch. Hese was ia zeer zorgvuldig gekozen bewoordingen opgesteld, die veel at weinig konden betekenen. -"7 -- Dullés voegde hieraan toe,dat'de" bekendmaking door de 'Amerikaans» geheime dienst wordt bestudeerd'om. vast te stellen, in hoeverre de Russen in werkelijkheid zijn gevorderd. V. Hö achtte het twijfelachtig, dat'de' Sowjet-Unie plotseling een sprong vooruit zou hebben gemaakt op.het gebied van raketwapens. 5, Dulles zei, dat de ontwikkelingeh ln Syrië een krachtiger argument vormen',- voor een behoorlijk buitenlands hulp programma dan de Sowjet-bewerinfe van de geleide projectielen. Maar-, al deze dingen samen tonen, dat de VH. voor een geweldige bedreiging ge plaatst zijn en daartegen maatregelen moeten nemen. Intussen heeft de democratische senator Henry Jackson In de Senaat verklaard, dat er een aanzienlijks stagnatie is opgetreden bij de ont wikkeling van ballistische projectie- len in de V.S., niettegenstaande da grote voorrang, die aan dit 'werk wordt gegeven. Deze stagnatie was volgens de senator een gevolg van. een algemene besnoeiing in het deL fensieprogram. Jackson hoopte, da,t het ministerie van Defensie er door de Russische bekendmaking toe. zaL worden gebracht weer alle vereist» aandacht te besteden aan het pre' gram voor ballistische projectiel» Een woordvoerder van het Britse ministerie van Defensie heeft meege deeld: „De verklaring door de Russen, dat een raket gelanceerd Is, betekent filtratie ia de Arabische nabuurland den. i Verder bestaat het gevaar van nied* we incidenten aan de Israëlisch-Syri. sche grens. Het is een feit, dat de Russische poj- litiek de Arabische landen weer, na da inzinking na de Süez-affaire, die 'n sue ces was, maar Egypte ook veel slechte gevolgen heeft gebracht, heeft doen ontwaken tot nieuwe actie en. hoop. i J Khalid el Azm, de Syrische minister van Defensie, B Sï

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1