Geloof en léven Blik in de wereld van morgen ZESTIEN NEDERLAND HOUDT DE MIDDENEUROPESE TIJD ig contra eigenwijs Beter weer Twee kleuters verdronken Luisterbijdrage iï§ ?58 hoger Van twaalf op vijftien gulden (met pijn) naar Produktie per jaar nog 2 miljoen stuks r s&fi?» Klok wordt niet verzet Geweerloop sprong uit elkaar: jongen gewond Kind (2) overreden INDONESIË wenst „schadeloosstelling*' Wetsontwerp thans ingediend Ventje Soemöedl in Djakarta Gevaarlijk liften door op de 'wég te gaan staan PONDERDAG 29 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3777 GEVAARLIJKE HOBBY De grootste Uit de partij Drielingen Botterdam: Witte de Wlthatraat<30 Telef. U5700 C4 LI u l7"T18 uur Telefoon 115700 's-Gravenhage: Huygensplem 1 Telef. 183467 13 l_* Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362560 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 6788? Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 Md <.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent' Verschijnt dagelijks Cent' Directeur: H. DE RUIG ("Geldig tot morgenavond) ZONNIGE PERIODEN. Zonnige perioden en bijna overal droog weer. Zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Koude nachi.- met hier en daar mist. Morgen overdag iets hogere, temperaturen dan vandaag. Morgen: Zon op: 5.bi> Maan op: 12.31 V Onder: 19.34 Onder: 21.47 N- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ER zijn nog steeds christenen, di de mening zijn toegedaan, dat het evangelie ons niets anders brengt dan een zuiver individualistisch gerichte heilsleer. Bewust of onbewust gaat men daarbij dan van de gedachte uit, dat God er alleen is voor de „inner lijkheid", voor de binnenkant van ons leven, voor ons nart. Men schept zich daarbij dan een „religie" waarin het voornamelijk gaat om eigen geborgen heid straks als het uur van de dood komt. Daar stoot een mens nu een maal op en deze „hindernis" moet dan ook genomen worden. Men krijgt dan het type christen, dat zich naar het woord van Schilder slechts toelegt ter wille van zijn persoonlijk zieleheil op de techniek van het christelijk ftèrven. God komt dan slechts in het leven aan de orde voorzover dat leven bedreigd wordt, bij gevaar, angst, ziekte, lijden en ten slotte bij de dood. Van de prediking verwacht men dan ook niet anders dan dat deze zich vrij wel uitsluitend bezig zal houden met dé verhouding tussen God en de be rouwvolle zondaar. Men let dan alleen op Gods belofte en vergeet Zijn ge bid. Men kent dan wel de godsvrucht, maar niet de gods-dienst, wel de ge- lóifsleer, niet de levensleer. God wordt dan nog wel ontmoet aan de grenzen van ons bestaan, daar waar de dreigingen liggen, maar Hij staat niet meer centraal, midden in ons le ven. H ET is aanstonds duidelijk, dat een dergelijke visie verlammend moet werken voor alle christelijke ac tie. En nu straks september weer in het land komt en deze christelijke ac tiviteit zich allerwegen heeft te open baren, lijkt het ons dienstig nadrukke lijk op het onschriftuurlijke van deze houding te wijzen. Want deze kijk op de bijbelse bood schap betekent niet minder dan een a&chuwelijke verminking van het evangelie. -Natuurlijk is in het evangelie mijn verhouding tot God in het- geding. - Voor mij is dat zelfs een kwestie van Xijn of niet zijn. Maar voor God en Zijn rijk is mijn zaligheld toch slechts een zaak van de twééde orde. Want het is er God maar tweede orae. want net is er ooa maar rtWl dp staat men geduldig in ae ry om m ae niet om te doen straks Zijn hemel vol keu}cen te die Jules Veme in zijn te krijgen, maar Hij wil dat wij nu en stoutste fantasiewereld niet betreden jj^U^Zfjnlot^aiJl&ryezkppdigen. rheeft, is .de.jeugdniet.weg té slaan OUDEREN EN JONGEREN kijken op ieder uur van de dag naar de wereld van morgenhet tijdperk, waar in atomen als een dan niet langer in een mysterieus waas gehulde materie het leven van de mens zullen omringen. De (daajes)mens van heden schuifelt geïnteresseerd door hallen en kamers van Jdet Atoom", luistert en be schouwt, maar kan niet altijd vatten, hoe straks krachten, verborgen in nau- welijks zichtbare omhulsels, het levens beeld en het wereldbeeld zullen gaan beheersen. In deze wonderwereld van Schiphol •Prof. Haitjema heeft er in zijn Ju- van de mechanische handendie passen' nick, gelardeerd met eenvoudige blan ken houten banken, waarop men soms even verbijsterd als vermoeid veertigjarig, bestaan der CH.U. op ge wezen: dat psalm 103 ons nog iets meer zegt, dan alleen het gelovig aanvaar den van Gods belóftè. De wending han uitrusten, terwijl het spel der komt bij vers 18, waar na de belofte atomen weer nieuwe bezoekers fasci- nu* gesproken wordt van het gehoor- neert. ssam„ja"-zeggen op het Woord. Na het aanvaarden der belofte moet het verbond worden onderhouden en moe- ten wij aan Gods bevélen denken om f .die te doin, ||§|Hèt gebod aldus prof. Haitjema •^drijft-de mens nu uit van onder bet heilig tempelgewelf der verzoening en wedergeboorte de profane en onbe- Ischutte wereld In om daar met heel schepping het leven in het concreet- ethische handelen te leren richten naar iGods gebéd. Of om het Bonhoeffer vaa te zeggenhet rijk Gods moet •;(ótet slechts gezien worden als een rijk *'vah' Het hart, maar als èen rijk „über i|?dje Erde.und alle Welt". 7''-. De bijbel spreekt niet slechts van ||een stem, die gehoord moet worden, (;(pa.;95,. 7: „Och, of gij heden naar "^fffljn stem hoordet") maar ook Over' v wn wég die men gaan moet (ps. 119, ®Jtf:^i,iDoe mij de weg uwer bevelen ^verstaan"). rSsv.' - 'JTJ ET wordt daarom zaak, dat wij christenen deze tweedeling in ons leven ernstig gaan uitbannen. En ook toezien, dat wij de kerk niet in ^verzoeking brengen door van baar te wagen alleen maar z.g. „Entschei- ,.dimgs"-preketi te' g :ven,'een prediking .'"waarin de boodschap van het evange- lie gereduceerd wordt tot de vraag naar een beslissing op de stèm van Je- •sus Christus. Maar waarin Zijn wég rtóet. wordt gezien, laat staan dat erop gewandeld, wordt. Naast de techniek TOn het christelijk sterven„zal ik'ken- his moeten krijgen van de techniek van. het christelijk léven. Het gaat in ■de bijbel altijd weer om de totale "mens. De mens,, die het offer van zijn "leven niét aan het einde van zijn be- i staan heeft te brengen, maar midden ,;1b zijn léven, niet bij zijn zwakheid, '.maar bij zijn kracht. Wie dat weer goed gezien heeft, weet wat hem straks te. doen staat als al lerlei christelijke actie weer een be roep pp hem doet omin alle gebro kenheid in de politiek, in de maat schappij te zoeken naar de realisering van de beginselen van Gods Woord. En al wordt heden ten dage op „be ginselen" van de zijde der doorbraak „vuur en sulfer gespuwd" (F. H. von Meyenfeldt), het zal de christen, die Góds weg gezien heeft er niet van weerhouden' in volledige toewijding Vaan de zaak des'Heren te zoeken naar vormen, .waarin ,,'s. Heren ordinan- gèstalte kunnen krijgen. 1 ,En laat nu niemand hem daarbij ko- men zeggen, dat hij het gevaar kan lopen voor „eeuwige beginselen" aan te zien, wat bij nader inzien allesbe halve als eeuwig kan worden aange- NA zestien jaar blind te ;ljn ge weest is de broeder van de mi nister-president van de Nederlandse Antillen als genezen ontslagen nit het Ooglüdersgasthols te Utrecht. De heer A. D. Jonckheer, die woon achtig is in Willemstad op Curacao, waar hij eigenaar is van het dagblad „La-'P-rensa^uis behandeldi—in - het klassepaviljoen van prof. dr. H. J. M. Wove. Een verslaggever van het ANP, die de heer Jonckheer eerder in diens be drijf in Willemstad had ontmoet, heeft gisteren een gesprek met hem gehad in zijn appartement in een hotel, waar hij hem en zijn echtgenote aantrof in De regering meent, dat de MIddenenropese tijd als wettelijke tijd ge- 9. handhaaf" moet blijden en ziet verschillende herwaren tegen weder- invoering van dé middelbare zonnetijd van Amsterdam en de aparte zo mertijd, zoals ons land die voor de oorlog kende. In 1946 is bij de wet bepaald dat de MIddeneuropese tijd, die in de oorlog door de bezetter was ingevoerd, tot een. nader te bepalen tijdstip zou blijven gelden. Nu deze t«delijke regeling dooreen definitief voor schrift moet worden vervangen,, is bü de Tweede ,ecn wetsont werp ingediend, dat beoogt aan de MIddeneuropese tüd definitief vast Deze^tUd, zo deelt de minister van Binnenlandse Zaken in zijn memorie van toelichting mee, geldt in alle Westeuropese landen, met uitzondering van Engeland en Portugal, zodat een afwijkende tijdregeling in Neder land grote nadelen zon opleveren, onder meer voor .de Spoorwegen, de K.LAI. en het internationale telegraaf- en telefoonverkeer. Voor het agrarische bedrijf betekent bestendiging van de MIddeneuro pese tijd, waaraan men thans gewend is, handhaving van een aanvaard baar compromis. Wanneer bovendien het economische voordeel (bespa ring van elektrische energie) in aanmerking wordt genomen, kan hand having van de MIddeneuropese tijd alleszins gemotiveerd worden ge noemd, aldus de minister. Voor de politierechter in het Britse plaatsje Tavistock verschenen woens dag de 52-jarige Harold Pridham en de .30-jarige Albert Harris, .beiden chauffeurs, om zich te verantwoor den voor het feitdat zjj het verkeer opde weg onnodig hadden opge houden. Pridham, chauffeur van, een bus, en Harris, die een vrachtwagen bestuurt, komen elkaar nogal eens tegen op een smalle landweg. Pridham be toogt, dat hij al twee jaar lang door Harris gedwongen wordt achteruit te' rijdentot een plaats waar de beide voertuigen elkaar kunnen passeren. Onlangs op een daghad hij er geen zin in; Hij bleef staan. Pridham ook. De conductrice van de bus ging een dutje doen, de passagiers namen de benenwagen. Na twee uur arriveerde de politie. „Als wij niet waren gekomen," aldus merkt. Het mocht wel een wonder he- n als het anders was. Maar dit zal de christen allerminst verhinderen om toch zij het ook al struikelend de weg van Gods gebó- blij en volhardend te blijven géén! 119:32). T. M. GILHUIS. den (pa een inspecteur van politie, „stonden de beklaagden er nu nog". Harris" advocaat zei, dat Pridham „koppig" was. Pridham's advocaat vond Harris „eigenwijs". Harris kreeg vijf pond boete, Pridham tien pond. Een 17-jarige scholier uit de Tinto- rettostraat te Amsterdam, die met zijn vader thuis aan het experimenteren was met chemische stoffen, is het slachtoffer van deze hobby geworden. Hy deed een chemische substantie in een oude geweerloop en spoedde zich toen naar het balkon om te zien of hjj een ontploffing tot stand kon bren gen. Hy slaagde daarin zo goed, dat de geweerloop uit elkaar sprong, doch hy werd ernstig aan zyn rechterhand ge wond en is m de Boerhsavékliniek op genomen. de beste gezondheid, ontroerd en zeer gelukkig. De heer Jonckheer heeft het verlies van zyn gezichtsvermogen al die zestien jaren buitengewoon flink gedragen. Wie hem bezocht, bemerkte vrywel niets, want door .een' fyn ge hoor en een scherpe opriierkingsgave wist hy zyn gemis vrijwel geheel té verbergen.^yoor--zytjT-bezdeters. 'r j/; - „Het herstel van mijn gezichtsver mogen bemerkte ik het eerst tydens de operatie", zei de heer Jonckheer. „Ik zag opeens in grove trekken de professor zelf, daarna een ;wlt licht en een diep blauw licht daar om heen, maar het diepst'bewust ben ik mij geworden het grote geluk van het terugwinnen van mijn volle ge zichtsvermogen,, toén ik. de trappen afging van het gebouw, - waarin de kliniek van prof. 'Weye gevestigd is. Toen zag ik óp de stoep een auto ped met twee jpngetjes erop zich voortbewegen en ik stond stil en ik dacht: Kijk, dat zyn nu twee jonge tjes op een autoped, die ik zie." De heer Jonckheer,' die op voor schrift van prof. Weve nog veel rust moet houden, heeft meegedeeld, dat hy verder niemand zal mogen en kun nen ontvangen. Hy blijft-.lh.alle rust nog enige tyd in Nederland voor een nabehandeling onder controle van prof. Weve. In Mheer (Zuid-Limburg) is gister avond het tweejarig dochtertje van de familie Bendermacher door een ach teruitrijdende bestelauto overreden en gedood. HET boven Scandinavië gele gen depressiegebied is sinds gisteren belangryk in betekenis afgenomen, in de onstabiele lucht, die rond dit gebied naar onze omgeving stroomde, kwa men ook de afgelopen nacht nog buien tot ontwikkeling, maar ze waren minder zwaar en minder frequent dab de voorgaande nacht. Deze verbetering van het weer is mede toe te schrijven aan de stabiliserende invloed, die door een uit het westen ko mend gebied van hoge druk wordt uitgeoefend. BH hoge- drukgebied ontstond gisterenten westen van Ierland, waarna het zich in snel tempo over het vas teland van West-Europa begon nit te breiden. Het -zwaartepunt ervan lag vanochtend nabij Zuidwest-Engeland. Morgen zal het weer in "Ne derland geheel door hef hoge- drukgebied worden beheerst. De kans op buien is daarom uiterst klein en de temperatuur zal fete hoger worden dan vandaag. Een depressie,- die langs IJs land trekt, beweegt zich in de richting van Znid-Scandinavic. Ze zal by ons geen weersver- slechtering kunnen brengen. Een andere storing die ten zuidwesten van Ierland ligt, beweegt zfch in de richting van de Golf van Bis- caye. V* (Van onze correspondent) - In de vyver in het Wynmalenplant- soen te Amstelveen Is gistermiddag een kind. van vyftien maanden. Pe tertje Sorensen, verdronken. Om streeks zes uur viel het kind in het water, toen het in het plantsoen aan hetspelen was. Op het hulpgeroep van andere kinderen kwam de moe der van het jongetje haar dicht by de vyver gelegen woning uit gehold. Zy sprong in het water, dóch het was al te laat. Nadat een arts en de ge- meentelyke ambulancedienst enige tyd kunstmatige ademhaling hadden toegepast moest in het Wilhelmina Gasthuis te Amsterdam de dood wor den geconstateerd. *?é-ïn het" Voomse Kanaal -te Geervliet is de drie-jarige Steföe van Mame ren verdronken,, toen hy met zyn "oudere broertje speelde by de woon ark van zyn ouders aan de kanaaldijk. De moeder en yiings toegeschoten helpers doken in het kanaal om te po gen het kind te redden. Een kanton nier van de rijkswaterstaat haalde ten slotte *het kind op, waarna ruim een uur kunstmatige ademhaling werd toegepast,doch zonder resultaat. Onafhankelijkheidsstrijd?- De Indonesische minister voor oud- strijdersaangelegenheden, Chairul Sa- teh, heeft in het parlement verklaard, dat de Indonesische regering van plan is schadeloosstelling te eisen van Ne derland voor de vèrliezen, die het In donesische volk tydens de strijd voor de onafhankelijkheid heeft geleden. Deze verliezen zyn ontstaan „tydens de Nederlandse agressie"- Het zou hier gaan over de periode 17 augustus 1945 tot 27 december 1949, de dag van de overdracht van de soevereiniteit. Bij de Tweede Kamer is thans ingediend het wetsontwerp tot verhoging van de luisterbijdrage tot maximaal 15 per jaar. De regering wil de verhoging doen ingaan op 1 juli 1958. In de toelichting op dit wetsontwerp wordt er op gewezen dat de verhou ding tussen uitgaven en ontvangsten by de radio-omroep zich zo ongunstig ontwikkeld neeft dat aet jaar 1957 een tekort zal opleveren (opbrengst luister- bydrage f 31.000.000; uitgaven inclusief inningskosten en een normale reser vering f 34.000.000). Als kostenverhogende factoren wor den genoemd de gestegen salarissen,'de oprichting van het FJVÏ.-zendemet en de uitbreiding en de vernieuwing van het zenderpark van de Wereldomroep. Voor de dekking van. het tekort wa ren er drie mogelykhéden: .1. Verho ging van de luisterbydrage; 2. afschaf fing van deze heffing en financiering van de radio uit 's rijks algeméne mid delen, waardoor een belangrijk bedrag aan innings- en controlekosten zou ver- vallen, welk bedrag aan de omroep „ten goede" zou kómen; 3. financiering van de wereldomroep door het rijk. De regering is tot de conclusie ge komen, dat de financiering van de Wereldomroep primair een staatstaak is doch zij meent dat een definitieve beslissing hierover principieel bij de behandeling van het ontwerp-'Omroep- wei dient te worden genomen. De re gering acht het onjuist daarop vooruit te lopen en in het huidige overgangè™ bestel de financiering van het radiowe zen principicel te wijzigen. Het zou volgens de regering wellicht mogelyk zyn voorlopig te volstaan met een gedeelteiyke verhoging* tot f 13.80 per jaar, later gevolgd door een verdere verhoging tot i 15. Tegen deze etappe-wyze verhoging bestaat echter het bezwaar van de aanzienlykè admi nistratiekosten. By een verhoging van de luisterbijdrage zullen ongèveér twee jaar gemoeid zyn met het ondervangen van alle moeilykheden. Om toch enige geleideiykheid'te be trachten is als datum van ingang'-ge kozen 1. juli 1958. De inkomsten in, 1958 zullen daardoor naar schattinig met ongeveer f 4.100.000 stygen, die. in 1959 met ruim f 8.200.000. Luitenant-Kolonel - Ventje SoemoeaL de leider van, de rebellen óp Noord- Celetés, is vandaag in Djakarta aan gekomen om met de Indonesische prèr mier Djóeanda te spreken' óver één eventuele ronde tafel-gónférentie.'jtus-; sen de centrale, regering en de rebels lerende provincies. De conferentie, die begin volgends: maand zal plaatsvinden, moetJdièheh om de betrekkingen tussen de regering; van president Soekamo en dé. buiten gewesten te verbéteren. *-. Kolonel Soemoeal-was "in gezelschap; van twee leden van zijn staf.- (Van een onzer verslaggevers) H.- J. BUSS1NK, secretaris-penning meester van de klompenbeurs te Doe- tinchem, zei: Natuurlijk loop ik altijd op klompen. Tk heb een paar voor door-de-weekse-dagen en.een paar voor de zondag. Maar nu -moest ik van zelfsprekend mijn schoenen aandoen. Had ik dat nu maar niet gedaan, dan had ik ten minste behoorlijk kunnen lopen." Gistermorgen na tienen, toen de voorzitter van de klompenbeurs, de heer M, van Bolder Sanders uit Di-' dam, de burgemeester van Doetin- chem nog de hand drukte, heeft H. J. Bussink in een afgelegen hoekje van de sociëteit in Doetinchem stie kem zyn schoenen uitgetrokken. Er bleek een spyker in te zitten en die heeft hy met zijn zakmes verwyderd. Om vyf uur was de beurs afgelopen. Toen kon hy zyn klompen weer aan trekken. Deze klompenbeurs is de grootste van de vier klompenbeurzen in Neder land (de andere drie worden jaariyks in Groningen, St. Oedehrode en Enter gehouden). Bussink heeft ons dit ver teld en daarbü nadrukkelijk vastge steld, dat hier geen sprake was van eng chauvinisme. Deze 60-jarige klom penmaker uit Doetinchem vertelde ons ook, dat deze 39e klompenbeurs groter was dan alle vorige 38 beurzen. Onge veer negentig inzendingen by elkaar. Hy had alle beurzen meegemaakt. De eerste keren als „snotneus bij de kaartjescontrole", sedert 1946 als pen ningmeester en de laatste twee jaar als secretaris-penningmeester. (kindermaten), mannenklompen en vrouwenklompen, klompen met en zon der riemen, gladde en geschilderde klompen, souvenirklompjes, alsmede alle mogelijke werktuigen om déze klompen te fabriceren. Vyf inzenders hebben gisteren het „predikaat" behaald, het predikaat van de Federatie Klompenindustrie Neder land. Zy mogen nu het federatiestem pel in of onder de klomp drukken en dat garandeert eerste kwaliteit. Twee inzenders zagen geen kans dat predi kaat te verwerven. Voor hen waren de vier eisen voor model, boren, kwa liteit en afwerking te hoog gesteld. De jury had de klompen „uit de party" gekozen, d.w.z. twee willekeu rige paren van iedere soort uit een en kele party klompen van de deelnemer genomen en deze aan een nauwkeurig en zeer deskundig onderzoek onder worpen. Tussen twee haakjes: ofschoon men er nu zelfs in Amerika al achter is, dat we lang niet allemaal op klompen lo pen, vervaardigen de ongeveer 400 klompenmakers in Nederland toch al- tyd nog een slordige 2.000.000 klom pen per jaar, de souvenirklompjes niet meegerekend. Gemiddeld verslyt de permanent-klompendragende Neder lander ongeveer vier vyf paar per jaar. H. J. Bussink maar twee paar per jaar, maar dat komt niet omdat hy één dag per jaar op schoenen loopt, maar omdat h(j in' zyn werkplaats geen grote afstanden aflegt. Afgezien van de vraag, of wy het moeten toejuichen, dan wel betreuren, dat niet elite Nederlander op klompen loopt, moesten wy toch wel constate ren, dat deze 39e klompenbeurs een groot succes was. Wy zagen drielingen (dat zyn de zgn. tussenmaten), halven Zwaar bewapende Franse parachu tisten en Zouaven houden~de wacht in een smal straatje van de Kasbah, de inheemse wijk van Algiers, nadat zij daar een razzia, hebben gehouden tegen verdachte elementen. De mili tairen vernietigden een versterkt'huis, dat dienst deed als hoofdkwartier voor de opstandelingen' en doodden .drie Moslim-leiders. K.N.A.C. WAARSCHUWT; J Bü de KNAC 'zifn de laatste tüd verschillende meldingen ^binnengeko- me© van lieden, die ternauwernood op de rüweg staande lifters hebbéa kunnen ontwijken. De KNAC waar schuwt, dat lifters die op de weg gaan staan om meer aandacht té trekken» zichzelf èn het rüvèrkèer ernstig i» gevaar brengen. In het by zonder geldt dit by avéndU Automobilisten en motorrijders, dié dan veelal last hebbon; van het licht van tegenliggers, kunnen daardoor lif ters op de rijbaan niet tijdig-,'genoeg waarnemen, zy verwachten ook geen voetgangers op de rijbaan. Niet alleen brengen de lifters zodoende zichzelf in gevaar, maar de motorrjjtuigen die op bet laatste moment voor hen möë^ ten afremmen of uitwjjken levérën.oölè gevaar op voor het overige rijverkéer. Wie liften wil, stélle zich ter zy de' van de wég en liefst by een parkeer plaats op. Auto's, die op de rijbaan stoppen om een lifter; op - te nemén, rijn eveneens gevastrlijk voor het óve rige verkeer, r ,-f Khfr-MonrflincT f?StSirO No- 424510 Klachtendlenst abonnementen 18.3019,30 -ff V t 1 I a ai t_I1_ i.. Ja n«li«ollft f?lP P7fT<tiV£1lL' N** *v*rJ.*rj.vrt-«», Tv V - .JiïrK. J.v?;!*,-.- uui ttuccu "ut Rciwvift aas* waas. gQjns even ver opsier a ais -uvriuwKiu- iniiuiiaic ww.v.ww.-.- k$sss$$$SS3SSSSS3S33S{33S$SSSS333$«333S3$S43«S»33^^ II V" 7ïVié. HK fji 'Be?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1