geen President zegt communist te zi n Westen dient volledig ontwapeningsplan Russen ze gen in weer nee Daling op vrachtenrriarkt LANGZAME SCHEPEN WORDEN OPGELEGD PILOOT BEHOEDDE DEN HAAG VOOR EEN RAMP Arts ;ing door in ander pand 1 win-pioneer in Geelvinkbaai -A) neergestort Contact mét wereld van morsen reinverkeer in gevaar door obstakels Bergsport eist opnieuw aantal slachtoffers „NIEUW LEVEN" IN INDONESIË Radio Moskou doet nieuwe, aanval op Molotow Deserteur pleegde diefstallen Maar kwam zelf om het leven Senaat aanvaardt verminderde hulp aan buitenland nn 55 r TWEE VLIEGERS OMGEKOMEN m, Kind verdronken in Amsterdamse gracht ielrijder gedood ier doden op de ïesbachhorn VRIJDAG 30 AUGUSTUS 1957 VIJFTÏEÏWME JAARGANG No. 3778 r Vacupaiupraktijken Laatste woord? DE SLACHTOFFERS Directeur: H. DB RUIG J Hoofdredacteur: Dr. J A. H J. S BKU1NS SLOT In Limburg aangehouden (Van een onzer verslaggevers) vliegtuig van de Nederlands Nieuw-Guinea Luchtvaart ïaatsehappg „Kroonduif" is vanmorgen (Nederlandse tyd) in de Straat van Japen, een deel van de Geelvinkbaai bij N.-Guinea, roagelukt. Aangenomen moet worden, dat de beide vliegers, J. j eekhout en B. Gottschalk, het ongeluk niet hebben overleefd. Het verongelukte toestel was een „Twin-pioneer", de PZ-PP. Het was een van de drie toestellen, die half juli uit Nederland in Nieuw- Guinea zijn aangekomen. Het is verongelukt tijdens een instructie^' vlucht, wat betekent, dat er geen passagiers waren. Men acht het bij de KLM onwaarschijnlijk dat het toestel reeds op lijnvluchten is gebruikt. Het toestel had ook nog geen naam. Botterdam; Witte de instraal 30 Telef. U57U0 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No, 424510 Klantendienst abonnementen 18,3 —1930 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 15700 'i-Gravenhage: Huygerpplein Telef. 183467 (3 LI Postbus 1081 Postgiro No 424867 w. Klachtendienst 18.30—19.3C u. Telef. 362569 Schiedam: Langt Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2 65 per maand. 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) AANHOUDEND KOEL WEEE. Half- tot zwaarbewolkt met plaatselijk erhele buien, Zwakke tot matige, langs de waddenkust tijdelijk vrij krachtige wind, in hoofdzaak tussen west en noordwest. Weinig verandering in temperatuur. Morgen; Zon op: 5.51 Onder: 19.32 Maan op: 13.40 Onder: 22.28 t Kritiek op Soekarno en zijn „beweging" DE „Nieuw Leven Beweging" van Soekarno ontmoet in het land zelf veel kritiek. De president hef't in heftige bewoordingen ontkend, de.t zijn nieu we beweging geïnspireerd was op de Chinese, Volksrepubliek. Zijn voorspelling, dat een deel van de gemeenschap de beweging tegemoet zou treden met cynisme, hoon en spot, is vervuld. Terwijl nationalis tische en communistische bladen de nieuwe beweging verwelkomden ais een middel om een nieuwe nationale geest te scheppen en de president prezen om zijn wijsheid, noemden andere bladen, zowel in Djakarta als in de provincie haar „onzin zonder meer". Het onafhankelijke rechtse blad „Soerabaja Post" schreef o.a.: „Het kan ilschts een slimme tactiek zijn van de leiders om het volk in slaap te wiegen, een middel om falen en misdaad te bedekken". Dit blad betoogde voorts, dat geen van de vijf grondslagen, die de beweging bepleit eenheid, «en- voud, nationaal bewustzijn, gehoor zaamheid aan God en het stellen van nationale belangen boven persoonlijke belangen voor het volk nieuw is Zij zijn slechts van toepassing op de leiders. Het onafhankelijke invloed rijke Mad „Times of Indonesia" ging bier verder op in toen het schreef: „De oproep van president Soekarno voor versobering is een deel van zijn Nieuw Leven Beweging, dat wij met geheel ons hart kunnen onderschrijven. Het zal'echter duidelijk; zün, dat deze aan sporing slechts van toepassing kan zijn op 'een klein deel van het Indonesi sche volk, dat In de schoot van luxe laaft en bezwijkt voor de drang om met hun rijkdommen te, pralen.,De boer le ^öSèlder"èh "dev werker'met het witte boord vrijwel aUe regeringsambte naren bestaan op zo'n hachelijk levenspeil, dat he belachelijk zou zijn hen te vragen zich opofferingen te ge troosten". President Soekarno heeft met grote nadruk verklaard, dat bij geen com munist is. In een toespraak tot een massavergadering in Ambon zei hij nog steeds dezelfde man te zün sis dertig Jaar geleden, toen hU de strijd voor de onafhankelijkheid van Indonesië begon. Soekarno maakt een reis langs de eilanden in Oost-Indonesié het ls zijn eerste bezoek hier sinds negen maanden geleden de opstandige bewe gingen in de buitengewesten ontston den. Het socialistische blad „Pedoman" schrijft, dat Soekarno wel kan verkla ren geen communist te zijn, doch de werkelijkheid toont aan, dat hij de communistische politiek steunt". De bevolking van Ambon verwel komde het staatshoofd met spandoe ken, waarop de herbenoeming van overste Seemoeal als hoogste militaire commandant in dit gebied werd ge elst. Op zijn reis door de Zuid-Molukken en de Indonesische provincie „West- Man" grenzende aan Nederlands Nieuw-Guinea wordt Soekarno ver en hoofden van missies van een aantal Oosteuropese, Aziatische en Afrikaanse landen. Ir een hoofdartikel zei het onafhan kelijke blad „Times of Indonesia" het Radio-Moskou heeft de aanvallen op Molotow en zijn aanhangers her nieuwd, Een commentator beschuldigde donderdag in een uitzending Molotow c.s. ervan, dat zy zich hebben verze* tegen de modernisering van de land bouw, tegen de afschaffing van de ver plichte afleveringen door de arbeiders van de collectieve bedrijven ten laste van de opbrengst van hun persoon lijk stukje land en dat zij aldus de levensbelangen van de gewone man uit het oog hadden verloren. te betreuren, dat zich geen Westelijke diplomaten onder het gezelschap be vinden. (Ongecorrigeerd) De rijkspolitie te WUire in Zuid- Limburg heeft de 20-jarige militair W. J. M. uit Beverwijk, die uit een ka zerne te Baarn was gedeserteerd, aan gehouden. Met f 87.op zak, gestolen van zijn kameraden in de kazerne, ging hij op stap naar het zuiden. Als „vakantie gast" bezocht hü voornamelijk kam peer- en bivakkeerplaatsen, o.a. in Asten, Eijsden, Heer, Berg en Ter- blyt en Wijlre, waar hij 's nachts geld van de kampeerders stal. Naar schat ting heeft hü op die manier ongeveer 700 k 800 gulden gestolen. In Eijsden legde hü bovendien be slag op een nieuwe bromfiets. Na uit gebreid speurwerk slaagde de rükspo- litie te Wylre erin, de jongeman In een bivakkeergelegenheid aan te houden. Woensdagmiddag zouden H, M. koningin Juliana en H. K. H. prinses Beatrix te Markelo t een bezoek brengen aan de land bouwtentoonstelling Gouden Aren". Er ontstond even een moeilijkheid. Het bleek nl. dat verzuimd was een toegangshek tot het terrein te maken. Ko- ningin en kroonprinses vonden het echter wel grappig om onder een omhoog gehouden draad door te lopen. Op de achtergrond prinses Beatrix. De westelijke landen hebben giste ren op le ontwapeningsconferentie hun volledige ontwapeningsvoorstellen ingediend, waarvan de Russische af gevaardigde Zoris reeds eerder de be langrijkste punten scherp had veroor deeld. Zorin wimpelde gisteren ook het plan in zijn geheel af, zonder zich zelfs maar de tüd te gunnen het aan hem voorgelegde „pakket van voorstellen" te bestuderen. De binnenhaven.* van Vll*.<Jngen, die voor een deel reed:; gebruikt worden voor opgelegde Nederlandse oorlogs- gezeld door de Russische ambassadeur schepen, zullen thans ook benut wor- -4 Da 23-jarige sergeant-vlieger J. C. J. Remmer uit Schiedam, die gis termorgen met zijn straaljager bo ven Den Haag motorstoring kreeg, U verongelukt, toen hü trachtte op het -vliegveld Ypenbnrg een nood landing te maken. Hü had nog de kans zich met de schietstoel In vei ligheid te brengen, maar heeft wil len voorkomen, dat zün F 84 F Thun- derstreak midden in Den Haag ,ou neerstorten, waarvan de gevolgen «ngetwüfeld rampzalig geweest zou- den rijn. Sergeant Remmers was ongehuwd Het toestel was afkom stig van de vliegbasis Eindhoven. De foto geeft een beeld van het hlnssingswerk door de brandweer van het vliegveld. den voor het opleggen van koop vaardijschepen. Door de daling van de vrachtprüzen, veroorzaakt door het wegvallen van graan- en kolentrans- porien, kunnen de langzaam varende vrachtschepen (minder dan zestien müti niet meer rendabel gemaakt worden. Daarom worden zü nn op gelegd. De binnenhaven van Vlissingen krijgt vü£ tot zeven van dergelijke schepen te herbergen. Zij zün alle van het Liberty-type en van buitenlandse nationaliteit Donderdagmorgen kwam het eerste ichlp binnen en wel het Panamese Liberty-sehip „Margo". De volgende week en In de eerste helft van september verwacht men de andere schepen. Nauwelijks was de 76-jarige Rotter damse arts K. H. V. door de Rotter damse kantonrechter veroordeeld tot twee flinke boeten wegens overtre ding van de wet op de tandheelkun dige inrichtingen, of hij werd gisteren opnieuw gearresteerd. Hij wordt er van verdacht hardnekkig de bekende vacupanpraktijken te hebben voortge zet bij mensen, die zich een nieuw gt> bit wilden laten aanmeten. De politie deed een inval In een pand aan de Schietbaanlaan te Rotterdam, V., wiens in beslag genomen instru menten door de kantonrechter juist verbeurd waren verklaard, bleek daar al weer volledig ingericht te zijn. De politie trof V. aan, terwijl hij een pa tiënt onder behandeling had. Een an der was nog onder narcose. In de wachtkamer zaten nog enkele patiënten, die uit verschillende delen van het land naar de inrichting waren gekomen. Sommigen van hen waren door een zg. runner met het instituut in contact gebracht. Allen moesten on- Hij -nam onmiddellük-het-,woord nadat de vestelijke delegatie: het plan hadden ingediend en in een toespraak van vüftig minuten zei hij ojïi.: „Dit papier kan niet be schouwd worden als iets van werke lijke waarde". Nadat Zorin uitgesproken was, werd de conferentie verdaagd tot dinsdag. Het volledige westelijke plan, waar van de onderdelen intussen reeds alge meen bekend waren geworden, omvat elf punten, w.o.: Verbod van het gebruik van kern' wapens, behalve voor Individuele en collectieve zelfverdediging. Drie maanden na het van kracht worden van de overeenkomst moet worden begonnen aan een stelsel tot voorkoming van het lanceren van mili taire apparaten in de wereldruimte. Regeling van in- en uitvoer van wapens moet worden bestudeerd door een internationale raad van beheer. Opschorting van de proeven met kernwapens voor de tijd van twee jaar, instelling van zones voor luchtinspee- tie ter voorkoming van een verras singsaanval, inkrimping van het aan tal militaire! van de Verenigde Staten, de Sowi et-Unie. Groot-Brittannië en Frankrijk tot bepaalde maxima en stopzetting van de produktie van kern wapens. Volgens het westelijke plan mag elk land de uitvoering van zyn verplich tingen opschorten, indien het zyn vei ligheid in gevaar acht gebracht als gevolg van een schending van het ont wapeningsverdrag door een ander land. Aan het eind van Zorins toespraak vroeg de Britse afgevaardigde Allan Noble, of dit Russische antwoord het laatste woord was of dat er nog een nader antwoord kon worden verwacht. Zorin gaf hierop geen antwoord. De Fransman Moch herinnerde er aan, dat Gromyko in juni 1954 op soortgelijke bondige wyze het Brits- Franse ontwapeningsplan verwierp, dat niettemin in september van dat jaar door Moskou als basis van be spreking was aanvaard. Moch sprak de hoop uit, dat zulks ook nu weer het geval zou zün. Nogal in scherpe tegenstelling met de afwijzing door de Russen staat de verklaring van de Amerikaanse afge vaardigde Stassen. dat de gedelegeer de-a „thans dichter tot elkander gena derd zijn dan de afgelopen elf jaar het geval is geweest". Stassen verklaarde dit voor zün ver trek per vliegtuig naar de Ver. Staten waar hii besprekingen ral voeren met minister Dulles. verrichterzake naar huis gaan. De po litie nam alle toestellen in beslag. De kantonrechter had samen met K. H. V. ook de 51-jarige arts C. V. veroordeeld tot boeten wegens hetzelf de feit. De Amerikaanse Senaat heeft het wetsontwerp voor hulp aan het buitenland met 59 tegen 19 stemmen goedgekeurd Vandaag zal naaf men vernacht het wetsontwerp het Huis van Afgevaardigden passeren. Het wetsontwerp staat de uitga wc toe van 3.345.810.000 dollar, een 'mil jard minder dan Eisenhower gevraagd had. Maar volgens de republikeinse leider it de Senaat, Krsowland, zal de president ondanks zijn teleurstel ling het wetsontwerp toch aanvaarden. De KLM heeft vanmorgen het be richt van het ongeval op normale wij- Ze telegrafisch nlt Blak ontvangen. De .twin-pioneers", die gebouwd ziin bü de ..Scottish Aviation Ltd", kunnen 16 passagiers bevatten. Zü kunnen een kruissnelheid van 200 km per uur bereiken en hebben een vlieg- bereik van 900 kilometer. De toestel len kunnen 1300—1500 kilogram vracht vervoeren en hebben 2 motoren van 450 pk De ..Kroonduif" is een doch termaatschappij van de KLM. Over de beide vliegers deelt de KLM in Den Haag het volgende mede: Johannes Weekhout is geboren mei 1923 n Den Haag. Was gehuwd en had ;we( kinderen. Hii was sedert no vember 1956 bü de KLM en kreeg een opleiding voor vlieger bil de .Kroon duif". de dochteronderneming van de KLM In Ned. Nw.-Guinea De heer Weekhout was tevoren lui tenant- ter zee tweecic klasse van de Marine Luchtvaartdienst. Bejamin Gottschalk werd geboren te Semarang op 24 april 1922. was ge- 1 - - i -..V:,. mr -(S. huwd en had drie kinderen Ook hü kreeg een opleiding voor vlieger bü de „Kroonduif". Tevoren was bil ser - geant-majoor vlieger bii de Marine Luchtvaartdienst. Politie en spoorwegrecherche zoeken naar enkele onverantwoordelijke lieden, die de laatste tüd obstakels op d spoorrails in de omgeving van Zwolle leggen. Naar thans bekend is geworden, is zaterdagavond by Hattemerbroek een spoorwegonge luk, dat zeer ernstige gevolgen had kunnen hebben, alleen voorkomen, doordat de trein, die om tien uur uit Zwolle naar Amersfoort was ver trokken, daar met slechts geringe snelheid reed. De machinist was een sein met ver minderde snelheid gepasseerd enizotz juist da snelheid weer opvoeren, toen hü een hevige schok voelde. Hjj bracht de trein tot stilstand! en ontdekte, dat de rails versperd wa«' ren geweest door enkele p»len, een dwarsligger en een hek. De houten obstakels waren door de trein totaal versplinterd. Na een oponthoud van twintig minuten kon de trein, waarvan een koppeling beschadigd was, de reis voortzetten. Mensen uit de omgeving hebben ver klaard, dat zü die zaterdagavond omstreeks tien uur één of twee bromfietsen hadden horen passeren, wat in deze stille buurt zelden voor- komt. Men kon echter geen signale ment geven. Het is vaker gebeurd, dat bü Zwolle obstakels op de rails werden gevon den kort geleden nog op de lijn ZwolleAlmelo bij de overweg te LaegZuthem. Hier was een hek op de rails gelegd. Vermoed wordt, dat al deze gevallen met elkaar ver band houden. Men acht het uitge sloten, dat hier kwajongens aan het werk zijn geweest, gezien de wUze waarop de versperringen waren aangebraent. DE mechanische handen, twee metalen wijsvingers, i die kunnen grijpen, vatten, tasten, tillen, vormen een der grootste attracties in het dorado der atomen op Schiphol. Zii boeien dage lijks duizenden, die de handelingen der vingers gadeslaan, die verbaasd toe zien, hoe deze handen der techniek zich bewegen, retorten vullen, flesjes openen en sluiten, de spons hanteren om het tafelvlak na een verloren spatje schoon te vegen. De handen van morgen in de wereld van heden. Dit jongetje, dat menselijkerwijs ge sproken het rijk van atoom in aan merkelijk groter glorie dan thans zal aanschouwen, beroert een der „han den" met de mond. Een der wetenschappelijke sensaties van de expositie ,Jiet Atoom", waar over de mens gefascineerd rondtrekt. (Van onze correspondente Titdens het spelen is het 5-jarige jongetje T. B. donderdagmiddag om streeks het middaguur in het water van de .Nieuwe Prinsengracht te Am sterdam' gevallen. Men slaagde er niet in haar tiidig on het droge te krügen, todat zii verdronk. Op de hoek van Proosdijerveldweg en Veenderweg te Ede ls woensdag avond de 37-jarige mevr. G. van den Dries op haar bromfiets door een auto gegrepen en zo ernstig gewond, dat zij overleed. Het ongeval ontstond toen het op de Proosdü er veldweg rüdende slachtoffer een op de Veenderweg na derende personenauto, bestuurd door de heer L. uit Ede, niet of te laat op merkte. (Van onze correspondent) Vanmorgen om kwart over zeven is op dg rijksweg ter hoogte van de Vredelaan de 21-jarige J. Hilsefort un Laren verongelukt. De jongeman, enige zoon, wilde per fiets de rijks weg oversteken om zich naar zün werk in Hilversum te begeven. Hy werd gegrepen door een vrachtauto. Met zware verwondingen is hij opge nomen m het St. Jansziekenhuis te Laren, waar hü kort daarna is over leden. Twee Jongens en twee onderwüzers zün door kou en uitputting om het leven gekomen by een bestijging van de 3570 m hoge Wlesbachhorn ten zuiden van Salzburg In Oostenrük. Zü maakten deel uit van een groepje toeristen, afkomstig uit Wenen, dat woensdag op de steile hellingen van de Wlesbachhorn door een verblindende sneeuwstorm werd overvallen. Een derde jongen wordt nog ver mist. Vier personen uit de groep slaag den erin woensdagavond in het duis ter een berghut te bereiken, waar zü een veilig onderkomen vonden Zeven anderen overnachtten op de sneeuwhelhngen. Gistermorgen wer den oo hun kampeerplaatsen nog vyf personen aangetroffen. Van dezen waren twee jongens nog in leven, terwül een onderwyzer en twee andere jongens doodgevroren wa ren. Twee andere jongens van de groep van zeven hadden een veili ger kampplaats gevonden en konden gisteren worden gered. De tweede onderwyzer die de dood vond, had zich aangesloten by een groep van vyf toeristen die probeerde af te dalen. Door uitputting bleef hy achter, erwyl de vier anderen veilig het dal bereikten, 's Morgens vroeg werd hy door een reddingsploeg ge vonden op een besneeuwde richel. Hij leefde nog, doch overleed tijdens het transport naar het dal. Op de Marmolada In de Italiaan*® Atpen is een'Duitser doodgevallen. Zijn beide tochtgenoten zijn gestrand. Men is er nog niet in geslaagd hen ie bereiken. In Zwitserland worden twee Duitse vrouwen en een Zwitser vermist. Een onverwachte, sterke windstoot heeft twee jeugdige Duitse bergbe klimmers woensdag ruggelings van een berghelling doen storten in de Italiaanse Alpen. Zü kwamen enige meters van el kaar verwüderd op een steile helling terecht. Een van hen kwam door be vriezing om het leven, de andere doorstond de bittere koude en werd door berggidsen uit zün benarde po sitie bevryd. Deze maand zün in de Italiaans» Alpen reeds 32 personen om het lo» ven gekomen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1