Zeden w Bijna H 5000 kilometer van Moskou vandaag 77 jaar Raketten-program van V.S: niet vertraagd ona in Brits Gemenebest Luid protesterende in Amsterdam wei eldburger gearresteerd CHROESTSJEW STRAFT TEGENSTANDER ;se grapje van Russische leider Auto tegen boom: chauffeur gedood Lord Altrincham blijft bij zijn standpunt m Bijna f 20.000 schade, zegt minister Staf Sowjetproeven waren bekend Spoedig middelgroot projectiel in produktie SISSêP' GARY DAVIS KWAM TOCH DE GRENS OVER Niet naar receptie in Rijksmuseum.. assy-v" *u"w" I Be,a> r D BOURGÈS VOOR TV: MEER versoberen D ZATERDAG 31 AUGUSTUS 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3779 r ff— Prinses Wilh- NEUROTONIC Op de boogie Directeur: H. DbJ RUIG ~N O V. Hoofdredacteur: Ut. j. A. H. J S BRUINS SLU'i Tf AN DAAG viert Hare Koninklijke Hoogheid prinses Wilhelmina haar 77ste verjaardag. Niet alleen in de rustige beslotenheid van het paleis „Het Loo" en. in het konink lijk gezin te Soestdijk heerst diepe dankbaarheid nu wederom een jaar aan het leven van haar, die ons zo menigmaal een voorbeeld was, is toegevoegd. Gans het volk verwijlt op deze dag die een halve eeuw als ..Koninginnedag" een zo vertrouwde feestdag is geweest in gedachten in haar nabijheid. Land en volk respecteren de wens van de jarige in stilte haar jaardag te innen. De eerbiediging van aezc ivens vormt echter geen be letsel de Prinses een harte lijke gelukwens aan te bie den, ivaarin mede blijdschap en dankbaarheid besloten liggen. De innige wens, dat zij nog lange jaren de rust uig genieten die haar na -en zegenrijk leven zozeer ge gund is, zullen velen op aeze dag vervlechten in hun gebeden, nu zij, die gedu rende een lang tijdsbestek de moeder des vaderlands" is geweest, verjaart. im- Kolonne verboden weg in zenuwhui merend NIET VERDOVEND.... Een gelukkige en trotse prinses Irene arriveerde gisteren achter het stuur van haar eigen auto een fraaie zwarte Saab aan het terrein, van de Rotterdamse Manege, waar momenteel het in Rotterdam bij. Tiende Internationale Concours flip pique wordt gehouden. De Prinses behaalde enige dagen ge leden haar rijbewijs. Behalve prinses Irene woonde ook prin ses Beatrix de ruiterwedstrijden kerden zij. Botterdam: Wtt^dawithstraat 30 Ttelef. 1157UU <4 I.) Zaferdlgs !f7~il^nnTrr®" 1»-3Ü u. '«-Gravenhage: Huygensplein"^-6 Tefef '133467 (3 1 1091 - P„stgiro No 424867 U Klachlendienst 18.30—19.30 u Teief 3B25SQ Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon B78R2 Abonnementsprijs 61 cent per week t 2fil n2? f 7 90 oer kwsrtnaï ween, j z »>.-> per maand, t /.vu per Kwartaal Losse nummers 15 cent. Verschynt dagelijks ANNEER men de hoofdartikele: van onze dag- en weekbladen leest en de gemeenschappelijke onder toon daarvan tracht te beluisteren, valt de aandacht toch wel op een merkwaardigheid. Namelijk, dat ver scheidene processen in onze samenle ving een richting schijnen uit te gaan die juist omgekeerd is aan die, welke uien toch eigenlijk geboden acht. Dit geldt niet alleen voor som mi ge punten van het financiële beleid van onze regering en ook niet alléén voor de overheid. En niet slechts voor stoffelijke zaken, maar ook voor gees telijke. Trouwens, de koppeling tus< sen het stoffelijke en het geestelijke is een zo algemeen en op de voor grond tredend verschijnsel, dat men ook niet anders kan verwachten. ■Een typische omkering van inzicht treft men nu ook aan ten opzichte van het begrip der zeden. Vroeger was het zó, dat de gangbare zeden onze le venswandel oordeelden, maar tegen woordig Is het vaak omgekeerd, en oordelen wij onze zeden vanuit ons gèdrag. Ons zedebegrip heeft wèl de eèrste wereldoorlog overleefd,' maar niet de tweede. Nu is het volkomen ge rond wanneer wij verouderde zeden gaan opruimen nadat wij tot de con clusie moesten komen dat zij dode vormen waren en niet tot nieuw le ven konden worden gewekt. Het eigen aardige is evenwél, dat niet alleen onze vormen van zeden in geding zijn, maar evenzeer ons begrip van dé ze de in het algemeen. En daaruit vloeit dan voort dat wij ze gaan los laten. Zeer treffend is daarbij 'dat de ze den niet vervangen, worden door nieu we die méér zinvol zijn, maar dat ze eenvoudig verdwijnen. Er komen geen nieuwe voor in de plaats. Dit verschijn sel lijkt belangrijk genoeg om ons daarmee, een ieder voor zichzelf, be zig te houden. Een tijdperk van ze denloosheid is toch waarlijk een be na'uwend vooruitzicht. En wel, omdat wij. verband leggen tussen zedenloos heid en zedeloosheid. (Geldig tot morgenavond) VEEL BEWOLKING. Veel bewolking metplaatselijk enige regen. Zwakke tot matige wind tussen noordwest en zuidwest. Dezelfde temperaturen als vandaag, of iets hogere. Morgen: zon op 5.53 Maan op: 14.41 onder 19.30 onder: 23.16 Molotow ambassadeur in Mongolië ET opperste .presidium van de Sowjet-Unie heeft Molotow benoemd tot ambassadeur in de Mongoolse volksrepubliek. Met deze benoeming heeft dan nu ook de tweede uitgestotene uit de groep machthebbers van tJiroestsjew zijn vonnis ontvangen. Want een verbanning blijft deze functie. Een maand geleden nog behoorde Bfololow tot een dergenen mei wiens machtspositie Chroestsjew rekening moest houden. Na één der schitterendste carrières in de Sowjet-Unie Molotow was premier, eerste vice-premier en jarenlang fungerend minister van Buitenlandse Zaken een diepe val. Zijn verzet tegen de poli tiek van Chroestsjew komt hem wel duur te staan, al moet erkend worden, dat Molotow en Malenkow er nog genadig afkomen, als men hun lot vergelijkt met dat van Beria en van hen die het waag den tegen Stalin op te staan. Het Sowjetpersbureau Tass weet nog mee te delen, dat de voor malige ambassadeur in Mongolië, V. I. Pisarew, benoemd is tot adviseur en gezant aan dezelfde ambassade. Molotow is zijn meer dere in rang. vroeger door hem bezette functies, werd door Tass óp korte, laconieke wijze bekendgemaakt: „Het presidium van de Opperste Sowjet heeft W. M. Molotow benoemd tot bijzonder ambas sadeur en gevolmachtigd minister bij de Mongoolse volksrepubliek". D IT verbandwordt terecht gelegd Want weliswaar is liet levennaai de-zeden-nog geen garantie v.oor een zedelijk léven, maar de zede. heeft toch drieërlei» aspect dat de beschér? ralng yanïhet izedeli jke^beoogt, Allereerst heeft zij de eigenschap dat zij de zedewet (de tweèdé' tafel van de wet der tien geboden) in het openbaar verkondigt te midden van de "volksgemeenschap.Immers wij zen-de zeden .altijd naar de noodzaak van het onderhouden van die wet. Wat dit'betekent^ voor de volksgemeen schap in haar geheel, behoeft geen lang betoog: dechristelijke zeden stel len het vóllein zijn geheel voor ogen hoever de afwijking van het Ideaal in het - particuliere leven is voortge schreden; zij staan als waardemeter in' de gemeenschap" en betekenen dus een volksbelangvan de eerste- orde. Vervolgens is het leven in de zeden, juist om zijn openbaar karakter, een opvoedingsmiddel bij uitnemendheid, zowel in het gezin als in ruimer kring. [Het - is niet goed in te zien hoe men jonge mensen kan inleiden in een christelijke levenswandel, zonder hun ten naar zeden geordend leven te'ver tonen.. Maar ten derde en dat is eigenlijk het uitgangspunt, de zede is naar haar aard vorm vat» geloof. De allesbeheer sende invloed /an het geloof drijft uit ook 'tot een vormgeving aan hel leven eh'hier zijn wij aangeland iD.het hart van de zede. Waarschijnlijk betekent een loslaten van de zeden iets voor ie' gang van het geloofsleven zélf. E ontwaarding var» het zedebe grip is voornamelijk terug te lei ten tot een tweetal oorzaken. De eerste komt van buiten en hangt amen met de in sommige opzichten och wel zéér succesvolle ontplooiing fan het culturele leven. Hieruit is uitstaan een solidariteitsbesef dat al- te afscheidingen en ommuringen tus sen de verschillende volksgroepen 'verwinnen gaat; en ten koste van Ie.kracht van het christelijk getuige- 'is.' De christelijke zéden worden tot lastige obstakels Solidariteit even- vel, die gegrond i® in ^emeenschap- «tijk ervaren welvaart, is altijd te wantrouwen. De echte solidariteit -omt steeds voort uit gemeenscbappe- ijk beleefde misère. Ditis een waar- ®id die men in de praktijk toetsen :an. De tweede oorzaak komt van bin ten uit en bestaat In de aantasting 3n het zedebegrip zélf. De zede zou sar haar aard een heiligheid voor- Ptegelen die in werkelijkheid niet be- taat. Zodoende leidt zij tot zelfbedrog o volksbedrog. De rede Ugt mitsdien oder het oordeel Zij deugt niet. Dit argument 'vindt bij sommigen igang, en toeb is het eèn zonderling rgument: het ziet het uitgangspunt alle christelijke handelen voorbij iderdaad zijn wij ontzonken aan de mogelijkheid tot het houden van de 'tvenswet der tien geboden. Maar ei fait naar te streven, en dan niet in dgen kracht, maar door de genade bn Christus, En dit streven- is de "Pgave van het christenleven. De ont- tenning van de mogelijkheid van dit - Ook de derde opstandige tegen het Chroestsjew-beleid, Kaganowitsj zou ëcn functie hebben gekregen. Hem zou de.leiding van een cement fabriek in de-Oeral zijn toebedeeld. Malenkow i$" al .eerder naar Ust Ka- menogorsk in Kazakstan als directeur van de krachtcentrale afgeschoven. De Britse bladen hebben voor deze benoeming niet meer dan hoon.. Zij spreken van het „zaterdagse grapje van Chroeatsjew" en „het diplomatieke hohdéhok". De „Daily Express" jioemde de" hieti- we baan van de voormalige minister van Buitenlandse Zaken, „de armza ligste," treurigste ambassade op de Rus sische- diplomatieke lijst". Het blad voegde er als ironische bij zonderheid aan toe een bericht dat een van de eerste taken, die Molotow in de Mongoolse hoofdstad Oelsn Bator zal hebben te verrichten," zal zijn, het verwelkomen van de Joegoslavische president Tito, „dé man die hy trachtte te ruïneren en af te zetten sedert Tito in 1948 met Stalirs brak". Naar .vernomen wordt, heeft Titö aangekondigd, dat hij een staatsbezoek aan Mongolië zai brengen. Op het ogenblik is hij de gastheer van de pre sident van Mongolië Tsedenal. „Ruslands slecht gehumeurde baas, Nikïta Chroestsjew, geeft hier zijn grootste grap wég", aldus de Express. Wjatsjilaw Michailowitsj Molotow is 67 jaar oud. Zijn gezondheid laat. naar verluidt, dé laatste tiid te wensen over. Welke betekenis aan zijn benoeming moet worden gehecht was nog niet terstond duidelijk. De Mongoolse volksrepubliek ,is via een communis tisch bewind gelieerd aan de commu nistische' Chinese volksrepubliek. Molo- tow's niéuwe ambt dat in belangrijk heid niet te vergelijke valt met de Gisteravond is de 49-jarige heer A. Pels uit Culemborg met een bestelwa gen tegen een boom gereden. Later is hii overleden De heer P. is bij een inhaalmanoeuvre waarschijnlijk de macht over het stuur kwijtgeraakt. Na het ongeluk is hii in zijn wagen be kneld geraakt. Lord Altrincham, die onlangs veel op zien in Engeland baarde door de pu- blikatie van zijn kritiek op het hof van koningin Elizabeth, heeft van daag in zijn tijdschrift „The national and English review" verklaard, dat hij geen woord van zyn kritiek terug neemt. Hij zegt, dat hy reeds vyf jaar gele den, toen koningin Elizabeth ge kroond .werd, kritiek liet horen, om dat de leden van het Britse hof steeds maar uit dezelfde enge kring gekozen worden. „En er zijn helaas geen aanwijzingen, dat-de aard van het hof ook maar in het minst ge wijzigd is," zo voegt hij hieraan toe. Sommigen hebben lord Altrincham aangevallen, omdat hü kritiek heeft geleverd op de koningin, terwijl hij wist dat zij hem niet van repliek kan dienen. In zijn nieuwe artikel ant woordt hij, dat ,-,de ontheffing van de verplichting om een verklarend antwoord te geven op kritiek geen nadeel is voor de koningin, maar een van haar grootste voorrechten". Zy kan die kritiek negeren of, als zy het tijdstip ervoor gekomen'acht, haar maatregelen naar eigen goeddunken treffen, aldus lord Altrincham, Er is schade aangebracht van f 5000 aan materieel en van f 14,500 aan de weg, toe.i op 16 augustus twee ka nonnen, een vrachtauto eneen aan hangwagen met aggregaat in een sloot terecht zyn gekomen bij "Weesper- karspel, nadat een militaire colonne een voor alle motorverkeer gesloten weg was ingeslagen. De minister van Oorlog antwoordt dit op .schriftelijke vragen van het Tweede-Kamerlid, de heer Vermeer. De minister deelt voorts mee, dat'het onderzoek in deze zaak nog niet Is voltooid. Hij zal de uitslag van dit onderzoek afwachten alvorens nadere» mededelingen te doen. Stand. Brands keert een regelm. kwart, div. uit van. S 0.87*2 op de pref. aand. Union Pac. K.R. declareert een regelm. kwart. div. van 0.30. (Advertenlte) ^\Vjvv,\VW'V^VV,-V^'4/"VlVU'V NEEM MAAR GENEZEND 1 Premier Bourgès-Maunonry van Frankrijk heeft het land gisteren ver-, teld.'dat er nc« meer soberheid nodig: is om Frankrijk uit zün financiële crisis te voorschijn'te helpen. In een radio- en televisie-uitzen ding, die voor het gehele land werd uitgezonden, sprak de premier, over niéuwe 'belastingverhogingen en bcr grotingsbesnoeiingen, die men in de toekomst zou kunnen verwachten. Hij zei, dat de jongste regeringsmaatre gelen kredietbeperkingen, het stop zetten van de prijzen, besnoeiingen- op de begroting en hogere belastingen alleen maar de eerste stappen wa ren in de strijd van zyn nu drie maan den oude ministerie tegen de dreigeii- de inflatie. Hy maakte verwijten aan het adres van de vakbonden, die zün streven m gevaar brengen door eiseri naar voren te schuiven inzake hogere lonen en aan die van de boeren en producen ten. die tegen de prijsstop proteste ren.' i- ge Je van Jupiter-raket een groot succes is weest. Volgens legerautoriteiten kan Jupiter-raket, die een afstand: 2300 km kan afleggen, binnen dertig dagen worden geproduceerd. Hét controle- en geleidesysteerii van de Jupiter is volgens de autori- AMERIKAANSE defensie-»,,»,. I SSüSff&ü <8 KISS'S "tenen hebben gisteren doel in de Atlantische Oceaan. meegedeeld, dat een Amerikaan- Volgen* gegevens van de .Ameri- se middelgrote raket binnenkort M"ian#e inlichtingendienst zonden de, in produktie kan worden geno- d*.afl5|opci' maanden minstens vier en misschien zelfs wel zes ballis- men. Zij spraken tegen dat Ante-J tische lange-afstandraketten rika het programma tot ontwik-1 beproefd in Noord-Kusland eh Siberië/ cëling van lange afstandsprojec tielen zou hebben vertraagd uit aezui n igingso verwegingen. De Ver. Staten gaan integen deel op volle kracht verder met deze werkzaamheden, zo verze- E MALEISE federatie is vrijdag Aziatisch volk", te middernacht een onafhanke-| Hij zei, dat er in de nieuwe staat vrij- Hjke staat in het Britse Gemenebest geworden. De nieuwe staat is het tiende lid van hel gemenebest. Onmiddellijk na middernacht werd de Britse vlag voor het rege ringsgebouw. te Koeala Loempoer onder het spelen van het „God save the queen" gestreken en de viag van de nieuwe onafhankelijke staat onder het spelen van het „Negara koe" („Mijn land") gehesen Een menigte van 40.000 mensen sloeg deze plechtigheid gade. De menigte riep tijdens het wisse len van de vlaggen „Merdeka" (vrijheid) en bejubelde de aan staande premier als „De vader van de onafhankelijkheid". Eerste-mi nister Toenkoe Abdoel Rahman zei tot zijn volk: „Een nieu we ster komt op aan de oostelijke he mel, een ster van Je vrijheid van een llllllillllllllililllllllllllllllllllllllillllllllllllllilliillllllllllllHlli streven zou in strijd zijn met het een voudig en klaar getuigenis van de Heilige Schrift. De voorbeelden van het loslaten van aloude christelijke zeden liggen voor het grijpen wij zitten er allen midJenin. Maar he» zal sued zijn voor een ieder van ons, dat wij voet bij stuk houden en niet meedoen aan de omkering van het zedebegrip, niet wij oordelen de zede, maar de zede oor deelt óns. M. KRUYSWIJK.Bederzetting Malacca. heid van godsdienst, meningsuiting, vergadering, vereniging en reizen zal zijn. Vanmorgen zal te Koeala Loempoer de officiële uitroeping van de onaf hankelijkheid plaatsvinden, wanneer de hertog van Gloucester als vertegen woordiger van koningin Elizabeth het document van de soevereiniteitsover dracht overhandigt aan Toenkoe (prins) Abdoel Rahman, die minister president van de Maleise federatie zal worden. Het nieuwe staatshoofd. Toeankoe (hoogheid) Abdoei Rahman, wordt zaterdag geïnstalleerd. Toean koe Abdoel Rahman is geen verwant van Toenkoe Abdoel Rahman. Het parlement komt dinsdag voor het eerst bijeen. Malakka heeft een bevolking van 3.000.000 Malakkanen, 2.300.000 Chine zen en 700.000 Indiërs De volksvertegenwoordiging zal oe- staan uit een Senaat van 40 leden 2 uil iedere staat en 1G benoemd door de opperste heerser en een Tweede Kamer van 200 leden, die ongeacht hun ras gekozen worden. Reeds heeft de regering een ver drag met Engeland gesloten, dat de stationering van troepen van .iet Gemenebest toestaat ter bestrijding van communistische guerrilla's De communisten voeren reeds sedert 1948 oorlog in het Malakkaanse oer woud. De onafhankelijkheid van Malakka omvat niet het eiland Singapore, dochi wel het eiland Penang en de Britse Deze mededelingen waren het ant woord op de beschuldiging van de mocratische senatoren, dat de rege ring juist in een tijd waarin Rus land grote vorderingen op dit gebied schijnt te maken, de ontwikkeling van de intercontinentale projectie len vertraagde. We! schynt er enig oponthoud te zijn by de proefnemingen met een bepaald type raket In Washington is gisteren nogmaals medegedeeld, dat de Amerikaanse proefneming van woensdag mee de WERELDBURGER no. 1" Garj Davis, wie de toegang tot ons land was geweigerd maar die toch Kans heeft gezien de grens over te konien, is gistermiddag onder luide protesten gearresteerd door de vreem delingenpolitie te Amsterdam. De recherc ïeurs hadden hem eerst in alle rust een orgelconcert in de Wes- terkerk laten bijwonen m gezelschap van eer. groep wereldlederalisten, die m ons iand een internationaal con gres houden. Ook liet men hem rus tig de gelegenheid nog eens zijn ide alen tan journalisten kenbaar te ma ken. laar toen hij zich naar een restau rant wilde begeven, waar hij bespre kingen zou voeren met enkele verte genwoordigers van zijn „Bond van Wereldburgers", greep de politie in. Op de Prinsengracht werd hem naar zijn paspoort gevraagd. Davis toon de zijn „wereldpaspoort no. 1", maar aangezien dit in ons land geen gel digheid heeft, grepen de recher cheurs hem vast en trachtten hem in een auto te krijgen. Davis verzette zich onder uitroepen als: „Is dit nu een vrij land" en „Wij zijn allen wereldburgers", bij gestaan door enkele aanhangers. Krachtdadig werd hij toen op de achterbank van de auto gezet en naar het politiebureau gebracht. Davis was gisteren reeds gesignaleerd op een werkvergadering van de „we reldunie van wereldfederalisten" in Den Haag. Hij had.zich zaterdag ai bij dit gezelschap willen voegen, maar bij Oldenzaal werd hem de toegang tot ons land geweigerd. Hij vertelde nu. dat hij daarop naar Bremen is ge gaan „om de zaak in eigen hand te nemen". Donderdagmorgen om half twaalf overschreed hij de Nederland se grein, De projectielen zouden respectle-* velyk afstanden van 300, 900 en té*i\ sen de 900 en 1900 km kunnen af leggen. Het equivalente wapen van net Amerikaanse leger zal een iets gro ter e afstand kunnen afleggen, name lijk 2300 kilometer. De Russische projectielen zouden met een snelheid van zes a zevendui zend kilometer per uur op een bepaald doel zijn afgeschoten. Het zouden pro-' totypen zijn geweest en aan de pro duktie zou men nog niet toe zyn. De Amerikaanse inlichtingendienst wist al wekenlang van de Russische prestaties. De Amerikaanse commis sie voor atoomenergie is in dit geval afgeweken van haar gebruikelijke po litiek om een Russische kernontplof- Cing dadelijk bekend te maken, mo gelijk onldat zij benieuwd was welk politiek gebruik Rusland van zijn suc ces zou maken. Sinds de Russische bekendmaking heeft men in Amerika herhaaldelijk; laten doorschemeren, dat men in d'.t land verder is met de ontwikkeling van lanre-afstandsraketten dan het de partement van Defensie voorgeeft. De opperbevelhebber van de NAVO- stnjdkracbten, generaal Norstad heeft vrijdag in een te Parys uitgêgeve1:- verklaring gezegd, dat ondanks Russische proef met een interconti nentaal projectiel het overwicht on omstotelijk by de NAVO-Ianden li/t en zal blijven liggen, omdat deze lan den duiJelyker sterker zyn. wat bï- Gary Davis was ook van plan naar een receptie te gaan, die het gemeentebe. stuur van Amsterdam de congresse^ rende wereldfederalisten gisteravond treft bemande vliegtuigen. Bovendien in het Rijksmuseum aanbood. werkt hei westen ook aan lange-at- Maar de organisatoren van het congres, wilden hem dit niet toestaan. Zij zou- standsraketten, den hem erop hebben gewezen, dat als «asten .bepaalde verplichtin \T? A F77rH HPTI1 *5 gen" hadden. Na een korte woorden- L A jL ,,1 ol/lé wisseling is Davis toen boos wegge- het politiebureau vastgehouden.08 AFGEVUURD? voor zyn arrestatie had, resulteerde dag een raket ?oor Vr,j" een toezegging van mevr. M van Dij- stand aft. m mWdelgrote al ken uit _.-i ,1 s«na aftivuurd. Men gelooft dat het ken uit Scheveningen, dat zij nietjde Thor" i« ai. t~.>"V minder dam vijf huizen zal huren na- t« ai7t inderdaad zo is,, bij Wiesbaden „om de vrienden vaj Projectie! alle landen en dar mee ook de we- opgemerkt, L hijDu",leid hel »"•- met een atoomlading.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1