Een teken Koewatly houdt het op Arabisch nationalisme Afscheid met een hoop spektakel Sonvenirjctgers Éöfipiën laatste JBlauwe" leeg Confict tussen ew en MINIMUM-VEACHTPRIJZEN VOOR DE KUSTVAART? Rode rel op Oranje-avond/ -; GROVE LASTER IN NATIONAAL TV-PROGRAMMA „Vakantieseizoen was niet het mooiste", zegt ook Dë Bilt internationale oplichters dit gegrepen SYRISCH MINISTER NA MOSKOU-REIS: Politie arresteert bejaarde vrouw Nieuwe depressie op komst Jongetje verdronken in parkvijver Tijdens zeiltocht verdronken Twee bromfietsen n vrouw om Makelaars zoeken uitweg Staatssecretaris stelde meteen een onderzoek in Zomer als geheel vrij normaal Davis over Duitse grens gezet Jonge receptioniste alarmeerde politie in de hoofdstad 2SSÏÏSW: SS hZSST r a?«dSÏ7™ittSS?es?,^1&iWU0 -- 1 HOTELIERS EN JUWELIER WERDEN SLACHTOFFER MAANDAG 2 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3780 r Egyptische hulp? Dreigement in Vernielzucht -Martelaar. Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telef. HS7nn tx i KMlLr 424519™ '4 u 'g-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef 183487 IR 11 Postbus 1091 postgiro No 424867 Klachtendienst 18.3019.30 u. Telef. 3625R9 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 678S2 Abprmementspr% 61 cent per wiek, 2 65^malnd 7.90 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent! Verschijnt dagelijks "N Directeur: H. üül RUIG (Geldig tot morgenavond) TIJDELIJK EEG EN Aanvankelijk opklaringen, later weer zwaar bewolkt met tijdelijk regen- Vannacht iets konder, overigens weinig verandering in temperatuur. Matige, tijdelijk zwakke wind krimpend naar zuidelijke richtingen. La ter veranderlijke wind. Zon op: 5.56 Maan op: 16.17 onder: 19.25 onder: 0.10 J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS-SLOT - j ET door de VPRO verzorgde na rt tionaal programma op 31 augus tus jl. heeft alom in den lande ver ontwaardiging gewekt. Niet maar omdat mpn in deze uit zending hier en daar over de schreef ging, maar omdat de hele opzet van de vertoning tendentieus was. De regeringsperiode van koningin Wllhelmina werd hier bekeken door de rode bril van de vooroorlogse SDAP. In plaats van een beeld te geven van die periode, eventueel aan gevuld met kritisch commentaar, was de vertoning èn door de selectie, die men uit de gebeurtenissen van die periode maakte èn door de wijze waar op die gebeurtenissen werden opge diend een vertekend beeld der geschie denis, dat moest dienen als een stuk propaganda voor het socialisme. Alleen dingen, die in de rode kraam te pas kwamen, werden opgedist. Wat niet in die kraam te pas kwam, werd weggemoffeld. Wij vragen ons af wat een omroep vereniging als de VPRO, die de laatste jaren systematisch pleegt te paraderen als de omroep die het meest voor een zg. antisectarische „nationale omroep" geporteerd is, heeft bezield om met een dergelijke personen en volksgroepen la ons land krenkend programma te komen. Deze vertoning werpt een eigenaar dig licht op deze omroeporganisatie Het is duidelijk dat er in Nederland naast de Vara nóg een rode omroep organisatie bestaat, genaamd VPRO. En we weten nu ook wat ons te wachten staat als de nationale omroep- Idealen van dé VPRO vervuld werden. EER bedenkelijk is het dat deze uitzending echter als „nationaal programma" vanwege de Nederlandse Televisie Stichting is uitgezonden. Daardoor is de verantwoordelijkheid vóór deze uitzending voor rekening van de programmacommissie van die Stichting gekomen, waarin vertegen woordigers van aUe omroepverenigin gen en van de regering zitting hebben. Het is duidelijk, dat het systeem van deze programmacommissie in dezen heeft gefaald. Dit had niet moeten kunnen geschieden. ..Maar nog meer. toont dezeM historie aan, dat een „nationaal programma" voor rekening van de gezamenlijke omroepverenigingen een onding is. Wij hebben ons steeds gekant tegen alles •wat nationaal programma of gezamen lijk programma of iets dergelijks heet. Want het is nu eenmaal zo, dat wij in Nederland over de vraag wat ïnatio- naal is, niét slechts niet gelijk denken, maar daarover lijnrecht tegenover el kaar staande opvattingen hebben. Dat heeft de uitzending van 31 augustus nu nog eens in alle duidelijk heid bewezen. Het eenbeidsstreven, dat onze omroep bedreigt en dat als door braakgedachte dépolitieke en maat schappelijke organisatie wil beheersen en dat als solidariteitsidee de grenzen tussen kerk en wereld poogt uit te wissen, is het gevaar van deze tijd. Het is goed dat op het ogenblik, dat dé"politieke en maatschappelijke ar beid weer gaat beginnen, deze televi sie-uitzending van de V.P.R.O. ons di rect met de neus drukt op dit centrale vraagstuk. Niet slechts Hardegaryp is een te ken, maar ook de „Dag Koninginne- dag"-uitzending van verleden zaterdag. Moordzaak Amsterdam (Van een onzer verslaggevers) Een 64-jarige bewoonster van don ker Amsterdam is door de recherche van bureau Warmoesstraat aangehou den in verband met het onderzoek naar de moord op „Magere Jossie". De politie verdenkt de vrouw niet van de moord. De vrouw, die woont in het huis waarin de moord werd ge pleegd, staat in „de buurt" bekend on der de naam „Tante Miep". Zij heeft tegenover de politie verschillende ver klaringen afgelegd, dié niet met de feiten blijken te kloppen. Zij is thans gearresteerd en ingesloten. DE SYRISCHE minister van Economische Zaken, Callas, heeft gepleit voor de invoering van de „geleide economie" in Syrië, ten einde het land aan te passen aan de „progressieve lan den van Europa". Callas is zojuist teruggekeerd uit Moskou, waar hij een overeenkomst inzake economische hulpverlening heeft afgesloten. Bij zijn terugkomst in Damascus drong hU aan op een „progressief plan" tot invoering van de plan-economie. „Economische vrij heid", aldus de minister, „behoort beperkt te worden, want alle geavan ceerde landen hebben deze afge schaft". Deze rede van Callas wordt be schouwd als een eerste aanwijzing van een tendens tot socialisering. Overigens verklaarde Callas, da*. Syrië zijn politiek van positieve neu traliteit heeft laten varen. Egypte heeft Syrië aangeboden een gedeelte van een schuld ten bedrage van een miljoen Egyptische ponden in harde valuta te betalen ter verbe tering van de financiële positie van Syrië. Egypte is een miljoen pond schul dig terzake van graanleveringen. In politieke kringen in Cairo is men van mening dat een. dergelijke hujp Syrië in staat zou stellen een neutrale politiek te volgen en het land uit het Russische vaarwater zou kun- xifn houden. - -> - ^Volgens berichten nit Cairo heeft koning Saoed van Saoedi-Arabië een uitnodiging afgewezen om in oktober tn l de Libanon deel te nemen aan een Arabische topconferentie tussen Saoed, koning Hoessein van Jordanië, koning Felsal van Irak en de Liba nese president Camilit, Chamotm. Volgens het te Cairo verschijnend, dagblad ,,A1 Shaab" zal Egypte het Suez-kanaai sluiten indien enige mi litaire aanval gedaan wordt op Syrië m de bestaande crisis tussen Damas cus en de Verenigde Staten. Volgens genoemd blad is het duide lijk geworden voor de Amerikaanse waarnemend onderminister van Bui tenlandse Zaken, Loy Heuderson, die momenteel een inspectiereis door het Midden-Oosten maakt, dat de Arabi sche staten eensgezind zullen staan Zie verder pag. 3, 7e kol.) Het 2-jarige jongetje R. V. uit Voor burg is zaterdag verdronken in een vijver in het Prins Bernhardpark te Voorburg. Het kereltje was met nog enkele andere kinderen vergezeld van een vijftienjarig meisje, naar het park gegaan. Het meisje raakte het jongetje kwijt en ging met de andere kinderen zoeken. Tenslotte werd de politie ge waarschuwd. Deze haalde na korte tijd dreggen het lijkje uit de vijver op. (Van een onzer verslaggevers) INAmsterdam en Haarlemheeft van zaterdagavond zeven uur af een wild spektakel geheerst, dat onge veer negen uren heeft geduurd. Oor zaak: de „blauwe tram"," die meer dan een halve eeuw de vérbinding tussen beide steden heeft onderhou den, reed voor het laatst. Honderdduizenden waren in en tussen de landelijke en de provinciale hoofdstad op de been om de laatste tram uitgeleide te doen. Om de laat ste rit mee te maken. En om te jagen op souvenirs ter herinnering aan de allerlaatste „blauwe tram".Althans: wat menvoor de laatste aanzag, want zoals later-bleek,-réden, er'ver- Westelijke waarnemers in Moskou zijn van mening dat en conflict tus sen de communistische partijleider Chroestsjew en de minister van De fensie Zjoekow om de alleenheerschap pij ln de Sowjet-Cnie onvermijdelijk is. Men houdt ernstig, rekening met de mogelijkheid dat Chroestsjew zich, na de uitstoting van Molotow, Kagano- witsj en Malenkow, ook van Zjoekow zal trachten te ontdoen en een nieuw monsterproces voorbereidt om zijn positie te consolideren. De moeilijk heid is echter dat Maarschalk Zjoe kow, in tegenstelling tot de drie uitge stotenen, in brede lagen van de Russi sche bevolking bijzonder populair en zeer geëerd is. Wellicht zal Chroest sjew dan ook volstaan met Zjoekow op de meest voorzichtige wijze naar een afgelegen militaire post te laten „pro moveren". Boris-Morros, een agent van de Ame rikaanse contraspionage, heeft echter voor een commissie van het Congres verklaard te verwachten, dat Maar schalk Zjoekow binnen acht maanden Chroestsjew opzij zal schuiven om een militaire dictatuur te vestigen. De 38-jarige mevrouw Catharine Rothert is zaterdag tijdens een zeil tocht, die zij met haar man op het Garda-meer maakte, verdronken. Haar man, die evenals zijn vrouw niet kon zwemmen, sprong haar onmiddellijk na en wist haar te grijpen, terwijl hij luid om hulp riep. Toen vissers hem bereikten was de man nog in leven, de vrouw was reeds overleden (Ass. Press). Zondagmiddag is de 41-jarige mevr. J. BouwknechtOosting uit-Haarlem bü een botsing tussen twee bromfietsen omgekomen. Zij reed met haar bromfiets op het rijwielpad langs de Haarlemmerweg in Amsterdam en botste in volle vaart tegen een man op die .per bromfiets uit de tegenovergestelde richting kwam. Zij viel en overleed ter. plaatse aan een hersenbloeding. (Van onze correspondent) In de Zandvaart te Anna-Paulowna is het stoffelijk overschot van een be jaarde vrouw gevonden. Enige kle dingsstukken werden op de berm van de weg aangetroffen. Uit een onder zoek bleek, dat de verdronkene een verpleegde was uit een inrichting voor geesteszieken te Oegstgeest, die fami lieleden had in Anna Faulowna en daar blijkbaar op weg naartoe was. scheidene trams die officieel als laat ste waren aangewezen. Een vergissing zal dit overigeds niet zijn geweest. De oorzaak' moet "veel eer worden gezocht in de chaos, die overal op de route van de NZH heerste. Zo kon de tram, waarvan Amsterdam om twaalf uur precies afscheid zou nemen, niet binnen- komen 'omdat haar. .in. Amsterdam- West de weg was versperd, en werd de vóórlaatste, die „slechts" een uur te laat was, met een krans getooid. iem Haarlem nam al betrekkelijk vroeg op de avond afscheid van het vertrouw de vervoermiddel. Mét een requiem van Jos de Klerk, waarbijde ko ninklijke liedertafel „Zang qn Vriendschap" officieel in het zwart en met „hoge zij en" een alleraardigste „dodenmars" ten bes te gaf. Amsterdam was er veel later bij: hier werd het kwart voor "twee voor de laatste tram die overigens een uur later nog door een: allerlaatste, mét metalen- bordjes-„laatste tram" behangen, zuster, werd gevolgd zich stapvoets door een eivolle Spui straat voortbewoog; stapvoets om geen menselijke ledematen mee te rukken. „Daar gaat onze vriend", gilde Willy Alberti Jordaanzanger van beroep haar. na; „zij was een vriend van het volk het was be paald geen lijn 25" Evenals ln Haarlem moesten hele escadrons bereden politie de stalen karossen beschermentegen de aan vallen van al te aanhalige- bewonde raars, onder wie zich zelfs fana tieke sóuvenirjagers uit Maastricht en Groningen bevonden. De directie van de NZHVM was overi gens bij die bescherming weinig ge- Zie verder pag. 3, le kol.) Vele duizenden hebben in Haarlem en Amsterdam afscheid genomen van de laatste „Blauwe "tram";- "In Haarlem werd deze vertrouwde verschijning met een „requiem" uitgeleide gedaan. (Van onze radioredacteur). 1 N de als nationaal programma aangekondigde teleymevoór» stelling „Dag Koninginnedag" van zaterdagavond zgn. enige bevolkingsgroepen zo grievend beledigd, dat vanwege het departe ment voor O. K. en W. onmiddellijk na afloop van de uitzending een onderzoek is ingesteld. - rl Het onderzoek wordt persoonlijk geleid door de staatssecretaris onder wie de televisie ressorteert, mr. R. G. A. Höppener, die vain-, daag de voorzitter en de secretaris van de Nederlandse Televisie Stichting bij zich heeft ontboden. De beledigende uitlatingen itf het programma waren bijzonder kwetsend voor de .staatkundig-gerefor meerden in ons land en meer in het algemeen voor de anti-revolutio nairen en voor die kringen, die vanouds tot de orangisten worden gerekend. 'i- De belediging van de staatkundig gereformeerden was uitermate grof. Op een gegeven moment werd één van de deelnemers aan de muitery op de „Zeven Provinciën" uit 1933 voor de camera's gehaald. Het was iemand die voor z'n deelname aan dit complot ook enige jaren gevangenis straf heeft uitgezeten. Een joiirnalist van „Vrij Nederland" interviewde hem. Deze journalist wist ook te ver tellen dat er nog meer figuren van de „Zeven Provinciën" bekend waren. Onder anderen een korporaal. „Maar", zo zei hij „die was fout in de oorlog; hij kwam namelijk uit een streng staatkundig-gereformeerd gezin". Het gehele programma, dat bedoeld was als een herdenking van de ver jaardag van H.K.H. prinses Wllhel mina en -dat anderhalf uur duurde, was vervuld van socialistische poli tieke propaganda. De affaire, met de „Zeven Provinciën" werd naar voren geschoven om het beleid van de rege ring. ui| di^.-moeHijke j jarënteïver- oordélen, waarbij dan /mét/name mli' nister Colijn het móest ontgelden van- HET weer van de afgelopen drie zomermaanden juni, juli en augustus heeft, volgens het KNMI, ge middeld genomen geen bijzonder grote afwijkingen van het normale weer op-, geleverd. Alleen heeft de zeer natte maand, augustus de totale hoeveelheid regen vrij belangrijk boven de nor male waarde gebracht. Het tijdvak vóór 10 juli verschilt sterk van de dagen daarna, toén het warme weer in de regel verstek liet gaan en er veel regen viel, zodat het vakantieseizoen ditmaal bijna geheel in het slechtste deel van dë zomer kwam te liggen. De gemiddelde temperatuur van de drie zomermaanden te zamen was on geveer normaal, het aantal zomerse dagen bedroeg te De Bilt echter maar 15 tegen 19 normaal. Van de 92 dagen, die 'de drie zomermaanden tellen, wa ren er 56 aan de koude kant. Dë zon scheen in De Bilt gedurende 622 uren tegen 615 uren normaal, dë hoeveelheid regen was 291 mm tegen 215 mm nor maal. De afgelopen drie maanden wa ren slechts weinig minder nat dan het overeenkomstige tijdvak van het vorig jaar, maar de temperatuur was over het algemeen belangrijk hoger en het aantal uren zonneschijn groter. wege de destijds door de óverhéid verordineerde loonsverlagingen voor rijksambtenaren. .1 In het begin van de uitzending Jcré- gen de anti-revolutionairen- alléén duwtje van dë vroegere burgemeester van Zaandam, de heer K.: ter Laan, die in deze uitzending model stond als de martelaar van het socialisme» De oranjeklanten hadden eens z'n huis hélemaal oranje geschilderd, vertelde;; hij met eèn kennelijk nog niet overleefde ergernis, enzo zet hij met een kwaadaardige blik:» ^dë anti-revolutionaire voorzitter van Pa trimonium stond .er met z'n armen over eikaar bij te kijken" Over de gebeurtenissen van novem ber; 1918, toen bijna heel. óns voDtjup hetvHaagse Malieveld uitbundig: trouw betuigde aan HM. de Koningin, werd mét geen woord gerept. Wel werd terloops gezegd dat 'de revolutiëpogln- gen van Troelstra, die - aanleiding wa- ren tot de volksdemonstratie in Dien Haag,: mislukten maar toch hadden de socialisten het gewonnen, meende dé reporter, omdat een '.nieuw;-sociaal tijdperk was begonnen,! vóór 'watj'hy noemde,„de verworpënenlder aarde". Verantwoordelijk voor dit demago gische programma Is de NederJandse ï«J«*isie §tipbting%ijoevtielde;schitlja' groten dee Is^ 'y oor- rek ëhing x vande VPRO 'komt. Déze omroep voèr'dë'na- meiyk in opdracht van .de r NTS.het: programma uit. Dit programma.fwas ook, door VPRO-medewerkers ontwor pen. en de VPRO-regisseur Joes Odufré. had de leiding.. Het is,, zo zeide men ons te Hilversum, uiteraard moeilijk om gezamenlijk elk pro gramma-detail vooraf Hé keuren. De; staatssecretaris- heeft tegenover hétA.N.P. verklaard- dat.er dingenizija gezegd en termen gebruikt,' waartegen bij televisiekijkers zo ernstige bezwa ren rezen, dat velen hunner-, zich met klachten tot het ministerie hebben gé- wend. Het .thans gelaste onderzoek zal moeten uitmaken, welke uitlatingen precies .zijn gebezigd. ~\~- Gary Davis, die - zich „wereldburger no. 1" noemt, is zaterdagmorgen vroeg by Glanerbrug over de' Duitse grens gezet. Zoals bekend is, was Dayisivrij dagavond in Amsterdam gearresteerd, nadat hij clandestienuit Duitsland ons land was binnengekomen. V'- Nu de kustvaart in grote moeilijk heden is gekomen door een ernstige terugslag oP de vrachtenmarkt, heb ben de ver trouwensmakelaars in de kustvaart in het noorden des land* op een vergadering in Groningen ge probeerd een uitweg uit de impasse te vinden. Voorgesteld werd een mi nimum-vrachtprijs to bepalen voor de belangrijkste transporten. Een com missie zal dit plan nader uitwerken. In principe werdbesloten een ver eniging van.kustvaartmakelaars op te richten. Het Zeemanscollege „Gronin ger Eendracht" heeft inmiddels con tact opgenomen met de Duitse zuster organisatie, die in beginsel achter het beoogde streven staat. Over enkele weken zal een vergadering worden belegd voor allen, die werken in de bevrachting van kustvaarders. De noordelijke vertrouwensmakelaars willen ook de scheepvaartcentra Rot terdam en Amsterdam hierin betrek ken. De daling op de vrachtenmarkt heeft de grens van het onrendabele thans bereikt en de uitgeputte kapi- taalmarkt maakt de moeilijkheden ln de kustvaart nog groter. |N Amsterdam en Parijs zijn dit week l' einde twee internationale oplichters ingerekend. In Amsterdam werd ge arresteerd de ongeveer 40-jarige zich noemende „Leonard Kuber", die met valse Canadese relscheques hotelhou ders oplichtte. In Parijs werd gegrepen dem an, die enige tijd geleden een Am sterdams juwilier eveneens met valse cheques voor een aanzienlijk bedrag benadeelde. De arrestatie in Amsterdam van „Kuber" kon verricht worden dank zij de doortastendheid van. de 20- jarige receptioniste Jenny Ambtman van hotel Smits te Utrecht. Kuber kwam in het Utrechtse hotel in het Duits naar een tweepersoons ka mer informeren. De receptioniste stuurde een huisknecht met hem naar boven. Terug in de receptie, zei de gast dat de kamer hem wel aanstond maar dat hij tot zün spüt geen geld bij zich had. Hü bood vijf relscheques van twintig dollar aan, waarvoor de recep tioniste hem 375 uitbetaalde. De man verdween daarop met de mededeling, dat zijn vrouw nog in de auto by het postkantoor wachtte en dat hij zou te rugkomen. De receptioniste voelde op dat mo- i ment. dat er iets niet in de haak w; en stelde onmiddeliyk de bedryfsleider op de hoogte. Deze stuurde de huis knecht achter de man aan, maar de vogel was gevlogen. De Dolitie werd gewaarschuwd en een kassier van de Ned. Handel Maatschappij werd ontbo den om de cheques te onderzoeken. 'Je kassier kwam tot de conclusie dat ie cheques vals waren. De receptioniste, die persoonlijk ver antwoordelijk is voor de gelden, die zy onder haar beheer heeft, berustte niet in de zaak en begon dadeiyk alle Utrechtse hotels te waarschuwen, zy kwam ook op de gedachte een hotel in Amsterdam in te lichten. Zij koos daarvoor Hotel de'l'Europe. Zy had goed gekozen, want om acht uur des avonds kwam Kuber in dit Amsterdamse hotel een kamer vragen. Hy toonde daarby één van de relscheques. Terwyi een chasseur de man een kamer liet zien, belde wachten. dagavond in Amsterdam eèn intèrna- ftOO lIo"ale oplichter gearresteerde Maar ÖUU gulden het geld, dat de man van mejT:aS Uit het verhoor is gebleken, dat de man ontving voor valse reischeqnes,-la man vóór hy naar hotel De l'Europe n®* terecht. ging, eerst nog een andere Amsterdam- i„ k— se hotelhouder heeft opgelicht met i c» wisselkantoor van het dezelfde taktiek. Hij zag kans hier Statio° *frden geaccepteerd. f 800 te bemachtigen in ruil voor de ?a<L '^P?ichter' valse cheques. De hotelhouder kreeg u» af5 op wel argwaan, toen de man niet-terug- handlangers had^ die, de ;bedra- kwdfn, maar hy was gerust, toen de Zie verder pag! 3, 7e '- -• U.'p. vri Economische moet beperkt worden DE depressie, die zaterdag tussen IJsland en Groenland was ge legen, verplaatste zich vrijwel niet meer en vulde snel op. Aan het kou- 7 front van deze depressie ontwikkelde zich boven de Noordzee een alzonder- lijke storing, waardoor de regenacö- vltelt aan het front weer toenam. In ons land vlël er bij de frontpa3«*g* plaatselijk XS mm regen. Na het voorbijtrekken van bet front draalde de wind naar noord west, waardoor polaire lucht het land begon binnen te stromen met opkla ringen, maar hier en daar ook met énkele buien. De komende nacht pas seert een rug van bogedruk ons land met weinig bewolking en afnemende wind. De minimumtemperaturen zul len daardoor lager zUn dan in de nacht van zondag op maandag. Intus sen nadert een nieuwe oceaandepres sie Ierland. Deze storing zal morgen In ons land weer enige regen veroor zaken. i - T y

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1