Voor het eerst in '58 K.L.M. VIA TOKIO fientaUen meters BIOSCOOP DOOR BRAND hoge vuurzee IN AMSTERDAM VERWOEST herfst POOL NAAR EN BIAK Akkoord in Tokio j iii' iEf ÜjUJ SI: lp 'Slfe IS: il i «Ik ti wmm xplosie bracht duizenden op de been Treinongeluk op Jamaica eist 205 levens - Wegpiraat rijdt dame en drie kinderen aan N.T.S. belooft beterschap, V.P.R.O. eikent fout Proef met stewardessen in de treinen PILOOT WERD BIJNA UIT STRAALJAGER GEZOGEN Overval op oudé vrouw; daders gegrepen V.S. bereiden bouw „anti-raket' voor „Ritje" zonder rijbewijs in Geleen Ook de r.k. fondsen thans akkoord oorlopig punt achter -kwestie Gat sloeg in koepel 1 T 4 Tunnel Tngelana- frankrijk in studie van cockpit Auto driemaal over de kop: drie ernstig gewonden Tunesië beschuldigt Frankrijk V eranderli fee bewolking r AFljirifi! ALS EXPERIMENT SLAAGTKOMEN ER 30 a 40 PINSDAG 3 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG Ne. 3781 am Mmm SCHADE ALARM GEEN BOMMEN SNEL Dijkwerker verdronken Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT -VB-: W, Om tien over één sloegen de - vlammen al uit het dak van ,J)u Midi". V De K.L.M.-route zal lopen van Amsterdam via IJsland, Groen land Alaska en "de Aleoeten TokioBiak. ilMiö Tandartsen beginnen weer GRENSOVERSCHRIJDING Af" Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telel. 115700 {4 LI Postbus 1112 Postgiro No 424510 Klacntendienst abonnementen 18 3f>—19.30 a. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 '«-Gravenbage Huygenspleui 1 Teïef. 183467 (3 Lï Postbus i091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18 30—19.30 u. Telef. 382569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week, f 2.65 per maand. 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking met in hoofdzaak in de kust streken plaatselijk enkele buien. Weinig verandering in temperatuur. Aanvankelijk zwakke veranderlijke wind later zwakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen: Zon op: 5.58 Maan op: 16.53 onder: 19.23 onder: 1.09 Generaal Eearle E. Partridge, opper bevelhebber van de- Amerikaanse luchtverdediging, heeft gisteren ver klaard, dat het mogelijk is een vijan delijke intercontinentale raket met een andere raket te onderscheppen. „Wij moeten met de bouw van deze raketten zo snel mogelijk beginnen," voegde hij eraan toe. (Advertent ie) n-N-x i ««l - tij IllllÉ as»- 'e 11 -•«* 1 (Van een onzer verslaggevers) TpEN verwrongen skelet van *-* staal en beton. Dit is alles wat de reusachtige, tientallen me ters hoge, vuurzee overliet van het gedeelte^van de Amsterdamse Apollohal, waarin de bioscoop „Cinema Du Midi" was gevestigd. Een geweldige explosie, die dui zenden Amsterdammers wekte uit hun eerste slaap, gaf de brand tien minuten nadat deze was ontdekt, ruim baan. Er is maar één woord voor de wijze waarop het vuur zich, geholpen door die ontploffing, uit breidde: het spóót er-uit. Een fon tein van vuur, die zieh een weg baande door het wegspattende dak. Het was na die explosie tn een om mezien gebeurd met de bioscoop. De brandweer, met groot materieel aan wezig, vond haar voornaamste taak nog in het nat houden van het tegen een hoek van de Apollohal gebouwde Apollopaviljoen en de Apollohal, aan de andere zijde. Keker 205 personen zijn om het leven gekomen bij een spoorwegonge luk, dat zich gisteren heeft voorgedaan in het district Manchester op Jamaica. Een trein van twaalf rijtuigen en met 1500 inzittenden ontspoorde bij het station Kendal, 180 km van Kingston. De inzittenden van wie er vierhon derd werden gewond waren deelne mers aan een excursie van een dag, die door een r.-k. organisatie werd gehou den. Twee geestelijken die de leiding hadden van de tocht, bleven ongedeerd. Het ongeluk gebeurde, toen de trein na een bocht een brug van zeventien meter lengte naderde en remde. Door het remmen brak een koppeling. De twee locomotieven, die de trein trok ken, en twee rijtuigen reden door naar het station van Kendai. De volgende twee rijtuigen reden te pletter tegen de brug. De twee daaropvolgende kan telden en vijf rijtuigen stortten in sen ravijn. Alleen het laatste rijtuig bJeel op de berm staan. Deze treinramp behoort tot de ergste in de geschiedenis. De grootste trein ramp ter wereld vond plaats in 1944, toen 520 personen door verstikking om het leven kwamen toen een trein bij Salerno in Italië in een tunnel niet verder kon. Van velen der ruim 400 gewonden by de ramp op Jamaica is de toestand kritiek en gevreesd wordt dat het do dencijfer nog zal stijgen Vandaag zal een uitgebreid onder zoek naar de oorzaak van de ramp be ginnen. Het ongeluk, het ernstigste uil de geschiedenis van Jamaica, heer grote indruk op dit eiland gemaakt. De schade valt niet te schatten, „Is het een miljoen. Anderhalf?", zo vroeg de directeur van „Du Midi", de heer E„ Trijsselaar zich af, toen hij vannacht om halfdrie naar het nog in rook gehulde skelet stond te kijker Ook het Apollopaviljoen kréég eten flinke schade; van water zowel als van vuur. De brand drong door tot in de keukens, de toiletten en de bar, waar in om één uur, toen de brand werd ontdekt, nog mensen zaten. Derest kreeg een waterschade, die zelfs in de vroege morgen nog niet te overzien was. Er zou vandaag een receptie zijn voor vierhonderd mensen en voor la ter op de dag stonden liefst vijf diners tegelijk op hei programma. „Ik houd mijn hart vast", aldus de directeur. Om één uur bevond zich de .heer Flink nog in het paviljoen. De gérant had een vrije dag, en daarom was hU, er zelf om af te rekenen. Hij zat met een paar laatste bezoekers te praten in de bar toen kelner H- de Werk bin nen kwam hollen: „Ik geloot dat Du Midi brandt". Allen renden naar buiten, naar de pergola die langs de voorwand van de Apollohal loopt en van waaruit men, enige meters achter het glas de in de hal opgetrokken bioscoop kan zien. Kon zien, beter gezegd, want de heer Flink en zijn gasten zagen niets anders dan een grijze walm door de ramen, en in de hoek, vlak bij de plaats waar de hal aan sluit op het paviljoen, een oranje gloed. Drie minuten na het telefoontje dat toen werd gedraaid, arriveerde de eer ste brandspuit al, kort daarna geyolgd door nog één, en nog één want op de Nieuwe Achtergracht was het al arm: "middelbrand" gegeven. Nog voor de slanger uitgerold wa ren kwam die tot op dit moment nog niet verklaarde explosie die een tien tallen meters hoge fontein van vuur, bekroond door een regen van vonken, tot tientallen meters boven het uit- elkaar spattende dak deed opspuiten, Wat was dit toch, deze explosie, die tot in de verre omtrek te horen was en die in de nachtelijke straten een spitsuurverkeer deed ontstaan van duizenden Amsterdammers die zich per fiets, auto of bromfiets, of mensen uit de buurt een versnelde benenwa- TN het najaar van 1958 K.L.M. via de Pool zal de naar Ja pan en Nieuw-Guinea gaan vlie gen. Hierover is tijdens bespre kingen in Tokio tassen Neder landse en Japanse luchtvaart delegaties overeenstemming be reikt. Naar de K.L.M. mededeelt zal zy de dienst met een nader te be palen frequentie gaan vliegen met Douglas DC 7C-vliegtuigen. Japan zal volgens de overeenkomst twee route's mogen vliegen: I. Tokio Aleoeten Alaska Ca nada Groenland-.IJsland Scandinavië West-Duitsland Amsterdam en verder gelegen pun ten- f, Tokio Manilla'Biak en ver der gelegen punten. "Partijen zijn overeengekomen dat, zodra de Japanse luchtvaartmaatschap pij gereed is om aan dè poolroutes deel te nemen, het vervoe sbeeld op de toe staande poolroutes in6,zijn geheel- op nieuw zal worden bellen, met Kdé'mo gelijkheid van een 'redelijke aanpas-: sing daarvan tussen heide.partyen, in dien de wenselijkheid daartoe ^mocht bestaan. 1 wegen in de richting van die rode wolk begaven. De brandweerlieden en bioscoopdirecteur Trijsseling werden met deze en dergelijke vragen be stormd- Was het de filmcabine? De olietank van de verwarming? „Ik heb geen flauw idee", zei de heer Trijsseling. „De filmcabine kan' het niet geweest zijn, want die be vindt zich aan de kant van de*ingang. De ontploffing was juist aan de an dere' kant, meer in de hoek bij het paviljoen. Ik weet het niet- Ik weet wèl dat ik geen bommen had opgesla gen". Ook de brandweer stond voor een raadsel. Het meest waarschijnlijk is, dat-het de olietank is geweest, maar men kon er vannacht, door de chaos, niet achterkomen. Het was echter die explosie die het lot van de bioscoop, die nog maar drie jaar en vier maanden geleden werd geopend, bezegelde Een half uur na dat le eerste brandweerpompen wa ft Zie verder pag. 3, 7e kol.) De eens zo fraaie toegang tot ttDu Midi" bood vanmorgen een troosteloze aanblik. HAZETFABR1EKEN TE ZEVENBERGEN Van de zijde van de Bond van R.K Ziekenfondsen en de Stichting Auto nome Ziekenfondsen, wordt medege deeld, dat thans ook de bü deze orga nisaties aangesloten ziekenfondsen de tandartsen hebben verzocht met in gang var 4 september op basis van de door de Ziekenfondsraad goedgekeur de regeling de tandheelkundige hulp verlening aan hun verzekerden te hervatten. (Van onze radioredacteur) In het onderzoek van staatssecr© taris mr B. G. A. Hoppener naar de beledigende uitlatingen in het natl onale televisieprogramma van zater dagavond, Is met name de voorstel ling van de muiterij op De Zeven Provinciën ter sprake gekomen. „Be paalde uitlatingen", die in een depar tementaal communiqué niet nader werden aangeduid, hadden zo ver nemen wü vooral betrekking op de grievende opmerkingen, die de ge ïnterviewde ex-muiter over deze af faire maakte en op de gisteravond door ons reeds beschreven beledigin gen van enige volksgroepen. Thans is ons gebleken, dat de VPRO aanvankelijk van plan was om een geheel andere figuur van de muiterij op De Zeven Provinciën voor de camtera te halen n.l. een Rotterdamse communist, die thans fungeert als bestuurder van de (Van een onzer verslaggevers) ER kan u een aardige verrassing wachten als n in de komende week op een binnenlandse spoorlijn de restauratie van een trein opzoekt voor een kopje koffie. WeHicht on* moet u dan één van de vijf stewar dessen, die de directie van Wagon- Lits bij wijze van proef in de treinen van de Ned. Spoorwegen zullen laten serveren. Wagon-Lits moest naar een oplossing zoeken voor een tekort aan kelners. De ervaringen, opgedaan met de vier stewardessen, die dienst doen in de restauratiewagens van de Trans .^ISuropaKExpro - 'waren .van-diemaard, dat men "de aanstelling van stewar dessen op binnenlandse treinen ook ging. overwegen. Er zijn vijf meisjes aangenomen, die op niet te drukke lijnen zullen moe ten aantonen, dat zij de plaatsen kunnen - innemen van mannelijke collegae, die een andere werkkring zochten. Op het ogenblik wordt on derzocht, welke lijnen in aanmerking komen voor deze proef. „Wij zijn er ons van bewust, dat de meisjes niet maar lukraak op alle lijnen ingezet kunnen worden. Zij zullen op bijzonder drukke lijnen ie kelners nooit kunnen vervangen. We weten ook nog niet hoe het publiek reageert op de verschijning van de stewardessen. Maar we hebben het volste vertrouwen in het welslagen van dit experimentvertelde men ons bij Wagon-Lits. Als de proef inderdaad slaagt dan zul len 30 tot 40 meisjes in dienst geno men worden. Zü krijgen het uniform aan van de treln-stewardessen op de internationale lijnen, zij het dan dat de „binnenlandse" stewardessen een donker bloesje zullen dragen in- plaats van een wit. Gisteravond heeft de jongeman M. B. H. uft Geleen, die niet in het bezU is van een rijbewijs, me« een gehuur de personenauto op de Bloemenmarkt te Geieen een dame en drie kinderen aangereden. De lame, mej. H. S. alt Geleen is ernstig gewond naar het ziekenhuis gebracht en de drie kinde ren, 5, 6 en 8 jaar oud, Hepen een hersenschudding op. De auto, waarin nog sen jongeman zat, die evenmin een rijbewijs heeft, kwam uit de Anjelierstraat an reed bij het nemen van de bocht het troi- toir op. Hier ramde de wagen een bank, waarop de drie kinderen zaten en schepte vervolgens mej. S., die juist uit een autobus stapte. Zij vloog door de botsing over de motorkap en kwam op het wegdek terecht. De wagen stond ten slotte stil na nog met de autobus en een aan de overzijde van de straat geparkeerde vrachtauto in aanraking te zijn ge weest. De autobus en de vrachtauto werden zwaar gedeukt. De huurauto werd zeer beschadigd en werd door de politie in beslag ge- nonnen omdat hij niet aan de techni sche eisen voldeed. (Van onze correspondent) IN een Fokker S-14 straaljager, die van de vliegbasis Leeuwarden naar het vliegveld Ypenburg zou vliegen, hebben twee vliegers een gevaarlijk avontuur beleefd. Het toestel, dat bestuurd werd door majoor H. Beek van de basis Ypen burg en waarin de Engelse militaire vlieger C. Dunlop meevloog, kreeg even na de start in de nabijheid van Sneek moeilijkheden, doordat door onverklaarbare oorzaak een gat in de koepel van de cockpit sloeg. De zuiging die hierdoor ontstond was zo sterk, dat majoor Dunlop bijna naar buiten werd gezogen. Hij zag kans zich nog tijdig vast te grijpen, maar een paar kledingstukken wer den hem afgerukt ni. een helm en een vliegtuniek. Majoor Beek wend de onmiddellijk het toestel en wist het behouden op de Leeuwarder vliegbasis terug te brengen. Majoor Dunlop heeft met zijn tuniek ook zijn papieren verloren en vooral het feit, dat zijn paspoort hierbij was is voor hem zeer onprettig. Hu kan nu niet direct naar Engeland terug keren en verblijft voorlopig nog op de Leeuwarder vliegbasis. Inmiddels heeft men bi) Hitzum enkele voorwerpen, die uit het toestel wer den gezogen, teruggevonden, maar daar waren de palieren niet bij. Er zal een diepgaande studie wor den gemaakt van plannen om Frank rijk en Engeland met een tunnel onder het Engelse kanaal te verbinden. Een woordvoerder van de Suez- kanaalmaatsehappij die voor 30 geïnteresseerd is In het project, deelde maandag mede, dat een speciale stu die-commissie de 'technische proble men zal uitwerken en begin volgende maand in Parijs haar eerste bijeen komst zal houden. De studie zou min stens Hvee jaar in beslag kunnen ne men, voegde hij eraan toe. Officiële woordvoerders van de in het project geïnteresseerde onderne mingen zeiden gisteren niets te weten van een opdracht tot bouwen van de tunnel aan de Deense ingenieur LassenNielsen, waarvan in Deense kranten melding was gemaakt. Uit de oude vestinggracht te Heile- voetsluis is het stoffelijk overschot op- gedregd van de dijkwerker Slot, uit Oude Tonge, die tijdens de zware storm bij zijn werkzaamheden op een dijk bij Hellevoetsluis te water geraakte. De heer S. was 56 jaar en gehuwd. Z&Vïv-,- -yiV 1"Mstè te, te- In Famborough ix gisteren de jaarlijkse luchtvaartshow geo pend. Voor het eerst toorden-ook een aantal typen van Britse ge leide projectielen aan het pu bliek getoond. Op de foto de Thunderbird die op het ogenblik in volle produktie is. Vanmorgen omstreeks halfzeven is op de rijksweg tussen Tilburg en Breda een auto, komende uit de richting Til burg onder Gilze met vier bomen in aanraking gekomen. De auto sloeg driemaal over de kop en werd geheel vernield. De drie inzittenden werden in zorgwekkende toestand naar het St. Ignatius-ziekenhuis te Breda over gebracht. Tunesië heeft zich beklaagd over het optreden van Franse troepen tegen Al gerijnse nationalisten op Tunesisch gebied. De Tunesische staatssecretaris Br' Ladgharr, heeft een officieel prof overhandigd aan de Fransr geves tigde minister Pierre Beraarf. Eenheids Vak Centrale. Dat deze man niet verscheen, was te dank-m aan een waarschuwing van het de» parlement. Hier was men ni in gelicht over de plannen van. de V.P.E.O. De secretaris van de N.T.S. heeft toen de VHJl.O. gezegd, dat het op treden van een dergelijke figuur vol-, komen onaanvaardbaar was, waarbij de directeur van de VJPJt.O. Het we? ten, dat „het" niet door ging. De N.T.S. -secretaris verkeerde in de veronder; stelling, dat daarmee het gehele in terview over De Zeven Provinciën, werd bedoeld en meende, dat men hiermee tevreden kon zijn. Zaterdag*- avond bleek echter het tegendeel, Van het inmiddels door de N.T.S. gepubliceerde excuus heeft de staats secretaris met grote ingenomenheid kennis genomen en men veronderstelt"* dat na de thans aangekondigdevoor- zorgsmaatregelen om een herhalii van Iets dergelijks te voorkomen, voor- - lopig een punt is gezet achter deze zaak. Het besluit van de N4T.S. orb officieel verontschuldigingen aan te', bieden, werd met .algemene stemmen genomen. Ook met die van de VP.R.O.' die het gewraakte programma produ ceerde en daarmee duê duidelijk 'de gemaakte fouten erkent»*,* In het vervolg zal "van elk nationaal orogramma vooraf een tot ill 'details uitgewerkt draaiboek worden gemaakt en ter goedkeuring aan de andere om roepen worden, voorgelegd. Op deze wijze komen ook de radioprogramma's tot stand. Bü de televisie nam men echter tot nu toe genoegen "met- een algemene schets van "het te vertonen" programma, in het vertrouwen dat elke sectie wel wist wat. nationaal aan vaardbaar is. Nu dit evenwel niet het geval blijkt te zijn, moet men nnnd- te gedwongen wel tot een vergaande ge- detailleerde controle vooraf overgaan.. Staatssecretaris Höppener, die g:"s- - tormlddag een onderhoud over deze affaire had met de vice-voorzitter van" het NTS-bestuur, mr. A. B. Roos jen (plaatsvervanger van de buitenslands vertoevende voorzitter, prof. dr. -J.'Bl|, Kors CLP.), de heer J. W. Rengelink,., w commissaris, voor de programma's vanKte.te de NTS en de regeringscommissaris, voor bet radiowezen prof. dr. L. J.-M.'j Boel-, verklaarde na afloop" van bespreking: j^Aangezien^geen mi aan de ordë is gekomen als bedreiging van de veiligheid van de staat, de openbare orde of de goede zeden, be schouw ik de zaak voorlopig als afge handeld". ,4 >i i Twes jongemannen, de 22-jarigt H. J. van D. ea de 25-jarige P. W. T. zijn êoor de Utrechtse recherche gearres teerd nadat zij getracht hadden op een oude vrouw, de 76-jarige mevrouw H. J. van der H., een roofoverval te ple gen. Om halfvijf stapten de beide knapen de winkel van mevrouw Van der H. in de Johan Kamphuisstraat binnen. Teen de vrouw uit een achter het winkeltje gelegen woonvertrek kwam greep een der knapen haar beet en kneep haar de keel dicht. Hij drukte de oude vrouw tegen een schot, waarop planken wa ren bevestigd. Op deze planken ston den flessen limonade en andere arti kelen, die door de worsteling .naar beneden vielen op de aanvallende jon- gemana Hy schrok hiervan zo, dat hij op de vlucht sloeg. Op het gillen van de vrouw, die vol komen overstuur was en het lawaai van de vallende flessen, snelde een buurvrouw te hulp. Zij zag toen juist - de knapen weghollen. Later heeft zij samen met een rechercheur de buurt afgezocht, en omstreeks kwart over,vijf konden de beide knapen op het Leidse- veer worden gearresteerd. Zü zijp in verzekerde bewaring gesteld.- Een ?ng van hogere luchtdruk tussen een lagedrukgebied boven Scandinavië en een depressie boven Zuidwest Engeland, passeerde vannacht ons land. Daardoor kwamen in het binnenland lang durige opklaringen voor en mede door de n«e wind Ude de temperatuur aan- Verscheidene stations ln aas land minimumtemperaturen van 5 4 5 Boven xee ontwikkelden zich ln de Op 300 meter binnen de Tui» nanacht neg flinke, buien, op het lichtschip Gnprna Hel MM... grens was een gevecht ntstaan, waar bij zes Algerijnen en vijl Tunesiërs dood werden. Van Frjnse zijde werd aangevoerd dat op ^ond van de inter nationale wetgeving misdadige benden tot 20 km diep ln een nabuurland mo gen worden achtervolgd. Tunesië er kent dit recht echter niet, wegens het „bijzondere karakter" van de strijd in Algerije. Tunis heeft gisteravond verklaard dat bet „van zijn recht van zelfver dediging gebruik zal maken" wanneer het nog eens voorkomt dat Franse troe pen zich over de grens van Tunesië begeven. Goeree vM tijdens onweer vanmorgen vroeg regen. Sommige buien dreven hier en daar de .kuststreken binnen. De depr< sle, die vanmorgen boven Zuidwest Enge- lane waa aangekomen, nam ln actlvltel af. Daarmee samenhangend werd de omvanr ,e*ea*«Wea kleiner odat het waa£ sehjjajijic ons land ln het geheel niet meer zal bereiken, op het noordwestelijke deel van de oceaan is een nieuwe depressie ge legen, die een noordelijker baan volgt dsa ziln voorganger. De wolkenvelden van deze depressie zullen mm gen reeds ons land be reiken met mogelUk tegen de avond ge volgd door regen. Bovea de Noordzee, kun- nen de komende nacht opnieuw buiea ont- staan met een' kans dat deze"in de nanacht en ochtend ook hier en daar langs kust regen brengen. >- f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1