Strategische evolutie Eerste KLM-toestel met grote kist vol geschenken naar Houston Sowjet-Unie is bereid verder te praten Buitenland helpt rijk aan geld Ghana overlegt met Israël DEN HAAG moet vele miljoenen bezuinigen Vertraagd afscheid Rechter gelast: integratie NIEUWE ROOFOVERVAL BEDIENDE POMPSTA TION Ongeruste rechercheur hield nog lang oogje in t zeil GASTEN AAN BOORD VAN ZUIDERZEE V Ontwapeningsconferentie V.S. bereiden bouw „anti-raket" voor Aanval op groep zendelingen in Nieuw-Guinea Deens schip tijdens NAYO-oefening gezonken Maar tekort op de begroting blijft Landbouwer gewond door schot hagel Rusland verwerpt Japans protest In zwarte auto verdwenen met geldtas WONINGBOUW HET SOMBERST WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1957 f VIJFTIENDE JAARGANG No. 3782 AMERIK Geschenken 1 TOESTAND Emsff& N „Ik waag niets" :1H' „Vreemd: geen auto" Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telet 115700 f4 LI &WM8 yi2J~ Postgiro No. 424519 Klaehtendienst abonnementen 18.3019.30 u. v. ZateLdags ""T1,8 uur Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein i Telef. 183487 (3 LJ E?fÏÏÏs ^91,r~,?^glro No- 424867 Klaehtendienst 18.30—19.30 o. Telef. 362589 Sehledam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 81 cent per week, 2.65 per maand. 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG -ö- f (Geldig lol morgenavond) TIJDELIJK BEGEN Vanavond of vannacht tijdelijk regen. Morgen.over dag opklaringen, maar ook enkele verspreid voorkomen de buien. Matige later af en toe krachtige wind, ruimend van zuid naar west. Minder koude nacht, morgen dezelf de temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: zon op 6.00 Maan op: 17.23 onder 19.21 onder: 201 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) HET valt niet te ontkennen, dat het gezag van president Eisenhower In Amerika aan het tanen is. De laat ste tijd zijn hem door het Congres een paar duidelijke nederlagen toege bracht, waarvan die voor de buiten landse hulp wel de ernstigste was, om dat hiermede tevens de Amerikaan se strategie in het geding komt Het winnen van bondgenoten over zee en het bewapenen daarvan, een en ander als grondslag van het sys teem van Amerikaanse aero-maritie me bases, wordt erdcor bedreigd en daarmede het fundament van de Amerikaanse strategie, die van de massavergeldingsactie. Men zal zich herinneren, dat deze strategie kort na het begin van Eisen hower's eerste ambtstermijn onder de naam van „New Look" werd geïntro duceerd en op grond daarvan een al gehele verschuiving van de Ameri kaanse defensiepolitiek werd ingeluid Het zwaartepunt werd verschoven naar de luchtmacht de marine werd nagenoeg op het bestaande peil ge handhaafd, doch de landmacht moest bet gelag betalen. Het vermogen om een oorlog met conventionele middelen te voeren werd sterk gereduceerd. Trouwens zulk een oorlogsvorm verwierp de New Look in feite en daarmede eveneens de mo gelijkheid om een lokaal of beperkt conflict uit te vechten. De gedachte gang was deze, dat een lokaal conflict b.v. naar het type van Korea, voort aan zou kunnen worden voorkomen, niet door dreiging met ter plaatse van het conflict in te zetten beperkte krachten, doch door dreiging met de allerzwaarste vergeldingsmiddelen te gen de bron van het kwaad. Deze theorie had destijds reden van bestaan, omdat Amerika toen nog een grota voorsprong, had op het stuk van A- en H-wapens. Het was dus aanne melijk te veronderstellen dat Moskou voor elke dreiging daarmede in zijn schulp zou kruipen, ook waar het om lokale conflicten zou gaan. Wij heb ben echter indertijd reeds betoogd te betwijfelen of Amerika bij lokale con flicten wel met deze zware maatrege len zou durven dreigen, al was het al leen maar om de "psychologische uit werking" daarvan op de wereldopinie. Zodra nu Moskou zou twijfelen aan de ernst van het dreigement en het erop zou wagen, zou Amerika voor de keuze gesteld worden bakzeil te halen dan wel een wereldoorlog voor een bagatelle te provoceren, al zou deze ook met een snelle en zware neder laag voor Moskou eindigen. Foster Dulles, de geestelijke vader van de New Look, had in het Indochinese con flict een weinig overtuigend beeld er van gegeven de consequenties daar uit te durven trekken. EDERT de invoering van de New Look is er echter heel wat ver anderd in de Amerikaans-Russische atomische krachtsverhoudingen. Mos kou zal er nu niet aan denken in zijn schulp te kruipen, indien Amerika voor de beslechting van een lokaal conflict met massavergeldingsactie zou drei gen. Amerika zou er zich trouwens wel voor hoeden dit te doen, overtuigd dat het een zinloos gebaar zou zijn, omdat het Kremlin met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zou we ten, dat zulk een dreigement slechts bluf zou zijn. De zwakheid en ontoereikendheid van de New Look zijn hiermee evi dent geworden. Had zij daarvoor nog een bewijs nodig, dan is dit wel gele verd tijdens de Hongaarse opstand. Amerika heeft, toen de Russen de brutaliteit hadden met A-wapens tegen Parijs en Londen te dreigen in het Suezconflict, het "elfs niet gewaagd aan het massavergeldingswapen te herinneren, als mogelijke reactie daarop of tot steun van de Hongaarse belden. Die herinnering kwam toen eerst achteraf en bovendien indirect, ®L uit de mond vte de opperbevel hebber van de NAVO, generaal Gruen- ther. Dit alles heeft ook In Amerika ern stig twijfel doen rijzen aan de New Look. Daarmede is tevens twijfel gere zen aan het militaire gezag van pre sident Eisenhower, die terecht of niet als de verantwoordelijke man wordt beschouwd van de New Look. Er gaan thans in Amerika hoe lan ger hoe meer stemmen op om de New Look ten opzichte van lokale oorlogen en beperkte conflicten te herzien, door de mogelijkheid te heropenen deze des noods met geweld op te lossen zonder bedreiging met of inschakeling van zware vergeldingswapens. Doch het zou geen Amerikaanse oplossing zijn, indien niet tevens getracht werd dit op een koopje in mankracht te doen. De nieuwe richting zoekt het dus wel in het herstel van de taak van de land macht, nl. om lokale conflicten en be perkte oorlogen te voeren zonder dat bet gevaar ontstaa4 dat daaruit een al gemene oorlog voortvloeit, doch zij zoekt de oplossing nief in de richting van sterke mankracht, bewapend met conventionele middelen, doch in be perkte mankracht, bewapend met al- &E NIEUWE LIJN VAN DE KLM NAAR HOUSTON Atlantisch# Oceaan De Sowjet-Dnle heeft dinsdag, bij monde van haar afgevaardigde naar de ontwapeningsbesprekingen te Londen, Valerian -Zorin, geweigerd duidelijk te verklaren, of zij de jongste Westelijke voorstellen voor een eerste fase in de ontwapening al dan niet heeft verwor pen. Zorin verklaarde allien, dat hij bereid was, vandaag „fundamentele ontwapeningskwesties" te bespreken. Zoals bekend was Zorins eerste reactie op de Westelijke voorsteilen dat deze „niets van waarde" bevatten. Toen de subcommissie voor ontwape ning na een lang weekeinde dinsdag weer bijeenkwam, stelde de Ameri kaanse afgevaardigde Stassen, die pas te Washington overleg heeft gepleegd met president Eisenaower en minister Dulles, Zorin eenzaantal vragen. Zo wilde, hij weten, welke onderdêien van de Westelijke voorstellen voor MoSkou onaanvaardnaai zijn en boe de Sowjet-regenng denkt over bepaalde kwesties, die in deze voorstellen aan de orde worden gesteld. .Ook de Britse vertegenwoordiger Alan Noble vroeg, of Zorins eerste reacfle beschouwd moet worden ai%het laatste woord van Moskou, De Russische afgevaardigde ant woordde slechts, dat zijn delegatie be reid was „fundamentele ontwapenings kwesties" te bespreken. Tegen Stassens voorstel om bet overleg woensdag voort te zetten, zei bi) geen bezwaar te hebben. Niet de Nederlandsche Bank, maar de circulatiebanken In het buitenland hebben deze maal er voor gezorgd dat de kas van het rijk werd gevuld. En kele buitenlandse circulatiebanken hebben nl. in de afgelopen week voor 300 miljoen schatkistpapier van het rijk afgenomen. Hierdoor heeft het rijk o.m. bij de Nederlandsche Bank zijn debetstand van 131,2 miljoen kunnen aflossen. Het rijk staat nu voor 12,4 miljoen gul den credit bij de Nederlandse Cir culatie Bank. Een verdere belangrijke verbete ring vertoont de devlezenafvloei. Dit neemt niet weg, dat er nog een ver lies te constateren valt. De totale de viezenvoorraad -verminderde In de week per 2 september met 70,2 mil- oen. In de voorafgaande week was de totale deviezen- en goudvoorraad afgenomen met 161,5 miljoen en in de daaraan voorafgaande week met 231,4 miljoen. De goudvoorraad ver toonde ln de afgelopen week geen verandering. Generaal Eearle E. Partridge, opper bevelhebber van de Amerikaanse luchtverdediging, heeft verklaard, dat het mogelijk is een vijandelijke inter continentale raket met een andere raket te onderscheppen. „Wü moeten met de bouw van deze raketten zo snel mogelijk beginnen," voegde hij eraan toe. De Arabische Liga zal waarschijnlijk Ghana inlichtingen vragen over zijn verhouding tot Israël. De Arabische Liga heeft er bezwaren tegen, dat Gha na op het ogenblik besprekingen met Israël voert, die waarschijnlijk zullen resulteren in nauwe economische be trekkingen. Volgens de Arabische landen behoort Ghana tot het Afrikaans-Aziatische blok en dient het mee te doen aan de economische boycot van Israël. Israël en Ghana zijn om,.van plan gezamenlijk een - scheepvaartmaat schappij' op -te richten.J - (Van een onzer verslaggevers) *P|E PH-DS I „Zuiderzee", een van de mo- sJ dernste vliegtuigen van de KLM, is gisteravond om elf uur van Schiphol opge stegen voor de eerste vlucht naar Houston in Texas. Hiermee was een geregelde Iuchtdienst geopend op deze stad, die voor ons land grote betekenis heeft, omdat twin tig procent van het internationale verkeer in Texas op Nederland is gericht. De minister van Verkeer en Waterstaat, twee commissarissen der Koningin en een aantal andere gezagdragers en autoriteiten uit de wereld van handel en industrie, be vonden zich aan boord van de DC-7 C. Zij zullen een bezoek van bijna een week aan Houston brengen deels een beleefd heidsbezoek, omdat deze stad ter gelegenheid van de opening van de nieuwe KLM-lijn een speciale Hollandweek houdt, ten dele ook een bezoek met een zakelijke ach tergrond: om de reeds vrij sterke zakelijke relaties TexasNeder land nog wat nauwer aan te ha len. Mét de bagage van deze heren werd een grote kist geschenken in het vlieg tuig geladen. Hierna zagen we o.a. in het toestel stappen: minister Algera, de commissaris der Koningin in Over- ijsel, ir. J. B. G. M. Ridder de van der Schueren, zijn ambtgenoot in Limburg, dr. F. J. M. A. H. Houben, die lid is van de raad van commissarissen van de KLM, de vice-voorzitter van de Raad van State, dr. A. A. L. Rutgers, die tevens voorzitter is van de raad van commissarissen van de KLM, bur gemeester jhr. mr, C. J. A. de Ranitz van Utrecht, de president-directeur van de KLM, de heer L A. Aler, de dir. van Schiphol, de heer U. F. M. Dellaert, de vice-voorzitter van de Nederlands- Amerikaanse Kamer van'Koophandel, ir. E. L. C. Schilff, en de voorzitter van de groep van'Nederlandse fabrikanten van materialen ten behoeve van de olieindustrie, ir. C. J. Andrlessen. (•-Zie verder pag. 3, 7eJkól.) (Van een correspondent) t Een groep zendelingen van de Chris-' tlan and Missionary Alliance, die een verkenningstocht maakte in de Ba- liem vallei op Nieuw-Guinea. Is vol gens een door rev. Mickelson, de lei- der der Zending in dat gebied, ver zonden telegram aangevallen. Twee Kapauku's werden door pijlen gewond en de zendeling Sunda werd door ste nen getroffen. De aanval geschiedde in het gebied, waar zendeling Lewis in 1955 bet ongeluk kreeg met het zen-; dingsvliegtuig. De zending wil hier een nieuwe post openen. Fenny Heemskerkde Neder landse dameskampioene schaken heeft gisteren geschaakt met een „blok" aan het been. Mevrouw Heemskerk heeft namelfik haar been gebroken en zij zag hierin geen beletsel om deel te nemen aan het wereldkampioenschap schaken voor dames landenteams. Met haar in het gips gezette been op een stoel bond zij de strijd aan tegen de Ierse miss H. F. Chater. (Voor verslag zie pagina 5) De Deense torpedojager „Hoegen" („de Havik") Is vanmorgen in de Grote Belt gezonken na een aanvaring met een zusterschip, de „Flyvefisken" (de „Vliegende Vis") tijdens NAVO- vlootmanoenvres die in dit gebied worden gehouden. Eén bemanningslid van de „Hoegen" wordt vermist; men vreest dat hij is omgekomen. De „Hoegen" zonk bijna onmiddel lijk na de aanvaring. Vier man van het schip, dat een bemanning had van 25 koppen, liepen lichte verwondin gen op. De „Flyvefisken" werd naar de haven van Korsoer gesleept. Bij de hotsing liep de „Flyvefisken" een groot gat in haar boeg op en slechts door voortdurend pompen slaagde men er in het schip drijvende te hou den. (Van een onzer verslaggever*) JA» dat la minister Algera, die u daar ziet bollen. Nauwelijks had hij gisteravond aan boord van de „Zuiderzee" regenjas en hoed opgeborgen ln het bagagenet, of h|] kwam de vliegtuigtrap weer afhol len juist op het moment dat men deze wilde wegrollen. „Iets vergeten, excellentie?" vroe gen de nog onderaan de trap staande autoriteiten. „Nee-nee", zei de minister ge jaagd maar hij holde door. Naar vrouw en dochter, die op het plat form stonden. Eenmaal aan boord had de minister zich herinnerd, dat hij nog geen afscheid van haar had genomen. Een hartelijke omhelzing en ln galop weer terug. Het vliegtuig stond er nog... En het Vertrok precies op tijd. Eg was hier geen sprake van een ministerieel verzuim. De groeps. foto, die onverwacht van de twin tig mee naar Houston vliegende ge nodigden werd gemaakt, had roet ln het afschelds-eten gegooid. Schiphol-directeur Dellaert had zich dat niet laten overkomen. Het „mijnheer Dellaert, mijnheer Del laert; waar blijft u de fotografen wachten" schalde juist over het plat form toen hij zijn vrouw stond te omarmen. Maar hij riep terug: „Even wachten"Als luchtha vendirecteur kan men zoiets doen. Voor een minister ls dat echter veel moeilijker. Een minister ls altijd het haasje. „Zoudt o hier willen gaan staan, excellentie," werd hem gevraagd, en nadat de foto genomen was: „Zoudt u nu als eerste de trap op willen gaan?" Het ls voor een minister allemaal zo moot georganiseerd bij een oifl- ciële gelegenheid, dat hij zelf rustig passief kan blijven. Tot hij bedenkt, dat hij iets te passief ls geweest. In dit geval kwam die gedachte ge lukkig nog net op tijd (Van een onzer verslaggevers) DEN HAAG moet, om de huidige fi nanciële moeilijkheden het hoofd te kunnen bieden, ingrijpende bezuini gingsmaatregelen nemen. De investe ringen voor 1957 zullen moeten ver laagd van f 156 miljoen tot rond t 129 miljoen, terwijl de lopende nitgaven zullen moeten worden beperkt met f 2.3 miljoen. Ondanks deze beperking, zal Den Haag op de begroting 1957 een tekort blijven houden, ook al wordt een subjectieve verhoging van de alge mene uitkering uit het gemeentefonds verkregen. De vooruitzichten voor 1958 zijn nog aanzienlijk ongunstiger, dan zij voor de komende maanden reeds zijn. In verband hiermede zal drastisch beperkt moeten worden op de geraamde uit gaven. Woningbouw Het somberst zijn de verwachtingen met betrekking tot de woningbouw. Indien aldus B..ea W, In een nota over de bestedings- en investeringsbeper king, de huidige maatregelen niet ge wyziga worden, zal de woningbouw in 1958 vrijwel komen stil te staan. De beperkingen, die Den Haag zich moet opleggen, hebben betrekking op het onderhoud van gebouwen (f 636.000), op het onderhoud en aan schaffing van meubilair (f 295,000), op het onderhoud van Publieke Werken en eigendommen 697.000), op per soneelskosten (f 131.000)' en op overige materiële voorzieningen (f 560.000). In totaal zal dan een bedrag van f 2.320.000 beperkt worden. Investeringen De investeringsbeperking zal voor namelijk geschieden t.a.v. uitvoering van stratenplannen, het asfalteren van wegen, profielswijzigingen, riolerings werkzaamheden e.d., aanbrengen van een aantal verkeerslichteninstallaties. Verder zal de aankoop van woningen in het te saneren gebied worden stop gezet. Ook op andere gebieden zal gestreefd moeten worden naar beper king. Maar, aldus B. en W., de beperkin gen bij de woningbouw, bij de scholen bouw, b(j de gemeentelijke produktie- bedrijven, de H.T.M., het openbaar slachthuis, haven- en marktinstellingen zullen tot het uiterst ingekrompen moeten worden. Negerprobleem in Arkansas r Het bestuur van de middelbare school van Little Rock ln de Amerikaanse staat Arkansas heeft de federale rech ter Ronald Davies om advies gevraagd» naar aanleiding van het feit,' dat er dinsdag op de school geen Integratie kon worden toegepast. Na een onder houd met de leden van bet, schoolbe stuur heeft rechter Davies „onmiddel-, lijk integratie" op de school bevolen.' Gouverneur Otval Faubus van Ar kansas, die 't standpunt is toegedaan, dat de bestaande segregatie voorlopig moet worden gehandhaafd, gezien de uitge^' breide oppositie, die er bij de bevol king tegen toelating van negerleerlin gen op de school is. Gisteren heeft bil 250 man van de nationale garde bij de schooi gestationeerd. De opening van het jachtseizoen heeft in Sprundel een tragisch karak ter gekregen; de 26-jarige landbouwer' M. V. werd ernstig gewond, toen een schot hagel hem in het onderlichaam trof. Het schot kwam uit het jachtge weer van de 74-jarige M. K., dat on verhoeds afging, toen de jager met het geweer zijn jachthond wilde scheiden van de waakhond van boer V. K. kwam terug van zijn eerste jachtpartij in het nieuwe seizoen. Zijn geweer was nog geladen. Door onverklaarbare oorzaak is het geweer bij de poging de honden te scheiden afgegaan. De jeugdige land bouwer kreeg het volle schot hagel van ongeveer een meter afstand in het onderlichaam. Zijn toestand is ern stig. De Sowjet-Unie heeft een Japans protest tegen de voortdurende Russi sche proeven met kernwapens onvoor waardelijk afgewezen, en het verzoek om onmiddellijke stopzetting van de proeven verworpen. De Russische regering heeft erop gewezen, dat de §owjet-Unie de expe rimenten zal voortzetten, zolang ook „anderen" dergelijke proeven aan het nemen zijn. pens. De huidige ontwikkeling van de ze wapens zou daarvoor het perspec tief openen door een explosieve kracht van een halve K.T. d.i. het veertigste deel van de A-bom op Hiroshima. De billijkheid gebiedt te zeggen, dat indien deze richting bedoelt te zijn ge richt tegen Eisenhower, zij een open deur intrapt, wanl het is Eisenhower geweest, die dwars tegen het Congres ïerïëi soorten „lichte" tactische A-wa-'in getracht heeft een sterke Parate Reserve te vormen en daardoor de mogelijkheid van het beslechten van lokale geschillen door de landmacht, zonder dreigement met massavergel- dingswapens, open te houden. De New Look was meer het geestesprodukt van Foster Dulles en admiraal Radford, alsmede een sterke groep in het Con gres die hierin een mogelijkheid zagen tot bezuiniging op de defensie-uitga ven. meteen niets." de geldtas krijgen. Ik waag (Van een onzer verslaggevers) VOOR de derde maal in twee maanden is nu vanmorgen in alle vroegte een benzinestation dat by de kruising Haagseweg Sloterweg by Amsterdam overvallen door een gewapende man. De pompbediende, de 23-jarige B. Brouwer, die met een pistool be dreigd werd, heeft zyn geldtas met 670 gulden afgegeven aan de roofovervaller, die daarna in een langzaam langs de zykant van het station rijdende, zwarte auto sprong en vandaag nog spoorloos was. Eén van de merkwaardigheden van i van een roofoverval. „Als ze komen", deze overval is, dat de eigenaar van j antwoordde de bediende, „kunnen ze het station al enige malen door de politie was gewaarschuwd in ver band met het feit, dat het station bijzonder afgelegen aan de snelweg staat en gedurende de nacht een be zetting heeft van slechts één man Een andere bijzonderheid is, dat een rechercheur van bet politiebureau aan de Amsterdamse Overtoom kort na middernacht plotseling het idee kreeg, eens een kijkje bij het station te gaan nemen. „Er kon wel eens wat gebeuren", dacht hij. De rechercheur heeft enige tijd met de heer Brouwer zitten praten en Om drie uur vertrok de rechercheur. Hij bleef zonder dat de bediende dit wist nog een uur ergens in het don ker in de buurt van het station staan waken. Om vier uur ging hij ln zjijn wagen naar de stad terug, omdat hij veronderstelde, dat men zo kort voor het aanbreken van de dag wel geen overval meer wagen zou. Ongeveer tien minuten later ontving de rechercheur via zijn mobilofoon de heeft hem nog gewezen op het gevaar oproep van de centrale van de Radio Autodienst, waarin de overval gemeld werd.... De pompbediende heeft tegenover de politie het volgende verhaal verteld: „Kort na vier uur stapte een man van ongeveer 25 jaar binnen. Hij vroeg om benzine. Ik vond het vreemd, dat er geen auto voor de deur stond, maar dacht, dat de man wellicht benzine voor zyn bromfiets nodig had. Ik liep naar de deur om te zien of de brommer misschien tegen de muur stond. Toen ging die knaap voor me staan. HU trok een revolver en zei: „Geef me je geld..." Ik maakte geen haast en zei: „Wat moet je nou eigenlUk?" Ik hoorde en zag, dat de man de haan van zijn wapen spande. HU zei nog eens: „Je geld...!'!' "Ik heb toen een jasje van de stoel gehaald en daarna de tas, die er ook over hing. Die tas heb ik hem gegeven. Pompbediende Brouwtrs, die Bij het weggaan zei de man: „Geen vannacht werd overvallen. alarm maken...." Ik heb even goed uit gekeken waarmee hij wegreed. Ik zag De chauffeur van de geheimzinnige op de auto, die schuin langs het station wagen heeft hij niet gezien, opreed en dwars door de berm ging, een bordje met „Austin". Het was een c_ i _-i-. donkere wagen van een oud type.onei pOUticWCrK. Volgens de pompbediende droeg de Met dit verhaal van de heer Brou- overvaller, die ongeveer 1.70 meter wers kloppen de sporen van banden, die lang was en donkerblond, krullend de politie vanmorgen in de berm en op haar bad, een blauw geruit kostuum. Zie verder pag. 3 7e kol 3 EUROPA 7 IHAHHQ tas a NIIUWI HOUSTON LUN •E&TAAN0K LI JNIN CAftATfilftCHK LIJNEN IN VOORBEREIDING A lllilHilillllHIIII 3FK V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1