Zegenrijke groei VOLHARDEN Protesten tegen versobering Aantal ambtenaren drastisch Prinses Beatrix Sint Hubertus wint prijs van m Rotterdam „Zuiderzee" in Houston Negerkinderen school' toegelaten 9 vers naar Vertrouwen van de leden der VPRO geschokt Plan voor een satellietstad in het WELKOM THUIS EN HIER IS DE REKENING Wagen met gasflessen raakte van de weg: bromfietser gedood like wind FRANS KABINET BEDREIGD Smokkelkomplot in V.S. Minister Staf naar de West Bezuinigingen op begroting verwacht Verwachting: meer geld voor de luchtmacht Gouverneur voert federale wet met mt Israëlische pers ongerust Zelfbeklag in Vrije Geluiden gemaaktzegt dr.J. A. de Koning M&: .Wm Fietser verongelukt Inbrekers sloegen kluis stuk o JONDERBAG 5 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 378$ v -£• Ministers Luns en Mansholt naar Griekenland Spoorwegongevalleriraad morgen Lijeen; politie onderzoek beëindigd RASSENHAAT IN ARKANSAS NIEUWE RUIMTE VOOR DEN HAAG EN BUURGEMEENTEN Nieuwe bestuursvorm („district") aanbevolen DISTRICT VL'- M' -4' ..I - Botterdam: Witte de Wltbstraat 30 Telef. 115700 (4 LI Postbus 1112 Postgiro No. 424518 7»?frS,ieT?ti2bonne^?n}en 18.30—19.30 a. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'a-Gravenhage: ;pl i Trief. 183467 <3 Lï Postbu» 1091 - Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Aboimementsprös 61 cent per week. 2.65 ra maami f tM per kwartaal. l^sse nur^e«15 cenL verschUnt dagelijks A Directeur: H. DE RUIG fx "i (Geldig tot morgenavond} ONBESTENDIG. Aanvankelijk opklaringen, morgen ln de loop van de dag weer toenemende bewolking met tegen de avond van het westen uit enige regen. Zwakke tot matige westelijke wind, krimpend naar zuid. Over het algemeen weinig verandering in temperatuur. Horgen: zon op 6.01 Haan ópr 17.49 onder 19.19 onder: 3.15 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BKUINS SLOT 5 Ned. Chr. Boeren- en Tuinders- U bond ziet tegen het einde van de ze maand een vreugdevolle gebeurte nis tegemoet. Op 26 september a.s. zal namelijk te. Ede een nieuwe middelbare land bouwschool worden geopend. Het is da,eerste schooi van deze soort, waar onderwijs gegeven zal worden onder de^ volledige verantwoordelijkheid van de CJB.TJB. Het is te begrijpen, dat er in deze organisatie grote voldoening bestaat óver de instelling van deze school Een lang gekoesterde wens gaat hier mee in vervulling; Volgend jaar is het veertig jaar ge leden, dat de Ned. Chr. F oeren- en Tuindeirebond werd opgericht. In do loop van deze periode heeft het chr. land-» en tuinbouwonderwijs dank zij dé stimulerende invloed van deze or ganisatie een brede ontwikkeling te zien-gegeven. Naast da te Ede te openen middel bare (onder de nieuwe titulatuur te noemen: hogere) landbouwschool gaan nu reeds 8 landbouwwinterscholen van de CJB.TJB. uit, voorts 55 lagere land bouwscholen, 13 lagere tuinbouwscho len en 41 fandbouwhuishoudscholen. Het is verder niet uitgesloten en y»if« vrijwel zekér dat ér aan de nieu we,school te Ede straks ook een op- kling verbonden wordt voor leer krachten aan de chr. lagere landbouw scholen. Nóg zijnalle wensen van de CJ3.TJB. niet. vervuld, doch met grote dankbaarheid mag geconstateerd wor den rlat veertig jaren moeizaam stre ven niet zonder vrucht zijn gebleven. De taak van de CJ3.T.B. op het ge bied van het landbouwonderwijs beeft zich sterk uitgebreid. Dit geldt zowel'voor. de provinciale organisaties en geledingen daarvan als voor de Ned. CJB.TJB. Het is verheugend, dat de CJB.T.B. naast de verbreding van zijn onder wijstaken tegelijkertijd een open oog houdt voor 'aanhoudende principiële bezinning. De jaarlijkse onderwljscon ferentie, die op 27'en 28 september a.s. gehouden wordt zal. daar ongetwij feld het bewijs van leveren. - .Ytrbrèding.eb verdieping van hét on derwijs zijn'dingen, die bij-elkaar be- hören en hand in hand moeten gaan. ■yT ONDER te'roemen, kan uit de his 4© torie van de CBTB afgeleid wor den, hoe een chr. organisatie op breed terrein voor velen een zegen kan zijn. 'Helaas is daarvan lang nog niet iedereen Voldoende doordrongen. In déze overtuiging werden wij nog eens weer versterkt toen wij het verslag la zen van de jaarvergadering van de Bond van Chr." Loodgieterspatroons. Deze .(nog) .kleine organisatie heeft grote moeite, om in de ogen .van de (èröie) neutrale organisatie erken ning te vinden. Een verzoek, om fede ratieve samenwerking werd zélfs afge- wezep. Wij treden niet. in dé motieven, die bij, deze beslissing de doorslag hebben gegeven. Wij constateren slechts een feit, dat bedroevend is te achten. ..Voor de. chr. loodgietersorganisatie is dat geen reden om te versagen. Door goed en kwaad gerucht heen zal zij haar wég wel weten te vinden. En daarbij mag worden verwacht, dat al len die bij haar behoren, zich zullen aansluiten. Dat is hét beste antwoord op een weigering, dié slechts door angst .en vrees kan zijn ingegeven. TN FRANKRIJK is gisteren gro- te politieke spanning ontstaan, welke tot gevolg kan hebben, dat de regering-Bourgès-Maunoury spoedig ten val zal komen of dat haar politiek van soberheid in de strijd tegen de inflatie verlamd zal worden. De boerenbond, waarin reeds onte vredenheid heerste over de verlaging van de tarweprUs door de regering, heeft er woensdag bij de leden van de Nationale Vergadering op aangedron gen de regering ten val te brengen, wanneer deze weigert verandering te brengen in haar landbouwpolitiek. De boeren wensen hogere prijzen voor tarwe en melk, prjjsconcessies wat betreft aardappelen en groenten en het recht, hun personeel lager te betalen. ZU hebben gedreigd de leveringen stop te zetten en de wegen te barri caderen indien hun eisen niet worden ingewilligd. Het bestuur van de conservatieve party (de onafhankelijke en boeren groep, welke 103 leden in de Nationa le Vérgadering heeft) besloot de eisen van de-boeren geheel en al te steunen, ook die van een spoedige byeenroe- ping van de Nationale Vergadering. De boeren beweren, dat zij reeds de steun hebben van 230 leden van de Nationale Vergadering. Wanneer het parlement bijeen geroepen wil worden zonder goed keuring van de regering, moet dit' door;de helft, van de leden der Nationa le Vergadering (299) worden verlangd. Premier Bourgès-Maunoury voert vandaag .besprekingen met een „agra rische studiecommissie", bestaande uit zes vertegenwoordigers van onafhan- Het Amerikaanse ministerie van Jus titie heeft bekendgemaakt dat een komplot dat verdovende 'middelen de Verenigde Staten binnensmokkelde is opgerold.. 46 -personen zijn in staat van be schuldiging gesteld wegens samenzwe ring om verdovende middelen uit Frankrijk in te voeren voor versprei ding in de Ver. Staten. Negen der beschuldigden zyn in verzekerde bewaring gesteld. De lei der van de bende, Stromberg, is nog niet gearresteerd. keüjken en boeren in de Nationale Ver gadering. Voorzitter van de studie commissie is ex-premier Laniel. Ook de centrale organisatie van de Franse industrie, het nationale ver bond van Franse werkgevers, heeft kritiek doen horen op het bevriezen van de prijzen door de regering, dat zjj met enig voorbehoud de vorige week goedkeurde. Minister Staf zal binnenkort een be zoek aan Suriname brengen en ver moedelijk ook aan de Ned. Antillen. Dit heeft het ANP te Paramaribo uit betrouwbare bron vernomen. De Griekse regering heeft bekendge maakt, dat de ministers Luns en Mans- holt, zijn uitgenodigd voor een offi cieel bezoek aan Griekenland. De uit nodiging is aanvaard en de twee Ne derlandse ministers zullen Griekenland in november bezoeken. (Van onze Haagse redacteur) Het is te verwachten, dat de komende begrotingen weer belang rijke bezuinigingen zullen vertonen. De regering pleegt thans nog overleg over verschillende maatregelen. Een van deze maatregelen schijnt te zijn een drastische beper king van het aantal ambtenaren. Verscheidene functies, die thans vacant zijn, zullen niet op de begrotingen^van de departementen verschijnen. De bestaande „personeelsstop""' zal strenger worden toegepast. In militaire kringen heeft men de indruk dat de verdeling van de de fensiebedragen enigszins zal worden gewijzigd in het voordeel van de Kon. Luchtmacht, wat dan een verminde ring van gelden ten behoeve van ma rine en landmacht tot gevolg zou heb ben. Ook b(j defensie zullen bezuinigin gen worden ingevoerd, o.a. wat be treft het verbruik van brandstoffen en het materiaal. Voor de kostensty- gingen als gevolg van verhoging van lonen en pennoenen zullen afzonder- lyke gelden beschikbaar worden ge steld. Deze behoeft minister Staf dus niet uit het plafond van defensie-be groting (1.450 miljoen) te trekken. Prinses Beatrix 'hééft giste ren op -< het tiende Interna tionale Concours Hippique m Èotterdam met Foxtrott de' prijsvanSint Hubertus gewonnen (Voor verslag zie pagina, 7) Het KLM-toestel „Zuiderzee?* Is gisteravond laat op het vliegveld van Houston geland als eerste toestel .in de wekelijkse dienst tussen Amsterdam en Houston. Een enthousiaste menigte van naar schatting 1500 personen heeft de „Zuiderzee" begroet. De inzittenden werden welkom ge heten door een comité van ontvangst, bestaande uit de Nederlandse ambas sadeur in de V.S., dr. J. H, van Royen» de Amerikaanse senator Ralph .Yar« borough, de minister van Buiten landse Zaken van Texas en "de bur gemeester van Houston, Oscar Hol- combe. y; Vanmorgen zyn de gasten op het stadhuis van Houston ontvangen, I5e burgemeester van Houston noemde bét „een grote dag". Een groep officials uit Houston zal op 15 september als gast van de KIM naar Nederland komen, waar zQ verschillende bezoeken zal afleggen. 'SAS;':;, Treinramp W'oensel (Van onze Haagse redacteur) 7 Morgen zal in Den Haag de spoor-; wegongevallenraad vergaderen onder voorzitterschap van mr. H. R. deZaay© er. De raad zal moeten beslissén ol èeii onderzoek zal worden ingesteld snaar 7" de spoorwegramp te Woensel én of ditM onderzoek dan openbaar zal zyn. Hét© politie-onderzoek is thans beëindigd©;? Er zyn in totaal veertien getuigen" ge© 7. hoord. Een negermeisje heeft woensdag tn Little Rock in de Amerikaanse staat Arkansas verscheidene malen vergeefs geprobeerd door een kordon van leden van de nationale garde bU het gemeen telij K lyceum van de stad te breken: Israëlische bladen hebben, onder aanhaling van „welingelichte krin- „Wij hebben fouten gemaakt, ook als VPRO", zo schrijft de voorzitter van deze omroep dr. J. A. de .Koning in een hoofdartikel van „Vrije Geluiden", naar aanlei ding van het nationaal program ma, dat de VPRO maakte voor de televisie-uitzending van jl. zater dag. -Er zou, zo schrijft dr. De Ko ning, een hele reeks bemoeilijken de omstandigheden kunnen wor den genoemd. „Maar ik doe dit niet, omdat ik in geen enkel op zicht te kort wens te doen aan het woord „fouten", dat. boven hei hoofdartikel geschreven staat. Wel Is dr. De Koning van mening dat menigeen getroffen, ja bewogen Is geweest door de tijdsbeelden, de tegen slagen uit. de;-regeringsperiode van HM. de Koningin, .die men te zie» kreeg, en waar bovenuit aldus dr, De Koning „glorieus de gestalte van onze zo zeer geëerbiedigde Koningin Wilhelmina omhoog rees". Maar zo gaat het hoofdartikel verder „dat neemt niet weg, dat er op enkele plaatsen onvoldoende doordacht en onverantwoord is gewerkt. En dat nog wel aan dit programma op déze dag. Wij winden er geen doekjes om: w(j hebben fouten gemaakt." Dr. de Koning noemt het gebeuren „een tegenslag voor de VPRO". „Er is iets gebeurd dat niet had mogen ge beuren. En het vertrouwen van ver schillende leden der VPRO in de lei ding, in het beleid, heeft daardoor een schok ondergaan. Er kwamen enkele brieven en telefoontjes binnen van be grip en zorg om de positie van onze omroep. Zou dit geen* schade doen?" Ten slotte doet dr. De Koning een 4>e roep op de leden der VPRO om on danks het gebeurde deze omroep toch trouw te blijven zodat men de tegen slag te boven zal komen. •Naar aanleidingvan het feit, dat enige functionarissen van de VPRO in tegenstelling met het bestuur van deze omroep hebben verklaard dat zy de uitzending van vorige week zaterdag volkomen verantwoord achtten, deelt de VPRO-persdienst ons mede, dat er op bet ogenblik geen sprake is van tegenstellingen in de leiding van de VPRO. gen", woensdag gemeld, dat eenheden van het Egyptische leger weer be paalde posities in het gebied van Si- naï en de kuststrook van Gazahebben bezet, waaruit zjj. tijdens de opera ties in oktober van het vorige jaar door de Israëliërs waren verdreven. Volgens deze berichten zouden de Egyptenaren van plan zyn, een be langrijke troepenmacht iri de Slnaï- woestyn samen te brengen en „Pales tijnse eenheden" in het gebied van Gaza te legeren. Het Israëlische avondblad „Maarive" wist te melden; dat politie-eenheden van de V.N. enige dagen geleden een Arabische karavaan hebben onder schept, die trachtte een belangryke hoeveelheid wapens, waaronder mi trailleurs en geweren, van Gaza naar Jordanië te smokkelen Na een vuur gevecht, werden de wapens in beslag genomen, aldus het Israëlische blad. Het Franse kabinet heeft besloten hé* parlement aan het einde van deze maand in speciale zitting terug te roepen om het voorstel van de re gering om Algerye meer autonomie te verlenen te bespreken. Het par lement zou oorspronkelyk pas half oktober weer bijeenkomen. (Van een onzer verslaggevers) De colleges van B. en W. van Den Haag, Voorburg, Rijswijk, Leidschen- dara en Nootdorp hebben zich met een gezamenlijk schrijven gericht tot Ged. Staten van Zuid-Holland in ver band met de noodzakeiyk gebleken stichting van een satellietstad in het "Zuidhollandse polderlandschap. Deze satellietstad moet verrijzen, omdat binnen enige jaren in Den Haag en de buurgemeenten geen woningen meer gebouwd kunnen worden en omdat toch voor de bevolkingsaanwas huis vesting gevonden moet worden. De vyf gemeentebesturen kiezen voor de stichting van een satellietstad onder de rook van het dorp Wilsveen en wyzen de plannen van Delft en py'nacker, om het dorp Pynacker tot een stad uit te bouwen, volledig af. De colleges van B. en W. gaan vooral in op het bestuursprobleem met betrekking tot de nieuwe stad. Zy wil len de behartiging van deze toekom stige belangen opgedragen zien aan een nieuw orgaan: een district, dat zy als een nieuwe territoriale pu bliekrechtelijke rechtspersoon in het (Van onze correspondent) De Apeldoorner T. de W. had dinsdagavond pech. Hil miste in Amersfoort de laatste trein. Overwegende, dat zijn vrouw wel zorgen zou hebben over zijn late thuiskomst, belde hy de politie in zijn- woonplaats met het verzoek zijn echtgenote op de hoogte te brengen. De politie in Apeldoorn voldeed aan dit verzoek. Maar zU deed meer. Zij dook, hoewel het al zeer laat op de avond was, in het archief, waaruit zy opdiepte dat de heer De \V. nog steeds zeven gulden boete voor een (overigens vrij onbetekenende) overtreding had te vol doen, En toen de onfortuinlijke mijnheer De W. dan ook 's nachts om twee uur met een goederentrein, service van de N.S. in Apeldoorn aankwam, stond de politie bij het station om hem te verwelkomen met een rekening van ze.'®n gulden. Welke prompt werd voldaan. fes*i N a - U4v *t;. -v.- :ni - v.. ipm, ^,*'3 Sèm- :Wmmm 'SrM'-AWfc jjSJr. 7- 7-rv"7 \7fy staatsrecht van Nederland zouden wil len zien geïntroduceerd. Het bestuur van, het district moet volgens de 5 gemeenten bestaan uit een districtsraad, gekozen door de ge meenteraden in hét district, een col lege van gecommitteerde raden, geko zen uit de districtsraad en een districts commissaris, benoemd door de Kroon. Als adviserende leden zouden kunnen worden aangewezen de burgemeesters der gemeenten in het district. In de nota wordt gezegd, dat het bestuur van het district alle voorbereidende maat regelen moet treffen voor de stichting van een nieuwe stad. De gemeenten Wassenaar en Zoeter- meer, welke betrokken waren bij de langdurige voorbesprekingen over dit. door de Haagse burgemeester, mr H. A. M. T. Kolfschoten, aanhangig ge maakte plan, hebben zich voorlopig ge- distancieerd. De gemeentebesturen van deze gemeenten blyven bereid tot na der overleg. Vanmorgen is bij Voorhout een trekker met oplegger van de Shell, die jlessen gas vervoerde door onbekende oorzaak van de weg geraakt en het rijwielpad opgereden. Een passerende brom fietser werd gegrepen en moet vrijwel op slag gedood zijn. Door de schok vielen de flessen butagas van de wegen, waardoor een enorme ravage ontstond. Op de Harskamperweg onder Stroe in de gemeente Barneveld is vanmor gen de bejaarde fietser H. Verhoef uit Kootwykerbroek gegrepen door een militaire vrachtauto. Hy overleed ter plaatse, De Surinaamse minister mr. R. VV A. Thurkow (justitie en politie) zal bimenkort aftreden om gezondheids redenen ,20.0 man vm de nationale tard« hiti© woensdag, - op bevel van gouverneur Faubus, de wacht by de. schooi hetrok©. ken om te verhinderen dat neferlëërr lingen de school zouden binnengaan. - Het hoofd van dé school had dins- dag na een bevel;van een 'federale rechter om de rassenscheiding op. het lyceum op te heffen verklaard, dat negen hegerleerlingen, die voor? het;5 nieuwe schooljaar ingeschreven zjjn©; toegelaten zouden worden.- De 7 gou-7; verneur verzet' zich échter tegen op-©; heffing van de rassenscheiding. Maan-; dag verklaarde hydat hy vreesde!.: voor gewelddaden en riep hij milital-, ren op om de integratie op het lyceum© te-'beletten.- De militairen stonden woensdag© schouder aan schouder voor dé school i en het negermeisje, dat door een troep© schreeuwende blanken .was omgeven,© kon. er niet door, hoewelzy het op 7 verschillende plaatsen probeerde. Ver-.- scheidené blanken. schreeuwdën':'7©Gai. terug naar waar je höort, nikker",7 doch zy lieten haar overigens önge©: moeid. v~7;-"*7.©©7 Hoe zich tussen gouverneur Faübus en regering, in casu president Eisen hower, deze zaak toesplitst biykt-uit een telegram dat gouverneur jaai© Eisenhower heeft gestuurd© Hierin be toogt de gouverneur te hebben géhoord dat de federale autoriteiten in „Littlë Rock"plannen hadden besprokea pm hem „het. hoofd van een soevereine staat met geweld in hechtenis; te "ne^: men". Hy noemde dit „een volkomfeh negering van de constitutionele ;waar© borg betreffende de scheiding en on- afhankelykheid van de .drie machten in de regering, en de rechten en be voegdheden van een staat. - :7 Met nadruk stelde gouverneur Fau bus vast dat by van zün rechten als gouveineur evenmin afstand kan döëh ais Eisenhower- als president van de V.S. ,"7. Ten slotte telegrafeerde de gouver neur dat de toestand in Little Rock met het uur „explosiever" werd. (Van onze correspondent) In de nacht van woensdag op don derdag is ingebroken in het kantoor van de Coöp, Aankoopvereniging te Den Ham. De dader(s) hebben de kluis" met moker en pikhouweel stukgeslagen en uit de scharnieren gewipt. Een nog niet bekend bedrag aan geld is ont vreemd. Aan de zich in de kluis be vindende brandkast is niets gebeurd. iV v: 3 Boeren komen ,in verzet 'i - fcU- i '-Xf «'©jtuv. Woensdagmiddag begon ue bewot- Icing toe te nemen op de nadering van een oceaantront, dat by een depressie Ut de omgeving van IJsland behoort. De regen zone van het front bereikte woensdagavond de Noordzeekust en breidde zich daarna over het gehele land uit. Donderdagochtend was het front bUna het gehele land gepas seerd. Achter het front stroomde met'eenji tydelijk tot krachtig toegenomen'en naar westelijke nchUng geruimde wind, koelere polaire lucht binnen, waarin opklaringen, voorkomen. De depressie by IJsland vult langzaam op en de kern ervan komt waar- schUniyk by Schotland terecht. 7- 7 Een volgende oceaandepressie verplaatst zich met een matige snelheid ln de richting van Ierland, maar ral het komende etmaal het weer uy ons nog niet .beïnvloeden. Ook morgen bevinden we ons' In de polaire' lucht met wisselende bewolking en enkele verspreid voorkomende buien. In hét tem.' peratuurverloop komt daarbij weinig ver andering. -

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1