„Catastrofe dreigt door bestedingsbeperking'' Dit jaa halvering van aantal opdrachten mengt zich Meer wind en regen Prinses inspecteert Maar regiment m Franse komt f690 f475 Ned. tulpenmeisje gaat propaganda maken in Ver. Staten .Bloemenfee' uit Zweden naar Nederland Amerikaanse wapens met spoed naar Jordanië J Libanon, Turkije I en Irak volgen Arbeider door trein «edoods Aannemers weigeren in te schrijven zonder „opzet" NEDERLANDER in Bandoeng vermoord m Belgrado verbiedt Djilas' boek Schoolbestuur wil integratie Machines staan stil, arbeiders ontslagen Geen verhoging van posttarieven voor kranten Maatregelen tegen overvallen op benzinestations Benzine goedkoper, melk duurder Monteur gedood door elektrische stroom A-griep bij 863 militairen Arbeiders getroffen door balken: dode en gewonde Rode flamingo uit Artis ontvlucht „Ideeënbussenvoor veilig verkeer in Eindhoven IftlJDAG SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3784 r s BEROEP OP GOUVERNEUR Prins Bernhard naar Hengelo Verbeteringen HERFSTAANBBEDING BUS IN WESTZAAN BLEEF LEEG OPSTAND OP CUBA ONDERDRUKT Botterdam: Witt# de Wlthstraat 30 Telef. 1I57U0 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 42451» Klachtendiejost abonaementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17-—18 uur Telefoon 115700 'j-Graventoge: Huygenspleln 1 Telef. 183467 (3 1.7 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klantendienst 18,30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks J Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) TIJDELIJK WAT REGEN. Aanvankelijk enige regen of motregen, morgen opkla ringen en op de meeste plaatsen droog weer. Matige, later «krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Dezelfde temperaturen als vandaag, of iets lagere. Morgen: zon op 6.03 Maan op: 18.11 Onder: 19.16 Onder: 4.19 Hoofdredacteur: Dr. J. A. EL J. S. BRUINS SLOT De Joegoslavische regering heeft donderdag de invoer en verspreiding jn Joegoslavië van het boek „De nieuwe klasse" van Milovan Djilas, de voormalige communistische leider, die op het ogenblik gevangen zit, verbo den. Het verbod treft ook alle kranten en-tijdschriften waarin gedeelten van hef boek zijn afgedrukt. Djilas; die vice-president en lid van het Joegoslavische politieke bureau was, is in december van het vorige jaar lot drie jaar gevangenisstraf veroor deeld wegens kritiek op de Joegosla vische, regering. „De-nieuwe klasse", het boek dat het communisme veroordeelt, is uitgegeven in ïfew York en zal zeer binnenkort in Nederland verschijnen. DRESIDENT EISENHOWER van Amerika heeft gisteravond een be roep gedaan op de gouverneur van Ar kansas, Faubus, en hem geadviseerd rich te schikken in het vonnis van het Federale Hof, dat zich heeft uitgespro ken voor rassen-Integratie in Little Rock, "de plaats waar zich-de laatste dagenmoeilijkheden hebben voorge daan, nadat bepaald was dat op de middelbare 'scholen voortaan ook ne gers zullen worden toegelaten. Eisenhower sprak -tevens de berich ten tegen als zou hij de arrestatie van gouverneur -Faubus overwegen. De Amerikaanse president wees erop dat de troepen van de nationale garde, die Faubus om het gemeentelijk ly ceum hèeft geschaard om te voorko men dat negers de school binnenko men, met. regeringsbijdragen gesteund wordt. „Ik,spreek de hoop.uit dat u en de- nationale garde zullen gehoor zamen aan de beslissingen van het Fe derale. Hof", aldus president Eisenho wer in zijn telegram aan gouverneur Faubus], -Het schoolbestuur van het gemeen telijk lyceum van Little Rock heeft donderdag een federale rechtbank verzocht deintegratie voor de school „terwille van het welzijn van alle- leerlingen" tijdelijk uit te stellen. Het .verzoek zal waarschijnlijk vandaag nog in behandeling worden genomen. De Amerikaanse gouverneur-gene raal' Herbert Bröwnell heeft gisteren de .F-B.L gelast een onderzoek in te stellen naar het optreden van gouver neur" Faubus. Het gemeentelijke ly ceum in Little Rock heeft donderdag de lessen hervat, zonder dat de acht negers "die gebruik wensten te maken van de beslissing inzake de scholen integratie, zich aanmeldden. President Eisenhower die momen teel met vakantie in Newport, Rhode Island,, vertoeft, heeft laten weten dat hij morgen zijn vakantie zal onderbre ken om. naar Washington terug te ke ren voor besprekingen op het Witte Huis met procureur-generaal Bröw nell over de situatie in Little Rock. Z.K H. prins Bernhard zal op maan dag 16 september een bezoek brengen »«m de N.V. Hollandse: Signaalappara ten tè Hengelo. (Van onze Haagse redacteur) F)E bestedingsbeperking heeft de wegenbouwbedrijven in grote moeilijkheden gebracht. De toestand is slecht en dreigt zelfs catastrofaal te worden. De' bedrijven hebben zich na de oorlog sterk gemechaniseerd, in verband met de te verwachten uitbouw van ons wegennet. Maar nu tal van werken niet worden uitgevoerd of worden uitgesteld, is een groot deel van het machinepark niet in bedrijf. Veertig procent van de asfalt-installaties en 65 procent van de betoninstallaties staan stiL Vele geschoolde arbeiders zijn al ont slagen en- er is nu al weinig animo voor de leerlingenstelsels van de Ned. Ver. van Wegenbouwers. Dit alles vertelde ons de. voorzitter van de Ned. Ver. van Wegenbouwers, ir, H. D. Prins, naar aanleiding van de jaarvergadering dezer vereniging, welke maandag te Scheveningen zal worden gehouden. Op die vergadering gaan. de wegenbouwers zich beraden wat hun thans te doen staat. Zij wensen de stichting van een autonoom wegenfonds (zoals in België), maar zijn zich er van bewust, dat deze plannen op weerstanden zullen stuiten. Er dreigt op het gebied van de we genbouw een zeer grote achterstand te ontstaan, Een halvering van de op drachten' kan dit jaar worden verwacht, aldus de heer Prins. Weliswaar voert Rijkswaterstaat een belangrijk deel van haar werken in 1957 uit, doch daartegenover staat, dat provincies en gemeenten praktisch geen wegenbouw- "Werken meer aanbesteden. Verbeteringen van bestaande inter communale verbindingen en in- en uit valswegen worden vrijwel niet meer uitgevoerd. Zelfs het normale onder houd blijft vaadc 'achterwege.' 'Be rea liteit is, dat hoewel in theorie alle' autoriteiten het belang van de wegen bouw erkennen, ia feite bij de lagere publiekrechtelijke lichamen zonder meer de mogelijkheden tot aanleg, ver betering en onderhoud van wegen wor den afgesneden. De Waterstaatswerken buiten be schouwing gelaten, werden in de eer ste vijf maanden van dit jaar goedge keurd en tot uitvoering gebracht we genbouwwerken voor een totaal van 180 miljoen gulden. Goedgekeurd maar niet uitvoerbaar wegens gebrek aan geld voor 80 miljoen gulden en voor 38 miljoen gulden werden werken ge weigerd. Verwacht wordt dat de tweede helft van dit jaar de situatie een nog veel ongunstiger beeld te zien zal geven. De posttarieven voor de verzending van nieuwsbladen zullen niet verder worden verhoogd, nadat per 1 oktober de in april reeds aangekondigde ver hoging is ingegaan. Van de zijde van de P.T.T. kon men op dit ogenblik nog geen nadere mededeling doen over een eventuele verhoging van het briefport van 10 tot 12 cent en van het port voor briefkaarten van 7 tot 8 cent. Een negerjongen en twee neger meisjes passeren een groep, blanke scholieren op de eerste schooldag in Sturgis in de Staat Kentucky. In het geheel zeventien negerleerlingen zijn ingeschreven. De blanke jongens en meisjes begroetten hun anders gekleur de schoolmakkers met vrolijke kreten en een lachend gezicht, Overigens in afwijking van wat er in Little Rock in Arkansas is gebeurdDaar weigert de gouverneur van de Staat de wet toe te passen, die voorschrijft, dat neger kinderen op dezelfde schdbl als blanke kinderen moeten worden toegelaten. In hoeverre de gouverneur zijn zin zal krijgen staat nog te bezien. De minis ter "van Justitie", Bröwnell, heeft een Onderzoek gelast. Het verontrustend aantal inbraken en overvallen op 's nachts geopende benzinestations langs de grote wegen heeft tot gevolg gehad, dat sfhell Ne derland N.V. een aantal extra bevei ligingsmaatregelen heeft genomen. De nachtbezetting van deze stations is verdubbeld, terwijl speciale alarmin stallaties zijn of worden aangebracht. Belangrijker is nog, dat de ont vangsten steeds geregeld bij de sta tions worden opgehaald, ook tijdens het weekeinde, zodat er slechts wat wisselgeld in kas blijft. H.K.H. prinses Irene heeft giste ren een bezoek gebracht aan. het garderegiment fuseliers in Vught, dat haar naam draagt. Deze foto werd genomen tijdens de cere moniële inspectie. Naast de Prinses de majoor der fuseliers S. Hof. j~)E Franse premier Bourg/s-Maunou- ,J_/ ry, en de minister van Financiën Gaiilard, hebben gisteren vele uren onderhandeld met vertegenwoordigers van de 104 boeren en onafhankelijfeen in de Assemblee. Het ging erom de steun van dezo groep te verkrijgen wanneer In de volksvertegenwoordi ging het landbouwbeleid van de Fran se regering ter sprake komt. (Advertentie) ONGEWONE BONTRODEHCIS' HET NEDERLANDSE tulpenmeisje Guusje dc Zoete was gisteren het middelpunt van een feestelijk samen zijn in hotel Wittebrug in Den Haag, waar vele autoriteiten afscheid van haar namen voor haar vertrek naar de Verenigde Staten. Hier zal zU ais spe ciale afgezante van de Nederlandse bloemboUenkwekers een uitgebreide „Tulip town tour" maken. Onder degenen, die Guusje de Zoete vaarwel kwamen zeggen be vond zich de ambassadeur van de Ver. Staten, de heer Philip Young. De 23-jarige „tulpenkoningin", die onlangs door een commissie uit het Centraal bloembollencomité te Haarlem uit zeventien meisjes werd gekozen om de hoofdrol te spelen in de Tulip town tour", zal in twaalf Amerikaanse steden de aandacht op de Nederlands» bloembollen vesti gen. Ze gaat met zozeer als etalage-pop, doch meer om op ongezochte en zo plezierig mogelijke manier zodanige voorlichting over planten en het kwe ken van bloembollen te geven, dat het Amerikaanse publiek er zijn voordeel mee kan doen. Tussen 23 september en X november zal Guusje de Zoete twee tot vier da gen te Rochester, Cleveland, Detroit, Milwaukee, des Moines, St. Louis, Cin cinnati, Louisville, Nashville, Little Rock, Memphis en Atlanta verblijven. In vele steden Is thans reeds een co mité van ontvangst met burgemees ters, wethouders en andere autoritei ten gevormd. Gunilla Knultson De zeventienjarige Zweedse „bloe menfee" Gunilla Knuttson, die het Aalsmecrse bloemencorso a.s. zaterdag met haar aanwezigheid zal opluisteren, is gistermiddag op. Schiphol aangeko men met de KLM-machine uit Malmö. Met haar blonde haar, blauwe ogen en bruin gebrande huid is zij voor Ne derlandse begrippen een waardige re- presentantc van de Skandinavische landen. Gunilla komt uit Ystad in de provin cie Skane en zij werd enkele weken geleden op het Zweedse bloemencorso, dat tot titel had: „Liefdes door alle tij- DE ZWEEDSE BLOEMENFEE GUNILLA KNUTTSON den", gekozen tot nationale bloemen fee. Met deze onderscheiding had zij een reisje naar Nederland verdiend om het Aalsmeer» bloemencorso bij te wonen. -..Naar verluidt heeft. Bourgès-Maunou- 'ry*lie conservatieve'Oppositie, en via deze de Franse boeren, een tegemoet koming voorgesteld die de vorm heeft van een compromis. De benzine voor landbouwtrekkers zou goedkoper blij ven, het regeringssubsidie op de aan koop van. landbouwwerktuigen (15 procent) wordt in ere hersteld, de melkprijs mag worden verhoogd en de graanprijzen worden gesubsidieerd. Dat zijn vier punten, door de boeren als eisen gesteld. De boeren hadden nog een eis gesteld maar welke die is kon men in Parijs gisteravond nog niet vernemen. Te Nieuw Weerdïnge (Drente) is gistermiddag de gehuwde monteur R. Meens uit Emmen, doordat hij in aan raking kwam met elektrische stroom, op slag gedood. Hij was bezig met werkzaamheden in een woning aan het Wierdingerkanaal en gebruikte daarbij een elektrische lamp waarvan hij het snoer in de hand had. SPECIALE LUCHTBRUG INGESTELD EEN grote zending Amerikaan se wapens voor Jordanië wordt in het begin van de vol gende week te Anhaih verwacht. Het transport, waarvoor een spe- cialeTuchtbrug van Amerika naar Jordanië zal worden ingelegd, maakt deel uit van de wapen- leveranties ter waarde van 10 miljoen dollar, die de Verenigde Staten aan dè Jordaanse regering hebben toegezegd. Deze eerste zending omvat snelvuur wapens van verschillend kaliber, mo biele artillerie en waarschijnlijk een aantal lichte tanks. De wapenleveranties, welke binnen twee maanden zullen zijn voltooid, zijn bedoeld om Jordanië te beschermen tegen mogelijke aanvallen van com munistisch gezinde Buurlanden. Van de zijde van het Amerikaanse minister voor Defensie, werd medde- gefleeld dat ook met de toegezegde leveranties aan Libanon, Turkije en Irak spoedig een begin zal warden ge maakt. 0 De 58*jarige mevrouw J. C. Z. int de Tweede Beukenlaan te Apeldoorn is, toen zü de trap afging, onwel se worden en gevallen. Zij is ter plaatse overleden. Advertentie Ongeveer twintig aannemers heb ben in het gemeentehuis van West- zaan geweigerd hnn inscbrijvingsbil- jetten voor de bouw van een gemeen telijke openbare kleuterschool te de poneren. Namens ben maakte de heer J. R. Keijzer uit Den Helder bezwaar tegen een clausule in de voorwaarden, waar in de aannemer verklaart dat in zijn inschrijvingssom geen bedrag is be grepen dat aan anderen ten goede zou komen. Het gemeentebestuur van Westzaan wenste dus zwart op wit te zien dat de aannemers geen.opzetgelden in hun aanbestedingsgelden zouden calcule ren, Toen op de afgesproken tijd bur gemeester R. Bakker de bus opende kwam er geen enkel biljot uit. „Voorlopig zal de school wel niet worden gebouwd. Men zal vermoedelijk tot een heraanbesteding moeten over gaan," aldus gemeentesecretaris Groothand van Westzaan, „al dan niet met of zonder die clausule". De Cubaanse premier Agucro heeft donderdagavond meegedeeld, dat een opstand in de stad Cienfuegeos, de op een na grootste vlootbasis op Cuba, is onderdrukt. Aanhangers van dc Cu baanse opstandelingenleider Fidel Castro waren in deze stad tot een ge wapende actie overgegaan. Volgens premier Aguero is het gezag in Cienfuegeos thans hersteld. Het aantal personen, dat bij dc gevechten is omgekomen, is nog niet bekend. IN ÉÉN WEEK: In de afgelopen weken hebben zich op negentien plaatsen in militaire ka zernes en kampementen gevallen van Aziatische griep voorgedaan. De ziekte verloopt goedaardig. In de week van 27 augustus tot 2 september waren er 8G3 gevallen. De 45-jarige Nederlander C. C. Lig- termoet is in zijn woning te .Bandoeng vermoord. De politie heeft de dader, een 17-jarige Indonesische jongen, ge arresteerd. Deze heeft bekend. b- .y De zestigjarige C. H. Kool uit Utrecht, werkzaam bij het spoorwegboowbe-A^M drijf,, is bij Nleuversluit daordè'trëfi»: Amsterdam -Maastricht gegrepen' .en gedood.' - 'Nï De heer Kool was, .op 1.20 meter af stand van de rails, aan het wérk Hoë- wel hij gewaarschuwd was voor .de na- derende trein bleef hij zitten. Hij werd door de trein in de rug gegrepen'en meegesleurd over de nabijgelegen spoorbrug over de Angstel. Aan de overkant van deze rivier kwam hij op het bruggehoofd terecht. Hij was op siag dood. O (Van een onzer verslaggevers) Aan boord van het Nederlandse s.s. Ivoorkust in de Lekhaven te Rotter dam zijn gistermiddag twee arbeiders door enige houten balken getroffen, die uit een hijs vielen doordat de strop brak. De 34-jarige ijzerwerker J. van der Stel uit de Ploegstraat was op slag dood. De- andere, de 35-jarige classificeer der C. W. Soetters is met zware ver wondingen aan armen en lichaam in het Havenziekenhuis opgenomen. Een van de Zuidamerikaanse fla mingo's. die men in Artis te Amster dam met een speciaal dieet van groen grasmeet fraai rood had weten 1# kleuren, is de dierentuin ontvlucht. In de omgeving van Muiden is de vogel enige malen langs de IJselrneer- dijk gesignaleerd. Het is niet onmo gelijk, dat de vogel tussen het riet langs de dijk een tijdelijke verblijf plaats heeft gevonden.-Men hoopt in Artis spoedig op meer definitieve mel dingen. y, Prins Alexander van België, dfe "zoon van koning Leopold en prinses de Réthy, zal in de Amerikaanse* stad Boston een operatie aan een bloedvat ondergaan. De prins lijdt aan een vernauwing van.de aorta. Het is nog niet bekend wanneer de ingreep zal worden verricht. De vereniging voor Veilig Ver- keer te Eindhoven heeft- diverse acties op het programma. Eén hiervan is de plaatsing in de stad van ideeënbussen. Zes toeken lang zullen om de week in een andere stadswijk vijf bussen wórden aangebracht, waarin iedereen, die vieent een bijdrage te kunnen leveren voor de be vordering van „Veilig Verkeer" - 2Ü» gedachten op papier kan deponeren. Wegenbouwers willen zelfstandig fonds IS de afgelopen nacht passeerde een zwakke ruc van hogedruk ons land, -waardoor de wind afnam en plaatselijk mist ontstond. De rug van hogedruk wordt gevolgd door een diepe depressie, waarvan het centrum met een waarde van onge veer 975 m.b. Jn de richting van Schotland koerst. Vooral aan de westelijke zijdevan de depressie heeft zich een stormveld ontwikkeld. Het front van de depressie nader de vrijdagmorgen de Britse eilan den. terwijl de regenzone zich over Zuldwest-Engeland en Ierland uit breidde.' Het front zal de komende 24 uur ons land passeren, terwijl de wind tot krachtig en lange de kust mogelijk tot hard zal aanwakkeren uit richtingen tussen zuid en zuid west. Het weer "behoudt dus een wisselvallig karakter. van ,,'t Bontmodehuis" Amsterdam Gewoon blijft als altijd onze kwali teit, de garantie en de service. Het ongewone „zit 'm" ln de sen sationeel lage prijzen o.a. LANGE PERSIANER. MANTEL 10 jaar garantie, gewone prijs ƒ990.— NU LANGE ZOBEL-FEH MANTEL, gewone prijs prijs ƒ675.— NU en honderden soortgelijke ongewone aanbiedingen. FERD. BOLSTRAAT 32 - Amsterdam Telef, 798981 Traml. 16, 24, 25. •jfó-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1