Kolenproduktie in één maand 100.000 ton teruggelopen Jutfaasdonderdag in bedrijf T! Minister Witte zegt toe: Soepele richtlijnen huren nieuwe Ontwapeningsconferentie volledig mislukt Afgevaardigde! uiteen wip nu met a m winterseizoen Operatie Noodlanding Om vijftig percent VEEL VERLOOP EN ZIEKTE Griepepidemie houdt vele mijnwerkers een week thuis Ook prinses Irene rijdt mee in de gouden koets Bromfietser gedood Ned. bedrijf maakt vaccin tegen A-griep Vier wijzigingen wegenverkeerswet Ned. autoriteiten ere-burgers van Houston Bouwvakarbeider niet de cel in Pineciu bij Dulles Gouverneur Faubus krijgt steun Twee meisjes door motor gegrepen: één gedood S! NA EINDELOOS GEPRAAT ZATERDAG 7 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3785 r Botterdam: Witte de WithstraaY 30 Telef ltS7üü i* i v?St^S l\12 P»*W™ No 424519 U Klacntendienst abonnementen 18.30ïgjn n. 17T18 uur Telefoon 115700 'f-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef 183467 fa l i Postbus 1091 - Postgiro No 424867 L> j Klachtendienst 18.3019.30 u. Telef 362569 Alrnnnementsorn* I£1erkst.raa* 24 Telefoon67882 C<mt Per wreek' f 2 65 Per maand, 7.00 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks "N Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot vanavond) MEER WIND Tijdelijk enige regen oi motregen. Later plaatselijk en kele opklaringen. Matige tot krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Ongeveer dezelfde temperatuur als gisteren. Morgen: zon dp: 6.03 Maan op: 13,32 Onder: 19.16 Onder: 5.23 i/ Hoofdredacteur: Üi J A. H. J S BRUINS SLOT I N de volgende week wordt er in de pers, in de NCRV-uitzendin- gen,'in zeer vele christelijke scholen ;en naar wij hopen ook in vele kerken aandacht geschonken aan de beteke- ,10* ,van de christelijke dagbladpers. Opk te dezer plaatse willen wij van daag daaraan enkele woorden wijden Wij zijn er ons van bewust dat wij daarbij voor eigen parochie preken en djrt men ons daar een verwijt van zou kunnen maken. Maar dat is ten onrech te. Ook de christelijke politieke par tijen, de christelijke maatschappelijke Pp°nPa,ff"da v°ort I Bakens voorlopige cijfers heeft de produktie van de Limburgse de dgen organisahe. En zij doen dat steenkolenmijnen in augustus bijna 100.000 ton minder bedragen om een „zakelijke" kwestie, die dan Uaand T' ®agustu® 1956 lieP de Produktie die gedenatureerd is tot „het eigen zaak- maand, terug met 80.000 ton. Trekt men hier de produktie van af, die je", maar het gaat om,een zaak van g®? "cee. ?ou kunnen zlJn °P de vrye zaterdag, dan leverde de principiële betekenis voor ons christe-1 "!Unindustrie in augustus 60.000 ton minder. Dit betekent een in- jljk volksleven. komstenvermindering van ongeveer 12 miljoen gulden. Het vervult ons dan ook met dank- Het verloop onder de mijnwerkers wordt met de dag verontrusten baarheid, dat radio, schóól en kerk het j der. In één week tijds werden bij het Alg. Mijnwerkersfonds ruim zo gezien hebben, dat de zaak van de 300 leden afgeschreven. Bij een van de kleinste Limburgse mijnbe- christelijke dagbladpers ook hun zaak drijven, de Laura te Eygelshoven, vroegen sedert 1 augustus 79 on U; zoals omgekeerd de christelijke dergrondse vaklieden ontslag, dagbladpers de zaak van de chr. ra- gronds personeel naar de Duitse mij nen heeft de directeur van de Staats mijnen, mr. F. Janssen, nog meege die, de chr. school, het chr. maat- ichappelijk en politiek leven en de kérk als haar zaak ziet. I*IERMEDE zijn wij in het hart van; 1*1 de kwestie beland. De. doorwer king van de christelijke boodschap in! 0ok door zlekte ,s de produktte ons volksleven, waarbij de kerk de teruggelopen. Er heerst een grlepepl- eentralü plaats inneemt en waarbij zij I demle, waardoor het ziekteverzuim bij de, geestelijke motor is, wordt op ve- de ondergrondse mijnwerkers bijna lerlei terrein van het leven door be- verdnbbeld is. Bij de Emma, op een na paalde speciale organisaties bevor- onze grootste mijn is liet percentage derd.Al die activiteiten staan niet op! zieken 23. In deze mijn is door het zichzelf. Zij vormen één groot geheel. I ho*e verzuim de bedrtffsgang zo ont- -Ea het is hét christelijk publiciteits- redderd dat het niet mogelijk is ge- organisme van pers, radio en televi- wensmannen. een orgaan van dt sie, dat door zyn. nieuwsvoorziening P#B 0 b<.ho„-IiJk voor te bereJden> en voorlichting juist de samenhang en! zodat deze verkiezing moest worden de. eenheid van al die activiteiten naar! uitgesteld. voren brengt. (ZOFD'A AUDIT Dat is de ene kant van de zaak. Wij yV&UAAIUJllx moeten ons hoe langer hoe mee! be- ®de,/r^P St? v - ,7 aardig karakter, maar de zieken zijn wust zijn van het feit dat wij als chris- toch vijf tot zes dafren aan de produk- tenen en als christelijke organisaties, tie onttrokken. Reeds verscheidene niét maar geïsoleerde gevechten leve- malen is'bloed van patiënten naar ren voor ónze eigen op zichzelf reeds Lelden opgezonden, maar tot nog tos principieel zéér belangrijke zaakj heeft men. slechts gewone verkond maar dat wij, samen, één gróte strijd I heidsvlrussen gevonden, voeren óm hét beslag van de christe- OÖPe-zie^e .0Pei>baart zich door plót- lijke boodschap op ons volksleven, te door5ailn«^^f'lcl® ^or~' dle handi^wn en te; verstegen. Het ehris- disch adviseur van het AlgemêenMijn teüjl^-^agbipd ;is een typisch medium wërkersfonds, dr. H. H. C. - Stapert om die eenheid van de strijd naar vo- meende te mogen verklaren, dat men Sn^te; brengén en,, in het bewustzijn inmiddels.over het hoogtepunt been.is, der mensen te doen doordringen. jmaar zekerheid met betrekking tot het verdere verloop, kon.hu niet geven. Over het grote verloop van onder- deeld ,dat thans een groot aantal wo ningen, eigendom van de Staatsmijnen of door haar gegarandeerd, bewoond wordt door reeds ontslagen personeels leden. Om dit euvel te bestrijden moe ten noodzakelijk maatregelen worden genomen, om deze woningen weer ter beschikking te krijgen voor het in dienst zijnde personeel. ta-1®«* In strakke witte lijnen tekenen zich in het landschap bij Jutfaas de contouren af van het nieuwe filtergebouw van de N.V. Watcrtransportmaatschappi) Bljn- Kennemerland, dat volgende week don derdag door prins B-mhard in bed rijt zal worden gesteld. Hier zal rivierwater uit de Lek grof worden gezuiverd en vla een transportleiding van ongeveer tachtig kilometer naar Vogelenzang en Castriciun worden gepompt. Daar wordt het door Prov. Waterleidingbedrijf van Noord-Bolland en het Gemeentelijk'Wa terleidingbedrijf van Amsterdam ge schikt gemaakt voor drinkwater. Ook loopt een leiding naar de grote indu strieën va» Velsen: de Hoogovens en de papierfabriek Van Gelder. De kosten van bet filtergebouw in Jutfaas en de transportleidingen bedragen in totaal 45 miljoen. De capaciteit van de in stallaties bedraagt 75 miljoen kubieke meter per jaar. Voorlopig zal „Jutfaas" 22 miljoen ml rivierwater per jaar le veren aan de gemeente Amsterdam, 13 miljoen ml aan de provincie Noord- Holland en S miljoen m3 aan de indus trie. Amsterdam en Noord-Holland zijn de enige aandeelhouders ln de N.V, f Advertentie l a AN de andere kant is er' het feit A dat in ónze wereld de nieuwsvoor-l ziening een onontbeerlijke zaak is. Nie- roaad kan zonder hét dagelijkse niéuw*. Dat nieuws is geen afgod. Naar het moet op juiste, oordeelkun dige en zedelijk verantwoorde wijze worden geselecteerd, en ter kennis van dé lezer gebracht. Het moet pok zoj nodig van commentaar worden'voor- zién, vanuit een duidelijk christelijk! uitgangspunt. Dat is de specifiek eigen taak van het dagblad. En daarin dient het dus de. taak die-wij hiervóór inj het licht stelden. Wij zijn er ons van bewust dat de| chr. dagbladpers deze taken op ge brekkige wijze vervult. Maar het stre-j ven ig "er. op gericht het gebrekkige te verbeteren en het wezen van onze roe ping zo goed mogelijk tot'uitdrukking (Advertentie) brengen. ivrÏE hierover nadenkt, zal moeten W erkennen dat'dan voor de christe-j liike levensstrijd een christelijk dag blad onontbeerlijk is. Speciaal met het oog. op de opvoeding der jeugd kan dan hét christelijk dagblad niet wor den gemist en ook voor de informatie en .voorlichting' van de ouderen over de-standvan de christelijke strijd is die krant onontbeerlijk. Ons ideaal Is dan ook: In ieder chris telijk gezin een christelijk dagblad. Daar ontbreekt nog zeer veel aan Daar ontbreektzelfs de helft aan.-In 50-; pet. van de christelijke gezinnen wordt geen christelijk dagblad gele ien. Om die 50 pet. te winnen is de ac- tié der .christelijke dagbladen ingezet, Eii om onze lezers het belang van deze zaak op, het hart te binden, om met óns mee té werken om die 50 pet. te winnen, is ditrArtikel geschreven *Het_ moderne leven trekt ons maar al-,te gemakkelijk weg uit de christe-, lljke levenssfeer. Sen dagelijks "terug- kerende vriend' die ons terugroept tot' HALFWEG TEL- K 2907-341 Minister Witte zal de beginselen vervat in zijn circulaire aan de gemeentebesturen - van 5 juli (inzake de verhoging van-.de „nieuwe" huren) op een voor de huurders soepele wijze in een praktische richtlijn verwezen lijken. Dit heeft de minister meegedeeld tijdens een" bespreking over déze materie met 4" vaste commissie uit de Tweede Kamer voor volkshuisvesting en bouwnijverheid. Van verschillende zijden werd tij dens deze vergadering uitgesproken dat een -zo grote huurverhoging voor een zo groot aantal „nieuwe* woning wetwoningen voor velen volkomen onverwacht is gekomen. Uit de memorie van toelichting op de huurwet had men de conclusie ge trokken. dat de verhoging slechts zou gelden voor enkele gevallen. Ook achtte de commissie de wijze van tot standkoming van de huurverhoging alsmede de strakke richtlijnen in de genoemde circulaire van psychologisch standpunt bekeken, niet gelukkig. De minister erkende, dat de me morie van toelichting tot deze ver wachting moest leiden, maar hij wees erop, dat uit het mondeling overleg en zeker uit de openbare behandeling duidelijk was gebleken, dat van een veel groter aantal naoorlogse wonin gen de huur zou worden verhoogd dan aanvankelijk was gedacht, terwijl b|j deze behandeling tevens de globale normen voor de verhoging werden aangegeven. De minister meende echter, dat zo wel de tekst van de memorie van toe lichting als de voorlichting, die bjj de besprekingen omtrent de hunrcompen- satie is gegeven, een- zelfstandig ele ment van psychologische aard vormt bij de bepaling van de huurverhoging voor de in het geding zijnde woningen. V.N.-sub com missie voor ontwapening heeft vrijdag dé'rieèr waar wij iiehorêiC wil hetl haar besprekingen voor onbe christelijk dagblad zijn. Daarom: in paalde tijd verdaagd, na aanvaar- iéder christelijk gezin een christelijk ding van het verslag van haar bs- óagblad. raadslagingen aan de Algemene Vergadering der Ver. Naties. De beraadslagingen te Londen waren op 18 maart JJ. begonnen. De misluk king van de conferentie is voorname lijk te wijten *aan de Russische kritiek op de westelijke voorstellen voor een gedeeltelijk ontwapeningsplan, die op 29 augustus ingediend zijn, doch die volgens Zorin „niets van waarde" be vatten. De westelijke delegaties hadden een (Van onze Haagse redacteur) I reces tot 1 oktober voorgesteld, tot 7H, K. k. prinses Beatrix en prinses aan het eind dus van de opemngsde- irene zullen dit jaar op Prinsjesdag batten in de algemene vergadering, meerijden in de gouden koets. Voor waar de ontwapeningskwestie hoogst- prinses Irene, die de vorige maand waarschijnlijk ter sprake komt. Maar achttien is geworden, is dit de eerste j Zorin wenste een langer reces. Ket Mer. In de Ridderzaal zullen de beide meningsverschil is uitgebreid bespro- I*rii«essen aan weerszijden van de ken, echter zonder dat enig resultaat Koningin en de Prins komen-te zitten. I geboekt werd. Er zjjn verschillende tekenen die erop wijzen dat Rusland in het geheel geen ontwapeningsbesprekingen meer wenst, zeker niet zolang de subcom- cissie in de huidige vorm (vijf leden- staten) gehandhaafd blijft. Volgens Zorin is het mislukken van de conferentie te wijten aan het feit dat de westelijke mogendheden niet van plan zijn de weg naar werkelijke ontwapening in te slaan. Volgens Stassen, de Amerikaanse afgevaardigde, was de grootste hin derpaal de ongenegenheid van de Sow- jet-Unie een vermindering van de pro duktie van splijtbaar materiaal voor militaire doeleinden te aanvaarden. De afgevaardigden gaan vandaag uiteen. (Van een onzer verslaggevers) De 22-jarige bouwkundig tekenaar Jacob Leeuwis uit Bleskensgraaf is gistermiddag te Hardinxveld-Giessen- dam bij een verkeersongeluk 'omgeko men. Het ongeluk gebeurde op een ge vaarlijk kruispunt, waar het rijwielpad van rijksweg 15 over de Nieuwe Weg wordt geleid. L., die een bromfiets be reed,. werd daar gegrepen door een personenauto én gedood. Op hetzelfde kruispunt zjjn reeds eerder verkeers ongelukken gebeurd. Een Nederlandse farmaceutisch- chemische industrie (Philips-Roxane „Dophar" te Weesp) „is er zeer on langs in geslaagd" (zo meldt de Phi lips Koerier) „als een van de eerste bedrijven ter wereld, een vaccin te maken, waarmede meteen redelijke kans op sncces de strijd tegen de z.g. Aziatische griep kan worden gevoerd". Een begrip voor progressieve damesschoenen „Zuiderzee" op terugiveg De leden van het officiële gezel schap, dat met de „Zuiderzee" de eer ste vliegtocht van Schiphol naar Hous ton heeft gemaakt, zijn benoemd tot' ere-bnrgers van Houston, evenalsde Ned. ambassadeur in Washington, dr. J. H. v. Royen. Deze benoeming geschiedde op een J officiële ontvangst, die in de Kamer van Koophandel te Houston is gehou den. Van Nederlandse zijde zijn op deze receptie vele geschenken aanger boden. Gistermiddag om 12.08 plaatselijke tijd (19.08 Ned. tijd) is de „Zuiderzee? met 53 passagiers aan boord naar Mem- treal vertrokken. Vanmiddag werd het toestel rechtstreeks uit Montreal op Schiphol verwacht. ij.; •>y 5? De regering heeft bij de Tweede Ka mer een wetsontwerp Ingediend, waarbij voorgesteld wordt de we ren- (Advertentie) een koninklijk sb'rt C EPTEMBER is in velerlei opzicht een maand vsji verhoogde activiteit: de vakanties zijn achter de rug, de winter met zijn lange avonden staat voor de deur. Vanzelfsprekend heeft ook onze redactie plannen beraamd voor herfst en winter. Het zal voor duizenden abonnees prettig zijn te vernemen, dat in de laatste helft van deze maand weer een grote prijs vraag zal verschijnen „Wei doen deze handen?" Te zijner tyd zullen hierover nadere bijzonderheden verschijnen. Een onzer redacteuren buiten land vertoeft op het ogenblik in JOEGOSLAVIË, Hij zal daar een aantal weken blijven en na zijn terugkeer in een serie ar tikelen de lezers van Trouw verslag doen van zijn bevin dingen. „KLEIN-BEELD" heet het journaal datkort gezegd een beeld wil geven van de dingen, die om ons heen gebeuren. Onze verslaggevers hebben een aantal korte reportages ge schreven. „WAT ZOUDT Ij DOEN ALS U TWINTIG WAS?" en „WAT ZOU JIJ DOEN ALS JIJ TWINTIG WAS?", is het motto van een dezer series, waarbij deze vraag beurtelings aan een oudere en aan een kind wordt gesteld. De BEURTVAART is een an der onderwerp, waarover ge schreven zal worden. „OPERATIE NOODLAN DING" luidt de titel van een boeiende serie waarin beschre ven wordt hoe elf Fransen, negen mannen en twee vrou wen, ergens in donker Afrika aan de grond worden gezet en daar moeten leven onder de zelfde omstandigheden als de overlevenden van een vlieg ramp. „DAT GEBEURDE IN MIJN VAKANTIE" is de naam van een rubriek, die onze lezers zelf zullen moeten vullen. Wij vragen hen ons te. schrijven wat zij in hun vakantie beleefd hebben. ..ZO LEEFT HET JONGE GE ZIN IN NEDERLAND?" is het- onderwerp van een reportage- serie. waarin een onzer ver slaggevers de moeilijkheden en wellicht ook de vreugde'" van een aantal jonge gezinnen be schrijft. Enkele deskundigen zullen be schouwingen wijden aan de UTOMA TISERING en in een serie artikelen de verschillende aspecten van de automatisering :n het hedriifsleven bespreken \an KERKBOUW in ons land "al regelmatig aandacht wor den geschonken. Op verzoek van,ve!e lezers zal de grammo- 'nonrubriek. in een wat gewij zigde gedaante." wederom gere- reld verschijnen. .MENSEN MET WEINIG TTTD". is een reportage over °en aantal vakbondsbestuur ders. Over al deze onderwerpen kunt u nu, of binnenkort, lezen in ons blad. verkeerswet op enkele punten te wij zigen. De voorstellen houden het vol gende in: J Bjj het. nemen van maatregelen op het gebied van het wegverkeer hoeft voortaan niet meer altijd overleg te worden gepleegd met de colleges van Ged. Staten. Dit werkt namelijk vaak zeer vertragend. In geval van re gionale maatregelen blijft de minister bevoegd overleg te plegen met Ged. Staten. 2 De mogelijkheid wordt geopend, dat bij gerechtelijke intrekking van hel rijbewijs de tijd, dat het rijbewijs ai hangende de zaak in beslag was geno men, wordt aigetrokken. De minister wil hier een analoge toestand bereiken met de aftrek van voorarrest, g Voor het houden van wedstrijden met bepaalde voertuigen op de weg is thans rijkstoestemming nodig. Voor gesteld wordt, alleen rijkstoestemming noodzakelijk te stellen ingeval rijks wegen in het parcours zijn opgenomen in de andere gevallen wordt dan vol staan met toestemming van provincie of gemeentehestuur. Behalve het rijden na gebruik van alcohol wil de minister nu ook hel rijden na gebruik van „andere stoffen, waardoor de rijvaardigheid kan wor den verminderd" strafbaar stellen Weliswaar kan thans in zo'n geval een véroordeling worden uitgesproken op grond van het algemene veiligheids artikel. doeh de sancties daarop zün veel minder zwaar dan op het rijder, onder Invloed. Deze discrepantie wil de minister wegnemen. Politierechter„Onmisbaar" (Van een onzer verslaggevers) Een 27-jarige metselaar uit Bilthoven is er gisteren voor dé Utrechtse politie rechter „genadig" afgekomen omdat hij in de nieuwbouw werkt. De man had in het Dijnselbos bij Zeist enige gereedschappen uit een bouwkeet gestolen en de officier \'an Justitie had daarom twee maanden on voorwaardelijk geëist. Het was overi gens de vüfde maal in zjjn leven dat de metselaar als verdachte voor de balie stond. De politierechter echter zei geen spelbreker te willen zjjn door een zo onmisbare vakman in deze tijd van woningnood tijdelijk aan de woning bouw te onttrekken. Het bleef b|j een geldboete van dertig gulden of zes da gen hechtenis. ELF Frmsm, negen marmol en twee vrouwen, hebben vn een onherbergzame streèk^m Frans Equatoriaal'Afrika, ini Kameroennegentien dagén onVf der dezelfde omstandigheden geleefd als, de passagiers van een vUegtüig,' ddt daar -eéri noodlanding zou hebben geV; maakt. Zij kregen te .kampeh: met het verraderlijke. Xtimaatj met kaaimanhen en Amazone» mieren, met stormen en malaria. Zij streden tegen de hongerden-, de eenzaamheid. De groep stond ofrder streng medisch toezicht,'want de be doeling van deze „operatie- noodlanding" was, dé weten schap in staat te stellen gege vens te verzamelen over dé reacties van hen, die plotseling in een afgelegen gebied, geheel,, geïsoleerd, het hoofd moeten bieden aan onbekende gevaren/: Ve leden der expeditie heb ben, van hun avonturen vele herinneringen behouden, .ver-, makelijke of dramatische. Clou-] de Ch'apeau, de leider van de „operatie-noodlanding"heeft zijn belevenissen verzameld in', een dagboek, met de publikaiiéj waarvan ivij heden elders jhi deze editie een aanvang maken. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Christian Plneau, is vrijdag avond laat In Washington aangekomen. De Franse minister zal ondermeer besprekingen voeren met zjjn Ameri kaanse collega John Foster Dulles over de Amerikaan»* wapenzendingen aan JordaottL Senator laakt regering De democratische senator Herman Talmadge heeft zich gisteren achter gouverneur Faubus geplaatst in de af faire der school-integratie in ittie Rock, Arkansas. Het feit dat de gou verneur de hulp van de Nationale G^rde had ingeroepen om „vrede en rust te handhaven" achtte de senator een juist, en wettige beslissing. Talmadge verklaarde o.m.: „De re gering tracht door aanmatiging cn misbruik van de federale macht de plaatselijke en staats-regeringen uit fe hollen. Hiertegen dienen de plaatselij ke en staats-instanties zich met kracht te weer te stellen. Wij zijn hard op weg een politiestaat te worden." Zoals men weet, heeft president Eisenhower een beroep gedaan op gouverneur Faubus om zich te schik ken in de beslissing van het Federale Hof en de integratie doorgang te doen vinden. De president heeft zijn vakan tie onderbroken om op het Witte Huis besprekingen te kunnen «oeren over het gebeurde in Little Rock. Op de Haarlemmerdijk in Amster- dam is het 14-jarige meisje M. V; toen zij met haar 13-jarige vriendin M. de R de rijweg overstak door een motor gegrepen. Zij werd zo ernstig gewond dat zij op weg naar het zie kenhuis is overleden. M. de R. werd twintig meter meegesleept en gewond. Een passerende bromfietser kreeg glas l in het gezicht, maar kon na genees kundige behandeling ter plaatse naar huis terugkeren. De motorrijder krees - geen letseL

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1