M. Ruppert over stijging prijsindexcijfer: „Zwakste schouders niet het zwaarst belasten' Aalsmeers tiende corso asthouden aan Duitse eenheid" Wat meer wind mg* 1 Loonsanering bouwbedrij f SUURHOFF WIJS T ONTWERP-CAO AF Nieuw beraad nu noodzakelijk Eisenhower tot Syrië: aag geen agressie 29 Fransen bij treinongeluk omgekomen Veel hangt af regenngsplannen I ernemers Marijke onder de Poolse functionaris had in Frankrijk „levenslang tegoed DE loonsanering in het bouw ed. studenten door koude omgekomen Na ongeval overleden SLACHTOFFERS OP DE WEG FAUBUS HOUDT BEEN STUF Griep-epidemie ih marinekamp MAANDAG 9 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3786 Uitgesloten Senaatscommissie V.S.: K Ar Svriselie reacties Gelijk percentage Rassenkwestie 3 u de bon in de irouw-advertentie van zaterdag jl. al doorgegeven aan een gezin, waar nog geen christelijk dag- blad komt Doet u het alsnog Dank u In elk christelijk gezin behoort een christe lijke courant Directeur: H. DE RUIG Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT im^&^'4 echtend Senst 18.30—19.30 u. Telef 362569 Lange Kerkstraat ath d2s2S2 (Geldig tot morgenavond) VERANDERLIJKE BEWOLKING Veranderlijke bewolking. Op de meeste plaatsen droog weer. Matige, in de kustprovincies tijdelijk vrij krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.08 Maan op: 19.13 Onder: 19.09 Onder: 7.31 (Van een onzer verslaggevers) T beiders ail lililllllllillllli(li[li[|||||||llllllillli|||||||?|inil|linii!|ii|||||iiin PEN algemene loonronde op dit ogenblik moet toch wel zeer onge- wenst worden geacht. Gevreesd moet worden, dat binnen af- zienbare tiid ons volk als geheel en de arbeidende stand in het bij. zonder me een dergelijke maatregel niet zal zijn opgeschoten. Het belangrijkste is ten slotte wat men van liet loon kopen kan Dit zei ons de heer M. Ruppert, voorzitter van het Chr. Nationaal m jdens een onderhoud dat wij zaterdag met hem had- den naar aanlei ling van de gevaarlijke stijging van het prijsindex cijfer* voor de kosten van het levensonderhoud gedurende de laatste maanden. -voorzitter bleek van oordeel dat, als 't maar even kan, een< algemene loonronde moet worden voorkomen. Een bijzonder pro bleem vormen echter de mensen met lage inkomens, die met een std opgroeiende kinderen rond moeten komen van een loon van f55 d 6o per week. De positie van deze groep zal het CNV scherp in het oog houden, want nu reeds dragen zij de zwaarste lasten. :Un welke maatregelen de regering In het vooruitzicht stelt. En ten slotte geldt het hier niet een zaak van de ar beiders alleen, maar ook van de on uners en het bedrijfsleven als ge- Overleg met de werkgevers over Op welke wijze kan iets gedaan wor-l ~*:e zaIdns nodiz zijn. den voor deze allerzwakste groep in <^le veraer pag. 3, 7e kol.) onze samenleving? En dan zonder dat het totaal van de nationale bestedin gen toeneemt? Hoewel het beraad over dit probleem binnen de kring van de Chr. Vakbeweging nog niet is afge lopen, zijn er toch verschillende we gen mogelijk naar een oplossing. Als eerste mogelijkheid zag de heer.^. Ruppert een onüaagdrukken van het prijspeil. Voor brood, groenten en aardappelen lijkt een prijsdaling niet uitgesloten nu het seizoen vergevor derd is. Daarnaast moet gedacht wor den aan artikelen als koffie, thee, sul ker en wol, al .moet men zich er hier bij van bewust blijven, dat de zgn. „wegingscoèfficient" voor het index cijfer van deze produkten niet zo groot fs. Een tweede mogelijkheid Is gelegen op het terrein van de kinderbijslagen, terwijl er ook nog wel andere oplos singen denkbaar zijn. Zoals gezegd ls hierover in CNV-kring het beraad nog gaande, waarbij de heer Ruppert in tussen nadrukkelijk liet uitkomen, dat het beleid van de Chr. Vakbeweging beslissend beïnvloed zal worden door beantwoording van de vraag of ook andere en sterkere groepen van de bevolking bereid zullen zijn een of Ier' te brengen. Wat de ontwikkeling van het in dexcijfer betreft, meende de aeer Ruppert dat het vrijwel uitgesloten moet worden geacht, dat dit in de rest van dit jaar nog een aanzienlijke daling zal te zien geven. Men mag wel aannemen dat het indexcijfer per 15 augustus jl. is opgelopen tot ca. 118 (15 juli: 118), omdat hierin thans de hogere huren en de verhoogde suikerprijs moesten worden verwerkt, in januari 1957 hebben de vakeen- tralen aan de regering meegedeeld, dat het Indexcijfer gedurende dit jaar zich gemiddeld op 112 zou moeten bewegen met als eindcijfer 114 en dat bij over- schrijding hiervan het loonvraagstuk IZ*/-vmiyin nn TvtinCAC opnieuw aan de orde zou kunnen wor- AV.UIlJ.llci 111 CU UliUOCO den gesteld. Hoewel dus de vakbewe-j Op dienstreis in arrest Witold Chomentowsky, een hoge Poolse functionaris die 2 september jl. in Parijs aankwam en die in Frankrijk, Belgie en Nederland, zou onderhande len over de aankoop van televisie-ap- paratuur,- is eind vorige week, op het ogenblik dat hij op het vliegveld Le riourget naar Nederland zou vertrek ken gearresteerd. Dit geschiedde op grond van het feit, dat hij in juni 1945 door een Franse^ rechtbank wegens heulen met de vijand tot levenslang dwangarbeid werd veroordeeld. Chomentowsky moest voor zijn rege ring de mogelijkheden bestuderen van een contract met bepaalde Franse fir ma's voor de levering van materiaal bestemd voor de bouw van televisie- anders, Hij zou zich naar Rotterdam 'egeven om contact op te nemen met vertegenwoordigers van een Neder landse firma. De Pool is voor en tijdens de tweede wereldoorlog lange tyd in Frankrijk geweest. In een vandaag gepubliceerd rap port zegt de subcommissie uit de "Ame rikaanse Senaat voor ontwapening, dat de vier grote mogendheden santen met Duitsland een nieuwe poging rnc-eten doen, om door onderhandelin gen de hereniging van Duitsland tot stand te brengen. „De verdeeldheid van Duitsland en de agressieve aard van communistiseh- China zyn de twee belangrijkste po litieke problemen, die verhinderen dat voortgang wordt gemaakt met de controle der bewapeningen" aldus het rapport. Het rapport zegt verder, dat noch de westelijke, noch de Russische poli tiek op het ogenblik voldoende soe pel is om voortgang te maken met de hereniging van Duitsland. De subcommissie is van mening dat de Ver Staten, de Sowjet Unie En geland en Frankrijk samen met Duits land zo spoedig mogelijk een nieuwe poging raceten doei! om over de Duit se eenheid te onderhandelen. ÜêèIW (Van een onzer verslaggevers) bedrijf is" voorlopig weer op de lange'baan geschoven: "Dat ïs de conclusie, die men trekken moet uit de nota, die minister Suurhoff heeft opgesteld over de concept-CAO voor de bouwnijver heid, waarover de besprekingen reeds maandenlang aan de gang waren. De minister van Sociale Zaker reeft de vertegenwoordigers van bouwbedrijf doen weten, dat de concept-CAO in haar huidige vorm niet aanvaardbaar is. Hij noopt dat beide partijen met na dere voorstellen zullen willen ko men, want ook de regering acht een loonsanering in het bouwbe drijf gewenst. Volgens de minister zou gepoogd moeten worden over de Inhoud van een nieuwe (andere) CAO overeen stemming te bereiken, terwijl het tijdstip van invoering zodanig geko zen zou moeten worden, dat "de dan geldende omstandigheden de toe passing van het contract niet in ge vaar brengen. Uiteraard zal ook over eenstemming verkregen moeten wor den met de ministers van Economi sche Zaken en van Volkshuisvesting over de doorberekening. ging bevoegd is het gesprek over «en loonsverhoging aan de orde te steUen, is het volgens de heer Ruppert vel dei vraag of het verstandig zou zijn van fit. fnPQPri;flllWPT,<ï die bevoegdheid gebruik te maken. ztliUuU lUCoLllvU u H u Op dit moment Iiifet dat althans on cewenst. Wij zijn nog niet klaar met ons beraad. De sociaal-economische dienst van het CNV ls nog volop aan de gang. Bovendien is van groot be- 'ang, wat de inhoud zal zijn van de aanstaande Troonrede en van de- Mil joenen-Nota. Voor men met de be sinning voort kan gaan, moet bekend Bezinning j Het Aalsmeers Bloemencorso heeft za- Het stoffelijk overschot van twee Nederlandse studenten en een West- duitse douanebeambte, die sinds 28 augustus in het gebied van de Grossve- nediger in Oostenrijk werden vermist, zaterdag gevonden. Oostenrijkse Alpenjagers en leden van reddingsploegen hebben de lijken aangetroffen op 2.805 meter hoogte. De chame» warms geheel d®°r wondering van prinses Maryice. R r rÏijL en Z^n ff ~\5 *f Op het middenveld werd een vrolijk M,ddel e"de 24-jarige E. *pe, oprevoerd> dat ook al weer be_ Hot eówf'f®?*11»*' l'e at trekking had op de in het corso nit- Het schijnt dat de slachtoffers, nadat j ?ebeeide opercttcs. De blo(sm,.Mhow terdag zün tiende „verjaardag" ge vierd met een feest van kleur an schoonheid in het Olympisch Stadion te Amsterdam temidden van 45.000 toeschouwers, onder wie enkele ho ge gasten. Daar waren allereerst H.M. koningin Juliana en prinses Marijke. In haar gezelschap: minis ter Drees en de burgemeesters van Amsterdam en Aalsmeer, de heren Van Hall en Loggers met hun echt genoten. Over de groene grasmat van het sta dion, die versierd was met moza ïeken van dahlia's en gladiolen, wiegden twintig luxe wagens en vijfentwintig praalwagens, dit keer onder het motto „Bloem en Ope rette", Het pronkstuk van dit corso was de wagen „Hans en Grietje", die de eerste prijs met lof en de zilveren eremedaille van de Koningin kreeg. Van opvallende pracht was ook „De Vogelbandelaar", waarop in een kooi van bloemen vogels nit Artis werden meegevoerd. Deze praal wagen vooral bad de intense be wondering van prinses Marijke verdwaald waren, nog geprobeerd hebben met hun blote handen een hut w de sneeuw te bouwen. Zy zijn echter door de koude om het leven gekomen. Het is niet bekend waar en wanneer de Nederlanders de Duitser ontmoet hebben, die in een ander deel van dit berggebied vermist werd. eindigde met een indrukwekkende vlaggenparade. Toen begon in een zomerse regenbui da terugtocht naar Aalsmeer langs tienduizenden, die zich reeds uren tevoreu van een goed plaatsje langs de route hadden verzekerd. Aan de verwondingen, opgelopen donderdagavond tijdens een verkeers ongeluk in Barneveld, ls vrijdagavond laat ln een ziekenhuis te Amersfoort overleden de 48-jarige mevrouw E. Kuyt uit Leuvenum bij Ermelo. PRESIDENT Eisenhower van de Verenigde Staten heeft zaterdag een krachtige verklaring over het Midden-Oosten uitgegeven, waarin hij zegt te hopen, „dat het internationale communisme Syrië niet tot daden van agressie zal brengen tegen zün baren en dat het volk van Syrië wat zal doen om de bezorgdheid weg te nemen, die door de recente gebeurtenissen is ver oorzaakt-'-' Eisenhower zegt opnieuw het Midden-Oosten te zullen beschermen tegen het gevaar van communisti sche agressie en ondermijning. Zijn verklaring werd zaterdag aan de pers voorgelezen door Foster Dul les, nadat deze en enige andere re geringsfunctionarissen een onder houd van twee uur met Eisenhower hadden gehad. De Syrische pers en de Syrische re gering hebben de verklaring van Ei senhower gisteren over het algemeen gekenschetst als een „voorspel van anti-Syrische" agressie van de Ver. Staten". Het Syrische kabinet kwam in een spoedzitting bijeen om de „agressieve plannen van de V. S." te bespreken. werkgevers en werknemers in he President Koewatly van Syrië zei, dat er „niets waar is van de bewerin gen, dat de Sowjet-Unie thans een overheersende positie in Syrië in neemt". „Wü zijn Arabische nationalisten en geen communisten," aldus Koewatly. President Nasser van Egypte heeft verklaard dat „alle politieke economi sche en militaire hulpbronnen van Egypte ter beschikking staan van Sy rië tn zün strijd die ook de onze is, 4e strijd van het gehele Arabische na tionalisme." B Gisteravond is een personenauto geslipt op de Meerveldhovenseweg te Eindhoven, waardoor de wagen in botsing kwam met een tegenligger. De bestuurder, de 33-jarige W. van Gen- nip uit Eindhoven overleed in het zie kenhuis. Mevr. Van Gennip, een zus ter en zwager en twee kinderen wer den gewond. In Tivoli onder de gemeente Geldrop is de 49-jarige bromfietser M. A. Thaens uit Geldrop aangereden door een personenauto. De man kwam met het hoofd tegen een paal terecht Hij ls gisteravond overleden. Op de Bosseheweg onder Best reed gistermiddag de motorrijder J. van de Bungelaar uit Tilburg, doordat hij plotseling naar links week, in volle vaart tegen een tegenliggende auto. Hy ls in een ziekenhuis overleden, zyn duo-passagiere V. kreeg zware ver wondingen. De nota van de minister resultaat van het in juli op hoog niveau gevoerd overleg is in de kringen van de bouwwereld met grote teleurstelling ontvangen. Op allerlei punten blijkt de minister bezwaar te hebben tegen de inhoud van de opgestelde CAO, waar over de besprekingen meer dan een jaar geleden reeds begonnen. Over de basisuurlonen zegt de mi nister In zijn npta ó.a. dat,het op zich zelf juist kan /orden geacht, dat in het bouwbedrUf niet langer kan wor den volstaan met de driedelingronge schoolden, geoefenden en geschool den. Logisch gevolg daarvan is echter, dat een aanvang moet worden ge maakt met de bestudering van een werkciassiflcatie, de methode van in. troductie bij werkgevers en werkne mers en de invoering ervan in de praktijk. Geruime tyd ls daarvoor no dig volgens de minister. Voorlopig zou kunnen worden volstaan met het on derzoek van twee functies per groep. litdien zou blijken, aldus de minis ter, dat een bepaalde functie hoger moet worden beloond, kan dit nog niet betekenen, dat alle vijf groepen in de zelfde- mate moeten worden opgetrok ken- Niet uitgesloten moet immers worden geacht, dat bepaalde functies in een lagere functiegroep terechtko men, omdat door invoering van ma chines het karakter van het werk totaal van inhoud Is veranderd. (Als voor beelden worden genoemd de grond werker en de opperman, die door in voering van de dragline, de laadschop, do bulldozer en do lift geheel anders werken dan vroeger). By Nozières-Bripncm in Zuid- Frankrijk is zaterdag de sneltrein Parijs—Nines ontspoord. Het on-- geluk dat gebeurde doordat de trein met een te grote snelheid over een wissel reedheeft aan 29 personen het leven gekost. Op deze luchtfoto is duidelijk de enorme ravage te zien die werd aangericht. Het grootste bezwaar tegen de voor stellen acht de minister dat alle groe pen met ongeveer een gelijk percen tage omhooggaan. De aangevoerde ar gumenten (schaarste op de arbeids markt, seizoenwerkloosheid, hoger on gevalsrisico, werken onder ongunstige omstandigheden, gebrekltige kleed- en eetverblijven) acht de minister niet aanvaardbaar. Schaarste op de arbeidsmarkt doet zich overal elders voor en daaruit kan geen claim ontstaan voor hoger Joon Voorts zyn volgens de minister de laatste jaren reeds belangrijke verbe teringen ingevoerd (vorstverlet b.v.) die het reële inkomen van de arbeiders deden stijgen, verbeteringen die elders ir, de industrie niet plaats vonden, zo- dat men daar onmiddellijk op de WW- wet is aangewezen. Zie verder pag. 3, 4e kol.) c? e. EefL,f,rn?tig spoorongeluk in Zuid- Frankrijk heeft zaterdag aan 29"- men sen, voorzover bekend allen Fransen, het leven gekost, terwijlter 35.min <jf *5®®^ ernstig gewond werden eh een vijftigtal licht gewond. De slachtoffers $aren voornamelijk vakantiegangers die met een sneltrein uit Parys naar Nlmes terugkeerden Op 28 km. van Nimes reed de trein ondanks waarschuwingsborden met grote snelheid over een wissel in het stationnetje van Nozieres-Brignon, waardoor de locomotief, de kolenwa gen, twee bagagewagens, het postrij- tmg en vier wagons met reizigers ont spoorden en omsloegen. Het is neg niet *nd waarom de machinist niet vaart geminderd had tot 30 km per uur, zoals de waarschuwingsborden in verband met herstelwerkzaamheden aangaven. De machinist en de stoker bleven on gedeerd. De gouverneur van de Amerikaanse staat Arkansas, Oval Faubus, heeft zondagavond /oor de televisie -.-er klaar d, dat hij het cordon van troepen van de nationale garde om het gemeen telijk lyceum in Little Rock handhaaft. Toen men hem vroeg wat er zal ge beuren als de federale politie zal trach ten de negerleerlingen door het om het lyceum geplaatste cordon te brengen antwoordde Faubus: „Ik hoop van harte, dat niemand door een kogel ge troffen wordt." Zoals bekend heeft de federale rechter Davles bevolen, dat de rassenintegratie voortgang moet vin den. Advertentie De 30-jarige Haarlemse vrouw A. L.- v. M.. die ervan wordt verdacht haar zeven maanden oude zoontje om het leven te hebben gebracht heeft vrij dag. na een confrontatie met haar man, haar veronderstelling herroepen, dat de vader de moord zou kunnen hebben gepleegd. ïïou^-.di? reeds t¥t,ee maanden i hechtenis is. houdt, ofschoon de be wijzen tegen haar ziin nog steeds haar onschuld vol. In het marinekamp-Hilversum is een griepepidemie uitgebroken, die echter Seen gevaarlijk karakter draagt. Van de 2000 recruten die hun opleiding-In het kamp genieten zijn er 350 ziek. In- niddels is er .di de patiënten een ver- Naar/men ons 21/ ,®eWe hebben de officieren van gezondheid kans gezien de toestand in te houden, zonder dat er hulp van buiten nodig is. Algemene loonronde op dit moment ongewenst Gedurende het weekeinde stroomde kou dere polaire lucht West-Europa, binnen. De warme lucht, waarin zaterdag in het zuid oosten van ons land maximumtemperaturen van 25 graden voorkwamen, werd verdre ven naar centraal Europa. lii de warme lucht ontstond zondag boven Zufd-Duftsland een klein storingsgebied, waardoor het front werd vertraagd en de regenintensiteit langs het front tydeiyk toenam. Vooral in Midden-Frankrijk, Bel gië, het zuidoosten van ons land en West- D uitstand vielen plaatselijk vrij grote hoe veelheden. vett. van de oceaan afkomstig nogearnk- gebicd breidde zich, na het wegtrekken van de storing, over Frankrijk naar het Alpen gebied uit, inmiddels is een nieuwe depressie ten westen van scnotland aangekomen. Deze gaat vergezeld van een frontensysteem dat vanmorgen op de Britse eilanden regen veroorzaakte. De activiteit van het front neemt echter af. Wel zal het in onze omge ving de wind uit zuidwest tot zuid wat doen toenemen. ëw Be» van do fraaiste praalwagen» van het tiende Aaismeerse bloemencorso, zaterdag in het stadion te Amsterdam: „Die Czardas Fiirstin". ad- alfVians nn.fprflatr a.iln tiend* ..vepiaardae" ce- H.M. de Koningin en prinses MariJKe begaven zich naar het middenveld van het stadion om de praatwagens van het Aaismeerse corso te bewonderen. 9 j t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1