Cursussen voor huisvrouwen Inlichtingen gevonden voorwerpen Maasland Rus tegen auto' Schepen opgelegd in Ylaardingse haven k Volkswagenbus tegen auto r Nieuwe E.H.B.0.-cursus Bromfietser kreeg koord van vlaggemast-om nek P.P.S.C.'s resultaten Overval op benzine station in Den Haag MAASSLUIS Barendrecht Depothouder - verdacht van verduistering - gearresteerd Burgerlijke stand van Rotterdam Maandag 9 september 1937 Ond ernemingsraad geïnstalleerd NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Wisselende korfbal- resultaten AFSCHEID EN INTREDE Lj Kosteloze inenting Burgerlijke stand van Schiedam V isserijberichten VLAARDINGEN. De commissie voor huishoudelijke en gezinsvoorlich- ting organiseert weer cursussen voor de huisvrouwen en aanstaande huisvrouwen van Vlaardingen. Op de naaicursussen van 8 lessen, die ieder 2% uur duren, leert men zelf naaien en knippen. Ook is er een kookcursus, waarop «en leert een goede maaltijd te bereiden van wei nig geld. Er zijn verder nog cursussen in voorbereiding voor speelgoed maken, uiterlijke verzorging en woninginrich ting. Aanmelding en informatie 11 sep tember van 1012 uur in Excelsior, Oosthavenkade 10. Openingsavond met „Praatje over de voorlichting in Vlaardingen". modeshow van zelfvervaardigde kleding, film, enz. op maandag 16 september in Excelsior om acht uur 's avonds. Tegen alle verwachting in is HBSS tegen TSB nogal goed voor de dag gekomen. Vt(j- wel de gehele wedstrijd heeft HBSS eert licht overwicht gehad, hetgeen wel blijkt uit het aantal hoekschoppen 1 tegen 3. In de 42ste minuut doelpuntte TSB v. Bokket 0-1. Vijf minuten voor het einde maakt Scheffers voor HBSS uit een hoek schop gelijk 1-1. De zeer lichte maar wel bewegelijke voorhoede van HBSS miste nog het doorzet ten. anders had HBSS zeker de wedstrijd gewonnen. Dit gelijke spel was ruimschoots verdiend. Al met at een wedstrijd rijk aan spanning en middelmatig peil. VLAARDINGEN Bij de N.V. Ge reedschappen fabriek 'Gérfa, te Vlaardin gen, heeft de heer J. L. Jonker, direc teur, de ondernemingsraad geïnstalleerd. Deze raad bestaat uit de volgende le den beambten J. Stolk (C.N.V.) en L. C. Roukema (NVV), niet-leidinggevend per soneel van de fabricage-afdelingen H. Bakhuys, A. B. Parievliet, M. de Rui ter (allen N.V.V.) en O. Veldt CK.A.B.) De heer Veldt werd gekozen tot secre taris en de heer mr. E. D. Kraan treedt op als toegevoegd secretaris. De heer W, Bénard. adjunct-directeur van Gerfa, fungeert als voorzitter van de onderne mingsraad. Beroepen te Akkerwoude: K. Abels- ma te Marken; door de provinciale kerkvergadering van Friesland tot pre dikant voor buitengewone werkzaam heden (directeur vormingscentrum De Oorsprong te St. Nicolaasga): H. A, Denkers te Oosterzee: door de gene rale synode tot prediking voor buiten gewone werkzaamheden (secretaris jeugdwerk Nea. Christen-Studenten vereniging): vik. G. J. Bosman te Nijmegen. Aangenomen naar Blauwkapel-Groe- nekan: B. Haverkamp te Nieuw-Lek- kerland. GEREFORMEERDE KERKEN Tweetal te Stadskanaal en Stadska- naal-Pekelderweg: C. Mak Azn. te Roden en H. Veenstra te Veenwoud- sterwal. Beroepen te Errtnven: dr. M. Feitsma te Oenkerk. Aangenomen naar Smilde: G. S. Oegema te Zutphen. Niet meer. Kand. H, J. Koffrie te Ede verzoekt cms mee te delen, dat hij geen beroepen meer overweging kan nemen. GEREF. KERKEN (ond. art. 31) Beroepen te Nijverdal, Hoek (Z.) en Schouwerzijl: kand. C. Bijl te Pernis (verbeterd bericht). CHRISTELIJK GEREF. KERKEN Bedankt voor Vlissingen: J. M. Vis ser te Dokkum. VLAARDINGEN. Met ingang van heden is door de politie een andere re geling getroffen met betrekking tot ge vonden voorwerpen. Het aangeven van gevonden voorwerpen zal da/gelijks ge durende 24 uur kunnen geschieden aan het bureau van politie. Het afhalen van verloren voorwerpen, alsmede het verstrekken van inlichtin gen over gevonden voorwerpen uitslui tend plaats op iedere werkdag (behalve zaterdag) van 14.3015.30 uur. Het publiek wordt verzocht zich aan deze tijden te houden, wil men zich een vergeefse gang naar het politiebu reau besparen. *"*_Aan het Helissantplein te' Schiedam reed vrijdagavond een volkswagenbus tegen een - stilstaande auto. De bus werd zwaar be- schadlgd, de auto licht. Het busje werd bestuurd door de 20-Jarlge D. v. B., die -rijles kreeg van de monteur K. L. K. Van B. kwam op een gegeven moment f met de voet klem te zitten onder* het gas- pedaal. Daardoor kon de wagen niet meer i Worden gestopt. Met een gekneusde voet werd de bestuurder naar het Gemeente- Ziekenhuis gebracht. De Instructeur kreeg een. proces-verbaal. MAASLAND De Maaslandse korf ballers zün hun eerste competitiemiddag met wisselend succes beonnen. Zoals verwacht mocht worden wist het eerste twaalftal van OBO te winnen van ögran- je-Nassau 2 uit Vlaardinen. Het Maas landse spel was iets verrassender en over het geheel ook iets zekerder dan van de gasten, die overigens goéd party gaven en zeker een tegenpuntje hadden verdiend. Reeds voor de pauze werd de stand bereikt, die ook de einduitslag werd: 30 vcior ODO. Het tweede en derde twaalftal van ODO, die in de zelfde klasse zijn ingedeeld, kwamen tegen elkaar uit en in deze ontmoeting trok het sterkere ODO 2 vanzelfsprekend aan het langste eind. Toch bleek, dat beide twaalftallen elkaar niet zo heel veel in kracht ontlopen hetgeen ook uit de uitslag bleek: 63 voor ODO 2, na dat de rust met 51 was ingegaan. De A-junioren vonden in Oranje Nas- sou A een pittige tegenstander. Aanvan kelijk ging de strijd nog gelijk op (11 tot aan de rust), maar na de pauze brachten de sterkere Vlaardingers hun overwicht geleidelijk aan in cijfers tot uiting: zij wonnen met 6—-1. De B-ju nioren speelden in Maassluis tag<en de junioren van die club, die na hun kam pioenschap van vorig jaar nu in de B- klasse bepaald te sterk zün ingedeeld. De ODO-jeugd verlor met 7—0. VLAARDINGEN. Het is ook voor de scheepvaart een slappe tijd. In de Koningin Wilhelminahaven te Vlaar dingen liggen nu al drie schepen op vracht te wachten. In de eerste plaats ligt daar het ss. JENIFER JANE, een Panamees vracht schip van 3300 ton. Dit schip ligt reeds vanaf 12 augustus opgelegd. Voorts is daar de TRAVE, een Duitse tanklichter van bijna 1200 ton» Vanaf 18 augustus wacht ze al op vracht en als gevolg hier- van heelt ook de Duitse sleepboot de SONDBRBURG geen werk. Deze sleper moet namelijk de tanklichter trekken. Ook zaterdag is er weer een tanker opgelegd. Ds. B. C. Bouwen zal op 15 septem ber afscheid nemen van de hervorm de gemeente te Erichem en op 22 sep tember zijn intrede doen te Baren- d recht, Ds. J. G. van leperen zal op 22 sep tember afscheid nemen van de her vormde gemeente te Wemeldinge en op 29 september zijn intrede doen te Torheide a. Zee. Kand. J. W. de Roo uit Ruinerwold zal op 22- september door prof. dr. K. Dijk van Amsterdam worden bevestigd als predikant van de Gereformeerde kerk te Sellingen. SCHIEDAM. Aan het Melissant. .plein te Schiedam reed vrijdagavond een voikswagenbus tegen een stilstaan de auto. De bus werd zwaar beschadigd, de auto licht. Het busje werd bestuurd door de 20- jarige d. v. B„ die rijles kreeg van de -monteur K. L. K. Van B. kwam op een gegeven moment ipet de voet Idem te zitten onder het "gaspedaal. Daardoor kon de wagen niet 'ineer worden gestopt. Met een gekneus- fde voet werd de bestuurder naar het Ge meente Ziekenhuis gebracht, de leer meester kreeg een proces verbaal. notarieel, examen 's-Gravenhage, 7 sept. Voor "het nota rieel examen, eerste gedeelte, zijn geslaagd F G Peters te Baarle-ÏTassau N.-Br.) en H C Feikema te Texel, -9p vrijdag 13 september 1957 bestaat é'r gelegenheid tot kosteloze inenting voor kinderen beneden het jaar in het wijkcentrum Nieuwland, Dr. Wibaut- plein 129. 7t-*De pokkeninenting zal geschieden tus- rsen 15.30 en 16 uur; die tegen difterie, jcinkhoest en tetanus tussen 16.15 en 16.45 uur. Gelieve trouwboekje of ge- .boortebewijs mee te brengen. Woensdag 11 september begint in het Rode Kruisgehöuw, Lange Nieuwst raat 1$7 te Schiedam weer de nieuwe E.H. F-O.-cursus onder leiding van het Rode Kruis. Ook de leden van de colonne zijn dan weer voor het eerst aanwezig. Aan vang ora half acht. VLAARDINGEN. De Vlaardingse smalfilmclub belegt woensdagavond 8 uur een bijeenkomst in het zaaltje van café-restaurant Mes. De Rotterdammer B. J. R. R. li, die met zijn bromfiets op de Rotterdamse dijk achter het benzinestation omreed. Kreeg een over het pad hangend koord van een vlaggemast om de nek. De man Wist zich aan zijn bromfiets vastte hou- dén, waardoor de vlaggemast brak. De bromfiets raakte in de wegberm en werd •licht beschadigd. De berijder kreeg schaafwonden aan bals én handen. Het eerste elftal heeft het tegen MFB joiet kunnen bolwerken en verloor met '&=-2. De eerste helft liet geen goed spel zien, daar de spelers der beide ploegen nog niet op elkaar ingespeeld waren. MFb was iets sterker en na 20 min. buitten zij dit uit in een doelpunt, welke ontstond door een fout in de achterhoede .van PPSC. 10. Na de rust was het direct weer MPD dat ten aanval trok, hetgeen na 5 min. spelen reeds een doelpunt opleverde. (2—0) .Hierna ging. het spel heen en weer en -bij een goede uitval van PPSC gaf <v. d. Bnde de keeper van MFB geen w schy'n van kans (21). Hierdoor kwam .--JPPSC meer in de aanval. Met nog ;,ca. 15 min. te spelen kwam één der spelers van MFB in het strafschop- '\gebied te vallen en werd een vrije trap toegekend, waaruit bun derde doelpunt ontstond 31. .ic^Vijf min. voor het einde maakte ■O. Boertje van PPSC er nog 32 van. - Rieraiede eindigde de wedstrijd, die door ."dé scheidsrechter goed geleid werd. jPPSC had-1 invaller. - De verdere uitslagen zyn: 3 HBSS 4—PPSC 2 0—2, PPSC 3GTB 3 - 2 MW 3—PPSC 4 1—6, Vulc./ZwaL 2 - L-P#SC 5 44, PPSC a—Slod a 0—3, „VPPSC b—Schiedam b 8-0, PPSC c— HBSS c 3—1. Zaterdagmiddag omstreeks kwart voor twee botsten op de hoek van de Groot Hertoglnnelaan en de Conradkade een tramwagen van lijn II tegen een tramwagen van lijn 15. Drie personen liepen bij deze botsing lichte (verwon dingen op. Het onderzoek wees uit, dat de rem men van de tramwagens in orde waren. Vermoed wordt, dateen bedieningsfont is gemaakt. Een tramstel van lijn 11, bestuurd door de 35-jarige J. G. van B, uit de Thomsonlaan, reed in de richting van het station Holland Spoor.'Bij de halte op de hoek van de Conradkade en de Groot Hertoglnnelaan moest het tram- ■stel stoppen, maar de wagens reden door. Op dat moment was juist een tramstel van lijn 15, bestuurd door de 33-jarige J. P. A. uit de Engelenburg straat, in de richting van de' Zuider- parklaan op de Groot Hertoglnnelaan vertrokken. De motorwagen van Ujn 11 hotste te gen de bijwagen vao lijn 15. Beide wa gens liepen uit de rails. Een passagiere van Ujn 15, de 57-ja- rlge mevrouw H. C. B.-B. uit de Kop pelstokstraat en twee passagiers van lijn 15, de 50-jarige H. h. B. van de Meppeiweg en de 53-jarige F. F. F, nit de Copemicnsstraat, liepen Uchte ver wondingen op. Zij werden In het zieken huis behandeld. De verkeerspolitie verzoekt personen, die op het voorbalkon van de tramwa gens stonden zich te melden voor het geven van inlichtingen. De drie mannen, die in de nacht van vrijdag op zaterdag te Den Haag wer den. aangehouden, wegens hun poging tot beroving van een .benzinepompbe diende op de Lijnbaan, hebben ver klaard dat zij geen overval in de zin hadden. Zij wilden slechts een grapje uilhalen. Er is niet kunnen lijken, dat zij ook debet zijn aan de andere over vallen op benzinestations. De 41-jarige depóthouder R. van T. uit Rotterdam is verdacht van verduistering, door de politie opgesloten. Van T. was depóthouder van een verffabriek in Gro ningen. Reeds in het begin van het jaar had hij een tekort van f 1600, hetgeen echter op belofte werd gepardonneerd. Thans had de depóthouder weer een tekort, nu van enige duizenden guldens. Uit een onderzoek is gebleken, dat de man door verkeerde manipulaties in deze moeilijkheden is gekomen. Hy schijnt verschillende bedragen te, hebben ge ïncasseerd, die hem niet tekwamen' en eveneens zou hij opbrengsten van ver koop van goederen in eigen, zak hebben gestoken. Geboren: Johannes, z.v. A. van Ifijk en 5f. j. van Gooi. Jacobus W. F. z.v. A. T. Géeve en A- van der Stel. Mlrsnda A. A. d.v. a. de Jager en A. M. Klos Johannes 3. If. z.v. Vf. J. van Rh (Sn en J. J. J. de 'Groot. Arnold, z.v. H. C. Aartae en R. Koaapen. Herlbertus J. z.v. J. van der Tol en T. Weitenbere. Overleden: J E. Bombouts. 74 Jr. j^ceuwenDunt" w j» _v i TO. j Bakker 85 J* C v 0«, man v C Rood «at: 60 J, H Glaser vr geh gew m P Wit- tnondt 88 j, J de Vrijcrman v ACool 68 J. J-Reuvers man «eb gew ro M Dekker ee j, v t l N.°LeU '68 J J C -w m B C Nauwels 88 i. J C j, gew m W Jaaz. 46 J, C H M de Neef 78 j.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2