Niet het ergste op regering accountants toe Tito verwelkomt Gomoelka in Belgrado „Zijn wij dan niet in staat ons zelf te helpen? Boilenkwekers akkoord VS: Help Hongarije door morele drukl Wordt resolutie aangenomen f DRUK NEEMT TOE Lonen in de mijnen Russisch veto tegen Z.-Korea in V.N. PARLEMENTAIR INDUSTRIEBEZOEK 1957 BEGONNEN KAMERLEDEN BEZOEKEN INDUSTRIEËN Toenemende kans op regen Papegaai gestrand in Diemen DOEL VAN ACTIE FJV. i Cassatieberoep van? Zwarte Ruiter j verworpen Adres van Hongaren aan regering 3 DINSDAG 10 SEPTEMBER 1957 r VIJFTIENDE JAARGANG No. 3781 r r Hindernissen Negentienjarig meisje verdwenen Wet getekend A-GRIEP TE DELFT. ONDER STUDENTEN JJEBT u de bon in de Trouw-advertenüe van zaterdag jl. al doorgegeven aan een chrgezinwaar nog geen christelijk dag blad komt? Doet u het alsnogDank u! In elk christelijk gezin behoort eed christe- lijke courant. Botterdam; Witte de Wlthstraat 30 Telef 115700 f4 11 Postbus 1112 - Postgiro No' 424519 KJachtendienst abonnementen 18.3019.30 o. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 11*5700 '«-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 Lï Postbus 1091 Postgiro No. 424887 KJachtendienst 18.3019.30 u. Telef Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Tellfoon 67882 ttrSLf1 Cent per *^eek- 1 2 65 Per maand. f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG MEER WIND V. '.-V Overwegend zwaar bewolkt met.ai en toe regen, voorst ln het westen en noorden van het land. Aanvankelijk matige, later krachtige tot harde wind tussen zuid en zuidwest. Weinig verandering ln temperatuur. Morgen: Zon op: 6.09 Maan op: 19.35^ onder: 19.07 onder: 8:35; - Hoofdredacteur: Dr. J. A. B. J. S. BRUINS SLOT DE ontwapeningsconferentie te Lon den is de weg gegaan van alle ontwapeningsconferenties sinds het einde van de eerste wereldoorlog. Zij Is mislukt. Dat betekent dat de spanning blijft, dat de bewapeningswedloop blijft en dat de gevaren blijven. Dat betekent derhalve dat de ge schiedenis blijft zoals ze was. En hiermede worden wij geconfron teerd met een in-trieste zaak. Het mis lukken van deze ontwapeningsconfe rentie betekent dat wij het in de in ternationale verhoudingen in de we reld niet voor elkaar kunnen krijgen. Wie zou daar niet bedroefd om zijn? EN toch is er ook een andere kant aan deze zaak. En dat is deze. Een 'ontwapenings conferentie kan alleen maar slagen als de deelnemers allen te goeder trouw zijn. Als zij allen werkelijk de vrede willen. Wanneer men aan die gezind heid bij een of meer der deelnemers zou moeten twijfelen kan een ontwa peningsconferentie een groot gevaar betekenen. Dan kan zij ertoe leiden dat de goeijwillenden hun hoofd in de strop van de kwaadwillenden steken. Gedurende^de Londense conferentie heeft het meermalen geschenen alsof iets dergelijks zou plaatsvinden. Soms leek ons de Amerikaanse poli tiek geïnspireerd op een al te goed van vertrouwen zijn. Een zeker opti misme ten aanzien van de Russische gezindheid en de P.ussische doelstel lingen kwam in de Amerikaanse hou ding somtijds tot uiting. WIJ hebben met dat optimisme in het verleden leergeld betaald. Het was een soortgelijk optimisme dat président Roosevelt op de conferentie van Yalta heeft bezield, ten gevolge waarvan heel Midden- en Oost-Europa onder de Russische macht werden ge steld. Wij hebben liever een mislukte ont wapeningsconferentie dan een z.g. ge daagde conferentie, maar die de weg opent om ook West-Europa onder de Russische knoet te brengen. En daarom is het maar goed dat de Londense conferentie achter de rug is. Al- is zij dan niet geslaagd, datgene wat erger is dan een niet-geslaagde conferentie, een nederlaag Is voorko men. En daar zijn we dankbaar voor. "Misschien zal' iémand zeggen: -U-^s dan.dankbaar voor iets negatiefs. En la dat ni alles wat u over deze zaak te-zeggen hebt? Waar blijft dan het perspectief? Wij moeten daarin eerlijk zijn. Sléchts wie de .blinddoek, van een hu manistisch aardsgezind optimisme voor .zijn ogen heeft kan de ernst van de ontwikkeling der wereldgeschiedenis miskennen en zijn hoop stellen op riet- staven, die de hapd doorboren. Maar het optimisme van de christen ligt op een ander vlak. Het ligt in de belijdenis dat alle dingen, heel de we reldgeschiedenis, in de hand des Her én liggen en dat zonder Zijn wil, geen schepselzich roeren of bewegen kan. Het ligt in de belijdenis van Gods Almacht en het Koningschap van Christus. Het optimisme van de christen vindt uitdrukking in zijn gebed, zijn gebed om de vrede, maar vooral in zijn ge bed om de gerechtigheid, om de komst van het Koninkrijk Gods. Het dagelijks bestuur der KVP is nadrukkelijk van oordeel, dat de prio riteit van de mijnarbeld behoort te worden aanvaard. Het bestuur erkent daarbij tevens het element van de verbondenheid tussen ondergrondse en bovengrondse arbeid. Het spreekt de hoop en de verwachting uit, dat de regering hét een en ander ten volle cal laten wegen by haar beslissing ten aanzien van de arbeidsvoorwaarden oer mijnwerkers en daarbij alle gewicht ai toekennen aan de zelfstandigheid van de Mijn Industrie Raad binnen het kader van bet landsbelang. Bovenstaande verklaring heeft het dagelijks bestuur der KVP gisteren uit gegeven na een bijeenkomst met ver tegenwoordigers der kath. Tweede- Kam er-fractie, van het bestuur der kring Limburg en de Statenkring Heer len der KVP. Deze bijeenkomst was bédoeld om zich nader te oriënteren met betrekking tot de beslissingen van de MIR over de arbeidsvoorwaarden der mijnwerkers. Zoals bekend is, moet de minister van Economische Zaken over een deel dezer beslissingen zijn standpunt nog bepalen. De Russische afgevaardigde In de Veiligheidsraad, Sobolen, Heeft gister avond zijn veto uitgesproken over een Zuidkoreaanse aanvraag tot lidmaat schap van de Verenigde Naties. De overige tien leden van de Veilig heidsraad stemden voor. Ruim 160- leden van de beide Kamers der Staten-Generaal brengen deze week een bezoek aan een groot aantal industriële bedrijven in ons land. Het is voor de derde maal, dat zij op uitno diging van de vier samenwer kende ondernemersorganisaties een dergelijke reis ondernemen. De eerste parlementaire reis langs onze industrieën was in 1951, de tweede in 1954. Bé er varingen, toen opgedaan, waren van dien aard, dat deze ontmoe ting tussen leden van het parle ment en de industrie thans wordt herhaald, De belangstelling is. dit jaar. mede door de uitbrei ding van de beide kamers, zo groot, dat de deelnemers in twee g en moesten worden ver- fl» lii. Eén groep gaat bedrijven in het midden en het oosten van het land bezoeken, de andere groep richt zich naar onderne mingen "in het westen en zuiden van het land, na een gezamen lijk bezoek aan de Kon. Ned. Hoogovens te IJmuiden, waarbij ook prins Bemhard aanwezig is. V. ïV*> DE leider van de Poolse communis tische partij, Wladislaw Gomoel ka, en de Poolse premier Cyrankle- wïcz Zijn vanmorgen per vliegtuig in Belgrado aangekomen voor besprekin gen met president Tito van Joegosla vië. De Poolse leiders werden bij hun aankomst begroet door Tito, de Joego slavische vice-presidenten Kardelj en Rankovitsj, de minister van Buiten landse Zaken Popovitsj en andere hooggeplaatste Joegoslavische autori teiten. Een militaire kapel speelde de volksliederen. Na elkaar de hand te hebben ge schud inspecteerden Tito, Gomoelka en Cyrankiewicz de erewacht die bij het vliegveld stond opgesteld. De Poolse ministers Rapacki en Ochab maken de reis ook mee. SEDERT 1951, het jaar van het eerste parlementaire industrie- bezoek, is het volume van de industriële produktie met bijna 50 procent gestegen en dat van de industriële export met 60 procent. Er hebben 110.000 personen meer hun plaats in onze bedrijven ge vonden. Dat alles is vooral mogelijk geweest, doordat voor een be drag van ruim 12 miljard gulden in de industriële bedrijven werd geïnvesteerd. Dit deelde de heer T. J. Twijnstra, voorzitter van de contactcom missie van het Verbond van Nederlandse Werkgevers, het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, het Kath. Verbond van Werkgevers vakverenigingen en het verbond van Prot. Chr. Werkgevers in Ne derland, gisteravond mede in zijn rede in de ontvangstzaal van de K.N.S.M. in Amsterdam ter opening van het parlementair industrie- bezoek 1957. De heer Twijnstra bracht ook de economische en financiële moeilijkheden in óns land van de laatste tijd ter sprake, „wy hebben de plicht de inflatoire ontwikkelingen binnen onze eigen grenzen een halt ioe te roepen," zei hy. „Het Is echter gemakkeiyker de middelen aan te geven, die daartoe dienstig zouden zijn, dan ze ook in de praktijk werkelijk toe te passen. Men zegt wel eens, dat inflatie als de zonde is: iedereen is ertegen, maar ze gaat door. De regering, de volksvertegenwoordiging, de ondernemers en de arbeiders zullen in samen werking de onaangename maatregelen moeten willen nemen en doorvoeren, die zullen kunnen leiden tot een herstel van het evenwicht, waarop alleen een gezonde'gemeenschap gedijen kan. Het zou bijzonder bedroevend zijn, wanneer wij tot dc conclusie zouden komen, dat wij niet in staat zonden zyn ons zelf te helpen," aldus de heer Twijnstra.- De heer Twijnstra zei in zijn wel komstwoord, dat deze derde reis van parlementsleden langs een aantal Nederlandse industrieën geen herha ling zonder meer van vórige bezoeken is. De Nederlandse industrie toont reeds thans weer een ander gezicht dan drie of zes jaar geleden, evenals de omstandigheden, die voortdurend wis selen" en die een snelle aanpassing noodzakelijk maken. Ook in de toe komst zullen aanzienlijke investeringen noodzakelijk: zijn en de snelle ontwik keling van dé techniek automatise ring en de toepassing van de kern energie zal toenemend, zware eisen .stellen om de 'bedreven de ontwikke- linjjr-te dóenbyboüden, die door de internationale concurrentie wordt ge dicteerd. „Wanneer thans zich de noodzaak voordoet van een. beperking der be stedingen ook in de industrie, dan kan dit niet anders worden gezien dan als een markeren van de pas om na het hervinden van een gezond evenwicht met hernieuwde kracht de expansie van onze volkshuishouding voort te zetten," aldus voegde hij hier aan toe. „Voor de ondernemer zijn de beper kingen niet andern dan hindemissen op de weg, die hij voor zich ziet en rem men voor zijn activiteit en zyn ener gie." De heer Twijnstra vestigde voorts de aandacht op de groeiende belangstel ling, die in de industriële ondernemin gen kan worden waargenomen voor de menselijke verhoudingen. „De mens zo veel mogeiyk te betrekken in wat er om hem heen gebeurt in de samenle ving, zowel als in de directe omgeving waarin hij zijn arbeid verricht, schijnt mij een maatschappelijk belang van de eerste orde," zei hij. Over de groei naar een gemeen schappelijke Europese markt zei de heer Twijnstra tot de parlementsleden, dat de industrie van regering en volks vertegenwoordiging vraagt ernstig re kening te houden met de specifieke belangen van Nederland, dat in veler lei opzicht in vergelijking met de part ners-landen een eigen economische structuur'vertoont. Zie verder p=er. 4, 7e kol.) Masmdag passeerde eeo rug van hoge luchtdrak Nederland, België en Weft-Frank, rijk in oostelijke richting. Hetgeen verge zeld ging van opklaringen. Deze werd ge volgd door een in betekenis afnemend front van een volgende oceaandepressie, waarvan de kern langzaam langs Schotland naar het noordoosten trekt. Onder Invloed hiervan nam ln ons land de bewolking toe, vooral tn de kustprovincies. Op de oceaan is de depressleactlvltelt aan bet toenemen. In de frontale zone tussen koude poialre lucht welke langs Groenland het noordelijk dee van de oceaan opstroonide en warme voch tige subtropische lncht. welke langs de flank van een uitgestrekt hogednikgebied bij de Azoren naar bet oosten stroomt, nam heden morgen een storing op ongeveer 1000 km ten zuidwesten van Ierland tamelijk snel ln diepte toe. Verwacht mag worden dat deze zich woensdag vergezeld van een uitgestrekte regenzone in oostelijke richting over do Britse eilanden zal uitbreiden waardoor ook in ons land de kans op-.regen toeneemt. Het onbestendige weer zal nog verscheidene dagen voortduren. (Van onze correspondent) Op de boerderij van de heer A. Struik aan de Oud-Diemerlaan 177 te Diemen is gistermiddag een papegaai komen aanvliegen. Het beestje is groen gekleurd met een gele kop en heeft blauw met rode vleugels. Het is gestrand in de bomen en is door de veehouder naar beneden gehaald ln afwachting van de eigenaar. .PRIJZEN SIERGEWASSEN (Van onze correspondent) De Koninkiyke Algemene Vereniging voor Bloembollencultuur heeft zich ln de buitengewone vergadering, die gis termorgen te Haarlem werd gehouden, met 1065 van de 1609 stemmen nitge- sproken vóór het door het hoofdbe stuur'ondersteunde voorstel der com missie vaij bijstand van het produkt- schap voor siergewassen, om de bin nenlandse nieuwe prijzen te fetellen op 90% van de kostprijs. De voorzitter van het hoofdbestuur, jonkheer mr. dr. O. F. A. H. van Nispen tot Pannerden, was tevoren uitvoerig ingegaan op tal van vragen die door de afgevaardigden naar vo ren werden gebracht. Onder meer werd de opmerking ge maakt, dat men bij het waarderen van de kostprijs ook om het overschot moest denken. De heer Van Nispen was van mening, dat men niet bang moet zijn voor te grote overschotten, al heeft men aan sommige veilingen inderdaad wel een surplus, o.a. door de bijzonder goede oogst. Ook de speciale prijspolitiek, - die trouwens door al onze nabuurlanden wordt gevoerd, is hieraan niet vreemd. Er waren tevens enkele bezwaren tegen het feit, dat het Landbouwkun dig Economisch Instituut (L.E.I.) de kostprijzen berekent in het goedkoopst producerende gebifd. Tijdens de vergadering werd voorts gediscussieerd over punt 5 van het voorstel, handelende over de uitzonde ringsklasse, omdat diverse tegenstan ders hierop hun stem hadden geba seerd.. Toch leek in het algemeen het vertrouwen in het hoofdbestuur door dit punt, waarover slechts nog met voorbehoud gesproken kon worden, niet te zijn aangetast. Prins Bemhard heeft gisteren ln Amsterdam een pleidooi gehou den voor eerlijkheid en oprecht heid in financiële zaken, tijdens dé opening van Het zevende internationale accountantscon- gres. BUna 3000 accountants nit veertig landen luisterden naar de rede van de Prins, die er de aan dacht voor vroeg, dat het beroep van de acconntant als het ware omringd is door een atmosfeer van materialisme. Voor een ver slag van de openingsbUeenkomst van het congres zie pagina 3. De hoofdinspecteur van politie te Beverwijk verzoekt te worden bekend gemaakt met de verblijfplaats van de 19-jarige Maria Antonia Kabalt, die in de nacht van zondag 1 september op maandag 2 september 1957 in opgewon den toestand de ouderlijke woning heeft, verlaten en sindsdien verdwenen is. Een ongeluk wordt gevreesd. Signalement: lang 1.68 m. tenger Dóstuur. smal bleek gelaat, groen bruine ogen. donkerblond balf-lang haar. Zii is gekleed ln een roze overgooier en draagt.een petrolkleurige poplm jasje, voorzien van een houtie-touwtje sluiting en-een capuchon. Inlichtingen te verstrekken aan de politie te Beverwijk. Telefoon: K 2510- 3800. (Telegrafisch van onze correspondent te New York) WIJ KUNNEN Hongarije helpen door morele druk en niet door gewapende actie". Dit is de grondgedachte van Amerika's actie die ten doel heeft in de speciale zitting van de Algemene Ver gadering der V.N. van vandaag een resolutie te dóen aannemen» waarin voorgesteld wordt om de voorzitter van de Assemblee,- prins Wan van Thailand, naar Moskou en Boedapest te zenden om;-te trachten alsnog gedaan te krijgen, dat gehoor wordt gegeven aan de resoluties van de Ver. Naties inzake Hongarije. - De speciale vergadering behandelt het verslag van 150.000 woor den van de speciale commissie van de Ver. Naties inzake Hongarije. De commissie, die de. Hongaarse vrij heidsstrijd en de onderdrukking door de Sowjet-Unie heeft - onderzocht be staat nit Ceylon, Tunis, Denemarken, Australië en Uruguay. Zti kwam una niem tot de conclusie, dat de spontane nationale vryheldsstrya van het Hon gaarse volk werd' neergeslagen door massieve gewapende interventie door de Sowjet-Unie met de bedoeling tn te grtipen in de Hongaarse aangelegen heden. In kringen van de Amerikaanse delegatie is men goedsmoeds dat de resolutie, die de Sowj et-handelingen in Hongarije veroordeelt en de onderzoekcommissie handhaaft de vereiste tweederde meerderheid zal verwerven. Een Amerikaanse woordvoerder ver zekerde ons: „Ik kan me niet voorstel len, dat iemand met een goed geweten tegen de resolutie kan stemmen. Het aantal mede-voorstellers, waartoe Ne derland behoort, is de laatste dagen voortdurend gestegen;" Hoewel Amerika erkent, dat de actie in de Ver. Naties weinig hoop biedt op praktische resultaten voor het Hon gaarse volk, poogt men de zaak levend te houden als een voortdurende waar schuwing tegen de „vriendschap" -vaar. de Sowjet-Unie. &i De Hoge Raad heeft vandaag hét cassatieberoep van H. G. (de Zwéirte, Ruiter) uit MierlorHout verworpen'; rechtshof in 's-Hertögënbosch véroorr Hij was in hoger beroep door het ge deeld tot vijftien jaar gevangenisstraf met ter beschikkingstellingvan de regering wegens verscheidene misdrij ven, onder andere "de overval op het postkantoor te Ravenstein. G. was degene, die enige tijd 'ge leden ontsnapte uit het Huis vaniiBêL',' waring te Scheveningen waarna ;;hy in Rotterdam weer gearresteerd: werd.;. Het arrest is conform de onlangs melde conclusie van de procureur- generaal. (mme SBïïÏÏ DE-FEDERALE rechter in de Amerikaanse staat Arkansas, Da- vies, heeft opdracht gegeven gou verneur Orval Faubus van Arkan sas bij rechterlijk bevel te'ver bieden zich te verzetten tegen de toelating van negers tot de scho len in Little Rock. Het departe ment van Justitie zal de opdracht van rechter Davies waarschijnlijk vandaag nog uitvoeren. Als gouverneur Faubus dit bevel negeert zal hi! zich bloot stellen aan vervolging wegens ongehoorzaamheid aan de federale rechtbank. Troepen van de nationale garde staan nog steeds om het gemeentelijk lyceum in Little Rock geschaard. Inmiddels hebben zich ook in an dere Amerikaanse steden incidenten voorgedaan toén negerleerlingen de lessen wilden volgen in scholen die tot nu toe alleen door blanken werden bezocht. In een school in- Nashville in de Amerikaanse staat Tennessee is maan dagavond een lading dynamiet ont ploft, waardoor de school ernstig werd beschadigd. Deze school, die eerst alleen door blanke kinderen werd bezocht, was onlangs begonnen met het toelaten van negerkinderen, in overeenstem ming met de opheffing van de rassen scheiding op scholen door het opper- gerechtshof der Ver. Staten. Aan de ontploffing was een onrus tige dag voorafgegaan. Slechts enkele uren tevoren had de politie een schreeuwende menigte voorstanders van de rassenscheiding uiteengedre ven. De demonstranten vernielden auto's waarin negers reden. Te Birmingham in Alabama is een troep volwassen blanken een neger- dominee te lijf gegaan, toen deze voor een middelbare school uit zijn auto stapte om neger-scholieren voor het eerst naar de „blanke school" te bren gen. De predikant, ds. Shuttleworth, voorzitter van de chr. beweging voor de menselijke rechten in Alabama, werd verscheidene keren tegen de grond geslagen, maar slaagde er ten slotte ln in zijn auto te klimmen en weg te rijden. President Elsenhower heeft maan dag het wetsontwerp betreffende de burgerrechten getekend, waarin het recht van de Amerikaanse neger-bur gers, om by verkiezingen van hun stemrecht gebruik te maken, wordt be schermd. Namens de Nederlandse afdeling van de Federatie van Hongaarse vluchtelingen heeft de heer Paul Zol- tan voorzitter dezer afdeling, aan de minister-president, dr. W. Drees, een adres aangeboden. In dit adres, dat door de minister president persoonlijk in ontvangst werd genomen, wordt aan de Nederlandse regering verzocht om in de algemene vergadering van de Verenigde Naties, die vandaag is be gonnen, met kracht te willen opkomen voor de vrijheid en het recht van het Hongaarse volk. Tevens wordt in dit adres dank uitgesproken voor het geen de Nederlandse regering tot dus ver voor het Hongaarse volk heeft gedaan. D© grootste tankwagen in Nederland is gisteren door de KLM op Schiphol ln dienst gesteld. Be trekker'met op legger Is veertien meter lang en heeft een capaciteit van drieëntwintigdal-;: zend liter. Per minuut kan door twei» slangen-1600 liter in dé vllegtnlgtanks worden gepompt. (Advertentie) Aspirin £*4*s/ Onder de studenten van. de TèeH- nïsche Hogeschool te Delft zijn geval len van de z.g. Aziatische griep,gecon stateerd. De ziekte komt voor zowel onder de ouderejaars ais onder hen, die zich dezer dagen voor het "eerst aan de hogeschool lieten inschrijven. Hoe groot het aantal zieken is -kon de hogeschoolarts, de heer 27. A» Bolt, ons niet mededelen, aangezien de zie ken zich ook tot hun huisarts kunnen 'wenden en niet uitsluitend op dé hoge- schooiarts zijn aangewezen. Zeker Is echter dat enige tientallen studenten ziek te bed liggen en de ziekte zich, door het intensieve contact ia deze groentijd, vry snel uitbreidt Enige ouderejaars hebben zich reeds voor het examen moeten terugtrekken. De ziekte, welke een goedaardig ka rakter heeft, schijnt zich het eerst te hebben geopenbaard bij leden van het Delftsch Studenten Corps. Er zijn onder hen al vrij veel gevallen bekend ;ge~ worden. i\i Industriële bloei onmiskenbaar maar inflatie dreigt 1

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1