automaten? Lang gesprek tussen Soekarno en Hatta Onderhoud van beslissend karakter MARKEN spoedig eiland-af Resolutie van 36 landen Y.N. BESPREKEN „HONGARIJE" ■ËmEigf Faubus nóg deze maand voor rechter A-GRIEP NEEMT TOE, VOORAL IN LIMBURG Scholen gesloten in Valkenburg. Opnieuw regen Chroestsjew contra Zjoekow Stiefdochter met mes gestoken EEN GEWIN voor het gezin CONFERENTIE IN DJAKARTA Hongaar beschuldigt Deen Andersen1 H Geringe daling van deviezenvoorraad Weer mislukte proef mét raket in V.S. WOENSDAG 11 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3781 r Boodschap Twee kampioenen Partijcelleii Geschilpunt ;i; Botterdam. Witte de Withatrmit 30 Telet 115700 (4 L> J?8*®13*» No. 424518 abonnementen 18.30—19,30 u. Zaterdags 17—18 tuur Telefoon 11*5700 'f-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef 1834*7 ro 11 Postbus 1091 r Postgiro No 424m U ^TébeL 362569 N. Sdüedam: L^ge W B-TeTl!£n S per week. f 2sf%TmS, t 7S0 per kwartaaL^^ te nummers 15 cent. Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) ONBESTENDIG. Veranderlijke bewolking en perioden met bnien. Over wegend krachtige tot harde wind tussen zuidwest en west. Dezelide temperaturen als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 6.11 Maan op: 19,59 Onder: 19.05 Onder; 9.40 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT ROEN VAN FR1NSTERER heeft Q in 1851 gemeend de strekking van bet door Thorbecke ingediende ont- werp-Gemeeatewet zo te moeten sa menvatten, dat daardoor plaatselijke automaten en centrale autocraten zou den worden gevormd. Het kan niet worden ontkend, dat Groen van Prinsterer wel wat al te «omber Is geweest in zijn voorspelling en dat rich onder de vigueur van de meer dan honderd jaar oude gemeen tewet ln ons land een zelfstandig ge meentewezen heeft ontwikkeld als «chier nergens ter wereld gevtnden wordt. Zeker is echter ook, dat de gemeen telijke autonomie, in grondwet en ge meentewet verankerd, in de achter ons liggende eeuw meer dan eens is be dreigd. En momenteel verkeren we in een toestand, waarin het gevaar dreigt, dat de gemeentebesturen als plaatselijke automaten zich slechts hebben te houden aan hetgeen de cen trale autocraten voorschrijven. Geen wonder dan ook, dat zich de laatste tijd stemmen doen horen, die waarschuwen tegen de aanslagen op de gemeentelijke zelfstandigheid. Rot terdams burgemeester heeft enkele weken geleden de gang van zaken een gevaar voor de democratie genoemd, DE nota over de bestedings- en in vesteringsbeperking, welke B. en W. van Den Haag de vorige week aan de gemeenteraad hebben aangeboden, doet duidelijk zien voor welke grote moeilijkheden de gemeenten en in het bijzonder de grote gemeenten, ge plaatst zijn. Al zal het Rijk niet, zoals aanvan kelijk de bedoeling was, overgaan tot verlagingvan het uitkeringspercenta ge uit het Gemeentefonds, het hand haven van dat percentage op 145 be tekent voor de gemeenten een ernsti ge belemmering. Op deze wijze dwingt dé regering de gemeenten tot bezuini ging, aangezien nu geen compensatie wordt verkregen vroor de toegenomen personeelslasten als gevolg van. de door de regering genomen maatrege len in verband met A.O.W.-premie en huurverhoging. Er is destijds scherp verzet'geweest tegén het beleid van minister Lief- tinck, die een bedrag van f 278.000.000, dat rechtstreeks aan de gemeenten toekwam wegens overschotten uit het Gemeentefonds over de jaren 1948 1950, geblokkeerd hield. De Tweede Kamer heeft toen duidelijk te verstaan gegeven, dat zij die politiek niet kon goedkeuren, omdat het hier ging om gelden, waarop de gemeenten recht konden doen gelden. De financiële ver houding tussen Rijk en gemeenten, zo als deze sedert 1929 is geregeld, heeft de gemeenten toch al veel meer dan daarvoor afhankelijk gemaakt van het Rijk. De voornaamste belastingbron nen werden aan de gemeenten ontno men. Daartegenover mochten de ge meenten rekenen op een. uitkering uit het Gemeentefonds. Maar dan is het onjuist, indien het Rijk niet uitkeert hetgeen vqjgens de strekking der wet aan de gemeenten toekomt. Indien de gemeenten thans door handhaving van het uitkeringspercen tage op 145 er niet in slagen hun be grotingen sluitend te maken, zijn zij aangewezen op subjectieve uitkerin gen, met de daaraanverbonden con sequentie, dat het Rijk de gemeenten bepaalde maatregelen gaat voorschrij ven, met als gevolg een nog verder gaande Inperking van de gemeentelij ke autonomie. LLE belangrijke figuren, die een rol spelen in de binnenlandse crisis in Indonesië, waren gistermorgen in Djakarta verzameld bü te opening van de nationale conferentie tussen de centrale regering en 21 provincies en andere gebiedsdelen van de Indone sische archipel. De ongeveer tweehonderd deelnemers, onder wie president Soe- karno en oud-viee-president Mohammed Hatta, zullen trachten de grondslagen te leggen voor een plan tot herstel van de normale betrekkingen tussen het centrum en de buitengewesten. Dit is de eerste bijeenkomst op nationaal niveau ter bespreking van de grieven van de buitengewesten, sinds luitenant-kolonel Ahmad Hoessein in december vorig jaar door het overnemen van de macht in Midden-Sumatra, de" stoot gaf voor soortgelijke acties in andere provincies. De openingsplechtigheid werd geleid door premier Djoeanda, die betoogde, dat de huidige chaotische toestand in het land de positie van Indonesië in de Ver. Naties in gevaar zou kunnen bren gen, juist nu de kwestie Nieuw-Gui- nea hier weer ter sprake wordt ge bracht. „Wif moeten de wegen en midde len vinden", zo vervolgde de pre mier, „om een tweespalt, die land en volk in gevaar zou' brengen, te voorkomen. Wy moeten terugkeren, naar de geest van de onafhankelijk heidsproclamatie van 1945. Er blijft geen andere manier over. Indien wij daarin -niet slagen, zal de situatie "hebben ontmoet, "hebben woensdag In KMSSS DJOEANDA nog gevaarlijker worden" Zowel Soekarno als Hatta richtten een afzonderlijke boodschap tot de con ferentie, waarin zij ook bij de deel nemers aandrongen op terugkeer naar de geest van de onafhankelijkheids proclamatie. PRESIDENT Srekarno en de voor malige vice-president Mohammed Hatta, die sinds lange tüd van elkaar zijn vervreemd en elkaar sinds decem ber jongstleden alleen maar bij offi ciële gelegenheden een enkele maal het Merdeka-paleis een gesprek van twee uur gehad over de chaotische toe stand in de jonge republiek, Deze ontmoeting was tot stand ge bracht door premier Djoeanda en werd behalve door deze zelf ook nog bijge woond door de drie vice-premiers en de chef-staf van het leger, generaal- majoor Nasoution. Na de bijeenkomst werd geen com muniqué verstrekt, doch politieke krin gen in Djakarta menen, dat de bespre king een beslissend karakter droeg. Soekarno en Hatta kwamen bijeen, nadat vrijwel alle deelnemers aan het nationdle overleg tossen de centrale regering en de buitengewesten hadden aangedrongen op een hernieuwde sa menwerking tussen de twee leiders, die twaalf jaar geleden "gezamenliik de onafhankelijkheid van Indonesië af kondigden. De dagbladen in Djakarta bestempel den i gisteren Hatta als de kampioen van de ontevreden en anti-communis tische buitengewesten, terwiil Soe karno werd aangeduid als de kam pioen van Java, waar 50 miljoen van de in totaal 80 miljoen zielen tel lende bevolking van Indonesië leeft en waar de communisten by de jongste regionale verkiezingen grote winsten boekten. Volgens kringen uit deelnemers aan de conferentie, hebben vrijwel alle de legatieleiders, die tot dusver bet woord hebben gevoerd, verklaard dat herstel van de samenwerking tussen Soekarno en Hatta de enige manier zou zijn om de huidige gecompliceerde problemen tussen de centrale regering en de bui tengewesten en de legerproblemen op te lossen De enige verklaring, die over het resultaat van het gesprek tussen Soe karno en Hatta werd gehoord, was vrij vaag. Gevraagd naar de uitslag van het onderhond, zei Soekarno sleehts, dat deze „goed" was. Aan de pers zei Soekarno: „Ik ben optimistisch, zoals altijd". HU weigerde echter op bijzon derheden in te gaan. ENRY CABOT LODGE, rlkaanse afgevaardigde PLAATST de bestedingsbeperking de gemeenten voor moeilijkheden nog erger is het met de Investerings beperking. De regering kan wel voor schrijven, dat de Investeringen be perkt moeten worden tot het niveau van 1955, doch het is duidelijk, dat na leving van dit voorschrift catastrofale gevolgen kan hebben. Ook in dit op zicht spreekt de nota van het Haagse College van B. en W. weer duidelijke taal. In 1955 investeerde de residentie rond f 87,5 miljoen, voor 1957 was een bedrag aan investeringen geraamd van 156 miljoen. Rekening houdende met de noodzaak van investeringsbe perking hebben B. en W. laatstge noemd bedrag teruggebracht tot ƒ129 miljoen. Verder menen zij niet te kunnen gaan. Zoals het met Den Haag gaat, gaat few iok in vele andere gemeenten. De gemeente Schiedam investeerde in 1956 ongeveer 23.330.000,--, waarvan 12 miljoen of 51,4 pet. voor rekening Van de woningbouw kwam. In het eer ste halfjaar 1957 bedroeg de investe ring S.295.000,waarvan voor wo ningbouw 6.960.000,-, of 74,8 pet. Het is wel duidelijk, dat beperking van in vesteringen ernstige vertraging in de woningbouw ten gevolge zal hebben. De impasse, waarin de gemeenten thans verkeren, kan slechts doorbro ken worden door maatregelen van de regering. Op wel,re -wijze1 deze zich voorstelt de gemeenten uit de nood te helpen is nog steeds niet bekend. Ver wacht mag worden, dat volgende week dinsdag in de miljoenennota ophelde ring gegeven ral worden. Dan zal moe- Hef einde van Marken als eiland in zicht. De dijk ten noorden van Durgerdam is nu zo ver gevorderd, dat de Gouwzee ten zuiden van Marken over enige weken afgesloten is. Op de foto: De aanleg van de dijk met op de achtergrond vaag zichtbaar Marken. ten blijken of de regering de gemeen telijke zelfstandigheid als een kostbaar goed wil bewaren, dan wel of zij nog verder wil gaan op de weg van cen tralisatie. Het feit, dat in het algemeen het le ven van de gemeenten veel meer be heerst wordt door de Rijksoverheid dan vroeger, dreigt bij vele gemeen ten te voeren tot een apathische lijde lijkheidshouding. Nodig zal daarom zijn een prikkeling van het verant woordelijkheidsbesef bij de gemeente besturen, maar dan z:1 de regering ook metterdaad moeten tonen, dat zij handhaving van de gemeentelijke zelf standigheid bevorderen wil Niemand zal volstrekte onafhanke lijkheid van de gemeenten tegenover het centraal gezag verlangen. Maar het mag niet zo worden, dat we plaat selijke automaten krijgen, die be diend worden dbor centrale autocra ten, de Ame- b» de Verenigde Naties heeft gisteravond in de algemene vergadering, die voor een speelhal debat over de Hongaarse kwestie bijeenkwam, namens 36" tan den een resolutie Ingediend waarin de Sow jet-Unie wordt veroordeeld we-, geas het neerslaan" jan de .Hongaarse opstand eind-vorig Jaar. - De resolutie stelt voor "dat de ver gadering haar voorzitter, prins Wan van Thailand, machtigt maatregelen te nemen die hii nodig acht om de vroegere aanbevelingen van de As serablée ten aanzien van Hongarije uitgevoerd te krijgen. Na aen rede v&m Cabot Lodge kwam de Hongaarse gedelegeerde Peter Mod aan het woord. De werkzaamheden van de vpi- mogendheden-commissie van de V.N, waren zijns inziens in strijd met hst handvest der Verenigde Naties, terwijl het rapport „onnauwkeurigheden en lasten" bevatte. .Wat in Hongarije ge beurde vorig jaar. is slechts een kwestie die dit land zelf aangaat", al dus Mod. Mod verklaarde dat de Deen Alslng Andersen, die voorzitter is van de spe ciale commissie der V.N. voor Honga rije. indertijd de bezetting van Dene marken voor de Duitsërs vergemak kelijkt heeft. Mod noemde het ken merkend voor het rapport van deze commissie dat de voorzitter intertui* als Deens minister van DetensW de bezettingen door de nazi's vergemak kelijkt heeft Inderdaad Is het optre den van Andersen gedurende deze pe riode In Denemarken heftig gekritl- S6Karl Eskelund. de "Deense afgevaar digde bii de V.N. betitelde de uitla tingen van*Modd als „laster Hii zei dat de Deense regering al tn Hongaarse kranten aanwijzingen haa gevonden dat misschien een persoon lijke aanval op Andersen gedaan zou worden. „Er Is geep grond voor deze opmerkingen en het is niet decent de ze aanval over te brengen naar deze verheven Assemblée". aldus Eskelund. Minister Luns. die dinsdag aan boord van het passagiersschip He de France in New York aankwam om de bijzon dere zitting van de Assemblée over Hongarije bii te wonen, verklaarde te genover verslaggevers dat Nederland „aen zeer krachtig en ondubbelzinnig standpunt van de Verenigde Naties in zake» Hongarije" voorstaat. Na de sterke afneming van» de goud en deviezenvoorraad van De Neder- landsche Bank gedurende de laatste weken, tot een bedrag van gemiddeld '140 miljoen gulden per week, 1» de deviezenvoorraad ln de afgelppen week slechts met f 16.2 miljoen gedaald. De daling is dus belangryk kleiner geworden en nog van sléchts geringe betekenis. Ook verder maakt de week staat van De Nederlandsche Bank een betere indruk. De kasmiddcren van het rijk zijn niet onbelangrijk toegenomen en de bankbiljettencirculatie vertoon de een sterke inkrimping. (AduertentieJ io&té in &*4asI Uit naam van -premier Nehrne heeft de ambassadeur van India gistermiddag aan prinses Marijke twee pauwen aan geboden. In de stromende regen ging het gezelschap de tuin in, om het ge schenk te bewonderen. De ambassa deur, de heer B. K. Kapur en zijn echtgenoteboden ook de drie oudste prinsessen een geschenk aan: een prachtige brokaatzijden stola. Dinsdag is aan de gouverneur van de Amerikaanse staat Arkansas, Orval Faubus, een bevel om op 20 septem ber voor de rechtbank te verschijnen betekend, in verband met zijn wei gering de door de federale rechter be volen rassen-integratie toe te laten. Faubus blijft echter voet bij stuk hou den, Hij heeft verklaard dat hij niet van plan is de nationale garde bij het gemeentelijk lyceum van Little Rock weg te halen. We l, zal hij - het aantal gardisten, van, 200 op* lOO brengeö, om dat :<fe spanning verminderd' i*.. Voor"'fiér' eerst" tn bijna een'Nveek heeft Faubus gisteren zijn» ambtswo ning verlaten. Faubus wilde zich niet uitlaten of hij 20 september inderdaad voor de rechter zal verschijnen. De negen negerscholieren, die door de nationale garde van Arkansas tegen gehouden zijn toen zij het gemeente- lyk lyceum in Little Rock wilden tie treden, hebben gisteravond meege deeld, dat z|j geen nieuwe pogingen zullen doen om tot de school toegela- tgn te worden, voordat de zaak op 20 september voor het gerecht is ge weest. Uit bet onderzoek van de Ameri kaanse federale recherche (FBI) is ge bleken dat gouverneur Faubus van de staat Arkansas zonder noodzaak de nationale garde in het geweer heeft geroepen in Little Rock. In de Verenigde Staten Is opnieuw een proef met een raket mislukt. Dins dagavond werö op het proefterreln voor gelelde projectielen bij Cape Ca naveral een grote raket afgevuurd, die enkele minuten na het afvuren hoog in de lucht uit elkaar spatte. Toen het'projectiel yerd afgevuurd, schopt het recht omhoog. Inplaats van af té buigen in de richting van de zee bleef het projectiel stijgen. Acht of ne gen minuten na de start deden zich op grote hoogte twee explosies voor, en zag men vurige strepen naar benedpn komen. Naar bet ministerie van Sociale Za ken en Volksgezondheid heeft mede gedeeld, blijkt uit gegevens, die regel matig bij de geneeskundige hoofdin spectie binnenkomen, dat er op enke le plaatsen in Nederland sprake is van een „verheffing" van het aantal in- fluenza-gevaUen. In enkele Zuidlimburgse gemeen ten zijn in verband met toeneming van de influenza, w* rvan enkele gevallen als Aziatische griep zijn ge ïdentificeerd, ondanks het goedaar dige verloop van de ziekte, voorzich tigheidsmaatregelen getroffen. In Valkenburg zijn enige scholen bij wijze van voorzorgsmaatregel ge sloten. Berichten over hoptrede van de Aziatische griep onder studenten in Delft zijn nog niet voldoende gecon troleerd om met zekerheid te kunnen vaststellen, dat er inderdaad van A- griep sprake is. Globale indruk Bij de geneeskundige hoofdinspec tie bestaat een organisatie, die gege vens verzamelt over het optreden van influenza en over het ziektever zuim.-"» Aangezien de influenza niet valt onder de besmettelijke ziekten, waar voor meldingsplicht bestaat, kan de uit deze gegevens gevo-mde" indruk niet meer dan globaal zijn. Daarbij dient voorts in aanmerking te worden „momen, dat eerst 12 da gen, nadat keeNpoelmonsters naar Lelden zijn opgezonden, kan blijken of er sprake is geweest van A-gr De patiënten zijn da- veelal weer genezen. De autoriteit-n van de volksgezondheid volgen de ontwikke ling met grote zorgvuldigheid en zul len niet nalaten de bevolking van deze ontwikkeling op de hoogte te houden eh, zó nodig, maatregelen te treffen. Militairen De Iegervoorlichtingsdienst heeft medegedeeld, dat het aantal gevallen van A-griep onder de Nederlandse mi litairen in Sermelager (Duitsland) vol gens een maandagavond ontvangen op gave 360 bedroeg tegen 411 vorige week vrijdag. Hieruit zou men dus mogen concluderen dat deze griep, die een mild karakter draagt, aan het afne men is. De oefeningen van de vier Ne derlandse bataljons zijn gisteren be gonnen. Koninklijke marine Ook bij verschillende detachemen ten der Koninklijke Marine te Den Helder zyn gevallen van aziatische griep geconstateerd. De ziekenboegen aan boord van de schepen zowel als aan de wal liggen vol patiënten en tydens het weekeinde was het aantal slachtoffers dermate groot, dat in de centrale ziekenboeg aan de 'Buiten haven mariniers van de wachtdetacbe- menten moesten worden ingeschakeld, om de verpleging ordelijk te kunnen doen verlopen. De griep heeft ook hier een goedaardig karakter. Rapporten van westelijke di plomaten hebben aangetoond 'dat de Russische partijleider Chroes tsjew bevel,heeft gegeven tot het verscherpen van de controle dié de Russische communistische partij uitoefent over bet Russi sche leger. De betekenis van deze instructie aan de parteis waar schijnlijk, zo melden deze rap porten uit Rusland, dat Chroes tsjew een conflict voorziet met de minister Zjoekow. In leger, vloot en luchtmacht pioe- ten speciale partöcellen wordenjgeA vormd.. Sinds' dé~"dood' van "Stalin" die' op soortgelijke wijze de Russisch© strijdkrachten- controleerde, ia de macht van de politieke commissaris- sen aanzienlijk verminderd, eh in de meeste gevallen vrijwel verdwenen. De specifieke opdrachten, of het ge zag waarmede de cellen worden, be kleed, zijn op het ogenblik nog niet bekend geworden. Wel hebben, de "le den ervan instructies gekregen om binnen de strijdkrachten „uitleg, te gé ven" van de internationale situatie. Een van de omstandigheden, die tot de zich thans ontwikkelende "situatie hebben geleid is volgens United Press wellicht dat Chroestsjew, tegen de wens van Zjoekow, öe volledige „ont waarding" van Stalin tegengaat Zjoe kow, die door Stalin tot voor Staling dood vrijwel naar Aziatisch Rusland was verbannen, streefde «maar om het portret van Stalin, zoals dat tydens het 2Cste partijcongres geschilderd was, in. stand te houden. - (Van een onzer verslaggevers) Gistermiddag heeft de 54-jarige werkman A, V. zijn 23-jarige stiefdoch ter G. A. H. in de Palembangstraat ia Amsterdam met een vleesmes enkele malen ln d8 borst-gestoken. Daar'het mes volgens de politie op het borstbeen afstuitte, vielen de verwondingen nog al mee. Het meisje is naar het zieken huis gebracht. - De buren, die op het hulpgeschreeuw van het aangevallen meisje toesnelden, sloegen een ruitje In de afgesloten bui tendeur kapot en vonden haar op "de trap zittend, terwijl zy hevig bloedde. V. ging nu de buren te lijf en trof met een juspan een twintigjarige jongen, die eveneens in het ziekenhuis molest worden opgenomen. Ook de moeder van het meisje werd tydens de vecht- party licht gewond. V., die elders in Amsterdam woont, werd later gearres teerd. In zyn keuken vond de politie een pistool. »3ssss3s3ssssss3ss3s3«a3saaaasss3s3sssssss3sssisssssssftsa33$$$ji^ is het christelijk dagblad dat in elk chr. gezin thuishoort. Kent u een gezin Waarin nog geen christelijk dagblad ge lezen Wordt? fa? Wilt u ons dan e$n genoegen doen en de bon in 'de Trouw-adüertentie, welke vandaag in ons blad is opge nomen, aan dat gezin doorgeven? Dank u! «swssacl Djoeanda roept op tot herstel van r> rtner tfovraormlror mnrnnn" t. t s_i_: eenheid grip—I Een depresile, die gigteren met grote sMel- heid van de oceaan ln de richting van Ier land koerste, passeerde vannacht Znid-En- geland en lag vanmorgen boven het ruide. HJke gedeelte van de Noordzee. De storing ging vergezeld va» een omvangrijk regen- gebied. Van gisteravond tot hedenmorgen werd op een aantal stations al ongeveer 10 mm regen [getapt. De meeste regen meldde het lichtschip Texel met 30 mm. Ten zuiden van IJsland Is een nieuwe depressie tot ontwikkeling gekomen, die zich In de richting van Schotland verplaatst. Onder Invloed van deze storing zal er morgen in ons land opnieuw regen vallen. 'I -V

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1