Jeugdwerk Griepepidemie in Sennelager Wilde geruchten na vlucht van zieke kapitein Garnalenvissers op bloemenjacht Nieuw hoofdkantoor voor Ned. Bank .Zeven Provinciën' haalde Engelsen van jachtje E.E.G. lokt Amerikanen aan DUPONT WIL BEDRIJF IN NEDERLAND STICHTEN Legervoorlichtingsdienst treft geen verwijt Gezin en dagblad Gen. Hasselman voor onderzoek in Duitsland Lucratief Harlingen l OPDRACHT TOT BOUW NOG IN BERAAD GEHOUDEN Tijdens zwaar weer op Noordzee 4 Berichtgeving griep bij militairen Weer stemmenwinst voor Labour Brits middel tegen ontdekking door RADAR Urker visser redde vier man WAARDEBON I F u "•té lp Ipf if li VRIJDAG 13 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE J AAKGANG No. 3791 r «g Britten krijgen grootste atoom-installatie ter wereld Russische order voor Britse industrie Gevlucht Gesloten front v it k .iam: Wltte at Witbstraat 30 Telel ii57no i Postbus 1112 PastSro No 4?i«,o 13 {4 L> Klachtendicnst abonnementen 183019.30 n Zaterdags 17—18 uur Tcleft n S i win 'trCnvtahtge Huygenspleiu 1 Telef 183467 (S i x Postbus 1091 - Postgiro No 424AR7 Klaebtendienat ia M93Fu TeS ,R„R0 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Z- TellfoL S 7.90 per kwar^öa^ Lo nummers 15 cent Directeur: H. DE RU1G ROF. Van Riessen, directeur van 'f de Nederlandse Gereformeerde jeugdraad, heeft zich op intensieve wijze geworpen op het vraagstuk hoe jntn de jeugd, speciaal de eigen jeugd moet opvangen, niet alleen om ze te behouden voor het gereformeer de leven, maar ook om ze daarin te ictlveren. Dat is in onze samenleving van van dfgg nog veel moeilijker dan voor heen. Immers in talloze plaatsen ver endert de structuur der samenleving ais gevolg van de mdustrialisatie Dear verdwijnt de traditioneel gebon den samenleving en wordt alles over- ,poeld door nieuwe mensen en nieuwe verhoudingen. Bij velen is, ook af gezien daarvan, een andere mentali telt ontstaan. Men is in onze tijd over het algemeen veel minder dogmatisch ingesteld. Er is ook in onze kring verdeeldheid over de ethiek. De zin voor geschiedenis, in het prot.-chr. kamp over het algemeen lange tijd jeer sterk, is in de latere jaren zeer verminderd. Daar komt bij dat het maatschappelijk leven «tecompllceer- der en veelzijdiger geworden is. Was bet vroeger vaak zo, dat alleen do Ge reformeerde jeugdvereniging (jonge yngsverenlging, meisjesvereniging, imapenvererdging) de aandacht vroeg, thans zijn er allerlei andere en an deraoortlge verenigingen op het ge bied van sport, vorming, poliUek, buurtwerk en ontspanning, die de aan dacht vragen. Daar komt bij dat de Jeugd het zeer druk heeft om vooruit te komen. De studie op cursus of school absorbeert veel tijd. En dan komt men tijd te kort voor rustige bezinning op wat de hoofdvragen des {tvens zijn. Daar speelt de geest In het gezin een grote rol bij. Immers bet gezin, de ouders, zijn veelszins bepalend voor wat er bij de jeugd aan de orde is of moet zijn en ook be palend voor de mate en de rangorde waarin de verschillende aspecten uit bet leven tot hun recht moeten komen (Geldig tot morgenavond) BUIEN Buien, afgewisseld door enkele opklaringen. Weinig ver andering in temperatuur. Overwegend krachtige weste lijke wind. Morgen: zon op: 6.14 Maan op: 31.01 onder: 19.00 onder: 11.49 J O O Hoofdredacteur: Dr. -I A. H. J S. BttUINS SLOT ..flj W§É 'JM Aj| 'f 4 Si A i Si Ui HET jeugdwerk in onze kring staat dan ook voor een moeilijke taak De taak om bij de gewijzigde omstan digheden, rekening houdend met de psychologische en sociologische ge gevens, het gereformeerde leven bij onze jeugd te activeren en zo te be vorderen dat dit gereformeerd zijn tot het centrale in het leven wordt. 'Prof. Van Riessen heeft in betrek kélljk korte tijd als uitgave van de N.GJR. een tweetal geschriften het licht doen zien, die over de problema tiek dl« wij hierboven aanduidden handelen. i Hei laatst verschenen geschrift is 'Óen brochure van een kleine zestig bladzijden, getiteld „Twintig gesprek ken", waarin het relaas wordt ge geven van een aantal discussie-ge- iprekken in verscheidene plaatsen in Ijederland met mensen, die plaatse lijk verantwoordelijkheid dragen voor het gereformeerde leven in zijn ver schillende aspecten. In die gesprek ken zijn de moeilijkheden, de moge lijkheden, de klachten, de taken, de methoden die bij het jeugdwerk aan de orde zijn of moeten komen be handeld. Wij geloven dat prof. Van Riessen met dit geschrift zeer verdienstelijk yerk heeft gedaan en doet. Hij is be zield met hartelijke liefde voor het gereformeerde leven. Hij heeft grote jnergie en staat als *>en mens van deze tijd tegenover zijn taak. Wij be- yelen het boekje dan ook gaarne aan NIET minder is dat het geval met het eerste geschrift dat wij aan duidden en dat getiteld is: „Buurt werk* dorps- en wijkcentra". Het is een geschrift van 170 bladzijden en geeft een samenvatting van de gehele problematiek van dit uiterst belang rijke vraagstuk, waarin wij onze hou ding moeten bepalen omdat hier ook onze greep op de jeugd aan de orde komt t Prof. Van Riessen behandelt de ge- «chledenis^ van het buurtwerk, hij leeft een 'beschrijving en een geeste- lijke kwalificatie van de moderne om standigheden waarin dit werk ver richt moet worden. Hij behandelt de .vraag naar de plaats van de levens beschouwing bij dit werk en de ver schillende opvattingen daarover Uiter aard is voor Van Riessen de levens beschouwing hier van essentiële be- jekenis. De schrijver behandelt ook de taak Van de overheid pp dit gebied, en als onderdeel daarvan het subsidievraag jtuic. Uit hetgeen de schrijver hierom trent zegt, blijkt als zijn mening, dat •ten aanzien van dit subsidievraag- stuk in onze kring geen bruikbaar .principieel standpunt bestaat nocb naar de ene noch naa** de andere kant. Wij hebben de indruk dat Van Ries sen, als het kan. liever geen subsi diëring zou willen, maar dat hij de consequenties van een afwijzing niet .verantwoord acht. Dat is dan van het sWerk uit gezien, zijn standpunt Van ,de kant van de overheid uit gezien geeft hij een beschouwing over de Overheidstaak waarbij de subsidiever lening in die taak wel zou passen- Aan gezien hier een aanhanger van de wijs begeerte der wetsidee aan het woord is, aan welker aanhangers men wel eens toeschrijft dat zij de overheids- (Van een onzer verslaggevers) RUC i iN, die circuleren over de toestanden in het Navo- T kamp Sennelager i Duitsland, waar momenteel door een :r indse gevechtsgroep van de vierde divisie oefeningen worden gehouden, zü» voor de minister van Oorlog en Marine ir. C. Staf aanleiding geweest om een nauwgezet onderzoek in te stellen. De chef van de Generale Staf, generaal B. R. P. F. Hasselman, die persoonlijk een bezoek aan het kamp heeft gebracht, keert van daag met spoed naar Nederland terug om de bewindsman van zijn bevindingen op de hoogte te stellen. Zoals bekend is, zijn vele mili tairen ziek geworden. De Britse nationale elektriciteits maatschappij heeft 's werelds grootste atoomkracht-installatie besteld. De prijs van deze installatie bedraagt 60 miljoen pond sterling. De kracht-installatie zal in Hinkley Point, Somerset, verrijzen en zal in 1962 waarschijnlijk in werking worden gesteld. De capaciteit van deze centrale zal een half miljoen kilowatt bedragen. 75 MILJOEN GULDEN Viif Brftse firma's die voor dit doel een consortium hadden opgericht, heb ben een Russische order ontvangen ter waarde van ruim 75 miljoen gulden voor bouw, levering en verzending van machinerieën voor een autobandenfa briek. die te Dnepropetrowsk in de Oekraïne zal worden gebouwd. Zaterdag komen de eenheden naar huis en reeds thans kan gezegd wor den, dat beslist niet meer dan 200 man in de ziekenbarakken van Sennelager zullen achterblijven. Zijn deze men sen dinsdag nog niet genezen, dan zul len zij vermoedelijk per ambulance naar Nederland worden vervoerd. In totaal zijn van de op oefening zijn de gevechtsgroep ongeveer 1000 man ziek geweest. Het grootste aantal mi litairen, dat moest worden opgeno men, werd vrijdag 6 september ge boekt, rü. 411. Het spreekt vanzelf, dat de verple- gingseenheden, welke bij de troepen waren Ingedeeld, "iet toereikend waren om een dergelijk groot aantal zieken naar behoren te verplegen. Zodra de toestand enigszins te over zien was en men op het hoofdkwartier van de vierde divisie bemerkte dat men met een bepaalde epidemie van doen had, werd aan een verbandplaats- compagnie in Harderwijk opdracht ge geven zich naar Sennelager te bege ven om daar de reeds aanwezig* ver- pleglngseenheden te assisteren. Van de Engelse legerautoritelten werden drie barakken gehoord'om de zieken in onder te brengen. De meeste geruchten over de toe standen in Sennelager kwamen in de wereld nadat een zekere kapitein L., die door de bevelvoerend officier in Sennelager naar Nederland was gestuurd voor onderzoek, de vlucht nam uit het militair hospitaal in Utrecht Genoemde kapitein begaf zlcb naar Vlaardingen, waar hij onderdak vond bij zijn broer. Daar zette hij zich aan het schrijven van een rapport, dat hij later aan zyn superieuren ter hand stelde Momenteel Is kapitein L. weer on der militair-medische controle. Een broet van de heer L. heeft echter enige mededelingen gedaan over de inhoud van het rapport. De toestanden in Sen nelager zouden onmenselijk zijn en men zou met voldoende aandacht aan de zieken hebben geschonken. Van de zijde der ï.sgervoorlichtings- dienst vernamen wij, dat kapitein L. die bekend staat als een uitstekend officier in overspannen toestand Zie verder pag. 3, le bol.) (Advertentie) (Van onze correspondent) gen gaat hij er hoel vroeg op uit. Aan .rnalen- DE WADDENZEEVIS- vissen denkt hij die dag SERS „van Hardingen niet, want de bloemen gaan tegenwoordig op de brengen behoorlijk geld op. bloemenvangst. In de grote Het zijn niet prachtige, potten, waarin anders de kleurige bloemen, die op garnalen worden gekookt, de bodem van de Wadden- worden nu de bloemen ge- zee groeien. Ze hebben borgen, die men van de veel van varens en zij moe- zeebodem vist. Misschien is ten eerst gedroogd en ge- het woord bloemen een wat prepareerd worden. Dan vreemde benaming, maar zijn. ze heel geschikt om als de Harlinger vissers spre- versiering te dienen en ook ken slechts van garnalen voor corsages worden ze en bloemen en met het ene gebruikt. Een andere mn- zyn zij even tevreden als gelijkheid is nog het ge- met het andere. brink in aquaria. Het kan gebeuren, dat De bloemen van de zee een Harlinger garnalenvis- bodem hebben alleen aer plotseling plukjes wier- waarde als exportartikel* achüge planten meevangt. 98% van de bloemen- - Dan is hü terdege op zijn vangst gaat naar het bul- concern aanbood, zag men tiyna 10 ton opgeleverd, hoede, want deze planten tenland. Vooral Amerika is wets in, De Harlinger lijkt er veel op, dat hebben waarde, HU ont- een grote afnemer. De X^sei2J?ae?e' YosNN, Harlmgen voorlopig naast houdt goed de plaats waar exporteur is de Harlinger Elke kilo brengt 8 a 4 gul- scheepvaart- en vissersstad het" bloemenbed zich be- groothandelaar iif-vii'H. RT" *den,op» -► ook een bloemenstad van vindt en de volgende mor- Feenstra, die hier een De .wijze waarop de betekenis zal worden. bloeiend nevenbedrijf van bloemen worden „geplukt" heeft gemaakt HU heeft is ook een beetje eigen- wel orders van 100.000 bos- aardig. De schipper en een jes ineens voor een New- paar knechts zoeken een Yorks warenhuis gehad, bloemenbed ergens op het Maar toen hU de bloeroen wad en dan wordt een aan een groot Amsterdams zware ketting, die met 4 prikkeldraad is omwoeld, te water gelaten. Die sleept dan een minuut of tien over de zeebodem en als het ge val weer boven wordt ge haald is de ketting een ware bloemenkrans gewor den. De bloemen worden aan de wal gekleurd, eer zij naar de afnemers gaan. De bloemetjesvisserU heeft tot nu toe een resultaat van (Van een onzer verslaggevers) Het ontwerp voor het nieuwe hoofdkantoor van de Nederlandsche Bank aan de Turfmarkt te Amsterdam van prof. M. F. Duintjer is door een commissie van advies uitverkoren. De directie van de Nederlandsche Bank heeft het advies om aan profesor Duintjer de opdracht tot de houw van het nieuwe gebóuw te verlenen in be raad gehouden. Aspirin Het staat namelijk nog niet vast, dat het bankgebouw inder daad aan de Turfmarkt zal ver rijzen. Na een verzoek van het gemeentebestuur van Amsterdam om te overwegen het nieuwe hoofdkantoor aan het Frederiks- plein te plaatsen, op de plaats van het afgebrande Paleis voor Volksvlijt, heeft de directie na melijk doen weten, gaarne be reid te zijn hierover met het ge meentebestuur te onderhandelen. Deze onderhandelingen zullen dezer dagen beginnen. Intussen is in het gebouw Arti et Amlcitiae een tentoonstelling ingericht van alle negen ontwerpen, die voor een nieuw hoofdgebouw aan de Turf markt zijn gemaakt. Deze expositie, die- maandagmiddag wordt geopend en tot en met 29 september geopend büjft, heeft ten doel het publiek kennis te laten nemen van de mogelijkheden die architecten hebben gezien, om midden in de oude stad een groot en modern gebouw te projecteren, dat zo stond het in het program van eisen de ka rakteristieke sfeer van de omgeving niet zal verstoren. Tevens hoopt men door deze tentoonstelling reacties te vernemen. Koningin Elizabeth heeft gisteren in de Westminster Hall te Lon den het 46ste congres van de interparlementaire unie geopend. mier Harold Macmillan Op het congres zijn alle Europese landen, met uitzondering van Oost-Duitsland, vertegen,tooor- digd. 'Ma de opening sprak pre- Hr. Ms. kruiser „De Zeven Provin ciën" heeft gisteravond het Engelse jacht „Mayfly" dat op de Noor&see ten westen van Umuiden in moeilijk heden verkeerde, op sleeptouw geno men. De bemanning van het jacht, bestaande uit twee heren en een dame, is aan boord van „De Zeven Provin ciën" gegaan. Het jacht was» fis gevolg van het ruwe weer, beschadigd. Op weg naar het lichtschip Smith- knoll trof „De Zeven Provinciën" bfj stormweer de Nederlandse kustvaarder „Ursa Minor" aan, waarvan de beman ning moedige, doch vergeefse pogingen deed om de twee mannen en de vrouw van het zelljachtje te halen. Het jachtje dreef reeds twee dagen stuurloos rond. De kruiser manoeuvreerde, ondanks het ruwe weer, langszij het jachtje en slaagde er in de opvarenden veilig aan boord te krijgen. De namen van de geredden zijn: miss Jane Blackler, mr. Keith Kress en mr. Allan Solloway. Het meisje was enigszins overstuur door de benarde situatie waarin zij gedurende twee dagen had verkeerd De kruiser heeft het beschadigde jachtje op sleeptouw genomen en vaart thans naar Den Helder, waar de bodem ~d vannacht om drie uur werd vervracht. Minister Staf heeft op jwhrMteiyke vragen van het Tweede-Kamerlid do heer Vrolijk bevestigend geantwoord op de vraag of het juist is» dat om* streeks 490 militairen van de 4lste ge- vechtsgroep tijdens oefeningen in Duitsland in het hospitaal van het le gerkamp Sennelager moesten worden opgenomen. By het optreden van de A-griep hier te lande is bepaald, dat de voorlich ting over het verloop van deze ziekte in handen zou blijven van de voor lichtingsdienst van het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid. Op 2 september bereikten de leger voorlichtingsdienst vragen over het aantal ziektegevallen onder militairen in het kamp Hohne in Duitsland Na taak principieel veel sterker willen be perken dan anderen In onze kring, achten wij deze beschouwing zeer in teressant Wij bevelen dit bock dan ook gaarne in de belangstelling onzer lezers aan. ingewonnen informatie werd dit aan tal opgegeven als 31. Op 5 september bereikten de leger voorlichtingsdienst vragen over het aantal ziektegevallen in het kamp Sen nelager, een ander legerkamp in Duitsland. Dit aantal werd na informatie opge geven als enkele honderden, zo gaat de minister verder. Tevens heeft de legervoorlichtings dienst, beseffend, dat hier sprake zou kunnen zijn van een belangrijke ver spreiding van A-griep onder militairen in Duitsland, zich met het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid verstaan over de voorlichting ter za ke, Er is toen besloten, dat deze, voor wat betreft de Nederlandse troepen In West-Duitsland, verder door de leger voorlichtingsdienst zou worden behar tigd, hetgeen sindsdien geschied is. De verantwoordelijkheid van de le gervoorlichtingsdienst strekt niet ver der dan volledige en openhartige me dewerking aan de pers. om deze van dienst te zijn bij de voorlichting van het Nederlandse volk Van deze ver antwoordelijkheid heeft de legervoor lichtingsdienst zich gekweten, aldus minister Staf. Gistermiddag heeft Z.K.H. prins Bernhard in Jutphaas het filtergebouw pompstation van de N.V. Water transport Maatschappij b\j Kennemer- land in qebmik gesteld. Door een druk op een knop zette de Prins het bedrijf in werking. Achter de Prins de heer A. B. J. Prakken, voorzitter van de raad van commis- sai issen. U (Van onze parlementaire redacteur) Mr. J. Meynen, directeur van de AKU, heeft gisteravond in de slotbij eenkomst van de parlementaire Indus- triereis te Emm en verklaard, dat hem berichten bereikt hadden, dat de Ame rikaanse firma Dupont de Nemours overweegt in Nederland een mlljoe nenbedrijf te stichten voor de fabri cage van synthetische vezels en garens. Oud-minister Meynen deed deze mededeling "in een rede over de be tekenis van de Europese Economi sche Gemeenschap. Hij wees erop, dat het bedrijfsleven in Amerika blijk baar aangelokt wordt door de vor ming van een afzetmarkt in Europa van 170 miljoen mensen. Mr. Meynen was van oordeel, dat in Nederland de samenwerking tussen werkgevers en werknemers zal moe ten worden gehandhaafd, wil Neder land de concurrentie van het buiten land in de EEG kunnen weerstaan. Buitenlandse zakenlieden zijn jaloers op het contact, dat tussen de werkne mers- en werkgeversorganisaties in Nederland bestaat. De heer Meynen gaf toe, dat er in de EEG veel onzekerheden zijn, maar wanneer werkgevers en werknemers in de bedrijven in Nederland een aan eengesloten front vormen, behoeft de EEG niet te worden gevreesd. Ook is er nauwer contact nodig tus sen werkgevers en parlement en tevens zal moeten worden gedacht aan de opbouw van een lobby organisatie (zo- Bü een tussentiidse verkiezing voor een parlementszetel in Gloucester in Engeland heeft de Labourpartii haar zetel behouden. Dit geschiedde met een sterk gestegen meerderheid van 8374 stemmen. Bij de algemene ver kiezingen lagen de conservatieven hier 748 stemmen achter. als in Amerika bestaat) bij de hogere en lagere organisaties van de EEG. Dat zal de slagvaardigheid van het Neder landse bedrijfsleven verhogen. De heer Meynen verwachtte, dat de concurrentie in de EEG juist voor ons land zr :r fel zal zijn. Daarom zal de regering het industriële klimaat moe ten scheppen, dat de Nederlandse in dustrie in staat stelt om de strijd met de buitenlandse concurrentie te door staan. Een Britse onderneming, die radio- en televisie-onderdelen maakt, heeft een substantie weten te fabriceren, die de voorwerpen welke ermee wor- den ingesmeerd, „onzichtbaar" voor' radar zouden maken. De stof zou de radargolven niet" terugkaatsen, maar volledig absorbe ren. De samenstelling van de stof is niet bekendgemaakt hji (Van onze correspondent). -r J Twee Noren en twee Denen van ongeveer 25 jaar hebben op de Noord zee een paar angstige dagen beleefd, toen zij door stormen werden overval len. Het Noorse jachtje, aan boord waarvan zy zich bevonden, was ge heel ontredderd toen het ten slotte 40 mijl ten noordoosten van Terschel- lingerbank door een Urker vissers- schlD werd opgepikt. Het werd donderdag naar Kornwer- derzam aan de Afsluitdijk gesleept, waar de vier varenslieden eerst-.op hun verhaal konden komen en daar na is het verder gesleept naar Enk huizen. JN een christelijk gezin Hoort een chr. dagblad. Is u het daarmee eens en kent u gezinnen in uw omgevingwaar men geen christelijk dagblad leest? Bewijst u ons dan een dienst en geeft u onderstaande bon aan dat gezin doorl Wij zullen u er zeer dankbaar voor zijn. Naam en voorl. r.777Z7~.7T7V77 Straat en no. Woonplaats abonneert zich ingaande 1 oktober a.s. op DAGBLAD TROUW, J en tvenst het abonnementsgeld te betalen I; i per week a f 0.61 per kwartaal a 7.90 per week of per kwartaal doorstrepen De In de 2e helft van sep tember verschijnende oom* mers ontvang Ik GBATIS. De gehele bon inzenden DAGBLAD TROUW, Postbus 1112, ROTTERDAM <J «-ii,1! |R j B i' j tr .^fj VI ijr -"Si - 7? 08" ■■Si KgJftpl W wn sts, J

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1