„Paviljoen der vrouw", dorado voor de huisvrouwen Honderd jaar Diergaarde in woord en beeld KERK EN SCHOOI m I i Op de Femina Stoet opening Staten-Generaal PHILIPS TELEVISIE en RADI01958 EEN GROOT SUCCES Rijdend cafetaria voor bouwwerkers SMYRNA KARPETTEN Federatie „Liefde en Vrede" omvat 45 clubs en verenigingen DE KLERKeZN p 8l SCHIEDAM Wintercompetitie Maasland m p Chr. Filmactie VLAARDINGEN MAASSLUIS Burgerlij ke stand van Rotterdam Jubileumconcert „Sursum Corda" Uit raam gevallen Maandag busverbin- ding naar Botlek Bijsonder voordelige aanbieding van een exclusieve party CJMFs en CJW's blijven actief Werkgevers bestolen 353 verkeersongevallen in Den Haag Hoogleraar burgerlijk recht benoemd te Amsterdam TROW Vrijdag 13 september 1957 Er is een plek op de Femina, die van 27 september tot en met 9 ok tober in de Ahoy'-hallen te Rotter dam wordt gehouden, waar de huisvrouw het geheel en al voor het zeggen heeft. Dat is hetPavil joen der vrouw", een ruimte in de Glazen Zaal, die 750 m? beslaat. Hoewel de beurs vanzelfsprekend op de vrouw is afgestemd, zal in dit paviljoen echter de voorlich ting speciaal betrekking hebben op de huishouding. G.T.B.-nieuws Fruitkeuring Maasland Burgerlijke Stand Collecte t.b.c. Jeugdappel CENTRAAL BOND VOOR INWENDIGE ZENDING SI pi Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie EEN BELANGRIJKE AANWINST ZIJN Laat U voorlichten door vakkundigen U voorkomt daarrfiede vele teleurstellingen r* 'I m9 ^%Êf Aanleg en sèrvtee door gediplomeerde monteurs Vkf Mm 1e Middeüandstraat 70 - 72 - Telefoon 30340-37434 Advertentie RIJWIELEN, BROMMERS en ELECTR. APPARATEN m Korfbalnieuws Evangelisatie MAASSLUIS. Zaterdagavond 3 uur wordt op de Markt straatprediking ge- hóuden met medewerking van mej. N. Strijbos,'zang en samenzang. Spreker is ds. H. Zandbergen van Vlaardingen. m I 21 Motorfietsen botsten §1 lil, mi ite v A.R. Jongerenkring Advertentie ROTTERDAM: BINNENWEG beijerlandselaAn Wal er gaat gebeuren Familie Slob behaalde mooie prijzen Weekeinde in Delft met Duitse jongeren Inauguratie dr. Aalders Instuif Betonplaat op been Zwitser reed met auto tegen lichtmast Elektronische muziek Visserijberichten Dokter van Papendrecht overleden •De leden van de schaakvereniging Het Zwarte Paard hebben de strijdbijl weer opgegraven. Na een welverdien de rust is de strijd op de 64 velden in alle - hevigheid ontbrand. De speelavond .is verzet'naar dinsdag. De eerste uitslagen luiden-: J. Witlof A. Kerkhof 1—0; A. de Bruijn—J. Hen- kelmanWtH. y.d. KraanA. van Bommel 1—-0; M. v.d. KraanJ, Zwart algebr: C. van MeerendonkJ. Moerer 01; C. GroenewegP. v.d. Kraan 0 1; J. Groeneweg—-A. H. v.d. Wal 10. Met een oud spreekwoord, dat de eerste klap een daalder waard is, open de G.T.B. het seizoen 1957'58 en won verdiend. A.s. zaterdag gaan de Schie' dammers naar Laag Zestienhoven om daar de strijd aan te binden tegen V.V.H.K.. .dat de eerste wedstrijd met een grote nederlaag is begonnen. G.T.B. laat je daardoor niet afleiden je tegen standers te onderschatten doch zich vol komen te geven. De leiding is in han den van scheidsrechter de heer A. Bui- tèndijk. Aanvang -4.15 uur.' G.T.B; 2 krijgt aan .de Havendijk B.V.C.B. 3 op bezoek welke om 4.15 uur aan zou vangen. Vooraf speelt G.T.B. 3 tegen Zwaluwen V 5. vt G.T.B. 4 gaat in Rotterdam M.F.B. 3 met" een bezoek vereren. Terrein Schulp weg, Aanvang 4.15 uur. De opzet van dit paviljoen is een mani festatie van een drietal organisaties, te weten: 1. het Instituut tot voorlichting bij Huis houdelijke arbeid der Nederlandse Ver eniging van Huisvrouwen. Dit -Insti tuut houdt zich voornamelijk bezig met het uitgeven van keurmerken op huis houdelijke artikelen, waardoor een ze kere garantie wordt gewaarborgd, daar de artikelen zowel op praktisch gebruik als technisch worden gekeurd. Op de Femina verschijnt men met een doelmatige keuken, wélke is ingericht met goedgekeurd artikelen. Naast de ze keuken komt een zogenaamde natte cel, een practische douche-gelegenheid en tenslotte zal in een voorlichtings centrum doer het instituut adviezen worden gegeven. 2. de Commissie voor Huishoudelijke en Gezinsvoorlichting te Rotterdam, die op de beurs voor de bezoeksters met haar cursisten openbare lessen zal ge ven in naaien, naaldsierkunst en we ven. In een afzonderlijke stand zal bovendien door deze commissie voor lichting worden gegeven op het gebied van de woninginrichting, de voeding, de kinderverzorging etc. 3. de' Stichting Goed Handwerk, die tot doel heeft, het handwerken var. de Nederlandse huisvrouwen op een ho ger peil te brengen. Er zullen M de stand op de Femina demonstraties wor den gegeven en huisvrouwen kunnen er zeker van zijn dat de leden van de Stichting gaarne bereid zün waarde volle aanwijzingen en adviezen te geven. MAASLAND Woensdag, 30 en don derdag 31 oktober wordt er in het Tref punt te Maasland de 8ste fruitkeuring gehouden. De verkoop heeft plaats op vrijdag 1 november aan de veiling te Maasland. Dammen MAASLAND. De damclub DIO al hier. welke uitkomt in de competitie le kiasse van de RDB krijgt de volgende wedstrijden te spelen. 2 oktober 010 DOS 2 (Rozenburg) 8 oktober Charlois Dio 23 oktober DIOCDR (Rotter dam), 30 oktober DIOVreewijk 2, 4 november Ons genoegen (Bolnes)DIO. 13 november DIO—VDV 2 (Vlaardingen) 20 november DIOSpijkenisse, 4 decem ber RDG (Rotterdam)DIO, 9 december DOS 1 (Rozenburg)DIO, 17 december "VDV 1 (Vlaardingen)DIO. MAASLAND. Geboren: Maria Gertru- da Johanna d. van J. P. J. van der Meijs en M, A. Voorham; Pieter Johan nes z. van 10. A. Keijzer en M. L. de Vogel; Marinus Johannes z. van C. Ro- meijn en J.G. Boers: Gehuwd: L. J. van der Hoeven 25 j en A. E. van Adri- chem 25 j. MAASLAND. In de week van 16 tot 21 november zal alhier een collecte ge houden worden voor de sanatoria Sonnevanck en Zonnegloren. MAASLAND. A.s. zaterdagavond 7 uur zal in het Trefpunt een jeugdappèl gehouden worden door de Geref. jon geren. Op dit appèl worden ook de ouders verwacht. Ds. Goeman zal spre ken over „Na ons de. zondvloed". Bij de opening van de zitting der Sta- ten-Generaal op dinsdag a.s. zal de ko ninklijke stoet als volgt zijn samenge steld: een rijknecht-majoor en twee' rij knechts te paard; oen detachement der koninklijke marechaussee: een com pagnie van het garderegiment grena- diers met het vaandel en de koninklijke militaire kapel; de ceremoniemeester, gezeten in een rijtuig met twee paar den bespannen, gaande een lakei naast elk portier; vier kamerheren, gezeten in een rijtuig met twee paarden bespan nen, gaande een lakei naast elk por tier; de groot-officieren, gezeten in een rijtuig met twee paarden bespannen, gaande twee lakeien naast elk portier; de grootmeesteres en. de dame du pa lais van dienst, gezeten in een rijtuig met twee paarden bespannen, gaande twee lakeien naast elk portier; de groot meester, gezeten in een rijtuig met twee paarden bespannen, gaande twee lakei en naast elk portier: een commando rijkspolitie te paard: Hare Majesteit de koningin, Z. K. H. de Prins der Neder landen en H. H. K. K. H. H. de prin sessen Beatrix en Irene, gezeten in een staatsiekoets met acht paarden bespan nen. gaande een koetsier naast elk paard en vier lakeien aan elke zijde van de koet; een adjudant rijdt ter rechterzijde van de staatsiekoets en een ter linkerzijde een weinig achter het portier, de overige adjudanten rijden achter de staatsiekoets: een commando rijkspolitie te paard tot sluiting van de stoet, die te één uur zal vertrekken van het paleis Voorhout, De stoet zal rijden: door hét Lange Voorhout (Schelppad), over de Kneu terdijk. de Lange Vijverberg, de Korte Vijverberg, naar het .Binnenhof. Het honderdjarig bestaan van de Rot terdamse Diergaarde is met allerlei fes tiviteiten gevierd. Het tijdschrift „Blij- dorp Geluiden" nam een serie artikelen op betreffende de wederwaardigheden van de Diergaarde in de afgelopen honderd jaar. Daarnaast kwam het echter gewenst voor ook in beeld een overzicht te geven van de veranderin gen die zich in de afgelopen eeuw aan de Diergaarde hebben voltrokken. Door de welwill-nde medewerking van het Rotterdamse Gemeentearchief werd een fraaie collectie platen o.a. teke ningen van Van der Zanden enz., fotos' en aquarellen in bruikleen verkregen die, tezamen met curiosa, drukwerken en fotomateriaal uit het bezit van de Diergaarde, een vrij volledig beeld geven van de wijzigingen die het uiter lijk van de Diergaarde in de loop der tijden onderging. Het tijdstip van de opening van deze expositie werd opzettelijk naar het na jaar verschoven. Immers, deze herinne ringen zijn vooral bedoeld voor de oudere Rotterdammers bij wie rij zonder twijfel beelden uit de goede oude tijd zuilen oproepen. In het drukke zomerseizoen, wanneer het grote publiek zich in het dioramagebouw verdringt, is er voor rus tig beschouwen en zich vermeien in zoete herinneringen geen gelegenheid. De expositie begint met een gidsje met plan van de Diergaarde anno 1857, met herinneringen aan de eerste direc teur. de heer Martin, van wie ook een geschilderd portret en een medaillon buste aanwezig zijn. Verder met gravures die de eerste dierenverblijven en het NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Beroepen te Meerkerk: J. Noltes te Ernst; te Wijk bij Heusden: O. H. van Kooten te Genemuiden. GEREFORMEERDE KERKEN Beroepen te Roosendaal (tweede maal): J. Plug te Schagen (N,H.) CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN vap beeld van de aanleg van de tuin door Zocher weergeven. Het verschil tussen wat men toentertijd een adaequaat dieren verblijf roemde en onze tegenwoordige opvattingen is wel frappant. Het middengedeelte zal voor de oudere Rotterdammers wel het aardigste zijn. Het geeft in een keur van foto's beelden van de oude Diergaarde in volle fleur. Deze foto's zijn met een aantal fijne aquarellen van Zeldcnrust aangevuld. Dan volgt het einde van de oude .Dier gaarde, de opzettelijke afbraak die de verplaatsing vooraf ging en enkele beel den van het bombardement dat met zo veel verschrikkingen gepaard ging en de verplaatsing forceerde. De opbouw van ..Blijdorp" wordt ver tegenwoordigd door foto's van staai- skeletten en bctonfundamenten. Enkele beelden van de officiële opening vol tooien deze episode. Dat ook „Blijdorp" reeds een historie heeft tonen foto's die een vergelijking geven van enkele pun ten van de tuin bij de opening en thans. De oorspronkelijke kinderspeeltuin werd flamingoweide, het oorspronkelijke zee leeuwenbassin. door bommen verwoest, werd eerst café-terras, later diorama gebouw; het theehuis werd reptielenhuis, het bijbehorende terras werd voor de De Centraal Bond voor inwendige giraffen bestemd, Hoe de begroeiing het sending en maatschappelijk werk zal oorspronkelijk aanzien wijzigde, komt j van i4 november op „De Pieten- duidelijk uit, berg" te Oosterbeek een conferentie Al wat leeft groeit. De Koninklijke bouden over: „Gemeente en maat- Beroepen te Rotterdam-West: H, Leeuwen te Arnhem. GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Gicssendam: H. van Gilst te Dirkslnnd; te Westkapelle-Zoutelande: W. Hage te Nunspeet. OUD-GEREF. GEMEENTEN Beroepen te Kampen: J. van der Poel te Ede (uit een tweetal met M. A. Mie ras te Krimpen aan den Ussel). 'er. «fi-; WH. SCHIEDAM. De Chr. Fllmactie, afdeling Schiedam, begint, bet nieuwe filmseizoen op 13 en 14 september a.s. met de boeiende film: „Het Grote Ge heim" (The supreme secret) Mr. J. Arthur Rank noemde deze film óp het internationaal Filmcongres te Swanwick de beste,getuigende film, die hij ooit heeft, doen maken. Een film vol spanning in het Engelsehavenmi lieu: Toegangsbewijzen zijn in voorverkoop vèrfcxijgbaaa"r;*lvana'f 9 september a.s 'bijhet Reisbureau „de Snelle Vliet", Rotterdamsedijk 425. PHILIPS SUPER T.V43 cm f 778.- PHILIPS SUPER T.V.'53 cm f 998.- PHILIPS SUPER T.V.68 cm f 2485.- PHILIPS GROOTBEELD T.V. (120x160 em) t 3850.- s&v- SCHIEDAMCornelis, z v W Ris sema" en P M Winterswijk: Neeltje E d v W de Lange én E Brèederveld Yvónne, d v G Baas en D Jansson; Margo, d v G Tigchelaar en H de .Bruijn. OVERLEDEN iy d Ree, 4® Ben TB. betrouwbaar adres voor VAN DONGEN Voorburgstraat MS a (bij Bergselaan) - Tel. 80616 MAASSLUIS. Het tweede team van de C;K.C. „Maassluis" zal zaterdag de eer- Siste competitiewedstrijd spelen van het önieuwe seizoen. Zij is door de CJK.B. in- "'."gèdè'eld "klasse 3c. Voor dit team is deze klas veel te zwaar, hetgeen ook wel zal komen te blijken uit de resulta- ten welke men zal boeken. De tegenstan- 'ders in deze klas zijn: ODO 1 uit Maas- land® Spirit 2 en Oranje-Nassau 2 uit Vlaardingen. SSV 2 uit Simonshaven, „TOP 3 uit Rotterdam, en 't Waterschip l uit Hoogvliet, tegen welke laatste men zaterdag zal uitkomen. Dit zal voor Maassluis; 2 de éerste nederlaag wor- denr De aanvangstijd is 4.15 uur, terwijl als scheidsrechter op zal treden de heer J. Roobol, De junioren spéleneen voorwedstrijd (3 uur) tegen Oranje Nassau c uit Vlaar- dingen. Dit kan voor de Maasfluise ju- 'nioren de tweede overwinning worden. V::kc; fpl: 'Op"de' kruising Pleteweg Wolphaerfcs- bocht zijn gisteravond twee motorrijders met elkaar in botsing gekomen, waardoor beiden op straat vielen. De 35-jarige kopergieter P. J. Visser van.de Adrichem- ,weg was er het ergst aan toe. HU moest ".'vermoedelijk met inwendige kneuzingen naar het Zuiderziekenhuis worden ver voerd. Dé ander kreeg wat schaafwond- jes aan de rechterknie en kon zijn weg ■vervolgen. Aan*Uien Rotterdam 12 september .Bevallen: J Brouwer-Koopman d: N Bos- sehMirt-Verbaas z; G A v Dljk-Eckebus z: J P Jorem-Weijer d; C A M v Dijk-Mun- tendam z: T de Bruijn-v d Sluis z: C v.d Gaag-vvOgten d; J E M de Jong.v d Mijn J d Jong-Meljer z; G J d Kramer-v lotz z: P Kros-Geerts d; M L. H Thijm- ry.'-'Gosh z: P P Moijdam-v Ast z; J A De l"cnkamp-Jansen d: J Vos-V Wcezel z; A Boek' «out-Janscn d: K A v Zomeren-y. <5 Pluijm en d; N Besterveld-HooimCljer d: A Molen- dijk-Hordijk z: T Bos-Blauw d: AMJLan- IScraar-Lubbcn d; F Koorevaar-Verwij z. J SS v Velzen-Hornstra d; A Mol- Hebei d, ''të V Drom-Lagendiik z; N M Bongers-Ooms Buprman-Valk d; J P A Zljderveld- Merwe z: M Boeren-v Beek d; J J M Ver- fe^schoor-Hofman z; W M J BerkhoM Graad fêf ïï^t' C M v Dijk-Olöen d: I J Koster-v d Stel fe ;-. M-'J v Stijn-v d Linden z: L 3 Toorn- Ww iva-HerweUcr d; A Timmermar.«rRoon. d: L fe:Mersma-v Eik d: J v d Xaajf.de Wit z: Groeneveld-v Schelt d: L Schonk-v .^oi-êrledcn": J Woudenberg, vr. V G Aret "&Jj 1 Bak, man v M P .Groothuis 7S j: 'ip^Vèéstraaten. ïmangeh 'gew- n» J J Velt- Hfhiizen «3 j; C 3 Koekebateen zoon 7 mnd: Slr.vM- Metzger, .mai.v Cv Voet «0 j, 6 w ®Kémi>erman,"--maa.-;gieh gew m a. a F Over- VLAARDINGEN; De Ohristélijke Harmonievereniging - „Sursum Corda" is de oudste muziekvereniging in Vlaar dingen. Zij bestaat op 24 september dan ook al 55 Jaar. Vier mannen, die alle vier van muziek" .hielden en zelf musi ceerden waren de oprichters van deze muziekvereniging. Vanaf die vier man in- 1002 is het ledenaantal gestegen tot zestig: Niet:zo bijzonder veel. Maar toch is het niet zo slecht.als men toe denkt, dat de Harmonieverenigingen in deze tijd! zo Jang zij niet. door de stra- tén.van de stad marcheren,eigenlijk maar bitter weinig ih de belangstelling staan. ,-; Vijf Jaar geleden heeft Sursum. Cor da een grote feestweek gehouden. Dat mocht ook wel bij een gouden jubileum. Het ligt helemaal niet in de bedoeling om er deze keer zo heel veel aandacht aan te besteden, maar toch wil men hét gedenkwaardige feit niét helemaal onopgemerkt voorbij laten gaan. Daar om is er dus geen hele week feest, zo als vijf jaar geleden. Deze keer is alles geconcentreerd op de avond van de oprichtingsdatum, 24 september. Maar die ene avond zal dan ook goed worden. In de stadsgehoorzaal houdt Sursum een Jubileumconcert, waarin zowel klassiek, als' moderne werken ten gehore zullen worden ge bracht. Dit concert wordt voor de pau ze gegeven. In de. pauze speelt Sursum dan noch licht© foyermuziek en na de pauze is het woord aan de politietoneel vereniging „Die Flardingaspelers". Zij zullen het toneelstuk „Miranda", van de Engelsman Peter Blackmore, op de planken brengen. Tijdens deze feestelijk© avond, in de Stadsgehoorzaal wordt er ook nog iemand gehuldigd en dat is de heer A. Buis- De heer A, Buis was namelijk één van die vier mannen, die Sursum Cor da hebben opgericht en nog altijd is hij actief lid van deze muziekvereniging. Dirigent is .de heer K. F. Kokelaar, onder-kapelmeester van de Marinierska- pel. Naast een aantal genodigden,erele den en donateurs is er in de Stadsge hoorzaal nog. plaats voor anderen. Een bepaald aantal kaarten is nog verkrijg baar bij-de onderstaande adressen: Fa. G. Bot, Smalle Havenstraat. Gebr. Poot, Gedempte Biersloot en C. Farber, Kethelweg 60. VLAARDINGEN De Anti-Revolutio naire Jongeren-Kring begint het winter seizoen op zaterdag 23 september in één der zalen van de Emmauskerk. Mr. W. C. D. Hoogendijk, medewerker aan de Dr. Abraham Kuyperstichting zal op deze avond, die om acht uur begint, spreken over „Op dood spoor met onze antirevolutionaire politiek?" Het is een inleiding tot een gesprek over onze huidige politieke misère en de oorzaken daarvan. De 44-jarige mevrouw v. cf. Winkel v. d. Ende uit de Hondsdijkstraat te Rotterdam is vanmorgen bij het ramen zemen uit het raam van de eerste etage gevallen. Na één .al van 2.80 meter kwam zij op het trottoir terecht. Haar val werd enigszins gebroken door een fiets, die tegen de gevel stond. Met een gecompliceerde beenbreuk is zü naar het Bergwegziekenhuis over gebracht. Met ingang van maandag' 16 septem. ber 1957 zal autobuslijn 53 aan het thans in explotatie zijnde tram- en autobusnet worden toegevoegd. De route van lijn 53 wordt als volgt: Hoogvliet (Oude Wal) - Aveliag Vondelingenplaat - Botletweg - Botlek- brug - verkeersweg in het verlengde van de Botlèkbrug - weg over de Botlekdam Botlek. Op lijn 53 zal een uurdienst warden onderhouden. Er zal voorlopig slechts wotderi dienst gedaan op maandag t/m vrijdag van 8.4017.10 uur en op zater dag van 8.40—12.10 uur. Op zondag geen dienst. Rotterdamse Diergaarde is een levende instelling en al zijn niet alle wijzigingen even spectaculair, het uiterlijk wijzigt zich en zal zich steeds blijven wijzigen naarmate de eisen van dc tijd dit nood zakelijk maken. Dat men zich reeds in 1945 heeft afgevraagd of „Blijdorp" geen uitbreidingsmogelijkheden buiten zür. grenzen van spoorbanen .en wegen meer had, bewijst een uitbreidingsplan dat men toentertijd overwogen heeft. schappelijk werk", waarbij vooral in discussie komt de verhouding tussen de kerkelijke gemeente en haar be roepskrachten. Als referenten zullen optreden mej. T. Petri, supervisor bij de herv. stichting voor kerkelijke en sociale arbeid te 's-Gravenhage, die zal spreken over: „Maatschappelijk werk, vrijwilligers, samenlevingen ds. J. C. van Dongen, directeur van de herv. stichting voor kerkelijke so- De officiële opening van deze tentoon- jnle Brbe|d tc utrecht, onderwerp: die wordt gehouden in het Dio- van A- stelling, ramagebouw, verricht zal a.s. dinsdag worden „Een bakkie leut....'.." Het tover woord voor miljoenen mensen. Hoe vèel kubieke meter koffie zou er in ons'land 's morgens'oni elf uur opge dronken worden. Opgedronken in woonkamers, in café's, iri kantines en op diverse werken. Koffie, in duizend verschillende smaken en samenstel lingen, gedronken uit evenveel soorten vaatwerk. Uit kopjes, bekerseen flap: kruik of tuit. Het laatstgenoemde drinkgereea- schap was én is kenmerkend voor de mensen, die buiten hun werk ver richtenMaar ook dat gaat over. De honderden bouwvakkers, die in onze westwijk werken nemen geen flappie meer mee. Die worden bediend. En als dat niet op hun wenken gebeurt dan krygt de firma De Vos dat de andere dag op haar brood. „Waar ben je gebleven gisteren? Wat was je laatBeter laat dan nooit Hè hè 'man, waar zit je?" dat zijn zo de opmerkingen, die de heer J. de Vos aan moet horen als zijn wagen met heti vertroostende vocht ergens blijft ste ken. Die wagen rijdt de hele dag door de westwijk. Van het ene puntje naar het andere. Het is één van de zes wa gens van de firma De Vos uit Den Haag, die overal te vinden zijn, waar veel mensen zijn die trek in een bak kie hebben. Die wagen kan niet gemist worden Dé arbeiders hebben af en toe een on derbreking van hun werkzaamheden- nodig. En met het weer van de laat ste dagen wil zo'n bekertje koffie voor een fatsoendeljkprijsje wel smaken. Proost! noga pool •n zeer Zuiver wollen mac! Karpetten met 9 mm doorgeweven rug. Keuze uit een aantal aparta dessins. Deze superieure karpetten, (dle Jaren en jaren meegaan, nu voor meer dan I 50.— benedan de waarde, 300x200 VLAARDINGEN. Hoewel er het komende winterseizoen weinig van het vele werk van tal van verenigingen en organisaties, die verenigd zijn in de fe deratie „Uefde en Vrede" naar buiten zal treden, toch betekent dit niet, dat er daarom minder te doen is. Integen deel. De Vlaardingse CJMV' en CJW's verliezen hun activiteit niet. Vele din gen staan weer op het programma voor het winterseizoen. Niet het spectaculai re, maar het eenvoudige doet het werk blijven bestaan. Velen zullen zich de talrijke meer en minder spectaculaire activiteiten van de zomermaanden nog wei voor de geest kunnen halen. En vooral natuurlijk de genen, die daar zelf mee te maken heb ben gehad. Zo herinneren we ons nog de grote; buitenavond op het feestterrein. Voor dat die voor elkaar was is er ook heel wat werk verzet. Lange voorberei dingen verzekerden al een succes. Het lag dan ook beslist niet aan de spelers of organisatoren, dat de belangstelling eigenlijk zo. tegen viel. Financieel werd het een strop, maar voor de leden was het een injectie.... Ook staat ons de fietsenrally nog dui delijk voor de geest en het grote op- drachtenspel. Voorts waren er dan ook nog al die activiteiten op het gebied van de sport, zoals de voetbalwedstrijden op het feestterrein. En tot slot was daar de grootste afsluiting van het zo merseizoen op 31 augustus met de dor pen- en stedenrit. Deze puzzletocht werd toen georganiseerd in samenwerking met Schiedam en Maasland. I Wat gaat er nu eigenlijk allemaal de ze winter gebeuren? Wel, eigenlijk niets bijzonders. Niet iets waarvan men iede re dag in de kranten kan lezen. Neen, de activiteiten in de winter concentre ren zich op het gewone, niets bijzonde re, Maar hoe gewoon en hoe eenvoudig het ook is, er komt toch nog heel wat kijken voor alles klaar en in orde is. Het accent valt op de zondagclubs. Overdag komen dan de jeugdgroepen bijeen en 's avonds de ouderen. „De Obadjanen" noemt' men die jongeren omdat hun vereniging Obadja heet, een onderdeel van de grote federatie „Lief de en Vrede". Dat die verenigingen en clubs van de jongeren nu Obadja heten, betekent nog met. dat ze ook £n Obadja vergaderen. Hadden ze maar zo'n groot gebouw Obadja, waar alles in kon. Het Obadja aan de Callenburgstraat is echter helaas veel te klein en zo zien we 's zondags de leden van de diverse verenigingen, verspreid over Obadja, het oude lokaal aan de Hofjesstraat (door de leden wel ,,'t varkenshok" genoemd), de Em- maiiskerk, in Immanuëlkerk, het ker- keraadskantoor der Herv. Kerk aan de Maassluissedijk, de Bethelkerk, de Ju- lianaschool, en Amicitia. Dat komt natuurlijk mede, omdat praktisch alle clubs op zondag worden gehouden. Zo midden in de week lukt het niet. Dan zijn er teveel andere bezigheden, die de jongelui roepen, zoals studie of werk. Er zijn praatavonden, waarop ge discussieerd wordt, avonden waar mo deshows worden gehouden met uit kran tenpapier vervaardigde kledingstukken en avonden waar men veel aan de vrije expressie doet. Natuurlijk blijft overal de geestelijke vorming, de training in Bijbelkennis het allerbelangrijkste. Het programma wordt overigens voor een groot deel overgelaten aan hét ini tiatief en de vindingrijkheid van de jeugdleiders en1-leidsters. Eenmaal in de maand komen die dan ook bijeen om gegevens, ervaringen en andere zaken uit te wisselen en om nieuwe-mogelijk heden onder het oog te zien. GOUDRIAAN. In verband met de feestelijkheden rond het 75-jarig bestaan van de kaasmarkt te Bodegraven is o.a. ook gereden om het provinciaal kampioenschap in Z.Holland en N.Bra- baht voor tuigpa arden. Op dit concours op 11 sept. j.l. geor ganiseerd door de Kon. Ned. Fed. van landelijke rij verenigingen te Bodegra ven wist de heer H. Slob een 2e prijs te behalen met 1 span tuigpaarden. Als attractie tradc-n op de 6 kinderen Slob in de vrijheidsdressuur mét hun pon- ny. Als jockey's gekleed gaven zij weer een verbluffend staaltje van kunnen. Eén ervan was, dat zij de ponny lie- ten liggen en de jongste (3 jaar) wan delde er rustig overheen van de kop naar de staart. „Het dienstbetoon van de gemeente en het maatschappelijk werkr', mr. F. Boessenkool, aaj .-directeur van de Raad voor gerei, sociale arbeid te' Jtrecht, onderwerp: „Diaconie en plaat selijk maatschappelijk werk" en J. Ritsema van Eek. directeur van „De Lindenhof" te Schiedam, onderwerp: „Diaconie en het werk der inrich tingen". Woensdagmiddag werd de 25-jarige eiektromonteür H. S;, uit Rotterdam In bewaring gesteld door de- politie. Bij hem - thuis..werd- een.,partijtje elektrici teitsonderdelen ter waarde van enige honderden guldens in beslaggenomen, die hjj bij zün twee laatste werkgevers had gestolen. Het waren schakeldozen radio-onderdelen meetinstrumenten enz., die hü zelf of bü karwijtjes die hjj voor anderen verrichtte, gebruikte. Het on derzoek wordt voortgezet In de week van 5 september tot én men 11 sept. werden hier ter stede 353 verkeersongevallen genoteerd. Er vielen geen doden te betreuren. Ernstig gewond werdén 37 personen, li dit gewond 84. In 22 gevallen werd zware materiële schade aangericht, in 259 gevallen lichte. Bü het begin van de landelüka jeugdweek heeft de geref, jeugdcen- trale Delft een weekeinde georgani seerd met de Jeugd van de Evangeli sche kerk uit Gelsenkirchen. De be doeling ls dat 43 jongeren op 14 en 15 september te gast zullen zün !n Delft. Op zaterdagavond ts er een gemeen te-avond in de Westerkerk te Dellt, waar c.a. de Duitse jongeren een le kenspel zullen opvoeren. De volgende" dag. 15 september, wordt er van ge dachten gewisseld over het jeugdwerk- tn ons land en in Duitsland. Voor die avond is als spreker uitgenodigd dr. A. Veerman, leraar aan het cbr. ly ceum te Delft, die een indruk zal ge ven van het jeugdwerk hier te lande. De leidster van ae Duitse ploeg, pfar- rer H. Melchsner zal over het Duitse' jeugdwerk spreken. Dr, G. J. D. Aalder» H. Wzri. dl» 7 4 oktober des .middags half -.vier, zal- Inaugureren als gewoon hoogleraar in de faculteit der letteren en wijs- begeerte aan de Vrije Universiteit zal®' in afwijking tot wat wij gisteren meldden onderwijs geven in de oude geschiedenis en de staatsinstellin gen van de Grieken en Romeinen. Op dë zaterdagavonden is er 'in het ge bouw „Liefde en Vrede" aan de Gedemp te Biersloot een instuif waar iedereen mag komen. Deze is georganiseerd door de federatie „L. en V." in samenwer king met de ÉJA. De start is op 5 ok tober. In Obadja en in de Immanuëlkerk is er voor jongeren van 12 tot 16 jaar een instuif en op woensdagavond alleen in Obadja. Voorts zijn er tal van knutsel clubs. De Filmcommissie „Fico" zorgt een maal per maand voor een goede film die op zaterdagavonden in „Liefde en Vrede" wordt vertoond. Ja, als we het zo eens allemaal be- küken, dan moeten we wel zeggen: „Ze blijven actief". Dc federatie Liefde en Vrede omvat ongeveer 45 clubs en verenigingen, waar dan nog bij komen de Pijpers en de Jon ge Pijpers, Spirit, de toneelgroep „Lus tig èn Vrolük" (ook L. en V.) en de volks; dansclub. In het totaal omvat de federa tie momenteel ongeveer 1300 leden. He laas kan men niet zeggen dat de groei van het ledental gelijke tred heeft ge houden met de bevolkingsaanwas van de stad. Een schreeuwend tekort aan leiders, die geheel belangeloos een ge deelte van hun vrije tijd geven voor het ■eugdwerk is één der oorzaken. Er ook met de ruimte zit men om- hoo;Het gebouw Liefde en Vrede aan de Gedempte Biersloot zal men na kor ter of langer tijd ook moeten gaan ver- Op een bouwwerk aan de Maanweg kreeg gisteren de 28-jarige timmerman: G. A. een betonplaat van 900 kg tegen het linkerbeen. Dit brak. De plaat viel om, waardoor het ongeval geschiedde. De 38-jarige Zwitser J. M. R„ die mo menteel in Den Haag vertoeft, reed vanmorgen om zes uur met zijn auto op de Plesmanweg, nabij de St. Hubertus- weg te Den Haag, legen een lichtmast, doordat de wagen slipte. De bestuurder kreeg ©en hersenschudding. De auto werd zwaar beschadigd. de TéS?'"7r Hèt .curatorium van Technische Hogeschool te Delft heeft goedgevonden om, hetzij voor studie, hetzij voor het componeren van op drachtwetten, aan componisten die daarvoor door het contactorgaan elek tronische muziek geïntroduceerd wor- ncu, onder bepaalde voorwaarden de elektronische studio van het laborato rium voor technische natuurkunde al daar, ter beschikking te stellen. Ten einde de componisten de gelegen heid te bieden van de mogelijkheden dezer, studio kennis te nemen zal dr. ir. w. Kok, vertegenwoordiger van de Technische Hogeschool in het C.E.M. op zaterdag 28 =s'eptember een inleidende le zing houden in de Technische Heg school te Delft. Tot gewoon hoogleraar in het bur-' gerlijk recht op de industriële eigen dom en burgerlijk procesrecht aan de': Gem. Universiteit van Amsterdam heeft h de gemeenteraad met algemene stem-, men benoemd prof. mr. J. Eggen» uit Den Haag, sedert 1950 advocaat-ge neraal bij de Hoge Raad en lid van het driemanschap belast met de voltooiing van het ontwerp-Meyera voor een nieuw burgerlük wetboek. Promotie In Ver. Staten Aan het College of Forestry, State" University of New York, Syracuse pro moveerde oP proefschrift „Reactions e of ethyl and propyl radicals in solu- ition", de heer J. Smid uit Haarlem, die enige jaren geleden aan de Vrije Universiteit zün doctoraal examen af- 1 legde. notarieel examen 'j-Graveuhagf. 12 sept. Geslaagd vooi tweede gedeelte notarieel examen mr. P. J. Mola te 'a-Gravenhage- Ult be trouw bate bron wordt vernomen dat dr. Sidney Smith, presraent-t van de universiteit van Toronto, tot Canadees minister van Buitenlandse Zaken is benoemd. In Rijssen (Ov), waar hij de laatste jaren als bedrijfsarts een aantal indus trieën diende, is in de leeftijd van 54 jaar overleden, de heer A Th. H. van Papendreoht, Dokter van Papendrecht is tot 1952 gedurende verscheidene ja ren huisarts te Delft geweest en genoot als zodanig een grote bekendheid. In de oorlogsjaren speelde hij een belangrijke rol in het verzet. Hij was o.a. plaats- vervangend districtscommandant van de B.S Enige dagen voor de capitula tie van Duitsland werd in zijn woning aan de Hertog Govertkade de Duitse Ortscorrmi andant ontboden om aanwij zingen in ontvangst te nemen betreffen de de onder zijn bevelen staande mili tairen. laten en zo zijn er nog tal van' an dere problemen en moeilijkheden rond hét prachtige werk van al deze clubs en verenigingen. De september-vergadering van de gemeenteraad zal gehouden worden op vrijdag 27 september. 's-Gravenhagc, J3 sept. Vangstbericht van hedenmorgen uit volle zee: Sch 61 gisteren 102 kantjes, 72 niets te melden, "IS niets te meiden, 81 weinig vangst, 97 niets te melden. 116 50 u.h.v., 180 niets te melden. - 242 weinig vangst, 275 12, 3 6, 14 10. 121 gisteren weinig vangst. 302 4. 110 15, 323 2. - 195 3. 48 9, 243 15, 402 20 U.b.V.. 2 gisteren 34, 5 4. 15 4, 19 3, 30 65 nog 20 netten, 3S-- nog halen, 37 nog 200 n)UL 45 niets "te L melden, 55 thuisstomend. 84 10, 87 85- u.h.v-, - 130 nog niet gevist, 210 gisteren weinig; vangst, 236 niets ,tc melden, 250 17. 297 3, 310 12. 399 5. 32 5. 40 84 thuisstomend, 90 75 nog 50 netten, 13Z 7, 189 5. 233 2, 262 1, 79 nog 150 mijl, 186 0, 23 1, 53 1, 104 niet te melden, 39 nog 120 mijl, 201 gisteren 0, 199 5, 78 0, 305 gisteren 0, 7 gisteren 0, 56 niets tc melden, 159 6, 220 12. 105 gisteren 0, 338 niets te molden, 20 thuisstomend, 23 weinfg vangst. 225 idem, 314 idem. Binnen te Schevenlngen Sch O 14 last. 700 kisten verse haring en IOO kfsten vis. Sch 123 27 last. -• 's GRAVENHAGE, 13 sept. besommin- gen verse vis Sch. 9 met f 9760, 18 met 5020 67 met 4050, 34 met 7845. Prijzen per kilogram, grote tong 4.80—/ 4.85, grootmiddeitong 4^2—1.34. kleinmiddeltong I 3.36—3.50.tong 1 2.65—2.69, tong 2 2.40 y —2.44, tarbot 1 3.49—3.80, tarbot 2 2.80— 2.90, tarbot 3 1.60—1.80, tarbot 4 1.40- 1.50. griet 1 1 1.60—1.70. griet 2 1 1,40—1.55, - prijzen per 40 kg grote schol 37—39.80,-- grootmiddclschol 46—42, mideelsch. 32.80 —45. kleine schol 20.50-32.20, grote schel vis/ 3037, groot-mlddolschclvls I 34.80—15, middelschelvis 18.80—33. schelvis 1 14.M —23.20, schelvis 2 8.40-16. wijting 13,40- 20- schar 18.50—25. middelkabeljauw 47 50 - —50. kabeljauw 1 24.50—38 kabeljauw 2 19—28, kabeljauw 3 11.40—17.50. stijve - kabeljauw per 5 stuks 44—60, prijzen ?et - ïS.S* verse baring 11—15. makreel 10- 18.50, aangevoerd 662 kantjes gezouten ha- - J'"*. Notering maatjes zout. kiein 32.30- - •„iT1Ja.lies kroot 33—35,80. volle haring 35.2035.V0. steurnaring 21.20—29.80, ijle haring 25.4025 90, alles per kantje. Ver- - wachte aanvoer voor zaterdagmorgen de trawlers Sch. 55 en Sch. i$S 2 kotters. VLAARDINGERS; 70 geen vangst. 372 geen Jongst, 216 geen vangst, 97—20 114 thuisv.. SS—2' 166—6. 14—5, 121 wein*. trawlharing groot van 36 60 Marktjjrtjzen; 12/9: trawlharing klein van 13!r-60. De rest niet gehoord. --37.70. ijle haring van 25—28.30, steurna ring van 25.10—28.—.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2