In een hand omdraai Min. ZIJLSTRA over economische situatie: en pameK voor ons land levensgevaarlijk NU OOK GRIEPEPIDEMIE IN DE ACHTERHOEK GERED DOOR „ZEVEN PROVINCIËN" Optreden van Sow jets veroordeeld opnieuw Oük Nederland achter resolutie Controverse Soekarno- Hatia duurt voort »ig geen M soldaten Kapitein L. onder van psychiaters Gezin en dagblad r Autoriteiten laten klachten van kap, L. voorlopig rusten In Limburg over hoogtepunt heen? ..Stuk loonstijging moet alsnog worden verdiend „Kwestie-Hongarije" in V.ÏNV Minder spanning op arbeidsmarkt Waarseh uwing van Sowjet-Unie aan TURKIJE Kroonprinses dinsdag niet in Ridderzaal GEN. HASSELMAN: NIETS ALARMERENDS WAARDEBON ESSE! NEUROTONIC I' WEL HANDDRUKKEN, GEEN AKKOORD r 2 ZATERDAG 14 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3791 Rotterdam. Witte de Withstraat 30 Telef. 115700 (4 1.) Postgiro No. 424518 ??at,2bonnementen 18.301830 O. »._rr»tr»r,hj»2^2! gJ 17-*-18 uur Telefoon 115700 f-GrfiV6Qfi8K6. Huygensptein 1 Telef I8*?4fi7 ft I Postbus*1091 - Postgiro No «lil? L> Klacntendienst 18.30—19.30 u. Telef 362569 Ifnje Kerkstraat 24 b - Telrfwn 67882 ^^TCTkSÏÏLi C6nt DCr f 2 65 P» maand. f i,»t per Kwartaal.Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks iirecteur: H. DE RUIG (Geldig tot vanavond) NOG STEEDS BUIEN Buien, afgewisseld door enkele, opklaringen.Weinig verandering In temperatuui Matige, nu en dan krachtige «f harde westelijke wind. r Morgen: Zon op: 6.16 Maan op: 21.41 onder: 18.58 onder: 12.51 J O HuotdieUacteur:Ui J A. H J BRUINS SLOT IE ral al het kromme recht ma ken? klaagde Prediker vroeger en klagen wij nu. Maar niet alleen wie zal rechtma- ken, eveneens hoe we dat zullen doen is een vraag, die klemt. We zouden dat hét liefst één, twee, drie willen i: doen; 'klaar terwijl u wacht, in een handomdraai; maar d# ervaring heeft ons geleerd, dat .dit niet zo gemakke lijk gaat Wanneer iets eenmaal fout gegaan.is, krijgt men het niet zo gauw weer in orde. De laatste wereldoorlog duurde van 1989. tot 1945, zo ongeveer zes jaaT en sindsdien gingen er twaalf jaren voorbij zonder dat de vrede ge vestigd werd. We kunnen ons wel eens afvragen wat ér in onze wereld veranderen moet en hoe we dat tot stand moeten brengen. Laten we aannemen, dat de politieke wereldfiguren hieraan inder daad werken. Laten we daarbij nog eens aannemen, dat ze de beschik king hebben over werkelijk bekwa mer adviseurs en ten slotte, dat het personeel van legaties, missies en ambassades competent is om hen van goede gegevens te voorzien en daar voor de tijd wenst vrij te maken, kort om laten we aannemen, dat het op zeer hoog niveau allemaal klopt wat moet er dan gebeuren? Weet men wat men wil en WIL men wat men weet? Vermoedelijk komt dan de echte moeite pas als men praktisch uit moet voeren wat men in theorie heeft over legd, Set zal dan een passen en me ten van tegenstrijdige belangen wor den, dat maanden en jaren vordert Het is mét het wereldleven als met de man, die van'de trap viel en zijn been brak: in één séconde was zijn been stuk, het genezen kostte een half jaar. Het is ellendig om het mee te maken, dat het herstel van goede verhoudingen zóveel energie en zóveel tijd kost. ■tj' U bestaat de wereldbevolking, die 1v met dit alles betrokken is, uit drie «oorten mensen: ten eerste de figuren en figuurtjes, die een rol spelen op het toneel van weneld- of landspolitiek; ten tweede de journalisten en ande- .rtft, die vérslagen geven, commenta- Yen schrijven, vergaderingen "meema ken.en grote mannen interviewen; ten derde do rest van het mensdom. Een rest, "die niet meespeelt, niet wordt geraadpleegd, geen stem in het kapittel beeft en niet anders hèeft te doen dan in oorlogstijd te zorgen voer de legers, die sneuvelen, de mannen ea vrouwen, die in de fabrieken pro duceren, kortom, die aan de spelers geld, vlees, bloed, arbeid en onderda nigheid fourneren. Deze groté rest van het mensdom heeft in de loop der ja ren zich in sommige landen georga niseerd in politieke partijen om de mogelijkheid te openen, dat zijn ideeën op het politieke niveau bekend wer den. In deze organisaties speelden hun,dag- en weekbladen een grote rol. Thansbeleven we overal, dat de beïnvloeding in de politiek niet van onderaf de mensen aan de top bereikt, maar dat hoogstens van bovenaf de top zich tot de onderlaag richt. De leiders én de pers zullen wel uitma ken wat het mensdom moet zeggen, denken, voelen en doen. Hoe moet nu zo'n wereld veranderen? Kan dat in een handomdraai? V,TOOR een oplossing van de economische moeilijkheden van Ne- derland zijn volgens minister Zylstra voor alles twee dingen nodig: A Een rijksbegroting, die gezond is en die met name ook in con junctuur-politiek opzicht de toets der kritiek kan doorstaan; Het tenminste voorkomen van een verdere algemene stijging van onze arbeidskosten. Een dergelijke stijging kunnen wij ons in de komende periode bepaald niet veroorloven. Ih de komende tyd moet de produktiviteit op dé lonen inlopen. Met andere woorden: wy moeten een stuk loonstijging alsnog „inverdienen". Minister Zijlstra zei dit gistermiddag tijdens een lunch in Den Haag ter afsluiting van het parlementaire Ihdustriebesoek 1957. Hij zei, dat het prijs- indexeüfer ons land niet mee zit en dat naar hij vreesde het cijfer* voor augustus wel ten volle de huurverhoging in een verhoging van het prijsindex cijfer zat weerspiegelen. Het is dsn ook wel duidelijk, dat w|j ook in de ko mende periode een doelbewust prijsbeleid nodig hebbend Wij moeten ons hoe den voor twee dingen, aidus de minister: vóór bet ons overgreven aan wens dromen (die de daadkracht, nodig voor het voeren van eén vastberaden beleid, xntlen verslappen) en daarnaast ook voor het vervallen in een paniekstem ming. De Illusie en de paniek zijn beide voor de toekomst van ons. land levensgevaarlijk. De Legervoprlichtingsdienst verzoekt ons het volgende mee te delen: „De schriftelijke aanklacht, die kapi tein L. op dinsdag 10 september heeft ingediend bü-de inspecteur der oplei dingen (bedoeld wordt het rapport van kapitein L. over z.i. onverantwoorde toestanden in" Bet kamp Sennelager red.), is ter kennis gebracht van de autoriteiten, die haar in behandeling zullen nemen.' Door kennisneming van deze aanklachtwordt de indruk be vestigd, dat kapitein L. geestelijk ge stoord" zou kunnen zijn. Een gedetail leerde- behandeling zou echter eerst mogélijk worden, nadat het medisch onderzoek, wéai'voor* kapitein L. is op genomen, zal zijn afgesloten en indien door-dit onderzoek de storing niet zou worden bevestigd. Kapitein L. is inmid dels uit het militair hospitaal te Den Haag overgebracht naar de Ursulakli- niek te Wassenaar." Lichtenvoorde (Achterhoek) wordt momenteel geteisterd door de A-griep. Op de scholen is 30 40. procent van de leerlingen afwezig. Bü een groot bc- driif zijn van de ongeveer 200,perso neelsleden er 70 'bedlegerig, By twintig fabrieken in Maastricht zijn bijna 1000 meldingen van ziekte als gevolg van de griepepidemie.'Een der fabrieken telde zelfs'veertig tot vijftig ziekmeldingen per dag. Be houdens enkele uitzonderingen valt er over het algemeen een lichte af neming van het aantal griepgevallen te constateren. Hoewei er omtrent de omvang van de ziekte in Limburg geen exacte cij fers bestaan, kan worden aangenomen, dat zich in -het kwartaal sinds juli door heel de provincie tienduizenden gevallen hebben voorgedaan. De •ziekteverzuimen in de' Limburgse mij nen. die naar de tienduizend lópen en die van enkele grote bedrijvengroepen, vormen.de basis van deze schatting. De economische-terugslag op de pro- (Aduertentie) h^OOR een gelovig christen is die tP vraag niet moeilijk te beant woorden. Hij weet, dat de oorzaak van alle ellende te vinden is in het boos en onverstandig hart van de mens. Maar daarbij weet hij, dat Christus hem in de Bijbel met een grote verantwoordelijkheid belast, die hierin bestaat, dat hij jegens zijn naasten zó moet handelen als hij wil de dat men hem deed. Dit komt al lereerst hierop neer, dat een christen zich voor de gang van zaken interes seren moet. Het mag hem niet alleen gaan om zijn eigen loon, zijn eigen werk, zijn eigen handel en kapitaal (wie zó leeft kan in een zuivere be langengemeenschap zich tevree voe len) maar een christen wil weten wat cr gebeurt, omdat hij invloed uitoefe nen wil. Hij herinnert zich de gelij kenis van het zuurdeeg in de drie maten meel! Wat is de klip, waarop het wereld welzijn lek stoot? De zelfzucht van landen, volken, groepen en enkelingen. Zodra de volken ontwaakten om te roepen om recht voor allen in plaats van om voordeel voor zichzelf, was de weg naar vrede en welvaart inge slagen. Wie in een handomdraai de wereldontwikkeling wijzigen wil, moge pessimistisch zijn als hij leest wat er gaande is, hij mag optimist worden als hij bedenkt, dat het bij hem zelf be ginnen moet. Werkelijke belrngstelling in de za ken van stad en land, volk en staat bij de gewone man en vrouw (die al tijd van alle conflicten ter wereld de rekening betalen moeten!) is het be gin van de genezing. Elk christen moet dit toch inzien en zich haasten om mee te doen! In de sowjetlanden is dit verboden, daar ma» m.n applaudisseren of cre- Toen .de minister op 10 september 1954 aan het eind van het tweede par lementaire induslriebezoek tot de ka merleden sprak, was de algemene eco nomische situatie *van ons; land zonder meer gunstig te noemen.' De hoogcon junctuur, waarin wij tóen verkeerden, heeft" .sindsdien, aangehouden, 'maar, heeft ten slotte tot spanningen en' overspanningen aanleiding gegeven, welke ons nu voor ernstige ptoblemen 1 plaatsen? De-conjuncturele situatie op dit ogenblik kan volgens "minister ZQ1- stra het best als volgt worden gety peerd: de hoogconjunctuur heeft in het ene land meer, in het andere land minder aan uitbundigheid verloren. De internationale conjuncturele-ba- rometer staat op veranderlijk. Als ge erop tikt. springt de wijzer even iets achteruit Zie verder paR H. 2e kol.) dukfie is een ernstig gevolg van deze epidemie. De A-griep in Limburg doet zich voor onder alle maatschappelijke en ieeftijdsgroepen van'de bevolking: zo wel kinderen als volwassenen werden erdoor getroffen. Het .sterftecijfer als gevolg van de griep, als zodanig is uiterst «ering. Slechts vier of vijf ge vallen van overlijden zijn bekend, waarbij echter de dood een' gevolg fs l Art ver tenue) Mv NEEM ze nuto kal merend NIET VERDOVEND.... MAAR GENEZEND 1 van een complicatie, zoals longontster king. ,":'T De ziekte als epidemisch verschijnsel in Limburg vertoont thans dé neiging te verminderen en men is in.medische kringen dé overtuiging toegedaan, .dat het ziekteverschijnsel over het hoogte punt heen is. - y- De algemene vergadering- van de Ver. Naties'heeft vandaag opnieuw de Sowjet-TJhie veroordeeld wegens daden van onderdrukking;, door haar in Hon garije bedreven. De desbetreffende re solutie werd aangenomen met 60 tegen 10 stemmen. Tien landen hebben 2ieh onthouden, één land was afwezig. Tevens heeft de algemene vergade ring maatregelen getroffen om het Hongaarse probleem in de Ver. Naties levend'te houden. Daartoe is prins Wan van Thailand, president van de alge mene vergadering, benoemd tot spe ciale. vertegenwoordiger van de- V.N.. met de taak die stappen te doenj-welke hij nodig oordeelt om er voorde zorgen dat 'de Sowjet-Unie zich houdt aan vorige resoluties van de Ver. Naties, o.a. aan de eis om haar gewapende' strijdkrachten uit Hongarije terug te trekken., j- ■.'■ij De Rus Sobolow deed nog'een blt- :ere aanval op Groot-Brittannië, Frank rijk, dë V.S., Nederland én andere lan den, die de resolutie steunden. Hij zei, dat Groot-Brittannië zijn koloniaal rijk trachtte te behouden én dé volkeren „tot slavernij tracht te brengen"^ Tegen de resolutie stemden Albanië." Bulgarije, Wit-Rusland, Tsjechosiowa-f kije, Hongarije, Polen, Roemenië; dé - Oekraine, de Sowjet-Unie en'Joëgo- slavië. Zuid-Afrika was bij de stem ming niet aanwezig. In augustus, is hèt aantal werkloze mannen van 28,955 tot '29.548 gestegen. De bezetting van de-aanvullende wer ken nam af van 8061 tot 6631: De to tale geregistreerde arbeidsreserve daalde van 37.016 tot 36.179. De geregistreerde vraag naar man nelijk personeel' daalde van 65.074 tot 59.520. Tweederde van die 'daling werd veroorzaakt door inschakeling van jeugdigen in het bedrijfsleven. De spanning op de arbeidsmarkt is voelbaar .verminderd. Vergeleken met vorig jaar eind augustus lag de ar beidsreserve ruim 13.000 hoger en de vraag ruim 16.000 lager De toeneming van de seizoenwerk gelegenheid in de landbouw bleef be neden de verwachting door het slechte, weer.De arbeidsreserve steeg in de bouwvakken (met name dé water-, spoor- en wegenbouwsector t.g.v. de bestedingsbeperking), de horeca- en touringcarbedri.jven (afloop toeristen seizoen) en onder het kantoorperso neel (vervanging v.~n ouderen dooi jongeren). De Russische premier Boelganfr. heeft gisteren Turkije gewaarschuwd, dat ieder militair optreden tegen'Syrië tot een wereldconflict zou kunnen leiden. Radio Moskou deelde mee. dat deze waarschuwing was vervat in een per soonlijke boodschap, die in Ankara aan de Turkse premier Menderes was overhandigd. /Artverievtie) PETROLEUMGASKACHEL zuinig .reukloos-ongevaarlijk LET OP DE NAAM „BES «ESINK PRESIDENT Soekarno en de vroe gere vice-president Mohammed Hatta staan, naar van wel ingelichte zijde in Djakarta vernomen wordt, nog scherp tegenover elkaar op de confe rentie tussen de Indonesische regering en de vertegenwoordigers van de tegen £e centrale regering in verzet gekomen buitengewesten. -- Dr. Hatta heeft geëist dat Soekarno ziin plan voor een geleide democratie laat varen en dat de door Soekarno uitgezochte en benoemde nationale Gistermorgen om-tien uur heeft Hr. Ms. kruiser „De Zeven Provinciën" op de rede van Den Helder de drie opva renden van het Engelse jaeht „May fly",, dat donderdag op de Noordzee ten westen van. Umulden in moeilijkheden verkeerde, per. schouw aan land ge bracht. Nadat de bemanning van bet jacht, bestaande uit twee heren en een dame, aan boord van Hr. Ms, wacht schip „Neptunus" met 'n aperitief ont vangen was en de maaltijd had ge bruikt, is sii naar Amsterdam doorge reisd om te trachten van de op deze wiizeverkregen Nederlandse gastvrij heid nog enige dagen gebrnik te kun nen maken. Hun jacht, dat aanvankelijk door „De Zeven Provinciën" op sleeptouw was genomen, Ls donderdagmorgen ter hoogte van IJmulden gezonken. De foto .waarop ook enkele .bemannings leden van de kruiser stash, toont, dat de schipbreukelingen In de beste wel stand aan wal zijn gezet. Geblesseerde enkel Rrinses Beatrix heeft donderdagmid dag bij het rijden in de manege bij een val haar enkel bezeerd. Zij. zal de eer ste dagen rust in acht moeten nemen. In verband hiermee zal de Prinses er van moeten afzien, bij de opening van de Staten-Generaal aanwezig te zijn. Zo enigszins mogelijk hoopt zij wel aan de gebruikelijke rijtoer des middags deel te nemen. raad in zijn ge;u*er aftreedt. Déze raad is een extraparlementair orgaan mét adviserende bevoegdheid. Soekarno heeft geweigerd de eisen /an Hatta in te willigen maar zich wel bereid verklaard Hatta als ,vieeT president terug te nemen indien deze hiertoe berèid is. Beide staatslieden hebben eikaar gisteren voor het maken van foto's dé hand geschud en daarbii gelachen. Dit gebaar was bedoeld, om de indruk te wekken dat hun geschillen waren op gelost ea dat de conferentie in een geest van eenheid kon voortgaan. Maai* later oo de dag bleek dat beiden nog even ver van elkaar stonden als dins dag iongstleden toen de conferentie begon. De duur van de conferentie is verlengd maar het is niet bekend voor hoe lang. Premier Djoearida dié aan het hoofd staat van de delegatie welke met de opstandelingen onderhandelt heeft bliikbaar geen andere keuze dan de eisen voor provinciale autonomie en voor een groot aandeel van de na tionale belastingen ten bate van de buitengewesten te aanvaarden of 'een compromis te bereiken. Aavprtp'ntip I peren. In de vrije democratische lan den mag het wel maarlaat men politici en journalisten hun gang gaan Waarom teven we niet op en doen we weer mee? In een handomdraai werd de wereld anders als ieder van ons uit zijn .sluimer ontwaakte. Wan neer er weer eer levend samenspel tussen politici en volk en dus tussen die béide en de pers-ontstond was de eerste stap op de goede weg gezet. Uiteindelijk betaalt u hèt toch, met geld, tijd en wie weet met bloed en vrijheid. Waarom doet dan niet mee als de rekening wordt opgemaakt? Vrede en recht ziji toch een zaak van ALLEN, die op de wereld wonen! 'JAC. JONKER. (Van een onzer verslaggevers) HET bataljon Limburgse Jagers, dat vandaag voor oefeningen naar Sennelager in Duitsland zou vertrekken, blijft in Neder land. Dit deelde de cbef van de Generale Staf, generaal B. R. P. F: Hasselman, gisteren mee, nadat hy bij aankomst in Nederland had kennis genomen van de rapporten, die ovèr het aantal ziektegevallen bij de Koninklijke Landmacht melding maakten. Generaal Hasselman was In Duitsland getuige geweest, van. de oefeningen, die daar door een Nederlandse gevechtsgroep worden gehouden. Ook had hU een bezoek gebracht aan het kamp Sennelager, waar in de afgelopen week enige honderden ziektegevallen werden gemeld. Dé generaal begon zijn persconfe rentie de eerste, die hii ooitoffieiëel heeft gehouden met mede te-delen, dat hij buitengewoon te spreken was over het gedrag van de Nederlandse troepen. De Nederlandse soldaat is eeen Dapsoldaat. aldus de chef van de Generale Staf. en is tegen lal van moeilijke situaties opaewassen. Onder controle Een van die moeilijke situaties was de A-griepepidemie, die vorige week onder de öp oefening zijnde troepen uitbrak. .Da geruchten, die door een rapport van een zekere kapitein L. de wereld in werden ge stuurd. noemde generaal Hassel man onjuist. Kapitein L. staat thans (Zie verder pag. 7, GENERAAL HASSELMAN JN een christelijk gezin hoort eén chr. dagblad. Is u het daarmee eens en kent u gezinnen in uu) omgeving, Waar men geen christelijk dagblad leest? Bewijst u ons dan een dienst en geeft u onderstaande bon aan dat gezin door! Wij zullen u er zeer dankbaar voor zijn. Naam en voorl. Straat en no. Woonplaats abonneert zich ingaande 1 oktober a.s. en wenst het abonnementsgeld te betalen op DAGBLAD TROUW per week a 0.61 per kwartaal a 7.90 per week of per kwartaal doorstrepen De iu de 2e h«if< van sep tember verschijnende num mers ontvang Ik GRATIS. De gehele bon Inzenden aan DAGBLAD TROUW. Postbus 1112, ROTTERDAM Controle lonen op prijzen en n 59 ZUTPH EN-AMSTERDAM-ROTTER DAM

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1