De dag van Adenauer Vrije democraten niet Jn coalitie? Voorlopige einduitslag Opkomst kiezers zeer groot TITO is tegen nationaal comiminisme m en samen Opnieuw regen Twee doden en zwaargewonden bij botsing -Gezin en dagblad- Ontslag voor gen. Haris Nasution? Groningse groentjes lijden aan A-griep 5000ste schip in Amsterdamse haven WAARDEBON r Auto botst tegen boom: 3 ernstig gewonden tUMDAG 16 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3791 Botterdam: Witte de Wltbstraat 30 Telef. 115700 <4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachten dienst abonnementen 18.30—19.30 n. /- Zaterdags 17—18 uur Telefoon 11570C 'a-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 <3 LJf Postbus 1081 Postgiro No. 424887 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam; Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65™ maancE 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks "N Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) IETS ZACHTER Veranderlijke bewolking en plaatselijk; enige regen. Matige wind tussen west en zuidwest,, maar langs de Waddenkust aanvankelijk krachtige westelijke wind. Iets zachter overdag. f Morgen: zon op: 6.19 Ma^an op: 23.30 Onder: 18.53 Onder: 19.43 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S, BRUINS SLOT E stembusoverwinning van de ;l f CDU en haar „grand old man", bondskanselier Adenauer, is geen twij felachtige zaak gebleven. De CDU is niet met de hakken over de sloot ge komen, rnaar zü heeft een ongedacht grote meerderheid geboekt. Zij liet de socialistische partij verre achter zich, terwijl tal van splinterpartijen werden gedecimeerd of weggevaagd. Duitsland en Europa zijn met dit resultaat geluk te wensen. Want het is de overwinning niet maar van een bepaalde partij, maar het is de over winning van een heel uitgesproken politiek. Het Duitse volk heeft bij deze stem bus uitgesproken dat het kiest voor een pro-westerse politiek. Het heeft zich andermaal tegen het neutralisme ver klaard. Wil achten dat aspect, dat Interna tionale aspect, voor ons het belang rijkste. Het betekent dat Duitsland Navo-bondgenoot blijft, dat het aan de Europese samenwerking en federall- Satie blijft meedoen, dat het niet met Husland wil coquetteren, dat het niet peinst over een soort neutrale houding tussen Oost en West. En zo tevert Duitsland een belangrijke bijdrage tot de consolidatie van de vrije wereld, Daar kunnen we niet anders dan dankbaar voor zijn. ER Is ook nog een ander aspect aan de zaak. Het is dit dat het Duitse volk in overgrote meerderheid het socialisme afwijst. Het communisme heeft In Duitsland In het geheel geen kans. Maar ook de socialistische partij doet sinds het einde yaa de tweede wereldoorlog vergeefse pogingen om in Duitsland aan de macht te komen. De CDU, een christelijke partij, ver hindert haar dat Ook dit is van grote betekenis. Ook vóór Nederland. Want terwijl hier sinds jaar en dag tal van mensen be weren dat christelijke partijformatle uit de tijd is en dat daar een andere formatiebasis voor in de plaats moet komen, bewifkt Duitslancfeat de chris telijke partij juist, in deze tijd een toe komst kan hebben en dat. zii ,,naar het hart van de meerderheid van een vólk kan spreken. v Ook dit is een les uit de Duitse stembusuitslag. Een les, die wij ons ter harte kun nen nemen. (Van onze correspondent) Zondagmorgen is op de Zuiderzee straatweg in de buurt van Winkeldorp (Veluwe) een personenauto tegen een boom gebotst doordat een achterband sprong. Alle acht Inzittenden werden uit de wagen geslingerd. Drie van hen, de heer.D. P. met echtgenote en zoon uit Wolvega, moesten in een zieken huis,.worden opgenomen. De vijf an deren kregen minder zware vérwon- dingen. E verkiezingen voor de Westduitse Bondsdag hebben de 81-jarige bonds kanselier dr. Konrad Adenauer en zijn partij, de C.D.U., opnieuw een absolute meerderheid gebracht. Adenauer is daardoor voor een nieuwe termijn van vier jaar aan de macht gebleven. In de nieuwe Bondsdag zullen slechts vier partijen vertegenwoordigd zijn, namelijk de christen-democraten, die 270 zetels hebben, de socialisten (169), de vrije democraten (41) en de Duitse partij (17 zetels). De grote verliezers zijn de kleine partijen, zoals de vluchtelingenpartij bijvoorbeeld, die hun parlementszetels hebben moeten afstaan aan de C.D.U. en de S.P.D. De verkiezingsuitslag wordt door velen beschouwd als een persoonlijke triomf voor Adenauer. Hg is sinds Bismarck de eerste leider van de (West)Duitse politiek die langer dan acht jaar op demo cratische wijze aan de leiding blijft. Erich Olienhauer heeft nog geen commentaar gegeven op de verkiezingsuitslag. Maar Wilhelm Mellies, zijn rechterhand, verklaarde, dat de Westduitse socialisten er niet in zijn geslaagd hun voornaamste taak het doorbreken van Adenauer's politieke meerderheid - tot een goed einde te brengen. BEHaEVE een*pereoonlijke öveminnin^voör-Adémüaf^is de zege van de christen-democraten ook een overwinning voor dé Ver enigde Staten en het Atlantische bondgenootschap. Herziening van de Amerikaanse politiek is niet nodig. Hadden de socialisten gewon nen, dan had de kans hiertoe bestaan. De herkiezing van Adenauer betekent verder onder meer dat West-Duitsland zal voortgaan met zijn herbewapening, dat het zal blijven streven naar Europese eenheid, dat het schouder aan schou der met zijn westelijke bondgenoten een krachtige politiek tegen over het Kremlin zal blijven voeren. Adenauer is niet voornemens zijn kans, die hem geboden wordt, uit te buiten. Zijn woordvoerder, de minister van Buitenlandse Za ken, Von Brentano, verklaarde vanmorgen dat de CDU hoopt de vrije democraten en de Duitse partij bereid te vinden voor een coalitie. Erich Olienhauerde leider van de Duitse Sociaal Democratische Party (S.P.D.) brenat zijn stemmen uit in Bonn Venusberg. Naast Olienhauer zijn echtgenote. VOOR de Verkiezingen voor de Westduitse Bondsdag werden '29.858.946 stemmen uitgebracht, tegen 27.551.2 72 m 1953. Partgen C.D.U. S.P.D. Duitse partij Vluchtelingen Duitse rijkspartij Federale unie 'Uitslagen van 1953: PARTIJ STEMMEN CDU (Adenauer) 12-443.981, SPD (Olienhauer) I'flf'flf' FDP (Maler) 2.629.163, SHE Vluchtelingenpartij) 1-646.953, DP) 896.128» KPD (Communisten) 607.860, Stemmen Percentage Zetels 14.998.754 50,2 270 9.490.726 31,75 169 2.304.846 7.71 41 1.006.350 3,36 17 1.272.001 4.59 307.310 1,02 254.071 0,85 PERCENTAGE 45,2 28,S 9.6 5.9 3,3 i ZETELS 243 151 48 27' 15 Wat de vrije democraten (FDP) be treft is dit niet waarschijnlijk, daar de leider van deze partij, dr. Reinhold Maler verklaard heeft dat de FDP niet van plan 1is in een coalitieregering met de CDU plaats te nemen. De „vervelendste", verkiezingscam pagne, die Duitsland, volgens velen in 195? heeft gevoerd, resulteerde tot veler verrassing in een opmerkelijk drukke opkomst der kiezers. Reeds vroeg op de avond wisten de meeste stembureaus de opkomst van 80' tot 85 der-stemgerechtigden te melden. Enkele meldden zelfs 90 In 1953 kwam in totaal 86.6 der kiezers op. Het was duidelijk, dat de kiezers, ondanks de weinig avontuurlijke stem buscarapasrne, het gevoel hadden, dat deze verkiezingen van beslissende In vloed konden zijn op de toekomst van West-Duitsland. Het kille weer, de harde wind, hier en daar de regen en ln Beleren hier en daar de sneeuw konden de kiezers niet thuis houden, doch de toenemende griep liet haar Invloed wel degelijk ge voelen, vooral in het industriegebied aan de Ruhr. Het was voor het eerst in de Duitse geschiedenis dat soldaten ter stembus konden gaan.Ook de Saarlanders vormden een nieuwe groep aan de stembus voor dë Bondsdag. Zij bren gen tien afgevaardigden naar de Bonds dag. Van een aantal ministers der CDU in dg eerste plaats van Adenauer zelf en vervolgens van von Brentano Strauss, Storch en Oberlaender werd al vroeg de herverkiezing gemeld. Minister Seebohm van de D.P werd niet herkozen. Bondskanselier Adenauer genoot zijn verkiezingstriomf in de rustige omge ving van het eigen gezin. Zoals hij 's morgens na kerktijd met twee zoons ter stembus was zo wachtte hy de re sultaten thuis af bij zijn televisietoe stel. Hy wachtte tot middernacht en begaf zich toen naar bed met de ge bruikelijke instructie, dat hij om half zeven gewekt wilde worden. Maar veraere „top" van de CDU/ CSU was bijeen in het hoofdkwartier der partij in Bonn, en keer op keer als een nieuwe veroverde zetel gemeld werd klonk luid gejuich naar buiten. Ook de SPD-lelding, Olienhauer ln gezelschap van zijn echtgenote inbe grepen, waj op hst partij-bureau bij een. Adenauer zal woensdag zijn kabinet bijeenroepen, om de strategie ?oor de komende vier regeringsjaren A brede lijnen vast te leggen, op basis van'de voorbereidingen die %in dit verband reeds geirdffen-zijn. :t *M Tussen 8 en 14 oktober zal de nieuw- gekozen Bundestag in West-Berlljn zijn eerste bijeenkomst houden, voor het beëdigen van de leden. De samenstelling van het kabinet zal, naar de CDU verwacht,, enkele dagen later bekend worden gemaakt. In 1953 had Adenauer zes weken nodig om sijn regering te formeren. Er zijn politici die voorspellen dat hij ditmaal meer tijd nodig zal hebben. Dr. Kernrad Adenauer, Bondskanselier van de Westduitse republiek en leider van de Christelijk Democratische Unie (C.D.U.)brengt zijn twee stemmen uit in zijn woonplaats te Rhöndorf bij Bonn. PRESIDENT SOEKARNO en oud president Hatta hebben zaterdag avond in Djakarta, een gemeenschap pelijke verklaring uitgegeven, waar in zij meedelen, dat ze zullen samen werken om een oplossing te vinden voor de verdeeldheid in Indonesië Deze verklaring was het meest op vallende resultaat van de conferentie in Djakarta, die tot doel had de be trekkingen tussen de centrale regering en de buitengewesten te normaliseren. Hatta heeft als een van de voorwaar den voor zijn samenwerking met Soe karno geëist, dat de chef staf van het legér, gen.-maj. Abdul Haris Nasution, zal worden ontslagen. Soekarno en Hatta ondertekenden de verklaring in tegenwoordigheid van de leiders, die met hen de con ferentie voerden, op de voorgalerij van het gebouw waar de bijeen komsten werden gehouden De menigte, die zich voor het ge- (Adverte ntie) Aspirin Onder de aankomende studenten in Groningen is thans ook de A-griep uitgebroken. Het aantal ziektegeval len Is nog beperkt tot ongeveer tien procent van het aantal „groenen". Hoewel er geenszins reden tot onge rustheid bestaat, heeft men toch enkelo maatregelen genomen om verdere uit breiding te voorkomen. bouw verzameld had, juichte toen Hatta en Soekarno eikaar na de on dertekening de hand schudden. „Sneller autonomie" In de loop van zaterdag had de na tionale conferentie eenstemmig een aantal besluiten van de verschillende ingestelde commissies goedgekeurd. Deze besluiten betroffen regerings-, financiële en economische aangelegen heden. Daarin werd de regering ver zocht het toekennen van autonomie aan de verschillende gebiedsdelen te versnellen, de bureaucratie tegen te gaan, de corruptie uit te roeien en een regeling vast te stellen tot verdeling van de opbrengsten uit de export van de provincies. Intussen werd bekendgemaakt, dat de regering gemengde commissies zal instellen, bestaande uit vertegenwoor digers van de centrale regering en de verschillende gebiedsdelen, die alle problemen stuk voor stuk zorgvuldig zullen moeten bestuderen. Hatta zou tegen Soekarno gezegd hebben, dat de buitengewesten niet langer met generaal Nasution kunnen samenwerken, aangezien hij aan de kant zon staan van de politici en offi cieren die de onafhankelijkheidsbewe gingen op Sumatra en Oost-Indonesië met geweid de kop in willen drukken. Hatta zou willen dat Nasution wordt vervangen door kol. Warouw, de mili taire attaché in Peking, of door kol, Alex Kawilarang, de militaire attaché in Washington. Kol. Warouw, die militair bevelheb ber van Oost-Indonésië is geweest en als zodanig de onmiddellijke comman dant was van de rebellenleider luit.- kol. Ventje Sumual, is in september van het vorige jaar tot militair attaché in Peking benoemd. Zondag is in de Amsterdamse haven het 5000ste schip van dit jaar binnen gelopen. Het is de Nederlandse boot Deo Favente". Vorig jaar was het op 26 september, dat het 5000ste schip in de hoofdstad arriveerde. Aan een. lunch In .Belgradoteé ere van de Poolse partijsecretaris Gomoel- ka, heeft maarschalk Tito gisteren ver klaard dat: hij nationaal' communisme als „stupide" beschouwt en dat Polen en J :gosktvië duidelijk hm. dal zij daarvan niets moeten hebben. Voorts werd de Sowjet-Unie doo' Tito hogelijk geprezen ais de leidende kracht in het wereld-sociallsmé. Alles bij elkaar genomen leek zijn speech een aanwijzing dat Gomóelka en diens delegatie bij hem weerklank: hebbeii gevonden foor hun pleidooi voor solidariteit tussen socialistische landen". >i; Dok Gomoeika had een. nationaal? communisme van de hand gewè&eit Ieder land moet echterhet communis-? me opbouwen op een wijze, die past bij zijn nationale traditie en bij de om standigheden van het'ogenblik, sëi'hil; Hij legde hiel zovéél nadruk op het noodzakelijke internationalekarakter van de communistische; ideologie al» Tito. "-*f S' 'Zaterdagavond.-zijn op dé grote ver keersweg onder Zundert twee perso nenauto's met 'elkaar in botsing'gé-? komen. Twee personen werden gedood en twee ernstig gewond. Een auto, waarin vier. Belgische dames raten,- nl. se» moeder, twee; dochters en een vriendinnetje reed tijdens een'flinkeregenbui..in. een flauwe bocht op het-linkerweggedeelte en kwam daar in aanrijding met een auto bestuurd door de'taxihouder HL A, van H. uit Rotterdam. De moeder,de 60-jarige mevrouw M. uit Knokke, die naast de bestuur ster, haar 23-rjarige dochter P. M. zat, werd op slag gedood. De drie andere? Belgische dames, de 35-jarige P M M.' en de 18-jarige L. P. S. F. uit Gent en de bestuurster werden zwaar gewónd naar het ziekenhuis overgebracht.? waar de eerste ih de loop van de. nacht aan haar verwondingen overleed.' De inzittenden van de andere autoj de bestuurder, éen Canadese zendeling- met zijn vrouw, drie kinderen en een gouvernante, die zaterdag uit Caaadp met de „Maasdam" in Rotterdam 'aan gekomen waren en op weg naar Bfu's-L sél waren om zich aldaar te vestigen,*, konden na behandeling hun reis voort zetten. JN een christelijk gezin hoort een chr, dagblad, h u het daarmee eens en kent u gezinnen in uw omgeving, waar men geen christelijk dagblad leest? Bewijst u om dan'een dienst en geeft u onderstaande bon aan dat gezin doorl Wij zullen u er zeer dankbaar voor zijn. Naam en voorl. Straat en no. Woonplaats abonneert zich jbagaande 1 oktober a.s. op DAGBLAD TROITW en wenst het abonnementsgeld te betalen h per week a 0.61 per kwartaal h ƒ7.90 P6r PCr kwartaa] doorstrepen De tot 1 oktober a.s. ver schijnende nummers ont vang ik GRATIS. De gebele bon Inzenden aait) DAGBLAD TilCHjt Postbus 1112, ROTTERDAM. Socialisten ver achtergebleven ADENAUER VEROVERT ABSOLUTE MEERDERHEID Enorme nederlaag voor D kleine partijen f - V TIJDENS het weekeinde is de boven Zuld-Noorwegen gelegen depressie sterk in betekenis afgenomen. De kern verplaatste zich een «reinig naar het zui den, terwijl tegelijkertijd :en zwakke rug van hoge druk over de Britse «handen naderde. Ten gevolge van deze ontwikke ling namen de windkrachten ln het Noord zeegebied slechts weinig vf. Een kleine r&ndstoring deed vannacht langs de kust van Holland en Zeeland de - wind "zelfs tijdelijk nogmaals tot hard aanwakkeren. De storing ging vergezeld va» hagel, en onweersbuien, tijdens welke sa, 1» Den Helder en Leeuwarden windstoten van om streeks 75 kilometer per uur werden ge meten. Op het noordelijk deel van de Oceaan bevindt zich een gecompliceerd lagedruk- systeem, dat zich .via de Britse eilanden naar het oosten gaat verplaatsen. Voor het lage-drakgebled wordt door zuidwestelijke winden zachte en zeer vochtige, lucht over de Britse eilanden gevoerd. Hiermee, hangt een regenzone samen, 'dié 'vanochtend 'Ier land en een groot deel van i 'Zuidwest- Engeland bedekte. Het ziet ernaar alt, dat deze zone morgen ook overNederland zal trekken, waarbij de regenkahsen in de zuidwestelijke helft van het land het grootst zijn.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1