was Waar koffertje? het Drie ministers dreigen met aftreden Communisten baas afin San Marino? BRIEFPORT OMHOOG PER 1 NOVEMRER Neemt Adenauer vrouw in zijn kabinet op? Proteststaking afgelast I ff/S fl Menigte bracht koninkli jk gezin warme hulde (GRUriPIG)Q Griep in de mijnen over hoogtepunt heen 2 Ondanks opheffing van squadrons toch vliegtuigen naar Deelen ONENIGHEID OVER ALGERIJE-WET Dwergstaat gonst parlementsleden naar het noorden Zonder gratificatie met pensioen Vorig jaar 264 ontsnappingen van geruchten SOMBER WEER Rijtoer in landauers door Den Haag Kinderen verdronken Vroègerë Thaïlandse" premier nog spoorloos Minder troepen in Little Rock RAADSLID OVERGELOPEN V PRODUKT1E (OOK DOOR VERLOOP) STERK GEDAALD WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1057 VIJFTIENDE JAARGANG NT©. 3791 r Te elfder ure Gemeente-ambtenaren Rode speelhuizen Nominatie voorzitter Tweede Kamer met gouden contacten FIR AT O - stands 40-44 en 44 b VERMINDERING Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telet 115700 (4 Lï Postbus 1112 Postgiro No. 424519 KJachtendienst abonnementen 18 30—19.30 a. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 tSS 183467 (3 L* Postbus 1091 Postgiro No 424887 Klachtendienst 18.301920 Telef 3R2«ifiS Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 cent per wTeek» f 2 65 per mfrnS f 7JÖ per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks VJ Duecteur: H UW HUIG (Geldig tot morgenavond) ZWAAR BEWOLKT Overwegend zwaar bewolkt, met op vele plaatsen' tijdelijk regen of motregen en In de nacht hier en daar mist. Zwakke tot matige westelijke wind. Weinig ver andering in temperatuur. Zon op: 6.23 Maan op: 0.38 Onder: E8.48 Onder: 16.09 J O Hoofdredacteur: Ui J. A. H J S BKUINS SLOT =3 - rg £ÉN traditie is op Prinsjesdag 1957 met in ere gehouden: tot veler verbazing verscheen mi nister Hojstra gistermiddag bp het gebouw van de Tweede Ka mer zonder het "bekende koffer tje van de „derde dinsdag in sep tember" De minister vervoerde {f de miljoenennota, die hde Kn- mer aan ging bieden, in een oude leren aktentas. Op vagen van Kamerleden waar het kot- Jertje was, antwoordde de minis ter lachend: „Och, het was maar een namaak-koffertje van pa- pier-maché. Ik geej de voorkeur aan een oude echt leren akten- tas". HET FRANSE kabinet Is vanmor gen bijeengekomen om voor de laatste maal te trachten de menings verschillen, welke door de kaderwet ten voor Algerije van premier Bourgès- Maunoury zijn ontstaan, uit de weg te ruimen. Kort voordat de bijeenkomst begon, circuleerden berichten dat drie radi caal-socialistische ministers, Morice (Defensie), Ramonet (Energievoorzie ning) en Faggianelli (Handel en Scheepvaart) hnn ontslag zonden aan bieden. Morice zou alsnog een poging doen om de socialisten ertoe te krijgen een zwakkere vorm van autonomie voor Algerije te aanvaarden. De socialisten zullen vandaag ecbter geen antwoord kunnen geven, omdat de algemene raad van hun partij, die de richtlijnen voor de te volgen politiek aangeeft, vandaag en morgen vergadert en nog geen be slissing heeft genomen. Ir.dien Morice zou aftreden, zou de regering-Bourgès-Maunoury aanzien lijk worden verzwakt, waardoor het niet onwaarschijnlijk zou worden mede als gevolg van de ontevredenheid over de landbouwpolitiek van de rege ring, dat zij gedwongen zou worden af tc treden. Premier Bourgés-Maunoury heeft cisteren te elfder ure nog wijzigingen In het ontworpen statuut voor Alg«riie aangebracht om te verhinderen dat zijn kabinet uiteen valt. De 42-jarige radicale leider stelde het compromis voor, kort voordat de as semblee Sn spoedzitting bijeen kwam, ter bespreking van het plan voor Al gerije en van het economisch beleid der regering. Premier Bourgès-Maunoury wil de wet op de autonomie in Algerije graag aangenomen zien voordat de algemene vergadering van de Ver. Naties het debat over Algerije begint. Het is bo vendien zeer wenselijk dat de wet niet slechts met een kleine meerderheid wordt aangenomen. Gisteren stond de Franse regering in de Nationale Vergadering bij de behandeling van haar landbouwpolitiek onder grote druk. Een afgevaardigde van de groep der onafhankelijken en boeren, Legendre, liep met een motie van afkeuring tegen de regering in zijn zak, omdat de regering de pryzen van enkele landbouwprodukten om laag heeft gebracht. De motie heeft al 40 handtekeningen verworven. Vanmiddag wordt het debat over de economische en landbouwpolitiek voortgezet. Naar de FTT-persdienst meedeelt, wordt er naar gestreefd de volgende tarielsmaairegelen met ingang van noiembcr a.s. in tc voeren: Posterijen: verhoging van het port voor binnenlandse brieven t/m 20 gram 12 cl. (thans 10 ct.), boven 20 t/m 100 gram 25 ct. (thans 20 ct.), boven 100 t/m 200 gram 35 ct. (thans 30 ct,), voor binnenlandse briefkaar ten 8 cL (thans 7 ct,). In het verkeer met Suriname, Ned. Antillen, Ned. Nieuw-Gulnea, Indo nesië, België, Luxemburg, en in het grensverkeer met Duitsland wordt het port van brieven tot en met 20 gram eveneens 12 ct. en dat voor briefkaar ten 8 ct. Telefoon: abonnements- en ge- sprekkosten blijven ongewijzigd. Het entreegeld voor nieuwe gegadigder wordt verhoogd van f 75 tot f 100 (in. ciusief 15 meter binnenleiding). Deze OLGENS de „Daily Telegraph" zou wegen een vrouw in ziin kabinet op te nemen. In de geschiedenis van Duits land is dit zonder precedent. Als toe komstige (vrouwelijke) minister voor ..Gezinszorg" wordt genoemd mevrouw Ranse Rehling. De nieuw te benoemen minister is van de Bondsdag voor de C.D.U. en behoort tot de „Evangelische" kerk. 2# is doctor in de filosofie en ge huwd met een „Evangelisch" predi kant. Volgens hetzelfde blad zou Adenauer ook Theodor Blank weer een plaats in het kabinet willen aan bieden. Voor Blank ongetwijfeld een grote voldoening, aangezien hü indertijd op weinig elegante wijze door Adenauer als minister van Defensie werd ont slagen. De colleges van Ged. Staten der Provincies Groningen, Friesland en Drente hebben een commissie uit hun bidden gevormd, welke zich bezig houdt met de structurele problemen van het Noorden. De commissie heeft een aantal leden der Tweede Kamer uitgenodigd voor een oriënterend be zoek aan de drie provincies Deze uit- nodiging is aanvaard: op 23 en 24 sep tember zal een dertigtal leden van da Tweede Kamer de noordelijke pro vincies bezoeken. verboging zal niet gelden voor dege nen, die thans reeds op de telefoon- wachtlijst staan ingeschreven. Boven dien zullen de in april van dit jaar aangekondigde tariefswijzigingen voor nevenapparatuur nu worden ingevoerd. Telex: Het abonnement wordt van f80 op f 100 per maand gebracht. In gevoerd wordt een entreegeld van f 100 (inclusief 15 meter binnenleiding). Bij het binnenlandse telexverkeer zal per telimplus, in plaats van 10.04, f0.05 berekend worden. Ook bij de telexdienst zullen de tarieven voor hulpapparaten en nevenapparten wor den herzien. De Franse Inwoners van Algiers hebben de door groepen van oud-strij ders en studenten voor morgen afge kondigde proteststaking van 24 uur tegen bet Franse wetsontwerp inzake zelfbestuur voor Algerije afgelast ua waarschuwingen van de Franse resi dent-minister, Robert Lacoste. die vanuit Parijs telegrafisch alle open bare demonstraties heeft verboden en van politie-autoriteiten te Algiers zelf. (Van onze Haagse redacteur). Gemeente-ambtenaren, die met pen sioen gaan, behoeven geen gratificatie meer te ontvangen. Dit Is het stand punt van minister Struycken. De be windsman heeft de gemeentebesturen per circulaire verzocht de gebruike lijke gratificaties van anderhalve maand salaris niet meer te verstrek ken. Jaarboek Gevangeniswezen (Van onze Haagse redacteur). Twee honderd en vier en zestig ge vangenen zijn vorig jaar uit Neder landse strafgestichten ontvlucht. Dit wordt medegedeeld in het jaarboek van het gevangeniswezen. In 1956 waren er gemiddeld 4614 gedetineerden, van wie 316 politieke en 473 ter beschikking van de rege ring gestelde. Dit betekent ten op zichte van 1955 een vermeerdering met ruim honderd. HET Kremlin loopt gevaar een satelliet kwijt te raken, zij het de kleinste die het heeft het miniatuurstaatje San Marino. Voor het eerst sedert de oorlog heeft de communistische party in dat repu- bliekje haar meerderheid verloren Dit is het gevolg van het feit dat het 40-jarige raadslid Attillo Giannini gisteren heeft bekendgemaakt dat hü met de communisten breekt. De 13.000 inwoners worden nu geregeerd door een „grote en algemene raad", be staande uit 29 communisten en 31 niet- communisten. Over twee dagen moet de raad twee hoge staatsfnnctionaris- sen kiezen. Er was gisteren sprake van een staatsgreep, van „arbeidersmaraen" om de raad te dwingen communist! sche koers te houden. Maar een chris ten-democraat verklaarde dat men die dreiging met een korreltje" zout'moef nemén. Het gehele republiekje gonsde giste ren van het nieuws. Er waren geen kranten om het te publiceren de christen-democraat Savoretti legde uit dat de vijf kranten alleen uitkomen wanneer er genoeg geld is om ze te drukken en hun kassen zijn momen teel leeg maar het nieuws ver spreidde zich van mond tot mond. Giannini heeft geen reden voor zijn besluit genoemd. Maar de communis ten geven de minister van Binnen landse Zaken, Domenico Morganti, de schuld. Vorige maand -heeft Morgan ti bevolen de enige rooms-katholieke school van de republiek te sluiten. De republiek is voor 90 pet. rooms-ka- thollek. De communistisch stemmende bur gers bleken tot nu toa weinig bereid ook communisten in de praktijk te worden. Daarom moesten de commu nisten als kapitalisten handelen om hun plannen voor sociale hervorming te financieren. Zij hebben speelhui zen gebruikt, adellijke titels verkocht en, onlangs nog, aan de buitenlandse scheepvaart goedkope :egistratie aan geboden, om de schatkist te vullen. Geen enkele van die plannen heeft echter veel succes opgeleverd en de republiek staat momenteel zwaarder in het krijt dan ooit tevoren. De Tweede Kamer heeft de volgen de nominatie opgemaakt voor het voorzitterschap 1. Dr. Kortenhorst, 2. de heer Van Sleen, 3. Mr. Roosjen. VELE duizenden hebben gistermid dag" langs de route van de tradi tionele rijtoer, na de plechtige opening van de nieuwe zitting der Statcn-Gene raai in Den Haag, het koninklijk gezin toegejuicht. Om kwart voor vier pre cies werd vertrokken vanaf Huis ten Bosch. De stoet werd geopend door d° toofdcommissaris van politie te paard en daarop volgde de bereden Haagse politie In haar nieuwe gala-uniform. In een open,-met vier paarden bespan i - nen landauer, zaten H.M. de Koningin, ZJC.H. prins Bernhard en H.K.H. prin ses Marijke. In de tweede open lan dauer hadden H.K.H. de prinsessen Beatrix en Margriet plaats genomen Prinses Irene kon wegens een lichte griep de rijtoer niet meemaken. Gistermorgen ieek het er nog oo, dat ook prinses Beatrix, die wegen® haar geblesseerde enkel niet in de Rid derzaal aanwezig kon zijn, van de rij toer moest afzien, maar dit bleek ge lukkig niet het geval te zijn: wel had zij haar linkerbeen in het gips, maar P* (Advertentie) RADIO - TELEVISIE - TOONBANDAPPARATEN Neem een echte Dr. H. H. C. S(apert, medisch advi seur van het algemeen mijnwerkers fonds te Heerlen, heeft verklaard, dat de griepepidemie in de Limburgse mijnindustrie over haar hoogtepunt heen is. De griep bereikte in de week van 9 tot en met 14 september haar hoogtepunt. Het aantal zieken bij de twaalf Limburgse mijnen bedroeg toen bijna 13.000. Sedert maandag hebben ongeveer 2000 mijnwerkers de arbeid hervat. Op alle mijnen loopt het aantal zie ken terug. Op de Dominiale mijn be droeg het percentage 6, op de „Wil lem Sophia" 11, op de „Laura" 11, op de „Julia" 13 en op de Oranje-Nas- saumijn I 4. Het gemiddelde bedraagt ongeveer 5 percent. Dr. Stapert ver. wachtte, dat de situatie binnen drie weken weer normaal zal zijn. Het secretariaat van de gezamenlijke steenkolenmijnen in Limburg heeft naar aanleiding hiervan medegedeeld, dat de griepepidemie een aanzienlijke vermindering van de produktie tot ge volg heeft gehad. De normale dagpro duktie bedraagt rond 41.000 ton. Ais gevolg van het hoge ziektepercentage, alsook van het verloop naar de Duitse mijnindustrie, liep deze in september terug tot 34.000 ton per dag. Ook in augustus daalde de produktie aanzienlijk. Produceerden de 12 Lim burgse steenkolenmijnen in augustus 1956 998.377 ton, in dezelfde maand van dit jaar liep dit terug tot 926.044 ton. Dit betekent een verlies van 72.333 ton Deze daling is o.a, het gevolg van het feit dat talrijke Limburgse mijn werkers hun ontslag indienden en thans werkzaam zijn in de Duitse mijn industrie. De totale produktie van de eerste acht maanden van dit jaar liep, in ver gelijking met dezelfde periode ln 1956, eveneens terug. In 1956 produceerden de Limburgse mijnen tot en met augus tus 7.928.558 ton. Tot én met augustus van dit jaar bedroeg de totale produk tie 7.643.563 ton. Dit betekent een ver mindering van 284.995 ton. Het driejarig jongetje Germ Eiliveld uit Simonshaven (gem. Geervliet) is dinsdagmiddag terechtgekomen in een vyver op het erf van de boerderij van de heer Bergeijk m Simonshaven. Het kind is verdronken. Dinsdagmiddag is uit een sloot nabij de ouderlijke woning aan de Wester- weg te Heerhugowaard opgehaald het lijkje van het ruim 2-jarig zoontje van de familie Blankman aldaar. overigens was de Kroonprinses bijzon deropgewekt. In twee volgrijtuigen reden leden van de hofhouding mede. Het konink lijk gezin ontmoette op heel de lange tocht door de Hofstad een groot enthousiasme en warme genegenheid. Het publiek heeft ditmaal gelegenheid gekregen om op het voorplein van Huis ten Bosch vertrék en aankomst van de stoet gade te slaan. Hiervan is een dankbaar gebruik gemaakt. Tot Iaat in de avond is het bijzonder druk ge weest in de Residentie. De opperbevelhebber van het leger, van Thailand, maarschalk Thanarat, die dinsdag de macht aan zich trok en premier Plhoel Songgran afzette heeft verklaard dat Songgran nog steeds spoorloos is. Thanarat zei het te betreuren dat de ex-premier zich nog steeds verbor gen houdt. „Wij respecteren hem allen, en wensen dat hij gelukkig wordt in dit land. Als hü terugkomt zal ik hem eerbiedig welkom heten", aldus maar schalk Thanarat. Men neemt aan dat Songgran schip het land is uitgevlucht. per Gouverneur Orva! Faubus van de Amerikaanse staat Arkansas heeftde nationale garde bU het gemeentelijk lyceum te Little Rock teruggebracht tot twaalf man. Gisteren had burgemeester Münn van Little Rock Faubus verzocht alle leden van de nationale garde voor de school te verwijderen. 'Het bureau van de Amerikaanse mi nister van Justitie heeft bekendgemaakt dat het een lijst heeft opgesteld van ongeveer tweehonderd personen, die mogelijk gedagvaard zullen worden om gehoord te worden in verband met een verzoek voor een voorlopige dag vaarding tegen Faubus. Richard A. Butler, de Britse, minister van Binnenlandse Zaken, zal mor gen in een ziekenhuis worden opge nomen voor een hernia-operatie. Twee operationele squadrons van de luchtmacht zullen in 1958 worden opgeheven als gevolg van de aanpas sing aan de moderne methoden, doch deze opheffing zal niet tot gevolg kun nen hebben dat met name de vliegba sis Deelen niet met een operationeel squadron zou behoeven te worden be zet. Minister Staf moet dit tot zijn leed wezen meedelen in de toelichting op zijn begrotingen. Ook na deze aanpassing zal immers de spreiding der squadrons over de beschikbare vliegbases nog niet vol doen aan de te stellen eisen. Wel kan de minister er zorg voor dragen dat gedurende de vakantiemaanden de overlast, die veroorzaakt wordt door lawaai van de op het vliegveld Dee len gestationeerde vliegtuigen, wordt verminderd. genoemde aanpassing heeft als hoofdaspecten de gedeeltelijke ver vanging van bemande vliegtuigen door geleide wapens en uitrusting van de vliegtuigen der tactische luchtstrijd krachten met een apparatuur die de aanvaiskre'cht verhoogt. Een van de op te heffen squadrons te nog met Gloster-Meteors uitgerust, het andere is een squadron tactische jager-bommenwerpers. De opheffing is een gevolg van de aanbevelingen van SHAPE en van een van de Ver. Staten ontvangeu aanbod tot opleiding van personeel voor bediening van een aan- ta- grond-lucht geleide projectielen. Het is de bedoeling de geleide pro jectielen voor de luchtverdediging oil de luchtmacht in te delen - Kabinet-Bourgès weer in groot gevaar Teruz uit de Ridderzaal, verlaten H.M. de Koningin en Z.K.B. de Prins de gouden Koets bij bet paleis aan bet Lange Voorhout, p EN front, dat zachte, zeer vochtige R lucht van iets minder vochtige polaire Inent, scheidt, ilgt thans vrijwel stationair langs de lUn LeidenNijmegen over Ne derland. Kleine storingen, die langs dit tront bewegen doen periodiek de activiteit ervan toenemen. Zo heeft het de afgelopen nacht ln een groot deel van het land weer langdurig geregend. In de noordelijke pro vincie* viel on tal van plaatsen 10 mm of meer. In Zeeland bleef het vrijwel droog. De eerstkomende 2< uur worden er in de luchtdrukverdeling over onze omgeving en daarmee ln de weersituatie geen belang rijke veranderingen verwacht. Een lage drukgebied, op het midden van de oceaan gelegen, verplaatst zich maar heel. lang zaam naar het oosten, terwijl een over Rus land naar het noordwesten trekkende de pressie eveneens ver van ons land verwij derd blijft. Nederland zal zich ln verband hiermede ook morgen bevinden ln een ge bied met weinig wind, waarin het weer een somber karakter heeft en er tijdelijk tegen kan vallen. Koningin en Prins UJdens de rijtoer door Den Haag- Duizenden hebben deze tocht gadegeslagen en het vorstelijk paar harte lijk toegejuicht. De prinsessen Beatrix en Margriet bU het verlaten van Huis ten Bosch voor de rijtoer door Den Haag. TOONZAAL: GftUNDIG RADIO NEDERLAND, KONINGSLAAN 36, AHSTERDAH-Z.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1