De oude Adam Economische unie vóór 1959 bekrachtigd? NIEUW-GUINEA WEER OPVN-AGENDA U/at détn Ook mariniers kregen hun partje üm Boeren weten door natte weer geen vee Reiié er voorzitter REAR Gezin en dagblad TIJDENS V.N,-ASSEMBLEEIN NEW YORK: Jongetje uit trein gevallen en gedood Nog weinig zon Pasteur verkocht aan Duitsland Grote aanvoeren op markten 'verwaeht Opening technische hogeschool Woonoord Lunetten wordt ontruimd Songgram verkrijgt asiel in Cambodja r WAARDEBON 'J r LANDBOUWSCHAP vraagt VOORSCHOTTEN I DONDERDAG 19 SEPTEMBER '57 Botterdam: Witte doWithstraat SO Telef. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachtendlenst abonnementen 18.3019.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 'thGravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (8 L> Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendlenst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE RUIG VIJFTIENDE JAARGANG No. 3798 (Geldig tot morgenavond) VBU VEEL BEWOLKING Half tot zwaar bewolkt met plaatselijk enkele buien en vannacht hier en daar mist. Overwegend matige wind tussen west en noord. Dezelfde temperaturen als vandaag" of iets lagere. -• Zon op: 6.24 Maan op: 1.53 Onder: 18.46 Onder: 16.43 O Hoofdredacteur: Dr. J. A. 'H. 'J S. BRUINS SLüT j OLGENS het verslag dat wij in de V N.R.C. aantroffen van de recto raatsoverdracht te Lelden heeft de af tredende rector-magniflcus van d< Leidse universiteit, prof. dr. P. A. H. de Boer, bij die gelegenheid o.m. het volgende 'gezegd: „Hoeu>ei vergroting van het aan tal universiteiten oneconomisch om- springen met 's lands mogelijkheder betekent, schijnt het niet overbodig op te merken, dat ons land zijn in- - telled, geestkracht en materieel ver- 1 mogen nodig zal hebben om hetgeer thans bestaat enigermate op peil u houden. Wij leven reeds op protf voet in ons kleine land. Gereformeer den en rooms-katholieken, althans leiding gevende organen van dezi landgenoten, hebben gemeend dat eigen vormen voor universitair leven voor hen noodzakelijk zijn naast hun aandeel in het openbare universi taire leven, waarin onderzoek en on derwijs niet gebonden zijn aan con- jeMtoncl inzicht, In korte tijd is echter reeds geble ken dat deze instellingen niet zonder de steun aan ons gehele volk tot een universiteit kunnen uitgroeien. Wan neer ons volk op het punt van het hoger onderwijs geen eendracht teert, waarbij prestigevragen en lo kale of streekbetangen, en naar sprekers mening eveneens confessi onele verscheidenheid, ondergeschikt worden gemaakt aan het belang van de ontwikkeling der wetenschap, dan is de vrees gerechtvaardigd dat on- ze kracht wordt versnipperd en daar door ons internationale aanzien ver kleind". WJU willen gaarne erkennen dat het W oneconomisch omspringen met intellect, geestkracht en materieel ver mogen met betrekking tot het Hoger Onderwijs mogelijk de aandacht kan verdienen. Het zal stellig goed zijn er in verband daarmede op te letten dat geen onzuivere overwegingen daarbij tot een verkeerd beleid voeren. Wij zouden nog niet zonder meer willen zéggen dat regionale overwegingen in dezen onzuiver zijn. Eezekere mate van spreiding van instellingen van Ho ger Onderwijs over het la^d is een zaak van betekenis. Maar wij moeten wel zeer ernstig bezwaar maken tegen hetgeen prof. Be Boer over het confessioneel Hoger Onderwijs zegt. Volgens hem is de Vrije Universiteit niet zonder de steun van ons gehele volk tot een uni versiteit kunnen uitgroeien. "Wij me nen dat deze uitspraak onjuist is. De Vrije Universiteit is uitgegroeid tot een universiteit door de geldelijke steun van alleen het Gereformeerde vólk. De overheidsbijdrage was tot voor eiricele jaren minimaal en te verwaar lozen. De Vrije Univeriteit heeft haar vijf faculteiten gevestigd In die perio-j de. Zü rekruteerde en rekruteert haarj hoogleraren en andere docenten uit sluitend uit devolksgroep die haar levensovertuiging deelt. De subsidiëring van het bijzonder Hoger Onderwijs is een gevolg van het langzaam gerijpte inzicht dat het hierbij gaat om een zaak van billijk heid en recht. De gereformeerde folksgrocp. heeft.getoond in een perio- d%,.van 75 jaar voor haar eigen con fessioneel 'hoger onderwijs miljoenen over te hebben gehad. Die volksgroep offert daarvoor, ook cu nog, jaarlijks niet-minder doch meer dan voor de subsidiëring een feit was. De objectieve stelling dat confes sioneel Hoger Onderwijs recht van be staan heeft, wordt dan ook gesteund door de subjectieve prestatie die hier over een tijdsbestekvan meer .dan driekwart eeuw is geleverd. N IET alleen tegen een onjuiste weergave en interpretatie van can felt door prof. De Boer maken wij bezwaar. Niet minder maken wij bezwaar te gen zijn opvatting dat de confessionele verscheidenheid ondergeschikt moet worden gemaakt aan het belang van dé ontwikkeling der wetenschap. Prof. de Boer gaat hier uit van de oude'vooronderstelling waartegen uit reactie de Vrije Universiteit werd ge sticht, nl, dat men de wetenschap èn de ontwikkeling der wetenschap los kon,zien van confessioneel Inzicht. ,In feite is die vooronderstelling zelf een „confessioneel" inzicht, een op le vensbeschouwing berustend standpunt. - Tegenover dit inzicht staat dat waarop de Vrije Universiteit is ge grond, nl. dat men de wetenschap en haar ontwikkeling niet los kan en mag maken van de Goddelijke waarheid, toals die in de Heilige Schrift is ge openbaard. •Het wezenlijke van de stelling van ■prol.'De Boer is dan ook oJ. anders dan wat hij zo op het eerste ge zicht zegt. Niet zozeer "wórdt daar door de confessionele verscheidenheid Ondergeschikt ran het belang der we- tonsdiap. De werkelijkheid is dat men voor 'het belang der wetenschap be paalde confessionele inzichten, b.v. de gereformeerde of de r.-k., niet rele vant acht. De stelling dat confessionele ver scheidenheid ondergeschikt moet gorden gemaakt aan het belang der wetenschap komt dan ten slotte hier op neer dat dit belang door één der >véle confessionele Inzichten wordt be heerst. En dan zijn we weer terug In .dé vorige eeuw voor 1880. De periode véh de „autonome" wetenschap. T)E ministers van Buitenlandse Zaken van Nederland, België en Luxemburg hebben gisteren het verdrag betreffende de eco nomische unie van de Beneluxlanden geparafeerd. Het verdrag zal binnenkort worden voorgelegd aan de interparlementaire raad van advies van de Beneluxlanden. Minister Luns verklaarde te geloven dat het verdrag vóór 1 ja nuari 1959, wanneer de Euromarkt in werking treedt, door de par lementen kan zijn geratificeerd. De definitieve ondertekening zal, hoopte de minister, nog voor het eind van dit jaar plaats vinden. •De parafering van het verdrag vond op zeer ongebruikelijke wijze plaats in New York, waar de drie ministers deelnamen aan de algemene vergade ring der Verenigde Naties. Terwijl een spreker zijn redevoering afstak, kwa men de Belgische en Luxemburgse mi nisters naar de tafel van minister Luns en snel werden de parafen gezet. Minister Luns verwachtte dat het debat in de Tweede Kamer over deze zaak niet lang zal duren en hü twij felde niet aan de uitslag, ook niet aan die in de Belgische en Luxemburgse parlementen. Door het verdrag wordt in theorie de algehele economische unie tussen de drie landen tot stand gebracht. Er zijn echter een aantal voorbehouden ge maakt, die de belangen van elk land beschermen. De voorbehouden hebben vooral betrekking op de landbouwsec tor en beschermen in het bijzonder de Belgische landbouw. Andere hebben betrekking op bet belastingstelsel. De accijnzen der drie landen zijn nog niet geünificeerd. Na de parafering hield minister Luns tijdens een lunch in het Waldorf-As- toriahotel een rede over de Euromarkt die door .meer Han 700 personen aan gehoord werd. Ter hoogte van Baexem-Heythuij- zen. tussen Roermond on Weert, is een vijfjarig Engels jongetje uit de trein gevallen en gedood. Het kind was met zijn ouders in een militair s verlofgan- gerstrein uit Duitsland op weg naar Hoek van Holland. Het kind speelde in de trein. De ouders, die door me depassagiers werden gewaarschuwd, hadden van het ongeluk niets gemerkt E agendacommissie van de Ver- j enigde Naties heeft aanbevolen de kwestie Nieuw-Guinea op de agenda van de algemene vergadering te plaatsen. Het besluit werd genomen met zeven tegen vier stemmen hij vier onthoudingen. LET a op de krant van zaterdag aanstaande? Wij beginnen die dag met de publikatie van onze grote Najaarsprijsvraag „Wat doen V. zg De Franse regering heeft meege deeld dat zij het 30.477 ton grote mail schip Pasteur aan de Norddeutsche Lloyd heeft verkocht. Het schip behoort tot de twaalf groot ste passagiersschepen ter wereld. Het is het op twee na grootste Franse lijn schip. De verkoop is het onderwerp van heftige strijd in de regering, pérs en nationale vergadering geweest De Pasteur, die in 1939 gebouwd is, is hoofdzakelijk als troepentransport schip tijdens de oorlog in Indo-China gebruikt Sinds maart is het schip op gelegd. De verkoopprijs bedraagt volgens onbevestigde berichten ongeveer 21 miljoen gulden. §tl*i Wanneer het weer niet spoedig beter wordt zal dat zeer ernstige gevolgen hebben voor de rnndveemarkt. Door het"hoge water moet het vee bUna twee maanden eerder dan normaal op stal worden gezet. Dat Is een dure geschie denis en bovendien weten vele hoeren geen raad met het vee, als gevolg van te weinig stalruimte. Er is dan ook een buitengewoon' grote aanvoer op de markten te ver- René Mayer, de Franse voor zitter van het hoge gezagsorgaan der Europese Kolen- en Staalge meenschap, heeft gisteren be kendgemaakt dat hij op 15 okto ber aftreedt. Mayer hoopt door zijn ontslag de taak der regeringen te vergemakkelij ken „bij het verdelen van de functies bü de drie Europese instellingen: de bestaande K.S.G. en de nieuwe Euro markt en Euratom". Mayer was in juni 1955 Jean Mon- net als voorzitter opgevolgd. In krin gen van de K.S.G. meent men dat hu tot zijn aftreden heeft besloten wegens aandrang, hoofdzakelijk van parlemen tariërs, om de bevoegdheden van het hoge gezagsorgaan te verminderen, wanneer de herziening van het K.S.G.- verdrag in januari 1958 van kracht WMen acht het ook mogelijk dat het vertrek van Mayer de eerste stap is om de weg te plaveien voor een enkel hoog gezagsorgaan voor de K.S.G Euratom en de Euromarkt. In dit geval zou Mayer misschien de eerste voorzitter van gecombineer de lichamen kunnen worden. Volgens gewoonlijk goed ingelichte kringen in Parijs is Mayer om per soonlijke redenen afgetreden. Men René Mayer meent, dat hij weer aan het politieke leven van zijn land wil gaan deélne- men. De benoeming van een opvolger van Mayer zal waarschijnlijk niet voor ja nuari plaatsvinden. Mayer zal-in func tie blijven totdat, een nieuwe- voorzit ter zal zijn aangewezen. - wachten..Ook van schapen, want die kunnen helemaal niet .tegen nat weer. Wanneer de. grote aanvoeren komen, zullen de marktprijzen ongetwijfeld'be-, duidend omlaag gaan. De gisteren in Utrecht gehóuden vergadering van het Produktschap voor Vee en Vlees, waar dit alles een punt van bespreking uitmaakte, zag-wéinig mogelijkheden tot verbetering van dezè sombere vooruitzichten. v - VOORSCHOTTEN Het bestuur van het Landbouwschap heeft gisteren besloten er bij minister Mansholt op aan te dringen zó spoedig mogelijk over te gaan tot uitbetaling van een zo groot mogelijk voorschot op de nabetaling voor'melk' voor het lopende jaar. Aanleiding hiertoe zijn de bijzonder slechte weersomstandigheden, -die de financiële positie van. vele boeren' nog sléchter hebben gemaakt- De nabeta ling van de regering voor de melk heeft betrekking, op het verschil in de prijs, die de boeren van de zuivel fabrieken ontvangen en de garantie prijs. Het overleg tussen de-minister en het Landbouwschap over de waarde ring van enige kostenbestanadeleri in de kostprijsberekening voor ïandbouw- produkten heeft niet tot algehele over eenstemming geleid. Het bestuur-van het Landbouwschap ..heeft desondanks besloten mede te werken aan het op stellen van een leidraad, gebaseerd op het regeringsstandpunt, aan de hand .waarvan het L.E.I.- de kostprijsbereke ning 1958 zal vaststellen.' 1 Koningin Juliana en prins Bernhard hebben vandaag een bezoek gebracht aan Eindhoven in verband met de ope ning van de technische' hogeschool te Eindhoven. Aan de grens van de gemeente werd de Koningin ontvangen door de burge meester, dr. dr. C. J. M. A. van Rooy, en de hoofdcommissaris van politie, de heer' B. "van der' Werf. Na een rit naar het stadhuis onder politie-eseorte bood op de stoep van dit stadhuis het zesjarige burgemeesters dochtertje Yvonne bloemen aan. Naar oudotraditie der schuttersgil den spreidden de vaandrigs der negen bü het stadhuis opgestelde gilden do vaandels paarsgewijs op de grond uit De koning is, naar de overlevering wil, „rein", zodat deze handeling, die "ondérwerpihg én hulde betekent, sym boliseert dat de vorst over het giide- vaandel kan schrijden, zonder het te besmeuren. En zo schreed koningin Juliana dan over de kleurige vaandels dezer oude gilden in hun merkwaardige uniformen onder luid gejuich de saamgestroomde menigte naar de stadhuispoort waar achter de schepenen, de wethouders, aan haar werden voorgesteld. In-een buitengewone raadszitting vertelde burgemeester Van Rooij een en ander over plannen en vraagstukken van de lichtstad- Demonstratie Vervolgens zag en hoorde de Konin gin van een podium op het stadhuis plein af de jeugd van Eindhoven de monstreren met gymnastiek, zang en sport. Onder andere rolschaatsdemonstra- ties. Deze demonstratie werd afgeslo ten met een declamatie van een vers van Harriet Laurey door mej. J. Joan Jonkers en het zingen van een lied van Hertog Jan, gevolgd door twee strofen van het Wilhelmus door ruim 500 kin deren. Inmiddels was prins Bernhard met zün particulier secretaris dr. F. A. de Graaff op het vliegveld Welschap ge land. Hü begaf zich naar het Van Abbemuseum waar omstreeks kwart voor een ook koningin Juliana arri- Het Ambonezen-woonoord Lunetten zal geheel moeten worden ontruimd. Dit wordt meegedeeld in de toelichting op de begroting van Maatschappelijk Werk. Verder wordt opgemerkt dat' de vraag, onder het oog gezien, moet wor den of investering in de bouw van aparte woonoorden voor Ambonezen voor de toekomst wel het meest, juiste beleid is. Werd er aanvankelijk van uitgegaan dat het verblijf der Ambo nezen ln ons land van korte duur zou zün; het voortschrijdende proces van ingroeiing in de Nederlandse .samen-, leving roept vraagstukken-op/die-tot bezinning nopen. In verscheidene woonoorden is de huisvesting nu echter van dien aard, dat uitstel van verbetering niet ver antwoord zou zün. De nieuwe woonoorden in Nistel- rode en Capelle a/d IJsel zijn büna gereed (200 gezinnen elk). Er wordt met bouwen begonnen in Leerdam, Vaassen en Wiiiterswük. Die te Stap horst, Ommen, Wierden, Eist, Bergen (L.) en Meerlo (L.) zullen worden vergroot. Mogelük zullen later nog oorden in Baarschot en Moordrecht worden gezet. Als de nieuwbouw klaar is', zullen .er op betrekkelijk grote schaal verhuizingen moeten plaats vinden. veerde. Zü had toen een glorieuze rij toer van ruim een uur lang door het jubelend en vlaggend Eindhoven, ge maakt. In hét stadspark werd'haar door de folkloregroep „Gay Sgavoir" uit Bayeux een prachtige Normandische pop aangeboden. Tydens de rijtoer-hield- de -konink lijke stoet ook stil in het St. Petrus- park, een bejaardencentrum,waar bloemen werden aangeboden. De Eihd- hovense ondernemers' hadden de schafttüden van hun arbeiders zo ge steld, dat deze de rijtoer van de Konin gin bij, of dichtbü de fabrieken kon den gadeslaan. In het Van Abbemuseum was de ge meenteraad met een honderdtal voor aanstaande ingezetenen aanwezig. Als huldeblük bood men Hare Majesteit een keur van Eindhovense nïjverheids- produkteri aan. Nadien - gebruikte het gezelschap de lunch in het museum. Vervolgens woonden koningin Juli ana en prins Bernhard in de Philips Schouwburg de plechtige opening van de Technische Hogeschool by. Tegen' stemden Nederland, Frank rijk, Engeland en Noorwegen. De Verenigde Staten, nationalistisch- China, Paraguay en Venezuela ont hielden zich van stemming. De Nederlandse afgevardigde, jhr. dr. W. H. J. van Asch van Wyck, ver klaarde dat het belang van alle be-- trokkenen - Indonesië, Nederland en de Ver. Naties als geheel iet béste zou zün gediend door de besprekingen van dit onderwerp niet te hervatten: besprekingen, dié zün gebleken vruch teloos te zün en drie keer achtereen tot verbittering hebben geleid. De Nederlandse afgevaardigde be toogde verder, dat geen nieuwe" ont wikkelingen hebben plaatsgehad. - „Vrede, rust en krachtige inspannin gen om het culturele, sociale en" eco nomische niveau van de bevolking te bevorderen hebben als tevoren voort geduurd", zei hü. De heer Van Asch van Wük:. zei voorts, dat de algemene vergadering alleen maar een aanbeveling voor eèn hervatting van de onderhandelingen tussen beide landen zou kunnen doen, doch dat zü ditreeds drié keer heeft geweigerd te doen om de eenvoudige reden, dat besprekingen," zoals Indone sië zich die voorstelt, bij voorbaat ge doemd zün te mislukken. ^Onderdrukking' De Indonesische -afgevaardigde;-'inr. AU Sastroamidjojo, verklaarde, dat t geschil- tussen Indonésië én -Nederland:": nog steeds voortduurt en dat een op lossing moet worden gevonden. r „Zolang dat niet gebeurt;: zal het niet mogelijk zün goéde betrekkingen tussen de béide landen tot stand te brengen". De Indonesische afgevaardigde be weerde voorts, dat de Nederlandse autoriteiten onderdrukkende maat regelen hebben genomen tégen dp bevolking-van Nieuw-Guinea en .bet V militaire potentieel daar haddeniver- sterkt. Dit zou dan eveneens tot de algemene spanning hebbeh Ibüge?.: 'dragen.' Geen gewéld i Richard Casey,.-de Australische' iól- nister van Buitenlandse; Zaken, r%as§ ook tegenstander van liet opnemen' van: de'-, kwestie Nieuw-Güioea ^pP .de;; ag&ida^Dié; zich.' pas zés hióanaen ^edén'mêïfdè kwestie bézig gehóuden">ën':'éc-jhètóónS; zich. sindsdien geen nieuwe omstandig- heden voorgedaan, welke een- nieuw debat rechtvaardigen. Zowel IndónésiS i- als Nederland heeft verklaard, dat het geen - gebruik van geweld zou maken. Er is daarom gèen bedreiging van 'de-vredezin dit gebied^ zéiihü. Indien de. kwestie op '.de agenda werd opgenomen; ".'zouShiétslyeidiinde- ren, dat andere Tanden, die aanspraak willen maken op .een deel .van ander grondgebied, hun eisen aan de VN. voorleggen. Dit zou een misbruik "van het apparaat der VN. zün, Minister Lloyd (Engeland) sloot zich aan bü het betoog van Casey. De Sowjet-afgevaardigde, Koeznet- sof, zei, dat Irian een integraal deel van Indonesië" :is, „Daarom 'is -hëó.nö- dig, dat de algemene vergadering spoedig een oplossing voor de kwestie vindt",'' -.'-yp/'- Maarschalk Piboel Songgram, de uit Thailand verdreven premier, is naar Cambodja gevlucht, waar bü politiek asiel heeft gekregen. De maarschalk wordt in zijn balling schap vergezéld door dë secretaris generaal van het .kabinet van dé ex- premier en de bevelhebber vair zijn lijfwacht. Ook aan deze twee officiële persoon lijkheden is asiel verleend. JN een christelijk gezin hoort een chr. dagblad, Is u het daarmee eens en kent u gezinnen in uti) omgeving, waar men geen christelijk dagblad leest? Bewijst u ons dan een dienst en. geeft u onderstaande bon aan dat gezin door! Wij zullen u er zeer dankbaar Door zijn. Naam en voorL Straat en no. Woonplaats abonneert zich ingaande 1 oktober a s: op DAGBLAD TROLW; en wenst het abonnementsgeld te betalen per week per kwartaal a 7.90 per week ofper- kwartaal - doorstrepen De tot 1 oktober a.s. ver», schijnende nummers ont vang ik 6BAHS. De gehele bon Inzenden aan OAGBLAhntOD^ Postbus 1112, BOTTERDAM i' Ministers parafeerden Benelux-verdrag EEN front, dat de scheidingslijn vormt tussen zachte, vochtige lucht en iets drogere en koudere polaire lucht, bleef in de afgelopen 24 uur dicht b|j ons land. Het bracht vooral ln het noorden en noordooiten van het land regen en mot regen. In het zuiden kwamen enkele ver spreide opklaringen voor. Een storing, die zich langs dc scheidingslijn beweegt, be reikte vanmorgen de Duitse Bocht. Door de noordwestelijke winden, die aan de achterzijde van deze storinr voorkomen, zal de koudere lucht ons lind weer wor den binnengevoerd. De temperatuursver schillen zlja vlak bij de scheidingslijn ech ter zo klein, dat geen merkbare daling van de temperatuur zal optreden. Wel zal bij de passage van bet front et» ook bij het langstrekken van een rand sto ring, die over Schotland in onze richting beweegt, wat regen of motregen vallen en zullen in de komende 24 nar nog weinig opklaringen voorkomen. Boven Ierland en West-Schotland bevindt zich een mg van hoge drnk, die zich wat naar het oosten uitbreidt. 9» De langdurige regens hebben op velerlei gebied onaangename gevolgen gehad. Boe ren zien hun bonw- en weilanden herscha pen'in watervlakten, late'vakantiegangers zien hun illusies van een mild september- zonnetje wreed verstoord. Om van de vele anderen maar te zwijgen... Ook de mariniers, die, op.de .Veluwe deel- hüpfh aan herhalingsoefeningen, hebben artje" gekregen; <d"e *Velnwe heeft "op het ogenblik veel. weg vaneen tropUch gebied tijdens "een natte .moesson. De mili tairen, die bij de Harskamp hun bivak op sloegen, konden, echter .zonder, natte.voeten te krijgen in de keuken hun maaltijd halen: dé kok had een pad -van' deksels gemaakt, waarover men hier juist een der militairen blijkbaar goedgemutst, ziet terugkeren. (Fo to bóven). - De onderste., foto .geeft een .beeld van .de overstromingen .tas jenBarnevelden Lan teren, waar dë Etarneveldse .beêk',bulten zjjn oevers is getreden. V\

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1