Dulles vraagt V.N.-debat over Midden-Oosten A-griep grijpt om zich heen Karei Doorman 1 juni klaar ATOOMBOM ONTPLOFT OP 250 METER DIEPTE Minister Staf denkt aan atoom-onderzeeërs Gezin en dagblad 'fiife19-30 Buitenlandse economische betrekkingen MOTIE VAN AFKEURING INGEDIEND Turkije bedreigd D' door Syrië Zal Bourgès water in de wijn doen Overwegend droog Wachten op ontwerp van Nederlandse scheepsbouwers Willem de Vries overleden Russen komen met reuzenvliegtuig Prins vengende week naar Sluiskil Ver. Staten krimpen strijdkrachten met 100.000 man in Sombere toekomst voor landbouw voorspeld Vuilnisauto reed huiskamer binnen WAARDEBON r VRIJDAG 20 SEPTEMBER 19S7 1 VIJFTIE1VDE JAARGANG No. 3793 Aanval op Russische ondermijning Tegenslag door staking Moeilijk Eerste ondergrondse proef Sportvliegtuig maakte noodlanding Secretaris veroordeeld wegens oplichting Honing Haakon krijgt kunstmatig zuurstof u '«-Gravenhage: Huygensplein l Tefef 183467 n i goftfc;* 1091 - Postgiro No 424867 U Klachtendienst 18.30- —19,30 u Telef. 362460 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Tellfoon r?SSI Abonnementsprijs 61 cent oer week r 67882 f730 oer kwartaaï week, j 2.65 per maand, t.iij ww Kwartaal. Losse nummers 15 een» Verschijnt dagelijks Directeur: H. üiu RUIG (Geldig tot morgenavond) OOSTELIJKE WIND. Veranderlijke bewolking en overwegend droog weer. Zwakke tot matige oostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Zon op: 6,26 Onder: 18.44 Maan op: 3.13 Onder: 17.13 V t N „Het Parool" van 7 september i kwam een artikel voor van de Haagse redacteur van het blad, waar in werd medegedeeld dat er in het Ka binet met betrekking tot het atoombe leid en ook met betrekking tot de co ördinatie van de Nederlandse politiek jn Euratom en E.E.G een menings verschil was gerezen. Volgens de schrijver een menings verschil tussen minister Zijlstra en de meeste andere ministers. Dat meningsverschil zou zich hebben toegespitst tussen de minister van Eco nomischc Zaken en do minister en de staatssecretaris van Buitenlandse Za ken. Minister Zijlstra zou van mening zijn (jat, omdat de werkzaamheden van de Kolen en Staalgemeenschap, van de organisatie voor Europese eco nomische samenwerking, van de Euro pese economische gemeenschap en van de Europese atoomgemeenschap, vrijwel allemaal In de eerste plaats op economisch gebied liggen, de coördi natie daarvan moet geschieden door het departement van Economische Za ken. Het departement van Buitenlandse Zaken daarentegen is van mening volgens het blad dat het hierbij gaat om politieke, economische, monetaire, sgrarische, sociale en andere belangen en daarom acht men daar het departe ment van Buitenlandse Zaken het meest geschikt om de coördinerende taak te vervullen. Over deze zaak zou volgens „Het Pa rool" in deze maand een beslissing val len, maar het departement van Buiten landse Zaken zou daarop al min of meer vooruit zijn gelopen „Het Pa rool" spreekt van „de knoop doorhak ken" door een reorganisatie van het departement uit te voeren, waarbij een directoraat-generaal voor integra tie in het'leven wordt geroepen, waar voor de heer Van Vredenburgh, de hoofdvertegenwoordiger van de Hoge Autoriteit van de XLGJC.5. te Londen «i oud-plaatsvervangend secretaris generaal van de Navo zou zijn aange zocht H tintri redacteur- Lb J A H J S BH Ui NS SLOT er gelegenheid van de opening van de technische hogeschool in Eindhoven hebben HM. koningin Juliana en Z.K.H. prins Bern- hard donderdag een officieel be zoek gebracht aan de Neder landse lichtstad. Deze foto laat zien hoe Gilberte le Cornu, iid van een folkloristische dansgroep uit Bay^:ix, aan de Koningin een Normandische pop aanbood. -LET is duidelijk .waarover het hier J~f gaat Het is het'weer oplaaien van een oude strijd. De strijd om de vraag of onze buitenlandse economische be trekkingen primair onder Economische Zaken zullen ressorteren dan wei on- fer Buitenlandss Zaken. Naar onze mening moeten deze be trekkingen blijven ressorteren primair onder Economische Zaken. Natuurlijk is het niet zo dat Buitenlandse Zaken er niets mee te maken heeft, Er zitten aan die buitenlandse economische be trekkingen belangrijke politieke aspec ten, waardoor het departement van Buitenlandse Zaken er een belangrijk aandeel in beeft. Maar de zaken, waarom het hier gaat, Kolen en Staal, de Atoomge meenschap., de gemeenschappelijke markt, de 'oJEJE.S. zijn zo typisch en m overwegend economisch van aard •n de Nederlandse binnenlandse econo mie is daar ia so intense mate Mj be trokken, dat die twee eenvoudig Riet te schelden zijn. Het Nederlands* teMbüfeleven beeft met de problemen van de Eurepese markt zo het een en ander te stellen. Als de zaak doorgaat zou het voor het bedrijfsleven een geruststelling zijn te weten dat de hele problematiek vars de binnenlandse economische verhoudin gen en de buitenlandse economische betrekkingen primair in één hand lig gen, in die van de minister die zich speciaal met de economische zaken be zighoudt. WIJ zijn dan ook van mening dat de opzet waarvan „Het Parool" ge wag maakte, niet behoort te worden uitgevoerd. Van 1952 af heeft minister Zijlstra en daarvoor minister Van den Brink deze zaken behandeld en onder zich gehad. Zij zijn daar allerminst onge lukkig in geweest. Een plan als men nu wil uitvoeren komt wezen neer op een afbraak van het departement van Economische Zaken en het over brengen van een zeer gewichtig deel daarvan bij Buitenlandse Zaken. Wij zouden ons voor kunnen stellen dat dit voor minister Zijlstra volstrekt onaanvaardbaar ts. Om twee redenen. In de eerste plaats omdat het project strijdig is met de Nederlandse econo mische belangen. In de tweede plaats, omdat geen minister, die voor zijn laak berekend is gebleken, het zich laat welgevallen dat '•em een belang rijk misschien wel hel belangrijk ste deel van zijn taak, die men bü de aanvaarding van zijn ambt overeenge komen is hem op te dr*»gen, zo maar wordt afgenomen. Als minister Zijlstra dit plan vol strekt onaanvaardbaar zou vinden, dan zouden wij dat met hem eens zijn, want wij vinden het onaanvaardbaar. En als de minister* eventueel de con sequenties uit eer dergelijke onaan vaardbaarverklaring zou moeten trek ken, dan zouden wij daar geheel en ttet volle sympathie achter staan. e Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft gisteren op de Verenigde Naties een beroep gedaan zich met de toestand in het Midden-Oosten te bemoeien. De minister zei dat de Russische wapenzendingen naar Syrië een toenemend militair gevaar voor Turkije vormen. In een grote rede voor de algeme- Niet alarmerend (Van onze Haagse redacteur) De A-grlep schijnt in Nederland ge stadig toe te nemen maaP de situatie wordt In officiële kringen toch niet alarmerend genoemd. De ziekte heeft een goedaardig karakter. Zeer ernsti ge gevallen zijn, voorzover kon wor den nagegaan, te wijten aan verwaar- iMdng. Het 1* echter zeker dat het zieken- tal in Nederland bijzonder hoog is. Ook in Belgie is de A-griep sneller ge weest dan de minister van Volksge zondheid e» cfe artsen voorzien hadden. Verscheidene scholen atjn daar reeds gesloten, zo vernemen wij, en in vele kazernes zijn de militairen geconsig neerd. Volgens het agentschap Belga zou den alleen reeds in Antwerpen 5000 gevallen geconstateerd zijn, waarvan drie met dodelijke afloop. De senaat van het studentenkorps aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is er in verband met de A-griep toe overgegaan de ontgroeningstijd van het studentenkorps te beëindigen. In over leg met de studentenarts aan de Vrije Universiteit is besloten in de komende week de novieten de gelegenheid te geven om op een andere wijze mei het korps kennis te maken. De verbouwing van tar. ms, „Karei Doorman" zal pas op 1 juni 1958 ge reed zijn. De planning van het werk heeft nl. een grote terugslag onder vonden van een wilde staking onder de lassers. Het werk aan boord lag daardoor geruime tijd stil en een aantal lassers keerde na de staking niet terug. Mi nister Staf die deze teleurstellende me dedeling doet m de toelichting op de begroting van Marine, heeft de nieu we datum van 1 juni moeten aanvaar den, waar hier van overmacht spra ke was. TELEURSTELLEND De minister deelt verder mee, dat in de personeelssituatie van het korps mariniers wat het beroepspersoneei betreft, nog steeds geen verbetering is gekomen. De wervmgscyfers 47 man over het eerste halfjaar '57 zijn teleurstellend. De minister vreest, dat verbetering eerst zal intreden als de spanningen op de arbeidsmarkt af nemen. ne vergadering der Ver. Naties ver klaarde Dulles, dat de V.N. hun vol ledige invloed dienen te gebruiken om een-einde te maken aan de Sowjet-po- gtngen het Midden-Oosten te overheer sen. Dulles zei dat het de schijn had dai de communisten bezig zijn de vrijheid en onafhankelijkheid van sommige staten in het Midden-Oosten in gevaar te- brengen. Ook .geloven wij, dat dit Sowjet-op- treden misschien ongewild de'ontvan gers van Sowjetwapens zal verleiden tot daden van rechtstreekse agressie. Kennelijk zinspeelde Dulles op een mogelijke Arabische aanval op Israël. Dulles meende dat zulk een toestand in het Midden-Oosten bestaat en min stens besproken moet worden door de algemene vergadering. De Ver. Staten behouden zich het recht voor concrete voorstellen te doen. Dnlles stond ook uitvoerig stil bij de ontwapening. Hij sprak als zijn me ning uit, dat de verwerping door Mos kon van de laatste westelijke voor stellen tijdens de Londeme besprekin gen niet definitief was. De Amerikaanse bewindsman wekte de Ver. Naties op de westerse ontwa peningsvoorstellen goed te keuren, in de hoop dat dit Rusland er toe zou brengen ze eveneens te aanvaarden. T) ECRTSE oppositieleiders heb ben bij de Franse Nationale Vergadering een motie van afkeu rong inzake het prijsbeleid en de landbouwpolitiek van het kabi net Bourgès-Maunoury ingediend De motie is een teken dat de jon ge minister van Financiën, Félix Gaiilard, niet voldoende tegemoet gekomen is aan de eisen van de boeren. Het begint erop te lijken, dat de rechtse leiders in de kamer van pian zijn de regering over haar economische politiek te laten struikelen om geen standpunt te behoeven in te nemen ten aanzien van de plannen die Bourgès- Maunoury heeft met Algerije. Minister Gaillard, die vandaag naar Washington zou vertrekken, heeft in verband met de onzekere situatie zijn reis uitgesteld. De motie zal op 30 september in stemming worden gebracht. Een ver trouwensvotum inzake de wet op het Algerijnse zelfbestuur is voorlopig tegen 28 september vastgesteld. Tegen de 30ste is er voorts een vertrouwens votum over de economische politiek van de Franse regering, •Gaillard heeft gisteren de kritiek van 33 interpellanten inzake de land bouwpolitiek beantwoord. Volgens hem hebben onjuiste berichten een verkeerd beeld gegeven van de wer kelijke moeilijkheden van de Franse landbouw. De aanvallen van de interpellanten betroffen hoofdzakelijk de verlaging van de tarweprijs en de vertraging van de inwerkingtreding van een wet in zake de herziening van de prijzen van melkprodukten. Gaillard gaf toe, dat de tarweprijs van 1957 iets lager is dan die van de vorige oogst. Toch heeft de regering gedeeltelijke compensaties verleend, ycelke met het "verlies,4 dat voortvloeit uit de verkoop van het overschot tegen internationale prijzen, Frankrijk dit jaar ruim 30 miljard franken zullen kosten. Gaillard gaf toe dat de positie van de Franse landbou wers moeilijk is. Vandaag begint de ronde-tafelcon ferentie die door premier Maurice Bourgès-Maunoury is uitgeschreven om te trachten met de politieke leiders tot overeenstemming te geraken over de zogenaamde kaderwet voor Algerije. Indien de Franse premier er niet ln slaagt een compromis te bereiken met de voornaamste partijleiders, zijn zijn kansen om aan de regering te blyveD verkeken. Bourgès heeft tot nu toe hardnekkig geweigerd belangrijke wijzigingen in het wetsontwerp aan te brengen, daar Op 250 meter diepte is gisteren onder de woestijn van Nevada in de Ver. Sta ten een kleine atoombom tot ontplof fing gebracht. De proef maakt deel uit van het internationale wetenschappelijk onderzoek in het kader van het geo fysisch jaar. Men hoopt er gegevens over de opbouw van de aardkorst door te verkrijgen. Het was de 21ste ontploffing in de huidige reeks Amerikaanse kern proeven en de eerste die volledig ondergronds plaats had. In 1951 zijn twee kernwapens by de grondopper- vlakte tot ontploffing gebracht. De explosie deed zich in een zig-zag- lopende bergtunnel van 650 meter lengte voor. Volgens natuurkundigen zal de plaats van de proef minstens een eeuw lang voor mensen gevaarlijk blijven. De tunnel is aangelegd met vier scherpe hoeken, om het vrijkomen van radio-actief stof tegen te gaan. De in gang was luchtdicht afgesloten. Op het moment van de ontploffing scheen de berg zich enkele millimeters te verheffen. Losliggende stenen vie len langs de hellingen naar beneden en een betrekkelijk zwak gerommel was hoorbaar. Seismologen in de gehele wereld zouden de trillingen van de ontploffing trachten te registreren. die het ontwerp zouden ontzenuwen, hetgeen vooral m verband met het ko mende debat m de algemene verga dering van de Ver. Naties over Algerije vérstrekkende gevolgen kan hebben. Maar er gaan nu geruchten, dat hij thans, om te redden wat er te redden valt, bereid zou zijn de voornaamste aanstoot gevende bepalingen te laten vallen. (Van onze correspondent) Vanmiddag omstreeks twaalf uur heeft een sportvliegtuigje een nood landing gemaakt op een terrein bij de Admiraal de Ruyterlaan, aan de west kant van Hilversum. Het toestel ward licht beschadigd. De piloot bleef onge deerd. maakt en de onderzeeërs zijn nodig om het huidige aantal (6) te handha ven, doch de minister zou willen voor komen, dat zij reeds kort na het ge reedkomen als verouderd zouden moe ten worden aangemerkt Minister Staf heeft opdracht gegeven om op basis van het bestaande project geen verdere aanschaffingen en werk zaamheden meer te verrichten ten be hoeve V3n de bouw van twee vervan gende onderzeeboten, die op het pro gramma staat, nadat de twee thans in aanbouw zijnde onderzeeboten zullen zijn voltooid. De minister aarzelt nl. om deze derde en vierde onderzeeboot vol gens ds conventionele ontwerpen te bouwen De voortstuwing door mid del van kernenergie, juist op het ge bied van onderzeeboten, heeft im mers in het buitenland een bijzon dere ontwikkeling doorgemaakt. Het lijkt de minister verantwoord ervan uit te gaan, dat de onderzeeboten, du in een verdere toekomst zullen wor den gebouwd, uitsluitend of groten deels door kernenergie zullen wor den voortgestuwd. Voor de bouw van deze boten ztfo uiteraard reeds belangrijke kosten ge- OPSCHORTEN Zou voor het op sterkte houden van het aantal onderzeeboten, bv. door tij delijke bruikleen van buitenlandse bo ten, een oplossing kunnen worden ge vonden, dan zou de minister er de voorkeur aan geven de bouw van de derde en vierde onderzeeboot op te schorten tot de Nederlandse scheeps bouw, uiteraard in samenwerking met technische instanties van de Kon, Ma rine, een nieuw ontwerp kan aanbie den, waarin de recente ontwikkelingen zijn verwerkt en dat tevens financieel te realiseren valt. Gisteren heeft H.M. koningin Juliana ter gelegenheid van de opening van de Technische Hogeschool een officieel bezoek gebracht aan Eindhoven. Bij haar aankomst bij het stadhuis liep de Koningin over voor haar uitge spreide vaandels. Donderdag is te Amsterdam na een langdurige ziekte op 58-jarige leeftijd overleden de acteur Willem de Vries. De heer De Vries is, na zyn opleiding aan de Amsterdamse toneelschool, o.a. verbonden geweest aan „Het Schouw toneel" en „Het Nederlands toneel" In 1945 kwam hy bij de hoorspelkern van de Nederlandse Radio Unie. De teraardebestelling geschiedt maandag op de begraafplaats Zorg- vlied te Amsterdam. De rechtbank te Dordrecht heeft de 40-jarige administratieve ambtenaar J. S. te Dordrecht veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan acht maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd. S. had, zoals hij heeft bekend, als secretaris van een der afdelingen van de vereniging „Pro Juventute" ver scheidene malen oplichting gepleegd. Hij had in de periode van 1 januari 1956 tot 28 februari 1957 declaraties van reis- en verblijfkosten hoog opge voerd of zélfs geheel vervalst. Hier door had hij de vereniging voor on geveer f1500- benadeeld. Radio-Moskou heeft vandaag be kendgemaakt, dat nog dit jaar een Rus sisch verkeersvliegtuig in gebruik zal worden genomen dat 180 passagiers zonder tussenlanding van Moskou naar New York zal kunnen brengen. Het toestel, de „Rossiya", zal een snelheid kunnen bereiken van 800 ki lometer per uur en zal worden aange dreven door turbo-straalmotoren. Het is ontworpen door M, Toepolev, de bouwer van de beroemd wordende Toe-104 en Toe-110. Het toestel zal zijn eerste vlucht maken op de veertigste verjaardag van de Russische oktoberrevolutie. Ter gelegenheid van het beëindigen der wederopbouwwerkzaamheden en de uitbreidingen, waardoor de stikstof- produktie is Opgelopen tot 100.000 ton per jaar, zal Z.K.H. prins Bernbard op vrijdag 27 september een bezoek bren gen aan de Compagnie Neerlandaise de I'azote te Sluiskil. Ook zal de Prins aanwezig zijn bij de officiële over dracht van de 1000ste nieuwe woning, die na de oorlog in de gemeente Ter- neuzen werd gebouwd. Deze woning staat te Sluiskil. De Amerikaanse minister van De fensie, Charles Wilson, heeft donder dag een tweede vermindering van de sterkte der Amerikaanse strijdkrach ten met 100.000 man gelast. In juli had de minister reeds op dracht gegeven de omvang van de strijdkrachten vóór eind december met 100.000 man te verminderen. Vóór 30 juni van het volgende jaar zal de omvang nu met nog eens 100.000 man worden beperkt- De sterkte va de nerikaanse land-, zee- en lucht macht zal dan 2-600.000 man bedragen Wilson zei tevens dat mog worden aangenomen dat in het belastingjaar 19581959 een verdere vermindering van de sterkte der strijdkrachten zal worden gelast. De inkrimping zal niet ten koste van de in het buitenland gelegerde troe pen gaan. De voorzitter van het Koninklijk Genootschap voor Landbouwweten schap, ir. J. A. Emmens, heeft donder dag de 22ste Nederlandse Landbouw- week gesloten met een rede, waarin fay als zijn mening te kennen gaf, dat de landbouw een zware periode tege moet gaat. Er zijn grote voorraden onverkoopbare landbouwprodukten in verscheidene delen van de wereld: 4in de Verenigde Staten voor miljarden dollars; Frankrijk heeft graanvoorra den ter grootte van zijn jaarlijkse be hoefte. De vermindering van de landbou wende bevolking in Nederland wet tigt de verwachting, dat in 1980 nog slechts 6 van de Nederlandse be volking in de landbouw werkzaam zal zijn. De heer Emmens achtte het onjuist, dat de overheid prijsregelend optreedt. In tijden van neerwaartse conjunctuur en crisissen is het goed, dat de zwakke punten verdwijnen. Dit is in het belang van de landbouw en van het land, zei h«. Volgens ir. Emmens zal de landbouw door zijn afnemende sociale "betekenis steeds meer aan zijn .lot worden over gelaten. De' 'prijzen zulten zich aan passen aan de wereldprftzen. 'Niet levenskrachtige bedrijven zullen Ver dwijnen. 4 Stuur bleef steken (Van een verslaggever) Met een klap, die de gehele buurt rleed opschrikken is vanmorgen *te Haarlem een vuilnisauto met dubbele besturing, waarvan het stuur was blij ven vastzitten, uit de bocht gevlogen en midden in de huiskamer van een woning op de hoek van de Jan Gijzen- kade en de Romeinstraat tot stilstand gekomen. De wagen schoot door de muur en bleef in een wolk van stof midden ia het puin steken. De bestuurder en zijn maat, die.in de cabine zaten, kwamen met wat schrammetjes en hevig geschrokken te voorschijn. Mej. Van Schie, de dochter van de bewoonster van het huls, die Juist de zijkamer, waarin de auto terecht kwam, een goede beurt zou geven, bleef ook vry van het vallende puin. De auto is met een kranwagen uit de gevel ge trokken. Het huis werd gestut om in storten te voorkomen. Koning: Haakon VII van Noorwegen heeft een rustige nacht gehad. Gister avond was de toestand van de 85- jarige Noorse vorst aanmerkelijk slechter geworden, maar de koning vief spoedig in slaap, toen een zuur- stoftent was gebaald om zün adem haling te vergemakkelijken. De koninklijke familie bracht de nacht wakend in het paleis door. De Noorse premier Einar Gerhardsen heeft donderdagavond geruime tyd aaa het ziekbed van koning Haakon gezeten. De telefoons op de kranten redacties ratelden gisteravond voort durend, want tallozen informeerden naar ds toestand van de koning. De ochtendbladen brachten het laatste nieuws vandaag onder grote opmaak. jN een christelijk gezin hoort een chr. dagblad. Is u het daarmee eens èn kent u gezinnen in uu) omgeving, waar men geen christelijk dagblad leest? Bewijst u ons dan een dienst en geeft u onderstaande bon aan dat gezin door IVij zullen u er zeer dankbaar voor zijn. Naam en voorl. Straat en no. Woonplaats abonneert zich ingaande 1 oktober a.s. op UAGBLAU TROUW en wenst het abonnementsgeld te betalen per week 0.61 per kwartaal f 7.90 PSï W8ek Der kwartaal doorstrepen De tot 1 oktober a.s, ver schijnende nummers ont vang ik (iMilS. De gehele bon Inzenden aan OA6BIAI) IKOUtt. Postbus 1112, ROTTERDAM Landbouwpolitiek van Gaillard in gevaar r ,S de algemene w eerstoestand ls nu X entje verbcterinj gekomen. Achter een storing, die van de Noordzee naar Mid- dcn-Duitsland trok, stroomde drogere en koudere lucht ons land binnen, met het gevolg, dat het weer In het grootste deel van het land minder somber werd Daar mee samenhangend naren de minimum temperaturen vannacht echter lager dan de voorgaande nachten. lil de afgelopen dagen is de luchtdruk In Frankrijk geleidelijk gedaald, waardoor een hogedrukgebled, dat daar oorspronke lijk aanwezig was, verdween. Een hoge drukgebled, dat zich binnen de poolcirkel bevond, breidde zich tegelijkertijd over de Noordzee en Scandinavië naar het zuiden uit. Ten gevolge hiervan wordt de wind In ons land oostelijk, maar blijft betrekketyk zwak. De regen kansen zijn nn klein ge worden. De uit het oosten aanstromendo tucht is ook betrekkelijk koud, zodat er in de temperaturen niet veel verandering komt.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1