Hoofden, Herders en Profeten Hoop op daling kosten levensonderhoud A-griep neemt in t Zuiden af „Uloi doettzij-l'* vijand 4800 op km Duiker kent Renate als zijn broekzak G0Ud) NOORWEGEN ROUWT Koning Haakon overleden Olav V bestijgt de troon Gromiko dient plan voor staking A-proeven in Morgen zacht en vochtig weer MINISTER SUURHOFF BEGROTING: Ontwerp voor een ziekenfondswet vrijwel gereed Alg. vergadering wil N.-Guinea bespreken Nieuwe vinding van V.S. Nog geen akkoord over Algerije Tijger in dierenpark geopereerd PHOENIX ZATERDAG 21 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3797 Rijtijdenbesluit Ernstige situatie Minder emigranten Pensioenen -- i i i (MAAR VOND VOORSTEL ONTWAPENING IN V.N. K. Botterdam: Witte de Wlthstraat SO Telef. 1157M rin^ Posbus H12 - Postgiro No! 424519 M ienst abonnementen 18.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 7 wno '«-Graveniiage: Huygenspleln 1 Te°ef.l83467 (3 U Postbus 1081 Postgiro No. 42486? c t.» J Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef 362569 Kerkstraat 24 b - Tellfoon 67882 week, 2.65 per maand. 1 7.90 per fcwartaal.crsch_t numffier8 Cfint V Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) ZACHT EN VOCHTIG Overwegend zwaar bewolkt en nevelig, met plaatselijk enige regen of motregen. Zwakke tot matige wind tussen zuid en zuidwest. Zacht weer. Zon op: 6.27 Onder: 18.41 Maan op: 4.36 Onder: 17.41 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT Nü de bedrijvigheid in de acade mische wereld weer toeneemt, oriënteringsdagen gehouden worden de novitiaatstijd van de studentenver enigingen al weer begonnen is, kan het zijn nut hebben zich te bezinnen op de bijzondere doeistelling> die de Vrije Universiteit zich te midden van dit vaderlands bedrijf, gesteld heeft. En dan denk ik voor.il aan het as pect, dat ook op de laatstgehouden Ci~ vitasdagen onderwerp van gesprek heeft uitgemaakt. Al te vaak wil men de V.U. zien als een inrichting, waar men zich iso leert De gereformeerde gezindte zou in deze universiteit een opleidingsin stituut bezitten voor haar kinderen. Hier zouden haar zonen en dochters de bescherming vinden, die zij in de gevaarlijke studententijd niet kunnen ontberen. Het valt niet te ontkennen, dat in de tijd, waarin de plannen voor de stich ting van de V.U. zijn geboren, die ge dachte van beveiliging niet geheel ont brak. Toen dr. Gunning in 1875 de ge dachte aan de stichting van een chris telijke universiteit weer te berde bracht, betuigde de latere prof. L Lindeboom zijn adhesie met deze voorslag. Hij wijst er dan op, dat in de kerk, waartoe hij behoort, maar zel den een ouder het waagt zijn zoon te zenden naar 's lands hogescholen. .„Godvruchtige ouders vrezen, dat zij ;cgen Gods verbod zouden handelen indien men zijn kind, eenmaal in de doop Gode gewijd, en dagelijks in ge beden Hem opgedragen, in gymnasi um en universiteit onder on- en anti christelijke invloeden wierp". Ook Kuyper spreekt een enkele maal over de „schrikkelijke toestand dat onze jongelui, de bloem der natie, waar naderhand alle posten mee be zet moeten worden, aldus overgele verd worden aan een stelselmatige ondermijning van hun christelijk ge loof'. TDEHOUDENS onvoorziene wijzigingen ten gunste in de conjunc tuur zal er geen sprake kunnen zyn van algemene loonsverho- gingen. Bedryfstakgewyze zullen slechts bij zeer hoge uitzondering verbeteringen in de lonen of andere arbeidsvoorwaarden kunnen worden toegestaan. Dit deelt minister Suurhoff mee in de toelichting op de begroting voor zyn departement voor 1958. De minister zegt dat zyn gedragslijn by het bepalen van het loonbeleid duidelijk wordt gemarkeerd door de financiële en economische situatie van ons land. De minister hoopt dat de stijging van het prijsindexcijfer voor het levensonderhoud (dat per 15 juni plotseling met 4 punten om hoog ging als gevolg van de sterk opgelopen prijzen voor fruit en aardappelen) tegen het eind van het jaar weer zal zijn verdwenen. rr» OCH ging het bij de stichting van 1 de Vrije Universiteit in hoofdzaak om iels anders. Met verontwaardiging zagen de christenen van die dagen de „geleide" ontkerstening van de Iands- universiteiten. Men is natuurlijk met name verontrust in de zeventiger ja •.•en OYpr. ket lot van de theologische faculteit Deze werd in feite door de wet van 1876 er een ter beoefen'ng van de godsdienstwetenschap. In de discussie over dit wetsontwerp worden er allerlei oplor ingen bedacht met name ter afwending van de scha delijke gevolgen van deze ontwikke iig voor de kerk en voor het volk. Al- crlel suggesties worden gedaan: laat :e kerk seminaries stichten en zelf de •^leiding van haar predikanten ter and nemen. Laat de kerk. naast de swone hoogleraren, kerkelijke hoog raren benoemen, en als dan nog niet :der tevreden is, kunnen er voor be- •aalde, achtergestelde richtingen, pri- aat-docenten optreden. Maar Kuy- ;er heeft reeds in 1870 een ander ge lid laten horen. „Er zijn er die uit- uitend seminariën willen. En zeker, m seminaire brengt ons oneindig :-rder, dan een verwaterde theologl- he faculteit. Maar is dit genoeg? ■•eert het u dan niet, of alle overige rienschappen, in moderne geest ont- •kkeld, op maatschappelijk terrein ■reken, wat gij in uw seminarie hebt •gebouwd? Is studie !i onze dagen m mogelijk, zo men zich bloó moet rugtrekken bij elke aanval, die met wapenen der natuurkunde of der -id erne staatstheorie geschiedt leeft ge dan de wereld prijs? Prijs ke ontwikkeling van de geest? Prijs natuur? Prijs de wetenschappen? rijs de letterkunde? zo maar uw idgeleerdheid in seminariën onder ezen wordt? In ernst, we geloven iet, dat één onzer, die in Christus als et Middelpunt en de Volheid van al- i leven gelooft, dit inderdaad zal w - •n. Alleen uit vrees voor ons chris- ndom zou die schuwe vlucht te ver laren zijn. Maar de vrees is niet uit it geloof. „Alles is Uwe" sprak Hu, ie ons van God tot wijsheid gegeven en in zijn naam roepen we daar- ■n onze geestverwanten toe: „Leet staat, geef de maatschappij, geei wetenschap niet prijs!" Geen seminarie dus! Een univers •it, en dan een gereformeerde, waar opleiding „uit één stuk" w°ri g •ven, waar allen, in alle facu ei rich één weten in gebondenheid aan cle Christus der Schriften en aan S-hriften van de Christus. Het volk ten baat! Niet maar het eigen volksdeel, maa. het volk in nationale zin! Datzelfde geluid klinkt door n de -de van Kuyper, waarmee J Vrije Universiteit in «880 ge heeft. Natuurlijk leeft hetYe* t naar zo'n universiteit Rechts christelijk volk van Nederland^ Dat volk leerde bidden „om korfden, die het aanvoeren, herderen. d.e hct wei den, om profeten, die het bezielen kon den". 7T IE de geschriften van Kuyper ent- germate kent, weet dat daarin geen dopers christen aan het woora is, die voor een onvruchtbaar isolement het volle leven zou willen prijsgeven. jKTel kent hij de binnenkamer. Hij De minister doet verder de volgende belangrijke mededelingen: Binnenkort kan de Indiening van de algemene kinderbijslagwet wor den tegemoetgezien. Verwacht kan worden, dat nog dit jaar een nieuw ontwerp zieken fondswei aan de Ziekenfondsraad om advies kan worden voorgelegd. Aan de wetsontwerpen inzake een wednwen- en wexenvoorziening en inzake de herziening van de in validiteitswet wordt met kracht ge werkt. Aan het eerste wetsontwerp wordt prioriteit verleend. De minister herinnert er verder aan, dat het volume van de binnenlandse consumptie" zich nog steeds ovèr' de ge hele lijn in stijgende lijn blijft bewe gen. Over de ernst van deze situatie kan, aldus de minister, weinig twijfel bestaan doch anderzijds vindt de mi nister het niet verwonderlijk dat nog geen verbetering is ingetreden omdat de meeste maatregelen pas in de tweede helft van dit jaar zullen be ginnen, enig effect te sorteren. Daarom zullen de in bet vorig jaar uitgestippelde beleidslijnen ten aan zien van de sociale politiek, naar de mening van de minister gehandhaafd kunnen blijven, tenzij inderdaad zou blijken, dat de bestedingsbeperking >"n de naaste toekomst niet de verwachte resultaten zou hebben. Voor 1958 meent de minister te moe ten rekenen op een teruggang van de emigratie als gevolg van het wegvallen van de extra emigratiemogelijkheid naar de U.S-A., de onzekerheid over het Canadese immigratieprogramma, het huisvestingsvraagstuk in Australië en de kostenverhoging voor de emi granten als gevolg van de bestedings beperking. Met spoed wordt in samenwerking met l:et ministerie van Verkeer en Wa terstaat op basis van het SER-advies een rieuw rijtijdenbesluit voorbereid. By de SER i3 nog in onderzoek het probleem van de nachtarbeid In brood bakkerijen. Verder wordt in de begroting mee gedeeld dat, voorzover dit thans reeds kan worden beoordeeld, de inwerking treding van de Algemene Ouderdoms wet op het niveau van de pensioen voorzieningen een gunstige invloed heeft. De indruk bestaat, dat het be drijfsleven in overeenstemming met het advies van de Stichting van de Arbeid, van de gelegenheid gebruik maakt om het optimale inkomen aan ouderdomspensioen, voor zover dat nog niet het geval was, thans in een re delijke verhouding tot het arbeidsin komen te brengen. Van de mogelijkheid tot verminde ring van reeds in het verleden opge- Advertentie 'n koninklijk shirt bouwde rechten, wordt een zeer spaar zaam gebruik gemaakt. Waar dit, ter voorkoming van een al te sterke cu mulatie in verhouding tot het arbeids inkomen, wel het geval is, zoekt men veelal compensatie voor de deelnemers, b.v. door verhoging van het weduwen- en wezenpensioen. (Advertentie) Naar het ministerie van Sociale Za ken en Volksgezondheid mededeelt, is de Aziatische griep in het zuiden des lands thans aan bet afnemen. In het midden wordt nn bet hoogtepunt ge naderd, al zijn er plaatselijk verschil len. In het noorden, met name in Gro ningen, beeft de ziekte nog .geen grote afmetingen aangenomen. Th het ziekenhuis te Maastrlch! heeft men het aantal opnemingen van niet-dringende gevallen moe ten beperken, doordat ook verpleeg sters door A-griep zijn aangetast Vandaag begint de grote prijsvraag „Wat doen zy?" Elders in deze editie kunt u nadere bijzonderheden over deze prijsvraag en de eerste opgaven aantreffen. U doet toch ook mee? Er zyn een groot aantal prij zen in contanten beschik baar gesteld. Veel succes! De algemene vergadering van de Ver. Naties heeft met 49 tegen 21 stemmen, bü elf onthoudingen, beslo ten de aanbeveling van de agenda commissie om de kwestie Nederlands Nieuw-Gulnea op haar agenda te plaatsen, over te nemen. De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, mr. J. M. A. H. Luns en zijn Australische ambtgenoot R. G. Casey, verzetten zich krachtig tegen dit besluit. Minister Luns betoogde, dat de al gemene vergadering het recht mist een beslissing te nemen omtrent een grond gebiedseis, of uitspraak te doen in een geschil over de uitlegging van een verdrag. Het enige orgaan der Verenigde Na ties. dat recht zou hebben deze zaak te beoordelen, is het internationale gerechtshof. Nederland heeft reeds vijf jaar geleden voorgesteld het ge schil aan dit hof voor te leggen, maar Indonesië heeft dit steeds geweigerd. Koning Saoed van Saoedi-Arabië heeft de Srische gezant in Zwitser- bezoek aan Damascus aanvaard. Dit beeft de Syrische uitnodiging voor een land gisteren na een gesprek met de koning in Lausanne meegedeeld. De Verenigde Staten hebben radar ontwikkeld, die een intercontinentaal ballistisch projectiel zal ontdekken tot op een afstand van 4800 km. Generaal Thomas D. White, staf- De heer Piet Visser van de Renate- expeditie is gisteren, begunstigd door het fraaie weer, tweemaal uitgevaren. Bet wrak van de Renate Leonard is nu gemarkeerd met twee boeien, die aan de brug van bet schip zelf zijn be vestigd, zodat schipper Ruiten van Je HD 47 slechts zijn kotter tussen deze boeien heeft te verankeren, waarna de duiker wanneer hij het water in gaat. vrij gemakkelijk het goudschip kan bereiken. Inmiddels is deze reeds meerdere malen in het wrak geweest en kent bil het schip nu als zijn broekzak. Goud is er evenwel tot nu toe niet gevonden. Toen wij gisteravond Visser naar dg stand van zaken vroegen, deelde hij mede dat er nog slechts twee ma len zal behoeven te worden afge daald om het niet nader omschre ven doel te bereiken. Over goud sprak Visser echter niet. iiiiihihiiiiiiih kent de „stille tijd", de tijd van medi tatie bij de open bijbel, het gebed, eer hij in de strijd treedt. Hij is daarin al tijd hecht verbonden geweest met het vrome volk, dat de Here vreest. Maar even sterk is bij Kuyper de bewogen heid om het lot van het volk in na tionale zin, dat van de Here afwijkt. Als het gaat om hoofden, herders en profeten, dat heeft niet een volksdéél, maar het volk die nodig! Kiiyper stond voor ogen, niet zozeer een" bolwerk ter beveiliging( als wel een strijdende gemeenschap aan alle fronten van het leven, bezield met mis sionair élan. Het ging niet om het ver overen van een eigen positie, maar om hoofden, herders eh profeten voor het vólk! En daar gaat het nóg om! Waarbij dan nadrukkelijk te beden ken valt, dat alleen hij hoofd kan zijn, die „in" zijn Hoofd Christus is, dat hij alleen herder kan zijn, die schaap van de Goede Herder is, dat hij alleen profeet kan zijn, die dagelijks luiste ren wil naar zijn Opperste Profeet en Leraar. J .H, MULDER. Als de nieuwe dienstregeling der Nederlandse Spoorwegen van kracht wordt, zal de Velser tun nel voor hét spoorwegverkeer worden opengesteld. Reeds thans worden dagelijks proefritten ge maakt, waarbij zich geen moei lijkheden hebben voorgedaan. Een grote sigaarvormige raket, ver moedelijk een Thor die een afstand van 2400 km kan afleggen, is gisteren van de Amerikaanse raketbasis bij Cape Canaveral in Florida afgescho ten. chef van de Amerikaanse luchtmacht, heeft verklaard dat dit nieuwe type radar in de nabije toekomst in ge bruik zal worden genomen. De ontwikkeling betekent een zeer belangrijke stap op weg naar een afdoende verdediging tegen het intercontinentale geleide projectiel. Zij brengt de mogelijkheid nader zulke projectielen te onderscheppen en te vernietigen door middel van door radar bestuurde afweerprojec- tielen. White gaf geen bijzonderheden over de werkwijze van het nieuwe systeem, maar zei, dat dit de grote bommenwer pers van de Amerikaanse strategische luchtmacht in staat zou stellen op te stijgen voordat een intercontinentaal projectiel ze op de grond zou kunnen vernietigen. White deed de onthulling in een rede voor de vereniging voor defensie oriëntatie, waarvan industriëlen en ge leerden lid zijn. Hij merkte op, dat de Russen gepro beerd hebben zoveel mogelijk psycho logische munt te slaan uit hun bekend making, dat zy met succes een inter continentaal projectiel beproefd heb ben. White voegde hieraan toe: „Wij behoeven niet iedere vermeerdering van het communistische machtspoten- tieel met schrik te bezien." Koning haakon vn van Noorwegen, de oudste rege rende vorst ter wereld, is vanmor gen om 04.35 u. in het koninklijk paleis te Oslo overleden. Hij is 85 jaar geworden. Zyn zoon, kroonr prins-regent Olav, diens zoon Harald, en prinses Astrid bevon den zich aan het sterfbed. Koning Haakon kreeg twee we ken geleden een storing in de bloedsomloop van zijn rechterbeen en een aandoening van de lucht pijp. Zijn gezondheid liet evenwel reeds meer dan twee jaar te wen sen over, sinds hij in juni 1955 zijn dijbeen brak. Hij wordt automatisch opge volgd door zijn thans 54-jarige zoon Olav. Deze trad sinds juni 1955 reeds op als kroonprins regent. Onmiddellijk na de bekendmaking van de dood van koning Haakon Is de eerste kabinetsvergadering onder de nieuwe koning, Olav de vijfde, in het koninklijk paleis in Oslo gehou den. Er is een aantal besluiten geno men, in verband met de door de dood van koning Haakon ontstane toestand. In gebeel Noorwegen én op alle Noorse schepen zullen de vlaggen halfstok hangen tot de dag na de be grafenis van koning Haakon. In een vanmorgen uitgegeven bulle tin hebben de geneesheren meege deeld, dat de koning vannacht in diepe slaap was, toen plotseling de hartslag onregelmatig werd, waarna binnen enige minuten de dood intrad. Premier Gerhardsen was de eerste buiten het- paleis, die de dood van de koning vernam. Hij riep onmiddellijk zijn "ministers bijeen. Nadat de;{koninklijke banier, .van mórgen op-hét paleis Was 'neerge haald, verspreidde het bericht van Advertentie ÉIAI F WEG- TEL? K 2907-341 de dood van de .gèliefde Noorse vorst zich snel. De Noorse radidfej^| begon met de aankondiging van bet overlijden van koning Haakon ea zond vervolgens treurmuziek uit. .7 De Noorse ochtendbladen, die geen gelegenheid hadden het nieuws van dood van de koning in hun gewone edities te brengen, kwamen met extra-M edities uit, met zwarte rouwband i de frontpagina's, Alle scholen er universite) Noorwegen;- wérden '.Va^daégJ'^éstöjte^li^ Ook alle bioscopen en theaters dicht. Er zal geen kronlngsplechtfgheid®f|| voor de nieuwe koning zyn. .De-Noorse ;v|& grondwet bepaalt, dat zijn oyeriedehv^^ vader de laatste koning was, 'diei^é«4^ kroorid werd. Vroeger moest volgens 'f. de grondwet de koning gekroond'*L worden in de Nidaros kathedraal iny ':;£i Trondheim, maar de bepaling werdijslB in 1908 geschrapt. De 20-jarige zoon van de nleuwë::.«& koning, prins Harald, heeft nu auto^-ifl matisch de titel van kroonprins gekre- gen. Zie verder pag 3, 5è kol.) pUSLANB heeft gisteren in de Verenigde Naties voorgesteld de proeven met kernwapens twee a drie jaar op te schorten.. De voorstellen werden bij de alge mene vergadering der V.N. in resolu- tievorm ingediend door de Sowjet- miirister van Bnitenlandse Zaken, Gro miko. Even scherp als hy was toen h|j zijn diplomatieke sporen verdiende als Ruslands eerste „njet"-man in de Verenigde Naties, reageerde Gromiko op de donderdag gemaakte opmerking van zijn Amerikaanse collega Dulles dat Rusland stookte in het Midden oosten. Gromiko diende drie ontwerpreso luties in. De eerste ging over „het vreedzaam naast eikander bestaan van de landen", de tweede over het staken van de kernproeven onder internatio naal toezicht en de derde over de „ver plichtingen van de landen om geen kernwapens te gebruiken". Zoals verwacht was, weet Gromi ko de crisis in Syrië en het Midden- Oosten aan de Verenigde Staten. Hy sprak tegen dat het Kremlin de be doeling zou hebben zich in de interne zaken daar te mengen. Syrië, zei Gromiko, is gekozen als doelwit voor westelijke imperialisti sche agressie. Grove politieke en eco nomische druk wordt op dat land uit geoefend, komplotten worden tegen zijn regering gesmeed en de laatste tijd is het steeds vaker bedreigd met open lijk militair ingrijpen. De belangrijkste politieke figuren van Frankrijk hebben gisteren bijna negen uur gezwoegd op het redigeren van het regeringsontwerp in zake zelf bestuur voor Algerije zonder erin te slagen een tekst te formuleren, waar over allen het eens konden worden. Premier Bourgês-Maunoury deelde aan verslaggevers mee, dat op de ronde-tafelconferentie „aanzienlijke vorderingen" zijn gemaakt, maar hij gaf toe, dat „twee of drie technische punten" nog niet geregeld waren. Vanmorgen zijn de besprekingen voortgezet. Van het resultaat van deze conferentie hangt het lot van het Franse kabinet af. Over het algemeen is men in Parijs niet optimistisch ge stemd. DE rug van hoge druk boven Duifs-r land, die ons gisteren zonnig wéér? bezorgde, verwijderde zieh langzaamC in oostelijke richting. Tegelijkertijd drongen enkele fronten, die samen-, hangen met een diepe depressie op de. Oceaan, de Britse, eilanden binnen..On der invloed hiervan begon vochtiger lucht uit het zuiden ons land weer binnen te stromen, waardoor het w.eer nevelig en meer bewolkt werd. Öok viel vanmorgen hier en daar een re genbul. Ook morgen zal ons land ziejbt in zachte en vochtige lucht van sub tropische oorsprong bevinden. Daarom zal er ook morgen vrij veel bewolking zijn. waaruit platseijjk wat regen-ofi motregen kan vallen. (Van onze correspondent) JN Burgers Dierenpark te Arn hem is de 416-jarige tijgerin Mimi geopereerd toen bleek dat de beide jongen in haar lichaam dood waren. Toen de noodzaak van deze ingrijpende operatie vaststond, werd de veeartsenijkundige dienst te Utrecht gevraagd de tij gerin te behandelen. De operatie werd verricht door het hoofd van de verloskundige afdeling, dr. Snoek, en het hoofd van de heelkundige afdelingdr. Tous- saint Raven, die 's avonds drie uur lang in gehurkte houding hebben gewerkt. De onder narcose gebrachte Mimi kwam spoedig bij kennis Doordat men echter bij de latere' toediening van penicillineinjec- ties het dier, dat -een zeldzaam, fraai, exemplaar is, in een vang- - kooi moest doen, scheurde de wond weer open. Mimi, die er helemaal niet ziek meer uitziet likt de wond echter geregeld en er is Jeans dnt deze vanzelf ge neest. Risico's neemt de direc teur van het dierenpark, mr. Van Hooff, echter niet. Lonen slechts uitzondering bij hoge omhoog i a <crcvr»>»/Yf\nt/sl/l

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1