HOOP OP REDDING OPGEGEVEN Drie reddingboten leeg aangetroffen BANKBEDIENDEN KRIJGEN DRIE PROCENT INEENS Lichtsignalen; meer niet Twee Nederlanders gedood Torpedo ontploft op baggermolen Ravage in haven van Marseille Gezin dood in zom Meppel opgeschrikt door ardgas explosie aardgas? en dagblad Torpedobootjager op atoomkracht SLACHTOFFERS OP DE WEG Kleuter verdronken Goudzoeker wacht tot volgend jaar Politie staat nog voor raadsel Ernstige schade in woningen Botsing van 65 voertuigen 'rins Bomhard op elandenjacht Lévenslang voor atoomspion Zjoekow naar Tito WAARDEBON }®SÏSSm1 °a" y*- «S7S5J2S 99 99 PRINSES BEATRIX j OPENDE R.K. KINDERTEHUIS MAANDAG 23 SEPTEMBER 1957 Raadselachtig .VIJFTIENDE JAARGANG Vo. 379# O Sw/' ZIEK Op de brug Botterdanu Witte da Wltüstr^it SO Telef, 115700 (4 L) ïrwSLÏi 2-T* Postgiro No. 424519 i §tenne^,enten 18.30—19.30 a. Me T1 Postgiro No. 424867 (3 L* SchiedamLan^^^tlfL18.30—19.30 u. Telef. 362569 .■ell -oiuii. i^ange Kerkstraat 24 b Telefoon A7R8? Birecteur: H. DE RUIG De Bethlehem Steel Co. heeft een bruikbaar ontwerp ontwikkeld voor 's werelds eerste torpedobootjager met atoomvoortstuwing. Dit heeft een woordvoerder van deze Amerikaanse staalfabriek zaterdag meegedeeld. De Bethlehem Steel heeft van de marine reeds een opdracht ontvangen voor de bouw van het eerste opper vlakteschip met atoomvoortstuwing, een kruiser, waarvan binnenkort de kiel zal worden gelegd. rr.'"- nw EEN van de laatste grote zeilschepen ter wereld, de Duitse vier- mastbark Pamir, is naar men vreest, met 86 opvarenden in een orkaan op de Atlantische Oceaan vergaan. Tot de vermoedelijke slachtoffers behoren 52 jonge kadetten die hun eerste grote zeereis maakten. De meesten van hen waren tussen de zestien en achttien jaar oud. De autoriteiten in Ponta Delgada, de havenplaats op de Azoren, waar men de reddingspogingen leidde, hebben gisteravond de hoop opgegeven nog overlevenden aan te treffen. De 3103 ton metende Pamir, die als opleidingsschip van de West- duitse koopvaardij wordt gebruikt, seinde zaterdag per radio in S.O.S.-berichten dat zij vijfhonderd mijl van de Azoren in een or kaan verzeild was geraakt. Het schip maakte een slagzij van 45 gra den. Alle zeilen waren door de orkaan weggeslagen. De voormast was gebroken. Na zaterdagavond zeven uur heeft men niets meer van het schip vernomen. De Britse tankboot San Silvestre heeft gisteren een lege redding boot gesignaleerd waarop „Lübeck", de thuishaven van de Pamir, stond. Een Amerikaans vliegtuig heeft twee reddingboten en een vlot waargenomen, maar ook daarop bevonden zich geen overle venden. Van het schip zelf is nog geen spoor gevonden. De Pamir had zes reddingboten en twee rubber reddingvlotten aan boord. (Van een onzer verslaggevers) De onderhandelingen, die de tic- ambtenorganisaties hebben gevoerd over een wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst voor bank beamb ten. hebben thans tot resultaat geleid. Ook het College van Rijksbemiddelaani gitat met hetovereengekomene ak koord. Aan de bankemployés zal uiter lijk 15 oktober een uitkering Ineens worden verstrekt van 3% over het bruto jaarsalaris. De onderhandelingen hebben een moeilijk verloop gehad. Door bemidde- ling van de Stichting van de Arbeid zijn partijen het ten slotte eens kun nen worden. Kort samengevat komen de resultaten op het volgende neer: a. De wijzigingen in de c.a.o, worden ingevoerd per 1 januari 19588. De compensatie A.O.W. van 5,6% zal voor 1 januari 1958 In de salaris schalen worden verwerkt. b. Als compensatie voor de nadelen, die later ligt dan partijen voorne mens waren, en omdat er toch van eëh achterstand in de salarisschalen mocht worden gesproken al was die naar het .oordeel van de Stich ting van de Arbeeid niet zo groot ais de vakbonden stelden wordt aan de bankemployés een uitkering ineens verstrekt van 3%, en wel Hedenmorgen is te Heerenveen de 26-jarige draglinemachinist J. C. A. Arls uit Egmond aan Zee met zijn motorfiets geslipt. Hij kwam te vallen en was vrijwel op slag dood. De 51-jarige landarbeider K. Kooi uit Uithuizérmeden is zondagmorgen in Franeker .met zijn motorfiets ge slipt en tegen een verkeershek ge reden. Hij werd zo ernstig gewond, dat hy ter plaatse overleed. De 10-jarige Th. M.- van Schagen is bij het oversteken van de Spierin- gerweg .te Haarlemmermeer bij de ouderiyke woning door een uit de richting Haarlem naderende auto aan gereden en zo ernstig gewond dat hij in 'de Marlastiehting te Haarlem is overleden. De '52-jarige Van de 'K. uit Ben schop, is.in nét ziekenhuis te IJssel- steih 'overleden: In IJsselstein, waar hy fietste, was hy door een auto aan gereden. - Zaterdagmiddag. Is op de Plantage Middenlaan te Amsterdam de 19-jarige wielrydstèr X.H. Heiman geslipt. Zij kwarr op de tramrails terecht, waar zij door een stadsbus werd aangereden. Op weg naar -het ziekenhuis 4s zy over leden. Zaterdagavond Is de 45-jarige J. K. uitUtrecht verongelukt, toen hy op zijn motor" met een. vaart vari tachtig kilometer in de bocht van de Jutphase- weg bU het Merwedekanaal van de weg af schoot. HU is in een ziekenhuis overleden. - Zaterdagmiddag" heeft zich in de omgeving van Oldebroek een auto- ongeluk voorgedaan dat het leven heeft '.gekost aan de 25-jarige Theo Hey, wonend te Baarn. De heer Hey was met vier militairen op weg naar Groningen. De auto slipte. - uiterlijk 15,oktober a.s., aan Ieder, die onder dé c.a.O. valt en zowel op 1 juli 1957 als op het moment van uitbetaling in dienst van een bank is (voor zover dit dienstverband niet is opgezegd), c. De werkgeversvereniging heeft haar leden aanbevolen de uitkering van 3% ook zoveel mogeiyk te ver strekken aan hen, die boven de groepen, genomd in dee c.a.o., zy» ingedeeld. Enige andere verbeteringen zyn, naar we van de zyde van de Ned. Chr. Beambtenbond vernamen, de volgen de: Enige vermindering van de afstand tussen de schalen voor mannen en die voor vrouwen; De franchise voor het niet-adminl- stratieve personeel wordt van 10 op 15 gebracht. De standplaatsaftrek wordt gelimi teerd op 120, 240 en 360 gulden, resp. voor de 2e, 3e en 4e gemeenteklasse; De overwerkgrens wordt verhoogd tot f 6100.-— (excl. 5,6%). Op woensdag 25 september a.s. zal de bedrijfsgroep Geld- en Effecten handel van de Ned. Chr. Beambten- bond in algemene vërgadering te Am sterdam bijeenkomen. De vierjarige Ingrid Roelofs is za terdag in het schuimbassin van de aardappelmeelfabriek Oostermoer te Gasselternyveen geraakt en verdron ken. Het meisje, een dochtertje van de bedryfsleider van de fabriek, speelde met andere kinderen by het bassin. Twee Amerikaanse schepen, dé President Taylor en do Penn Trader, hadden zaterdagavond de plaats be reikt waar de Pamir zich volgens de laatst opgegeven positie ongeveer moest bevinden. Zii seinden, dat zij lichtsignalen waarnamen, meer niet. De Nederlandse sleepboot Zwarte Zee is van de Azoren ver trokken om te, proberen het zeilschip op te sporen en eventueel op sleep touw te nemen. Het zoeken naar het schip wordt be moeilijkt door de zware storm die nog in dit deel van de Atlantische Oceaan woedt. Daardoor kon zondag maar één Amerikaans vliegtuig van de Azoren opstygen om aan het zoeken deel te nemen. De Pamir was met een lading graan onderweg van Buenos Aires naar Ham burg. Het schip had een lengte van 105 meter en een breedte van veertien meter. Het was in 1905 in Hamburg ge bouwd. De romp was van staal en er was een kleine diesel-hulpmotor om koers te houden, maar in een orkaan kon men daarmee niet veel uitrichten. Kapitein van de Pamir is de 61-ja- rige veteraan Johann Diebitsch. Kapi tein Hermann Eggers, die gewooniyk het bevel over het schip voerde, is met verlof. Het schip heeft in de winter 1952/ 1953 in Rotterdam twee maanden aan de ketting gelegen, omdat het in be slag was genomen. De vermissing van de Pamir brengt de raadselachtige verdwijning- van twee andere zeilschepen op de Atlantische Oceaan in herinnering, In 1932 ging het eveneens Duitse zeilschip Niobe tussen Denemarken en Duitsland in een vlleg'ende storm .ten onder, na gekapseisd te zyn. Alle 69 leden van de bemanning, onder wie een groep leerlingen, kwamen om het leven. In 1938 verdween de Admiral Karpfanger, een zeilschip van de Ha- pag, tussen Australië en Hamburg zon der een spoor achter te laten. Zestig zeelui vonden 'de dood in de golven. Pas een jaar later trof men wat wrak hout aan. Expeditie mislukt (Van onze corresponednt) Goudzoeker P. Visser is zaterdag avond vermoeid en teleurgesteld voor de laatste maal van de HD 47 „Een dracht" in de haven van Den Helder aan wal gestapt. Vijftien keer is hy dit jaar met dit vissersvaartuig naar het wrak van de Renate Leonard ge weest, zonder een stukje goud te heb ben gevonden. r Begin vorige week had schipper Rui ten van de „Eendracht" al besloten •niet meer met Visser uit te varen, om dat het weer te slecht was. Maar vrij dag knapte het weer zo op, dat men ■besloot een laatste kans te wagen. Vis ser heeft toen gedacht, dat hij zou sla gen. Hij is namelijk overtuigd, dat er ■goud in het wrak zit en een wichel roedeloper had hem zelft de plaats aangewezen: achter de brug. En weer daalden duikers af in het wrak. Maar zaterdag was het weer slecht •weer en bovendien konden de duikers •haast geen hand voor ogen zien door grote hoeveelheden plankton by het wrak. Er liep een sterke stroom en er •kwam mist opzetten. Onder protest van "Visser heeft schipper Ruiten toen het anker gelicht. „Mensenlevens zyn mij meer waard dan goud", zei de schipper bü aan komst in Den Helder. Hy verklaarde, dat hy volgend jaar waarschijnlijk niet weer met Visser in zee zal gaan. De samenwerking tussen beide mannen •was uitstekend, zo werd verzekerd, maar de expedities naar het goudschip zijn voor schipper Ruiten niet bepaald -voordelig geweest. fv (Geldig tot morgenavond) HOGERE MEDDAGTEMPERATUBEN Veranderlijke bewolking met plaatsetijk enkele butem Aanvankelijk zwakke tot matige, later toenemende in hoofdzaak tussen west en zuid. Over het algemeen hogere middagtemperaturen. Morgen: zon op: 6.31 Maan op: 7.25 onder: 18.37 Onder: 18.37 - - 'J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLÓT. Vier personen, twee Nederlanders en twee Fransen', kwamen om het leven toen zaterdagmiddag in de haven van Marseille op een baggermolen van de Hol- landsche Aannemïngsmaat- schappij te Den Haag, een tor pedo ontplofte. De ontploffing, die gepaard ging met een hoge steekvlam, was zo hevig, dat zU in de gehele stad en in wyde omgeving werd gehoord. In de na- byheid geparkeerde auto's werden omvergeworpen, motorrijders en fietsers werden van hun voertuig ge worpen, vele huizen beschadigd en talryke personen door rondvliegen de stukken glas en metaal gewond. Een stuk ijzer van een ton, afkom stig van het vaartuig, kwam tien tallen meters verder op de kade te recht. In het door het gezin Lekkerkerk aan de Jan van Henegouwenlaan te Noordwijk bewoonde zomerhuisje heeft men vanochtend de vier leden van dit gezin dood aangetroffen. De 26-jarige Advertentiel -J - - RADIO - TELEVISIE - T00NBAHDAPPARATEN Neem een echte met gouden contacten FIRATO - stands 40-44 en 44b TOONZML: GRUNDI6 RADIO NEDERLAND, X0NINGSLAAN 36, AMSTERDAM-Z. (Van. onze correspondent) Een hevige ontploffing heeft zater dagavond in de winkelgalerij aan het ISÉSllilpl IÉ •ASï&SïAR Troelstraplein te Meppel een ontzet tende ravage aangericht. Een winkel pand en een daarboven gelegen woon huis werden volkomen vernield, twee andere winkels en vijf bovenwonin gen werden zeer ernstig beschadigd. Van een groot aantal woningen in de omgeving bleef vrijwel geen ruit heel en sloegen deuren en ramen uit htm omlijsting,, Hoewel op het moment van de ont ploffing niet minder dan 22 mensen in de getroffen woningen aanwezig waren en zich ook enkele personen in de onmiddeliyke omgeving van dit blok op straat bevonden, werd nie mand ernstig gewond. Vermoed wordt dat de ontploffing z'n 'oorzaak vond in aardgas dat in de vertrekken achter de sigarenzaak van de heer J. Bilstra tot ontploffing kwam, toen in het trappenhuis het licht werd ontstoken, via een druk knopsysteem, waarby een vonk kan ontstaan. Met stoel en al De voor- en achterzijde van he,' winkelhuis werden weggeslagen. Ook de achtergevel van de bovenwoning van de fam. Bilstra kwam naar bene den. Alle binnenmuren werden met de grond gelijk gemaakt; de betonnen vloer van de bovenwoning bezweek gedeeltelijk; door het gat viel de heer Bilstra met zijn stoel naar beneden, een divan en een piano volgden hem. De heer Bilstra liep hierbij schrammen en builen op en kneusde een arm. Mevr. Bilstra werd boven door glas en puin licht gewond. Ook in naburige woningen werd zware schade aangericht. Tydens de explosie heeft zich een grote steek vlam in de richting van de Wibaut- straat voorgedaan. De hulpverlening geschiedde snel en doeltreffend. By een kettingbotsing in een dichte mist zyn zaterdag op de hoofdverkeers weg by Mannheim vier autobussen, ze ven vrachtwagens en 54 luxe auto's te gen elkaar gereden. Twee personen werden ernstig en dertig licht gewond. man, die kelner van beroep was en aan boord van schepen zyn werk ver richtte, zijn 27-jarige vrouw en hun twee kinderen van vijf jaar en vijftien maanden, zUn door nog onbekende oor zaak om het leven gekomen. Aanvankelijk vermoedde men, dat kolendamp de oorzaak van de dood •van het gezin was geweest, maar by onderzoek is gebleken, dat de kachel dit seizoen nog niet heeft gebrand. Aangenomen wordt, dat allen in de nacht van vrijdag op zaterdag het le ven hebben verloren. Een pakje met vlees, dat vrijdag of zaterdag Is be zorgd,"lag. nog onuitgepakt in;de keu ken. Dr. Hulst heeft vanmorgeneen ge rechteiyk geneeskundig onderzoek in gesteld. Hy zal vanmiddag door mid delvan-sectie trachten de oorzaak op te sporen. Nader is gebleken, dat alle leden van het gezin zich eind vorige week niet goed gevoelden. Alle slachtoffers lagen te bed en men heeft ze daarin aangetroffen. Voorshands is de doodsoorzaak nog een raadsel. Men hoopt dat dr. Hulst er in zal slagen dit raadsel op te los sen. Prins Berahard is zondag naar Zwe den gereisd, waar hy op uitnodiging van de koning van Zweden deel zal ne men aan een jacht op elanden in de omgeving van Oerebro in centraal Zweden. De Prins is met een privé- vliegtuig aangekomen op het vliegveld van Stockholm, waar hjj werd verwel komd door de Nederlandse gezant, de heer J. Visser, en de directeur van het vliegveld, de heer Bertil Florman. De omgekomen Nederlanders zijn de kapitein van de baggermolen, de55- jarige heer H. Groenewegen, en het bemanningslid J. Blonk (32 jaar). Beiden zyn afkomstig uit Sliedrecht. Kapitein Groenewegen was weduw naar, de heer Blonk was gehuwd en laat kinderen na. 's Morgens had men op de baggermo-, len met allerlei wrakstukken een cilindervormig voorwerp opgehaald. De bemanning besefte geen ogen blik bet gevaar en de torpedo werd schokkend in de bakken van de mo len naar boven gebracht. Een kraan takelde het zware geval uit de bak. en deponeerde het op de brug. Het projectiel ontplofte toen de beman ning was gaan schaften. 1 Vijf van de negen bemanningsleden konden onmiddeliy k naar een zie kenhuis overgebracht worden, Oü- der hen bevond zich de werktuig kundige Martin van Dam utt-Slie^J drecht, die echter geen noemens-.V waardig letsel bleek opgelopente hebben. Hij heeft het ziekenhuis;,; reeds kunnen verlaten. Vier personen uit de haven werden; ernstig gewond naar het ziekenhuis vervoerd. De vier vermisten bleken later te zyn omgekomen. Kikvorsmannen zagen zich zaterdags middag door een dikke laag op hét water dryvende stookolie genoopt hun werk op te geven totdat men deze laag verwUderd zou hebben. Prinses Beatrix heeft zaterdagmid- dag in Goirle het kinderdorp 8t.Gqdei>, lieve, een hoofdgebouw met zes bygë^ houwtjes, waar 84 kinderen kunnen worden ondergebracht, geopèhdijWïgfi De prinses, die vergezeld was.%vanf haar secretaresse, mej. mr. M. Meurs? werd by het kinderdorp door eehUkiiiï:; .derharmonie (mét doedelzakken)? be% groet. De achtjarige; Daantje Smiers uitjpëri| -Helder, :'-overKéridi"g3e' de -Prinséi'éüe' schaar, waarmee zy :het Ilnt?voor?öie« ingang van het hoofdgebouw door? knipte.- De prinses heeft vervolgens;; enige gebouwtjes bezichtigd. Zijige?; bruikte de thee metde genodigden,;., w.o. prof. dr. F. Muntendam, directeur.? generaal van de Volksgezondhdd??pïn|' dr. C. Banning, hoofdinspecteur vamde? volksgezondheid. - In de hal onthulde de prinsésvéén gedenksteen. Als beloning voor; één: spel, dat de kinderen In een nabygële^. gen school opvoerde, schonk de prin ses hun eén zwart dwerggéitje, dat*; weldra dé naam „Hannibal" kreeg.-" De 36-jarlge kapitein van de Amè-? rikaanse luchtmacht George French; is? tot levenslange gevangenisstraf j ver-f oordeeld wegens een poging om gege- vens over de aanwending van atoom-? wapens in Amerikaanse bommenwer pers aan de Sowjet-Unie te verkopen? De Sowjet-minister van Defensies- maarschalk Zjoekow, zal op 8 oktober voor een officieel bezoek op uitnosü-ë ging -van de Joegoslavische/regering; in Belgrado aankomen. Dit heeft het Joegoslavische persbureau Tanjoeg zondag bekendgemaakt. -N JN een christelijk gezin hoort een chr. dagbladIs u het daarmee eens en kent u gezinnen in uw omgevingWaar men geen christelijk dagblad leest? Bewijst u oris dan een dienst en geeft u onderstaande bon aan dat gezin door/ Wij zullen u er zeer dankbaar voor zijn. Naam en voorL Straat en. no. Woonplaats abonneert zich Ingaande 1 oktober a.s. op DAGBLAD TROUW en wenst het abonnementsgeld te betalen - per week 0.61 per kwartaal 7J90 week 01 kwartsal doorstrepen De tot 1 oktober a.s, ver schijnende dammers ont» vaag ik GRATIS. De gehele boa inzenden aaa DAGBLAD TROUW, j;\" Postbus 1112, ROTTERDAM. - V Duits zeilschiD ..Pamir met 86 man vergaan •f. x>A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1