in ||Wethouder richt zich open brief tot S.B.L.O. emma Slotavond Jeugdweek in Geref. Jeugdhuis te Schiedam Schiedamse Redding Brigade vierde dertigjarig bestaan CJ.M.V. en CJ.V.F. startten winterwerk in Schiedam KERK EN SCHOOI Laatste nieuws Produktief bezig zijn met het geven van getuigenis Rioolwater stroomde huizen binnen Vlaarding's bezoek aan Interbau- tentoonstelling Berlin 1957 Prinses Irene Groot kruis Ncd. Leeuw Vlaardingse Geref. Jeugd voetbalde tegen kerkeraadsleden m Zwaluwen versloeg Jodan Boys arirl wS^hSSs SS.uv»a» SCHIEDAM OPENT VRIJDAG 27 SEPT. II.30 UUR VLAARDINGEN en 't vmrrnuamste is <&Uhhk£c> op TenuMa .Yerzwakt H.B.S.S. verloor van Aalburg Na bliksem-inslag Gesprek met de minister van Volkshuisvesting over ivijziging bouwvoorschriften Ds. J. Hen geveld overleden BRUNO n P.P.S.C. liet punten in Bolnes Kettingbotsing Meisje viel uit trein Brandweer bad succes Trainingsbijeenkomst Westhill zondagsschool Mr. W. C. D. Hoogendijk: Spannende wedstrij d Excelsior boekte nog geen overwinning =3 TROUW Maandag 23 sept'/mber 1957 fvS w Kanttekeningen Advertentie BEURS VOOR HOPE j ENHUISHOUPm AHOr GEBOUW Advertentie r IN een slechts half gevulde zaal wereld daarbuiten. Laat ons met van van het Geref. Jeugdhuis, is twee wallen eten- zaterdagavond de slotbijeen komst gehouden van de jeugd week. Eén troost bij de slechte opkomst was, dat zich naast leden van de verschillende jeugdver enigingen ook vele niet-leden 'bevonden, waardoor deze avond, die onder leiding stond van ds. G. Brinkman, toch propagandisti sche waarde kan hebben. SCHIEDAM Het dertigjarig bestaan was voor de bestuurders van de Vrijwillige Brigade tot het redden van drenkelingen een aan leiding eens feest te gaan vieren, om zodoende de leden weer eens bij elkaar te brengen. Deze avond werd zaterdag in Musis Sacrum gehouden. Woningtekort Vlaardingerweg gesloten Oost'West Bü Koninklijk Besluit van 14 september is benoemd tot Groot kruis in de Orde van de Neder landse Leeuw H.K.H. prinses Irene Emma Elisabeth, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lip- pe-Biesterfeld. Advertentie MERCEDES HORLOGES 44." Ontrouw Besinning D>. J. Lever neemt een strafschop. Enthousiaste toeschouwers en medespelers staan in een halve kring midden op het veld om dat te zien. Het was dan ook een voortreffelijk schot, waarop doelman Theo Torn niet berekend was. Wat er toen gebeurde is even onduidelijk, maar later zagen toe de bal in het net. C.H.J.G. start 3 oktober Vogelliefhebbers Visserijberichten 4*V wethouder voor Sportzaken te Schiedam, mr. P. van Bochove heeft naar aanleiding; van een vervaderïne. uitireschrevon Tonr do hii do S R naar aanleiding van een vergadering:, uitgeschreven voor de bij de S.B. X- aangesloten verenigingen waar zal worden gesproken over de vraag of -e? °P welke wijze de sportorganisatie te Schiedam moet worden hervormd, .een open brief geschreven aan het bestuur van de S.B.L.O. .'.Y e wethouder merkt in deze brief o.m. op dat de kwestie reeds meerdere «.\J?ren geleden door het raadslid Van Lith hij de begrotingsbehandeling in de 'gemeenteraad aan de orde is gesteld en daarop nogmaals onder de aandacht rvwerd gebracht van de S.B.L.O. in een vergadering van de sportcommissie. ',\\?loewel de wethouder aanvankelijk!achten. Overigens voorzien de activitei- de indruk kreeg, dat het bestuur ten van de bezoldigde seeretaris van de ?e, S.B.LO. aan een reorganisatie sportcommissie m.i. ten volle in de be- hoeften 6. Omtrent de wijze van verkiezing van de leden van de Sportraad lees ik m uw concept niets, terwijl omtrent de omvang en de samenstelling van die raad ook nog wel een en ander te zeg gen is. 7. Uw concept spreekt met geen woord over de wijze waarop de Sportraad en de Sportstichting het zo wenselijk con tact met het College van B en W. en met de Gemeenteraad zal onderhouden." Tot slot verklaart de wethouder zich tot nader overleg op passende wijze gaarne bereid. t,Xcel behoefte gevoelde, werd de zaak Nttteh in studie genomen, hetgeen m de- „">cember 1956 resulteerde o.a. m het voor- - leggen aan de wethouder van een ont- -;Werp reorganisatie schema v.%*.Dat mijn studie zes maanden verg- X* nadat de Uwe meer dan een jaar ge- „«yorderd had, kan mij moeilijk kwalijk .'wórden genomen", aldus gaat de wet- - ïibuder in zijn schrijven verder. Ce wethouder heeft de voorzitter van v'SK S.BJj.O. dit voorjaar laten weten dat persoonlijk het concept van 1956 Cruel te gecompliceerd leek voor een be- .TfCkkelijk kleine stad als Schiedam is. -Tijen intensivering van het overleg tus- sen verenigingen en uitvoerende orga- '*iien-leek de wethouder, zo heeft hij de YQoratter medegedeeld, zeer gewenst .tzodat hij de instelling van een minstens -.etiige malen per jaar samenkomende ".sportraad persoonlijk zou toejuichen. Na nog aan enkele bezwaren tegen het ontwerp te hebben herinnerd maakt de wethouder ten slotte de volgende opmer kingen over het ontwerp waarvan deze -* op, 14 september 1957 kennis nam. hik had mij altijd voorgesteld", aldus de. wethouder, „dat overleg over reorga- "nisatie van de bestaande organen op /sportgebied zou plaats vinden door sa- %'menspraak van uw bestuur met de ge- s meentelijke sportcommissie. - Sedert december 1956 heb ik echter .begrepen dat mijn voorstelling van za '-ken onjuist is Voorzitter en leden van de Sportcommissie worden zelfs met uit- genodigd voor uw algemene vergaderin gen of besprekingen met uw leden. Dit noopt mij tot deze schriftelijke uiteen zetting, welke ik u verzoek ter kennis van alle betrokkenen te willen brengen, Ik onderstreep, dat ik niet meer ben Van iemand, die met de Schiedamse i, -t sport het beste voor heeft en mogelijk als wethouder-raadslid behulpzaam kan zijn de juiste organisatievorm tot venve zenlijking te brengen. Na nog enige persoonlijke kantteke ningen bij uw laatste concept: '-1. De verhuur enz. van de gymnas- 'tieklokalen zal nimmer uitsluitend door - .een Sportstichting kunnen geschieden. 2. Voor het Bad Groenoord bestaat reeds een beheersvorm, zodat de Sport- stichting ten deze m.i. geen taak heeft. t, 3. Voorzitter, secretaris en penning- - meester zullen m.i. apart gekozen moe- ^dep worden. Onderlinge taakverdeling "'gaat' mij voor deze functies te ver. .4- Voorshands behoren m.i. geen per sonen buiten de Sportraad benoembaar -te'-zijn tot bestuurslid van een Sport- stichting. i* ï5." De beschikbaarstelling van een v.ambtenaar voor de sport is thans reeds k' 'om. financiële redenen uitgesloten te *7v A\ f/m 9 Oct demonstraties - attracties - modêikeuken z .-Hi". SCHIEDAM Een door A-griep ver- 1zwakt H.B.S.S. moest met 4 invallers de i\ strijd aanbinden tegen een fors maar sportief spelend Aalburg. -De iiivallers deden hun best maar het .verband in het elftal was vanzelfspre- ijkend minder dan anders. Het was Aal- "IJiórg dat vrijwel de gehele wedstrijd '"Óen licht overwicht heeft gehad en de "■>- - <2^ overwinning was dan ook wel ver- -""tftend. Een volledig H.B.S.S. „had van .'-„deze ploeg zeker kunnen winnen. -De leiding was bij scheidsrechter P. "Schilperoord in zeer goede handen. Xi.' a"- S SCHIEDAM Onweer en regen heb ben in het weekend veel overlast be- zorgd in Schiedam. In de nacht van za terdag op zondag sloeg de bliksem in een rioolput in de Belfsira&t. Waarschijnlijk heelt deze inslag een ontploffing tot gevolg gehad in de riool- put, waardoor het vuile rioolwater door de aanrecht van verschillende huizen in de woningen werd gestuwd. In de wo ningen van de families P. C. en L., Bellstraat 6, ontstond in de kamers veel schade. Na een openingswoord van ds. Brinkman, waarin deze er op wees, dat deze avond stond in het teken van het werk der verenigingen, en hoe wel niet rechtstreeks, toch een sti mulans trachtte te zijn voor de arbeid die in het komende winterseizoen moet worden gedaan. In Schiedam zijn slechts kleine groepjes aan het werk, maar ds. Brinkman hoopte, dat deze ook het winterwerk getrouw zullen blijven doen, waarbij vooral de waarde daar in is gelegen, dat zij alleen persoon lijk dicht bij Jezus leven. Het programma werd o.m. afgewis seld met pianospel door mej. Van Vliet. Een korte toespraak hield de heer G. Hoogland, waarin hij de huidige wereld tekende. Spreker waarschuw de tegen halfslachtigheid. Laat ons met beide benen in onze eigen we reld staan en niet gedeeltelijk in de Na een vraag en antwoordspel, dat onder leiding stond van de heer Kouwenhoven, werden door ds. W. A. Krijger nog enkele films vertoond met het projectieapparaat, dat hij kort ge leden als geschenk kreeg. Ook ds. Nawijn verscheen later op de avond nog als gast. VLAARDINGEN. Wethouder T. de Bruijn en de heer M. Bot, chef van de afdeling stadsuitbreiding, hebben kortgeleden een particulier bezoek gebracht aan Berlijn. Tijdens een persconferentie vertelden zij van hun bezoek aan de Interbau Berlin '57, een internationale bouwtentoonstelling, en van hun ondervindingen wat betreft de verhouding tussen Oost- en West-Berlijn. Bij hun bezoek werden zij rondgeleid door professor P, Poelzig, die in juli met enige studenten Vlaardingen bezocht om hier de ontwikke ling van Vlaardingen tot moderne industriestad gade te slaan, waarbij ook de woningbouw het voornaamste doel van het bezoek was. Het Hansaviertel, de vroegere ddplo- kon men natuurlijk niet zien, maar daar matenwijk, is nu het terrein waar vrij Berlijn een nieuw stadsdeel bouwt, sa mengesteld door architecten uit vele lan den der wereld Nu een exposute. maar de tentoongestelde gebouwen zullen blijven staan. En dan heeft Berlijn een stadsdeel, dat kenmerkend is voor de Stad van Morgen. Het lijkt allemaal heel prachtig, maar de achtergronden zijn minder optimistisch. Het is alsof dit m de tentoongestelde gebouwen tot uiting komt: van een afstand en ook nog wel van dichtbij zgn de exterieurs fantastisch. Ook de enorme ruimtewer king, die verkregen is, is stadsarchitec- tonisch voortreffelijk Komt men echter •in de huizen zelf. dan kunnen we het met onze maatstaven maar vrij sober vinden, aldus wethouder De Bruijn, Eén van de meest indrukwekkende dm- fen was echter wel de Evangelische tirche, die daar gebouwd wordt. Het is een kerkgebouw met een volkomen mo' derne vormgeving waarbij met volko men modern materiaal, aluminium, is ge werkt. Zowel het ex- als het interieur is verbluffend schoon. Men zou kunnen denken, dat het een. koude en kale aan gelegenheid is. zo volkomen modern. Niets is minder waar. De sfeer in dat kerkgebouw kan zijn weerga haast niet vinden. Om op de huizen terug te ko men: 80 pet. bestaat uit één- en twee kamerwoningen, maar uiterst geperfec tioneerd. o is het althans in de model woningen. De bewoonde woningen heel anders. Druk verkeer, schitterende neonreklames, gezellige normale men sen die goed gekleed gaan, indrukwek kende bouwwerken, kortom een levende gemeenschap Oost Berlijn kan men zo'n vergelijken met Nederland in 1946 een miezerige druilregen. West- Berlijn is een zomerzonnetje op een ac tief leven, zoals men dat nu ook bij ons aantreft Ten slotte nog iets over de expositie In de verschillende paviljoens worden de diverse landen vertegenwoordigd Ne derland komt hier goed naar voren met een paviljoen voor zich alleen Meestal hebben enkele landen samen één pavil joen. In het Nederlands paviljoen is een aparte stand van Vlaardingen. waar di verse maquettes staan opgesteld. Het fo tomateriaal in het Nederlandse paviljoen is bijzonder goed De diverse foto's van Jan Schaper, zowel van Vlaardingen als van andere onderwerpen uit het hele land zijn van de meest voortreifelijke kwaliteit, aldus wethouder De Bruijn Ook de b.oscopen behoren tot dc ex positie In één ervan zagen wethouder De Bruijn en de heer Bot een film. waar in de tijd voor de oorlog tot en met de verwoesting en de tijd van herrijzing na de oorlog werd weergegeven et was op vallend. dat in deze documentaire zo duidelijk de verwoesting van Berlijn Voorzitter W. Drop sprak een kor te inleiding en wees op de belang rijke taak van de reddingsbrigade. In verband daarmee moet de vereniging zich er op toeleggen de jeugd op te leiden. Voorts bracht de heer Drop dank uit aan het Schiedamse bedrijfs leven, die de Reddingsbrigade in staat heeft gesteld materialen voor het redden van drenkelingen aan te schaffen. Men heeft thans 150 leden boven de 16 en 600 leden onder de 16 jaar. Hierna voerde het Schiedams To neel het bekende en in Schiedam reeds vaker opgevoerde blijspel „Je moet er niet mee spelen" van Hans Nesna op. De regie was in handen van de heer L. Janse. Na afloop hiervan bleef men nog geruime tijd genoeglijk bijeen met muziek van het ensemble Schilper- oord. ziet het er wellicht heel wat minder ge perfectioneerd uit De huren zgn ont stellend hoog. Maar de mensen moeten die huren wel betalen Als men weet. dat m de (waarbij m één wgk meer dan o3 000 oorlog 500.000 womngen zijn verwoest en mensen werden gedood) werd weeree- dat men gemiddeld op een bezetting van 1 geven en gezien als een duidelijk gevolg van het Hitler-regiem Deze Duitse documentaire draait daar doorlopend voor Duitse en buitenlanders, maar meestal zón de toeschouwers Duitsers drie personen per woning mag rekenen (wel wat aan de lage kant) dan bete kent dat een woningbehoefte voor 1'4 miljoen mensen En als men dan weet, dat er na de oorlog 100.000 woningen in Berlijn zijn gebouwd dan leert een een voudig rekensommetje dat het woning- Wethouder De Bruijn en de heer Bot hebben veel nieuwe Idceen opgedaan, NEDERLANDSE HERVORMDE KERK Benoemd tot diakonesser.prcdikatit te Leiden: J de Wit, aldaar, tot hulp- predikei tc Schcvemngen (wjjkgen:een- te V) L G Bruijn, emeritus-predikant te 's-Gravenhage. Bedankt voor Doornspijk: J. van Djjfc te Garderen. Beroepen te Kinderdijk: T. Poot te Haaftcn. Aangenomen naar Noordwyk-Binnen: J .van Dok te Erts (N O P.). In de ouderdom van 72 jaar is Groningen overleden ds J. Hengeveld emeritus-predikant der Ned Herv. kerk.' Ds Hengeveld werd m 1884 geboren en m 1908 kandidaat in Zuid-Holland Op 16 okt 1910 word hij te Zoeterwoude in het predikambt bevestigd. In 1921 ver. trok hij naar Schipluiden, en m 1925 deed hij te Jutphaas zijn ntrede In 1929 werd hij predikant te Oosthem en in 1933 verbond hij zich aan zijn laatste gemeente te Stedum, waar hem 1 mei 1950 eervol emeritaat verleend werd waarna hij zich te Groningen vestigde" Zgn stoffelijk overschot is in alle stilte te Groningen teraardebesteld. tekort nog onstellend groot is. Om een 0oIc zjjn er WC1 zaken waar men zelf huis te krijgen wil men daarom veel reeds verder stond inzake de wmilig- betaien Het loon van de arbeiders is l bouw Het ,s nlct onmogrelijk, dal de wet- echter lang met in overeenstemming met houder „0(r gesprek zal hebben met het huur peil. Daarom werken de Duit-|dc m|n|ster over het wijzigen van de, doorgaans geen 48. mnar; bouwvoorschriften waardoor ook hier 60 tot 68 uur per week Ook bij dc eigen tJ1eer mogelijkheden zouden kunnen wor- woningen van de arbeiders de over heid stimuleert het eigen womngbezit door 60 pet van de bouwkosten te finan cieren komt het de arbeiders nog op een last van zo DM 30 tot DM 40 per week. Huren van 160 Mark zijn ook niet vreemd. De arbeiderswoningen zijn daar veel beter dan hier, maar de arbeiders zelf moeten er dan ook veel en voel meer voor betalen en ook veel en veel meer moeite doen om dat geld in han den te krijgen. Vergelijken we Rotterdam met Ber lijn, dan kunnen we alleen maar res-j den geschapen, vooral wat betreft de een- en tweekamerwoningen voor gezin nen van twee personen. VLAARDINGEN. De Vlaardlngse- weg zal van 24 september tot en met 6 november, of zo veel langer als dc werkzaamheden mochten eisen, van van maandag tot en met vrijdag 7 tot 17 uur en zaterdags van 7—12 30 uur pekt hebben voor hetgeen Rotterdam na wegens herstelwerkzaamheden gesloten de oorlog heeft gepresteerd. De verhou-, zijn voor alle verkeer, ding ligt natuurlijk anders omdat Bcr- HJn een miljoenenstad is. De kwaliteit I van de Rotterdamse woningen is ook beslist niet minder. En men heeft veel meer tot stand gebracht dan in Berlijn. Daar wordt alles wei groots opgezet, duidelijk met de blik gericht op de toe komst. maar daar worden de tegenwoo-- dlge Inwoners van Berlijn min of meer de dupe van, Het is geen overdrijving dat het ver schil tussen Oost en West verbluffend, ja ontstellend is Dit ligt met in de aanwezigheid van puinhopen en ruïnes, want die zijn er overal, maar in dc men sen. Triest en somber, slecht en sjofel gekleed. Weinig verkeer en een zekere grauwe doodsheid is het kenmerk van Oost Berlijn. In hert Westen ls het ge- WINKELCENTRUM' «INNENWEG 45 TELEFOON 116615 - ROTTERDAM SCHIEDAM. Het eerste elftal van PJ.S.C. heeft zijn tweede wedstrijd tegen Bolnes niet met een overwinning kunnen' bekronen. De eerste helft was "een begin met vele kansen van beide zijde die niet bennt werden. Hieraan is grotendeels het zeer gladde veld de bet, Vanwege de zware regenval moest de scheidsrechter na ca. 20 min. de 'wedstrijd onderbreken. Dit duurde plm "10 minuten. V - De rust ging in met blanke stand. J5e tweede helft begon met een zwaar offensief van Bolnes, hetgeen na 7 ,*min. tot hun eerste doelpunt leidde 1—0. P JP.S C. kwam hierdoor meer en meer in de aanval om zgn achterstand ia te, lopen. G. Boertje zorgde dan ook 'hiervoor door met een beheerst hard schot de keeper van Bolnes te passe ren 1—1. i Hierna ging het spel op en neer en werd er hard gespeeld voor de winnen de goal, te hard eigenlijk, zodat de scheidsrechter twee Bolnessers in nog geen 10 min een officiële waarschuwing -gaf- vyf min. voor het einde gelukte héVBolnes de stand nog op 2—1 te bren- A\ tgen. P.P.S.C. zette nog alles op alles >-,/ maar moest de punten in Bolnes la- 'ten, P.P.S.C. had twee invallers. Bolnes een. De overige wedstrijden van P.P.S.C. .„flf^allen gingen niet door. SCHIEDAM. Op zondagavond 22 september waren de leden van de Schie damse C.J.M.V, en C.J.V.F. bijeen in de grote zaal van gebouw „Irene" ten einde wederom, te starten met het win terwerk. Na het zingen van een lid en het uitspreken van het gebed, sprak de de Fed. Voorz. der Schled, C.J.M.V., de Heer W. -F. de Wolff zijn openings woord uit. Allen werden hartelijk wel kom geheten In het bijzonder de Heer H. Slettenhaar, Secretaris van het Chr. Jonge Mannen Verbond, die de taak van Secr. D. Koerselman zon overnemen in verhand met diens ziekte. Ook dc Voorzitter van de Herv. Jeugd raad ds. J. G.- Jansen was aanwezig, alsmede de Heer H. Prms, voorz. van de I.J E De Heer Slettenhaar zeide o. a. dat het niet in zijn bedoeling lag om een toespraak te houden. Hij wilde alleen maar enkele belangrijke dingen zeggen over het onderwerp „Verlam een" Er zijn verlangens van allerlei aard. Spr. herinnert aan de tentoonstel ling die voor kort in Amsterdam werd gehouden, onder het motto: „Wij rr.en- sen" Zou de Initiatiefnemer geslaagd zijn? Heeft hij het geheina in de mens tot uitdrukking kunnen brengen? De mens kwam van het zien der foto s on- dlf de indruk. Het gaat er om wat ons bezielt. Wat is het geheim van ons al len? Er is iets gaande m deze wereld. We zijn a.h.w. een nieuw tijdperk in gegaan, het tijdperk van de tweede in dustrialisatie. De jeugd o. dae leven. Het leven wordt meer ge ïmproviseerd. De jeugd mistde oudere, waarmee zij kan praten. Alleen de om gang met die ander kan je verstaan baar maken door het woord- In de sfeer van onevenwichtigheid zijn we bewust of onbewust op zoek naar veiligheid en rust. Dit is het verlangen van de jeugd. Dit is de opgaaf voor het komende winterwerk. Vraag niet naar metho- J - fC S?Dp de Rotterdamsedijk te Schiedam -had zaterdag een kettingbotsing plaats. Een vrachtauto, twee personenauto's -en'ieen scooter werden het slachtoffer, ontstond slechts materiële schade. -f-Er MAASSLUIS. Zaterdagmiddag om streeks half drie is de 10-jarige Joke Moerman, wonende Heldringstraat 27 te Maassluis tussen Maassluis en Vlaardin gen uit de trein van Hoek van Holland Sar Rotterdam gevallen en levensge vaarlijk gewond. Het meisje was alleen op reis en be vond zich waarschijnlijk ook alteen op één der balkons van de trein. Het on geval heeft zich op tot nu toe onver klaarbare wijze voorgedaan. Een agent van politie uit Maassluis, die zich in de trein bevond, zag het kind vut de trein vallen en trok terstond aan de noodrem. Na ongeveer duizend meter stond de trein stü. De hoofdconducteur en ge noemde agent van politie troffen het slachtoffer met zware inwendige kneu zingen zittend langs de lijn aan. Nadat de artsen mevr. Marck-van Meeterea vut Maasland en Melehtar int Maassluis de eerste hulp verleend hadden, is het meis je per ambulance-auto naar het Alge meen Ziekenhuis te Vlaardingen overge bracht. De trein had 20 minuten vertraging. MAASSLUIS. De -vrijwillige brand weer van Maassluis nam zaterdag deel aan de kringwedstrijden van de lering Westland, die te Den Hoorn werden ge houden. Dertien ploegen uit verschil lende plaatsen in het Westland namen aan deze wedstrijden deel. Groep drie van Maassluis, welke onder leiding stond van de heer Tom v.d. Staay, legde be slag op de eerste prijs en kwam voor een jaar in heit bezit van de wisselbeker. diek ook al is dit nog zo belangrijk. Het verlangen kan alleen worden gevonden bij DE VEILIGHEID en DE RUST, Jezus Christus. Het zal een zaak moe ten worden van gebed. Het .menszijn betekent ook medemens zijn. Stel je hart open voor elkaar en wijs die an der dc weg naar Hem. Wij hebben heden-ten dage behoefte aan het daad-Christendom en met aan het taak-Christendom. Pak je werk aan in geloof. Denk aan de harten en de zielen van die vele jongeren die verlo ren gaan, omdat jullie ze niet hebben verteld van Jezus Christus. Het verdere gedeelte van de avond werd gevuld door het zingen van Negro-Spirituals door de Gezusters v.d.Spek. Na de pau ze vertelde Henk Prins het een en an der over de opzet en de ervaringen met het I.J.E.-werk in Rotterdam-Charlois. Het pas opgerichte zangkoor van de C.J.V.F. en C.J.M.V. besloot de avond met het zingen van enkele geestelijke liederen. SCHIEDAM. De afdeling Schiedam van de zondagsschool Vereniging West hill hield zaterdagmiddag een trainings bijeenkomst voor de leiders en hulpen in het gebouw voor Chr. Soc. Belangen te Schiedam. De Westhill zondagschool „De Weg wijzer" aangesloten bij Schiedamse her vormde zondagschooivereniging „Het Westen" gaat er vanuit bet kind op de zondagsschool langs moderne wegen te benaderen. Daarbij tracht men aan de dienst een zo fleurig mogelijk karakter te geven en ook een meer liturgies karakter. In een voorbespreking, die aan het eigenlijke Bijbelverhaal vooraf gaat worden de moeilijke dingen uit het eigenlijke ver haal reeds naar voren gehaald en uit een gezet, terwijl men de vertelling van het Bijbelverhaal met meer tijd dan een kwartier laat innemen, opdat de aan dacht van de jeugdige toehoorders niet verslapt. Ten slotte wordt de jongelui gelegen heid gegeven door een expressieve acti viteit zich verder in het verhaal in te le ven. Deze activiteit kan zijn, het uitbeel den van wat is verteld, het schrijven van een brief of het boetseren met klei, alles naar aanleiding van wat in het eer der vertelde verhaal besloten lag. Zo tracht men op een verantwoorde wijze het kind, het Evangelie bij te bren gen. De nadruk voor de leiders valt bij het werk op de voorbereidingsavond, die een zondagsschoolles voorafgaat Het is begrijpelijk dat deze manier van onderwijs veel van de leiders en de hulpen vraagt en dat een zekere training en uitwisseling van gedachten noodza kelijk is. Dit laatste vindt dan ook op ge regelde tijden plaats. Zo ook zaterdag, toen mej. E. M. Belger uat Den Haag: naar Schiedam was gekomen, om een antwoord te geven op de vraag: „Hoe zet ik een vertelling op." Na haar inleiding gaf mej. Belger aan de aanwezigen enkele onderwerpen op, waarna discussie groepjes werden ge vormd, die de verhalen uitwerkten De bijeenkomst stond onder leiding wan de voorzitter van de afdeling, de heer R. A. Visser. De Westhill zondagschool in Scniedam heeft 190 kinderen onder haar hoede, die naar leeftijd zijn verdeeld over zev»" af delingen. De kleinsten tot 9 jaar komen zondags in hot gebouw „Kiveva" aan de Van Be verenstraat bijeen, de ouderen in „Ire ne". VLAARDINGEN De Anti-Revolutionaire Partij beleeftmomenteel "een van haar dieptepunten. De laatste verkiezingsuitslag getuigt dit. Komt het misschien omdat we de smaad van o®e ontrouw dragen? Of zou het zo zijn, dat de A.R.P. een rechtlijnige voortzetting is van Groen van Prinste- rer en Da Casta? Hierover sprak mr. W, C. D. Hoogendijk, medewerker aan de Dr. A. Kuyperstichting, zaterdagavond voor de Anti-Revolutionaire Jongerenkring onder de titel „Op dood spoor met onze anti-revolutionaire politiek?" Persoonlijk geloofde mr. Hoogendijk, wiens uitnemende inleiding als richtlijn voor de te bespreken onderwerpen van het komende seizoen wordt gehouden, dat er toch wel iets mis zit en dat we een strijd binnen eigen kring hebben te voeren. De vraag is nu maar: Welke strijd moet dat z|jn. Mr. Hoogendijk begon met een aantal dieptepunten in de geschiedenis van de partij te schetsen, waaruit bleek, dat het onderwerp^wel aotueel, maar zeker niet nieuw is. De eerste historische flits, die spr. aanhaalde, was de tgd vlak na de Franse Revolutie. De tijd van Willem Bilderdijk. Willem. Bilderdijk was de man, ..die zich bleef verzetten tegen de geest der Revolutie en daarin stond hi; alleen met gevolg, dat hij als uitgesto tene buiton de maatschappij verder moest gaan. En dat'terwille van een juiste Evangelieverkondiging. De tweede fase zien we zieh manifes teren op 7 augustus 1823, toen zijn leer ling en volgeling in het Réveil. Isakc da Costa, het bekende boekje „Bezwa ren tegen de geest der eeuw" publiceer de. Dat boekje ontketende een storm van verontwaardiging en vijandschap, .®a 9S?'a zeti« door en trad even als Bilderdgk met al zijn kracht op te gen de ongeloofstheorieën en de revolu- VLAARDINGEN Hap dominee Hup CasOveral werden de kerke raadsleden en de J.V.-era aangemoe digd. Het was de voetbalwedstrijd tus sen leden van de kerkerasd en leden „J^ARMWïEN zwaluwen heeft zaterdag Jodan Boys finaal oversneeld In de eerste tijd b^en deGoudïeglt verwoede tegenstand, maar ah aaT"h^e,1i« a.a,nïlenl9k klassever- hteek A2V Jl V toea barbij niet thuit h^Z gth, <"tmaal hun schot .I.u 6 wadden gelaten, stond de be- m!" ^?re ne?erlaa? te wachten. ,.ToRcLwa5 het eerste succes nog voor de Boys, toen door slecht weewerkpo nS nn Zw^vven.defen4 0^0^ C minuten de gelegenheid kreeg Score te «Penen. Nauwelijks was hS?tf.^weer a?8etrapt toen v.d! Berg de bal uitnemend aan Bergwerf afgaf die w«°s&r P gelijkmaker in de toi£ irwr t A Zw»luwen kwam nu steeds waarmee deze jonge spele/het^ei-ste naam 3Hlangsbd°^nthuet nTmn^ de Lan'sendnen Ias* voor de rust scoor. een Jbal die van de lat g&Sfg stoSd' oTtllbraoht hiermee de ,°ok in de tweede helft is de thuis- riub het meest in het offensief geweest mabn 7 echter het houtwerk diverse malen Zwaluwen-successen in de weg donZf£un °'IS kangendoen en v.d. Wey- den felle schoten door paal of lat ee- J".tusien deed de Goudse plogeg ££3 d ,verseefse pogingen om het l^wtJ? .Xerriaatsen, slechts een fraaie w?Jion^ vluisl oyer. Bing had beter lot yf^end Van de legio kansen die Zwa- m,i m? schiep, werden er twee be- ÏÏbmJ e4n prachtige doorloopbal f ,w?yden na 20 minuten de stand op 51. Kort voor het einde werd een schot van. Hoogerboord nog juist gekeerd maar 'daarna door de toesnel- lende wim v.d. Berg ingeschoten, waar- mee hij het halve dozijn volmaakte. Overige uitslagen Zwaluwen—Jodan Boys 6—1, 's-Gravenz. S.V. 2—Zwalu- wen 2—5, V.V.G.Z. 2—-Zwaluwen 3 03. tiegeest van zijn tijd. De derde opname uit rie historie liet; van de jeugdverenigingen, die zater- spr. zien in het portret van Groen van dagmiddag het hoogtepunt vormde van Prinsterer. Groen van Prinsterer be- dc in het kader van de Gereformeerde streed de ideeen van de Franse Revolu- Jeugdweek gehouden sportmiddag. En- tie, zoals die tot uiting kwamen in de thousiaste uitroepen klonken over en liberale politiek. Maar dat was met het weer en het Hep uiteindelijk uit op een enige. Binnen eigen kring moest hij een overwinning van één van belde partijen. harde strijd voeren voor de zuivere ver kondiging van het Evangelie. Voortdu rend moest hg in verzet kómen tegen de leervrijheid in de kerk. Wij verkeren nu weer in een diepte punt, zoals de Anti-Revolutionaire Par tij toen ook in een dieptepunt verkeer de. In bovengenoemde tijden waren er maar zeer weinig volgelingen. Maar al tijd zijn we uit die dieptepunten weer omhoog gegaan. In de historisch aasgewezen diepte punten liggen ook de hoogtepunten: de felle strijd om het behoud van het echte, zuivere Evangelie. In de toen ge leden nederlangen, lagen de overwin ningen bestoten. Is dat tegenwoordig ook het geval, of kunnen we misschien beter zeggen, dat we nu de smaad van onze ontrouw dra gen? Zijn we nog wel de rechtlijnige voortzetting van de vroegere Anti-Revo lutionairen, of jdjn we een demonstratie van haar tegenstanders? Staan we nu alleen maar voor de organisatie en het program van de partij of moeten we als onze voorvaders een strijd binnen eigen kring gaan voeren? In deze vragen riep spr. op tot bezinning. Zijn persoonlijke mening gaf hij weer met een beeld: de AR.P. is bezig haar huis te bouwen en in te richten. De stijl past'volkomen in de A.R.-straat. Alles is prima, maar we gaan niet in dat huis wonen. In een andere straat hebben we een modernere woning met brede ven sters, die wij uitzicht geven op de we reld. Met andere woorden: In de propagan da, in de redevoeringen en in tal van andere dingen schijnt alles goed te gaan, in de juiste lijn en voortzetting van waar alles om draait: het Evangelie. Maar in werkelijkheid verzamelen we ons niet meer rond de beginselen. Mr. Hoogendijk besloot met de vraag In het midden te brengen: Hoe teven wij tegenwoordig. Zijn we con sumptief of produktief ingesteld? Le ven we vanuit hetgeen ons door onze voorvaderen is nagelaten of zijn we produktief bezig met heit getuigenis geven en het brengen van mensen, tot het Evangelie. Na de pauze volgde nog een geani meerde discussie tussen spreker en le den van de ARJOS. De vergadertijd van de ARJOS in het komende seizoen is jesteld op de laatste zaterdagavond van iedere maand. Welk elftal er nu precies gewonnen heeft is niet helemaal duidelijk gewon den. De wedstrijd was zo spannend, dat de bijsaken zoals bet teilen van bet ge maakt aantal doelpunten op de achter grond werden geschoven, zo niet geheel vergeten..... In ieder geval heeft ds. Lever een stuk of twee voortreffelijke doelpunten weten te maken, waarvan de eerste een tien tje opleverde voor het kerkbouwfonds. De J.V.-ers hebben ook wel wat goals weten te maken, maar dat ging niet helemaal eerlijk. De doelman, van de Verenigingsleden was wat dat betreft van een beter stem pel dan vele van zijn elftalgenoten. Hij wist soms de bal te stoppen, maar meestal met moeite door te laten, waar uit wel blijkt, dat hij er iels van be grepen heeft. De spanning werd ten top gevoerd toen ds. Lever aan de beurt was om een strafschop te geven. Het publiek kon zich niet meer inhouden en rende het veld op (dat gedurende de wedstrijd toch al heel wat kleiner was geworden) en schaarde zich rond MAASLAND. De Chr. Hist jonge rengroep begint 3 oktober weer te ver- gadererj. Ondor d loupe sal deae winter genomen worden, onderwijs, gemeente politiek, woningbouw enz. Reeds zijn als sprekers uitgenodigd vicaris Fokkema en de heer J. Klootwijk, hoofd der Ned. Herv. school alhier. MAASSLUIS Excelsior heeft ook haar tweede wedstrijd in de 2e klasse niet tot een overwinning kunnen bren gen. V.V.G.Z. speelde veel fanatieker en enthousiaster waardoor zij, uitgezon derd het eerste kwartier na de rust, de foon aangaf. Excelsior speelde teveel door het midden, waardoor de vleugelspelers hartog en Van t Hoff praktisch niet in het spel betrokken wenden met als gevolg dat er weinig kracht van de voorhoede uitging. .Verschillende malen kroop het Excel- «ior-doel idoor het bekende oog van de naald, todat midvoor H. Stout in de 13e minuut kon scoren 10. Bij een der weinige aanvallen van Excelsior wist J. Verbaas uit een cor ner de stand gelijk Ie maken 1—1. Na de rust nam zoals reeds gemeld Excelsior ongeveer een kwartier het initiatief, waardoor Vermeer, Van 't Hoff en Hartog enige rijpe kansen kre gen om te scoren, maar zonder succes, V.V.G.Z. kwam hierna weer in de aanval en nam het spel volledig in handen, waardoor Van der Gaag enige malen handelend moest optreden, wat hem goed afging. Hij kon echter niet verhinderen dat rechtsbuiten L. Beze- mer hem in de 28e minuut van dicht bij passeerde 2—1. V.V.G.Z. kwam steeds terug en bij een van haar aanvallen kreeg rechts achter A. ten Broek de bal verkeerd op zijn schoen en trapte in eigen doel 31. Met deze stand kwjim het einde en V.V.G.Z. had een verdiende overwin ning behaald. Excelsior zal er goed aan doen om in de komende wedstrij den uit een ander vaatje te tappen om succes te kunnen behalen. de plaats van waar de penalty geno men moest worden. Het werd een prach tige score en dat moest ook wel met zoveel bekijks. Bemodderd en besmeurd moesten de voetballers uiteindelijk het glibberglad- de veld verlaten, maar toen was de wedstrijd al algelopen. Zowel spelers en omstanders hebben genoten van deze unieke wedstrijd op het Zwaluwen-ter rein. Ondanks de miezerige druilregen zijn ook de andere sportfestiviteiten doorge gaan. 's Avonds waren er m de beneden zalen van de Emmaüskerk diverse at tracties. Daar werd geschaakt, gedamd, en gebridged, terwijl in de grote zaal een instuif was georganiseerd. Hier hebben circa honderd jongens en meis jes zich vermaakt met tafeltennis, ke gelen, sjoelen, buksschieten, zang, voor dracht en muziek, terwijl een driemans bandje een vrolijke noot weggaf De hoofdleider van de activiteiten op deze sportdag, de heer P. Roele, heeft tenslotte een kort woord gesproken, waarin hij de diverse gebeurtenissen nog eens ophaalde, maar waarin hij ook de toekomst voor het oog hield. Nu heb ben we een gezellige en prettige sport dag achter de rug en het nieuwe seizoen wacht. In dit seizoen zal veel werk moe ten worden verzet op de diverse vereni gingen. Vaak zal het niet gemakkelijk gaan. Vaak zal men daarbij moeten strijden, maar houdt altijd voor ogen de goede strijd te strijden. Zondagavond werd de gereformeerde- jeugdweek in Vlaardingen afgesloten met een gecombineerde vergadering van alle J.V.'s en M.V.'s in de mr. J. TerpstraschooL VLAARDINGEN. De plaatselijke afdeling van de Nederlandse Bond ysn Vogelliefhebbers bestaat tien jaar. Ter gelegenheid daarvan aal er op vrijdag 27 september aanstaande een cabaret avond onder leiding van Fred Kemp worden georganiseerd in de zaal Har monie. 's-GHAMENHAGE. 23 september. V«ng»t- bericht van hedenmorgen uit volle zee. Seheveningers: Sch 63 - 16 k: 94 - 5: 66 - 242 - 10; 3 - 10; 14 - 6: 47 - 3: 4 - 3; 195 - 2; 254 - 20: 342 geen vangst; 402 geen vangst: 2 zaterdag 30; 9 zaterdag 130; geen vangst; 25 geen vangst; 30 - 50, nog 10 netten: 37 - 4 45 zaterdag weinig: Si lo: 87 - 1; 130 geen vangst; 2S/7 - 3: 389 - 20; 32 - 12; 40 - 3: 49 - 2: 132 - 20; 133 - 3. 200 geen vangst; 233 - 15; 79 - 2; 141 - 53 - 12; 39 geen vangst: 264 - 15: 78 geen vangst; 159 geen vangst; 229 geen vangst: 339 weinig: 20 - 8: 223 - 5. Vlaardingers: VI 81 geen vangst; 71 - 1; 83 - 3; 56 - 20; 89 - 10; 112 - 30: 132 - 3. Binnen te Scheveningen: Sch 325 - 38 last; 23 - 22; 190 - 26: 189 - 18; 2- 17; 186 - 7; 5 - 10; 15 - 16; 302 - 38: 305 - 3H 118 - 20 en 600 kisten verse haring: 310 - 31 en 800 kisten verse haring; 225 - 31 en 200 kisten verse haring; 6 - 20 en 500 kisten verse haring; 31 - 25 en 150 kisten verse haring; 201 - 29 en 200 kisten verse haring: 21 en "Ito kisten verse haring; 104 - last en 300 kisten verseharlng: 105-22 en 100 kisten verse haring: 236 - 34 en 150 kisten verse haring; 196 - 24 en 500 kisten verse haring; 10i - 30 en 700 kisten verse haring 101 - 3o en 700 kisten verse haring: VI 121 met 35 last en 700 kisten verse haring. i

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2