Geen straf bepalingen EISENHOWER GRIJPT DRASTISCH IN Zesde overlevende van „Pamir -ramp gered Griep wint met Ghana Boycot van Nederlandse bedrijven in Indonesië Prinses Irene in Lausanne WATER OP OLIE IN Derde deel van alle Nederlanders bTjawleest nooit een boek Gezin en dagblad lü m I fs VER TON NATIONALE GARDE ONDER FEDERAAL GEZAG Zoeken wordt nog voortgezet Vermanende rede Chrissemeuje ivordt 108 WAARDEBON m m Je Sterf gevallen ül-ÏÏ Noord wijk nög;Si een raadsel m \h I 1 r lp ■Ég VOOR ANDEREN WEINIG HOOP MEER Behalve in Limburg:, In principe akkoord; TIJDENS WEST-IRIANWEEK 61 wm •*81 ïA M w WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1957 •joao fix sraaronta essS^8® <SSl T Ï8saj3}{ja5i sfiuBq :uieparao£ 69SZ9S T3iaX*^0S'8t—0£'8t IsaajpuaupBj^ s LSSïZï ON oj|g}sc>d tflQi BTiQiso^ il S) rn^£81 -Pgx - I o?9I<Jra3S.<nH fafBtpiaAwo-t OOiSIt aoojapx Jnn at—il sSbdJmbv a H 08*6108*81 aajuaiuaunoqe jsiramuaiuaeiv «IShZk *on oJtSjsoj 2xn (1 OOiiSIt *J0Pi 08 JBoxtnutAJ op ojjj^ aoapieyeg Directeur: H. DE RU1G J VIJFTIENDE JAARGANG Na. 5S01 (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK REGEN Veel bewolking met plaatseiiik regen. Over het alge meen weinig verandering in temperatuur. Zwakke tot matige wind, hoofdzakelijk uit oostelijke richtingen. Morgen: zon op: 6.34 maan op: 10.08 onder: 18.32 onder: 19.34 J een openbare zitting van de Sociaal Economische Raad zal a«s. vrijdag de stand van zaken besproken worden met betrekking tot de uitvoe ring van de wet op de ondernemings raden. Het Is met die uitvoering niet vlot gelopen. Dat is bekend. Allerlei oor zaken hebben vertragend en remmend gewerkt. Feitelijk hadden op 31 december 1954 in allerlei ondernemingen met meer dan 25 werknemers de ondernemings raden ingesteld moeten zijn. Twee jaar na die datum, dus op 31 december 1956, bedroeg het aantal ingestelde onder nemingsraden echter slechts 16% van het aantak dat naar schatting ingesteld had moeten worden. Sindsdien is de situatie wel wat gunstiger geworden. Het aantal goed gekeurde voorlopige reglementen Is niet onbevredigend, zodat vermoede lijk: binnen afzienbare tyd in bijna 25% van de in aanmerking komende ondernemingen de totstandkoming van een ondernemingsraad kan worden tegemoetgezien. Intussen is ook dat laatste percen tage nog teleurstellend, gezien het feit, dat het nu reeds meer dan 7 jaar ge leden la sinds de wet in het staatsblad kwam. Uit de nota, die over deze materie tan de leden van de S.EJEL is voor gelegd, blijkt, dat sommigen de tijd gekomen achten om te overwegen of, althans ten aanzien van de grotere ondernemingen, het opnemen van ttrafbepalingen in de wet op de onder nemingsraden op zijn plaats zou zijn. Wij menen, dat het die kant niet op moet Steeds hebben wij gepleit voor drang, geen dwang. Een ondememings raad is een orgaan van overleg en samenwerking. Wil zulk een orgaan goed functioneren, dan moet er over en weer een sfeer van vertrouwen aanwezig zijn. Als die sfeer er niet is, moet zij geschapen worden. Vanuit de organi saties kan hieraan heel wat worden gedaan. Stuwen en stimuleren zij, goede uitzonderingen daargelaten, wel genoeg? Onze indruk is en de S-EJEL-nota bevestigt dat dat daar aan nog wel eens wat ontbreekt In elk geval scharen wij ons aan de kant van dié leden in de S.E.R., die voor strafbepalingen 'niets voelen Ondernemingsraden moeten levende organen van overleg'en samenwerking zijn. Invoering van sancties zou de ontwikkeling in die richting slechts kunnen schaden. DE. Koninklijke Militaire bond Pro Kege voert een actie voor de bouw van acht militaire tehuizen. In de loop der jaren heeft dezé bond, die gezien de aard van zijn werkzaamheden, zelden In de open baarheid treedt meer dan vijftig tehuizen opengesteld voor de jonge Nederlander, die zijn militaire dienst plicht vervult Een vertrouwd tehuis voor de Jon gen, die van huis is. De bond heeft thans acht nieuwe tehuizen nodig. Hij doet daarvoor een beroep op het Nederlandse volk en inzonderheid op het Protestantse volksdeel. Het P.M.T. het Protestants Mili taire Tehuis ls een zaak van christe lijke levensstijl. Voor duizenden ouders is het een geruststellende gedachte te weten, dat hun zoon zijn vrije tijd kan doorbren gen in een omgeving, waar een ver antwoorde sfeer heerst. Het exploiteren van militaire tehui zen is een kostbare aangelegenheid. Men slaagt ex In de tehuizen draai ende te houden mede dank zij finan ciële steun van de regering. Voor een groot deel echter is men op de offervaardigheid van de bonds leden aangewezen. v De bouw van acht nieuwe tehuizen hoogst modern ingericht gaat de draagkracht van „Pro Rege" verre te boven. Vandaar de actie „Vier ton", onder de leuze „Neem 'n aandeel in zyn thuis." Deze actie mag een novum worden genoemd door opzet en omvang. Het betreft een renteloze lening met Bandelen van twee gulden vijftig en hoger, die In twintig jaar aflosbaar Hjtv Verwacht mag worden, dat als ae vier ton bereikt is, de regering net ontbrekende bedrag voor de bouw der tehuizen zal voteren. Het is dus van het grootste belang, dat de actie slaagt. Gaarne wekken wij op deze. „emissie In de kortst mogelijke termijn te doen slagen. Wie ér meer van wil weten luistere morgenavond naar de N.C.R.V., die dan een klankbeeld over de actie uitzendt (aanvang 20.15 uur). Inlichtingen inzake deze actie ver strekt het Centraal Bureau van Pro Rege, Nieuwe Gracht 90 te Utrecht. Telefoon 12937, gironummer 3638 (Utrecht). «J> Hoofd redacteur: Dr. J A. H J. S. BRUINS SLOT Na tal van verwarrende en te genstrijdige berichten, die de on- UIZEND man van de 101ste Amerikaanse luchtlandings divisie zyn gisteravond, volledig gevechtsklaar, in trans portvliegtuigen in Little Rock aangekomen om negerleer- Iingen de toegang tot de middelbare school te verzekeren. Enkele uren tevoren had president Eisenhower de natio nale garde van de staat Arkansas, waarin Little Rock ligt, onder het gezag van de federale regering in Washington geplaatst. Als reden noemde hy, dat de aanstichters van de wanordelijkheden in Little Rock geen gevolg hadden gegeven aan zijn bevel, op te houden met hun pogingen om negerleerlingen de' toegang tot de middelbare school In Little Rock te beletten. Eisenhower vloog gisteren van zijn vakantieoord Newport in Rhode Island naar Washington terug om het Amerikaanse'volk via radio en televisie over de kwestie toe te spreken. Minister Wilson heeft de 10.000 man sterke nationale garde (grondtroepen) en de nationale luchtvaartgarde van Arkansas onder bevel geplaatst van brigadegen. Edwin Walker. Deze beroepsmilitair is eveneens belast met het bevel van de naar Arkansas gezonden luchtlandingsdivisie. De vrijwilligers die de twee legertjes vormen, kregen bevel zich gereed te houden voor mobilisatie. Wilson is door Eisenhower gemachtigd alle eenheden federale troepen te gebruiken die nodig zijn. Vier Italiaanse bergbeklimmers zijn gisteren in het g-bied van de Gross Gloekner in Oostenrijk dood aange troffen. Het waren toeristen uit Zuid- Tirol, in de leeftijd van 24 tot 32 jaar. Zij waren door een kleine lawine be dolven. In zijn radio- en televisietoespraak zei de president verder, dat bU bli de situatie in Little Rock tussenbeide moest komen om „anarchie" te ver mijden, ontstaan door het in de wind slaan van de besluiten van het Fe derale Hof. De president zei, dat het. aanwenden van federale troepen niet nodig zou xUn. als er onmiddellijk een einde kwam aan het verzet tegen het bevel van het federale hof tot integratie op de Central High School over te gaan. Eisenhower ging voort met te zeg- In verschillende delen van Nederland worden geleidelijk aan meer gevallen van influenza waargenomen. Dit maakt de geneeskundige hoofdinspecteur op uit binnengekomen informaties. De bevolking wordt in verband daar- mee aanbevolen de lichaarashyglëne niet te verwaarlozen. Meer zorg dan gewoonlijk dient men te besteden aan etteringsprocessen, geïnfecteerde wonden, huidzweren, steenpuisten e.d. Tot nog toe zijn er volgens het mi nisterie van Sociale Zaken en Volks gezondheid geen tekenen, die er op wijzen dat de Influenza haar goedaar dig karakter verliest. Helaas zijn er in de laatste dagen enige sterfgevallen ge meld, doch het aantal ervan is volgens het ministerie gering In vergelijking tot de zeer vele zieken en ook ten op zichte van vroegere perioden van griep. Uit gegevens blijkt, dat de griep in Limburg afnemend ls. Uit andere pro vinciën, met name Zuid-Holland, Gel derland en Overijsel zijn er verschei dene berichten binnengekomen over nieuwe griepgevallen. Op sommige plaatsen hebben de art sen het zeer druk voor de tijd van het jaar. Men roept medische hulp .vooral tn bij het eerste geval in het gezin. In Baam is besloten wegens de vele griepgevallen onder de school kinderen, met ingang van vandaag alle lagere scholen tot nader aankon diging te sluiten. (Advertentie) gen, dat het hem verdriet deed. dat hjj bevel had te géven aan de natio nale garde van Arkansas over te gaan in federale dienst en dat hij mach tiging had te geven voor het gebruik van legertroepen om integratie in Little Rock door te dry ven. - „In die stad", zei de president, „heb ben wanordelijke menigten, onder lei ding van demagogische extremisten met opzet het ten uitvoer brengen van de, eigen bevelen van een Federaal Hof verhinderd." Eisenhower wees erop, dat hjU gis teren een proclamatie had uitgevaar digd, waarin er op de menigte een beroep werd gedaan zich te versprei den. Zie verder pag. 7< Nederland en Ghana hebben In be ginsel overeenstemming bereikt over een luchtvaartverdrag, op grond waar van op een later te bepalen datum luchtver bindingen tussen beide lan den kunnen worden onderhouden. Het verdrag kan formeel worden af gesloten wanneer Ghana een eigen luchtvaartmaatschappij heeft opge- gricht De KLM zal wellicht bedrijfs- assistentje aan een dergelijke te Gha na op te richten maatschappij verle nen Woensdag Z oktober hoopt Nederlands oudste ingezetene de wed. Christina Karnebeek-Backs, in haar omgeving beter bekend als „Chrissemeuje" baar 108e verjaardag te vieren. Zij woont In een boerderijtje vlak aan de Duitss grens te Holterhoek (gemeente Eibergen). Chessman krijgt kantoor voor zijn verdediging De Amerikaan Caryl Chessman, die negen jaar geleden ter dood werd ver oordeeld, zal over een kantoor kunnen beschikken om zijn aanstaande juridi sche campagne voor te bereiden.. Hij mag zijn advocaten en getuigen ont vangen en zal voorts kunnen beschik ken over bepaalde wetteiyke documen ten. Ook mag by per brief of telefo nisch contact opnemen met wie hjj maar wLL OnehyjS vejsert Zuid Als onderdeel .vaneen nationale' campagne voor de terugkeer van Wést- Irian,;(Neder)ands^.. Nleuw-Gnlnea) welke tegen het einde van oktober 'zal worden gevoerd, zullen boycot-acties worden ondernomen tegen de Neder landse bedrijven in Indonesië, aldus ls vandaag 'in Djakarta bekendge maakt. Luitenant-kolonel Pamoerahardjo, voorzitter van de organisatie voor sa menwerking tussen de jeugdbewegin gen en het leger, heeft in een perscon ferentie medegedeeld dat op 28 okto ber in geheel Indonesië een „West- Irian-week" zal worden georganiseerd, om de wereld te tonen dat het Indo nesische volk vastbesloten is om West-Irian terug te krijgen. Gedurende deze week zullen massa demonstraties en openbare, by eenkom sten worden gehouden. Ook de. Indo nesische- studenten- in- het; buitenland zal woiftén verzocht een „West-Irian- week" te organiseren. Pamoerahardjo zei nog, dat ieder een die tegen de Indonesische aanspra ken op Nieuw-Guinea is, het land be hoort ieverlaten. Hetlinks-nationalistische dagblad „Pemoeda", dat het tplan toejuicht, schreef te hopen, dat de Indonesische jeugd „tot de dood toe zal;biy ven strij den, zo nodig mét'wapengeweld, voor "de terugkeer van dit gebied." Volgens dit blad zou de minister van Voorlichting, Soedibjo, zyn goed keuring aan al deze plannen hebben gehecht. De A.N.W.Bheeft gisteren bij de Veiser-tunnel de borden geplaatstdie de weg onder het Noordzeekanaal aan geven. Rechts de fraaie ventilatie- schachten van de tunnel. H.KH. prinses Irene ls vanmorgen van Schiphol naar Laüsanne vertrok ken. De prinses zal, zoals eerder ge meld,1 in het komende studiejaar ver schillende cursussen volgen aan de universiteit aldaar De commissie voor Binnenlandse Zaken uit de Franse Nationale Ver gadering heeft vanochtend het wets ontwerp inzake autonomie voor Al gerije teruggezonden aan de Natio nale Vergadering, zonder dat men over het regeringsvoorstel overeenstemming had kunnen bereiken. Er werd geen rapport over net wétsontwerp uitga bracht. i ss Grote gebieden rond deja- knikkende olie-boorinstallaties te Schoonebeek staan onder het water, dat bij grote hoeveelheden de oevers van het Schoonebeker- diep overstroomt. Aangezien de ruilverkaveling en de daarmede samenhangende afwatering in dit gebied niet kon worden gerealiseerd, hebben niet alleen de landbouwers hinder van het. water, maar -heeft ook de - Nederlandse Aardoliemaat schappij haar waterproblemen. J Koning Saoed van Saoedi-Arabië is vandaag per vliegtuig uit Rome naar Damascus vertrokken, voor besprekin-. gen met* Arabische leiders ovér de situatie in het Midden-Oosten. - HQ, zal besprekingen ;yoeren met da Syrische president Koewatly eh- presi dent Nasser van Egypte. Een derde deel van de Nederlandse bevolking leest nooit een hoek. Gemid deld wordt vijf uur per week besteed aan het lezen van boeken, week- en maandbladen. DU rijn conclusies uit een onderzoek de leesgewoonte» van de bevol king van 12 jaar en ouder, waarvan het Centraal Bureau voor de Statistiek de resultaten gepubliceerd - heeft als vierde deel van de reeks „vrije-tijds- bestedlng In Nederland." Geconcludeerd is ook dat vyf pro cent van de bevolking niet geregeld een dagblad leest. De overgrote meerderheid, nl. 87 fcrocent verkiest een avondblad boven een ochtend blad. ,0 De verschillen in leesgewoonten tus sen de sociale- en leeftijdsgroepen zyn groot. Onder de agrarische bevolking zün velen en bij de loontrekkende mid denstand en de leidinggevenden, weini gen, aie geen boeken lezen. Het per centage boekenlezers is by de gerefor meerden hoog (84 pet.) en bij de rooms-katholieken laag (63 pet.). Het algemeen gemiddelde is 71 pet. Het lezen van boeken neemt toe met de leeftijd. Vooral de 1214- jarigen lezen zeer veel (gemiddeld 40 boeken per jaar). Voor het overgrote deel, nl. 4/5 be staat de boekenlectuur uit bellettrie. Slechts 14 pet. daarvan ligt op hoog literair niveau. A. M. de Jong is de meest geliefde schrijver, „Dik Trom" van Jóh. Kievit het meest .gewaardeer de jeugdboek van Nederland. Vooral mannen Over het dagblad wordt nog opge merkt dat vooral de mannén daarvoor belangstelling hebben, 's Avonds en tij dens het weekeind lezen zü ongeveer drie uur per week in de krant. De agrarische bevolking besteedt even eens veel tijd aan het dagblad. De 12—» 17-jarigen lezen per dag slechts onge veer 5 minuten in de krant. Week- en maandbladen worden zeer veel gele zen. Gemiddeld krijgt ieder gezin 2 a 3 bladen per week in huis. Het groot ste aandeel hierin hebben de dames- en familiebladen. JN een christelijk gezin hoort een chr. dagblad. Is u het daarmee eens en kent u gezinnen in uw omgevingWaar men geen christelijk dagblad leest? Bewijst u ons dan een dienst en geeft u onderstaande bon aan dat gezin door Wij zullen u er zeer dankbaar voor zijn. Naam en voorl. Straat en no. Woonplaats abonneert zich ingaande heden op DAGBLAD TROUW en-wenst het abonnementsgeld te betalen per week ƒ0.61 per kwartaal 7.90 per week of per kwartaal doorstrepen De gedurende de eerstvol gende twee weken ver schijnende nummers ont vang ik GRATIS De. gehele bon Inzenden aan DAGBLAD l'KOUW, Postbus 1112, ROTTERDAM frSl W: zekerheid, ma§r tegelijkertijd ook de hoop in vele Duitse gezinnen deed toenemen, mag thans wel worden aangenomen dat slechts zes personen de ramp met de Duitse viermastbark „Pamir" hebben overleefd. v De Noordduitse zender Norddeich- radlo heeft hu de vroege ochtenduren na radiotelegraflseh contact met het - Amerikaanse transportschip „Gelgér** tegengesproken dat dit, schip 40 over levenden van de „Pamir" aan boord zon hebben. Volgens het kuststation heeft de „Geiger" geseind slechte) vjjf geredden aan boord te hebben. Het schip wist niets van een redding van 40 andere opvarenden. Norddeich- radio had met de „Geiger" contact, ge zocht op verzoek van de vereniging van Duitse scheepseigenaren. De „Gei- ger'f is onderweg naar Casablanca, waar het waarschijnlijk zaterdag zal aankomen. Uit Ponta Delgada :op" de'. Azóren werden gisteravond zelfs berichten- ontvangen waarin gezegd werd dat 70 opvarenden van de „Pamir" waren gea red. Ook dit bericht bleek latex on juist,te zijn, v;;.'v Nadat maandagavond door het Amerikaanse schip' „Saxon" vijf over levenden van de „Pamir" uit zet wa ren opgepikt, heeft een kotter van de Amerikaanse kustwacht gisteravond nog een zesde man van het Duitse schip in een reddingboot aangetrof fen. De man vertelde dat hjj de énige overlevende was-van een groep van 22, die het schip tydens' dé 'orkaan -jiri een reddingboot verliet. ScjT'NT? 'Vijftien' schepen en elf vliegtuigen hebben gisteren de hele dag naar overlevenden gezocht en vandaag zullen nog twaalf schepen biy ven zoë- ken. Een Duits schip heeft een önbëBl'* mand reddingsvlot van Duitse makelij* gevonden." Vanmorgen werd door Ass. Press, nog gemeld dat in de omgeving van' de; - plaats waar de „Pamir" moet zyn'.jge- zonken een omgeslagen reddingboot en een tweede reddingboot „met men sen aan- boord" is waargenomen: Het is echter niet mogeiyk geweest om bevestiging van dit bericht te krijgen; Vanmiddag zal dr Hulst opnieuw; een sectie verrichten op de stoffelijke overschotten, van de heer en mevrouw Lekkerkerker en hun twee .kinderen die, zoals bekend is, -maandagmorgen -. in hun woning: te.Noordwyk dood zijn aangetroffen. Hoewei aanvankelijk vermoed werd- dat de vier leden van bet gezin in'de' nacht van vrijdag op zaterdag zyn overleden, menen verscheidene getui gen mevrouw Lr zaterdagmiddag nog op straat te: hebben* gezien.. Déze ge tuigen noemen ellen ongeveer .dezelfdeH tijd: omstreeks het tijdstip waaróp één bakker, die zyn ronde deed en in da woning niemand aantror, die half open staande gaskraan in de keuken sloot, era vervolgens weer 2ajns weegs te -gaac. Door deze getuigenissen, deelde dè politie'in Noordwijfe mee. is men nog niets dichter bij eèn antwoord ge komen op .de vraag ot men al of Set met een ongeluk ïe doen heeft. lil m m Wc ■|:ts vm 'ÈM Parachutisten-divisie naar weerspannig Little Rock D A t* K£j i££-^

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1