Communisme in ontbinding Feestdag voor heel de natie Koningin Juliana nam laatste „hindernis weg Duizenden auto's de koker in dis ï/e&stenlcfrmêC e$tëks Syrië is geen gevaar zegt Saoed van Rusland hèt gevaar Man verdronken, jongen ered Moetaarbeurs voor het Oosten naam wijzigen Westelijke wind Brand op „Willem Ruys in kiem gesmoord Ontslagen arbeiders in Alphen weer aan t werk paar per vliegtuig naar Oslo Averechts effect van Dulles beleic NAVO-OEFENING TOONT AAN: ïwiet-Unie wil M0L0T0W „HEEL GELUKKIG" topconferentie Gedagvaard door Jaarbeurs in Utrecht Griep nu vespreid over hele land BEZOEK AAN DAMASCUS TEN EINDE ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3893 r r 111 mUROTONIC Botterdam: <4 W VGravenhage Huygensplei? 1 Telêf. 183467 (3 L> P°s'bus 1091 Postgiro No. 424887 Dordrecht: Stfieffersplein 3 Postgiro No. 424208 Telefoon 4570 (Ciachtendienst na 17.30 uur /dl4 Gouda: L. Noodgodstraat 19 Red. Tel. 2867. Adv. TeL 4735 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 VerschUnt dageltik* per maand. Losse nummers 15 cent Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot hedenavond) WESTELIJKE WLN'D Veranderlijke bewolking en geen regen van betekenis. Krachtige tot matige westelijke wind. Ongeveer dezelfde temperaturen als gisteren. Morgen! Zon op: 6.39 Maan op:.-13.26 Onder: 18.25 Onder: 22.04 J <0- Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J, S. BRUINS SLOT Van groen vat- prinsterer is het woord afkomstig dat de revolutie het tegen ,'eel geeft van wat lij belooft en ook dit dat de revolutie haar eigen kinderen verslindt. Het verschijnsel van het hedendaag se communisme bevestigt voor ieders oog de waarheid van deze woorden. Wanneer men denkt aan de bevrij ding ademende woorden waarmee het vroege communisme werd geïntrodu ceerd in de negentiende-eeuwse wereld van de proletariërs die niets te verliezen hebben dan hun ketenen, en die die ketenen door de communis tische revolutie zouden verliezen, en men ziet de huidige communistische staten die door enorme massa's ket- tinggangers worden bevolkt, dan is de vraag die daarbij wel in zeer sterke mate bij ons moet opkomen deze: Hoe kon dat zich zo ontwikkelen? Het tegendeel geven van wat zij be looft, haar eigen kinderen verslinden noemde Groen het verschijnsel. Prof. Zuidema spreekt daarover in zijn jongste boek „Communisme in ont binding", Het tegendeel geven van wat beloofd wordt, het verslinden van de eigen kinderen dat is de fun damentele verloochening van eigen ka rakter, dat is, zo noemt prof. Zuidema het door Groen reeds aangeduide ver schijnsel, ontbinding. ROF. ZUIDEMA onderzocht nu l en toont ons aan waar *dat ont bindingsproees zijn oorzaak in heeft gevonden en hoe dat proces verloopt En hij doet dat door een aantal hoofd figuren van het communisme, te we ten Marx, Engels, Lenin en Stalin, te behandelen. Aan de hand van de deels gelijke en deels verschillende denk beelden van de'c figuren omtrent het communisme laat hij zien, hoe die ontbinding bij Marx reeds in kiem aanwezig is, bij Engels een vruchtba re voedingsbodem- ontvangt, bij Lenin tot volle ontplooiing komt en bij Stalin in haar desastreuze uitwerking zicht baar wordt. Het is dus een wijsgerig-historische benadering van het probleem, die overigens gegeven wordt op een wijze die de geïnteresseerde maar niet wijsgepif gegcftpoldi lezer zeer goed volgen kan. Prof. Zuidema heeft een boeiende stfjl en het boek laat zich ge makkelijk lezen. Wij althans werden erdoor gepakt en lazen het achter elkaar uit Prof. Zuidema benadert het vraag stuk dus op één bepaalde manier, een Wijsgerig-historische benadering. Hij 'vpigt daarin het adagium van Groen (d}e overigens van wijsbegeerte niet véél verstand had). Zeg mij wat er i| gedacht en ik zal u zeggen wat er is gedaan. EZE benaderingswijze is volko- D men gerechtvaardigd. Zij geeft ons een wezenlijk en diep inzicht in wat er aan de hand is en aar de haat! geweest is. Maar noodzakelijkerwijze komt daardoor de invloed van de his torische ontwikkeling in haar totali teit op het ontbindingsverschijnsel niet volledig tot haar recht. I1 Wij zouden willen zeggen: Wij zien niét Marx de mens, Engels de mens en Lenin de mens, maa, Marx de wijs geer, Engels de wijsgeer, Lenin de theoreticus. Wij krijgen niet de ge schiedenis van verleden nu heden, mét hun voor en tegen, licht en scha duw. Dat komt er bij Zuidema slechts summier bij te pas. ."et is ook niet zo zeer de zaak .waar het hem or doen is. Dat heeft tot gevolg gebad dat waar hij het er bij te pas t 1 - het soms weinig bevredigend is. zegt bij b.v. op blz. 64 dat men bij de beoordeling van Marx' visie op het kapitalisme niet vergeten moet dat er in zijn dagen metterdaad godgeklaag de toestanden heersten in bedrijf ei arbeid. Dat is een duidelijke uit spraak van Zuidema over die tijd. Maar het is de enige zin in het hele boek over dit toch wel uiterst belang rijke gegeven dat voor het vers van Marx en de waardering van Marx moet meespreken en hij wordt aan stonds voor bet besef van do lezer stellig niet vodr dat van Zuidema - weggedrukt door opmerkingen dat men daarbij echter dit en dit en dat niet moet vergeten! En daar heeft Zuidema dan mg gelijk aan ook. Evenzo vinden wij de psychologische beschouwing uvei de persoonlijke mo tieven die Marx ertoe bewogen heb ben zijn hart te verpanden aan «e door hem ontdekte Industrieproleta- riaat (op blz. 86. weinig gelukkig De schrijver brengt die nl. terug tot het ressentiment van de jood, die eigen verdrukking nooit te boven is ge komen en daarom zocht naar mensen die in een analoge situatie verkeren, Wij weten niet of dat b'. Marx «en roi gespeeld heeft. Maar waar zouden wij terechtkomen als wij het verpanden van zijn hart aan ongelukkigen steed op deze manier psychologisch gingen verklaren en tosweken var nobele in tenties, die toch wel in persoonlijke geestesadel mede kunnen zijn gefun deerd? Wij zeggen dit. omdat het beter is dat wij, die dit boek van prof. Zuide- tha zeer hoog waarderen, dit zeggen (Van een onzer verslaggevers) TWEE vorstelijke gebaren. Signalen van auto's en van sche pen, en van een koninklijke trein die in een donker gewelf verdwijnt. Kleurige ballonnen boven het voormalige Hol- land-op-z'n-smalst, die een enorm zijden doek in de kleuren rood, wit en blauw van voor de tunnelmond hebben weggesleurd. Vlaggen rondom de moderne minaretten der ventilatiegebouwen. Gepavoiseerde schepen. Duizenden kijkers De entourage van een groot feest. Het feest van liet verkeer te land, waarvoor, om met minister Algera te spreken, een zeer oude toestand is teruggekeerd: de toestand van 1S72, toen het Holland- op-z'n-smalst zonder oponthoud kon passeren. Het feest van het ver_ keer te water, dat voortaan, minder gehinderd door spoorbrug en ponten, door het Noordzeekanaal kan varen. Het feest van indus triëlen. die jarenlang op een minder tijdrovende verbinding hebben gewacht. Het feest van zovelen, dat van een feest van heel de natie mag worden gesproken. schouwt een verkeersstroom waar aan, gesteld dat men het zou hebben geprobeerd, geen regelen aan was.... Uiteraard hield het feest meer in, dan de entourage van vlaggen en bal lons, en het officieel en onofficieel heen-en-weer rijden van vervoermid delen. Er waren ook toespraken; woor den van voldoening en gelukwensen, en een enkel woord („met deze twee tunnels z |j n we er nog niet".van zorg. Er waren recepties. En er waren onderscheidingen liefst dertien stuks voor een aantal dergenen die aan de totstandkoming van de tunnel (binnen het vastgestelde tijdschema) het hunne hebben bijgedragen. Lichten aan De twee Velser tunnels zijn geopend. Om kwart voor elf vanmorgen de spoorwegtunnel. Om kwart voor één de autotumiel. Beide malen was het HJMT. koningin Juliana, die de openingsceremonie verrichtte en zich als eerste door de betonnen buizen onder water door naar de overkant begaf. Eerst van Bever wijk naar Velsens grondgebied; later per auto terug. Er was echte^. een Troot velschil Tussen de inwÖ&fcgéh vte-d#^ee*tun- 'nels. ''W'Vl" Het wegverkeer deed het .giganti- scher, grotesker, dan het railverkeer., Het enige vervoermiddel, dat door de spoorwegtunnel ging was de voor deze gelegenheid tot „koninklijk" ge promoveerde direciietreui van het spoorwegbedrijf. Ongebonden Anderhalf uur nadat deze zijn tocht naar de overkant zonder haperen had volbracht bleek duidelijk, dat het weg verkeer niet aan een dienstregeling en een nieuw spoorboekje is gebonden, en eigenlijk doen kan wat het wil: hon derden of waren het duizenden? auto's stortten zich, nadat de officiële stoet in het inwendige van de auto tunnel was verdwenen, onder een oor verdovend claxonconcert in het vier kante gat; een verkeersstroom, die het personeel van de ponten zelfs tijdens het drukste spitsuur nooit heeft aan- (Advertentie) V> Vanmorgen heeft HJVI. koningin Juliana de nieuwe spoorwegtunnel en de autotunnel te Velsen officieel opengesteld. Direct na de opening reden de eerste auto's door de tunnel. zenuw kal merend NIET VERDOVEND.... (Van een onzer verslaggevers) Een brand in ruim. V van het pas sagiersschip van de Kon. Rotterdam- sche Lloyd, de „Willem Ruys", kon gis teravond in de kiem gesmoord worden. De schipper van een lichter, "die naast het meer dan 20.000 bruto-registertou metende schip lag, zag plotseling Één. hevige rookontwikkeling en sloeg alarm. Het bleek dat in ruim 5 een partij bamboematten in brand was geraakt. De bedrijfsbrandweer van de Kon. Rott. Lloyd was spoedig in actie ec binnen een halfuur was men de brand meester. Een groot aantal brandweer auto's en blusboten van de haven dienst, die naar de brand waren gedi rigeerd, konden na een uur inrukken. De „Ruys" was juist donderdag uit Indonesië teruggekeerd. De Rotterdamse politie heeft, na een onderzoek aan boord te hebben inge- steld, twee havenarbeiders aangehou den, die kort voor de brand in het bewuste ruim 'hebben gerookt. Het wa ren de 20-jarige F, C. K. en de. 25-ja- rige J. V„ heiden uit Bergen op Zoom. Advertentie De feestdag begon op hét station te'Haarlem, waar koningin Juliana werd verwelkomd door minister Alge- ra, dr. M. J. Prinsen, commissaris der Koningin in Noord-Holland, de wet houder van Haarlen? D. J. A. Geluk (burgemeester Cremers was ziek) en de president - directeur van de N.V. Nederlandsche Spoorwe gen, dr. ir. F. Q. den Hollander. Per speciale trein vertrokken H.M, de Koningin en degenen die haar be geleidden via de „oude" spoorweg-route, dus over de spoorbrug die al viel deze trein buiten de dienstregeling Zie verder pag. 2e kol.) Hetoverleg in het arbeidersconfliet op de scheepswerf De Vries Lentsch te Alphen aan de Rijn, heeft na twee da gen tot het intrekken van de aan 2? arbeiders verleende ontslagen geleid. De arbeiders waren woensdag op staan de voet ontslagen omdat zij het bedrijf voortijdig hadden verlaten om de te levisieuitzending van de voetbalwed strijd Nederland-Oostenrijk te kunnen zien. Een begrip voor progressieve darcessciioeflefl H. M. de Koningin en Z. K. H. de Prins zuilen maandag ter bijwoning van de begrafenis van wijlen koning Haakon VII van Noorwegen per vlieg tuig naar Oslo vertrekken. Met de Koningin en de Prins reist mee prins Felix van Luxemburg. Tot het gevolg behoren: mevrouw M. L. J D. van Wickevoort Crommelin geb. jkvr. Teixeira de Mattos, grootmeeste res van H. M, de Koningin, vice-admi- raal N. A. Rost van Tonnïngen, opper- ceremoniemeester van H. M de Ko ningin, en luit.-kolonel C. C. Geertse- ma, adjudant van prins Bernhard. - (Advertenties Koning Saoed van Saoedi-Arabië heeft in Damascus, na afloop van ziin tweedaagse besprekingen met Syrische IlillllllllllllllHlilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllHlllllllillilllllllllllllllilillllllililllÜlilllilillHllllHll dan dat de tegenstander er zich mees ter van maakt, om op die manier mis schien het hele boek te bleineren. WANT prof. Zuidema heeft met dit boek een zeer goed werk gedaan. Hij heeft het communisme in zijn oorsprong die ligt in het atheïstisch humanisme der negentiende eeuw en in zijn ontwikkelingsgang, waarbij de verschillende uit het humanisme opko mende wijsgerige gedachtengangen een grote rol speelden, op waarlijk adembenemende wijze doorlicht. De anti-kerk, die de communistische beweging is, de progressiviteit erin, die een gang naar de afgrond is, wor den ons op klare wijze geschetst. De wonderlijke en voor ons vaak onbegrij pelijke kronkelgangen van de commu nistische politiek krijgen hier bun geestelijke achtergrond. „De dictatuur van het proletariaat (Marx) wordt de dictatuur over het proletariaat (Lenin)" „Marx voor spelt ue revolutie en wil haar daar om, Lenin wil de revolutie en voor spelt haar daarom". Het eerste is de hoogmoed van het rationalisme, het tweede de zonde van het irrationalisme Beide gesproten uit humanistisch atheïsme Maar in wezen is het eer- verkeren van hel communisme In zijn tegendeel. De re volutie geeft -?t tegendeel van wat zij belooft. Wij bevelen dit boek gaarne aan Uitgave: N.V Gebr. Zomer et Keunings Uitgeverij, Wageningen. autoriteiten, een verklaring uitgege ven, waarin hü steun geeft aan de po litiek van Syrië. Saoed verklaarde: „Het was goed dat ik in staat was een persoonlijk bezoek aan Syrië te brengen, op een tijdstip dat vele geruchten en beweringen on rust gezaaid hebben onder onze Syri sche broeders. Ik wens bij deze ge legenheid te verklaren dat ik iedere agressie tegen Syrië of enige agressie tegen enige Arabische staat aan de kaak stel en ik zal met mijn Arabi sche vrienden verzet plegen tegen enige agressie tegen hen. uit welke richting ook," aldus Saoed. De koning verklaarde voorts dat Syrië geen gevaar voor enig buurland betekent. Egyptische politieke kringen menen dat de campagne van de Ver. Staten tegen het pro-communistische Syrië een averrechts resultaat heeft gehad, namelijk de Arabische eenheid heeft versterkt en het neutralistische blok heeft uitgebreid. Men noem! als voorbeeld de verkla ring van Saoed en het onverwachte be zoek %fan de Iraakse premier Ali Jaw- dat aan de Syrische hoofdstad. De Iraakse premier is gisteren even als koning Saoed naar zijn land terug gekeerd. |/1^| DE jongste Navo-oefeningen hebben aangetoond, dat de Westeuropese lucht- en zeestrijd, krachten ontoereikend zijn om zelfs maar de allereerste Navo- verplichtingen«- na te komen. Dit heeft de oppèrbevelhebber van, de Britse vloot, Sir David Eccles, gisteren in Londen op een pers-; conferentie meegedeeld Sir David zei dat Russische onder zeeboten de grootste bedreiging vor men. De dnlkhoottecluiiek is de af gelopen jaren aanzienlijk verbeterd en de bestrijding is daarbij ver achter gebleven. Het doel van de manoeuvres was, te rug te slaan „Strike Back" bij een veronderstelde plotselinge aanval. De oefening werd door de Navo- vloot gehouden te noordwesten van Europa. De slotsom van-de. geallieerden sa menvattend, zei-Sir John: „Wy. hadden een wanhopig tekort aan alle schepen, die nodig djn voor dit gevecht. Ik kan.geen kritiek lévërén op politieke besluiten, maar ik zeg dit als, een beroepsofficier, mét meer dan' veertig jaar ervaring ik kan de .mij toe gewezen taak op-het ogenblikrniet uit voeren zonder meer strijdkrachten". De Britse admiraal, tie. eveneens commandant was vande Navo-zeeoefe- ningen Sea Watch, waaraan ook Ne derlandse oorlogsbodems én- vliegtui gen deelnamen, zei onomwonden: „Indien wij «jen oorlog .ingaan met de troepen dieop- hét t ogenblik tot mijn beschikking staan en? ik wil het niet te krachtig, stellen dan lopen wij een zeer, zeer ernstig ri sico". Luchtmaarsehalk Sir Bryan Ro bertson van de RAF zei, dat hii op de zelfde problemen gestuit was als de marine: „Wtihebben niet de strijd^ krachtendié wij nodig" hebben. Dé oefening heeft dit ongetwijfeld ge toond". Admiraal Jerauld Wright, de Navo- opperbevelhebber ter zee, heeft ge zegd, dat de oefening Strike Back heeft bewezen, dat jen smaldeel met een vliegkampschip door een kordon van onderzeeërs kan breken. Op de Westpias bij Wéstzaan heeft zich vrijdag een tragiseh verdrinkings ongeval voorgedaan. De 58-jarige on gehuwde veehouder A. de Lange uit Oostzaan stak met zijn schuitje, ge laden met hooi, de 20 meter diepe plas over. Op het hooi zat een 14-jarig zoon tje van de familie Van Schalk, even eens uit Oostzaan. Door de golfslag werd het hooi nat en zonk het ranke bootje hoe langer hoe dieper tot het geheel-in de golven verdween. De Zaandammer De Groot, die iri de-nabijheid zat te hengelen, roeide uit alle macht om hulp te ver lenen, doch hij kon slechts de 14-jarige jongen van de verdringingsdood red den. Het - stoffelijk overschot van de heer De Lange werd later opgehaald. De Russische oud-ministei van Bui tenlandse Zaken Molotow schijnt als ambassadeur te O elan Bator, dé hoofdstad van Buiten-Mongolie, „heel gelukkig" te zijn, aldus Leeft de Indische vice-president, 1 Radha-- krisjnai verklaard t V-vt-L Radhakrisjnan heeft Molotow bezocht tijdens zijn reis door Cambodja/-. Noord-Vietnam, Laos, Buiten-Mon»; golië en communistisch China, De Russische onderminister van Buitenlandse Zaken, Koeznetsow, heeft gisteren "op een"persconferentie in New York verklaard, dat de Sowjet-regering „het beginsel van een conferentie op het hoogste niveau over dr ontwape ning gunstig zou ontvangen". Een uitwisseling van bezoeken van de Sowjet-minister van Defensie, Zjoekow, .aan de Ver. Staten en van de Amerikaanse minister Wilson aan de Sowjet-Unie zou „nuttig" kunnen zijn, meende hij. (Van onze correspondent) De Kon, Ned, Jaarbeurs te.Gtrecht heeft de Jaarbeurs van het Oosten, die in Zutphen in oprichting is, in kort geding iaten dagvaarden om te be reiken dat het de Jaarbeurs van bet Oosten niet langer geoorloofd is het woord .Jaarbeurs" inhaar naam ts dragen. Het geding zal maandag te Zutphen worden gehouden. De Kon. Ned. Jaarbeurs eist dat de Jaarbeurs van het Oosten het recht tot het dragen van die naam wordt ontzegd op straffe van betaling van f 10.000 per dag zo lang dit wel wordt gedaan. De Jaarbeurs te Utrecht stelt ojn. dat zij de uitvindster van het woord „jaarbeurs" is en dat zij op grond daarvan alleen gerechtigd is deze naam te voeren en dat het ge bruik van het woord jaarbeurs door de Jaarbeurs van het Oosten te Zutphen in het buitenland zowel als in Neder land verwarrend kan werken. De N.V. Jaarbeurs van het Oosten 'organiseert van 8 t.m. 15 oktober een beurs die buiten de grenzen van een middenstandsbeurs treedt. (Advertentie) De influenza-epidemie heeft zich nu over het gehele land verspreid, hoewel er plaatselijk grote verschillet, optreden. Dit blijkt uit gegevens, waar over de geneeskundige hoofdinspectie beschikt. In sommige plaatsen heeft de ziekte een groter omvang aangenomen dan de naaste omgeving. Zelfs binnen een zelfde school liggen de verhoudingen per klasse anders. Uit vrijwel alle rap porten blijkt, dat de ziekte een goed aardig karakter heeft en over het al gemeen van korte duur Is. De school verzuimen variëren van 10 tot 50 pro cent. Het ziekteverzuim bij het bedrijfs leven varieert van 10 tot 15 procent,, maar eveneens met plaatselijk zeer grote verschillen. Uiteraard ondervin den bedrijven met veel zieken stagna tie in het produktieproces, maar tot dusver niet van ernstige aard. Het 12-jarige meisje R. van de te Beekbergen is overleden ten gevol ge van complicaties, die zich hebben voorgedaan toen het meisje as® A-griep leed. A AA MnV> IrmMVtAAt T f 7,90 per kwartaal VELSER TUNNEL Advertentie) NEEM MAAR GENEZEND,! 3- - 'n koninklijk shirt en luchtmacht te zwak ONDER invloed van een depressie, :dte zich de afgelopen 24* uur over do Noorse bergen naar de Oostzee - erpl tste, breidde zich over de Noordzee een' krach- tig windveld uit waardoor langs de Wad- denkust de grens van harde wind tUdeUjte werd overschreden. Het koufront van de depressie passeerde vannacht met wat regen ons land. Daarna naai de bewolking af. Bij Schot- land komt langs het koufront een 'nieuwe storing voor, die nog weinig activiteit ver toont, maar die met de westelijke tot noordwestelijke stroming juist in de rich ting van ons land koerst. D» storing zal w?j?r êlflp fegen of mot. regen veroorzaken, lïïailia Stfgpmt koelere en iets droger^ tucht binnen, -jwutrin -op klaringen, maar waarschijnlijk AuJk ent tie buien voorkomen. De wind bltftt In dt westhoek, temvijl de temperaturen? «op een iets lager nitre au knmen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1