Al 55.000 auto's door Velser tunnel o-n'* Verkeer in de knoop door enorme drukte- Westduitse officieren dreigen met ontslag Tuig van de Pamir was nog geheel intact ■goedtê Nederlander gaf zich in Duitsland uit voor arts ftïü!i Spaak bepleit uitbreiding samenwerking in Navo IKSSni» s :.t "|i Alarm op Amerika's Zesde Vloot Onfortuinlijke rijder bleek geen rijbewijs te hebben Ruim 55 mille buit bij inbraak in Zeist Rebellie99 tegen minister Strauss Eerherstel voor generaal geeist Kapitein gedroeg zich voorbeeldig 16000 liter bloécj stroomde wesp* -J ÏNoorderHcKtiw^- ziertik v' Directeur vaii GGD met valse papieren? In het zuiden nu ook „textielthee Koninklijk Paar op weg naar Oslo Weinig verandering in het weer; kans op nachtvorst Opmars Sow jets in Europa gestuit Dreigende woorden van Menon 'I i OVERLEVENDEN IN HAMBURG: MAANDAG 30 SEPTEMBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3391 PS®m mm Kapitein Congres over chronische ziektea in Amsterdam Prins Felix (Luxemburg) was op Soestdijk 4? DE RUIG 14 u Zaterdacs 17—iRbPnn T??nten 18-30—19.30 u. P«^™ndS»TlISc£2fS.30°i4?£ 362569 1 7.90 per kwartaal. "Sc Verschijnt dagriyiS aummer# 15 cent Directeur: H (Geldip tot morgenavond) KANS OF NACHTVORST Opklaringen, maar ook enkele verspreid voorkomende buien. Vannacht plaatselijk nachtvorst en hier en daar mist. Zwakke tot matige wind tussen noord en noord oost. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 6.42 onder: 18.20 Maan op: 14.53 onder: 0.00 WH fs'&AyjkS#6èi|4».-*> -i' tiP' :>'"v :r \4v-v, r:.é\- A#l/. - V V - m-- v jmkh-rt&tsli. ONBEKEND VLIEGTUIG De commandant van de Amerikaanse zesde vloot vice-admlraal Charles R. Brown heeft zijn vliegers donderdag bü Turkije bevel gegeven een onbekend vliegtuig neer te schieten dat over zijn schepen scheerde en daarna koers zette naar zijn drie vliegdekschepen, 150 mijl verder. Het toestel, vermoedelijk een Rus sisch, ontkwam aan zijn achtervolgers door naar het westen af te slaan vóór het d# vliegdekschepen had bereikt. Het verdween in de richting Bulgarije, Een onbekend vliegtuig had ook reeds maandag, dinsdag .en woensdag boven de Amerikaanse amfibie-strijd krachten m de Turkse golf van Saros gevlogen. In Washington heeft de Amerikaanse zeemacht verklaard dat admiraal Brown „normale alarm-maatregelen" nam toen hij bevel gaf het toestel neer te schie ten. 0 Zaterdag is uit Hoek van Holland een groep van 56 nabestaanden van tij dens de tweede wereldoorlog te Lon den begraven Nederlanders naar Enge land vertrokken. De groep zal als gast van het „British Legion" vijf dagen m Engeland blijven. Tot In Haarlem, Amsterdam en Zaan dam kwamen saterdagmiddag en zon dag verkeersopstoppingen voor als gevolg van de enorme drukte bij de zaterdagmiddag door koningin Ju liana geopende Velser tunnel. Naar ruwe schatting zijn er tijdens het weekeinde 55.000 auto's door de nieuwe tunnelbuizen onder het Noordzeekanaal doorgereden, een cijfer, dat de topcapacitcitbenadert van de tunnel, die dus meteen de vuurproef doorstaan heeft. De tunnel verwerkte zonder veel moeitte een 3.000 wagens per nar. op een bepaald unr zelfs 3700. Deze drukte had uiteraard baar con sequenties voor de nog niet voltooide san-en afvoerwegen van de tunnel, „la Haarlem zat'het verkeer uren lang vast, zodat de bier en daar drie en vier rijen dikke file tot een flink eind teu zuiden van Haarlem reikte. De wagens stonden in de richting Amsterdam tot bij de Fordfabrieken. Er kwam al spoedig een noodkreet van de Haarlemse politie: verlos ons van een verstopte binnenstad, waar op ln Velsen het verkeer uit Am sterdam werd tegengehouden. Ter wij? er bU dit razend druk ke verkeer ook nog een paar onge lukken voorkwamen en er zelfs een gewonde in de tunnel viel, kwam de politie voor het onoplosbare probleem te staan aan- en afvoer zo vlot mo gelijk te regelen. Als oorzaken van deze congestie noem de commissaris Weyburg van de po litie te Velsen de ongewoonte van velen om een tunnel te berijden, de moeilijkheid om de juiste baan te kiezen„en de vele „kringrijders", die de tunnel ingingen en dan onmiddel lijk terugkeerden om daarna nog eens door de tunnel te rijden. Bij de cpoorwegen was het niet veel beter met de belangstelling. De dienstregeling liep normaal, maar op het traject tussen Beverwijk en Driehuis-Zuid puilden de treinen uit van degegadigden voor een ritje (Van onze correspondent) Zondagavond omstreeks tien uur reed met een snelheid van ruim 100 taö een personenauto door Diemen. Toen de bestuurder de 39-jarige A.C.H. S. van S. uit Naarden, bij het passeren van een andere wagen moest afrem men, slipte zijn auto en kwam in aan raking met een lichtmast. Het bleek, dat de bestuurder de be voegdheid tot het besturen van een motorrijtuig voor vijf jaar was ont zegd. Van deze vijf jaar was ZVi jaar verstreken en. voor de resterende tijd loopt een gratie-verzoek. De auto is in beslag genomen. De heer S. liep geen letsel op. met de eerste „Ondergrondse" iu Nederland. Helaas viel de opening van de auto tunnel zaterdag zeer prozaïsch uit. De mensen van Rijkswaterstaat had den een spectaculaire openingsplech tigheid uitgedacht, door een kolos saal vlaggedoek voor de tunnelin gang tespannen en aan vier ballons vastte maken. Het was de bedoeling, dat de Koningin deze ballons bet luchtruim in zou sturen. Maar de onstuimige herfstwind was haar voor. Tien minuten voor de vorstin bij de ingang arriveerde, rukte de bries twee van de vier bal lons los en nog een paar minuten later maakten de windvlagen zich meester van het dundoek. De mensen, die de zorg voor deze „stunt" hadden, waren echter reeds voorbereid' op de mislukking. Zij hadden bijtijds een breed, blauw lint gehaald en witte weghekjes ge plaatst, waartussen het lint gespan nen kon worden juist nog voor de koninklijke auto de tunnelweg op draaide Koningin Juliana knipt het lint door, dat de Velser tunnel afsluit. Naast haar minister Algera. (Van onze correspondent) De bewoners van een villa aan de Pauw van Wildrechtlaan te Zeist héb ben aangifte gedaan van een inbraak in hun woning, tijdens hun afwezig heid op zondagavond. De daders-heb ben zich toegang verschaft door ver nieling van een ruit van de serredeu ren. Vermist wordt een groot aantal effecten ter waarde van ongeveer 50.000.alsmede twee bontjassen, waarvan de waarde geraamd wordt op 7.500.Van de daders ontbreekt tot nu toe elk spoor. Ruslapd is in Armenië begonnen met de bouw van 's "wérelds "eefste elektrische centrale die al haar kracht aan de zon ontleent, meldt radio- Moskou. Door middel van 1300 spiegels die de zon weerkaatsen, zal een grote ketel met water aan de kook worden gebracht. De stoom hiervan zal een turbine in beweging brengen. Volgens radio-Moskou kan op deze wijze 2.500.000 kilowatt elektriciteit per jaar worden gewonnen. MW</ De officieren van het Westduitse le ger verkeren vrijwel in een staat van rebellie tegen de minister van Defen sie, Josef Strauss,, omdat deze vórlge week gen.-maj. Bernhardt Muellcr- Hillebrand op staande voet heeft' ont slagen, wordt uit Westduitse militaire kringen vernomen. In deze kringen voorspelt men, dat officieren op gróte schaal ont slag zullen nemen, als zij geen be vredigend anttroord ontvangen op een memorandum waarin zij Strauss volledige opheldering- hebben ge vraagd. Verscheidene opperofücieren, onder wie de commandant van een leger' korps, hebben een bezoek aan het mi nisterie van Defensie gebracht om na' mens het officierskorps hun diepst? misnoegen te kennen te geven. Het memorandum zegt onder meer 1. Het was onbehoorlijk, dat generaal Mueller-Hillebrand pas uit de pers moest vernemen, dat hij van zijn post als chef van het militaire personeel was ontheven. 2. Als het juist is, dat d~ generaal uit het ministerie was weggegaan na dat hij een half uur op de minister had zitten wachten, heeft hjj zich aan onmilitair gedrag schuldig ge maakt. Maar zijn verontschuldigin gen hebben het incident uit de we reld geholpen. 3yJMueUer~HihpJprand .-behoort bë- rioémd té" wórden op" eenandere eervolle post. Hoofd redacteur: Dr J A H. J. S BKUINS SLOT Vijf overlevenden van de ramp met de Pamlr hebben gisteren in Hamburg getuigd dat de viermastbark gezonken is met het tuig nog intact. Ze waren het erover eens, dat er geen lekken waren veroorzaakt door gebroken masten of laadbomen. Het schip is door de klacht van de orkaan het water ingedrukt en ten gevolge van de enorme golven om geslagen, meenden zij. De vijf jonge zeelieden waren zater dagmorgen aan boord van het Ameri kaanse transportschip Geiger in Casa blanca aangekomen. Zij reisden on middellijk per vliegtuig naar Frank furt door en vandaar weer naar Ham burg. Verscheidene honderden mensen wa ren in Frankfurt ter begroeting aan wezig. In Hamburg eindigde een offi ciële ontvangstplechtigheid in verwar ring doordat familieleden van de ge redden en andere belangstellenden het poiitiekordon verbraken. De geredden waren gekleed in uni formen van de Amerikaanse marine. Zij kregen in Hamburg nieuwe kleren. Na de nacht in een hotel te hebben doorgebracht, verschenen ze voor de president van de zeeraad. Pas na twee uur ondervraagd te zijn mochten ze naar hun families. Karl Otto Dümmer, de 25-jarige hak ker van de Famir, heeft op een pers conferentie verklaard, dat kapitein Johann Diebitsch, die met zifn schip is verdwenen, zich heeft gedragen zoals een kapitein dat behoort te doen. „Hij was een voorbeeld voor ons allen," zei Dümmer. - Toen het schip al kapseisde, heeft de kapitein een van de bemannings leden nog toegeroepen dat de man van het schip moest wegzwemmen voor het zou zinken. Diebitsch bleef zelf op bet schip en ging ermee naar de diepte. Uit naam van het groepje van vfjf- geredden verklaarde Dümmer dat" zij ondanks de tragedie weer willen gaart varen én het .liefst wefep. op hét zellk Schip de Passat, het zuster schip van de Pamir. - Guenther Hasselbach, dë zesde overlevende, is gisteren aan boord van het Franse schip Antillen in San Jjiëp (Puerto Rico) aangekomen. Doktoren aan boord van het scWp zeiden, dat de toestand van de Difitsé zeeman goed is en dat hij niet naareen ziekenhuis hoeft. De 20-jarige Hasselbach was de enige man die in het leven bleef onder 21 opvarenden in een van de sloepen van de Pamlr. De Amerikaans-Portugese lucht machtbasis op de Azoren heeft mëe~ gedeeld dat zaterdagavond het laatste reddingsvliegtuig van zijn zoektocht-Is V teruggekeerd. Er nemen nu geen vUégf- tuigenmeer deel aan het opsporing&-.; werk. i' Van de 88 opvarenden van de Pamir v zijn er slechts zes gered. De Gloria Filmverleih zal over- de 5. ramp een film maken. ,l"{ O' Tankwagen sloeg om 4$ (Van onze correspondent). - 4? Het was met recht èen bloedbad,-dat zaterdagmiddag bij Meppel wrerd; aan- P' gericht, toen nabij de Pijlebrug ovec de Smildervaart, een tankwagen van.'de NTF uit Nijverdal omsloeg en zodanig" r g werd beschadigd,- dat de inhoud Vvan de tank bestaande uit 16.000 liter bloed over de weg stroomde. - j'* VZs De chauffeur A. K. uit Nijverdal fr;;; kwam ongedeerd uit zyn zwaar bescha- digde trekker. De brandweer van ;Ha- yelte is tot laat in de avond bezigde- weest met het schoonspuiten ^vaii, de Gisteravond heeft men in véle delen ,van ons land Noorderlicht waargeh'o- y" .-v men. Bij het KNMI stond de télefpon omstreeks 21,00 uur „roodgloeiend" van Jh de vele, meldingen,' di&,menGdaar|<anit--?.;j- ving. Het Hebt deed "zich.; vÓlgënSi^^I': scjaeidene .mededelingenvdpr':"als|[e,ea\^. rodR.-gIoed, .die-afkömsüg^zou'.Jainnen;. 1",-! zyn van een vérre brand en die lang- -ï\ zaam van noord naar oost trok.- ;.Ig. "S— Minister Suurhoff heeft vanmorgen in Amsterdam een congres over chro nische ziekten geopend. Het congres wordt gehouden onder auspiciën van de Wereldgezondheidsorganisatie bij de V.N, De minister wees er in een rede op dat de chronische ziekten in toene- mende mate onze aandacht vragen. Ten dele is dit een gevolg van de langere levensduur, ten dele van een relatief tekort aan belangstelling in het verle den. Daar komen nog andere factoren waarvan de minister als voorbeeld Boemde de revalidatie. De heer Suurhoff zei, dat hij er zich ateeds meer van bewust is geworden, ooe ontoereikend m dit land de voor- leningen t,a.v. de langdurige zieken Bog zyn. Hy dacht, dat dit in vele lan den niet veel beter is. Na een langdurig vooronderzoek heeft de Duitse politie te Dusseldorp de 38- jarige Nederlander J. D. aangehou den. Hy zou juist dezer dagen zyn functie als laboratoriumarts aldaar opgeven, om de leiding op zich te nemen van een afdeling van de ge neeskundige dienst elders in Duits land. Hy wordt ervan verdacht geen artsbevoegdheid te bezitten en zich zelf van valse papieren te hebben voorzien. Reeds in de eerste helft van dit jaar kreeg de Rotterdamse recherche arg waan, toen-zy by een stempelfabriek voor een. andere vervalsingsaffaire een onderzoek instelde en tot de ont dekking kwam, dat daar ook een stempel -voor de universiteit van Innsbruck zou zyn gemaakt. Men stelde zich in verbinding met de Duitse autoriteiten, die het onder zoek voortzetten en de antecedenten cherche al de aandacht had geves tigd, nagingen. D. zou het stempel hebben gebruikt om zich van een bul van de universiteit van Inns bruck te voorzien. D. is afkomstig uit Limburg en zou zich reeds ettelijke jaren zowel in Belgie als Duitsland voor arts hebben uit gegeven. Voor zover men tot nu toe heeft kunnen nagaan, is hy wel m Nederland en Belgie assistent by en kele artsen geweest. 59 van D., op wie de Rotterdamse re- wasmiddelen. De textielhandelaar, die als eerste In den lande koffie ging verkopen tegen inkoopsprijs als protest tegen wat hy als uitwassen van de wet op het cadeaustelsel beschouwt, is thans in zün zaken in Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom ook thee gaan verko pen tegen inkoopsprijs. Deze theever koop gebruikt hy als actiemiddel tegen het verstrekken van zakdoekjes by H.M. koningin Juliana en Z.KA prins Bernhard zyn vanmorgen, in ge zeischap van prins Felix van Luxem burg, met een speciaal vliegtuig naar Oslo vertrokken voor het bijwonen van de begrafenis van koning Haakon VII van Noorwegen. Prins Felix kwam gisteravond met zyn adjudant op het Centraal Station aan. Hy werd daar ontvangen door de grootmeester van het huis van de Ko ningin, mr. G. C. D. baron van Harden- broek, de ambassadeur van Luxem burg de heer J. P. Kremer en majoor W. F. K. Bischoff van Heemskerck, adjudant van de Koningin. Vanaf het station vertrok de prins-gemaal met het gezelschap naar paleis Soestdyk, waar de nacht werd doorgebracht. -.-sa DE secretaris-generaal van de NAVO, de Belg'Spaak, heeft in een artikel in .Western World' een tijdschrift over internationale aangelegenheden, dat te Parijs en New York wordt uitgegeven, be toogd, dat de 15 landen van 4e Navo harder moeten werken in de richting van een gemeenschap pelijke buitenlandse politiek en op lolitiek en economisch terrein meer voor elkander moeten doen. Over het militaire succes van de Navo schreef Spaak: „Men kan niet voldoende betogen, er niet voldoende de nadruk op leggen en niet voldoende herhalen, dat het voornaamste doel van het verbond is bereikt: Zonder geweld te gebruiken, heeft het Westen de expansie van de Sowjets ln Europa gestuit." „Maar," waarschuwde hy, „het At lantisch verbond moet in geen geval op zyn lauweren gaan rusten". Wy- zend op de gevaren, die blijven, schreef hy: „De strijd tussen het communisme en hef Westen zal ln de toekomst meer op economisch en sociaal terrein wor den voortgezet dan op het militaire niveau het belangrijkste gedurende de eerste jaren van het verbond". Spaak, die nu drie maanden aan het hoofd van de Navo staat, was van mening, dat „het tydperk van landen plaats schynt te maken voor dat van continenten" en betoogde: „De diplo matie moet zich op haar beurt aan passen aan nieuwe methoden, die op economisch terrein reeds als deugdelijk zyn aanvaard". Aandringend op nauwer politieke samenwerking tussen de Navolanden, schreef hy: „Ik geloof werkelyk niet, dat het Atlantisch verbond een her haling van de tmenigheid, die zo be treurenswaardig aan de dag is getre den in het verloop van de crisis van het Midden-Oosten, zou kunnen over leven." BERKHOUT. Op 1 en 3 oktober zal ln Berkhout een inenting plaatsvinden tegen kinderverlamming Aan de oudera van de in 1955 geboren kinderen is door net gemeentebestuur een opwekking met schema van tijden en plaatsen verzonden. Vijf overlevenden van de ramp met het Westduitse zeilschip*! Pamir zyn zaterdag in CasabIan->' ca aangekomen. Zij arriveerden gekleed in uniformen van der Amerikaanse marine, op 't Ame rikaanse militaire transportschip Geiger. Op de foto: de vader van een der overlevenden omhelst zijn zoon. K. KW EST IE-KASJMIR y* De Indiase minister van Defensie Krisjna Menon heeft zondag tegenover een verslaggever van het Amerikaanse Columbia Broadcasting System ver klaard dat zyn land zyn toevlucht zal nemen tot „militaire middelen", indièn de Veiligheidsraad er niet In slaagt het geschil-Kasjmir op te lossen. Hy zei dat Pakistan Kasjmir als agressor ls binnengevallen en het wé- - derreehtelyk bezet houdt Menon ont kende voorts nadrukkelijk, dat Ameri kaanse hulp was gebruikt om, als defensieve maatregel tegen Pakistan, de Indiase strijdkrachten te verster ken. Hij zei dat de hulp was gebruikt tér- versterking van India's economie, maar weigerde te zeggen of India de Ver enigde Staten onlangs om een Ieninl van 500 miljoen dollar had verzocht-i- ■M M r S il NS tv W .'-3 f<y> «4 éV# 4 J A'f - f w i ""*4 A s EUURtS'DE het weekeinde ls na een ,_X frontpassage, waarbij tamelijk voel regen viel, koude, uit de poolstreken afkomstige lucht binnengestroomd. De temperaturen daalden hierin in de nacht van zondag op maandag plaatselijk tot a graden, te» wijl Volkel zelfs een minimum temperatuur van 2 graden registreerde (n de pooUucht komen opklaringen Voor, die afgewisseld worden door vrij talrijke balen, waarvan sommige met hagel ge paard gaan. Aangezien de luchttemperatunr aan de kust 3 tot 4 graden lager ls dan de zeewatertemperatuur, komen de hnien boven de Noordzee tot ontwikkeling. Wegens de onstabiele opbouw van de lucht is de windkracht aan de kust tijdelijk tot krachtig of hard toegenomen. Intussen ls bij IJsland een oceaandepressie ver schenen, die zich, in diepte toenemend, aaar het zeegebied tussen Schotland, IJs land en Gioenlaad verplaatst. Een frontale storing za! mogelijk naar het zuidoosten afzwenken en over de Britse eilanden naar het zuiden koersen. Dit heeft tot gevolg lat dc wind boven de Noordzee geleidelijk afneemt. OveTigem komt er by ons weinig ve,- anderir - le -eerstoestand, waarbij In de omende -ach' nachtvorst kan optreden. P. i si j* .,y i 11 l-.j fS>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1