Regering vernietigt MIR-verordening Werkclassificatie voor bovengronds personeel Moeder en 2 kinderen omgekomen bij brand in Leeuwarden wacht a\ Noren brengen koning Haakon laatste eer Scholen gehele dag gesloten Nieuw bewiiulin 5 San Marino September: nat en Weer srote kans op nachtvorst/ ,1 De tweesprong Kleuter gegrepen door vrachtauto Vader (gewond) en dochter gered Beslissing in het algemeen belang Duizenden lanss route geschaard Olieprijzen lager ALGERIJE-WET VERWORPEN Soustelle opvolger van Bourgès? ïndon. kabinet gaat akkoord met „West-ïrian-week" Regenrijkste maand sedert 1848 r RII^SBAG 1 OKTOBER 1957 VSJFTEErSTDE JAARGANG N®. 88^ Rotterdam. W^ de Wlttistraat 30 Telet U5700 (4 L) KHarhVoJuI J~ i?0®1^0 N0. 424518 ^Sldi ,Mt.iibor^iP»ten 18 30—19.30 u, erd3gs 17—18 uur Telefoon 115700 l-Gravenhage: Huygenspleln 1 Telef 183467 I if Postbus 1091 Postgiro No. 424867 <3 Klachten dienst 18.3019.30 u. Telef 382580 a'hnnnempntsn'rfu S^straat 24b Telefoon 67882 Abonnementsprys 81 cent per week, 2,65 per maand, f 7*80 P®1 kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks Directeur: H DIS RUIG NACHTVORST Voornamelijk aan de kust noz enkele buien. Overi gens opklaringen, maar morgen in do loop van de dar van het noorden alt toenemende bewolking. Vannacht plaatselijk weer nachtvorst. Matige tot zwakke noorde lijke wind, later draaiend paar west. Ongeveer dezelfde temperaturen ais vandaag. Morgen: Zon op: 6.44 Maan op: 0.03 onder: 18.18 onder: 15.25 -41 i/O <f Hoofdredacteur: Dr J A. H J. S BRUINS SLOT AAN het einde van het vorige en In het begin van dit jaar zijn er in Indonesië, in wat wij vroeger de bui tengewesten noemden, militaire bewe gingen ontstaan, die erop gericht -va ren die gewesten te onttrekken aan de Javaanse overheersing Die bewegingen worden gevoed uit tweeërlei bron. Ten eerste uit de be geerte niet meegesleept te worden in de politieke afgang van het eiland Ja va, waar de communisten meer en meer de overhand verkrijgen. En ver volgens voelt men er in de buitenge westen bitter weinig voor dat de Indo nesische geldmiddelen, die voor het grootste deel door die gewesten wor den verdiend, eenzijdig aan Java en aan het centrale gouvernement van de eenheidsstaat Indonesië dat in Djakar ta zetelt, ten goede komen. Economische en politieke overwe gingen gingen dus samen. En zij kon den worden gesteund door een mili tair apparaat In de buitengewesten, waartegen Djakarta machteloos was. DEZE situatie gaat gepaard en hangt samen met de tegenstel ling Soekarno-Hatta. Sc ikarno, de ech te beroepsrevolutionair, meer agitator dan regent en representant van Java en van de eenheidsstaatsgedachte, te genover Hatta, de meer bezonken Sumatraan, die derhalve voor de ver langens en gevoelens der buitenge westen meer oog heeft. Soekarno en Hatta zijn samen de hoofdvertegenwoordigers van de Indo nesische revolutie. In dit ensemble is Soekarno meer de Jacobijn en Hat ta de Girondijn. Van Hatta zou men meer een redelijke en op samenbin ding gerichte houding mogen verwach ten dan van, Soekarno. Maar de dema gogische kwaliteiten van de laatste hebben het tot dusverre gewonnen van de meer positief gerichte kwaliteiten van Hatta. Het is tussen de beide mannen tot een breuk gekomen. En het is die breuk, die het faillissement van de In donesische revolutie inhoudt. Dat ma nifesteert zich In het conflict tussen Java en de rest van Indonesië. MEN heeft getracht dezè breuk te helen. Men heeft een conferentie -gehouden van Soekarno en- Hatta mei .vertegenwoordigers van de. opstandige buitengewestèn.-Men heeft vriendelijke wóórden gezegd, althans naar bul ten. Er is een gemeenschappelijke vér klaring gekomen van Soekarno en Hat ta, die de indruk moest wekken alsof het weer koek en ei was. Maar de be richten die er de laatste weken en da gen uit Indonesië komen, tonén aan dat dit maar schijn is. Het conflict is niet opgelost. En naar ons voorkomt, is het conflict daarom niet opgelost, omdat het hier over een zeer funda mentele tegenstelling gaat. Wanneer men uitgaat van de idee van de eenheidsstaat, wordt per defi nitie het volkrijkste eiland, namelijk Java, de baas. Politiek en economisch. Dat betekent dat de communistische invloed een zeer zwaar accent krijgt en dat de Indonesische economie aan Java dienstbaar gemaakt wordt. Voor de buitengewesten betekent dit econo misch en politiek zelfmoord. En daar is men in die streken bepaald niet aan toe. Dit conflict is niet door een compro mis op te lossen. Toen kort na de soe vereiniteitsoverdracht Java de ronde- tafelovereenkomst opzij schoof en de Republiek der Verenigde Staten van Indonesië, revolutionair, verving door de eenheidsstaat was het conflict op gelost door een keuze voor één stelling uit de tegenstelling. Maar de eenheids staat is mislukt. Hij is politiek mislukt en economisch. Het is de mislukking van een opgedrongen overspanning van een nationale gedachte. De buiten gewesten hebben daar de consequen ts uit getrokken. Niet zo radicaal als da Republiek der Zuid-Molukken dat 'eed, toen zij na de gewelddadige om- "erwerping van de Verenigde Staten an Indonesië, 'daar de rechtmatige onsequenties uit trok. Maar toch ook msequenties. De houding der buiten ewesten, nu, bevestigt de juistheid an het inzicht van de leiders der Zuid lolukken reeds jar geleden, dat het i de Javaanse manier bepaald niet -mn en mocht gaan. f NDONESIë staat nu op de twee- 1 sprong. De ene politiek onrecht vaardig en onhistensch, is mislukt Er Is dus geen keus meer. Men kan slechts voor het alternatief, voor de andere politiek kiezen. De buitengewesten doen het aarze lend en tot dusverre half. Soekarno en Java houden krampachtig vast aan de eenheidsstaat. Een eenheidsstaat, die slechts door dictatuur overeind te houden is. Maar aan die dictatuur ontbreekt de macht. Aan de andere zijde handhaven de militairen in de buitengewesten de machtspositie, die zij voor een klein jaar ten opzichte van Java hebben verworven. Maar men bedel t het conflict over en weer met vriendelijke woorden en gebaren. Natuurlijk kan dit niet zo voortduren. Hier is een staat in ont binding. En men zal moeten kiezen. En dat zal dan de enig mogelijke keus moeten zijn, wil men niet een TVE regering heeft geweigerd de verordening van de Mijn Industrie aJ Raad, waarbij een bijzondere premieregeling voor het mijn- personeel zou worden ingevoerd, goed te keuren, wegens strijd met het algemeen belang. De minister van Economische Zaken heeft daartoe, in overeenstemming met zijn ambtgenoot van Sociale Zaken en Volksgezondheid, een beschikking uitgevaardigd. Zoals bekend is, betrof de premieregeling, die de M.I.R. in zijn ver ordening had vastgelegd, het gehele mijnpersoneel, dus zowel boven grondse als ondergrondse arbeiders. De regering zegt thans met de M.I.R. van oordeel te zijn, dat er aanleiding bestaat voor verbetering van de lonen van de ondergrondse mijnwerkers. Zij is er echter niet van overtuigd, dat de positie van het bovengrondse personeel over de gehele linie een zodanig evidente achterstand vertoont, dat daar mee onder de huidige omstandigheden een algemene inkomstenver betering, zoals was voorzien in de verordening van de kan worden gemotiveerd. Maandagmiddag is in de Aaischol- verstraat te Dordrecht het driejarig meisje Antonia Kroost door een ach teruitrijdende vrachtauto gegrepen en op slag gedood. De bestuurder van de vrachtauto wilde zijn wagen naar een wegkruismg rijden om daar te keren. De wagen reed langzaam naar de kruising. Op nog onverklaarde wijze is het meisje achter de auto terechtgeko men en door het linkeraéhterwiel omver geduwd. Het kind kreeg het wiel over zich heen, zodat het op slag werd gedood. In een gisteravond uitgegeven com muniqué wordt gezegd: De regering heeft de verordening, mede aan de hand van adviezen, uit gebracht door de Stichting van de Ar beid en het College van Rijksbemidde laars en mede op basis van door des kundigen verschafte cijfers, overeen komstig het bepaalde in artikel 128 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie ge toetst aan de wet en het algemeen be lang. „Wij laten de verbondenheid ten aanzien van loonsverhoging tussen het bovengronds en ondergronds mijn- personeel niet los", zei ons vanmor gen de beer C. Feenstra, voorzitter van de Frot.-Chr. MUnwerkersbond in zijn commentaar, dat wU hem vroegen op de weigering van de regering de ver ordening goed te keuren van de Mijn Industrie Raad, waarbij een bijzondere premieregleing voor het mijnpersoneel zou worden ingevoerd. „Overigens is het thans nog te vroeg om te kunnen zeggen wat er moet ge beuren", aldus de heer Feenstra. „WU moeten de bele situatie eerst ernstig bestuderen. Ook voor de bovengron- ders zal er een loonsverbetering moe ten komen." Donderdagmiddag zal de Mijn In dustrie Raad in besloten vergadering bijeenkomen om zich te beraden over de thans ontstane situatie. In de mijn streek nam men dinsdag in het alge meen een afwachtende houding, aan. Diepgaand beraad van de regering heeft tot de conclusie geleid, dat tegen bepaalde elementen van deze veror dening uit een. oogpunt van algemeen belang overwegende bezwaren bestaan Bij haar beslissing is de regering uit gegaan van de algemene overweging dat in de huidige situatie, waarin ons land verkeert, alles dient te worden vermeden, hetgeen zou kunnen leiden tot het in beweging brengen van het loonniveau. Reeds kort na de beslis sing van maart 1956 terzake van de 06 pet loonsverhoging heeft het toenmalige kabinet als richtlijn voor het loonbeleid vastgesteld, dat van z.g. autonome loonsverhogingen in af zonderlijke bedrijfstakken of delen daarvan slechts sprake zou kunnen zijn in geval van een evidente achterstand. Op grond van de sindsdien opgetre den verslechtering van de financieel- economische situatie moest deze maat staf in het algemeen -belang worden verscherpt in dier'voege, dat een loon- Zie verdef pag. 4, 2e kol.) Gistermorgen meerde in de Rot terdamse Waalhaven het Ame rikaanse vliegkampschip USS Tarawa, dat samen met andere schepen een vlootbezoek aan Ne derland brengt. Het 30.000 ton metende schip tijdens het meren. Tienduizenden Noren waren vandaag naar Oslo gekomen om koning Haakon VU de laatste eer te bewijzen. Uren voor het vertrek van de begrafenisstoet uit het koninklijk paleis stonden duizenden, veelal zwij- eommunistisehe satellietstaat worden. Wij hebben de indruk, dat althans de buitengewesten dit laatste verwerpen. Men zal dus of, met instemming van Java, weer tot een federatieve staats- opbouw moeten kon en of Indonesië zal geheel uit elkaar vallen. Het is te hopen dat men in Indonesië deze knoop zal doorhakken voordat de com munisten er hun dictatuur met behulp van met hen bevriende mogendheden zullen vestigen. Na meer dan een halve eeuw dienst staat de Velser spoorbrug thans op non-actief. Het scheep vaartverkeer op het Noordzee kanaal heeft nu weer een ob stakel minder. De heer W. H. Stil, die vijftien jaar de elektri citeitsvoorzieningen van de brug heeft gecontroleerd, heeft het uitermate rustig. Hij slaat het drukke verkeer op het kanaal gade. De passerende boot is het Griekse schip „Harmoupolis". J gen do mensen, langs de route die de stoet zou gaan. De scholen in geheel Noorwegen zijn vandaag gesloten. Ook in fabrieken en kantoren werd vanmorgen niet ge werkt. In het gehele land hangt de Noorse vlag halfstok. Vanmorgen werd eerst een korte dienst gehouden in de kapel van het koninklijk paleis, waar het stoffelijk overschot van de overleden vorst is opgebaard. Bij deze plechtigheid wa ren slechts de Noorse koninklijke familie en haar koninklijke gasten aanwezig, alsmede de presidenten van Finland en IJsland, premier Gerhard- sen van Noorwegen, de voorzitter van het Noorse parlement, Oscar Torp, en de president van het opperste gerechts hof, Grette. Een bleek zonnetje bescheen het paleis toen de begrafenisstoet zich bin nen de muren van de grote binnen plaats begon op te stellen. De stoet oegaf zich eerst van het paleis naar de kathedraal, waar een dienst begon onder leiding van de bisschop van Oslo, J. Smeno. Langs sommige gedeelten van de route waren witte chrysanten aangebracht. Koning Olav ging achter de lijk wagen met alleen zijn zoon, kroonprins Harald, naast zich. Achter hen kwamen de koninklijke families van Denemar ken, Griekenland, Nederland en Zweden, de IJslandse president Asgeirsson, de Finse president Kek konen, vertegenwoordigers van vele regeringen' en van het diplomatieke korps. Langs de route van het paleis naar de kathedraal paradeerden eregardes van de Noorse strijdkrachten, samen met detachementen van het Britse lichte vliegdekschip Ocean, de Ame rikaanse kruiser Boston, het Franse fregat Aillette, de Zweedse torpedo jager Smaaiand en de Deense torpedo jager Huitfeldt. Na de dienst in de kathedraal zal de stoet zich begeven naar het kasteel Akershus, waar "het stoffelijk over schot van koning Haakon zal worden bijgezet in de sarcofaag van wit mar mer naast die van zijn echtgenote koningin Maud, die in 1938 is over leden. Wij vernemen van Shell Nederland N.V. dat met ingang van woensdag 2 oktober de prijzen van de diverse soorten zware stookolie zullen worden verlaagd met 6.50 per 1000 liter oi kilogram. De prijs van lichtpetroleum zal een verlaging ondergaan van een en een kwart cent per liter. De prijsverlagingen gelden voor de produkten van alle maatschappijen. TTET Franse kabinet onder lei- ■O ding van premier Bourgès- Maunoury is gisteravond ten val gebracht. Met 279 tegen 253 stemmen verwierp de Nationale Vergadering de voorstellen voor ikt/- BOÜRGèS-MAUNOURY drie maanden premier hervormingen in Algerije, waar aan de premier de vertrouwens kwestie had verbonden. Hierdoor is de 23ste Franse kabinetscrisis van na de oorlog ontstaan en zijn de pogingen om tot een overeenkomst inzake Al gerije te komen opnieuw mislukt. Het zijn de afgevaardigden van rechts, die uit vrees dat de „raamwet" voor Algerije ten slotte tot Algerijnse onafhankelijkheid zou leiden, de 43- jarige radicale premier ten val brach ten. Het kablnet-Bourgès was een coa litie van socialisten en radicaal-socia listen (liberalen) met een of twee splinterpartijen.Het is drie-en-een- halve maand aan het bewind geweest. De nederlaag van Bourgès is te pijnlijker omdat het debat over Al gerije m de Ver. Naties voor de deur staat. Men had verwacht dat de Nationale Vergadering de premier aan de voor avond van dit debat met over de Al gerijnse kwestie zou doen struikelen, maar eventueel later in de week over het versoberingsprogram. De nederlaag was geen grondwet telijke dat wil zeggen, dat de oppo- Zie verder pag. 4, 7e kol.) Het Indonesische kabinet heift dins dag zijn goedkeuring gehech aan de plannen tot het houden van et n „West- Irian"-week. Deze week zal ïind ok tober worden gehouden, ter ondersteu ning van de aanspraken van Indonesië op Nederlands Nieuw-Guinea Tijdens de „West-Irian"-week zullen over de gehele archipel massa-bflee ïkomsten en demonstraties worden gehouden om aan de buitenwereld de vastbesloten heid van het Indonesisch*- volk tot de terugkeer van West-Irian te tonen. Volgens berichten in de pers zullen boycot-acties tegen Nederlandse be drijven in Indonesië een onderdeel van deze nationale campagne zijn. (Van onze correspondent) Een moeder en twee kinderen zijn om het leven gekomen bij een felle brand, die in de afgelo pen nacht in een textielhandel in Leeuwarden heeft gewoed. D® man en een 15-jarig dochtertje hebben zich kunnen redden, maar de man liep ernstige brandwon den op en is naar een ziekenhuis vervoerd. De brand is om ruim twee uur oïit- staan in de nog nieuwe textielwinkel van de heer Dirk van Kammen, in 'de M'K Kleine Kerkstraat 35. Omstreeks half jf drie ontdekte de buurman, de heer B. de Haan, dat er brand was bij ztio bu- '"vc ren. Hij hielp de heer Van Kammen en diens 15-jarige dochter Hill ie, toep dezen zich over het dak in veiligheid >v R konden brengen. Ze hadden een uit-»«| weg kunnen vinden door de badka-^ mer en waren daarna door het,dak-' /JJ raam naar bulten gegaan. De beer Van Kammen had ernstige brandwonden opgelopen, en werd-"dl- I reet naar een ziekenhuis vervoerd- sj De brandweer was spoedig ter plaat se, omdat de brandweerkazerne slechts op korte afstand van de textielwinkel vg, staat De brand woedde echer, al zo fel, dat er weinig meer te redden viel.-,;". Toen men de vrouw en de twee"kin-, deren uit het fel brandende huis "had 5* kunnen halen, waren de levensgeesten 'f reeds geweken. De slachtoffers zijn ~dej% 35-jarige mevrouw J. van Kammeii- Smid, het vijfjarig dochtertje Hebeitjc en het driejarig zoontje Auke. v./» De brand is waarschijnlijk ontstaan door de oliestookinstallatie. De politie/, stelt nog een uitgebreid onderzoekenf De omwonenden hebben lamre--Mid meegewerkt om hei vunr te bestrlfdeii- V^ De brandweer kon aanvankelök. /óm'- dat de winkel in een zeer smalte,süijaa* staat, moeilijk ter plaatse komen. bn>, daardoor werd eerst bet reddingswerk bemoeilijkt 1 Het blok onmogelijk uit devlam^ menzee iets naar buiten te "brengen," ens doordat de voorraden textiel iwde'wln- kel zo fel brandden, was* bet voorga» mwonenden ook onmogelijk langs1 dei®/ weg het huis te verlaten. De heer Van Kammen en züh vrouw, zijn-eerst naar .benedep-gegaan èh-t zün ze elkaar'kwijt 'gêraakt.-4pepóe«r Van Kammen heeft .nog geprobeerd-dtf jongste kinderen, die op de zolder sÜe-< pen, te redden, maar ook de wég naar*'" de, zolder was afgesloten; Ernstigrgd- wond heeft hii zich tenslotte nog naarB buiten kunnen werken door het dak-4t raam. V-f', De oudste zoon van het.'gezinfwas -' niet thuis, want hii bevond zich!,sedert; twee weken op zee. r Nog slechts enkele maanden geleden':*?! heeft in dezelfde Kleine Kerkstraat-eeó /f ernstig ongeval plaatsgevonden,- toen/" er een muur instortte. Een kind - Is daarbü toen om het leven gekomen. V '1 i De anti-communistische partijen Ir 'itj; San Marino, die kortgeledenonver-'X^frY waehts de meerderheid in de volksver-' tegenwoordiging verwierven, .hebben Af/' maandagavond een tegenbewind ge- iT vormd. K 3 Hei; Italiaanse ministerie van Buiten- a iandse Zaken heeft medegedeeld,dat Italië de nieuwe regering erkent. (Van onze weerkundige medewerker) NA het hoopvolle begin van de zo mer trad in het begin van juli een weersomslag op, waarna er op tal van plaatsen in Nederland een onge kende hoeveelheid regen is gevallen De neerslag in juli en augustus was vrijwel overal aanzienlijk boven nor maal. In september vielen over het gehele land genomen nog grotere hoeveelhe den. In De Bilt werd de afgelopen maand in totaal bijna driemaal zo veel regen afgetapt ais normaal. Tot nu toe was september 1918 met 189 mm, de regenrijkste septembermaand sinds het begin van de waarnemingen in 1848. Dit jaar viel er nog 20 mm meer. In juli, augustus en september te zamen viel in totaal ongeveer 450 mm. Zoals gewoonlijk bij de regenval ko men er van plaats tot plaats vrij gro te verschillen voor. De meeste regen viel in september in het midden van het land. De kuststreek was minder nat. De minste regen viel op de "Wad deneilanden met plaatselijk niet meer dan 100 mm. SOMBER Door het teveel aan neerslag was er uiteraard in september een groot te kort aan zonneschijn: in De Bilt on geveer 60 uur. Daarmee samenhan gend blijft ook de temperatuur bene den normaal. Gemiddeld was septem ber ongeveer één traad te koud. Het abnormale weer van de laatste tijd houdt verband met afwijkingen in - de algemene luchtcirculatie boven een groot deel van het noordelijke half rond. - Daardoor volgden de oceaandepres sies een koers, waarbij behalve in ons land ook in België, Engeland, N. 'W. Duitsland en Denemarken telkens Te gen viel. Het oosten van Europa daar entegen stond in september overwe gend onder invloed van hoge-drukge- bied met zonnig en uroog weer. In Rusland kwamen in september, enkele hittegolven voor met tempera turen van omstreeks 30 graden." Ook op de Balkan was het weer overwë-' gend zonnig met slechts af en toe wat regen. ÏN de nacht van maandag op' dinsdag nam de wind af en daalden de temperaturen in de koude' arctische lacht tot lage waarden. De minimumwaarden varieerden In het binnenland tussen. 1 en 6 graden. Br is plaatselijk ook nachtvorst opgetre den. Op 10 cm hoogte daalde het/ kwik hier en daar tot min 1 graad. De bulenactiviteit nam tijdelijk af. By Ierland bevindt zich nog «en vrü krachtig hogedrukgebied dat .langzaam naar het zuiden trekt. Tus- sen IJsland en Noorwegen komen da-r Ungcn voor, die naar het zuidoosten'/ zullen afzwenken. Een warmtefrontl verplaatst zich gelijktijdig naar de Noordzee, maar deze zal ons vermoe- delbk niet voor woensdagavond - be-* reiken. De komende nacht Is da,kans' 7 op nachtvorst opnieuw zser groot»? --» -vk?5?& s* K O Alleeti loonsverhoging voor ondergronders ten val T u-C- t -"ia S- VS

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1