Treinramp bij Stuttgart Conclusie reeds nu gerechtvaardigd: Wel rekening houden met onze werkgelegenheid Weg terug niet mogelijk GRIEP zet verder door Per dag nu 0.000 nieuwe patiënten Vooral ook in het westen f* Bevan roept Labour op tot eenheid Veertien zeelieden wagen sprong het ijskoude water in r Verstandig besluit Koningin en Prins terug uit Oslo Kampong Mokmer kreeg luiklok Federale troepen blijven nog in Little Rock Erhard lijdt echec Nieuwe aanval op Malenkow c.s in Prawda 4* I; COTY OP ZOEK NAAR NIEUWE PREMIER Prins naar Italië Duitsers vol lof over redding door Nederlanders 1, KUSTVAARDER GEZONKEN BIJ DE HOEK WOENSDAG 2 OKTOBER 1957 1 VIJFTIENDE JAARGANG No. «801 Hulde tv Volgende verkiezingen4 kunnen gewonnen worden Directeur: H Uiü KU1G "A o Hoofdredacteur L)r J A H J S BKUINS SLOT Plechtigheid in Biak (Van onze parlementaire redacteur) TAE twee Europese verdragen Euromarkt en Euratom zul- *- len door de Tweede Kamer worden goedgekeurd. Dat is de con clusie, die men kan trekken uit de behandeling van deze verdra gen, waarmee de Tweede Kamer gistermiddag is begonnen. Uit de redevoeringen, die door de heren Blaisse (KVP), Burger (Arb.), Schmal (C.H.) en Hazenbosch (A.R.) werden gehouden, bleek dat de grootste politieke partijen voor ratificatie van deze uiterst be langrijke verdragen zijn. Daarmee zal Nederland dan het vierde land zyn, dat zich voor de Europese Economische Gemeenschap en de Europese Gemeenschap voor de Atoomenergie uitspreekt. De parlementen van Frankrijk, de Duitse Bondsrepubliek en Italië keurden de verdragen reeds goed. België en Luxemburg zullen nog volgen. Toch zal de ratificatie door de Nederlandse Tweede Kamer niet zonder een debat met de regering over een aantal amendementen plaatsvinden. Er ligt een amendement van de commissie van voor bereiding op de goedkeuringswet dus niet op het E.E.G.-verdrag zelf ter tafel, waarin de regering gevraagd wordt jaarlijks verslag aan de Staten-Generaal uit te brengen over de wijze, waaroip de E.E.G. en de Nederlandse ministers recht doen wedervaren aan de noodzaak van een uitbreiding van de werkgelegenheid in Neder land, voortvloeiende uit de bevolkingsdichtheid en de sterke bevol kingsgroei. Alle partijen, behalve de communisten en de SGP staan achter dit amendement. V. y Zie verder pag. 4, 4e kol.) iX: 4 - f 14 4" Gesprek met Mendès-France ^1 Verkleumd Al naar kooi Vol lof yx Botterdam: Witte de Wtthatraat 30 Telet. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 ttiacntendlenst abonnementen 18 3019.30 u, 17-r18 uur Telefoon 115700 'i-Gravenhage. Huygensplem 1 Telef 183487 ft i i Postbus 1091 Postgiro No. 424867 (3 U Klachtendienst 1830—19 30 u. Telef 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 87882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2 65 pe? maand f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) PLAATSELIJK ENIGE REGEN Half tot zwaarbewolkt met plaatselijk enige regen en zwakke toi matige westelijke wind. Zachter, vooral In de nacht. In het zuidoosten van het land aanvankelijk echter nog weinig bewolking, weinig wind en kans op nachtvorst. Morgen: Zon op: 6.46 Maan op: 15.52 onder: 18.16 onder: 1.07 /-OVEREENKOMSTIG de verwach- U tingen heeft de regering de bij zondere premieregeling voor het gehe le mijnpersoneel, zoals die vervat was in de verordening van de Mijnindus- trieraad, afgewezen als in strijd met het algemeen belang. Voor haar beraad heeft de regering veel tijd nodig gehad. De termijn van twee maanden, die haar ter beschik king stond, neeft zij voluit moeten be nutten. Gezien de uitermate moeilijke materie, weike hier aan de orde is. valt dat niet te verwonderen De regeringsbeslissing moge moei lijk geweest zijn. te prijzen valt dat het met bij een afwijzing is gebleven zonder meer. Er zijn middelen en we gen aangegeven, waarlangs alsnog een oplossing van het probleem kan wor den gevonden. De beslissing draagt duidelijk het kenmerk van een compromis. Tegen de zgn. aanwezigheidspremie, een wei nig aantrekkelijke figuur in de Neder landse loonstructuur, had van de aan vang af de Stichting van de Arbeid overwegende bezwaren. Toch wordt deze premie (ƒ1.50 per dienst) tijdelijk geaccepteerd. De mijn industrie krijgt een jaar de tijd haar geheel of althans voor een belangrijk deel om te zetten in een produktiepre- mte. Men kan hier de vraag stellen of de invoering van een nieuwe prestatiebe loning niet op korte termijn mogelijk ware geweest. Dit ware te prefereren geweest boven een tijdelijke aanvaar ding van de aanwezigheidspremie. Het tijdelijk karakter van deze premie, en dan alleen voor de ondergronders, be wijst intussen, dat ook de regering voorkomen wil, dat een ongewenst ele ment in de Nederlandse loonverhou- dingen vaste voet krijgt. EEN moeilijk te verteren punt zal in Limburg wel blijven, dat de re gering een directe binding tussen het loon van de ondergrondse en de boven grondse arbeiders heeft verworpen. Een zekere samenhang in technisch, bedrijfseconomisch en sociologisch op zicht wordt wel erkend,-maar er is ook, nog de verbondenheid met bet huidige loonbeleid in Nederland. En dit laat-' ste gedoogt niet, dat deze verbonden heid te zwaar wordt belast. Een aanwezigheidspremie voor de bovengronders acht de regering dan ook onaanvaardbaar. Gevreesd zou moeten worden dat zulk een premie zou leiden tot een doorbreking van het tot dusver gevoerde loonbeleid. Andere sedrijfstakken zouden zich immers aan een algemene loonsverhoging van de bovengrondera gaan optrekken, en \anuit "Limburg zou die aandrang zich gaan voltrekken. Wel is gebleken dat in enkele functie groepen van bovengronders de belo ning een zekere achterstand vertoont Invoering van werkclassificatie acht de regering de aangewezen weg om hier oneffenheden weg te strijken, een maatregll die geheel zou passen in de loonstructuur die in Nederland geldt. Omstreeks kwart voor acht gister avond zijn koningin Juliana en prins Bernhard, vergezeld van prins Felix van Luxemburg, per vliegtuig uit Oslc op Soesterberg aangekomen. Het gezelschap vertrok naar het pa leis Soestdijk. Vandaag zal prins Felix de reis naar Luxemburg voortzetten HET geheel overziende, kan men tol de conclusie komen dat de regering een verstandige beslissing heeft geno men, een beslissing, waarbij men de verschillende facetten van het vraag stuk (de schaarste op de arbeidsmarkt, de zuigkracht der Duitse mijnen, de flnancieel-economische moeilijkheden waarin ons land verkeert) zoveel mo- geljk recht beeft doen wedervaren. Men weet in Limburg thans waar men aan toe is. Het nadere beraad moge ertoe leiden, dat een voor alle partijen aanvaardbare oplossing wordt gevonden. De spanningen van de laatste maan den, de te betreuren langzaamaan- actie van de Kath. Mljnwerkersbond en wat sindsdien is gebeurd, hebben veel schade, ook in moreel opzicht, teweeg gebracht. Gezond verstand en goede wil by 't verder beleid in verantwoor delijkheid beleefd, zullen ertoe kunnen leiden, dat deze schade alsnog tot een minimum worat beperkt. i Onder grote belangstelling heeft in kampong Mokmer op Biak, namens de overlevenden van de Neutron-ramp. tnr. J. O de Rijke een luiklok aan de bevolking aangeboden voor het kerk gebouw van de kampong. Omdat de bouw van de nieuwe kerk nog niet is voltooid, was een tijdelijke houten klokkestoel opgericht. Mr. De Rijke zei o a., dat het een dag^ van vreugde was maar ook van droefenis. ..Wy gedenken degenen, die zijn ge storven, maar wij zijn ook veel dank baarheid verschuldigd aan hen, die on verschrokken de zee op gingen om met zevaar voor eigen leven ons te red den." Op de klok is in de Biakse taal een Inscriptie aangebracht: „Blijk van dankbaarheid voor het goede werk by de Neutron-ramp 16-7-'57". Nadat ds. Rumainum de nadruk had gelegd op de plicht van een christen om mensen in nood by te staan, werd de plechtigheid besloten met zang door kinderen van de dorpsschool. Kamer zal de Europese verdragen goedkeuren Tien personen werden gedood en ongeveer dertig gewond, toen gisteren op het station Bad Cann- statt bxj Stuttgart tijdens een dichte mist een personentrein op een stilstaande trein botste. Op het moment van de botsing wa ren de reizigers van de stilstaan de trein, voornamelijk forensen, aan het m- en uitstappen. Deze foto geeft een beeld van <£e ravage President Eisenhower heeft bekend gemaakt, dat hü de federale troepen geen bevel zal geven uit Little Rock te vertrekken. HU is van mening, dat gouverneur Faubus van Arkansas niet voldoende krachtige verzekeringen heeft gegeven, dat hü alles in het werk zal stellen om tegenwerking van de gerechtelijke bevelen inzake de op heffing van de rassenscheiding te voor komen. Na de bijeenkomst, die president Eisenhower dinsdag te Washington met de gouverneurs van vier zuidelijke staten heeft gehad, werd medegedeeld, dat een plan was opgesteld voor de terugtrekking der federale troepen uit Little Rock. Het schynt echter, dat de verklaring die gouverneur Faubus gis teren heeft uitgegeven "over de situatie in Little Rock Eisenhower met heeft kunnen overtuigen en dat hij daarom besloten heeft de troepen nog In Little Rock te handhaven. De onder federaal gezag gestelde nationale garde van Arkansas heeft gisteren de wacht bij de middelbare school wel weer volledig overgenomen. De laatste dagen was dit reeds gedeel telijk het geval. De federale troepen staan echter gereed om by eventuele ongeregeldheden te kunnen ingrijpen. De onderhandelingen over de prijzen der Ruhrkolcn hebben een echec op geleverd voor minister Erhard. De on derhandelingen zijn afgebroken en de verhoging is per 1 oktober van kracht geworden. De mijneigenaren hadden voorge steld, overeenkomstig de wens van de Bondsregering, de prijsverhoging uit te stellen tot 1 november, mits echter de motivering van de prijsver hoging,zoals deze door de onderne mers bekend is gemaakt, door de Bondsregering zou worden erkend en er geen wijziging meer zou worden ge bracht In de voorgenomen verhogin gen. Het Russische partyblad Prawda heeft vandaag in een hoofdartikel een nieuwe aanval gelanceerd op de vier weggezuiverde regeringsfunctionaris sen Malenkow, Molotow, Sjepilow en Kaganowitsj. „Malenkow en zyn volgelingen hadden een dogmatische en kritiek loze visie op de marxistisch- leninistische theorie", aldus het blad, „en zij verzetten zich tegen de beslui ten van het 20ste partijcongres". Er zijn in onze dagen nog vry veel pseudo-socialisten en pseudo-commu- nisten die, ten gerieve van hun impe rialistische meesters, trachten de revo lutionaire beginselen van het marxis me te ondermynen, de dictatuur van de arbeidersklasse in de USSR be ledigen, en de leideyde functie van de marxisüsch-leninistische party trach ten te kleineren. De belangrükheid van de debatten, die gistermiddag begonnen, blükt m de eerste plaats uit het feit, dat de irninister-préaident- dr. .Drees^en—véle- leden van het kabinet achter de rege ringstafel hadden plaatsgenomen de ministers Luns, Zülstra, Mansholt, Suurhoff, Samkalden en staatssecreta ris dxs. Van den Beugel alsmede uit het feit, dat 23 Kamerleden zich op het sprekerslüstje hadden laten inschrij ven. De Kamer zal zeker deze week uitsluitend haar aandacht aan de Eu ropese verdragen moeten wyden. Algemeen werd de politieke beteke nis van de Europese verdragen onder streept. „Wie had kunnen denken, dat na de verwerping van het verdrag in zake de Europese Defensie Gemeen schap thans reeds zulke belangryke projecten ter tafel zouden kunnen lig gen?" zo zei de heer Hazenbosch (A.R.). Het falen van de EJD.G. heeft geleerd, dat het streven naar een hechte Eu ropese samenwerking niet een zaak is van een willekeurige politieke idee, maar dwingende noodzaak betekent. Met een politieke idee alleen komt men er niet. De gedachte van een supra-nationale oplossing blykt niet voldoende wortel te hebben geschoten. Men kan deze dan ook niet als een dwingende eis voorop blüven stellen. Dat is de reali teit en men is zeer terecht by de op stelling van de onderhavige verdragen uitgegaan van het zoeken naar een oplossing langs proefondetvindeiyke weg. Het is jie verdienste van oud minister Beyen, aldus drs. Hazenbosch, dat hü dit op tijd heeft ingezien. Daar voor brengen wy alsnog hulde. Wanneer men de lessen, die uit de gang van zaken met de E.D.G. getrok ken konden worden, niet uit het oog verliest by de beoordeling van de ver dragen inzake E.E.G. en Euratom, dan UIT de gegevens, welke de geneeskundige hoofdinspectie uit alle delen van het land bereiken, valt af te leiden, dat de artsen in Nederland per dag gemiddeld vijftien nieuwe patiënten, lijdende aan influenza, te behandelen krijgen. Dit betekent, dat er per dag naar -^hatting 70.000 nieuwe meldingen zijn. Daarboven komt dan nog een onbekend wntal gevallen, waarvoor geen medische hulp wordt ingeroepen. 4 A *■4 i i f- i f j President Coty van Frankrijk is gis teren zijn overleg met de politieke leiders begonnen als inleiding voor het zoeken van een nieuwe premier. Weinige uren nadat de Nationale Vergadering met 279 tegen 253 stem men de voorstellen voor hervormingen in Algerije had verworpen, waaraan premier Bourgès-Maunoury de ver trouwenskwestie had verbonden, ont ving de president de voorzitters va» beide kamers, de Assemblee van de Franse Unie en de Economische Raad Daarna riep hü ex-premier Pierre Mendès-France bij zich. Het was symbolisch, dat dit eerste overleg plaats had met de man, die in 1954 aan de macht kwam. toen Frankryk een dramatische crisis onder ogen moest zien in een ander overzee' gebied Indo-China Na Mendès-France ontving de pre sident nog ex-premier Edgar Faure, de socialist Guy Mollet en de communist Duclos. ANEURAN BEVAN riep gisteren de partijleden, in Brighton bijeen, op alle partygeschillen te laten rusten en zich voor te bereiden op de volgende verkiezingen, die dan een overwinning zouden kunnen zijn en het land „nieuwe leiding" in buitenlandse aangelegenhe den kon geven. „Wij hebben niet erg veel tijd meer", zei Bevan op een byeenkomst van linkse Labourleden. „ïk ben doods bang. dat er thans in de wereld krach ten vry zyn, die, als zü niet onder con trole gebracht worden, de vernietiging van de gehele mensheid zullen veroor zaken." Bevan bekritiseerde zowel de Rus sische als de Amerikaanse politiek en zei, dat hy ervan overtuigd is, dat de vrede van de wereld vermindering van de spanningen in het Midden-Oosten en) de hereniging van Duitsland eist, maar hy voegde hieraan toe, dat geen van beide kunnen worden verwezenlykt tenzij door schikkingen met Rusland Over het Verre Oosten sprekende zei Bevan: „Ik beschouw het als een ramp voor de mensheid, dat het nieuwe China buiten de VJ4. wordt gehouden" en hy verklaarde te hopen, dat een toe komstige Labourregering zal trachten samen te werken met alle naties. De Britse Labourparty heeft gis teren op haar Jaariykse congres in Brighton een voorstel voor een nieuwe pensioenregeling aanvaard. De pen sioenen zonden de helft van het laatst genoten salaris moeten bedragen. Krachtens de huidige Britse pen sioenregeling betalen alle werknemers een vast bedrag van ongeveer f3.50 per week. De nieuwe regeling zou be tekenen, dat zy volgens een glydende schaal zouden betalen, hetgeen voor de meeste werknemer zou neerkomen op twee procent van hun salaris. Wat de uitbetaling betreft, zouden de werknemers in plaats van het huidige vaste pensioen van f 20 per week een bedrag ontvangen van f30 plus nog een extra-betalmg naar gelang van hun vroegere, gemiddelde verdiensten. Labour wil de staat het recht geven verzekeringspremies te investeren ift de kapitalen van particuliere onderne- minger. Dit is, een onderdeel van een partyplan om de staat de macht over particuliere ondernemingen te geven. Prins Alexander, de 15~jarige zoon van koning Leopold en prinses de Réthy is weer hersteld van een in de Amerikaanse stad Boston ondergane hartoperatie. Lachend verlaat de prins het ziekenhuis, achter hem zijn moeder. Op dit zeer grote aantal zieken komen ook enkele sterfgevallen voor waarbij de influenza een rol heeft gespeeld. By een deel hiervan spe len bovendien andere ziekten "een rol. In vernouding tot de omvang, welke de epidemie heeft aangeno men, is het aantal sterfgevallen gèf nng. Van de epidemie kan worden gej- zegd, dat zy haar goedaardig karakter heeft gehouden en dat er geen teke nen zyn die erop wyzen, dat de ziekté een kwaadaardiger kaïakter zal krijr gen. yV De ziekte schynt thans vooral in'de westelyke provincies (Noord-Hollandv Zuid-Holland en Zeeland) een grotè omvang te krügen, waar in het bü- zonder op de scholen noge ziekteper centages worden gemeld. Het voorkor men van de ziekte heeft nog steeds een grillig karakter met grote onderlinge verschillen, zowel in de bedrijven als op ue scholen. Om een voorbeeld te^ geven: tn een confectiebedryf 'ergens in het land j y werd onder de maanen een ziekteper- - „4 centage van 27 procent vastgesteld.* "Asjt In een soortgelijk bediyf m aezelfde stad was dit percentage nul. BU enige apothekea in Den Helder waren dezer;, dagen geen medicynen tegen de griep meer te krügen. Het aantal in ziekenhuizen opgeno- men patiënten is .niet onrustbarend) - :S% groot. De geneeskundige hoofdinspec- V'tC tie verwacht op grond van de peilip-m gen, dat de hoge ziektecUfers voor/het" land als geheel nog wel enige 'tüd zulrïj: ien aanhouden. Advertentie i j Z.K.H. prins Bernhard vertrekt mor genochtend naar Italië, waar—Je J Fiuggi de zesde Bilderbergconferentie zal presideren. Ook thans zullen weer actuele problemen worden behandeld tegen de achtergrond van een beter - begrip tussen de Ver. Sta ten, en; het vrüe Europa. De Prins zal in het begin', van de volgende week naar Nederland - terugkeren. •;CV"'3%, (Van een onzer verslaggevers) VEERTIEN bemanningsleden van de Duitse kustvaarder „Komtur", die vannacht op de Noordzee, onge veer een halve mill buiten Hoek van Holland, is gezonken, hebben een kwartier lang in het ijskoude water doorgebracht, voordat zU gered werden door twee motorjollen van de loods boot „Slrrus". De meesten van hen waren In nachtgewaad, toen zij de sprong van het snel zinkende schip moesten wagen. De kustvaarder, die 629 brt. meet, was op de Nieuwe Waterweg In aan varing gekomen met het betonnen gebouw van de peilschaal.Ogen nauwelyks buitengaats gekomen be gon het schip hevig te slingeren en spoedig maakte het voorschio water De kapitein, de 46-jarige Kurt Fal- tin, zag de situatie toen al zeer sombei in: de 14 bemanningsleden werden ge alarmeerd en spoedig was het duide lijk dat zy, om hun leven te redden de sprong moesten wagen Verkleumd van de kou zaten zy een kwartier later dicht tegen elkaar ge drukt m de jollen De bemanning van de loodsboten stond spontaan haar kle ding af. De mannen waren reeds een uur later in hotel „America", waar zü wachtten op het transport naar Kiel De eerste machinist, de 56-jarlge Wilhelm Jensen, vertelde dat de ramp zich even over drieën voltrok, toen hy In de machinekamer was. „De mannen schijnhjk was de schade gering, doch die naar kooi waren gegaan, moesten nog worden gewekt. Even later dreven we allen in het water". Jensen, die een kunstbeen heeft, vreesde zich in het water niet drüven- de te kunnen houden. Voordat hij in zee sprong, had hü het jongste beman ningslid. de 17-jarige Manfred Schulz, moeten aanmoedigen om van boord te gaan. Het was Manfred's eerste reis. Jensen greep hem beet en zei: „Kom mee, spring in het water". De machinist gelooft stellig dat hij het aan zün kunstbeen te danken had gehad, dat hü is blüven dryven. Vol lof waren de mannen over het optre den van de bemanning van de loods boot „Die kerels hebben gewerkt als paarden", zei de eerste machinist. De „Komtur" was afkomstig van Flensburg en eigendom van de redery Preuksehat uit Kiel. Later kwam de steven va» de „Komtur" weer boven water door *>t verschuiven van de la ding naar achterschip. Getracht zal worden het -.-'hip te lichten.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1