Jeugdconcert Rotterdamsch Philharmoniscli Orkest emma Bazaar voor Leger d KERK EN SCHOOL Si®! en zure ai n is HET middel Grote overwinning voor de ;ing In Passage theater te Schiedam Zilveren eremedaille voor A. Boon Uitgesteld wegens bestedingsbeperking Overdracht „Leonidas 5 Directeur G.G.D. Vlaardingen meent: Zeventig jaar gehuwd Umvang A-griêp wisselt Nieuwe brandspuit voor de Hoek SCHIEDAM MAASSLUIS Maasland Schietvereni gin g Maasland" m/t js Loop der bevolking in augustus VLAARDINGEN Gemeentelijke zweminrichting Dakbedekker viel Twee jubilarissen bij Den Boer en v. d. Houwen Chr. geheelonthouders in Vlaardingen bijeen Prijsuitreiking Bedrijfsvoetbal administratie College curatoren van Gemeentelyceum geïnstalleerd 2 TROOT Woensdag 2 olctoLer 1951 In memoriam Niet voor hem. Auto reed tegen motor Tegen verkeerspaal gereden Tandem aangereden ,Yy: Arbeidscijfers voor Schiedam C. A. Tuyl overleden kerk Bromfietsen botsten •n Korte Schiedamse berichten Burgerlijk^ stand van Schiedam Scholen gaan door Dodelijk ongeval Middenstandsverenigingen vergaderden Ds. J. v. d. Meulen onderscheiden Ds. J. H. Scheepers spreekt voor Int. Geref. Verbond Universitair onderricht in Papiamcntoe Zakkenrollers veroordeeld Zaak van Helderse arts opnieuw naar Alkmaar V isserij berichten Uitslagen ^SCHIEDAM. Het Rotterdamsch Phllharmonisch Orkest heeft dinsdag morgen in het Passage Theater te Schlc dam zijn eerste pedagogische jeugdcon- .cert gegeven voor leerlingen van U.L.O. eh Nijverheids Onderwijs. Het concert, dat onder leiding stond van de heer Flipse werd geopend met de ouverture „Euryanthe" van Carl Ma ri;a von, Weber. Zoals gebruikelijk gaf Eduard Flipse bij ieder te spelen werk een korte uiteenzetting. Vooraf merkte de dirigent echter op, dat. hij aan de Schiedamse jeugd geen goede herinneringen heeft overgehou den van de concerten die vorig jaar werden gegeven. Aan het slot van de uitvoering maakte, de heer Flipse de jongeren, die de zaal tot de laatste plaats vulden echter zijn compliment voor de houding tijdens dit concert. Aangrijpend was de muziek, die Ed- vard Grieg maakte bij Ibsen's drama „Peer Gynt", Muziek dóe gebracht werd door het strijkorkest. „Deze mu- heb ik honderden malen gediri geerd, aldus de beer Flipse; „maar ik hoop het nog vele malen te kunnen doen. - Het tweede deel. Het afscheid van Peer Gynt is een hartstochtelijke snik. die ontroerend door het orkest werd bracht. Toen Eduard Flipse enkele weken ge leden het programma voor deze morgen samenstelde heeft hij niet kunnen we ten dat een in memoriam er op zou staan. Een week geleden overleed Jan Si belius. Dinsdagmorgen speelde het Rot- terdamsch Pbilbarmerwsch Orkest zijn „Zwaan van Tuonela", dat hij maakte naar een verhaal uit de Finse mytholo gie. Finland is eon land van grote een zaamheid en uitgestrektheid. In dit bar re land leeft een zwaan, die als hij sterven gaat zingt. De eenzaamheid en uitgestrektheid kwam in de muziek duidelijk tot uiting. Het orkestled Peter Schenkels bracht de aithobo-solo. Het programma werd besloten met de Spaanse Rapsodie van Emanuel Chabrier. Advertentiën r BSUR5 VOOR MODS SN HUISHOUDING Donderdagmorgen 11 uur In de Bioscoop-Gehoorzaal „DE JEUGD IN HOUDING EN VERHOUDING" Een causerie door dhr. J. den Hoedt, medewerker van Het R'dams centrum voor Sociaal en Cultureel Vormingswerk. Donderdag 3 Oct. uitreiking van vele geschenken o.a. een Holland-Electro Stofzuiger. fepend van 10-17 en 19-23 u. AHOY' GEBOUW ROTTERDAM llm 9 OCT. Y SCHIEDAM. Doordat de autobe stuurder A. L. uit Vlaardlngen een'poli- tief luitje hoorde snerpen en dacht dat dit voor hem was bedoeld, remde hij maandag op de Koemarkt krachtig. Het gevolg was dat de heer E. P. van der V. met zij» auto tegen hem aanreed. Later bleek dat het polities! Ena-al niet voor de heer L. maar voor een voet ganger bestemd was. Beide wagens werden zwaar ■bescha digd. demonstraties 3ttrdctiei;-=jn.q.délkeükeri 11 MAASLAND. Korpswedstrijd aantal pun ten 50. Uitslagen: W. van Dijk 46, W. Prins 44, W. L, Simons 42, P. G v. d. Akker 41, J. Maan 41, M. P. HaancmaaUer 41, J. C. Groe- newegen 40, W. van Roon 40, Fr. van Staal duinen Wzn, 40, H. Korpel 39. mej. A. Kor- pel 36. Fr. van Staalduinen Pzn. 37, P. Boe- kestijn 36, S. Verkade 34. S. Kallsvaart 34, A. Valstar 32, mej. E. Gelauff 29. C. Kleijn Hesseiink 29, G. Simons 28. L. Bastemeljer 28 en P. J van Geest 21 punten. Vrije baan, aantal punten 30: Fr. van Staal duinen Pzn. 28. w. van Dijk 28, W. van Roon 26, J. C, Groenewegen 26. Fr. van Staalduinen Wan 26. M. P. HaancmaaUer 25. P. Boekesteljn 25. A. valstar 24, C. Kleijn Hesseiink 21. G. Simons 18 en P. J. van Geest 15 punten. De getukskaart werd gewonnen door W. L. Simons met 99 punten. SCHIEDAM. Maandag stond voor de gefloten overweg aan de Overschie- seweg een met zand beladen vrachtwa gen te wachten, die langzaam van de helling terugreed hoewel de chauffeur .krachtig remde. SCHIEDAM. Mej. A. M. L. reed dinsdagmorgen met haar auto tegen een verkeerszuil op de Rotterdamscdijk. De dame was verblind door de zon. Auto en paal werd an ernstig beschadigd. TROUW 7.13 2 OCT 573 SCHIFiOAM. Mot een tandem sloeg Fen"letrrln1A^ j- I maandagavond op de B.K. laan de heer Zaak dat een motorrijwiel in de aan de voorkant werd beschadigd. SCHIEDAM. Op 30 augustus 1957 stonden ingeschreven 133 marmen en 25 vrouwen, van wie er resp. 115 en 7 ge- 'iheeïwerkloos waren. ;\hHet aamtatl- inschrijvingen gedurende ,Jde maand september 1957 bedroeg 168 'mannen en 37 vrouwen; geplaatst wer- dén 145 mannen en. 43 vrouwenafge- J-voerd werden 57 mannen èn 6 vrouwen, '■".■zodat op 27 september 1957 nog inge- -Schreven storden 99 mailen en 35 vrou- ^wen, van wie ér resp. 88 en 17 geheel werkloos waren, "(Gedurende de 'verislagmaand wedden onbvangen' 213 nieuwe aanvragen ven werkgevers voor- mannen en 50 voor gouwen, terwijl op 27 september nog .1*33 aanvragen voor mannen en 132 voor Vróuwen als onvoldaan stonden geboekt. t^Voor emigratie werden ia de verslag- ''t^taand.geen nieuwe gevallen genoteerd, 'terwijl 3 gevallen werden afgewerkt, i&JOp 27 september waren nog ,6 geval- •lep- hi behandeling. '-.Il.i./ '-"SCHIEDAM. Dinsdag "herdacht1 de procuratiehouder van de Distilleerderij •eer Likeurstokerij Joh. S. Vrijmoed en ZónenN.V. te Schiedam, tte heer A. Boon het feit, dat hij .veertig jaarin dienst ran. het bedrijf'was. Y Kët jubileum is -voor de .heer Boon niet ongemerkt voorbij gegaan. -TrHem werden geschenken aangeboden door de directie en het pérsoneel. 'ter- wijlüde jubilaris voorts" het diploma en de"gouden medaille werden uitgereikt 'vanwege het Centraal Gedistilleerdbu- reau'. Het hoogtepunt bij dé viering was wel dé uitreiking van de Eremedaille in zilvér behorende tot de Orde van Oran je "-Nassau. Deze v onderscheuding werd door' burgemeester mr. J. W. Peek per soonlijkoverhandigd. m. afstand tot de auto bestuurd door de heer A. de B. uit Vlaardingen niet juist berekend en werd nog juist door deze wagen aangereden. Mevrouw Z, die achterop de tandem zat ward tea en het wegdek geslingerd en smoest mét een gebroken been in de Dr. Nolet Stchtiog worden opgenomen. De tandem wend zwaar, de auto licht beschadigd. SCHIEDAM. In de ouderdom van 77 j»air is te Schiedam de heer C. A. Tuyl overleden. De heer Tuyl. die het beroep van makelaar uitoefende was een bekende Schiedamse figuur. Vooral in de sport wereld trad hij op de voorgrond. MAASSLUIS. Burgemeester en wet houders hebben de raad naar aan leiding van vragen van het raadslid S. Kortleven medegedeeld, dat ook in Maassluis verscheidene openbare wer ken voorlopig niet tot uitvoering zullen komen. De belangrijkste hiervan zijn; a. over kluizing van de Zuidvliet; b. bouw van het kantoor der gemeentebedrijven; c. bouw van een gemeentelijk gymnastiek lokaal in de Sluispoldcr; d. verbetering der groenstroken aan de Willem de Zwijger- en Prins Mauritsstraat; e. her stel van de gashouder in de Kapelpol der; f. aanleg van schooltuinen; g. bouwrijpmaken van een gedeelte van de Sluispolder-west, ten oosten van de Bilderdijklaan en h. bouwrijpmaken van een gedeelte van de Sluispolder- oost. Het collége 9treeft ernaar de in uit voering zijnde woningcomplexen met zo min mogelijk vertraging te voltooien. Nieuwe complexen zullen evenwel voor lopig niet tot uitvoering kunnen komen. Voorts zeggen burgemeester en wethou ders dat het in de huidige omstandig heden ondoenlijk is een positief ant woord te geven op de vraag of de aan leg van. dé nieuwe haven en het vloed- vrij maken van het buitendijkse gedeel te van Maassluis om financiële rede nen voor onbepaalde tijd zal moeten worden uitgesteld. Ten slotte wordt nog medegedeeld dat naar de mogelijkheid of wenselijk heid van verhoging van het rente-tarief van de gemeentelijke volkskredietbank een onderzoek wordt ingesteld. Beroepen te Ouwsterhaule (Fr. toezp vik. C. Nauta te Drachten. Aangenomen de benoeming tot vikarii te Dedemsvaart: kand. F. H. Scheffer te Leeuwarden. CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN MAASSLUIS. Burgemeester en wethouders zijn voornemens tijdig'voor NEDERLANDSE HERVORMDE de aanvang van het zwemscizoen 1958 een rooster voor het schoolzwemmen vast te stellen en dit Ier kennisneming toe te zenden aan dc besturen der bij zondere scholen, die op hun beurt de hoofden der scholen kunnen Inlichten. Ook het hoofd van de openbare school zal worden ingeschakeld. Dit delen B. en W. van Maassluis aan het raadslid „?er25Penu .- "i 9 (Free Chr. J. Smit mede. in verband met gestel- Ref. -Church of Canada): C. Noorde de vragen. Het college kan echter on- graal te s-Gravendeel. mogelijk de garantie geven, dat in hetj volgende seizoen inderdaad meer be- EV ANGELISCH-LUTHERSE KERK voegd personeel aanwezig zal zijn. Een Beroepen te Haarlem: D. bolingen te oproep vóór het seizoen 1957 geplaatst Purmerend. had tot resultaat, dat slechts twee sol licitaties binnenkwamen. De kandidaat, die benoemd is. trok zich nog dezelfde dag terug. Van de diensten van de an dere kon geen gebruik worden gemaakt. Binnenkort zal een nieuwe oproep wor den geplaatst. Met betrekking tot een telefoonaansluiting in de zweminrichting wordt gezegd, dat aan het telefoondis trict Rotterdam hiertoe opdracht is ge geven. i". ..SCHIEDAM, Het aantal inwoners van Schiedam is in de maand, augustus toe genomen" met 35 personen en daarmee gekomen op een totaal van 77.818. Het aantal mannen is 38.762, terwijl het .aantal vrouwen 39.056 is.' Géboren werden 149 kinderen. Er overleden 53 personen terwijl tegen een •vertrek van 276 personen een vestiging van 215 personen: stond. In de maand augustus werden voorts '■57 huwelijken gesloten en 3 echtschei dingen' voltrokken. Van de gehuwden wonen na. het vol- trékken van het huwelijk 8 echtparen in "een eigen woning, 26 bij ouders in, 1- bij familie,' 3 hebben onderdak door onderhuur: gevonden. Van 16 echtparen, wonen man en vrouw" gescheiden ter- wijl 3 echtparen een woning -buiten Schiedam vonden. SCHIEDAM. Op de kruising Boer- bavelaan-Van *t Hofplein en Swammer- damsingel' had een botsing plaats ti sen twee bromfietsen. - M. S. gaf geen voorrang aan H. J* die met" wooden naar de dr. Nolet stich- ■ting moest worden overgebracht, en vandaar naar zijn woning kon worden toDef^nateriële schade was aanzienlijk. SCHIEDAM. Doordat een bok kan telde bij de werf Wilton Fljcnoord moest een 42-jarige dakbedekker uit Rot' terdam met een hoofdwond, naar het Gemeente Ziekenhuis worden overge bracht. Met de bok werden namelijk roJlen dakbedekkingsmateriaal naar boven ge hesen, waar zij dienst moesten doen voor het bedekken van een loods. De bok stand met twee noten op het dak terwijl d ederde poot' was verzwaard met enkele rollen 'dakbedekkmgsmateri aal. 'a Nachts djn deze rollen waar schijnlijk weggehaald, waardoor de ar beider, die 's morgens niets vermoe dend op .de bok klom met het hoofd op het betonnen dak terecht kwam. Het werk werd verricht door het be drijf K. en K. te Maassluis. Advertentie MOOISTE, COLLECTIE STADHUISPLEIN 24-26 NIEUWE BINNENWEG 227 r- Bij de Rijkspostspaarbank postmrich ting Schiedam, werd in de maand septem ber eén bedrag ingelegd van 246.533,65 en uitbetaald een bedrag van 266.993,23. Da*, betékent dus dat het .tegoed van de ge-amenlijke Schiedamse spaarders met 20.459,58 is verminderd. Het aantal nieuw uitgegeven boekjes bedroeg Tl. De afdeling Schiedam van de Nea Vereniging van Huisvrouwen bestaat in november 40 Jaar. Ter gelegenheid van dit jubileum zal op 19 november een gezellige bijeenkomst worden georgani "toSjDe Commissie voor Huishoudelijke >rt GezinsvoorÜchting houdt op dinsdag 8 oktober m het Wijkgebouw te Nieuw- land aan het Dr. Wibaütplem een lezing over „Vorm en kleur in de wdning". Aanvang 8 uur. Voor de S.G. toneelwedstrijd, die in "decembèt gaat beginnen, hebben zich 2es verenigingen aangemeld. Het zijn Utile Dulci Brederode, S.O.T., Kunstna arbeid. Tot steun in de strijd en Comedta. Dé uitvoeringen worden gegeven op vrijdag in Musis Sacrum, terwijl de jury, evenals vorig jaar. zal bestaan uit de heren Van der Loos, Everwijn en Reedijk. Geboren: Jacobus A., z. v. J. A. van Til en 2 Pronk; Pleter N z. v. P. N. de Vries en A Bovenberg. Nlcolaas J., z. v. J. A. van de 'iBult-'CR -M."' J»A Gemen. :.#OvèrIcdeai P. van:der Heul, 8S J.; N. E. de Groot, TS J-, wed. van H. de Vries; C. A. frutJL 77. J. SCHIEDAM. Het motortankschip „Leonidas 5", gebouwd bö de N.V. Scheepsbouw Mij. De Hoop te Schie-' dam is na gunstige proefvaart op de Noord overgedragen aan J. Vroege N.V. te Alblasserdam. Enige bijzonderheden omtrent bouw en inrichtiiïg zjn: lengte over ailles 49.70 m, lengte tussen de 1.1. 47,75. m, breed te over de spanten 6.50 m, holte in de zijden 2,40 m, taakinhoud ca. 500 m3, diepgang geladen 2.30 m. laadvermo gen 426 ton. Het schip is verdeeld in voorpiek, ma trozenverblijf, cofferdam, 10 lading- tanks, cofferdam, motorkamer, ach- terpiek, waarboven kapiteinsverblijf en ■stuurhut. In de motorkamer is een 250 pk Heines scheepsdieselmotor geplaatst met een Brevo hydraulische omkeer- koppeling. Het verpompen van d'e la ding geschiedt door een aan dek opge stelde Houttuinpomp met een capaciteit van 230 m3 per uur. Naast deze pomp is nog een drainpomp opgesteld, welke geheel afzonderlijk naast dp hoofdpomp kan werken. De aandrijving van deze pompen geschiedt door de hoofdmotor en zijn vanaf dek bedienbaar door mid del van een Lohmann frictiekoppeling. De laad- en losleidingen zijn zodanig ingericht dat iedere tank afzonderlijk ■geladen en gelost kan worden; Voor het verwarmen van de lading, van af de wal, zijn er stoomverwarmings- spiralen aangelegd in de tanks. De snel heid bij de proefvaart was leeg gemid deld 19 km en in geladen toestand ge middeld 16 km. In de zaal aan de Baanstraat te Vlaardln gen heeft het Leger des Heils een bazaar gehouden, tvaarvan de opbrengst voor het plaatselijk tverk en de zending zal zijn. Ook uit de Vlaardingse kring zijn enige officieren voortgekomen, die ver teeg voor de zending hun dienst doen. De kapiteins Krommenhoek—Bagchus werken op Ja maica en in Australië onder de Neder landse emigranten werken de majoors Van Kralingen. Ook vanavond is de ba zaar geopend. Op de foto: de korpscom mandant kapitein Bcrgsma, schrijft de namen in, die geraden worden voor de pop. (Van een onzer verslaggevers) VLAARDINGEN. „Ik zal niet rus ten, voordat er meer haring wordt-ge- géten." Dr.'G. C. Storm, de energieke directeur van de GGD,' kan niet laid genoeg scheeuwen om dit iedereen dui delijk te maken.' Naar zijn overtuiging is haring een van de beste middelen om de algemeen heersende A-griep te voor komen. De heer Dr.Storm vindt het zo treurig, dat juist in Vlaardlngen heel vaak geen haring is te krijgen. Voor de Vlaardinger is de haring op het ogen- bliik blijkbaar niet goed genoeg meer. Dr. Storm zei ons dit gisteren, toen we hem opnieuw vroegen naar zijn be vindingen en algemene stand van zaken in Vlaardlngen. In Vlaardingen is de heersende, griép-epedemie beslist nog niet kwaadaardig. Hoewel ook vele ouderen hier thans last van hebben, is het aantal kinderen a'at aan de A-griep thans lijdt, procentueel aanzienlijk gro ter. Natuurlijk is zure appelen ook een uitstekend middel, zei dr. Storm npg, en zijn er andere 'middelen in de apo theek om de ziekte te voorkomen of spoedig te doen genezen, maar niets is zo goed als de haring. Ondertussen hebben we vastgesteld, dat de kleuterschooo! „De Klaproos" ge sloten is. Het aantal kinderen, dat op de beide andere openbare kleuterscho len „De Paddestoel" en De Zonne bloem" aanwezig is, is ver beneden de helft. Het parool voor alle scholen geldt; doordraaien. Dit poogt men te doen, ook al is op vele lagere scholen het aantal kinderen in diverse klassen vijftig pro cent en lager. Het is op enige scholen al voorgekomen, o.a. op de Admiraal de Ruyterschool en op de Mr. J. Terpstra- school, dat enige klassen enige dagen vrij kregen, omdat het onderwijzend per soneel ziek was. Op grond van een eigen enquête zijn we tot de conclusie geko men, dat en door de ziekte van.de kin deren en door die van onderwijzend per soneel de helft van de Vlaardingse leer lingen momenteel geen lager- en-of kleu- terondérwijs geniet. In de bedrijven is de situatie aanzien lijk beter, ook al zijn in bepaalde be drijven enige afdelingen bijzonder ge handicapt door de ziekte en is daardoor de stagnatie groter dan het aantal ab senten. Een algemeen gemiddelde van tien procent zieken van het aantal werk nemers lijkt ons thans niet ver mis te zijn op- grond van enige dinsdag door ons genomen steekproeven). Nog in geen enkel geval heeft de A- griep in Vlaardingen tot complicaties aanleiding gegeven. Tot slot nog een aanvulling op de raadgevingen van onze GGD-directeur: eet meer haring, zure appelen en drink niet te weinig (het lichaam heeft vocht nodig). VLAARDINGEN.. De 28-jarige bulldo zerchauffeur B. J. Verhoekcx. die dins dagmiddag in het ruim. van de lichter „Stad Schiedam" toen deze ,in de Vul- caanhayen bij N;V. Havenbedrijf Vlaar- dingen-Öost aan, het lossen was, zijn werk verrichtte, is daarbij klem ge drukt door de grijper van een drijvende kraan. De heer V. was vrijwel onmid dellijk dood. Hij was gehuwd, woon achtig te Vlaardingen en laat een echt genote met vijf kinderen na. VLAARDINGEN. Den Boer en Van der Houwen N.V, heeft gisteren twee van sijn jubilerende leidinggevende fi guren op passende wijze geëerd. Dat waren de hereu M. van der Schee, be drijfsleider, die gisteren 25 jaar in 'dienst was, en C. Schipper, chef van de afdeling verkoop, wiens zilveren ju bileum feitelijk al enige tijd oud is. De directie en het' voltallige "personeel en verdere belangstellenden waren gistermiddag in zaal Concordia, waar de heer Jac. den Boer, als eerste spre ker, het woord tot de belde jubilaris sen richtte. Hij stelde daarin o.a. dat beide le den van het personeel een belangrijke bijdrage-hebben geleverd in de ontwik keling van het bedrijf, dat als N.V. nog maar 6 jaren bestaat. De waardering van de directie kwam in de eerste plaats tot uiting in de aan bieding van een cadeau van de N.V., terwijl de beide directieleden hier per soonlijk en tesamen nog een geschenk aan toevoegden; De echtgenoten van de jubilarissen werden in de hulde even eens betrokken. De heer P. Schepper, voorzitter van de personeelsvereniging, was de woord voerder van hetgehele personeel. Voor beide jubilarissen had de heer Schep per een schilderstuk bijzich. De heer A. Buis, commissaris van de N.V., schilderde de belangrijkheid van de sleutelposities, die v.d. Schee en Schipper in het bedrijf innemen. Ook zijn waarderende woorden voor de har de werkers en goede vakmensen wer den gevolgd door een geschenk. De heer- A. de Graaff, hoofdinspec- teur van de Kon, Ned. Gist-; enSpiri tusfabriek N.V, te Delft, prees de ver diensten van de jubilarissen en ook hij stond niet met lege handen. Namens de jubilarissen sprak de heer M. v.d. Schee een hartelijk dankwoord. MAASSLUIS. Op uitnodiging van het Centraal Bestuur Middenstandsver enigingen te Maassluis kwamen de leden van belde plaatselijke middenstandsver enigingen dinsdagavond in gecombineer de ledenvergadering bijeen in het ge bouw Sursum Corda. De hoofdschotel van deze avon- m- de de komende Sint-Nicolaasakt» ,".m bestuurszijde werd gewezen op de nood zakelijkheid tot het voeren van een ak- tie, zo mogelijk meerdere malen per jaar, doch in het bijzonder omstreeks! Sint Nicolaas, teneinde het kopend pu (Van onze correspondent) Na zondagochtend j.l. een gedachte nis-predikatie te hebben gehouden naar aanleiding van psalm 89:2, Is ds J. van der Meulen, gereformeerd pre dikant te 's-Hertogenbosch, maandag avond daaropvolgend in het casino te Den Bosch gehuldigd in verband met zijn veertigjarig ambtsjubileum De burgemeester van 's-Hertogenbosch mr. Loeff, deelde mede dat H.M de' Koningin de jubilaris benoemd had tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau De leden der geieformeerde kerk van 's-Hertogenbosch boden een radiotce. stel met pick-up aan. De algemene vergadering van de afd. Nederland van het Internationaal Geref. bliek te tonen, dat ook de middenstan- Verbond zal 26 oktober te Amsterdam ders van Maassluis er iets voor over in Amorican Hotel onder presidium vm hebben om de service die zij bieden na der onder de aandacht te brengen. On derstreept werd dat de aktie ditmaal een bijzonder en aantrekkelijk karakter moet dragen. Zij dient door alle winke liers gesteund te worden, opdat het eep aktie wordt van alle middenstanders en daardoor ook zo groots mogelijk kan worden uitgewerkt en zowel aan de !e- werden aanvaard. Het ligt in de bedoe ling gedurende drie weken bonnen uit te geven. Tegen inlevering van een bepaald aantal bonnen ontvangt men een contra bon, welke recht geeft op het deelnemen aan een behendigheidsspel. Grote en fraaie prijzen zullen hiervoor beschik baar worden gesteld. Gedetailleerde plannen zullen nader door het bestuur worden uitgewerkt en zowel aan de le den van de middenstandsverenigingen als aan het publiek nader worden be kend gemaakt dr. H. Jonker worden gehouden. Na af doening van de huishoudelijke zaken zal ds. J. H. Scheepers uit Z.-Afrika spre ken over het zendingswerk van de Ne- derd. Geref. kerken in Zuid-Afrika. Met ingang van het nieuwe cursus jaar zal aan de Gem. Universiteit van Amsterdam een begin worden gemaakt met het onderwijs in het Papiamentoe, een mengtaal uit Spaans. Nederlands en negertalen, gesproken door de bevol king van Curagao, Bonaire en Aruba. Als docent zal optreden drs, R. G. Ro mer. Dit is de eerste 'maal, zowel in Nederland als elders, dat universitair onderricht in deze taal wordt gegeven. VRIJE UNIVERSITEIT AMSTERDAM AMSTERDAM, I okt. - Geslaagd voor het doctoraal examen theologie da, F. R. Mal- dtrs, Amsterdam. De rechtbank te Den Haag heeft van morgen de 31-jarige bankwerker Pieter MAASSLUIS. Donderdag 3 oktober herdenkt het echtpaar C. v.d. Berg en A. v. Lien het zeldzame feit, dat zij - - v. voor 70 Jaar h» het huwelijk traden. De to; erJ 26-jarige chaufieur Bouke K. heer v.d. Berg ia 93 Jaar en zijn vrouw i uSï Amsterdam en de 35-jarige Cor S. 95 jaar. Zij voeren door bijzondere om- uit Den faaS ,iedcr veroordeeld tot een standlgheden geen eigen hnlshonding gevangenisstraf van twee jaar met ax- meer, maar zijn inwonend bij dochter ïr' hadden zich op stations m c«i schoonzoon de fam J v d Hoek teams en tremen aan zakkenrollerij schul- PriM hïïuritestraat S' fikJ» jfc «g»* J^ïe*? - twee SCHIEDAM. De Nationale Chris ten Geheelonthoudersvereniging hield gisteravond in een zaaltje van Clubhuis „De Haven" een vergadering. Er" wer den verschillende zaken besproken, ter wijl er ook nog een füm op het pro gramma stond. De heer W. H. W. Don opende de bij' eenkomst. De heer P. Weeda las een legende van Selma Lagerlof voor.' De legende was getiteld „In de Tempel" Dat een geboren vertelster als Lager löf in de smaak viel. behoeft geen ver wondering te wekken. Natuurlijk werd er ook aandacht ge vraagd voor het werk van de vereniging, de drankbestrijding.Nog dagelijks wor den gezinnen totaal vernield door drank gebruik. Weliswaar zijn er veel'buiten landers die men langs de straten ziet slingeren, maar ook zijn er Vlaardin- gers, die niet hun maat weten te hou den. Daarom moet dit werk. dat bij zonder moeilijk is, blijven doorgaan. Opa v.d. 'Berg heeft een zeer werk zaam leven achter dë rug!- Zo bevoer hij meer dan dertig jaar "dëë -Zomers de Noordzee om vervtAgens in de win termaanden op een werf te Maassluis zijn. arbeid te verrichten.'Hij heeft in middels zijq béste krachten ingeboet en kan mede door zijn hoge leeftijd'niet veel meer doen. Wanneer hij zich in huis beweegt is hij direkt erg vermoeid en hoewel hij overigens nog gezond is. brengt; hij toch het 'grootste gedeelte van dé dag_ op bed door. Oma moet per-;uaag wisselt*van dag lot dag. manent het bed houden, Ori® 6e- uitgesproken hoogtepunt kan niet ge- leden, dus op 92-jarige leeftijd heeft zij sproken worden. Men heeft de indruk, haar heupbeen gebroken en dit is niet «jat de griep langzaam „suddert" Et rijn meer goed gekomen. Overigens laat ook enkele scholen, waar in klassen vijftig haar gezondheid niets te wensen over. j procent van de kinderen ziek is. Deze .'klassen zijn daarom naar huis gestuurd. Onder het gemeentepersoneel waren de kinderen eo dit is ook bij het echt vandaag 120 zieken. Dit aantal blijft de paar v.d. Berg—-y. Lsen het geval. Leed laatste dagen ongeveer op hetzelfde peil. en droefenis is hun niet gespaard ge-,Het getal zieken bij het bedrijfsleven is /TV'.- 1 »r>i« (Van één onzer verslag^,'ers) Het aantal gevallen van A-griep in Den Van een VLAARDINGEN. Het eerste tientaiitegen Spijkenisse. Daar werd door de van de Vlaardingse Damvereniging heeft Vlaardingers met'128 aan het langste gisteravond in zaal Excelsior een vrij eind getrokken, als volgt: J. Luyten- eenvoudige overwinning behaald op Con- !G. O. Pinck I—1, G. .C. BakkerJ. A. Bakker 02, F. StoutJ. Scholte 02, L. PostmaW. Achterberg 11, C. RoelofsG. W. Doudeijns 2—0, L. v. d. SluisJ. L'ucassen 02, M. v. AsF. Dessens 2—0, W. Stout—G. Vos 2—0, P. v. d. Meer—L. Smits 0—2, A. Lagendijk P. Buddmgh 02. (De spelers van de thuisclub zijn het eerst genoemd). Spuiteenheid 216 van de Vrijwillige Brandweer te Rotterdam, het korps dus, dat te Hoek van Holland zijn werk doet, is in het bezit gekomen van nieuw mate riaal. Dat is een hele vooruitgang, want vóór de nieuwe motorspuit, die een aan- hangicagen is van een nieuwe volkswagen, :'n Hoek van Holland in gebruik werd genomen, moesten de mannen van dit korps genoegen nemen met verouderd materiaal uil de moederstad. stant II, hoewel de cijfers minder groot uitvielen dan het zich oorspronkelijk liet lijk uur de balans kon worden opge- aanziep. Toen tegen het mlddemachte- maakt, was de eindstand 137 ten gun ste van de Vlaardingers. De uitslag is voornamelijk bepaald door de resultaten van de borden zes tot en met tien, waaraan Constant enige invallers had. Merkwaardig genoeg nl. bleken gisteravond de bovenste vijf bor- n den van de réserves van Constant opge- KpnrCFJiniSfltlP nllïcv#»ctinrrc wassen tegen de Vlaardingers. De meest HCUlgdlllJsdUe HUISVeSimgS opvallende uitslag was zonder twijfel de nederlaag van de eerste bordspeler van VDV, de heer W. F. Verburg, tegen F. Koopmeiners, terwijl juist een week eer der dezelfde Verburg de overbekende Bom klopte. Zijn gewoonte getrouw, ont wikkelde Verburg zijn lange vleugel vrij laat om vervolgens in het midden spel scherp op winst te gaan spelen. Hij heeft in zijn tempoberekeningen een denkfout gemaakt. Koopmeiners deed een verrassende zet en plotseling waren de rollen omgekeerd. De Constantenaar heeft daarna bekwaam -de positie tot winst gerealiseerd. bleven en van de 10 kinderen zijn er nog slechte 3 in leven. Zo verloren deze echtelieden 2 zoons van 28 jaar. Zij zien nu nog 18 kleinkinderen en 21 in het algemeen niet hoog. Enkele bedrij ven moesten veel griepgevallen noteren, maar andere in het geheel niet. Er kan dan ook niet gezegd worden, dat stag- achterlde'inklnderen opgroeien. Het "lijdt naties optreden, in vakantietijd, aldus geen twijfel of dit meer dan diamanten- w,crd biverschillende bedrijven ver huwelijksfeest zal niet onopgemerkt klaard, zijn er meer absenties, voorbij gaan. VLAARDINGEN. Werd reeds enige maanden geleden, zoals destijds uitvoe rig gemeld, de bedrijfsvoetbalcompeti- tle afgesloten mét de finalewedstrijden, die een overwinning opleverden voor, het voetbalteam van Machinefabriek De Neeff N.V., gisteravond werd -eerst de-1 finitief het seizoen 1957 afgerond. Dat gebeurde op een feestelijke prijsuitrei king in zaal Muzanda. De heer H. K. van Minnen, wethouder voor sportaan- gelegenheden, heeft persoonlijk het win- wees de zaak terug naar de rechtbank AMSTERDAM Het gerechtshof te Amsterdam Is tot de conclusie gekomen dat het vonnis tegen de 40-jarlge srts J. U. nlt Den Helder, in eerste aanleg uitgesproken door de rechtbank te Alkmaar, vernietigd moet worden. In dat vonnis verklaarde de recht bank de officier van Justitie niet ont vankelijk. Het Hof is van meniqg, dat de Alkmaarse Hjk verklaard officier wel ontvanke- moet' worden en ver- nende team de wisselbeker plüs de eer ste prijs uitgereikt. De andere finalisten. Melkhandela ren en Van Neerbos', die resp. tweede' en derde waren geworden in de finale, I ontvingen eveneens een prijs, terwijl alle .andere bedrijven, die. hadden deel genomen aan de zomeravond-bedrijfs voetbalcompetitie, een aandenken mee naar huis namen. Plus de herinnering aan een gezellige avond, die geheel door amateurs uit de deelnemende bedrijven -werd verzorgd. Na het variétéprogramma volgde een gezellig dansje. te Alkmaar, die en dan rekening houdend met deze beslissing de zaak tegen de arts opnieuw in behandeling zal moeten nemen. De arts wordt, ten laste gelegd: on juiste aangifte voor zijn inkomstenbe lasting over 1954 en voor zijn vermo gensbelasting over 1955 (tezamen ca, 18000 te laag). Op dat moment kon de nederlaag niets meer afdoen aan de zege van VDV 1. die in feite al gauw vaststond. Con stant II scoorde nl, zijn winstpunten vrijwel uitsluitend tegen het einde van de genoeglijke ontmoeting. De gedetail leerde uitslag daarvan luidt: W. F. Ver burgF. Koopmeiners 02, W. H. Nie- stadt-—H. Klein 1—1, C. v. VeelenA. M. Olsen 11. H. LansbergenH. J. Kermis 1—1, J. Voerman—P. N. Pol dermans 1—1, C. BielA. Treytel 20, J. J. v. Leeuwen—J. H. G. Möllenkamp 2—0. N. Voogt—S. de Bel 2—0, K. v. Oudheusden—L. Pors 11. J. Vermeu len—J. Lammerse 20; totaial VDV 1Constant II 137. VDV II speelde zijn tweede competi tiewedstrijd voor de eerste klasse van de Rotterdamse Districtsdambond, uit ■VLAARDINGEN. Reeds vroeger werd aan de raad mededeling gedaan van het voronemen van B en W om te komen tot administratie. een reorganisatie van de hulsvestlngs 8. en W. menen thans een oplossing te hebben gevonden, welke zal lelden tot een belangrijke vereenvoudiging en verminde ring van de werkzaamheden, verbonden aan de buiïvestlngsadmlnlstratie. Door die werkzaamheden onder te bren gen bij de afdeling bevolking der gemeente secretarie en de registratie van een groot aantal gegevens mede met behulp van de citograf te combineren, zal een doeltreffen der en efficiënter werkwijze worden ver kregen, terwijl daarnaast de dienst voor maatschappelijke zorg voor het onderzoek van de sociale gevallen zal kunnen worden ingeschakeld. Met deze reorganisatie za! uiteraard de opheffing van het bestaande bureau voor huisvesting gepaard moeten gaan. Het op dit bureau werkzaam zijnde, personeel kan, met uitzondering van de 'administrateur, deels naar de secretarie-afdeling bevolking, deels naar de dienst voor maatschappelijke zorg overgaan. De administrateur, de heer p, van den Broek, zouden B. en W. willen belasten met de reorganisatie van de werkzaamheden, de hulsvesting betreffende en mat de voorbe reiding van de liquidatie van dl«- werk zaamheden. In de uitoefening van deze nieuwe teak zal hij rechtstreeks onderge schikt zijn aan ons college. B. en W. stellen zich voor dat zijn taak uiterlijk op 1 Juli 1959 zal zijn beëindigd, waarna hem wegens opheffing van zijn betrekking eervol ontslag zal worden verleend en een wachtgeld zal worden toegekend. Betrokkene kan zich De heer J. heeft een dankwoord gesproken. VLAARDINGEN. De heer H, K. van Minnen, wethouder wan onderwijs, heeft de op 5 september benoemde curatoren voor het Gemeentelyceum Vlaardingen geïnstalleerd. Als lid van dit college werden door de raad benoemd de heren dr. J. Th. Bernard, ir. J. v. d. Burg mr, H. v. d. Heide, ds. J. G. J. van Iterson en drs. P. Westdorp. Nader is geregeld, dat als voorzitter van het college van curatoren zal op treden ds. Van Iterson. 't-Gravenhage, 2 okt Vangstbericht van hedenmorgen uit volle zee: Sch 63 8 kantjes, j 64 30, 66 50, 73 giéteren weinig vangst, 81 v. a, Bosch van De Neeff ug 3, 123 0, 160 gisteren weinig vangst, 242 20, nog IC netten: 275 0. 3 1, 14 10, SO, 202 5, 110 80 uit de halve vleet, 329 40, 195 2. 25* 17, 342 23 uit de halve vleet, 2 gisteren 29. 5 28, 15 2, 19 25, 35 12. 37 2, 45 4, 85 5, 87 8, 130 2. 23C gisteren 25, 250 3, 297 2. 310 100 uit de halve vleet, 299 9. 32 3, 40 60. gisteren 141. 49 5, 99 20. 132 3, 189 T. 262 34, 97 2, 141 3, 23 20, 53 8. 104 gisteren 50, 39 50. 199 2, 305 gisteren 2, 7 is thuis- stomende, 158 gisteren weinig vangst, 159 28. £9 40, 150 0, 239 10, 20 0, 225 gisteren 25, 31* gisteren weinig vangst, VI 70 34 nog 20 net ten, 79 25 nog 25 netten, 172 17, 203 6; 208 6 nog 30 netten, 216 5, 97 gisteren 34. 119 weinig vangst, 190 gisteren 100 manden, 19? gisteren 23, 199 gisteren 25, 61 10, 71 25 nog 12 netten, 166 12, 14 0, 56 2, 89 34 nog 23 netten, 112 10, 132 5. Vlaardingers: 70—34 nog 20 netten, 78 wei nig. 79—25 nog 20 nétten; 85—17, 172—17 nog 35 netten, 203—6: 208—6 nog 30 netten 218-5 nog 35 netten, 97—34, 115 weTnig. 190—100 men den 197—25, 199—25, 61—10, 71—25 nog 10 net ten, 166—12; 14 geen vangst, 56—2, 89—3* nog 35 netten, 112—4, 132—5, 131—40. 'S-GRAVENHAGE, 3 okt. Met verse vis waren 'hedenmorgen aan de markt vier kuaL vissers met in totaal 1495 gulden. Spanvis- sers od to en od 19 met 50 gulden. Prijs per kg grote tongen 4,90 tot 8,60; grootmiddel* tong 4.58 tot 4.89; klelnmiddeitong 2.73 tot 3,80, tong 1 2.96 tot 3—, idem 2 1.79 tot 228, tarbot 1 1 3,10 tot 3,20, tarbot 4 l,« tot 1,70. Prijs per 40 kg: grootmlddelachot 48.— tot 48,50, middelschol "44,— tot 48,—, kleine schol 33.— tot 36.50, Wijting 17,— tot 24,—, schar 25.— tot 27,—: bliek 3,— tot 9,20. Aangevoerd 320 kantjes gezouten haring- Notering volle haring 33,— tot 37,40, steur* haring 22.— tot 28.— ijle haring 24.20 tot 27.—. atlefl per kantje Verwachte aanvoer voor donderdagmorgen de. trawllogger Sch 118 en plusminus tien kustvisaers. hiermede verenigen «n heeft zijn volle me- dewekring toegezegd. der huisvesUngsadministratle en van de De datum van Ingang van de reorganisatie opheffing van hetCentraal bureau voor huisvesting zal nog nader bepaald worden. B./en W. stellen zich voor deze reorgani satie te doen plaatshebben na overleg met de commissie voor de huisvesting uit de Raad.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2