Leiden Bestrijding van kinderverlamming Vóór zomer 1959 alle na 1945 geborenen ingeënt terecht na Sj Zal zes liter serum roofdieren in Ouwehand redden? Busramp eist 28 doden in Spanje Noor in benarde positie A-gxiep neemt af iii er GROMIKO NAAl DULLES Medewerking van Drie kinderen van Franse vijfling overleden Ruim twaalf uur in open sloep op de Waddenzee DOOD SLOOP DOOR ouders gevraagd Vasten afgekondigd voor leeuwen, tijgers en wolven Libanees vliegtuig verongelukt: 27 doden Rose flamingo had succes ADVOCAAT UIT V.S. VOOR DJILAS? ENGELSE HAARMODEKONING: VIJFTIENDE- JAARGANG No^3SÏ0| ~N- O Particulier Stenen tussen wissel: wagons ontspoord iis DONDERDAG 3 OKTOBER 1957 Rotterdam: Witte de Wltbstraat 30 Telet 115700 (4 L) Postgiro No. 424519 Klachtendienst abonnementen 18.3019.30 u. '»-rr*WnhJ^!-eü gJ "7 uur Telefoon 115700 S-Gr&v t ge: Huygensplein 1 Tetef. 183467 (3 1.Ï Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.3019.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 A^nn«nenisprUS 61 cent per week. 2.65 p? maand, f 7.90 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent. Verschijnt dagelijks V Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) WISSELEND BEWOLKT Wisselend bewolkt met plaatselijk enkele buien. Krach-".."; tige buien tot matige, langs de Waddenkust aanvankelijkv| nog harde noordwestelijke wind. Dezelfde temperaturen» als vandaag of iets lagere. Morgen: Zon op: 6.47 Maan op: 16.16":r onder: 1813 onder: 3.10 V. Hoofdredacteur: Dr J A. H. J. S BKUINS SLOT. NLANGS hebben wij de aandacht gevestigd od een passage uit de rede waarmee orof. De Boer in Leiden hec rectoraat heeft overgedragen. Jn die rede betoogde prof. De Boer dat het gevaarlijk was voor de ont wikkeling der wetenschap in Neder land. wanneer bii de vestiging van universiteiten in Nederland te veel streekbelangen zouden overheersen. En in één adem voegde hij daaraan toe, dat ook levensbeschouwelijke motieven van universiteitsstichting dal gevaar zouden vergroten. Dit aan het adres van Rooms-Katholieken en Gereformeerden. Wii hebben daar toen enkele opmerkingen over gemaakt. BIJ de laatst verschenen statistiek van het hoger onderwijs zijn als bijlagen gevoegd een aantal kaartjes van Nederland, waarop de aantrek kingskracht der verschillende univer siteiten in kleuren is uitgedrukt. Het merkwaardige is nu. dat het aantrekkingsgebied van de rijksuniver siteit. te Leiden zich nagenoeg geheel beperkt tot de provincie Zuid-Holland, het aantrekkingsgebied v.an de rijks' universiteit te Utrecht in sterke mate zich bevindt rondom Utrecht en voory zich in iets mindere mate uitstrekt over geheel Midden- en Zuid-Nederland. De Groningse universiteit vindt haar aan trekkingskracht uitsluitend in de drie noordelijke provincies en een deel van Overysel. De gemeentelijke universi teit van Amsterdam recruteert haar studenten uit de provincie Noord-Hol land en merkwaardigerwijze van de Zeeuwse eilanden Walcheren en Noord en Zuid-Beveland, terwijl zij ook uit de Gelderse Achterhoek alumni re cruteert. Het aantrekkingsgebied van de Vrije Universiteit omvat een groot gedeelte van de provincies Zuid-Holland en Utrecht, het zuidelijke gedeelte en de noordelijke punt van Noord-Holland het grootste deel van de Veluwe, nage noeg de gehele provincie Friesland en het grootste deel van de provincie Gro ningen. De r.-k. universiteit te Nijmegen vindt haar studenten in Brabant en Limburg, een deel van Gelderland en Twente. UIT deze statistiek blijkt, dat van de rijksuniversiteiten die te Léidefi en te Groningen, typische streekuniver- gemeentelijke universiteit van Am sterdam, Eerlijk gezegd zouden wij dat van Leiden nooit hebben durven ver moeden. Opvallend isi dat de rijks universiteit te Utrecht het minst een streekuniversiteit is, daar- zij geheel Midden- en Zuid-Nedérland omvat.. De Vrije Universiteit is ook zeer duidelijk geen streekuniversiteit. Zij recruteert haar bevolking uit alle stre ken waar de gereformeerde gezindte sterk is. Iets soortgelijks is het geval met de r.-k. universiteit. Wanneer men het element van de re gionale behoefte wil uitsluiten ter voorkoming van versnippering bij het hoger onderwijs, zou men zo wel eens tot conclusies kunnen komen, die een reetor-magni.fieus van Leiden moeilijk over de lippen zullen komen. Trou wens, uit respect voor Willem van Oranje's gift aan het dappere Leiden van 1574 komen zü ook. ons niet over de lippen. Zeker niet op.de derde oktober-dag. (Van onze Haagse redacteur) TAE minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid streeft er naar, E' dat voor de zomer 1959 alle kinderen, die in 1945 of lafej: gebo ren zijn, een afdoende bescherming hebben gekregen tegen polio myelitis. In.1958 zullen vijf jaarklassen worden gevaccineerd; nog dit jaar zullen dé kinderen, geboren in 1955, worden ingeënt. De over heid rekent met de uitvoering der plannen op de medewerking van de ouders. Dit jaar, zo vertelde ons de plaatsvervangend directeur-generaal van de Volksgezondheid, de arts H. J. Dijkhuis, laat de kinderver lamming een gunstiger beeld zien dan vorig jaar. Het aantal geval len bedroeg tot midden september-167. Op hetzelfde tijdstip in 1956 waren er 1420 gevallen genoteerd. tn dc Franse stad Toulon heeft de 28-jarlge mevrouw Christophe hel leven geschonken aan een vüfllng:. Drie kinderen zijn inmiddels over leden. Een meisje en een jongetje zijn nog in leven. Het echtpaar Christophe, dat acht jaar getrouwd is, bad nog geen kinderen. Zoals bekend, is in een beperkt aan tal gemeenten door een gemeentelijk initiatief de vaccinatie reeds ter band genomen. Hier is men dus vooruit ge lopen op het rijksprogramma, In te genstelling tot een hier en daar ver breide mening zijn aan de uitvoering van deze gemeentelijke programma's noch'door de minister, noch door de geneeskundige hoofdinspectie enige belemmeringen in de weg gelegd. Over'het algemeen richten de gemeen tén zich naar het rijksprog'ramma. De; particuliere vaccinatie is in het algemeen verricht met het Belgisch i n riniin Ret Amerikaanse vaccin wordt sjteitcn zijp. - van eyn van over heidswege ontworpen schema beschik baar gesteld. Volgens de plaatsvervan gend .geneeskundig hoofdinspecteur, de arts P. L. Stal, is dè omvang van de particuliere vaccinatie met een vrgrotema tevan nauw keurigheid aan' .te geven. Deze omvang is af te ieiden uit de gegevens over de import van het Belgische vaccin. Deze be droeg pirn. 70 liter, dat is voldoende voor het vaccineren van ongeveer 70.000 personen. Omtrent de registratie van de parti culiere vaccinatie is zeer weinig be kend. De: belangstelling van de huis artsen om hun patiënten privé te vac cineren is zeer yerschillend. Enkele artsen hebben alle kinderen in hun praktijk gevaccineerd, maar er zijn ook afdelingen van de Kon. Mij. tot Zie verder pag. 3, 7e kol.) Een ernstig busongeluk heeft in Spanje woensdag, aan 28 personen het leven gekost. Een bus, die onderweg was van Cuenca naar la Roda, slipte én stortte in de snelsiromende rivier dc Jucar. Slechts vier inzittenden heb ben het ongeluk overleefd. .Toen de charffeur van de bus een botsing met een zwaar geladen vracht auto wilde vermijden, raakte hij op de gladde weg de macht over het stuur kwijt, waarna de bus in de ruim tien meter lager gelegen rivier de .Jucar dook. De bus bleef mét de wielen om hoog in de rivier liggen. Onder ge redden bevindt zich de bestuurder van de bus. De Amerikaanse uitgever Praeger, die Djilas* boek „De nieuwe klasse" heeft uitgegeven, heeft de Amerikaanse advocaat Rauh bereid gevonden mee te werken aan de verdediging van Djilas, de voormalige vice-president van Joegoslavië. Het proces tegen Djilas begint morgen. Hij wordt be schuldigd van „vijandelijke propa ganda". Rauh heeft woensdag om een visum voor Joegoslavië verzocht. TWEE dagen lang is de dood als een rover door Ouwe hand's Dierenpark gegaan. Dwars door de kooien van tijgers, leeuwen en wolven, die niets ver moedend genoten van het hun toegeworpen maal. Maandag nam hij de 8-jarige moedertijger „Sarina" mee en dinsdag haar nog zeer jeugdige echtgenoot, de 3- jarige „Sultan". In de tijgerkooi bleven drie kleine gestreepte wezentjes eenzaam achter, nog te jong om een naam te hebben. Ook naar hen. had de dood zijn klauwen uitgestrekt, want' ook zij hadden' gegeten van de door miltvuur aangetaste koe, die door de 'vleeskeuringsdienstte Tiel was goedgekeurd en aan dé roof dieren was voorgezet. Menjheeft 48 ;'ni&>lane MLÖnwey liahd gezwoegd em drie kleine tijgertjes en de- overige' roofdieren het leven te redden. En gistermiddag was men zover, dat men hoopte, dat zich geen nieuwe sterfgevallen zouden voordoen. Tot diep in de nacht van dinsdag op woensdag wis dr. F. Gouda Quint, een dierenarts uit Heelsum, die maandag met spoed door de directeur van het dierenpark, de beer A. Ouwe hand, naar Rbenen was ontboden, bezig geweest met het geven van seruminjecties. Toen „Sarina" maandag plotseling ziek werd en spoedig daarna stierf, constateerde de veearts uiiitvusrver- giftiging. Nagegaan werd wat het dier y - gegeten had en toen dok de andere „Klspatan het pantertje van- prinses roofdieren ziekteverschijnselen ver- Marijke, luisterde niet naar de 20 ver toonden. was men daar spoedig achter, trouwde stem van de heer Ouwehand. Het vlees, dat hun als maal was Het was als gevolg van alle door- toegeworpen, bieék afkomstig van een gestane emoties nog zeer onrustig, aan miltvuur gestorven koe. Hoe de keuringsdienst in Tiél deze koe voor dierencousumptie kon goed keuren. is een vraag, die ongetwijfeld nader, zal moeten worden onderzocht, maar voorlopig is haar beantwoording een zaak, die tot een nader tijdstip kan worden uitgesteld. De heer Ouwe hand had maandag maar één verlan gen: de overige roofdieren te redden. In overleg met dr. Gouda Quint wer den maatregelen genomen om de dieren in te spuiten.. „Sultan" was toen echter al niet meer te redden. En ook voor „Max", de prachtige 19-jarige leeuw, zag het er somber uit. De directie van het dierenpark, de vee arts en de oppassers hebben geen ge makkelijke taak gehad. Ieder dier moest worden gevangen, vóór men het een injectie kon geven en dat, terwijl de dieren door hun ziekte toch al zeer schuw waren. Maar het is ge lukt. Momenteel loopt alleen een van de panters nog zonder injectie rond, de andere dieren liggen in hun hoek te herstellen. Doch de jacht, de ziekte en de injecties hebben de roofdieren geheel van streek gemaakt. Zie verder pag. 3. 4e bol.) Woensdagmorgen is voor de Veerhaven van Hoedekcnskerke hét Noorse tankschip ,Jioeghs- v Ward" op dc Brouwersplaat vastgelopen. Het schip met de sleepboten die ter assistentie zijn uitgevaren. Hei schip is later vlotgetrok- ken en naar Antwerpen gesleept. (Luchtopname A.N.P.-Foto) Twee miljoen Franse boeren zijn in staking gegaan tegen de prljsdrukken- de landbouwpolitiek van de regering. Ook in de industrie zijn hier en daar stakingen uitgebroken. President Coty van Frankrijk heeft gisteren verklaard, dat hij waarschijn lijk vandaag een formateur zal aan wijzen. Móllet en Pléven worden- in dit verband als kandidaten genoemd. NoorwegenNederland op 28 mei 1958 Het bestuur van de KNVB heeft de Noorse uitnodiging tot het spelen van een interlandwedstrijd te Oslo aan vaard. De bonden rijn overeengeko men dat deze wedstrijd Noorwegen- Nederland op woensdag 28 mei 1958 zal worden gespeeld. De KNVB overweegt in het program ma van het Nederlandse elftal voor dit seizoen ook nog een extra-thuis wedstrijd op te nemen. In de vergadering van verzekerings nemers is in de vacature van. ir. J. C. L. Smit, die zich niet meer herkiesbaar stelde, tot commissaris van de Sërste Nederlandsehe Verzekering Mij. op het Leven en tegen In validiteit' te 's-Gravenhage, benoemd dr. W. T. Kroes», directeur van de Kon. Wootn weverij te Nüverdal. DEN HAAG STARTPLAATS RALLYE MONTE CARLO De organisators van de Rallye dc Monte Carlo hebben thans, na overleg met de KNAC, definitief besloten Den Haag aan te wijzen als een van de startplaatsen voor de rallye, die wordt gehouden van 22 tot 29 januari 1958. De overige startplaatsen zijn Athene, Oslo, Parijs, Miinchen, Rome, Lissa bon en Glasgow. De start te Den Haag is op 22 ja nuari, 's morgens om tien uur. De or ganisatie zal berusten bij de KNAC. Vanuit Den Haag gaan de deelnemers via Luik. Luxemburg, Gerardmer, Saint-Claude, Ville-Franche, Villefort, Millau, Albi, M'-.riac, Viehy, Ville- franche, Dole, Sail ""■de, Chambery, Gap en Saint-Aubai» i.aar Monte Carlo. (Van onze correspondent) ACHT leerlingen van de. Helderaeg Zeevaartschool hebben de afge«%. lopen nacht in een open sloep door? gebracht op de Zuidwal, een wad tussen Texel en Den Helder. GlsterV middag waren zij met twee andere^ sloepen uitgevaren voor de les 'in roeien en zeilen, doch om zes uur.- liepen zij aan de -grond. Zij werden.; pas vermist toen de twee andere sloe-i: pen om zes nur in Den -Helder ;i<B«£gs rugkeerden. Tot kwart over tw«#f vannacht werd tevergeefs naar Jdir;'. jongens, die 17 en 18 jaar ond zijx^ gezocht; pas vanmorgen tegen zeveny uur werden zU op het wad gesltna|^ leerd. Het betonningsvaartiüg „Zaandam heeft de acht verldeuinden gen weer in Den Helder afgeleverd;;i| Verscheidenen van hen wérden daar begroet door hun ouders; 'idle!,., de gehele nacht In grote ongerust-^ beid verkeerd - hadden- - Een tweemotorig Curtiss C-46 passa giersvliegtuig vaa de Libanese Inter nationale luchtvaartmaatschappij is vanmorgen kort n» de start van het vliegveld van Beiroet in brand gevlo gen en In de Middellandse Zee gestort. Alle 27 inzittenden zijn waarschijnlijk om het leven gekomen. Een vliegtuig van de Royal Air Force heeft vanmorgen ten zuidoosten vanhet eiland Cyprus wrakstukken van het verongelukte toestel waar genomen. Het Libanese toestel was op weg naar Koeweit en Bahrein. De Britse koninklijke kapper monsieur Riche heeft voorgeschreven dal de haardrachten van de vrouwen in 1558 op vogeltjes en bijen moeten lijken, De man die de kapsels voor de herto gin van Kent en prinses Alexandra ontwerptzei op een persconferentie dat de tvereld wat meer kleur odig heeft om de economische zorgen te vergeten. Daarom moet zij terug naar de natuur. Zestien schone dames toonden de nieu we ontwerpen van monsieur Riche De kapsels heten o.a. stadsmui, bezi ge bij, ijsvogelhoningbij, vater- hoentje, flamingostruisvogelbijen korf. paradijs, tortelduif en koningin- nebij. Het luidste applaus kreeg de bijenkorf. De vorm van het kapsel leek cp het silhouet van een bij. Bovenop de weelderige bruine golven rustte een bijenkorfje waaruit zich een paar bijen schenen los te maken. Ook de flamingo had succes. Het haai van het meisje dat d.il kapsel droeg had de kleur van een rose anjer. Gistermorgen zijn bü het binnen rijden bij het station Ter' Apel van een goederentrein vier wagons uit de rails gelopen. Twee zijn er gekanteld. De ontsporing werd veroorzaakt doordat de tongen van de wissel niet tegen elkaar lagen omdat er stenen tussen zaten. De rijkspolitie en de spoorweg recherche zoeken uit hoe de stenen tussen de wissels zijn gekomen, Ver- mo- Yeiïjk zijn jongens uit dc -baart de schuldigen. LL-kóI. Nauhuys, chef-arts van de vierde Ned. divisie, heeft gisteren in Senneiagér (Duitsland) meegedeeld, dat de A-griep onder de Nederlander^ in dit kamp-een duidelijke neiging tot teruggang "vertoont. Het aantal zieken is sterk afgenomen. Thans zijn er nog 121 Nederlandse militairen in het hospitaal; vijftien van hen zün afkomstig van de bataljons, die onlangs naar huis teruggebracht zijn; 26 behoren tot de kampstaf. De nieuwe Ned. bataljons,'die nu enkele dagen aan de oefeningen- deel nemen, tellen tot nog toe 84 zieken, van wie er 60 A-griep hebben. Dit cijfer steekt echter tegenover de eer ste oefening, toen het aantal zieken als gevolg van deA-griep het maxi mum van 411 bereikte, zeer gunstig af, aldus luit-kol. Nauhuys. In het hospitaal zijn thans nog twee Woensdagavond zijn op het Centraal Station te Amsterdam de nieuwe territoriale leiders van het Leger des Heih in Nederland, It. commissioner en mevrouw AUberg aangekoniien. Kolonel Ramaker was ter begroeting op het. station aanwezig. ts$f Zang en gymnastiek De jongens waren, nat, maar zagen 'er-'v- toch gezond uit, toen zii vanmorgeriV| rond de ontbijttafel in de schboDzajM ten. Zü vertelden dat zü de nachf® zingend en gymnastiek beoefec hadden doorgebracht. Sonunigèn»vaBLï| hen hébben, in natte zeilen ge.wikr2$? keld, getracht té sxapen. - Gistermiddag om.'vijl uur voérén^twéé;! sloepen met leerlingen en eenj-mo?|^ torsloep, -bemand 'doorde .ièrawï||M Ausónis, uit. Men zou om. zes uur'^f naar de aanlegsteiger térogKèrenifl Daar gekomen, ratste dé. leraar. ;ëenM sloep en hü ging direct, doch tèyö2|? geefs, op zoek. De .geredden-;y»t«£|| den. vanmorgen "echter'"dat'^defleritarM vlak langs hen was 'gevaren enjdatpcègij geschreeuwd en geroepen hadden: j. Ook de Texelse haven* bleken |i ...van- de sloep té;wéten,;;waarc^oin®| achtuur 's ivonds het:"beto. vaarinigv,Zaandam"Lën;;de|:mbtor21f reddihgvlet 'L»CliEistiaan|i;Hüfg«iaS hue speürtochten bef duurde,;.échter .-tot-tegè»gzêvëriltifi^ •vanmorgen'vóór eei mot ■;-S«'johgèiw:hèëigöteékeö^^^^^^ dëwüii ïósscram, uit ÜtrëditjBq .Bernard uit Rotterdam; .iiefland uit Arnhem; -Albert .;4üt Texel; Dhk Bakkef-uft Deii-- rMenage uit Heëmstedë' eh Jab-Öi -tut Amsterdam.'' sma De Amerikaanse minister- van tenlandse Zaken, Dulles, én zün: R sische ambtgenoot Groin t kW i m) zaterdag In Washington bü< om internationale problemen Aë déél meegedeeld. _Gromlko woont in NëwLTprèflÈÖ^É zitting van de algemene'' vërgidériaSSS van de Ver. Naties bij. -"$&• r:v<F,s Volgens het Produktschap ,;,ydór. Groenten en Fruit bestaat mét 'ingar0Ê van 1 oktober de mógélükheidLqitfS verse tomaten in ons land in,tê"yo«enflS uit. de daarvoor .in aanmerking^kpiJS mende landen. Verder is thans 6ók«:di^ invoer van bonen uit andere landeiM dah België én Luxemburg, in ORSdanctil weer.-toegestaan. BEZOEK PRINS:': In zijn kwaliteit van inspecteur- v generaal van de Kon. Landmacht-alA; Z.K.H. prins Bernhard op 10 en llj.dk1;' tober een bezoek brengen aan Sehne-L;,: lager. De prïr.s zal een deel van de-:f oefening bijwonen,- die Nederlandse L: troepen op het ogenblik in het ':kam^5s houden. - - pa te:» ondjfcv&iïjyi j/-1-:: S-ÏSïSiMal •Kögfap In 1958 polio-prik voor ruim miljoen kinderen ■r'( afdelingen in gébruik, die ieder ruimte^ bieden aan elk 90 patiënten. TÜdehatl een" rondgang, die journalisten ^dóprfl het hospitaal konden maken ondéLlel-f ding van dokter Nauhuys,'konden/-^zül zich ervan overtuigen, dat de 'zieke militairen zeer goed -worden' verpleegd;"^ ti-, ij

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1