Schoolstrijd op Tholen o Piloot had Thunderflash met parachute verlaten Bommenwerper bleef in de buurt Mollet aanvaardt informatieve opdracht San Marino's nieuwe leiders s Land kan glansrijk moeilijkheden van E.E.G. doorstaan „Samenwerking geruisloos verlopen" Volgend jaar verkiezingen op 26 maart en 28 mei? In half jaar: 785 doden in verkeer gewonden CONSTERNATIE BIJ DE LUCHTMACHT Maarschalk Zjoekow naar Joegoslavië Vrijwel onbeschadigd neergekomen toen de brandstof op was m ProfZijlstra in Tweede Kamer: Meisje overreden door bus Labour eist geen algeheel verbod kernwapens Ned. waarschuwing tegen te grote groei van steden Boycot van school in Little Roek mislukt Gouverneur Faubus in hoger beroep Kapotte kachelpijp oorzaak van brand met drie doden S3 r r m i KLM tweemaal per week naar Houston VRIJDAG 4 OKTOBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3808 Botterdam. Witte de Witostraat 30 Telel 115700 <4 Li Postbus 1112 Postgiro No 424519 K lachtendienst abonnementen 18.301930 n. u Zalcrfi'!gs 1718 uur Telefoon 115700 '«-Gravenhage Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18 30—19 30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 2.65 per maand f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks A Directeur: H. DE RUIG toenemende bewolking Vannacht opklaringen, hier en daar mist en plaatselijk lachtvorst. Morgen toenemende bewolking met voor namelijk in het noorden van het land enige regen wakke tot matige, aan de kust later krachtige wind trimpend naar west tot zuidwest. Morgen overdag on ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. Morgen: Zon op: 6.49 Maan op: onder; 18.11 onder: 3.14 TELKENS blijkt weer, dat de zaak van het Christelijk onderwijs de volle aandacht moet opeisen van allen, die dit onderwijs ter harte gaat. Sommigen menen, dat de strijd rond het Christelijk onderwijs in het Neder land van 1957 is gestreden. Dat is echter niet het geval. Steeds weer zijn er voorbeelden, die dit kunnen illus treren. Bn het is van belang daarop telkenmale de aandacht te vestigen. Onze Zeeuwse correspondent heeft deze week een wel zeer sprekend voor beeld gesignaleerd Het toneel van strijd is ditmaal het bekende Zeeuwse eiland Tholen. Na geruime tijd van voorbereiding beeft de Zeeuwse C.B.TJB. bij de ge meenteraad van St. Annaiand een ver zoek ingediend tot de afgifte van een rg. nodigverklaring voor de vestiging van 'n Christelijke landbouwhuishoud- school, uitgaande van de C.B.TJB. Het verzoek werd ondersteund door een Indrukwekkend aantal Christelijke verenigingen op het eiland Met 4 tegen 3 stemmen heeft de raad besloten aan het verzoek van de C.B.T.B. te voldoen. De voorstem mers waren 3 S.G.P. en 1 A.R. Tegen stemden 2 P.v.d_A. en 1 Ge meentebelangen. Een verheugend eens gezind optreden van de protestants- christelijke groeperingen derhalve. - Hoofdredacteur Dr J A H J S BRUINS BIAU P het eiland Tholen is tot dusver re slechts één neutrale landbouw huishoudschool, die uitgaat van de Zeeuwse Landbouw Maatschappij (Z L.M.). Een zeer groot deel van de over wegend protestants-christelijke bevol king wenst met deze situatie terecht niet langer genoegen te nemen. Men voelt het als een groot gemis, dat op het eiland geen enkele gelegenheid bestaat tot het volgen van Christelijk landbouwhuishoudonderwijs, uitgaande van een Christelijke organisatie. Het initiatief van de Zeeuwse C.B. T.B. wordt op het eiland Tholen dan ook met volle instemming begroet. Niet echter bij de leiding van de Z.L.M. en deszelfs voorzitter, ir. Geu ze, die zelf op Tholen woont. De Z.L.M. heeft geen middel onbe proefd gelaten om het vermelde raadsbesluit te verijdelen.' 'Zo 'zijn alle raadsleden door de leiding van de Z.LM. vooraf individueel benaderd. Het protestants-christelijk deel is voor deze druk echter niet gezwicht. En dat wil heel wat zeggen op een eiland, waar de heer Geuze zich steeds ster ker opwerpt als de landbouwautoriteit bij uitnemendheid in de provincie Zee land. De Z.L.M. heeft vervolgens met voortvarendheid ook een aanvrage in gediend voor vestiging van een Chris telijke landbouwhuishoudschool, en wel bij de gemeenteraad van St Maartensdijk, die een linkse meerder heid heeft. Verleden week heeft deze raacj de gevraagde verklaring afgege ven. HET bedroevende In deze zaak is, dat bij de ZJL.M. niet bet Christe lijk onderwijs voorop staat. Nooit is de Z.L.M. op de gedachte gekomen naast haar bestaande neutrale huis houdschool elders op het eiland nog een Christelijke school te stichten. Zo dra men echter de lucht kreeg van de plannen van de CJ3.TJ3. werd men ac tief, De Z.LJM. voert hier een hoogst bedenkelijk en afkeurenswaardig be leid, dat op het eiland Tholen grote verontwaardiging heeft gewekt. De Z.L.M. wenst als organisatie de naam van Christus niet te dragen, Zij wenst „algemene" organisatie te zijn, die Christenen en niet-Christenen kan herbergen. Onder de leden van de Z.LJM. bevinden zich ettelijke Christus-belijders, maar nog een veel groter aantal mensen, die tegenstan ders, bestrijders van Christelijk onder wijs zijn. De Zi.M. is daarom een m zich verdeeld huis, waar de belan gen van het Christelijk onderwijs nooit veilig zijn en ook niet thuis horen. De leiding van de Z.L.M. ziet haar monopolie-positie op het eiland Tholen bedreigd door het initiatief van de C.B.TJ3. Daardoor heeft de Z.L.M. zich laten verleiden tot een tactiek, die we aan de kaak wensen te stellen. De bevolking van Tholen heeft recht op een Christelijke school, uitgaande van een organisatie, die op positief Christelijke grondslag staat En dat is niet de Z.L.M., maar de C.B.T.B Radio-Moskou heeft bekendgemaakt dat de Russische minister van Defensie maarschalk Zjoekow vanmorgen per vliegtuig via de Krim naar Joegoslavië is vertrokken. Minister Zjoekow zal een bezoek aan Joegoslavië brengen op uitnodiging van de Joegoslavische minister van De fensie, generaal Godsjak. Vanmorgen omstreeks tien uur is op de Larenseweg te Hilversum ter hoogte van de Utrechtse Waterleiding Maatschappij de 31-jarige wandelaar f. de Vries bü het oversteken van de rijweg door een auto gegrepen. De maa was vrijwel op slag dood. "OEN Nederlandse straaljager heeft gistermiddag ruim anderhalf uur onbemand boven het Nederlands-Duitse grensgebied rond gevlogen, nadat de piloot, de 22-jarige reservescrgeant-vlieger W. G. Evers uit Arnhem, een storing had ontdekt en het toestel per parachute had verlaten. Terwijl sergeant Evers behouden op de grond neerkwam, in de buurt van Venlo, verdween zijn Thun derflash in de wolken op een hoogte van ongeveer vierduizend meter Pas na anderhalf uur, toen de brandstof op was, kwam het vlieg tuig neer op een stuk bouwland in de omgeving van Venray. Tot grote verbazing van alle deskundigen zijn aan het toestel slechts enige kleinere beschadigingen aangericht. Stuurhut en vleugels zijn uiterlijk onbeschadigd en het toestel kan worden gerepareerd De straaljager, een fotoverkenningsvliegtuig van het 306de squadron, was opgestegen van de vliegbasis Laarbruch in Duitsland om deel te nemen aan een oefening in het formatievliegen. Onrrnci- deilijk nadat de piloot het toestel had verlaten, waarschuwde ds formatieleider de vliegbasis, waar men de onbemande straaljager op het radarscherm volgde. Toen bleek, dat de Thunderflash nie* naar beneden kwam, maar wijde bochten bleef maken, nu eens naar links en dan naar rechts, is in allerijl een Canberra-straal- bommenwerper van de Engelse luchtmacht opgestegen om te trachten de jager neer te halen. De Franse president Coty heeft de socialist Guy Mollet, de vroegere pre mier, verzocht te trachten een nieuwe regering te vormen. Mollet heeft ja noch nee gezegd. HU stemde er wet in toe een onderzoek in te stellen naar de moge lijkheden om een regering te vormen en zijn licht bf] de verschillende groe peringen op te steken. MoUet beloofde over enkele dagen te zuUen antwoor den. Toen Mollet het paleis van de pre sident verliet, zei hjj tegen de aanwe zige journalisten, dat hij tameÜjk scep tisch was ten aanzien van zijn kansen. Hij wees er op, dat er eigenlijk niets was veranderd sedert hij in mei ten val was gebracht. Mollet zei, dat hij naar het paleis was gegaan vast besloten om iedere opdracht te weigeren, maar dat Taij, aangezien president Coty hardnekkig bleef aandringen, ten slotte er in had toegestemd een informatieve opdracht te aanvaarden. Morgen zal in de slotkerk te Kalmar in Zuid-Zweden het huwelijk worden voltrokken tussen de 25-jarige Georg Adenauer en de 24-jarige Ulla-Britta Jeansson. De bruidegom, de jongste zoon van de Duitse bondskanselier, leerde zijn bruid in 1954 kennen in Oberstdorf en in juni ban het vorige jaar werd de verloving bekendgemaakt. De bemanning van de Canberra bleef vlak in de buurt van de «Thun derflash, wachtend, opateenkansje, bewegingen vail 'de jager imvipögelijk te beïnvloeden. Dit is namelijk, hoe wel gevaarlijk, niet geheel onmogelijk. Het zou bij voorbeeld mogelijk ge weest zijn met een vleugel van de bommenwerper een tikje tegen de vleugel van de straaljager te geven, om deze boven onbewoond gebied te doen neerstorten. Een andere moge lijkheid was de Thunderflash neer ta schieten. Dit is echter een zeer ris kante maatregel, omdat het niet mo gelijk is te bepalen, waar het neerge schoten toestel zal neerkomen. Geen van beide is echter gebeurd, daar de bemanning van de straalbommenwer- per als gevolg van de weersomstan digheden het toestel in de laatste mi nuten van de vlucht uit het oog heeft verloren. Toen via de radio was medegedeeld, dat de straaljager was neergekomen, is de bemanning van de Canberra opgelucht naar de basis Laarbruch teruggekeerd. Ook daar heerste grote opluchting evenals bij de luchtmacht staf die onmiddellijk van het gebeurde in kennis was gesteld. Over de toedracht deelt de Lucht machtvoorlichtingsdienst het volgen de mede: Sergeant Evers meldde op een ge geven moment dat hij een storing had aan het hydraulische systeem van zijn vliegtuig. De formatieleider, de 32- arige majoor-vlieger J. G. Eikerbout, gaf hem opdracht, de voor dit geval voorgeschreven procedure te volgen. Dat wil zeggen: sergeant Evers moest gedurende tien minuten zijn toestel vliegen alleen met behulp van het elektrische systeem. De inrichting van de straaljager is n.l. zo, dat in een geval als dit na tien minuten .elektrisch vliegen" blijkt, of het toe- Zie verder pag. 3, 7e kol.) M S3 (Van onze parlementaire redacteur) MISSCHIEN is de totstandkoming van de Europese verdragen wel een revolutionaire ontwikkeling in economische zin, maar zij draagt ook een evolutionair karakter, want na de oorlog werd door de Beneluxlanden reeds een dergelijke samenwerking aanvaard, die tot schepping en verplaatsing van de handel leidde. Hetzelfde kan gezegd worden over de samenwerking in de Organi satie voor Europese Econ. Samenwerking (O E.B.S.) en van de Europese, Gemeenschap voor Kolen en Staal. De zes Europese landen, die de Europese Kolen en Staal Gemeenschap maakten, accentueren met het aangaan van de Europese Economische Ge meenschap een proces, dat zich in feite al aan het voltrekken was>. Met deze woorden leidde de ministe van Economische Zaken, prof. Zijistra. gistermiddag in de Tweede Kamer zijn rede In tot verdediging van de Europese verdragen: Euromarkt en Euratom. Prof. Zyistra beantwoordde de vraag, die van verschiUende zijde gesteld was, nï. of de industrialisatie van Nederland door het verdrag van de Europese Economische Gemeenschap niet zaï worden gestagneerd, met de opmerking, dat Nederland „de herrie en de narigheid", die er ongetwijfeld zullen komen, glansrijk zal kunnen doorstaan. Men moet het aanpassingsvermogen van de industrie niet onderschatten. Voor de verdediging van deze ver dragen werd ook het woord gevoerd door de minister-president dr. Drees, de minister van Buitenlandse Zaken mr. Luns, de minister van Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening dr. Mansholt, de minister van Verkeer en Waterstaat mr. Algera en de .minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid de heer Sunrhoff. Het leeuwedeel van de verdediging viel. echter toe aan de minister van Economische Zaken. prof. Zijlstra. Der liberalisatie in de QEES, de S3mrówfsrkij»gs'to" 4e Benelux en het meedoen; aan de Kolen en Staal Ge meenschap zijn na de oorlog, wat de Nederlandse industrie betreft, vrijwel geruisloos verlopen. Na de oorlog werd 15 procent van de kapitaalopbrengst meer aan belasting opgebracht dan vóór de oorlog, aldus minister Zijlstra Het kon worden gecompenseerd met toeneming van de export. Het EEG- verdrag zal maar een paar procent belastingverhoging opleveren. Vóór de oorlog maakte de export naar Indonesië 20 procent van de totale uitvoer van Nederland uit. Het verlies van Indonesië kon worden weggewerkt door het vinden van nieuwe afzet markten. Het aanpassingsvermogen van Ue Nederlandse industrie en handel blijkt ook uit het feit, dat Se bevol king van ons land in korte tijd 40 procent toenam. Nederland werd bovendien zwaar gehandicapt door de,oorlog en toch kon ons land op ongedachte wijze de schade opvan gen. Niemand had in 1935 kunnen denken dat Nederland zo'n sterke ontplooiing zou kunnen doormaken als thans het geval is, aldus minister Zijlstra. Zie verder pag. De eerste foto van de anti-commu- nistische oppositieregering in het om streden Italiaanse dwergstaatje. In een verlaten staalfabriek zijn drie leden van de vier man tellende regering bij een tijdens de voorbereidende cam pagne voor de verkiezingen, die op 3 november a.s. gehouden zullen worden. V.l.n.r. ziet men Pietro Giancecchi, Alvaro Casali en Zaccaria Savoretti. De vierde man, Frederic'o Bigi de leider van de christen-democraten die de belangrijkste rol speelt tijdens de huidige crisis, was niet aanwezig. De situatie in San Marino is op het ogenblik betrekkelijk rustig, al dreigt VOOR PROV. STATEN EN GEMEENTERADEN ER blijkt belangstelling te bestaan voor de data, waarop volgend jaar de verkiezingen voor de Provin ciale Staten en de gemeenteraden wor den gehouden. In- dit verband kan erop worden gewezen, dat bij de Tweede Kamer nog aanhangig is een wijziging van de kieswet, waarin wordt voor gesteld de kandidaatstelling voor de gemeenteraden in plaats van op de tweede dinsdag in mei, te doen geschie den op de derde dinsdag in april. De bedoeling is te voorkomen, dat de ver kiezingen in de vakantie vallen. De stemming voor de gemeenteraden wordt 43 dagen na de kandidaatstelling ge houden en zou dus, als het wetsont werp wet wordt, vallen op 28 mei. Als het voorstel onveranderd wordt aangenomen, worden ook de kandidaat stelling en verkiezingen voor de Prov Staten vervroegd. Voor de kandidaat stelling is gesteld de tweede dinsdag in februari (11e). De verkiezingen voor de Staten dienen dan 43 dagen daarna te worden gehouden, uitgezon derd het geval dat de dag der ver kiezingen m de week voor Pasen valt. In dat geval worden kandidaatstelling en verkiezingen een week vervroegd Daar in 1958 Pasen op 6 en 7 april valt. is hier geen uitzorfdering nodig, zociat oy 26 maart dg verkiezingen voor de Provinciale Staten kunnen worden ge houden. (Van een onzer verslaggevers) De 17-jarige mej. A. L. Hessing uit de Swammerdamstraat in Utrecht- Noord ts op de Neude te Utrecht om het leven gekomen, toen zij werd aan gereden door een stadsbus. Het meisje passeerde op haar fiets een andere wielrijder, juist toen ook de autobus voorbijkwam. Zij viel en kwam met haar hoofd voor het achterwiel van de bus, Zij was op slag dood. nog steeds hongersnood ten gevolge van het „ijzeren cordon", dat Italiaanse troepen om de republiek hebben gelegd. Na een gloedvol betoog van Aneurin Bevan heeft de Britse Labour-party gisteren met overweldigende meerder heid een resolutie verworpen waarin werd gezegd dat een eventuele Labour- regering zou afzien van proefnemingen met kernwapens en de produktie en het gebruik daarvan. Aangenomen werd een meer gema' tigde resolutie, waarin een toekomst! ge Labour-regering wordt verzocht, via de Ver. Naties te trachten een ont wapeningsverdrag tot stand te bren gen en voor te gaan in het beëindigen van proefnemingen met waterstofbom men. Bevan had onder gejouw van zijn vroegere uiterst linkse aanhangers verklaard dat Groot-Brittannife de pro duktie van de waterstofbom moet voortzetten ter handhaving van de we reldvrede. Velen van Bevan's aanhangers kre gen de indruk, dat zijn uitspraak was beïnvloed door het feit dat hij in een eventuele socialistische regering mi nister van Buitenlandse Zaken zal worden. De 52-jange auteur, journalist en radiospreker, Tom Driberg, is gekozen tot voorzitter van de Labourpartij. Driberg is ook lid van het parlement voor Labour geweest. Mevrouw Barbara Castle is vice- voorzitter geworden. Op 23 en 24 oktober a.s. wordt, naar wij vernemen, te Rome een conferen tie gehouden van Europese ministers van verkeer. De Nederlandse delegatie zal worden geleid door minister Algera. Volgens de KNAC zyn er in de eerste helft van dit jaar 64.225 verkeersongevallen gebeurd. Daarbij zijn 785 mensen om het leven gekomen en werden 11.223 mensen ernstig gewond. De mate riële schade die deze ongelukken teweeg hebben gebracht wordt op 130 miljoen gulden geschat. Deze cijfers liggen aanzienlijk hoger dan die voor het eerste halfjaar 1956. Het totaal aantal ongevallen beliep toen 58.719 (672 doden en 9398 ernstig gewonden). Het zijn vooral bromfietsers, wiel rijders en voetgangers die tol aan het verkeer hebben moeten betalen. In dit eerste halfjaar z?jn 129 bromfietsers De in de eerste helft van september door de KLM geopende lijn Amster damMontrealHouston, de „Royai Texan", die tot nu toe éénmaal per week werd gevlogen, zal van 6 oktober a.s. tweemaal per week worden gevlo gen en doorgetrokken worden naar Mexico City. Met ingang van 6 oktober zullen de KLM-vliegtuigen op deze lijn op andere dagen vertrekken dan tot dusverre. omgekomen, 181 fietsers en 236 voet gangers. De KNAC tekent hierbij aan. dat ten aanzien van de voetgangers in het al gemeen geldt, dat de dodelijke onge vallen in deze categorie voor een zeer belangrijk deel resulteren uit botsin gen tussen bejaarde voetgangers en personenauto's. IN VN-COMMISSIE Prof. mr. dr. L. J. C. Beaufort heeft, als vertegenwoordiger van Nederland in de maatschappelijke commissie van de algemene vergadering der Ver. Naties, bepleit de onvermijdelijk toe nemende verstedelijking binnen be paalde grenzen te houden. De mogelijkheid bestaat, dat binnen honderd jaar de helft der wereldbevol king in steden van meer dan honderd duizend inwoners leeft. En grote steden zijn maar al te vaak centra van ellen de, die broedplaatsen van misdadigheid en maatschappelijke onrust zijn, aldus prof. Beaufort, die ook wees op het steeds ernstiger worden van de wereld voedselsituatie als gevolg van de steeds toenemende bevolking. De voorgenomen boycot van de middelbare school in Little Rock door de blanke leerlingen is gisteren mis lukt. Slechts 75 van de ongeveer 1500 leerlingen verlieten uit protest de school, nadat de negen negerleerlingen begeleid door dertig man van de na tionale'garde waren binnengekomen. Het militair escorte was sterker dan ooit tevoren. Dit wijst erop dat de' autoriteiten de handtastelijkheden die zich woensdag in de school hebben voorgedaan, hoog opnemen. De blanke leerlingen .die de school verlieten, hebben een negerpop aan een boom opgehangen en in brand ge-"1 stoken. President Eisenhower heeft gisteren, op zijn persconferentie verklaard, dat er aan twee voorwaarden voldaan moet worden om de terugtrekking van de troepen uit Little Rock te rechtvaar digen. De eerste is dat ondubbelzinnige ver zekeringen moeten worden gegeven dat het gerechtelijke bevel tot ophef fing van de rassenscheiding niet- zal worden gesaboteerd en dat orde en rust gehandhaafd zullen worden. De tweede voorwaarde is de terugkeer van een feitelijke toestand van orde en rust in zulk een mate dat de plaat selijke politie de toestand de baas kan Eisenhower zei verder, dat een commissie van vier zuidelijke gouver neurs nog steeds tracht een oplossing vinden. Gouverneur Faubus van Arkansas is in hoger beroep gegaan tegen een uit spraak van een Amerikaans federaal gerechtshof, dat hem en de nationale garde van zijn staat heeft bevolen zich niet in te laten met het toelaten van negerleerlingen tot de middelbare school van Little Rock. Faubus zegt in zijn beroep dat de betrokken federale rechter Davies niet bevoegd was deze uitspraak jegens hem, als gouverneur, te doen. De brand in een winkelpand aan de Kleine Kerkstraat te Leeuwarden, waarbij in de nacht van maandag op dinsdag jl. een moeder en twee kin deren zijn omgekomen, is volgens de Leeuwarder brandweer ontstaan door dat de pijp van de in de winkel staan de kolenkachel defect was. f Advertentie) SR Onbemande bleef uur straaljager vliegen 11.223 ernstig-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1