Radiosignalen iverden reeds opgevangen ate> liet heelal ingeschoten SOWJETS LANCEERDEN EERSTE KUN STMAAN Snelheid van 29.000 km op 900 km hoogte m Hydraulisch systeem van straal ager de eet erkeers-observatie —*per televisie Belangri ke stap op wei» naar Europese eenheid rs Europese verdragen Joegoslavië erkent ()ost-l)u itsland DJILAS HOORT ZONDAG ZIJN VONNIS Breuk in rood blok in San Marino VAKCENTRALEN SCHREVEN GEEN BRIEF eer verlenging van pri sopdrijvingswet Miltvuur in Rhenen tot staan gebracht Hoffa voorzitter Amerik. bond van vrachtrijders 114 VOOR12 TEGEN IN TWEEDE KAMER PHOENIX ■m gat ÏY, UUR ONBEMAND.GEVLOGEN. PROEF IN EINDHOVEN ZATERDAG 5 OKTOBER 1957 Minister Zijlstra spreekt voor het C.N.V. Dnecieut H l>te KU1G Omvaar sensationeel bericht DE So*jet-Unie heeft gisteren met succes de eerste kunstmaan ter wereld gelanceerd", aldus de mededeling van radio- Moskou n een uitzending in het Engels. Toen de satelliet was afgevuurd, kon men hem een tijdlang in de stralen van de op en ondergaande zon in zijn vlucht volgen. De kunstmaan beweegt zich met een snelheid van bijna 29.000 km per uur op een hoogte van 900 km in een baan om de aarde. Technici van de BBC hebben reeds tweemaal radiosignalen opge vangen. En het Amerikaanse departement van Defensie heeft zelfs driemaal seinen van de satelliet opgevangen en vastgelegd. Amerikaanse afgevaardigden op de ruimtevaart-conferentie te Washington noemden de Russische bekendmaking de rfieest belang wekkende ervaring van hun leven. LEu 'n koninklijk shirt "X ?-»\ •4-; - Dl*. T. G. Hose overleden °P l!e wert van Wilton Feijcnoord -4 A3! v 4 t HALFWEG TEL- K 2907-341 (Van onze parlementaire redacteur) DE Nederlandse Tweede Kamer heeft gistermiddag met L14 stem men voor cn 12 stemmen tegen de verdragen tot vorming van een gemeenschappelijke markt in de landen Frankrijk, de Duits-" Bondsrepubliek, Italië, België, Nederland cn Luxemburg goedge-1 kabinet geluk met de goedkeuring van de verdragen, Jtetird. Indien de Nederlandse Eerste Kamer des» vl «dragen goedrj Zie verder pag. 4, 2e kol.) keurt en de parlementen van België en Luxemburg hieraan even eens hun fiai geven Frankryk. Duitsland en Italië deden dit reeds *za! 1 januari a.s. het werk beginnen, dat binnen twaalf tot vyfticn jaar een markt van 130 miljoen Europeanen tot stand brengt waarin geen handelsbelemmeringen meer zullen bestaan. Dan zal een belangrijke stap gedaan zijn in de richting van de Euro pese eenheid. De stemming o\er het Euromarkt-verdrag in de Tweede Kamer toonde aan. dat alle socialisten. K.V.P.-ers, A.R., C.H. en V.V.D.-ers voorstemden, behalve mr. Van Rijckevorsel (K.V.P.), prof. Ger- bvandy (A.R.; en mr. V-an Leeuwen (V.V.D.), Tegenstemden ook de communisten en de S.G.P. Het verdrag inzake de vorming van een Europése gemeenschap voor de atoomenergie (Euratom) werd zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. Alleen de communisten wensten geacht te worden hebben tegengestemd. Na de stemming, die volgde op het kamerdebat, dat vanaf dinsdag- tirldag werd gevoerd, wensten vele kamerleden de leden van het RotlerüJUl. witte de WlUi^Uddt JU elel U57U0 <4 L) Postbus 1 12 Postgiro No 424S1I? Klat-hifodienst abonnementen 18 30—19,30 n. Zaterdags l 18 uur Telefoon 115700 *-Gravenhag«* Huygx-nsplein 1 Telef 183467 (3 LI Posttuis tont Postgiro No 2486? Klarh'etidii» IR *ï(j taan u Telef 3625SD Schiedam Kat.?e Kerkstraat 241 efoon 67882 Abonnernentspriis fit een» per week f 265 per maandt f 90 per kwartaal Losse nummers 15 cent versrtuint dagelijks VJ DE aanneming van de verdragen tot oprichting van een Europese Economische Gemeenschap en van een Europese Gemeenschap voor Kern energie door de Tweede Kamer der Staten Generaal is gisteren een feit geworden. Wij zijn dankbaar, dat de Tweede Kamer in co overgrote meerderheid haar goedkeuring aan die verdragen heeft gehecht. Immers, vooral de Euro pese Economische Gemeenschap had de gemoederen in Nederland in be weging gebracht De gemeenschappe lijke markt /.ai namelijk diep ingrij pende gevolgen hebben voor het eco nomisch bestel. Naast grote voordelen zullen er ook nadelen zijn. De totstandbrenging van de ge meenschappelijke markt zal in ieder geval moeilijkheden brengen. De vraag was, of de moeilijkheden over wonnen zouden kunnen worden en of de nadelen op te vangen zouden zijn. De Kamer heeft zich zeer breed en diep met deze dingen bezig gehouden en een intensief contact met het Ne derlandse bedrijfsleven gehad. En het is duidelijk geworden uit de stemming, dat de Kamer met de re gering tot de conclusie is gekomen, dü' het in het belang van Nederland P*. fat deze verdrageD zouden wor- jHÜ anvaard. - WIJ willen op een o.i. belangrijk as pect de nadruk vestigen. Het gaat bij deze verdragen niet om de verwerkelijking van een doctrinaire idee of van een idealistisch gedachten- spinsel. Het gaat hier om de concretisering van een historische noodzakelijkheid De totstandkoming van deze gemeen schappen ligt in de lijn der historische ontwikkeling. Onze Europese samenleving, waarin de staten en volken, ro onderling af hankelijk van elkaar ztjn,roept er om. Onze nationale samenlevingen kunnen bepaalde taken niet meer aan als op zich zelf staande eenheden. En daarom is hier sprake van een histo rische behoefte De Europese integratie voltrekt zich niet volgens een schema, .zij wordt niet bedacht, maar zij groeit langs empirische weg. De vormen, die zij aanneemt, hangen samen met de 'aard van de prob lelnta,--die1 moeten - wor-: den opgelost en met de mogelijkheden, die verwezenlijkbaar zijn. Daarom zijn de verschillende gemeenschappen dan ook niet gelijk van vorm. ZIJN deze gemeenschappen dus his torisch verdedigbaar, zijn ze ook uit een oogpunt van recht aanvaard baar? Het werd door sommigen 'be twist. De oude strijdvraag of prijs geven van een stuk soevereiniteit ge oorloofd is, kwam opnieuw aan de orde. Wij antwoorden er op: men geeft geen stuk soevereiniteit prijs, als dat stuk soevereiniteit niet meer werkt. Een overheidsbevoegdheid, die men niet meer of niet meer behoorlijk kar; ui oefenen, is geen overheidsbevoegdheid meer of een overheidsbevoegdheid, die behoort te verdwijnen. Zy is een staats rechtelijke leegte, dan wel een stuk anarchie. Wat men ioet door deze nieuwe gemeenschappen te vormen, is het vullen van dir leegte, is het or denen van de anarchie, is het herstel van de soevereiniteit op een ander niveau en op een bredere basis, waar datgene wat nationaal niet meer be- .rtaan kan, wel kar bestaam MAAR is de historische noodzake lijkheid van deze gemeenschap pen niet een te eenzijdig economische, een te zakelijke benadering van de ge schiedenis? Moet een gemeenschap, wil zij waarlijk historisch verantwoord zijn, ook niet een geestelijk-cultureel fundament hebben"' Moet die gemeen schap niet weerklank vinden in de har ten van de mensen, -die erin leven? Is het anders met te veel organisatie en te weinig organisme? -Het laatste is juist Maar de Euro pese gemeenschappen worden niet slechts vanuit een economisch gezichts punt benaderd. Het gaat hier niet om een puur zakelijk iets Europa bestaat in zijn nationale cul turen. De nationale geestesmerken vormen het wezen van Europa Zij zijn genuanceerd Zij zijn verschillend, >p sommige punten zelf tegengesteld. Maar in die bonte verscheidenheid is ook een eenheid. Op Europa is.ge drukt een stempel, dat ziin oorsprong vindt in het Christendom Daarom kunnen wij in Europa el kaar op allerlei gebied vinden. Daar om kunnen wij ook Europese gemeen schappen stichten Radio Moskou deelde later mee, dat 8C signalen, gelölt»nii c - - -SP, grafiesignalen van drie seconden met een even lanire "pauze dermate sterk ziin, dat r.U door een groot aantal ra dio-amateurs opgevangen moeten kun nen wojrden. Berekeningen hebben aangetoond dat de satelliet, gezien de- enorme, snel heid, bij het, bereiken van de dichtere lagen der atmosfeer zal verbranden. De Hussen zullen in de loop van h« geofysisch jaar nog verscheidene" aarcf- satellieten lanceren Zij zy'n van me ning dat de ontwikkelingen* de weg zullen banen voor interplanetaire rei zen. Dë latér ie lanceren- satellieten zullen groter en. zwaarder zijn dan de bol, die nu is gelanceerd. Volgens de nu opgevangen signalen zou de kunst maan in 95 minuten haar baan om de aarde afleggen. De vice-voorzitter van de conferen tie en rapporteur betreffende satelliet programma's, de Amerikaan ar L. v. Berkner, zei dat hiermede „een nieuwe aera in de geschiedenis der wetenschap is geopend". De directeur van het Rutherford ob servatorium van de Columbia Univer siteit te New" York, prof. Jan Schilt, dacht dat de satelliet bij het op- en on dergaan van de zon met het blote oog zichtbaar moest zii». Met verrekijkers zou hij altUd zichtbaar moeter; tjjn. Prof. Schilt zei dat de satelliet niet dezelfde baan zou blijven volgen, maar door de draaling van de aarde afwij kingen tot 50 graden in beide richtin gen zou kunnen vertonen. Dit gerekend van de plaats waar zij is gelanceerd. JoegusUvie heeft Oost-Du|jtsland als staat de tacte (In feite) erkend Dit heeft de woordvoerder var iet Jöceoslavisehc ministerie van Buiten landse Zaken «arid Tahnr caterer bekendscmaaUl De mededeling v s net antwoorc, op de vraag, of de handelsbesprekin gen tussen beide iand-n. die op rege ringsniveau worden gevoerd, be schouwd kunnen worden als een stap uaar de erkenning van Oost-Duiteland. Vanmorgen werd Djilas In Sremska naar de rechtszaal tebracht met een gladgeschoren hoofd, als ren echte boef. Hij stapte voor het gebouw, war de rechtszitting werd gehouden, uit een kleine groene gevangeniswagen. Een politieagent vergezelde hem. Niemand van de stuk of zes jour nalisten, die zich rond de rechtszaal ophielden, zag hem het gebouw weer verlaten. Verondersteld wordt dat hij door een achteruitgang weer naar de gevangenis is teruggebracht. Niemand in de stad toonde enige be langstelling in wat er in en om het gerechtsgebouw plaatsvond ook niet. toen de journalisten, die buiten wachtten, de stoffige straat over ren- den naar de enige telefoon in net post kantoortje daar. om he; nieuws van de mededeling, dat morgen het or; nis oi worden uitgesproken, door te geven. De aouten schutting van het huis met tuin of binnenplaats naast het gerechtsgebouw heeft bovenaan prik keldraad. a De voornaamste rechtszaal bevindt zich op de eerste verdieping van het gebouw. De vensters aan een kant uit op een tuin. waarin agenten in grijze uniformen en revolvers en gummiknuppels bij zich, de wacht hou den. Zeven van de elf socialistische leden van het parlement van San Marino hebben verklaard met de communisten te zullen breken, wanneer deze weige ren het regeringsapparaat uit handen te geven. De socialisten menen dat de regering haar bevoegdheden an de ■mtl-cnmmunistiscbe ..voorlopige re- ring" moet overdragen. Het dagblad „De Telegraaf" publi ceerde hedenmorgen een sensationeel bericht, waarin wordt medegedeeld dat de Raad van Vakcentrales een brief zou hebben geschreven aan minister Suur- hoff. waarin als wensen zouden rijn uitgesproken: 1. Een „zeer bescheiden" algemene loonronde van Z% In verband met het. „uitslaan van de loonindex spiraal"; 2. Een verhoging van de kinderbij slagen; 3. Een verhoging van de -rrgerings- garantie in het kinderbijslagfönds, zodat de werkgevers deze sociale lastenverzwaring niet zouden be hoeven te betalen. Het standpunt van de regering, na melijk een onverbiddelijk „nee" tegen elke nieuwe loonronde, zou inmiddels alweer aano*. ertuiging hebben inge boet. WU kunnen dit bericht uit betrouw bare bron met kracht tegenspreken. In de kring van bet C"\' V. formuleer de men het aldus: „Hrt v van A tot Z onjuist. Er is geen sprake van een brief aan minister Suurhoffen ook overigens is bet bericht „geheel uit de duim ge zogen". De regering wil de sinds vorig jaai september weer in werking getreden prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939 weer met een jaar verlengen. De regering acht het voor de ver wezenlijking van de prysstabilisati?* ook thans nog noodzakelijk, dat maat regelen kunnen worden getroffen, wan neer een niet gerechtvaardigde prijs verhoging heeft plaatsgevonden of dreigt plaats te vinden. (Advertentie) Hoewel op alle verblijven van de roofdieren in het dierenpark te Rhenen bordjes mei opschrift „miltvuur" zijn aangebracht, heeft de behandelende dierenarts, de heer G. H. P. J. Gouda- Quint te Heelsum verklaard, dat de ziekte tot stilstand is gekomen. De negentien jaar oude leeuw Max, die een miltvuurkarbonkel heeft, heeft weer wat gegeten, terwijl het gezwel Kleiner wordt. Een panter, die even eens symptomen van de kwaadaardige ziekte vertoonde, is alsnog ingespoten met miltvuur- en pemctllineserum en ook dn dier at gisteren al weer goed. De dierenarts heeft nu alle hoop, dat het levensgevaar voor de dierenkolonie geweken is, zodat de schade vermoede lijk tot twee tijgers beperkt zal blijven, - ~mir De nieuwe Amsterdamse brug bij Schelüngwoude. Advertentie :,.,en. De „Zun derf lash"-straal jager, die donderdag bij Venray -neerkwam na anderhalf uur onbemand te hebben rondgevlogen, is neergekomen omdt in de buizen van het hydraulische* sys teem, waardoor roeren, remmen, ïan- dingsklappen, landingsgestel en ande re onderdelen worden bediend, een lek is gekomen, waardoor de druk uit het systeem wegviel en bet toestel onbe stuurbaar werd. Oe luchtmachtvoorlic'tingsdienst aeeft erop gewezen, dat dit hydrau lische systeem zeer gevoelig is voor lekkages ten gevolge van de vele aftakkingen en aansluitingen ervan. Dit is bil de Amerikaanse fabrikant, ne ,Rupiblic"-fabrieker., bekend. Een nieuw systeem is reeds ont worpen en dit wordt n de „Thun ierstreaks" en de „Thunderflashes" ingebouwd. Dit verbouwen 'erg echter een enorme hoeveelheid werkuren, wat tot gevolg heeft dat het nog wel enige cijd zal duren voordat alle F 84 F vliegtuigen de „Thunderstroaks" en de „Thunder flashes" van dit nieuwe systeem zijn voorzien. De LuchtmachtvoorlichtmgvScr.enst meent /echter, dat er geen reder is deze toestellen an de grond te houden. Het risico van het optreden van een storing, zoals donderde;?, wordt namelijk pas aanwezig geacht nadat de toestellen een bepaald aantal uren hebben ge dogen. Dc wijziging in het Hydrau lische systeem wordt in de toestellen aangebracht voordat dit aantal vlieg man is bereikt. Wel bestaat de moge- üjkheid dat na de ervaring van don- derdag het aantal vlieguren, waarna de verandering vordt aangebracht, zal worden verminderd. De „Thunderflash", die donderdag neerkwam, blijkt overigens ernstige (.Van een onzer verslaggevers) IN Eindhoven zai dt volgende week het spitsverkeer door mid :1 va .tviaie worden geobserveerd. Er zul- .cn televisiecamera s worden opgesteld, die het verkeer bij het uitgaan er kan toren en fabrieken zullen „opnemen', tiet beeld wordt dan pe straalverbin ding ,dus zonder gebruik van Isabels uooi'gegeven naar Valkenswaard. Deze proei wordt genomen lei gele genheid van het eerste internationale verkeerspolitieeongres, dat van dins dag tol en met zaterdag a.t ij; Eind hoven wordt gehouden De deelnemers aan lit congres naken donderaag een excuisie naar ValKcnswaatu, 011 daar zoi nun daxi net E uctnovens» apitsver- eei vvoraeft ye presented U. Üt de- mousUdweve proef Ueaoelt een beek, ,e geven van de ioepassuigoi«ogeiuk- •ecten van televisie m het verkeer. Hei is de eerste proef 10 Nedormnd op dn gebied Aan net verkoerspoiUiooongrej zul len jnge\eer honderd leidende ver- keerspuutie-lunetionarissen u 1 veer tien «noen deelnemen. Minister Struycken zat dinsdagmor gen om tien uur het congres dat on der voorzitterschap staat van de Haag se v«rkeerschef, commissaris rar. J. F E, Hopman openen. beschadigd te zijn dar aanvankelijk scheen, I eskundigei twijfelen eraan of het de moeite zal ionen het toestel te herstellen Wel staat vast, dat de motor onbeschadigd is en opnieuw kan worder gebruikt. Het toestel zal ter plaatse worden gedemonteerd en naar de oasis Lahr- bruch worden overgebracht. Met een meerderheid van vier te gen een is James Hoffa tot voorzitter van de Amerikaanse bond van vracht rijders gekozen. HU volgt Dave Beck op. tegen wie dit jaar een onderzoek te ingesteld door een Senaatscommis- sle, die zich bezighoudt n t de kwes tie van misdadige praktijken in de Amerikaanse vakverenigingen. De nieuwe voorzitter van de bond van vrachtrijders is door een federale jury zelf in staat van beschuldiging gesteld wegena meineed Op zijn werk zaamheden in de vakbond is scherpe kritiek uitgeoefend aoor de senaats commissie van onderzoek. li een op donderdag 10 oktober t houden bestuursvergadering van hr C.N.V. en zijn aangesloten organisat e ZS' minister Zijlstra. spreken over „D economische positie van Nederland" H <".c Rotterdam is vrijdagmorgen de on- Op 5? jarige leeftijd is le Haarlem >erzeebootjiger H.M. „Overijssel" of- overleden dr. J. G. Hoge, geneesheer- directeur van de Mariastichting al daar. fideel overgedragen aan de Kon. Ma rina. Overgrote meerderheid bt *'JI 1 Tweeduizend studenten waren'ln de'- ooravond in de grote'zaal van de'po^ iytechnische school bijeengekomen. JDe studenten waren" bijeengekomen - èK.i.?:>ks het dreigement dat b5.j\ demonstratie alle' studenten van' dé, polytechnische hogeschool naar 'huï zouden worden gestuurd. Dit "drei-'# gemen had de rector In een com-, muniqué meegedeeld - l At toen duidelijk werd, dat de studenten toch zouden bijeenkomen;" werd een tweede communiqué uitge- - geven. Daarin werd gezegd, dat de af gevaardigden die donderdag ijjdenit een demonstratieve bijeenkomst var: studenten waren gekozen, gisteren er? vandaag een bespreking zouden hebber met leden van het een ale comité vair de communistische partij i Jgens deze verklaring varen op;, acht na alle studenten, die dond :d gearresteerd werden vrijgelaten. Deï beschuldigingen tegen de arrestantes zullen behandeld worden door een com missie bestaande uit autoriteiten vaat' de universiteit, de minister var hoger/- ierwijs en twee parlementslede?;;:' prof. Bukowski en de 27 jaar oude,., Euligiusz Lasota. Laatstgenoemde te??" plaatsvervangend hoofdredacteur van- het verboden studentenblad. De leiding van de Poolse commu-'- nistische party heeft gisteravond i«£ een verklaring het verbod van het-, blad verdedigd en „partijsancties" te gen de redactieleden bevolen. -S Advertentie i 4 t sa Ij {;-i voor Euromarkt Vt e. t

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1