VOORSTEL VAN CHROESTSJEW: In kader van algeheel akkoord met VS. Heftige kritiek op Dulles Socialistische meerderheid Kunst-kunstmaan in Praag risis op r.racao „uit bezorgdheid voor Nederland" Ook raket wentelt om de aarde y f 1 n BRSEL werken thans 11.000 man aan Expo-1958 GARANTIE GEWEIGERD Eilandenraad nam motie aan OP 1.000 KM VAN KUNSTMAAN Tweede satelliet B1 erboden toegang voor kunstmaan „Militair bisschop voor Nederland Amerikaanse raket naar 1600 km november van start Rustig herfstweer houdt aan Protestbi i eenkomst in Warschau ging niet door Bromfietser gedood in oesterberg Z; jekow aangekómen in Joegoslavië Defensie-koersen in V.S. gestegen Minimum «s m k DINSDAG 8 OKTOBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3811 Noorse verkiezingen ADMIRAAL LANCELOT OMGEKOMEN T- N •"'&EQENS.KUNSTMAAN: Eerste indrukken Parkeerruimte „Expo-gidsen'V A Directeur: H. DE HUIG _y Niet voor DE eilandenraad van Curacao heeft maandagavond met elf tegeai negen stemmen het voorstel voor het aangaan van een geld lening van vier miljoen dollar met Nederlandse garantie verworpen. Vervolgens nam de raad een motie aan, waarin hij zegt zeer er kentelijk te zijn voor de bereidheid van Nederland om de Neder landse Antillen financiële bijstandte geven bij de ontwikkeling, maar dat Curasao, gezien de huidige financiële situatie en de beper kingen in Nederland, verplicht is om te proberen zonder de aange boden hulp met de uitvoering van de projecten te beginnen <r J EHALVE de kunstmaan wen telt ook het laatste deel van de raket die haar omhoog heeft gebracht om de aarde, meldt radio-AIoskou. Hef raketgedeelte vliegt even als de kunstmaan op een hoogte van ongeveer 900 km. Het is er ongeveer duizeiid km van verwij derd. Deze afstand wordt echter groter. _y ,'"'i pil w, DE schone vlinder, die eens „Wereldtentoonstel- ling Brussel 1958" zal heten, is dit najaar uit haar eerste cocon gekropen. Een vlinder, die in' kleurige beelden de technische vooruitgang van onze wereld tegen de achtergrond - van sociale vooruitgang zal moeten tonen. Voelspriet van de „Expo Brussel '38" wordt het „Atomium", het 110 meter hoge zinnebeeld van een atoomkern, waarin vergaderzalen en een res taurant worden ondergebracht. Dit blinkend aluminium gevaarte zal vooral 's avonds in wentelen de zoeklichten een gigantische in druk moeten maken. tri? w? L Postgiro Ne 4245IS ?f£ïe f£st ab°7inemeirten T 30ia an u Zaterdags. 17—18 uur Telefoon 115700 '«-Gravenhage: Huygensplein l Tehrf 183467 it i Postbus 1091 Postgiro No 424887 U Klachtendienst 18 30—19 30 u Teief S62569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon mrh? Abonnementsprijs 63 cent per week f 2 65 t 7 90 uer kwartaal T K 1 Per maand, r per Kwariaai. Losse uummers 15 cent. Verschijnt dagelijks V* (Geldig tot morgenavond) WEINIG VERANDERING. Vannacht weer plaatselijk mist Morgen overdag lroog en overwegend zonnig weer. Zwakke tot matigt lostelijke wind. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: zan op. 6.56 Maan op: 18.04 onder: 18 02 onder: 7.31 HuultireildCleur Ut J A H J S> titiUlNSbl Internationale controle op aardsatel lieten m IKIT A .de eerste-secretaris van de Rus sische communistische partij, lieeft in een vraaggesprek met James heston, een vooraanstaand correspondent van de New York Times, verklaard, dal de Sow jet-Unie bereid is de Rus sische kunstmaan en alle andere aardsatellieten en onbemande pro jectielen die zij bezit, onder internationale controle te plaatsen, als onderdeel van een algemene overeenkomst tussen de Verenigde Staten en de Sowjet-Unie. Reston brengt thans een bezoek aan Mos kou. Chroestsjew gaf echter tijdens.het vraaggesprek, dat drie uur en twintig minuten duurde, geen enkele aanwijzing dat de Russische regering bereid is haar politieke of ontwapeningsvoorstellen wel ke door Amerika zijn verworpen te wijzigen. Hy leverde daaren tegen felle kritiek op de Amerikaanse politiek ten aanzien van het Midden-Oosten en Duitsland. Chroestsjew beschuldigde de Ame rikaanse minister var Buitenlandse Zaken, Dulles, ervan T rklje ii een oorlog met Syrië te willen drijven. Voort* «el bi), dat bondskanselier Adenauer in West-Duitsland een „Hitleriaanse politiek volgt De Ame rikaanse regering en Dulles Jt het bij zonder stelde hU verantwoordelijk voor tie verslechtering van de Anterikaans- Ruj.v sche betrekkingen na de confe rentie van'Genève in jjjll 1955. Chroestsjew set dat de controle op de aardsateüiet of andere wetenschap pelijke ontdekkingen geen problemen behoeft op te leveren, mits Amerika en -de Sowjet-UdhcHCf overeenstem* ming komen over de 1 kwestie vair*" vreedzame coëxistentie. Volgens Chroestsjew heelt.de Sow-» jet-Unie thans alle raketten die voor haar verdediging nodig zijn. Nu de Russen een kunstmaan heb ben gelanceerd, zal niemand meer kunnen zeggen, dat de ..Russen niet de waarheid spreken", aldus Chroest sjew, die voorts zei, dat de Sowjet- "Unie bereid is baai' strijdkrachten, te demobiliseren en slechts een militie "op de been te houden voor de binnen landse veiligheid. De andere landen zouden echter hetzelfde moeten doen. „Indien er een rakettenoorlog zou uitbreken, zou hetkapitalisme worden vernietigd", aldus de Russische par tijleider Hij verklaarde ook dat de Russische regering haar ontwapenings voorstellen gewijzigd had omdat het thans meer noodzakelijk is de laneeer- plaatsen van raketten dan vliegvelden te inspecteren. „De bommenwerpers hebben hun belang verloren, omdat zij -door raketten worden aangevallen en de nieuwe straaljagers bijna te snel zijn om doeltreffend te kunnen optre den", zei hy. Chroestsjew wilde niet zeggen dat de Sowjet-Unie de Verenigde Staten voor is bij de ontwikkeling van ra ketten, „Het Is mogelijk dat nu eens Rusland, en dan weer de Verenigde Staten het eerst over een nieuwe vin ding zullen beschikken. U kunt het beschouwen als een soort wedstrijd maar dat willen wij niet: de Sowjet- Unle wenst vrede", aldus Chroestsjew. Chroestsjew verklaarde bij het lan ceren van de Russische kunstmaan niet aanwezig te zijn geweest, daar hu juist od terugreis was van vakantie m de Xrim, De technicus die met de leiding van het satelliet-project was belast, had Chroestsjew opgebeld om te vertellen lat de kunstmaan met succes was ge lanceerd, Daarna hadden Chroestsjew en de niet met name genoemde technicus elkaar gefeliciteerd. In antwoord op de vraag, waarom de Sowiet-Unie niet vooraf had meege deeld dat zij een kunstmaan zou lan seren, verklaarde Chroestsjew dat er in dat ïeva] mensen zouden zijn ge weest die zouden hebben gezegd dat de Russen slechts bluf'en. lllllllllllllllllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIHIIIIIIIIillHllltlllHIIII iTéJÉW. Morgen zal het tweede deel van het vraaggesprek dat Chroestsjew had met Reston worden gepubliceerd. Het be treft „de Russische pogingen om te komen tot een nieuwe Amerikaans- Russische bijeenkomst op hoog niveau over d ontwapening". Het derde ge deelte, dat op een nader aan te geven datum zal worden gepubliceerd, zal zijn gewijd aan de, toestand in het Midden-Oosten In Noorwegen zijn maandag parle mentsverkiezingen gehouden. Hoewel de uitslagen nog niet volledig bekend zijn, staat vast, dat de arbeidersparty van premier Gerhardsen weer voor vier jaar aan de macht blijft. De socialisten brachten hun ab solute meerderheid in het „Storting", dat 150 leden telt, van 77 op 78. Ook de conservatieven en de agrarische partij boekten een kleine winst. De communisten verloren zeer waar schijnlijk hun drie zetels en zullen in het nieuwe parlement dus niet meer vertegenwoordigd zyn. De overwinning van de arbeiders- party zal geen merkbare wijziging in het Noorse politieke leven teweeg brengen. De party zal haar milde vorm van socialisme, gebaseerd op een zekere mate van staatscontrole op de economie en de pryzers. benevens grote investeringen om de werke loosheid in de industrie laag te hou den, voortzetten. if Op een tentoonstelling in Praag die wordt gehouden ter gelegen heid van de viering van de veer tigste verjaardag van de Russi sche oktoberrevolutie is op het ogenblik deze namaak-kunstmaan te zien Het is een schaalmodel van de sowjetkunstmaan die momenteel om de aarde draait. Afmetingen van dit'ontwerp zijn niet bekend. James T. Mangan uit Chicago eist dat de Russen, hun kunstmaan terugha len. Waarom? Omdat het wereldruim zijn (Mangan's) eigendom is' „Ik weiger hun een vergunning voor het gebruik van de ruimte te ver. strekkenverklaarde Mangan, een industrieel tekenaar, gisteren. „De Russen, noch de Verenigde Staten, noch Engeland kunnen enige aan spraak op de ruimte maken, behalve via mijn natie, Celestia". De kijker is groot genoeg, maar de kansen om de kunstmaan er door te zien zijn klem. Mangan heeft zyn Celestia m januari 1949 in Cook^ounty (Chicago) offi cieel bij akte laten inschrijven. Hij zegt dat hij het Amerikaanse minis, terie van Defensie al een vergun ning verstrekt heeft om een satel liet te lanceren. Het Vaticaan heeft een bisdom voor de Nederlandse strijdkrachten inge steld De aartsbisschop van Jtreeht mgr. J. Atfrink, is tijdelijk benoemd tot „militair bisschop". De zetel van het nieuwe bisdom is Utre^it. aldus de „Acta Apostolicae Sedisde Staatscourant van het Vati- caan. Een woordvoerder van de Ameri kaanse luchtmacht heeft meegedeeld, dat de Verenigde Staten op het punt staan een raket te lanceren, die een hoogte tussen 1.600 en 6.400 kilome ter zal bereiken. De raket zal zijn reis op het atol Eniwetok m de Stille Oceaan begin nen, zodra het weer gunstig is. Vice-admiraal Pierre Lancelot, die bij de Suez-tnvasie het bevel heeft ge voerd over de Franse strijdkrachten is gisteren by een vliegongeluk om het leven gekomen Ook vier marine-vlie gers werden gedood Het vliegtuig, een toestel van de Franse marine, veron gelukte bij een vliegveld in de buurt van Cannes. De 56-jarige Lancelot was hoofd van de militaire persoreelsafdehng van de Franse marine. Westelijke geleerden hadden al reke ning gehouden met de mogelijkheid, dat de raket in het spoor van de 'satelliet door het luchtruim zoefde. Knaland heeft dit vermoeden na officieel beves tigd. Radio-Moskou heeft vanmorgen be kendgemaakt dat op 1 november a jt de dag waarop in de Sowjet-Unie de revolutie van 1917 wordt herdacht, een tweede, beter toegeruste Russische kunstmaan zal worden gelanceerd. Amerikaanse geleerden hebben de baan van de kunstmaan thans zo nauw keurig berekend, dat grote telescopen ra staat zullen zijn de satelliet waar te nemen. De baan van de satelliet schijnt tamelijk cirkelvormig te zyn. Als de kunstmaan het dichtst bij de aarde is, is haar hoogte ongeveer 650 kilometer, De groctste hoogte is nog niet vastge steld. Volgens het microgolflaboratonum van de Deense technische hogeschool is de snelheid van de Russische kunst maan teruggelopen van 29.000 tot 20.000 kilometer per uur. Voorts zegt dit -la boratorium dat de seinen van de kunst maan veranderd zijn in een constante piep-toon. Die toonverandering werd voor het eerst om middernacht gecon stateerd. De New York Times meldt dat Rus sische geleerden, die zich thans in de Verenigde Staten bevinden, hun col lega's in Amerika hebben aangeboden Amerikaanse instrumenten aan te nOOR flinke stijgingen van de f luchtdruk in het Oostzeege bied, is een uerbinding ontstaan tussen het hogedrukgebied boven Midden-Europa en een krachtiu hogedrukgebied m de Poolzee bij Nova Zembla Een uitloper van de machtige hogedrukzone hand haaft zich boven West-Europa. De oostelijke wind in ons land bleef betrekkelijk zwak, zodat vannacht plaatselijk weer mist ontstond. Rond een diepe depres sie bij Upland blijven storingen circuleren, waarvan de invloed echter niet verder reikt dan tol Schotland. In ons land kan daar om op aanhouden van het rus tige herfstweer worden gerekend Sfr -w bren gen tnweew^a^bim -nog te lance ren kunstmanen»' De Russische geleerde Blagonrawow, die momenteel in Washington verblyft, heeft gisteravond verklaard, dat de Russische kunstmaan inderdaad 83,6 kilogram weegt en niet 8,36 kilogram. Hij sprak de berichten tegen als zou den de Russen een verkeerd gewicht van de aardsatelliet hebben opgegeven. Prof. Marcel Nicolet, de Belgische al gemene secretaris van de speciale com missie voor het geofysisch jaar, heeft verklaard dat de Russen by het lan ceren van hun kunstmaan volledig de afspraken hebben geëerbiedigd. De lan den die aan het program van het geo fysisch jaar deelnemen, behoeven, al leen melding te maken van geslaagde lanceringen. De Russen hebben dit bin nen twee uur gedaan. Bovendien had den zü ruim een Week geleden reeds de golflengten opgegeven, waarop de kunstmaan zou uitzenden. De man die voornamelyk verant woordelijk geacht kan worden voor het lanceren van de Russische kunst maan is Peter Kapitsa, die va1921 tot 1935 in Groot-Brittannië heeft ge woond. Momenteel is Kapitsa hoofd van de speciale commissie voor interplanetaire ruimtevaart van de Sowjet-Academie van Wetenschappen. Poolse studenten, die van plan waren gisteravond in Warschau een massale profestbUeenkomst te houden, hebben dit plan later opgegeven op aandrin gen van jrugdccganisaties. Uit geheel Polen waren duizenden studenten naar de hoofdstad gereisd om deel te nemen aan de demonstratie. Zoals bekend kwamen vorige week in Warschau ernstige ongeregeldheden voor naar aanleiding van protestbeto gingen tegen de opheffing van het stu dentenorgaan Po Prostoe. Volgens het Westberlijnse blad B.Z." is een groot aantal Sowjet- troapen zondagavond uit Oosl-Berly'n naar de Poolse grens vertrokken. Naar schatting achthonderd opge schoten -ongens hebben maandagavond voor. het „Paleis voor cultuur" te War schau een houten bloemenstand in brand ge',loken. De jongens kozen het hazenpad toen de militi? met veertig overvalwagens aangevoerd, charges uitvoerde. Vele jongemannen werden tegen de grond geslagen; anderen werden ge grepen en in vrachtauto's weggevoerd. Anders dan de voorgaande vier avonden maakte de militie dit keer geen gebruik van traangas. (Van onz„- correspondent! De 78-jarige heer H. Pastunrak te Soesterberg is gisteravond op de Amersfoortse Straatweg bij de Kamp weg te Soesterberg dodelijk gewond bij een verkeersongeluk. De heer P.. die op zim bromfiets reed. kwam in botsing met een andere bromfiets. In het ziekenhuis „De Lichtenberg" te Amersfoort is hy overleden. Men zou moeten proberen op de Ne derlandse Antillen één of meer lenin gen op te nemen. Curacao vertrouwt evenwel, dat Nederland,, indien dit te zyner tyd nodig zou blijken, weer be reid zal worden gevonden het eiland gebied Curacao bystand te verlenen, al dus de motie. De gedeputeerde minister van. Fi nanciën van Curacao, de heer Everts, lid van de Nationale Volkspartij, is naar aanleiding van deze motie afge treden. Zijn partiLstemde 'tegei de 'lening. Ook de Katholieke,' Volks party was tegen dè lening; maar de Democratische Partij (regeringspar ty) waa voor. Het besluit is genomén op «en lang durige, veelbewogen vergadering, waar op gezaghebber Gorsira ernstig waar schuwde voor de consequenties van verwerping van de Nederlandse ga rantie. De 4 miljoen dollar, waarom het hier gaat, is het aandeel van Curacao in een' lening van 10 miljoen dollar, die de Nederlandse Antillen zouden afsluiten ten behoeve van Se ontwikkeling van Curacao en Aruba, Bij de Staten, van de Nederlandse Antillen - waren daar toe een ontwerp landsverordening en1 De Aowjetminister ran Defensie, maarschalk Georgi Zjoekow, is van daag met de sowjetkrulser Koei- bysjew in de Joegoslavische haven van Zadar, ten noorden vara Split, aan- komeu. Hij is later per vliegtuig door gereisd naar Belgrado. Zjoekow brengt als gast van de Joe goslavische regering een bezoek van acht dagen aan Joegoslavië. Naar United Press verneemt, zal Zjoekow aan president Tito .Russisch oorlogsmaterieel aanbieden. Het doel zou zijn een eind te maken aan de af hankelijkheid van Joegoslavië jegens de Ver. Staten op het gebied van wa penleveranties. Maar Tito zou niet van plan zijn op het Russische voor stel >n te gaan. t Advertentie MAZETFABRIEKEN TE ZEVENOERGEN De Russische kunstmaan heeft ook op de New Yorksc sffectenbeun in druk gemaakt. Aandelen van vlieg tuigfabrieken en andere bedrijver die met de verdediging verhand "houden, werden gisteren zoveel gevraagd dat de koersen stegen. De gestegen vraag wordt toege schreven aan de verwachting dat de Amerikaanse defensieuitgaven zullen worden verhoogd of althans niet ver der zullen worden verminderd. De Westëiyke.tinogendheden hebben hun ontwerpresolutie inzake de ont- wapeningskwestie die zy bij de alge mene vergadering van de Ver. Naties willen indienen, herzien om er een voorziening in op te nemen voor con trole op projectielen die de ruimte worden ingeschoten. De voorziening beoogt de vorming van een commissie welke een inspectiestelsel moet uit werken, waardoor verzekerd wordt dat kunstmatige ruimtevoorwerpen uit sluitend voor vreedzame en veten- schappelijke doeleinden zullen dienen. by de Eilandenraden van Curacao -en Aruba ontwerp-eilandsverordeningen ingediend. "jA Op de agenda van de Nederlandse Tweede Kamer voor vandaag stond het voorstel van de regering haar te mach- 1 tigen tot het verlenen van de garantie voor de lening. - Drieduizend tekenaars, opzichters en technici van de elf Engelse De K*- rilland vliegtuig-- en raketfabrieï- n' hebbeïï gisteravond na een staking van 'drie weken het werk hervat: Morgen begint een.onderzoek in het geschil over de lonen, dat, oorzaak was van de stakingsactie. Vs V 0 Syrië heeft geweigerd een Amerikaan se diplomatieke koerier toe te laten, die met documenten op weg was van Libanon naar de Amerikaanse am bassade in Damascus. Prins Philip van Engeland heeft 'tó de Servisch-Orthodoxe kerk te Londen zijn achternichtje prinses Marija ten doop gehouden. De baoy is een dochter van prinses Christina van Hessen en prins Andrej van Joegoslavië. De prins tilt de baby uit het doopvont na de onderdompeling. Nu de Brusselse kleme verkeersrrag klaar is, wordt met alle beschikbare energie aan de grote rondweg gewerkt. Op 15 maart 1958 zal de laatste hand aan dit grootste vierbaanswegenptan met tunnels en viadukten ten behoeve van een goede bereikbaarheid van de tentoonstelling gelegd zijn. Dit werd gisteren medegedeeld door de heer M. Thienpont, adjunct-secre taris-generaal van de „Expo '58" op de Belgische ambassade in Den Haag. »«S33$SSS$S3S$S3S$S353S«S$SS»SSSSS33^^ De belangstelling voor dc schone vim- der, thans nog een onaanzieniyke rups, is nu groot. Reeds 150.000 personen be- xoehten de terreinen om eerste indruk ken op te doen in een omgeving van ruwbouw en rommel op het 200 hectare grote terrein. De aankleding van de paviljoens, die thans gereed zyn, zal de vlinder haar deuren moeten geven. Canada, Finland, het Rode Kruis, Perzië, Joegoslavië, Liechtenstein, Mexico, Nederland, Por tugal, Spanje, Tsjechoslowakye, het Va ticaan, Venezuela, het Verenigd Ko ninkrijk, de Ver. Staten en Zwitserland zijn reeds klaar met bouwen. En toch biyft er nog volop werk voor de 11.000 man, die de wereldtentoonstelling voor bereiden. De overwintering van de vhnderpnp. der ,Expo" zal, voordat zij de vleugels in de stralende voorjaarszon in ont vouwen, niet rustig zyn, Tot zeker eind december zal hard moeten worden ge werkt om de resterende paviljoens der 50 landen onder dak en glasdicht te krijgen. Inmiddels wordt ook nijver gewerkt aan parkeerruimte voor 35.000 perso nenauto's en 1000 autobussen, die men dagelyks te Brussel verwacht. Van de parkeerplaatsen voor auto's lopen bus lijnen naar de ingangen der tentoon- stelling. De Brusselse agglomeratie zal' vae 17 april 1958 af 46.000 in plaats van:- 12.000 bedden voor gasten teilen tegeni vastgestelde pryzer., te betalen by de Iogiesdienst v- expos* tie Daarnaast' wordt ruim» voor caravans - en '^rn^nt 5ie' meent, dat de ten- **f t'ionste.. .er dagen tyds degelijk/ bekeken kan worden, in twee dagen op 1 jervlakkig en in éen dag steekproefs- gewys. Het speet de heer Thienpont te moe-.'1 ten zeggen, dat in ons land, zoals m an- v dere landen een aantal individuen op, minder faire^ zakelijke gronden bezig sehynt te zyn „Expo-gidsen" uit te' gever v. ^arvoor de advertentiekostenI gulden per pagina gaan met. 30,— voorschot. Voordat men zijn geld J A' m zo n onderneming stort is net beter - ?et BelSlsch verkeersbureau*/- te Amsterdam te verstaan, zo meent d# heer Thienpont.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1