Somber perspectief Rode satelliet verliest thans hoogte rsKtSs gram aan minister R.K. mijnwerkers stellen forse eis V.S. toch akkoord met Russisch WüMi0Me$Ê- Verbied het schoolblijven! Rusland wil ëén ruimtestation Griep nog steeds niet hoogtepunt heen over PRAWDA ONTHULT BIJZONDERHEDEN Morgen in omgeving van ons land Kleuters staken aan touw over: éen verongelukt „Verbeteringen voor alle groeperingen" m Los van westelijk ontwapeningsplan Denen demonstreren tegen Brutale inbraak in Haarlem Poolse studenten^ handhaven eis Uitbreiding vooral in het noorden MAJOOR K. VEROORDEELD TOT ÉÉN JAAR EN DRIE MAANDEN WOENSDAG 9 OKTOBER 1957 Sddedazn: fiSffBSKHMMï 'VS&flS V-- VIJFTIENDE JAARGANG No. 3812 r Congres bijeen? „Volgens plan" BEIERSE REGERING TREEDT AF é-tiï&i p. M&S.- <V/' INTERNATIONAAL TOEZICHT Verzoek aan Kamer-l Hulp Botterdam: Winade WWuttut JW - Telet 115700 (4 L) ahonnMnemS» 30 vu S?8^8 1991 Postgiro No, 424867 ^2?ZT?%1 ccot 1 265 Per maand, 7.80 pee fcwartaaLentó-t ^Los« nummer, 15 cent Directeur: H. DE RUIG r A T> (Geldig tot morgenavond) RUSTIG WEER In de nacht en ochtend op vele plaatsen mist, die over dag op de meeste plaatsen optrekt. Weinig verandering in temperatuur. Overwegend zwakke veranderlijke wind. Morgen: Zon op: 6.57 Maan op: 18.31 onder: 18.00 onder: 8.36 S-—J Hoofdredacteur: Ur. J. A. H. J. S.. BKUJ.NS SLOT Voor een ongestoorde voortgang van de woningbouw zal het noodzakelijk zijn, dat de aangekondigde woning bouwlening volgende week volkomen klaagt Dit wil dus zeggen, dat veel meer zal moeten worden ingeschreven dan het bedrag van 100 miljoen, dat in eerste instantie wordt genoemd. Dat de woningnood twaalf jaar na de be vrijding nog zo ontzettend groot is, is beschamend voor het Nederlandse volk. Wij hopen zeer, dat het straks door royale inschrijving zal tonen, dat het ernstig bezield ls met het verlan gen dit probleem ook in moeilijker tij den de baas te worden. TEGELIJK met de aankondiging van de nationale woningbouwle ning heeft de regering bekendge maakt, dat de afzonderlijke gemeen ten voorlopig nog van de kapitaal markt moeten worden geweerd. Want daarop komt het neer als de regering zegt, dat de lagere publiek rechtelijke lichamen zich moeten ont houden van elke activiteit op de kapi taalmarkt, die gericht is op de ver krijging van een vaste geldlening te- gén andere voorwaarden dan die van het thans nog bestaande rentegamma. In het afgelopen jaar is gebleken, dat de gemeenten tegen een rente van 4% pet. niet konden slagen, zodat het uitgesloten is, dat zulks op dit moment wel mogelijk zou zijn nu bij inschrij ving op de woningbouwlening een ren te van 6 pet. verkregen kan worden. De gemeenten zijn dus aan handen en voeten gebonden. Zij zullen niet in staat zijn over te gaan tot consolidatie van de enorme bedragen welke zij aan kort geld hebben uitstaan en het zal evenmin mogelijk zijn de kapitalen te verkrijgen, welke benodigd zijn voor de financiering van de belangrijke wer ken, welke moeten worden uitgevoerd. In het bijzonder de drie grote ge meenten zullen daarvan de ernstige gevolgen ondervinden. De uitvoering van werken ten behoeve van de ha veninrichting vordert zowel In Am sterdam als In Rotterdam bedragen, wélke zeker niet gefinancierd zullen kunnen, worden uit de; door de. Bank voor Nederlandse Gemeenten uitge- schreven leningen. N de zaterdag gepubliceerde nota 1 van B. en W. van Rotterdam óver de financiering yam kapitaalsuitgaven is te lezen, dat de investeringen over 1955 ruim 128 miljoen hebben bedra gen, dat 1956 een plotselinge stijging ié zien heeft gegeven tot 183 miljoen 'en dat voor. 1957 de noodzakelijke in vesteringen worden geraamd' op 256 miljoen, waarvan f.192 miljoen als pre ferente Investeringen worden ver meld. Hoe komen de gemeenten en met name de grote nu aan de nodige kapitalen? Bij het verkrijgen daarvan moeten zij, zoals het in de Rotterdam se nota heet, oproeien tegen de rege ringspolitiek, die de gemeenten, zoals men het wel neeft uitgedrukt op de kapitaalmarkt „in de achterste schuit" heeft geplaatst. Ook in socialistische kring begint men meer en meer In te zien, dat het krampachtig/vasthouden aan een lage rente vooral voor dè gemeenten ern stige gevolgen heeft. In 1951 heeft mej. mr. J. Zeelenberg in' de Rotterdamse raad naar aanlei ding van kritiek op de zgn. goedkoop- geldpolitiek van de regering de op merking geplaatst: „Ik wil de stelling wagen, dat de politiek, welke de re gering ten aanzien van de gemeenten voert, niet irreëel is, maar- hoogst reëel en niet alleen ten opzichte van de gemeenten, maar ook ten aanzien van het gehele land". Thans zegt het college van B. en W. van Rotterdam, waarin nu mej. Zee lenberg als wethouder voor de finan ciën zitting heeft: „Het zou verleide lijk zijn aan het slot van deze nota enige Beschouwingen te geven over het zgn. rentegamma. Aangezien dit een onderwerp van regeringspolitiek is, waarop de gemeentebesturen geen di recte invloed kunnen uitoefenen, wil len wij ons thans beperken tot de op merking, dat wij alles wat ih ons ver mogen ligt, hebben gedaan en zullen dóen om te dezen de starheid te door breken.'-' tt ET is duidelijk, dat nu jarenlang li het rentegamma onveranderd werd gehandhaafd, de mogelijkheid om te dezen de starheid te doorbre ken niet groot is. Een geleidelijke aan passing aan het prijsmechanisme in de afgelopen jaren zou grote moeilijkhe den hebben voorkomen. De waan, waarin velen na de oor log hebben geleefd, dat de economi sche wetenschap zover gevorderd is dat, men in staat is het economische leven te beheersen, is ijdel gebleken. De lagere publiekrechtelijke licha men zitten voor groter problemen dan ooit. tevoren en zijn volkomen afban- keJ .ff van de regering. ,óor de grote gemeenten, die met 4/Ó tvenredige verdeling van kapitaal T)RAWDA, het blad van de Russische communistische partij, heeft bekendgemaakt dat de Russische Jcunstmaan op haar baan om de aarde door twee „wachters" vergezeld wordt. Het was reeds bekend dat het laatste deel van de zogenaamde drietrapsraket, die de satelliet in zijn baan bracht, om de aarde cirkelt, maar nu blijkt dat ook de kap die de kunstmaan beschermde toen zy de ruimte werd ingeschoten, als derde satelliet om de aarde draait. De kunstmaan was in de neus van de raket aangebracht en werd beschermd door een kap. De raket werd verticaal afgeschoten, aldus Prawda. "Volgens het Russische blad is er reden om aan te nemen dat de kunstmaan zich nog aanzienlijke tijd om de-aarde zal blijven bewe-, gen. De kunstmaan is bolvormig en is gemaakt van aiuminiumlege- ringen. Alle instrumenten bevinden zich in de bol, die gevuld is met. gasvormige stikstof, welke tijdens de vlucht circuleert. - Prawda maakte voort® bekend, dat de „Spoetnik" (kunstmaan) codesetnen heeft uitgezonden, die bijzonderheden over temperatuur en andere gegevens bevatten. Uit een foto in het Russische partijblad blijkt, dat de satelliet vier antennes heeft. De kunstmaan bezit voorts twee machtige radiozenders, waarvan de signalen, zoals thans is gebleken, op een afstand van 10.000 kilometer kunnen worden ontvangen. Vanmorgen om 7 uur Nederlandse tijd was de kunstmaan voor de 63ste maal om de aarde gedraaid. Blijkens gegevens van radio-Moskou zal de kunstmaan morgen ih. de buurt van Nederland komen. zy.'passeert om 06.34 uur Nederlandse tijd Brussel. Canadese geleerden hebben thans de baan van de kunstmaan op 100 kilo meter nauwkeurig vastgesteld. Zij heb ben dé1 volgende gegevens bekend gemaakt:" 1. De baan'beschrjjft een hoek van graden met-de evenaar. 2. De satelliet passeert iedere 24 uur hetzelfde - punt boven de - aarde na 15 maal zijn omloop te hebbenvolbracht; 3. De laatste twee dagen verliest de kunstmaan aan hoogte, en wel, 5,6 km per uur. 4. De huidige' snelheid "Is om streeks 27.000 kilometer pér uur. De gemiddelde omloopsnelheid veranderde sinds zondag van 96 min. 12 sec. tot 96 min. 7 sec. Radiostations uit alle delen van de wereld meldden gisteren, dat zij het contact met de Russische kunstmaan hadden verloren. Vandaag zijn echter weer duidelijke signalen gehoord. De mogelijkheid bestaat dat, nu dé satelliet dichter bij de aarde komt, zijn signalen gestoord worden door de ionosfeer. Radio-Moskou maakte gis teravond echter bekend, dat de radio- seinen kunnen ophouden, omdat de batterijen van de kunstmaan uitgeput raken. De democratische senator Stewart Symington heeft bekendgemaakt, dat hij president Eisenhower telegrafisch heeft verzocht het Congres in, bijzon dere zitting bijeen te roepen ter be spreking van het lanceren- van. de kunstmaan door de Sowjet-Unie, Symington was tijdens het president schap van Truman minister- voor Luchtvaart. De Verenigde Staten treffen voor bereidingen om uiterlijk binnen twee of drie maanden hun eerste kunstmaan te lanceren. Deze satelliet zal bestaan uit een klein, balvormig voorwerp, met een doorsnee van vUftien centimeter en een gewicht van 2,7 kilogram. Dit heeft de Amerikaanse raketdes- kundige, prof. Durant, aan een mede werker van het Franse dagblad France Soir meegedeeld. Admiraal Rawson Bennett, het hoofd van de onderzoekafdeling van de Ame rikaanse marine, heeft meegedeeld, dat de uitvoering van het Amerikaanse satellietprogramma niet versneld zal worden door het Russische succes met de kunstmaan. Hij zei, dat het pro gramma volgens plan wordt afgewik keld. De fotograaf Geoffrey Bull-van het voor de normale, gemeentelijke voor zieningen door de Bank voor Neder landse Gemeenten niet geholpen kun nen worden en die zelfstandig niet op de kapitaalmarkt kunnen komen, is dit wel een somber perspectief.' De Beierse regering is afgetreden, nadat de (kleine) vluchtelingenpartij haar steun aan de regeringscoalitie had opgezegd. De landsregering van Beieren be stond uit een coalitie van socialisten, vluchteUngenparty,. Beierse partij en vrije democraten. Adenauer's C.S.U. vormt er de oppositie. Australische blad Melbourne' Sun Pictorial is ér als eerste in geslaagd een foto te maken van de Russische aardsatelliet. Tegen een zwarte achtergrond waar op sterren als kleine streepjes zicht baar zijn, ziet men duidelijk een dunne witte streep welke de. kunstmaan voor stelt. Het grootste militaire vliegtuig ter wereld,.de C- 133, is onlangs overgenomen door de Ameri kaanse Military Air Transport Service. Op 23 april 1956 werd de eerste testvlucht gemaakt. Het toestel kan een last vervoeren 1 van 20.000 kg over een afstand van 6400 kilometer, of wel een lading van twintig volgeladen vrachtauto's van Los*,Angelos (Pacific Coast) naar New York. Volbeladen weegt het toestel 125.000 kg en dit enorme ge wicht is er dé oorzaak.van, dat het -vliegtuig.-, op de meeste vliégvelden;^ietkanldnden.Qok- óp Schiphol zal men om'deze re- den dit' toestel' voorlopigniet zien. De gemiddelde snelheid pan deze reus in de lucht is 560 kilo- meter per uur. Gistermiddag is het vierjarige meis je A. I., dat aan een touw met andere kleuters onder geleide van een non te Sluiskil overstak, zeer ernstig ge wond, toen het touw werd gegrepen door een personenauto. De auto sleur de het touw mee. Enkele kleuters kwamen ten val. Het meisje I. heeft vermoedelijk het touw niet meer los kunnen laten waardoor het, toen de be stuurster van de auto de macht over het stuur verloor en de auto van de weg afreed, werd meegetrokken. Het meisje is naar het ziekenhuis vervoerd waar het enkele uren later is overle den. "ytS DE Katholieke Federatie, waar in verenigd de Ned. Kath. Mijnwerkèrsbond en de Kath. Vér. van V Mijnbeambten, heeft dinsdagmiddag aan de minister van Economische Zaken,prof. gistra,hét//volgende, telegram gëstuürd::/-tv":-T. .Katholieke Federatie In het mijn bedrijf. vertegenwoordigend ruim 38.009;leden, is ernstig ontstemd over DE Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, John Foster Dulles, heeft dinsdagavond na een bespreking met president Eisenhower verklaard, dat de Verenigde Staten toch wel bereid zijn met de Sowjet-Unie over in ternationaal toezicht op ruimte- projectielen te spreken. Dulles bleef evenwel op het standpunt staan, dat dergelijke besprekin gen onder auspiciën van de Ver enigde Naties gehouden dienden te worden. Hti sel te hopen, dat Rusland een Westelijk voorstel ton aanvaarden om een studie te maken op welke wijze men garanties zou kunnen verkrijgen, dat voorwerpen, die het heelal inge schoten worden, slechts voor vreedza me doeleinden gebruikt zonden wor den. Minister Dulles stelde voor om het internationaal toezicht op ruimte-pro jectielen te bespreken los van dé zeer omstreden vraagstukken, die voorko men in het door de Westelijke landen op 29 augustus gedane ontwapenings voorstel. Dit is een belangrijke ommekeer in de Amerikaanse politiek, omdat nog geen zes uur tevoren een woordvoer der van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken had ver klaard dat internationaal toezicht op ruimteprojectielen slechts besproken zou kunnen worden in het kader van dit Westelilk ontwapeningsvoorstel. Beide commentaren waren reacties op een voorstel van partijleider Chroestsjew, die in Moskou in een In terview heeft verklaard dat Rusland bereid is om de kunstroman en ruimte- projectielen onder internationaal toe zicht te stellen als onderdeel van een algemene Russisch-Amerikaanse over eenkomst. regeringsbeslissing inzake byzondere premieregeling. Noodzakelijke sa- menwerking van alle bedrijfsgeno- 'ten verstoord. Eist evenredige ver- betering voor alle groeperingen". Het telegram was ondertekend door de heren F. Dohmen, voorzitter van de Ned. Kath. Mijn^erkersbond, A. Hen- nekéns, voorzitter van de Kath. Ver. van Mijnbeambten en H. Palmen, se cretaris van de Ned. Kath. Mynwer- kersbond. Afschriften van het telegram zyn verzonden aan,de K.VP., de Limburg- sé K.VJ?., de 'nationale en Limburgse K-A.B. %n 'dhn:- aHe'/Limbtirgse^KiV-Pi- Kamerleden. Vergaderingen Vrydagavond komen in Heerlen op uitnodiging van de hoofdbesturen van de Ned. Kath. Mijnwerkersbond en dè Kath. Ver. voor Mynbeambten die le den by een; die zitting hebben in de kringen én ondernemingsraden van het mijnbedrijf. Op deze bijeenkomst zullen Dobmen, Hennekens en Pal men, spreken over de 'door de regering genomen beslissing inzake de premie verordening, zoals deze door de Mün- industrieraad was vastgesteld: Vrij dagochtend komen in Heerlen de voorzitters bijeen, van de 200 afdelin gen van de Nèd. Kath. Mijnwerkers- bond. Ook deze vergadering zal een oriënterend karakter dragen. Inmiddels worden voorbereidingen getroffen voor het uitgeven van een zo genaamd witboek, dat op ruime schaal in het gehele land verspreid zal wor den. In dit witboek zal een overzicht worden gegeven van alles, wat zich heeft afgespeeld rond de hangende problemen in de Limburgse mynindus- trie. Gisteravond hebben onbekenden de Duitse hakenkruisvlagr gehesen op het dak van het Inxuenze hoteld" Angle- terre' in de Deense hoofdstad; waar ge neraal Hans Speidel de nacht door brengt en dat. tijdens de Tweede We reldoorlog als hoofdkwartier voor de Duitse bezetters diende. Generaal Speidel, die bevelhebber is van de NAVO-grondstrijdkrachten in Midden-Europa, is op het ogenblik voor een inspectiebezoek in Denemar ken. Een grote menigte verzamelde zich voor het hotel, joelend en fluitend uit protest tegen Speidels aanwezigheid. Toen de directie van het hotel ontdek te dat de swastika óp haar dak wap perde, werden enkele leden van hef personeel naar boven gestuurd om de vlag neer te halen. Dit bleek echter onmogelijk daar de vlaggestok was in gesmeerd met groene zeep en het touw om de vlag neer te halen was doorge sneden. De vlaggemast moest toen wor den doorgezaagd. Morgen zal Speidel Oslo bezoeken. De Oslose studentenorganisaties heb ben reeds een betoging tegen zyn aan wezigheid voor morgenmiddag op het programma staan. Herfststemming op een Amsterdamse gracht. (Van ónze oorrespondént) Vannacht is tussen halfdrie en half- vier uit de etalage van één juwelier in de Grote' Houtstraat te Haarlem voor een bedrag van f 9000 *aan gou den ringen en armbanden gestolen. De dieven trachtten-eerst dóór het grove tralievenster heen met een glassnyder een gat te maken in de etalageruit Toen dit niet lukte, werd een steen door het raam gedntkt. Door hetont stane gat haalde men dé bult naar buiten. Dat de dieven haast hadden gehad, merkte" een half uur daarna een surveillerende politieagent die de inbraak ontdekte. Er lagen nl. enkele ringen zomaar op straat De steen lag tussen het goud.' (Advertentie) (Van ónze parlementaire redacteur) - >- Bij .de Tweede Kamer kwam gistermiddag een 1 brief .binnen 5/ van een Haagse vader, die de -; Kamer verzocht maatregelen té treffen, waarbij het schoolblijven^, als straf voor de kinderen wordt l verboden. - - - - ,fNa schooltijd rust het gezag over éen schöolblijvénd kindl>ö/ niemand anders dan' bij /de)| ouders en tóbben de schoolmees. - ters en de jfcfoóijuffrduwen fleert; i straffen mëerAiït^tédelen,\waar^fi door ze rust maken, /omdat de ifcinderëniï T- brtefsckr^0eri.€/:/commöstel? voor de verzoéJ^hnftm'zal'ötjër^ - deze brief advies uitbrengen- - Rusland stelt zich ten doel een - zwe vend ruimtestation te bouwen; dat be woond zal worden door deskundigen die ruimteschepen lanceren. .Dit/heeft; prof. Y. A. Pobedpnösten voor radio-. Moskou meegedeeld. De naar vrijheid strevende Poolse: studentenleiders hebben gisteren aan gedrongen op het beëindigen van dë wanordeUjkheden. zy beloofden /te biyven stryden tegen het verbod van het blad Pro Prostoe. Deze gelofte werd gedaan in een communiqué, dat verstrekt werd aan 4000 studenten van de polytechnische'* school te Warschau. De influcnza-epidemie in Nederland is, naar uit gegevens van de genees kundige hoofdinspectie valt af tc lei den,- nog niet over haar hoogtepunt heen. Aldus een mededeling van het ministerie van Sotlate Zaken en Volks gezondheid. Hoewel uit énkele plaatsen inlich tingen zijn ontvangen over een ver mindering, blijken over het gehele land genomen de hoge aantallen da gelijkse nieuwe ziektegevallen zich (Van onze Haagse redacteur) De Krijgsraad te Velde-VVest heeft vanmorgen majoor K„ wie ten laste was gelegd het aannemen van steekpenningen, veroordeeld tot een gevange nisstraf van één jaar en drie maanden met aftrek en ontslag uit de militaire dienst. De auditeur-militair had twee jaar geëist. Beklaagde K., die steeds met grote beslistheid heeft ontkend ooit enig geld van. Engelse agenten te hebben geaccepteerd was van het vonnis zeer onder de indruk, evenals zijn raadsman mr. Van Es, die des» uitspraak zeker niet had verwacht, Majoor K. gaat in hoger beroep. te handhaven. Deze aantallen bewe gen zich tussen de 50.000 en 100.000 nieuwe meldingen per dag. Met na me in het noorden van Jiet land blijkt de influenza toe te nemen. Een overzicht van het aantal sterf gevallen valt nog niet met' enige nauwkeurigheid te geven Het aantal sterfgevallen, aldus een globale in druk, vormt echter geen aanwijzing, dat de influenza een kwaardaardiger karakter heeft gekregen. - In Amsterdam hebben sinds gisteren vijftien leerlingen van het Centraal Instituut voor Christelijk Sociale Ar beid de cursus aan het instituut onderbroken om te gaan heipén in dié: hoofdstedelijke ziekenhuizen. Zy zullen een week lang de door de A-griep gedunde personeelsbezet ting in de ziekenhuizen aanvullen, Aanvankeiyk zouden twintig cursisten de A-griep helpen beteugelen, maar vijf van de toekomstige wijkverpleeg sters kregen zelf griep. Daarna zullen ook de School voor Maatschappelijk Werk en de r.-k. School voor Maat- schappelük Werk een week lang twin tig cursisten leveren. Het betreft hier reeds gediplomeerde verpleegsters, die in opleiding zyn voor wijkver pleegster. Mocht men na drie weken de. assistentie van de toekomstige wijkverpleegsters nog nodig hebben, dar zullen de scholen v i .po beurten cursisten afstaan; Kunstmaan cirkelt met TWEE „wachters" rond ''V «Mg In hét crootite deel van Europa staat het weer onder'"invloed van. een omvaDgrrijlc hofedrskgebled, waarvan het centrum boven Zuidwest-Rusland ls .gelegen. Gisteren over. dag was bet in dit gebied op .de meeste plaatsen zonnig, weer 'met maximumtempe raturen van 20 graden in Middén-Dultsland en 25 graden in Zuid-Frankrijk. In ons tand waren de hoogste temperaturen IS-cradén. Weinig bewolking en zwakke-wind waren er oorzaak van, dat de afgelopen nacht weel een flinke afkoeling optrad, waarbij op uit gebreide schaal mist ontstond. Op. sommige plaatsen is de mist zo dicht,' dat deze 'vrijwel de gehele dag aanwezig blijft, - ~:.i Tn de buurt vin IJsland handhaaft/zich een lagedrukgebied, waaromheen In dé afge lopen 24 unr een storing, afkbmstig yan Canada, via het zuiden van IJsland in de richting van Jan Mayen ls .getrokken. De storingsactiviteit breidt zich' «venwel slechts .uiterst langzaam naar. het 'zuiden, uit, zodat in onze streken het weertype maar wéinig verandering zal vertonen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1