;Geen restitutie? in .Nieuwe subsidieregeling onvoldoende stimulans Indien van Mr. Kolfschoten: Waarom geen reinigingsdirectrices? Kunstmaan geen reden tot bezorgdheid JASJE UIT. JUDOHEMD AAN Prins opende sportschool I Meer spoed met raketprogram Mist trekt op VN-postzegel i BOUWONDERNEMERS VOORSPELEEN Moeilijkheden bij de kapitaalvoorziening Autobanden negen procent duurder uoornraaf kreeg „kunstgebit" Scherpe woorden2. over Turkije Geen toeslag voor ambtenaren Klacht bij Tweede Kamer over Wet cadeaustelsel Leiden" zag rode satelliet H Balkanconferentxe zeer onzeker CHROESTSJEW OVER MIDDEN-OOSTEN EISENHOWER OP PERSCONFERENTIE lONBERDAG 10 OKTOBER 1957 V1IFTÏEN9E JAARGANG No. 3813 -v->T- Üjjjtósaiig Belemmering n~Zï' Rotterdam: Wi«e de Wittutrut 30 Telet. 115700 (4 L) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 sS?^f2^??StiSbom3^1?n.teo 18.30—19J30 vl Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 't-Graveahage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 U Postbus 1091 Postgiro No, 424867 Klachtendlenst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprys 61 cent per week, 2.65 per maand, 7.80 per kwartaal.' Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks X- 7 Directeur: H. DiH KU1G f (Geldig tot morgenavond) ZACHT OVERDAG In de nacht en ochtend op vele plaatsen mist. Morgén overdag zacht weer met zonnige perioden. wakke tot matige wind uit zuidelijke richtingen. Morgen: Zon op: 6.59 Maan op: 19.03 onder: 17.58 onder: 9.41 J Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SIjOT i. E Centrale Bond van Onderling Beheerde Ziekenfondsen heeft de zer dagen bij monde van zijn voor zitter, de heer C. J. van Lienden te kennen gegeven, dat het niet moge lijk zal zijn premie aan verzekerden terug te geven, die betaald is voor tandheelkundige hulp tijdens het con fiict met de tandartsen. Zoals men weet is in de zieken fondspremie een bedrag voor tand heelkundige hulp opgenomen maar tijdens het tandartsenconflict bestond voor de verzekerden niet de moge lijkheid dfc hulp te verkrijgen. "Bet niet terugbetalen van premie Wordt o,a. gemotiveerd met de op- lerking dat zo iets voor de verplichte verzekering administratief een on doenlijke zaak is, dat er momenteel een zekere „inhaalvraag" aan de dng is, waarvoor een deel van de preserveerde premie moet worden «ingesproken rn dat in 1958 een pre mieverhoging van de ziekenfondspre mie niet te vermijden is en dat het éiaiom beter is de te veel betaalde jfcemie te gebruiken om de verhoging siraks zo beperkt mogelijk te houden IJ kunnen deze argumentatie niet bewonderen. Inderdaad is ove rigens om een andere reden terug betaling van premie volgens de huidi ge bepalingen formeel niet mogelijk. Artikel 8 van het Ziekenfondsbesluit girandeert namelijk alleen verstrek kingen „in natura", waaronder tand heelkundige hulp. Dat neemt intussen niet weg. dat de ziekenfondsen deze garantie „in natu- aan hun verzekerden niet geldend ra" hebben kunnen maken en dat er tijdens het conflict tal van verzekerden zijn geweest, die een beroep op hun tand arts hebben moeten doen en daarvoor Susten, en vaak niet geringe, hebben moeten maken. ':ls het nu billijk om maar net te doen of er niets aan de hand is, door het verleden zonder meer een streep te halen en de verzekerden zelf geheel de kosten te laten opvangen? Het antwoord, dat de Bond van r.k, ziekenfondsen gegeven heeft en dat naar wij menen te-weten ook door het Chr.- -Nat. Vakverbond wordt verde- digd,ikomt -ons voor in - eik-geval heel-, wat-sympathieker te zijn. Dit stand- ptiMi 'komt er op neer dat er, zeker aanleiding is in bepaalde gevallen en tot op.zekere hoogte gemaakte kosten fe vergoeden. Er zal te bevoegder plaatse op worden aangedrongen dat aan deze opvatting gevolg wordt ge geven. 'rvlT houdt in, dat er een beschikking 'L/moet komen (uiteraard met terug werkende kracht) van de minister van |pciale Zaken, waarbij dus voor het speciale geval van het tandartsencon- Öict de mogelijkheid wordt geopend een tegemoetkoming in geld te geven jroor gemaakte kosten. In de Ziekenfondsraad bezint men zicht thans nader op deze kwestie. Het te hopen dat dit beraad zal leiden fot een duidelijk en verantwoord ad vies aan de minister. Het gaat o.i. bepaald niet aan om al lien maar zgn. „collectief denkende" over bepaalde rechten van verzeker den min of meer luchthartig heen te [open. De billijkheid gebiedt hier te meken haar een oplossing, waarbij re kening wordt gehouden met de om standigheden én waarbij verzekerden, die tijdens het conflict de tandarts no dig hadden, zoveel mogelijk wordt te gemoet gekomen in de kosten, die zij noodgedwongen moesten maken. 55 De Nederlandse bouwondernemers, verenigd in dc Bond van Bouwondernemers, zien geen kans onder de nieuwe subsidieregeling en de huidige omstandigheden een wonïngproduktie van 40.000 wo ningen per jaar, zoals in de troonrede werd verwacht, in de parti culiere sector te bereiken. Indien op korte termijn geen positieve maatregelen worden geno men om de particuliere woningbouw te verzekeren, verwachten dc particuliere bouwondernemers, dat het woningtekort een continu- beeld in onze samenleving zal worden. Dit is de conclusie van. dc beraadslagingen die de laatste dagen door het hoofdbestuur van de Nederlandse Bond van Bouwondernemers zijn gehouden naar aan leiding van de door de minister voor de Volkshuisvesting en Bouw nijverheid afgekondigde premiebeschikking woningbouw 1957 voor de particuliere houw. Hierbij kwamen tevens ter sprake de moeilijkheden welke zijn gerezen ten aanzien van de kapitaalvoorzie ning voor de particuliere woningbouw. Volgens de bond van bouwonderne mers biedt de nieuwe regeling voor de particuliere woningbouw onvol doende stimulans voor de bouw van huurwoningen, omdat de door de mi nister vastgestelde huurgrenzen, waar binnen de volle preanie kan worden verkregen, volgens de bouwonderne mers, te laag zijn vastgesteld, waar door geen uitzicht wordt geboden om op enigszins betekenende schaal onder de huidige omstandigheden huurwo ningen te bouwen. Als .oplossing voor dit vraagstuk ziet de bond van bouwondernemers een verhoging van de subsidiebedragen dan wei een hogere vaststelling van de huurgrenzen. Voor wat de bouw van „eigen woningen" betreft, meent de bond van bouwondernemers, dat ook hier de -nieuwe regeling onvoldoende stimulans biedt, omdat er, volgens hem, een te grote onzekerheid bestaat om trent het te ontvangen subsidiebedrag en daarnaast het verschil tussen volle premie (plus toeslag) en de halve promie te groot is. Hier ziet de bond van bouwondernemers de oplossing in de toekenning van de volle premie voor alle woningen beneden de stich- tingskosten van f30.000. Men verwacht, dat de continuïteit in de particuliere woningbouwsector door de nieuwe regeling ernstig ver stoord zal worden. Voorts meent de Bond van Bouwondernemers, dat de huidige kapitaalschaarste voor de par ticuliere woningbouw (mede veroor zaakt door de lopende aanspraken van overheidswege ten behoeve van de woningwetbouw) alsmede de huidige rentestand in hoge mate de voortgang van de particuliere woningbouw be lemmeren. Volgens de Bond van Bouw ondernemers is het particulier initia tief qua produktievermogen volkomen in staat tot de door de regering ver wachte woningproduktie van 40.000 woningen per jaar. Indien, aldus de Bond van Bouwondernemers, door on gunstige subsidieregelingen daartoe echter de mogelijkheden ontbreken, kan het particulier initiatief voor het niet voldoen aan dezja? verwachtingen niet verantwoordelijk worden gesteld. Zie verder pag. 3. 2e kol.) De verkoopprijzen van nieuwe bui ten- en binnenbanden voor personen auto's en motorrijwielen (inclusief de scooters) zijn met negen procent ver hoogd. In Nederland rijden ruim 40.000 bedrijfsauto's (bestelauto's, kleine vrachtwagens e.d.), die dezelfde maten banden hebben als personenauto's. Voor deze bedrijfsauto's zijn de ban- denprijzen automatisch met eenzelfde percentage verhoogd. Genoemde prijs verhoging is een gevolg van het feit, dat het omzetbelastingtarief van vijf op vijftien procent werd gebracht. De belastingverhoging mocht geheel wor den doorberekend. Doordat de omzet belasting wordt geheven over de bruto- verkoopprijs, zijn de netto-verkoop- prijzen niet met tien, maar met negen procent gestegen, zo deelt de KNAC mee. Intussen staat nog een verhoging vac de omzetbelasting op de nieuwe ban den voor personenwagens en motorrij wielen te wachten. De KNAC neemt aan. dat het tarief daardoor van 15 op 18 procent zal komen. Gisteravond heeft H.M. koningin Julia na in. de Amsterdamse Stadsschouw burg de jubileumvoorstelling bijge woond van Charlotte Kohier, ter ge legenheid van haar 25-jarig jubileum als voordrachtskunstenares. De Koningin in haar loge. Naast de Koningin v.l.n.r.: mevrouw W. A. Re- pelaer van Drielgeboren v. d. Willi gen, dame du palais en jhr. F. J. E. van Lehnep, kamerheer in buitengewone dienst van HM. de Koningin. 55 55 - <Van onze H&ugse redacteur) HOE KOMT HET eigenlijk dat het vak van reiniglncsdlrecteur, dat .toch vele kenmerken heeft van de ar beid die de hulsvrouw verricht nim- ber door een vrouw is vervuld? 4 De proefneming: met een directrice Xon alleszins de-moeite waard zijn, al ius de Haagse burgemeester, mr, H. A. H. T. -Kolfschoten op het gisteren Een hoornraaf uit Diergaarde Blijdorp te Rotterdam, heeft als hét ware een kunstondergebit gekregen en men hoopt hem daardoor het leven weer normaal te maken. Van zijn lange onder snavel was nl. meer dan de helft afgebroken. Het dier kon zijn voedsel niet meer oppikken maar moest als een zuigeling ge voed worden of anders .de hon gerdood sterven. De dierenarts J. C. Peters heeft nu de vogel- behandeld, het afgebroken deel er stenig aangeschroefd en bij een tandtechnisch laboratorium een prothese van kunsthars laten maken. Nu wacht men af of het dier aan zijn kunstgebit zal wennen. door hem in het Schevcningse Kur- haus geopende jubileumcongres van de Nederlandse .vereniging van relni- gingsdirecteuren. De vereniging bestaat vijftig jaar. „Wij mannen zijn vervuilers", be kende de burgervader nog eerlijk, maar hij voegde er in dit gezelschap onmiddellijk aan toe: „voor reini gingsdirecteuren maak ik natuurlijk graag een uitzondering." Namens de jubilerende vereniging bood de burgemeester het bestuur van Madurodam een aantal miniatuur vuil nisauto's aan; het stadje miste nog al tijd een reinigingsdienst. In de daarop gehouden inleidingen, respectievelijk van de heer C. A. Tase- laar, adj. directeur van de gemeentelij ke reinigïngs- en vervoersdienst 's-Gravenhage en G. Huffels, directeur van de centrale vervoersdienst Nijme gen (aangezien laatstgenoemde zien was werd zijn rede voorgelezen), werd een overzicht gegeven van de aan zienlijke verbeteringen, de laatste hal ve eeuw tot stand gebracht op het stuk van de reiniging in stad en dorp. Het publiek kwam er niet zo best af: het plaatsen b.v. van papiermanden langs de wegen sorteert niet het ef fect dat men ervan had verwacht. Men is slordig oo straat en voor de vees diensten is het ondankbaar te'moeten constateren dat een met zorg gereinig de straat na enkele minuten weer knao vuil is gemaakt. Nog een ding: Het zijn de ouderen die het beste werken en 't reinigings- werk bliikt iongeren in deze tijd niet aani te trekken. De Russische partijleider Chroest- sjew heeft tegenover James Keston, de correspondent van de New York Time», onomwonden verklaard, dat Rusland niet alleen bezorgd ïs over de toestand in het Midden-Oosten, maar ook bereid Is tot militair optreden om zo nodig de belangen van de Sowjet- Unie in dit deel van de wereld te be schermen. "Vandaag is het derde en laatste deel van het vraaggesprek, dat Reston met de Russische partijsecreta ris heeft gehad, gepubliceerd. Chroestsjew sprak scherpe woorden over Turkije. Hij waarschuwde, dat dit land in geval van oorlog „geen dag" zou bestaan. „Als er een oorlog uitbreekt, zitten wij vlak bij Turkije en de VS niet," zei Chroestsjew, „Als de kanonnen beginnen te spreken en de raketten worden afgeschoten, is het te laat om verder nog over deze kwestie te gaan zitten nadenken." De Russische partijsecretaris be schuldigdé in het bijzonder ÖJiUes ér-, "van-"aan Loy Henderson, ^-deskundige van Amerika voor het Midden-Oosten, instructie te hebben gegeven, Jor danië en Irak tegen Syrië op te zet ten. Dit was echts: mislukt en Hen derson zette daarop, tijdens zijn jongste reis in het Midden-Oosten, Turkije onder druk. Toen Reston vroeg waarop Chroest sjew zijn beschuldigingen baseerde en of de Sowjet-Unie documenten heeft om ze te bewijzen, antwoordde de Russische leider: „Ik raad u aan de heer Dulles inlichtingen te vragen. Chroestsjew gaf toe, dat de Sowjet- Unie militaiife uitrustingen aan Syrië heeft verkocht. „Er is echter niet één Russische soldaat in Syrië," aldus de Russische partijleider. Reston kreeg op twee vragen geen antwoord. Deze hadden betrekking op de gebeurtenissen in de Sowjet-Unie na de dood van Stalin en op de pro blemen, die zijn ontstaan door de in dustrialisatie en de landbouwplannen. In een der ochtendbladen is, een be richt gepubliceerd volgens hetwelk de minister-president dr. W. Drees „per soonlijk heeft ingegrepen in het drei gende conflict tussen de minister van Buitenlandse Zaken, mr. A. A, M. Struycken en de volksvertegenwoordi ging over het niet-imvilligen van.de toegezegde salarisverbetenngen voor middelbaar en lager rijkspersoneel." Volgens het blad zou de regering alsnog bereid zijn eer. bedrag van .13 miljoen uit te trekken voor het ver lenen van diensttijdtoeslagen. De Rijksvoorlichtingsdienst deelt ons mede, dat het genoemde bericht vol komen uit de lucht is gegrepen. Een soort journalistieke kunstmaan, aldus onze zegsman. René Pleven heeft zijn pogingen een nieuw Frans kabinet te vormen gister avond' opgegeven,-.- bxiri- A CHAOTISCHE TOESTAND (Van onze Haagse redacteur) In een adres aan de Tweede Kamer hebben de prot. cbr„ dé r.-k. en de algemene bond in de huishoudelijke, luxe- en speelgoedbranche hun ern stige bezorgdheid uitgesproken over de leemten in de Wet beperking ca deaustelsel. Fabrikanten, grossiers en detail listen in levensmiddelen geven voor ettelijke miljoenen guldens aan huishoudelijke- j en' *-iluxe-artikelen .aIsme,de.speelgoederen;^J^u:c<^ier- kopên- deze "ogenschijnlijk "beneden de normale prijs, hetgeen een waar lijk chaotische toestand teweeg heeft gebracht. Er wordt in het adres een sterk be roep gedaan op de kamer om bij de behandeling van dé begroting Econo mische Zaken bijzondere aandacht aan de "Wet beperking cadeaustelsel te schenken. Een dringend beroep hebben de orga nisaties in de huishoudelijke- luxe- en speelgoedbranche op hun leden ge daan om de verkoop van „koffie tegen inkoopprijs" met kracht te blijven voortzetten en te intensiveren, daar de kruideniers en hun leveranciers nog geen enkele bereidheid tonen om een einde te maken aan het verstrekken van „branche-vreemde" goederen. Als onderhandelingen over deze kwestie zich niet in gunstige sin ont wikkelen, zullen andere activiteiten worden overwogen. Ampianwor raket mango i i (Van een onzer verslaggevers) ALS blijk van waardering voor hetgeen u in Nederland voor de judosport doet, bied ik u een echt Japans judokostuum aan". Deze woorden sprak de directeur 'van de nieuwe sportschool „Ad Astra" in Amsterdam gistermiddag in de „Grote Dojo", de sportzaal in bet pand aan de Vondelstraat, tot Z. K. H. prins Bernhard. De Prins glimlachte,deed zijn col bertjasje uit, rolde de manchetten van zijn overhemd op en trok de „judogi" aan, het witte hemd, dat evenals de pantalon speciaal van de moederschoot van het judo, Ko- dokwa in Tokio naar Nederland was gezonden. Vervolgens knielde de Prins neer op de mat, bracht de Japanse groet en ontving de bruine dan eerste kuy welke band hem door direc- tear Dick H. Vollenhoven om het middel werd gebonden. De judo- meesters van Nederland, de heren Koning, Boersma en Korzelius brachten te zamen met de leerlin gen, die voor de genodigden op de mat zaten, eveneens de ceremoniële groet. Na deze plechtigheid verklaarde de Prins deze sportschool voor geopend waarna demonstraties volgden. Z. K. H. bleef de demonstraties tot het einde toe volgen gekleed in het judohemd en schudde daarna de deelnemers de hand. Ook de jeugdi ge Heintje Sikkel, die de leiding had gehad van de oefeningen van da jongsten. Mr. A. Ruys, voorzitter van het Hulp fonds AMVJ, dat de inrichting van deze super-moderne sportschool mo gelijk had gemaakt, sprak een wel komstwoord, waarna hij de school aan de jonge directeur en diens vrouw overdroeg. Tot de aanwezigen behoorden burge meester mr. G. van Hall, dr. J. Miedema namens het ministerie van O., K. en W„ ds. W. L. Jens, alge meen secretaris van de AMVJ, mr C, A. van Swigchem, secretaris van de Civitas-raad en van de Senaat van de Vrije Universiteit, dr. K. H- van Schagen, rector Academie voor Lichamelijke Opvoeding en vele an deren. ET afschieten van de Russi sche kunstmaan is geen re den tot grotere bezorgdheid dan tevoren' over de veiligheid van de Ver. Staten, heeft president Eisenhower gisteren tijdens zijn wekelijkse persconferentie ver klaard. De president bestreed de bewering van de Russische partijleider Chroest sjew, dat de Russische aardsatellleten en raketten de Amerikaanse straal- bommenwerpers en -jagers hebben doen verouderen. Het zal een aanzien lijke tijd duren, voordat het oude ver vangen is door het nieuwe, zei Eisen hower. ';i'' De president kondigde aan, dat de Ver. Staten van plan zijn in decem ber proefsatellieten af te schieten. In maart van,het komende jaar volgt dan het lanceren van de eerste. Ame rikaanse satelliet die volledig met in- strumenteri is uitgerust. Eisenhower verklaarde dat de Vei. Staten reeds eerder een aardsatelliet hadden, kunnen vervaardigen: Maar als dit gebeurd was, zou dit de mili taire voortgang op het terrein van de lange-afstandsraketten hebben ver traagd. Waarnemers van de Leidse sterren wacht hebben vanmorgen om 04.51 uur de Russische kunstmaan gezien. Het object bewoog zich met een snelheid van ongeveer vier graden per minuut. De helderheid van de satelliet wordt geschat op de derde tot tweede grootte. Het Is nog niet met zekerheid te zeggen, of het waargenomen object de bolvormige kunstmaan zelf was of het raketgedeelte dat haar volgt. Radio-Moskou heeft meegedeeld dat de satelliet vanmorgen vroeg zijn 78ste omloop om de aarde had volbracht. De totaal afgelegde afstand bedroeg van morgen ongeveer 3,5 miljoen kilo meter. Radio-Moskou heeft gisteravond ont kend dat Duitse geleerden hebben ge- IN HET R'JKÏAN DE KUNSTMAAN M üEf km 900- 800- Kunstmaan 1957[ diec i de aarde w zouter ca.67k»oweegr zou ter hoogleed, kunstmaan maar ca. SOkito wegen 700 600- -.vJbeghvh. /w,. begin iande eeuwnenadit MtEverest 8840m. ir Nell H. McElroy, de nieuwe Ameri kaanse minister van Defensie, heeft gisteren gezegd.-dat ernstig overwogen wordt meer spoed achter het Ameri kaanse raketprogramma te zetten. Op een persconferentie, nog geen 5 uur nadat hy zijn ambt aanvaard had. gaf McElroy te verstaan, dat bijzon dere aandacht geschonken zal worden aan de geleide projectielen Thor en Jupiter. McElroy is gisteren in aanwezigheid van president Eisenhower beëdigd Eisenhower reikte aan de aftredende minister, Charles E. Wilson, de vrij heidsmedaille uit. holpen by het ontwerpen van :de Rus sische kunstmaan. Eeri jaar? Mevrouw Koernosowa, een lid van de Russische afvaardiging naar het congres voor ruimtevaart in Barcelona hééft meegedëeld dat de kunstmaan volgens de berekeningen mogelijkinog wel een jaar om de aarde kan draaien. Op verscheidene plaatsen in de Ver enigde Staten zijn radiosignalen bat- vangen op dezelfde golflengte als waarop de kunstmaan uitzendt. De sig nalen werden uitgezonden alsof het boodschappen van de „Spoetnik" wa ren. De federale commissie voor radio verbindingen in Washington heeft mee gedeeld dat zij een onderzoek zal Lin- stellen. De door Roemenië voorgestelde Bal kanconferentie zal alleen doorgaan als alle landen die uitgenodigd zijn eraan willen deelnemen, zo heeft de Joego slavische vice-president Rankovitsj woensdag In Belgrado verklaard. Tot op heden hebben alleen Boel- garye en Albanië het Roemeense voor stel aanvaard. Joegoslavië heeft in be ginsel met het plan ingestemd, maar Griekenland heeft het voorlopig ver worpen. Turkije heeft nog niet op het voorstel geantwoord. Ter gelegenheid van de Dag uan de Rechten van de Mens - (10 december) zullen de Ver. Naties een speciale postzegel uit geven. De zegel zal ir. Nederland - verschijnen in waarden van 3 en 8 centresp. rood en groengrijs..- Als afbeelding draagt de zegel de vlammende toorts van de mense lijke rechten. De zegel is ónt--- worpen door de heer O. Mathie~'ï sen uit Denemarken, Geen 40.000 woningen particuliere sector OOK in de afgelopen 21 uuï kwamen In Wes-Europa uitgestekte miitveld— voor. In Nederland trok de mist gisteren in het noordoosten oosten en zuidoosten van het land spoedig op waarna bij zonnig weer de temperatuur opliep tot 18 i 33 graden. Elders in het land bleef de mist de ge hele dag hangen maar in de kustprovincies ging dc mist tegen de avond over in een laaghangend wolkendek waarbij het zicht verbeterde In de nacht van woensdag op donder dag vormde zich opnieuw op vele plaatsen mist, maar over het algemeen minder dicht dan de voorafgaande nacht De kans op mistvorming in de nacht en ochtend blijft evenwel bestaan. Door de aanhoudends luchtdrukdalingen boven de bolf van Bls- cayc zal morgen lucht worden aangevoerd uit Frankrijk en Zuidwest Duitsland. In deze lucht trekt de mist overdag bijna overal op. Met de bovenwind drijven ech ter wel enkele wolkenvelden het land bin nen maar er zullen op de meeste plaatsen zonnige perioden voorkomeu waarbij de m ld dagtemperaturen gelijk zullen zjja aan die van vandaag of iets hoger.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1