Bij een lustrum Indexcijfer vraagt uiterste aandacht M.I.R. sprak met ministers over bovengronders Driedaagse werkweek bij Ford in verband met produktie beperking blitie bekeek Eindhovens verkeer op tv-scherm Auto te water: twee mannen verdronken Plan nr. 4 voor nieuwe stad in Z.-ïlolland Veel bewolking Sydney bedreigd door branden RENTE WONINGBOUWLENING VAN INVLOED OP HUREN EXPERIMENT VIEL DESKUNDIGEN TEGEN E1 Fietsers brachten buitenlanders onder de indruk Goedkope plastic kunstmaan N' r éi i VRIJDAG 11 OKTOËER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3814 Directeur: B. L)E KUiU J J O O Hoofd redacteurL)r. J A H J ti fcSHlJlNts SIAXT KOOKPANNEN van 14 tot en met 26 cm 0 inhoud van Vl* L, tot 7V* L M SOLA-pannen zijn geschikt voor het koken op gas- en electriciteit. Gegarandeerd voor het leven De minister van Economische Zaken. prof. dr. J. Zijlstra, acht het huidige, prijsindexc^fer niet bevredigend. De stijging van dit cijfer geeft zorgen en vraagt3e^|&rstc'aandacht. Dit verklaarde de;tnims- ter een gisteren'*é*U&ecfrtT gehouden byeenTkómst vain bestuur ders" van het. Christelijk Nationaal Vakverbond. Minister Zijlstra becijferde een stijging van het prijsindexcijfer van augustus 1955 tot augustus 1957 van 12 punten nl. van 106 pun ten op 118. Bij deze stijging van 12 punten zit een stijging van.7 pun ten die -volgens prof. Zijlstra geïsoleerd moeten worden. Rustig Er is, zo werd ons meegedeeld, tot nog toe geen enkele werkne mer met het oog op de produktie- beperking ontslagen, en de direc tie zal alles doen om iedereen in dienst te houden. Het ligt in de bedoeling, de arbeiders, die „over" zijn, in te schakelen bij de uitbreiding van de fabriek. Met deze uitbreiding worden inmid dels flinke vorderingen gemaakt. In de loop van volgend jaar zul len de nieuwe afdelingen gereed zijn. m (Van onze verkeersredacteur) INDHOVEN keek gistermid dag tussen 5 uur en half zes naar boven. Op één van de zij torens van Philips' Gloeilampen fabrieken stonden enige mannen met een televisiecamera opnamen te maken van de spitsuurdrukte op het 18 Septemberplein. JAPAN KONDIGT AAN: TOMADO VERRAST HUISVROUWEN met Nederlandse snelkookpan! Rotterdam. Witte de WlUislraat 30 l'elei ji.T/oo (4 1.) Postbus 1112 - Postgiro No 4245IE Klachtendienst abonnementen 18.311- -19.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'g-Gravenhage. Huygensplein 1 Telef 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.3019.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. t 2.65 per maand, f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks tOeltlig tul muigcuavond) IETS MiNDEK ZACHT. Aanvankelijk veel oewoiklng met iiiei en daai enige regen en plaatselijk mist Later ook enkele opklaringen Over hel algemeen tets minder -zacht. Zwakke tol matige .vind uit uiteenlopende richtingen. Morgen: Zon o, 7.01. Maan op 19.41 onder 17.55. onder 10.44 NLANGS heelt het Chr. Werkne- mersverbond in Nieuw-Guinea vijl jaar bestaan. In verband daarmee ontvingen we een bijzonder verzorgd jubileumnummer van het blad, dat dit verbond uitgeeft en waarin vooraan staande persoonlijkheden in Nieuw- Guinea hun oordeel geven over wat er in de verstreken periode bereikt is. Men zal zich het ontstaan van deze beweging nog wel herinneren. Vanuit Nieuw-Guinea bereikte het C.N.V. het verzoek om daar behulpzaam te zijn bij de opbouw ener Chr. Sociale Be weging in dit gebiedsdeel. Dit beroep werd niet tevergeefs ge daan. Het C.N.V. zond tot tweemaal toe zijn vice-voorzitter, de heer K. de Boer naar Nieuw-Guinea. Deze wist inderdaad een Chr. Sociale Beweging op te bouwen, weliswaar klein, maar toch al met een behoorlijke invloed tot in de hoogste kringen en met een werk program, dat er mocht zijn. - J ET is begrijpelijk, dat men na een l"i. periode van vijf jaar eens even te rug wil zien op de afgelopen weg. Vra gen rijzen: Wat is er bereikt en wat is het perspectief? Óp deze vragen vindt men in hét ju bileumnummer een antwoord. In het hoofdartikel zegt de heer J. H. Moes, die later de- heer K. de Boer is opge volgd, o.a. dat het verbond in zijn be staan soms fel heeft moeten reageren op misstanden, als gevolg waarvan verbetering intrad. Het huisvestingsvraagstuk met na me van de Papoea die van de kampong naar de stad kwam, werd aangepakt. Het verbond ontwierp een schema voor een modelkampong. Er verrezen betere verblijven voor de contractar beiders, er rcwamen- stadskampongs, men ging doen aa~ nazorg, er werden talrijke vrouwenverenigingen opge richt en er werden cursussen gegeven. Er Is dus een duidelijke gang om hoog. Bij al deze activiteit werd ook de principiële scholing niet vergeten en voorlichting gegeven in christeiijk- sodale zin. Minister ijlstra vindt prijspeil niet bevredigend Minister Zijlstra heeft gis termorgen een vergadering van bestuurders van het C.N.V. bijgewoond, die werd gehouden in het gebouw voor Kunsten en Weten schappen te Utrecht. V.l.n r. de heren J. van Rheenen, prof. dr. J. Zjjlstra, M. Kup- pert (voorzitter), C. J. vat Mastrigt en R. Plomp. - NTUSSEN is er naast licht scha lt duw. Hoe kan het anders in een samenleving, welke in snel tempo xnQgl evolueren van primitieve ver houdingen tot wa| wij onder een mo derne maatschappij verstaan? Naast perspectief dus ook reden tot klacht. De klacht b.v. dat men nog te veel en ten onrechte het verbond ziet als tegenspeler van de overheid. De klacht, dat nog te weinig de vak beweging wordt gezien als overleg- en adviesinstantie, het te weinig gelegen heid gever) op voet van gelijkheid met elkander te spreken. Aan dat laatste zal nu binnenkort iets worden gedaan. De verwachting is, dat het georganiseerd overleg vrij spoedig zal kunnen beginnen. Maar daarnaast ligt er ook nog het probleem van de sociale emancipatie van de Pa poea. Hoe incorporeren we hem als een nuttig en zinvol lid van een nieuwe samenleving? Men kan een Papoea door middel van vakopleiding e.d. een belangrijk stuk ontwikkeling bijbrengen, maar dan moet er ook de mogelijkheid zijn om verder te komen. Wanneer dan de deur dicht blijft en volgens „Op waarts" is dat voor velen het geval en zijn vooropleiding niet voldoende wordt gewaardeerd, groeit zo gemak kelijk de ontevredenheid en het ge voel van ontworteld te zijn met alle consequenties van dien. BOVEN Rusland Handhaaft zich een hp^nilu«JJl«d ro« een Uuchtdniir van HOB irio ui het écnirotn;<Tn> net noor delijke gedeelte van de oceaaii duurt, de depressie-activiteit voort. Een vore vitn lage luchtdruk verbindt het depressle- systeem tussen Groenland en" Noord-Noor- wegen met een oud lagedrukgebied ten wes ten van Portugal, Met een zuidelijke boven wind dreven - gisteren 'wolkenvelden uit Frankrijk Nederland* blnnen.'.Daardoor werd de nachtelijke afkoeling sterk getemperd en daarmede samenhangend vórmde zich slechts hier en daar korte tijd mist. Vanmorgen viel er uit' de bewolking hier en daar wat regen. Boven Engeland Ugt een front behorende bU de depressie tussen Groenland en Noord-Noorwegen, dat lang zaam naderbij komt. In vérband daarmede zal ér ook zaterdag vrij veel bewolking zijn met plaatselijk enige regen. Het weer behoudt een zacht karakter, alhoewel de temperaturen morgenmiddag over het alge meen lets ,ager zullen zijn. MEN kan er dankbaar voor zijn, dat vijl jaar geleden het Chr. Werk- nemersverbond Nieuw-Guinea zijn ar beid is kunnen aanvangen en dat het bij de opbouw van dit gebiedsdeel vrij wel van de aanvang af zijn invloed kon doen gelden. Vijf jaren zijn vlug voorbij. En veel tijd om over dat verleden na te den ken is er niet. Er Is nog zo ontzag lijk veel te doen. zoals de heer De Boer zegt om de toepassing van de bijbelse normen voor het sociale le ven in het zich ontwikkelende Nieuw- Guinea tot gelding te brengen zodat gerechtigheid tot uitdrukking komt. Het is een taak die in dit aardse leven voor een christelijke organisatie nooit af komt. Het moge het Chr. Werknemersverbond Nieuw-Guinea gegeven zijn steeds meerderen voor *t ideaal der christelijk-sociale beweging te bezielen, zodat ginds in een nieuwe samenleving maatschappelijke verhou dingen ontstaan, die beantwoorden aan normen, die de Bijbel ons heeft ge geven. Aan de rand van de Australische •tad Sydney woeden talrijke bosbran den, die, aangewakkerd door een krachtige storm, de ad bedreigen. Een vierjarig meisje kwam in de vlammen om, toen haar ouderlijk nuts aan de rand van de stad door de vlam men werd ingesloten. Duizenden personen, onder wie ook soldaten, vochten donderdag de gehele dag tegen het vuur. Volgens het hoofd van de brandweer in New South Wales fa de brand de ergste sinds 35 jaar. Advertentie Deze '7 punten bestaan nl. afgerond uit een pure seizoanmatige stijging. Evenals 1956 was '1957 eén nat en moeilijk jaar, hetgeen tot gevolg had dat een" stijging 'van,2&' punt ïs" toe te schrijvenvaan de aardappelen, groen ten en fruit','. De -huren nemen voorts 2%, en de post verzekeringUen belasting, die in deze indexcijfers Volgens de minister als een soort satelliet verscholen zit, 2 punten voor zijn rekening. Van de resterende 5 punten zijn 2 punten toe te schrijven aan de melk én melkprodukten en de vlees- eri vleeswarehprodukten, terwijl de reste rende 3..punten volgeus de minister moeten worden verklaard uit allerlei tariefposten als tram, trein, post, gas, elektra enz. (1,2 punt) en een groot aantal kleine posten als ingevoerde produicten, persoonlijke dienstverle ning etc- (1,8 punt). Sprekende over de vraag in hoeverre het prijsstabilisatiebeleid een wezen lijke bijdrage heeft geleverd tot het voorkomen van prijsstijgingen zei mi nister Zijlstra dat het wel vaststaat, dat bet algemeen niveau van de Indus, triële sector zich zeer rustig heeft ge dragen ondanks vrij forse loonstijgin gen en ondanks de niet onbelangrijke stijging van hét importniveau die we tot voor kort hebben gebad. Minister 1 Zijlstra zei, dat we bezig zijn van 135? naar 1958 terug te koer sen naar de situatie van 1952 tot 1953. Zïe verder pag. 3, le kol.) Het dagelijks bestuur van de Mijn. industrieraad heeft gisteren een be spreking gevoerd met de ministers van Economische Zaken en van Sociale Zaken en de staatssecretaris van Bin nenlandse Zaken, Bezitsvorming en P.B.O. Tijdens deze bespreking is van ge dachten gewisseld over de concretise ring van de mogelijkheden, welke zijn gelegen in de brief van 30 september 1.1. van de minister van Economische Zaken aan de M.I.R. ten aanzien van een inkomensverbetering voor bepaal de groepen bovengrondse mijnwer kers. De ministers zegden namens de re gering toe volle medewerking te zul len verlenen aan het zo snel mogelijk tot stand komen van een definitieve regeling van deze aangelegenheid. (Van een onzer verslaggevers) De Nederlandse Ford-fabriek heeft, zo vernemen w|j, thans ver gunning tot het invoeren van een driedaagse werkweek. Deze ver gunning werd aangevraagd in verband met de verkoopslapte. De Russische minister van Defen sie, maarschalk Georgl Zjoekovo, is op het vliegveld van Belgrado aange komen voor een bezoek van enkele da gen. Zaterdag zal maarschalk Zjoé- kow de Joegoslavische president Titp, die op het ogenblik aan dé kust t?<in de Adriatische zee verblijft, ontmoe ten. Bij aankomst van de Russische minister (rechts) op hei vliegveld werden de volksliederen van beide landen gespeeld. Hij werd verwel komd door zijn Joegoslavische colle ga, genet aal Jwan Gosnjak. „Wy maken ons", zo zei een ver tegenwoordiger van de directie ons, „over de huidige klachten in de auto mobielverkoop geenszins ongerust. Er is over de gehele wereld momenteel een dalende tendens, maar die zal on getwijfeld worden gevolgd door een stijging van de verkoop. Dit gebeurt wel vaxer". Tegengesproken wordt, dat er mo menteel abnormaal veel onverkochte auto's staan opgeslagen op de terreinen vaD de fabriek te Amsterdam, en dat de dealers nog met grote voorraden wagens van „oud" model zitten. „Een stock van 15.000 auto's is voor ons normaal", aldus de "directieverte - genwoordïger. Inmiddels heeft Ford-Nederland enige nieuwe modellen aan zijn series kunnen toevoegen: de Amerikaanse Edsel, de Duitse Taunus 17 M, de En gelse Anglia Tourist, en een nieuwe serie Thames Trader Trucks., Deze nieuwe wagens staan geduren de enige, weken tentoongesteld in de showrooms van Ford aan de Stadhou derskade te Amsterdam Van de Edsel en de Taunus 17 M ga ven wij onlangs reeds een uitvoerige beschrijving. Het is opvallend dat de Edsels, waarvan het grootste model een 345 FK-motor heeft en tegen de f 20.000 kost, wat afwerking betreft, verre de mindere is van de Taunus 17 M (67 P.K.), die in de middenprijs klasse thuishoort. Hieruit blijkt, dat de Duitse Ford- Een drietal aanstaande jeugd leidsters, die in opleiding zijn aan het nieuwe instituut De Jel- burg te Baant, dat donderdag tegelijkertijd 'met. De Nijenburgh beide inrichtingen gaan uit van de Stichting Gereformeerde Opleidingen officieel geopend is. Voor hei verslag van deze plechtigheid zie elders in deze editie. De deelnemers aan het internatio nale verkeerspolitiecongres keken eveneens naar boven. Zij deden dat in het gebouw van de golfclub te Valkenswaard, aan de wanden waar van televisieontvangapparaten be vestigdwaren, waarop genoemde spitsuur drukte te volgen was. De uitzending geschiedde niet via een kabel, maar via een straalzender. De buitenlanders onder de honderd aan het congres deelnemende politie autoriteiten waren wèl onder de indruk van de drommen wielrijders al vielen deze de meeste Nederlanders nog mee maar niét van de uitzen ding als zodanig, die ten doel had een indruk te geven van de mogelijkheden van televisie als hulpmiddel bij de verkeerswaarneming en -regeling, „Zo erg is het bij ons toch niet", was het commentaar van de heer E. Gross- Petersen, commissaris van politie te Kopenhagen, welke stad ook met een wielrijdersprobleem zit. „Stel je voor dat wjj er zoiets nog by hadden", zei de heer M. E. Cagnard, hoofd van de Parijse verkeerspolitie. „De enkele racefiets, die in ons verkeer valt op te merken, levert nog geen apart probleem op, maar ik kan be grijpen, dat jullie er in Nederland maar mee zitten." De heer C. Kosofa uit Ankara (Tur kije) vertelde, dat er in zijn land, dat 23 miljoen inwoners heeft, klaarbly- keiyk nog minder wielrijders zijn dan in Eindhoven. Voor zover het de bedoeling was de buitenlanders te verbazen, mocht deze proef van Philips wei geslaagd heten Zü was dat echter zeker niet als be wijsmiddel voor de waarde van tele visie voor de verkeerspolitie Zeker: in Hamburg worden op dit gebied reeds proeven genomen, maar in ver reweg «je meeste steden wil men »r niet aan en de demonstratie van gis- ring gebracht, voor zover wy kunnen nagaan, „De televisie kan inderdaad de situa tie op een bepaald punt snel doorgeven naar een centraalpost, maar dan weet men nog niet hoe (door welke stroom en door welke oorzaak) die situatie ontstaat", zo luidde het commentaar van commissaris Roozen van de Am- Hedennacht omstreeks kwart over één is een bestelauto van een naaima- ebinemaatschappij {Singers in het wa ter van de Weespertrekvaart bij Am sterdam gereden. De Inzittenden twee mannen kwamen om het le ven. Het waren de 33-jarige A. G. van Limzen en de 37-jarige D. Helnhuis, beiden uit Hilversum. Een wielrijder zag het ongeluk van ver gebeuren. De bestelauto kwam uit de richting van he Gooi en slipte in een bocht van de Weesperzijde ter hoogte van de Kruislaan. De wagen schoot dwars over de weg en kwam enkele tientallen meters verder in de Weespert rek vaart terecht. De oolitie. die snel ter olaatse was, had veel moeite om de plaats oo te sooren waar de ant.n oo de bodem van de vaart rustte Toen dit gelukte en de auto naar de kant ws cehaa'd bleken de inzittenden reeds over'eden ♦o 7Ün Een kraanwagen van de Stads- "•oini«in<* beef» de hectplnntn weer on be) droge "-Zet Tl- ee^d'n-snoeineen werden biigewoond door de hoofd- tetmiddag heeft hierin geen P°1Uie' de hCer H' J' sterdamse verkeerspolitie en van vele andere autoriteiten uit binnen- en buitenland. Men zou op verscheidene punten, die van dag tot dag kunnen variëren, ca mera's moeten neerzetten en in de centraalpost, van waaruit de comman do's worden gegeven, een hele r(j ont vangapparaten moeten neerzetten. En zou dat niet te veel geld kosten? Bo vendien: bij plotseling optredende on geregeldheden in het verkeer zou, meende men, een vliegtuig of een heli copter beter voldoen. fabriek meer op het Europese publiek is ingesteld dan de Amerikaanse, die zich meer aanpast bij de Amerika nen, die hun wagen al betrekkelijk gauw weer inruilen en meer letten op ruimte, comfort en luxe, dan op ie afwerking. De Japanse raketdeskundige prof. Hi deo Itokawa .heeft de Russische: kunstmaan gëldverspilling genoemd. Hy kondigde aan. dat Japan binnen twee jaar op een veel goedkopere .wyze zün eigen kunstmaan jzal af schieten. V.": De Japanse satelllèt zoü niét méér dan, 200.000 dollar kosten, terwijl de Rus sen aan hun kunstmaan vijfhonderd miljoen dollar zouden hébben besteed en de Ver. Staten in totaal tweehon derd miljoen dollar voor hun maan, zouden uitgeven, (Advertentie 1 ;-4' patenten aangevraagd Volgende week verkrijgbaar da eerste ècht-Nederlandse snelkook pan met tal van nieuwe snufjes. Iedereen die voortaan snel, gezond en lekker wil koken vraagt bij zonderheden aan zijn winkelier of schrjjft naar Tornado Dordrecht, (10 ct. postzegel insluiten) (Van een onzer verslaggevers) A DELFT, Den Haag en de Pro vinciale Planologische Dienst van Znid-Holland heeft thans oOk de gemeente Pijnacker een plan gemaakt om de verwachte bevolkingsgroei in het betrokken gebied op te vangen. De gemeenteraad van Pijnacker heeft gisteravond met algemene stemmen zijn goedkeuring gehecht aan dit ontwerp, dat de vorming beoogt van een nieuwe stad (Reij- ens) in deze gemeente en in Noot dorp. De ontworpen stad wijkt in haar hoofdvorm belangrijk af van die in de vroegere plannen. In hoofdzaak bestaat het verschil hierin, dat de nadrukkelijke noord zuid-oriëntatie verlaten is ten gun ste van een oost-west-oriëntatie. Het stadsiiehaam biyft zich duidelijk oriënteren op Den Haag. Het belaugrljkste industrieterrein Ugt aan de noordzijde van de stad langs de spoorlijn Den HaagUtrecht. Door de stad in oost-westrichting te ontwikkelen kon men het aangesloten belangrijke tuinbouwgebied van Pyn- acker volledig ontzien. De stad Reijens deze naam komt van de Baiy Reücnskade, een land scheiding op de grens van Pynacker en Nootdorp vindt in het noorden en oosten haar natuurlijke begrenzingen in de spoorbaan Den HaagUtrecht met de Rijksweg nr. 12 en de nieuwe verkeersweg van Rotterdam-Oost naar de landscheidingsweg. De zuidgrens wordt bepaald door de ligging van de hoge tuinbouwgronden. De westgrond loopt ongeveer twee km uit de oost grens van Delft. Per auto zullen vanuit de city van Reyens de Delftse markt in ongeveer zeven minuten, de Vyver- berg in Den Haag in ongeveer tien mi nuten en het Hofplein in Rotterdam in ongeveer vijftien minuten bereik baar zijn. Uitgaande van een wijkdichtheid van 40 woningen per ha in de nieuwe woonwijken bedraagt de capaciteit van de stad Retiens 94.000 personen. Te za nten met bet uitgegroeide dorp Pyn- acker (12.000 inwoners) ontstaat huis- vestingsmogelykheid voor ongeveer 106.000 personen. De capaciteit op het gebied van de gemeente Pijnacker bedraagt ongeveer 71.000 zielen, op het gebied van de gemeente Nootdorp ongeveer 35.000 zielen. De totale opoerviakte. inclusief om ringende groenstroken zal 1520 ha be dragen. dit is de onnervlakte. die door de Prov Planologische Dienst en B, en W. van Den Haag als wenselijk is ge* steld.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1