Jongeren en politiek Wereldrevolutie nog steeds SELWYN LLOYD LAAKT SOWJET-POLITIEK Tweeslachtige houding van het Kremlin Snelwegen met 16 banen in randstad Holland" Zo ziet de kunstmaan er uit Voor het kind... Pinay 3e Franse formateur Koudere nacht ênk&spoHb] ktn/néf 1 btyetféóJ Raket heeft Russische kunstmaan Epidemie maakte tot nu toe 200 slachtoffers Engeland GEEN neutrale macht tussen VS en Rusland Verkeer in 1980 stelt hoge eisen: Spoetnik al meer dan 100 maal om de aarde HIER EN DAAR AL MINDER Engels koningspaar vertrokken naar Canada en V.S. Utrecht signaleerde kunstmaan r wmmmwmmmm ZATERDAG 12 OKTOBER 1057 V1JFTIEIVDE JAARGANG No. 3815 retroleumgaskachel ongevaarlijk NAAM NEUROTONIC Sterfgevallen Vrachtvaart Hond Direcieut H IJL RUIG V Hoofdredacteur: Dr J A H J BK Ui NS SLOT |E Britse minister van Buitenlandse Zaken, Selwyn Lloyd, heeft ■- gisteren op het congres van de Britse conservatieve party te Brighton een felle aanval gedaan op de Russische buitenlandse politiek. „Wereldrevolutie is nog altijd het einddoel van de politiek van het Kremlin", aldus Lloyd, die Rusland voorts beschuldigde van een tweeslachtige houding bij zijn betrekkingen met andere regeringen* aan de ene kant is die politiek erop gericht zich niet in te laten met de zaken van anderen, terwijl aan de andere kant wordt getracht regeringen omver te werpen, vooral in het Midden-Oosten. Volgens Lloyd zal alleen het bezit van het Westen van kernwa pens de Russen ervan weerhouden de hand naar de rest van Europa uit te strekken. R ES I N K TfUfMETpHyecxw ■jet/mo "MR J f zenuw kal m erend NIET VEüDOVEND.... MAAR GENEZEND DINSDAG begint weer de grote actie van de Nederlandse schooljeugd ten bate van de kinderbescherming in Nederland. Het is de nationale verkoop van kinderzegels en kinderkaarten. Zie ons artikel TWEE MILJOEN NODIG VOOR KIND-IN-DE- SCHADUW" elders in deze editie. EEN Britse geleerde, professor Ovenden, lector in de astro nomie aan de universiteit van Glasgow, heeft gisteravond op 'n bijeenkomst van het Koninklijk Brits Astronomisch Genootschap in Londen verklaard dat de Rus sische raket, die de „Spoetnik" in het heelal heeft gebracht, de kunstmaan thans heeft ingehaald. DE griepepidemie iu Neder land heeft thans haar hoogte punt vrywel bereikt. Ze neemt op sommige plaatsen, met name in het centrum van het land, zelfs al duideljjk af. Dit valt af te lei den uit de bij dc geneeskundige hoofdinspectie binnenkomende meldingen van griepgevallen. Bovendien wordt deze conclusie bevestigd door mededelingen van verscheidene bedrijven, dat het aantal van griep herstelde, naar hun werk terugkerende werkne mers nu groter is dan het aantal nieuwe zieken. I "ri koninklijk' shirt Rotterdam Wttie de Witlistiaat 3U Jelel tl57im i4 1 1 Postbus 1112 PostenO l\o 424519 K.la< nttTidienst a'— innementen 183019.30 a Za,e[dags 17lal ur Telefoon 115700 S-Gravenhase Huygi-nspleml Telef 183467 (3 1.) Postbus 1091 slgiro No 424H67 Kluchlenrlienst lh.10—19 30 u. Telef. 362569 Schiedam l.aiigt- Kerkstraat 24 h Telefoon 67882 AbonnemeaKprij.v ri cent per week. f 2 65 per maand, f 7.90 per kwartaal l.osse nummers 15 cent Verse hunt dagelijks f7— - KOUDERE NACHT Koudere nacht met plaatselijk mist en hier en daar lichte nachtvorst. Morgen overdag op de meeste plaat sen zonnige perioden en ongeveer dezellde temperaturen ais vandaag. Aanvankelijk weinig wind, later matige en langs de Waddenkust krachtige wind tussen zuid en zuidwest. Morgen: Zon op: 7.03 Maan op: 2JJ.28 onder: 17.53 onder: 11.44 ER wordt dc laatste jaren veel ge klaagd over gebrek aan belang stelling voor de politiek. Dit verschijn sel doet zich niet slechts voor bij een enkele politieke partij, doch is alge meen. Als een vergadering van een politieke organisatie uitsluitend ui be slag genomen woidt door een rede voering van een al of met bekend spreker, dan is de belangstelling daar voor vrijwel steeds matig. Spreekt men hierover met ouderen, dan krijgt men meestal te horen, dat het vroe ger zo geheel anders en zoveel beter was. En dan wordt tot de jongeren het verwijt gericht, dat zij zo lauw zijn en zo weinig interesse hebben voor de politiek. Wie dit betoogt, toont zonder kennis van zaken te oordelen. E klacht is allerminst nieuw. \J Ook vóór de oorlog waren er reeds vele ouderen, die hun bezorgd held uitspraken voor een afval van de jeugd, voor een ontrouw worden aan de beginselen die, naar Gods woord, leiding moeten geven aan het leven. De klagende ouderen vergeten maar al te vaak, dat de houding van de jongeren mede beïnvloed wordt door de opvoeding en het voorbeeld, die ouderen geven aan jongeren. Wij willen niet meedoen met hen, die het telkens weer verkondigen, dat het er met de jeugd van vandaag niet zo best voorstaat, ook al erkennen we, dat er op de houding van de jeugd in deze tijd wel aanmerkingen te ma ken zijn. Beter dan te klagen is het de jeugd tot steun en voorlichting te zijn, het geen altijd nog het best kan geschie den door een levend voorbeeld te zijn. WIE geen vreemdeling' is in het po litieke verenigingsleven zal- tot de erkenning moeten komen, dat de ouderen het er niet beter afbrengen dan de jongeren. Let maar eens op het bezoek van de vergaderingen van de kiesverenigingen in het algemeen. En wie dan tevens kennis neemt, wat door de politieke jongerenorgani saties regelmatig, vaak maand in maand uit, verricht wordt, zal dank baar constateren, dat de jeugd toch nog wel belangstelling heeft voor het staatkundige leven, ondanks de be zwaren, die zij tegen de gang van za ken heeft. De jeugd wil consequent zijn, houdt niet van compromissen. Leer en le ven moeten samengaan. Juist de jeugd is vaak doordrongen van de noodzaak van de eenheid van het le ven. Daarom wenst de jeugd, die zich wil scharen onder de banier van Je zus Christus, Hem ook overal te vol gen, niet alleen ir de kerk, maar ook in de maatschappij en op staatkundig erf. DE Christelijk-Historische jonge rengroepen zijn de vorige maand reeds gestart met een najaarsconfe rentie, waar belangrijke onderwerpen werden besproken en bijzondere aan dacht werd geschonken aan de ver kiezingen, welke het volgend jaar ge houden zullen worden. Maar ook de Nationale Organisatie van A.-R. Jongeren Studieclubs is pa raat. Gisteren en vandaag waren de deelnemers bijeen van de jaarlijkse landelijke studieconferentie, ter be spreking van het onderwerp „Het be ginsel van de praktijk en de praktijk van het beginsel". Daar blijft het ech ter niet bij. Besloten werd voor het komende winterseizoen een kadercur sus te organiseren, waarvoor onge veer 80 deelnemers uit het gehele land genoteerd zijn, die zich zullen gaan verdiepen in lessen over de a.-r. be ginselen, de a.-r praktijk, staatsin richting, parlementaire geschiedenis, economie en sociologie. 1 IT alles is verblijdend. We kun- D nen er natuurlijk wel over klagen, dat in de plaatselijke clubs nog plaats is voor vele jongeren, dat er nog veel te weinig zich geven aan het politieke werk, maar men zal zich toch ook eens dankbaar moeten tonen, dat er over het gehele land nog duizenden jongeren zijn, die zich geven aan het werk, dat rust op vier pijlers: studie, scholing, actie en verantwoordelijk heid. Een politieke partij, die haar tijd verstaat, zal haar verantwoordelijk heid beseffen ten opzichte van de jon gerenorganisaties. Want als ouderen wegvallen, zullen hun plaatsen doir jongeren moeten worden ingenomen, raaar daB ook door jongeren, die zich hebben voorbereid op de taak, die hun wacht. De politieke vragen van deze dag zijn zo geheel anders dan die van halve eeuw geleden Maar een döog ia hetzelfde gebleven: het begin- Omdat een rechtstreekse aanval mo mentcel erg riskant is, aldus Lloyd, is het geijkte schema van de Sowjet- Unie: infiltreren, omverwerpen, revo lutie tegen de wettige overheid aan wakkeren, een pro-Sowjetregering aan de macht brengen. „Het einde van ai- les is volledige Sowjet-overheersing en een regering van stromannen," aldus de Britse minister. Hij meende dat de Russische wapen- leveranties aan de Arabische landen de voornaamste aanleiding zijn ge weest voor de angst en de-spanning in de gehele wereld gedurende de laatste jaren. Lloyd kritiseerde verder het denk beeld, dat Groot-Brittannië zou kun nen optreden als een neutrale macht tussen de V.S. en Rusland. „In de grote strijd tussen de com munistische en onze interpretatie van de menselijke waarden, kunnen wij, ondanks onze eigen tekortkomingen, met neutraal blijven. Neutraliteit is ondenkbaar". Als bewijs voor zijn bewering, dat de Sowjet-Unie van al haar mooie woorden over „niet mengen in de zaken van anderen" in de praktijk niets laat blijken, zei Lloyd: „Gedurende de laat ste maanden heeft de Sowjet-Unie via de radio en de pers scherpe aanvallen gedaan op de regeringen van Jordanië en de Libanon. Libanese leiders wer den omschreven als vijanden «van het Libanese volk. De regeringen van Irak en Perzië werden aangevallen. Op de volkeren van deze landen werd een beroep gedaan om hun regeringen om ver te werpen. Wat een leugenachtige dwaasheid om in het licht van deze verwikkelingen nog voorstellen te doen inzake afzijdigheid," aldus Lloyd. Het partijcongres heeft een resolutie aangenomen, waarin gepleit wordt voor toetreding tot de Europese vrij handelszone. (Van onze Haagse redacteur) HET IS TE VERWACHTEN dat het verkeer in dc randstad Holland in 1380 zesmaal zo groot zal zijn als thans. Snelwegen zoals die tussen Den Haag en Rotterdam zullen samen zes tien verkeersstroken moeten hebben en die tussen Den Haag en Leiden twaalf. 1 -Voor de verbindingen Gouda-Rot- terdam en WoerdenUtrecht zullen wel tien stroken nodig zijn. Een en ander is berekend op een verkeersdichtheid waarbij het plafond zes zeven personen per auto toe draagt". nodig IK' t Advertentie) ZUINIG pTyiNbiiA .YAKKyM!!WRTOP• Y'vï.'V' i'i. i Het was prof. Ir. Jac. P Thijsse al gemeen adviseur van de Riaks dienst voor het Nationale Plan, die dit gister middag becijferde op een bijeenkomst van het Nederlands Verkeersinstitnut in Den Haag. Voor het luchtvaartverkeer zal volgens prof. Thijsse wellicht de vestiging van een tweede luchthaven buiten westelijk Nederland zijn. 14 Het Noordzeekanaal en de Nieu we Waterweg zullen moeten worden verbeterd voor supertankers. Er zal een nieuwe havenmond moeten ko men en ook wordt gedacht aan ver dubbeling van de capaciteit van de Waterweg. De IJmond zal ook voor supertan kers toegankelijk gemaakt moeten worden. Het Noordzeekanaal kan vol doende worden uitgediept en verbreed. Hier liggen voor Nederland prachtige kansen. Wel is hier ook de aanleg van een binnenscheepvaartkanaal nodig, dat om Amsterdam naar het Amsterdam- Rijnkanaal zal leiden. Men kan ook een aanzienlijke uit breiding van het spoorwegverkeer ver wachten. Naast de sporen voor het verkeer op de lange afstand zullen waarschijnlijk sporen voor lokaal ver keer moeten worden gelegd. Het aan brengen van veel tussenhaltes op het traject AmsterdamDordrecht zal men niet kunnen nalaten. Prof. Thijsse pleitte voor aanleg van een nieuwe spoorlijn van Amsterdam door de Haarlemmermeer en over Schiphol naar de agglomeratie Den Haag. Spreker achtte een ringljjn om Am- trekken van de lijn Rotterdam Hof- sterdam wenselijk, alsmede het door pleinDen Haag naar Staatsspoor. sel, dat ons leiden moet. Evenals toen hebben we ook nu het werk, dat wij op staatkundig terrein móeten ver richten te zien als een dienst van God, die Heer is over heel het men senleven. Gelukkig, dat duizenden jongeren dat zo zien. Het is te hopen, dat nog vele andere duizenden tot het besef zullen komen, da+ ook zij geroepen worden tot een taak, waaraan zij zich niet mogen onttrekken. In het Sowjetblad Jonge Tech niek is deze afbeelding van een model van de kunstmaan gepu bliceerd. De Russische bijschriften be tekenen (van boven naar bene den): magnetometerkwik accu mulator, radiozender, veer om satelliet van rakel los te maken. s-iïopen en neus van raket. De kleine tekening links toont de verschillende banen van de sa telliet. HEILOO. Zeer binnenkort kan de geboorte van de twaalfduizendste in woner van Hexloo worden verwacht. Het college van B. en W. stelt de raad voor ter gelegenheid van het bereiken van dit inwonertal een spaarbank boekje met een eerste inleg van ƒ50 aan deze twaalfduizendste aan te bieden. f* A» f •ff'if /..M t, tNEEM De Franse conservatieve leider en oud-premier Antoine Pinay zal trach ten een nieuwe regering te vormen. Pinay heeft gisteren een opdracht tot .kabinetsformatie van president Coty aanvaard. De 58-jarige Pinay is de derde for mateur in de huidige crisis, die thans twaalf dagen duurt. H|j heeft na een onderhoud met de president verklaard alleen een rege ring te willen vormen als hij kan re kenen op de steun van een meerder heid in de Nationale Vergadering. De kansen van Pinay worden over het algemeen niet hoog geschat. In de genationaliseerde gas- en elektriciteitsbedrijven in Parijs, Lyon, Le Havre en andere Franse steden, hebben zich vrijdag hier en daar sta kingen ter ondersteuning van loon eisen voorgedaan. DE zachte lucht uit Frankrijk, die Biste ren ons land binnenstroomde had een onstabiele opbouw w aardoor er plaatselij it vrij veel regen is gevallen. Op het vliegveld Woensdrecht werd vrijdag overdag 11 mm regen afgetapt. Er waren echter ook stations waar het de gehele dag vrijwel droog bleef. Ondanks de bewolking was de temperatuur op de meeste plaatsen aanzienlijk' boven, normaal. Op het vliegveld Volkei werd een. maximumtemperatuur van ZO gr. gemeten. Zondag staat het weer onder Invloed van een nieuw hogedrukgebied, dat van het zee gebied ten zuidwesten van Ierland vla Zuld-Ëngeland naar het vasteland trekt. Om. dit hogedrukgebled stroomde vanmorgen wat minder zachte lucht het land binnent De komende nacht zuilen in verband daar mede de raintm urn temperaturen veel lager zijn dan In de afgelopen dagen. JDe sterke afkoeüng zal plaatselijk weer mist doen ontstaan, die waarschijnlijk overdag overat weer optrekt of tijdelijk overgaat In laag hangende bewolking. Advertentie Uit "foto's van de satelliet die in Schotland zijn genomen, blijkt dat de raket (of een deel ervan) thans een kleine voorsprong heeft op de kunst maan. De kunstmaan heeft gistermiddag om vier uur Nederlandse tijd voor de honderdste maal de tocht om de aarde volbracht. Zü had toen 4,4 miljoen kilometer afgelegd. Rusland is van plan in de Indische Oceaan en aan de Zuidpool veertig projectielen af te vuren die een hoogte A-griep op hoogtepunt In veie ziekenhuizen worden welis waar meer grieppatiënten opgeno- zieken is deze grotere opneming in de ziekenhuizen niet verontrustend. Bij de geneeskundige hoofdinspec tie zijn circa 200 sterfgevallen .be kend geworden, Doch in aanmer king nemende, dat er een groot deel van de bevolking aan de ziekte lij dende is geweest, betekent dit niet, dat de griep een meer kwaadaardig karakter heeft gekregen. Bovendien bleek, dat vele overledenen ook nog lijdende waren aan andere aandoe ningen, zodat bij hen de influenza niet als de uitsluitende oorzaak van de dood moet worden aangegeven. De behandeling, die door huisart sen en in ziekenhuizen aan de zieken, die lijden aan een complicatie van de influenza, kon worden gegeven, heeft ongetwijfeld vele levens gered, men, maar gelet op het grote aantal (Advertentie) Koningin Elizabeth en prins Philip zijn vanmorgen uit Engeland vertrok ken voor een staatsiebezoek van elf dagen aan Canada en de Verenigde Staten. Het is het tweede bezoek dat zij ais man en vrouw aan Noord- Amerika brengen. In 1951 maakten zij een rondreis van drie weken door Canada en brachten daarbij een kort bezoek aan Washington. Twee jaar ge- leden heeft prins Philip Noord-Canada bezocht. Om halftien vanavond, dertien en een half uur na het vertrek uit Lon den zullen zij voet aan de grond zet ten in Ottawa. Premier John Diefen- baker en gouverneur-generaal Vincent Massey zuilen daar ter begroeting aan wezig zijn. van honderd kilometer zullen berei ken. Iwan Awanasin, de Russische minister voor de koopvaardij, heeft, verklaard dat het Sowjet-schip- Ob daarvoor binnenkort van Genua naar de Zuidpool zal vertrekken. Volgens een artikel van de Rus sische natuurkundige Lebedew In de Izwestia is bewezen, dat het binnen- -. kort mogelijk is lading naar de inter planetaire ruimte over te brengen. De boeveelheid kan in de tonnen lopen. Lebedew baseert deze stelling op het feit, dat delen van de raket, Waar mee de kunstmaan naar de ruimte is gezonden, te zamen met de aardsatel- liet in de ruimte blijven, hoewel zij veel zwaarder zijn dan de kunstmaan. Dr. Wiliy Ley, een in Duitsland ge boren raketdeskundige, heeft in Chi cago gezegd van mening te zijn, dat de Ver. Staten binnen zes jaar een bemande satelliet kunnen lanceren. Dr. "Wxiey meende, dat de V.S. an derhalf jaar geleden reeds een satel liet hadden kunnen afschieten, indien van het plan-Orbiter, een gemeen schappelijk plan van het leger en de marine, niet was afgezien ten voor dele van het plan-Vanguard. Hy zei dat dit gedaan was, nadat president Eisenhower zijn voorkeur te kennen had gegeven voor een „vreedzame sa telliet" tn plaats van een, die be schouwd moest worden als een mili taire onderneming, waaraan allerlei veiligheidsvoorschriften waren ver bonden. De Russische deskundige Poloskow heeft vrydag in Kopenhagen waar hij met twee andere geleerden enige uren vertoefde op doorreis van New York naar Moskou verklaard dat Russische geleerden van plan zijn een hond met een van de volgende kunst manen mee te sturen. Ook als die satel liet niet naar dc aarde zou terugkeren, zou zijn gedrag toch door de instru menten van de kunstmaan geregistreerd en naar de aarde geseind kunnen wor den, zo zei hij. fAdvertentie Hedenochtend is de kunstmaan o£ het begeleidend scherm op de sterre- wacht te Utrecht waargenomen. Te-A* uur 50 minuten 12 seconden Neder- landse tijd paseerde hij even ten zuid westen van de laatste ster van 'de staart van de Grote Beer. een minuut- later ging hij langs de ster Beta van de Leeuw.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1