Kruistocht tegen de Veilighe Talrijke »den bij watersnood in Spanje Besmette' melk in zee Delegatie bij dr. Drees Steur voor koninklijk paar Britse vorstin opende Canadees parlement JOEGOSLAVIË erkent OOST-DUITSLAND Spanning tussen Syrië en Jordanië gestegen Knappe archeologen kwamen naar Nijmegen SARCOFAAG GAF NA 1500 JAAR GEHEIMEN PRIJS BEDRIJFSLEVEN WENST: Weinig verandering Kleurig schouwspel in Ottawa Regering sprak weer met Goede betrekkingen met Bonn in gevaar 1— Minder spanning op arbeidsmarkt Bejaard echtpaar omgekomen r KRONINGSFEEST HERLEEFDE NA EGYPTISCHE LANDINGEN: DINSDAG 15 OKTOBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3817 r Na atoomongeluk Delegatie elektr. treinen eompl. v.a. f 29.75 füm Grafffiften 600 kilo "N V. Directeur: H. DE RUIG 6 <y Hoofdredacteur: Dr. J. A. H J. S. BRUINS SLOT Van onze parlementaire redacteur) j~\E minister-president dr. Drees heeft gistermorgen een dele gatie ontvangen van alle werk- geversbonden .in Nederland, ten einde deze in de gelegenheid te stellen het standpunt van het ge hele Nederlandse bedrijfsleven kenbaar te maken met betrekking tot de vraag "of het coördineren van het regeringsbeleid ten aan zien van de Europese Economi sche Gemeenschap en Euratom dient te geschieden door de mi- nister van Economische Zaken of- door de ministef van Buitenland se Zaken. A MET een pracht en praal die herinneringen aan de kro ning in de Westminster Abbey opriep, heeft koningin Elizabeth II van Engeland gisteren in Otta wa de zitting van het Canadese parlement geopend. V Rotterdam; Witte de Wlthstraat SO Telet. U570ü <4 1 Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klachtendienst abonnementen 18.30—19,30 u. r- v. 2ate^a23 n—18 uur Telefoon 1157(H) '«-Gravenhage: Huygenspleln 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam; Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. f 2.65 maan* f 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent. Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) OPKLARINGEN. Vannacht en morgenochtend nier en daar mist. Mor* 't*n overdag opklaringen en droog weer. Zwakke tot ma tige wind uit zuidelijke richtingen. Weinig verandering in temperatuur. Morgen: Zon op: 7.08 Maan op. «3.36 onder: 17.47 onder: 14.«6 ER zijn nogal wat christenen, die de laatste tijd terecht ernstig ver ontrust zijn over de vele slachtoffers, die het verkeer op de weg dagelijks eist. Men komt er dan toe om een dringend beroep op de Kerk te doen zich ernstig met deze zaak bezig te houden. De Kerk moet dan een mo derne kruistocht prediken vóór de veiligheid. Uit christelijke overwegin gen. Terwille.van de naaste, wiens le ven wij even lief moeten hebben als ;het onze. De Kerk heeft dit gebod dan zo te interpreteren, dat het mij van nu af aan verboden is mij zelf ook in het verkeer lief te hebben ten koste van de ander. Daarom behoort een chris ten hier met hartstocht op te komen vóór veiligheid. 'Het merkwaardige is nu echter, dat bepaalde christenen, die vóóraan lopen in deze kruistocht voor de vei ligheid in het natuurlijke leven, ner gens te vinden zijn als tot een zelfde tocht wordt opgeroepen in het geeste lijk ruilverkeer. Dan is men plotseling bereid zich in te zetten voor een croi- satie tégen de veiligheid! Christelijke organisatie uit veilig heidsoverweging? Voor mij niet nodig. Ik waag het alleen met God! Mijn geloof is sterk genoeg! Geen bunker van „christelijkheid" heb ik nodig om in het politieke en maat schappelijke leven staande te blijven. Gód alleen is mijn muur. Mijn kind naar de christelijke school? Niet no dig! God zelf zal het evenzeer of wel licht nog eerder beschermen op de openbare school! Het apostolaat vóór de veiligheid van zoëven wordt nu met evenveel elan een missie tégen de veiligheid. Geen beginselen, geen voor alle tijden geldende weg, geen eeuwig gebod mag deze anü-veiligheidsapostelen op déze weg dan begeleiden. Zij zullen in elke situatie wel zien wat het concrete ge bod Gods is. Dat kan vandaag wel weer geheel anders, luiden dan giste ren! Daarom ga ik van beslissing tot beslissing. Daarom laat ik mij nergens op vast spijkeren. En zal ik vuurbang blijven om in de buurt te komen van om met Dippel te spreken - „dat geestelijk juichend^ en georganiseer! de en christelijk opgevoede „christe lijke volksdeel", dat op de bastions van eigen zelfverzekerd christendom staat te zwaaien met de vlag van: Hier is veiligheid want wij hebben de eeuwige beginselen! Ja wat men in het natuurlijke leven nimmer zou riskeren dat riskeert men hier: zyn kin deren buiten de omtuining zetten, zo maar op de drukke weg zonder be schermingdoor ze „mir nlchtsdir nlchts" aan de openbare school toe te vertrouwen. EEG-zaken voor min. MINISTER ZIJLSTRA D. AT op de banken van „Volks onderwijs" heftig geapplaudi seerd wordt tèlkéns wanneer zulke vrije, geen beschuttende veiligheid no dig hebbende vrolijke christenen daar het terrein van de openbare school bin nenschrijden het laat zich denken. Hoe heeft men daar verklaringen van de Generale Synode der Ned. Herv. Kerk naar zich toe geïnterpre teerd! Eii als men in het laatste versche nen nummer van „Volksonderwijs" prof, dr. Pb. J. Idenburg voorheen voorzitter van de Hervormde Raad voor de Zaken van Kerk en School, thans bijzonder hoogleraar in de pe dagogiek vanwege de Maatschappij tot Nut van het Algemeen (een oude bekende uit de Schoolstrijd!) aan de universiteit van Amsterdam laat zeg gen, dat „een grote groep jonge men sen met oogkleppen door het leven gaat door van kleuterschool tot uni versiteit onderwijsinstellingen op de zelfde confessionele grondslag te be zoeken"dan is het de ridders van de openbare schooi een vreugde, dat deze hoogleraar zo „terecht scherpe kritiek heeft doen horen op de verzul- üngsziekte, die de Nederlandse volks gemeenschap steeds In erger mate aantast". DIT moge van de zijde van „Volks onderwijs" waar men zich be tlist niet aan onze Heer en Koning be lieft te binden, begrijpelijk zijn, be paald verbazingwekkend mag het toch heten christenen, die weet heb ben van de navolging van Christus, op «en dergelijke onverantwoordelijke wijze bezig té zien, In zijn voortreffelijk, zo Juist ver tchenen boek „De christelijke levens wandel" (uitgave Zomer en Keuning NV., Wageningen) heeft dr. F. H. von Meyenfeldt hier een tweetal Indruk makende vraagtekens geplaatst. .Hekent u, die deze kruistocht tegen de veiligheid predikt wel met de zwak ken in de gemeente, dié niet zo sterk öjn als u en die de omtuining van een christelijke gemeenschap niet kunnen missen? Als volwassenen al niet feat staan als kinderen. MoH de liefde fet de ander u niet eerder dringen dit ideaal nl. het zonder bescherming 'n deze wereld" verkeren dat wel- Hcht alleen een geestelijke elite in de praktijk kan volbrengen, de zwakke "iet gebiedend voor te houden? Wie Bij overstromingen in de omgeving van de Spaanse stad Valencia zijn naar men vreest vijftig personen om het leven gekomen. Reeds zijn 22 lichamen geborgen. De overstromingen zijn vr- oorzaakt doordat de rivier de Turia sterk gezwollen Is na bijna 48 uur on onderbroken regenval. Telegraaf- en telefoonverbindingen z}jn verbroken. Het stadsbestuur van Valencia heeft meegedeeld, dat 75 procent van han del en industrie van de stad lam ligt. Twee kruisers en een mijnenveger van de.Spaanse.marine némen aan het red- dingswerk J Cj Aan boerderijen in een gebied van ruim drie honderd vierkante kilometer rondom de Engelse stoomfabriek bij Calder Hall, waar dezer dagen door een ongeluk radio-actief stof is ont snapt, Is maandag van overheidswege gelast geen melk meer af te leveren. •De gevaarlijke melk zal in de Ierse zee worden gegoten. Men verwacht, dat de betrokken boeren schadeloos zulen.worden gesteld. Het verbod werd uitgevaardigd door de Britse commissie voor atoomenergie, nadat deskundigen hadden vastgesteld, dat de melk door sterk verhoogde uit straling gevaarlijk voor de consumptie was.' Nog steeds is men bezig met de con trole van gewassen en water in dit ge bied, vijf dagen nadat een kolossale atoomreactor van de Windscale, fabriek als gevolg van oververhitting radio actieve stoffen uit zijn schoorsteen heeft geblazen. Tot dusverre is de ,melk van koelen welke besmet gras gegfeten hebben, het enige voedingsmiddel dat voor con sumptie verboden is iri een gebied van 50.000 hectaren. De melkproduktïe in dit gebied bedraagt 15.000 liter per dag. HET weer wordt in West-Europa be heerst door een hoeedrukjebled, dat zich maandag Juist boven ons land ont wikkelde! Maandaca-vond vormde zich vooral in het midden .en zuiden van het ■and weer' een dichte mist, die dinsdag morgen tot beneden de grote rivieren was tgrufgedrongcn. Elders in liet land kwamen opklaringen voor. Op de oceaan bevindt zich een diepe depressie tussen Groenland en IJsland, Randstorlngen koersen eerst ln een snel tempo over de oceaan, maar voor de Ierse kust wordt de beweging vertraagd. Een van de storingen zal morgen over de \*oordzee trekken waardoor de wind Iets gaat toenemen, voornamelijk langs de wad- denkust. De kans op mist wordt daardoor kleiner Morgen overdag komen enkele op klaringen voor en blijft het overwegend droog. In het temperatuurverloop komt wei nig verandering. Zijlstra De vertegenwoordigers van de werk geversbonden hebben dr. Drees uit naam vantiet gehele bedrijfsleven dringend verzocht, de coördinatie van het beleid te handhaven bij het depar tement van Economische Zaken, welks dienst voor de buitenlandse economi sche betrekkingen het volledige ver trouwen van industrie en handel heeft. De delegatie bestond uit de heren mr. Asser, bestuurslid van het Cen traal Sociaal Werkgevers Verbond, mr. Meynen, lid van het dagelijks be stuur van het Verbond van Prot.-Chr. Werkgevers, Rom Colthoff, algemeen secretaris van het Verbond van Ne derlandse Werkgevers, Hagen, be stuur slidvan het Verbond van Nèder- landse Werkgevers en Van Heyst, voor zitter van het Verbond van R-K. Werk. gevers. Zoals bekend is bestaat er in de boezem van het kabinet verschil van mening over deze kwestie. De werk- geversbonden kiezen dus duidelijk party voor de opvattingen van de minister van Economische Zaken, prof. Zijlstra. De koningin droeg dezelfde met ju welen bezaaide japon van wit satijn als vier jaar geleden bü haar kroning, zij had een diamanten tiara op het hoofd en een diamanten halssnoer om de hals. Prins Philip was gekleed in het veldmaarschalksuniform. Het was voor bet eerst in de ge schiedenis van Canada dat een rege rende vorstin het Canadese parle ment opende. De koningin en haar gemaal reden in een .vergulde landauer naar het parlementsgebouw. Het weer was vol maakt. De grijze wolken hadden plaats gemaakt voor een schitterende herfst zon, die op het koninklijk paar en de tienduizenden mensen langs de route scheen. In het parlementsgebouw was de aanblik schitterend. De zaal van de senaat, rijkelijk versierd met rood en goud, staat vanouds bekend als een (Advertentie) bet. 1.p. w.» vraagt inl. struijs, tèchn. speelgoed, haarlemmermeerstraat 16. an- sterdam-west, telefoon 12.42.03. In het Canadese regeringshuis te Ottawa hebben koningin Eliza beth en de hertog van Edinburgh een steur van 150.kg aangeboden gekregen. Lachend nam het vor stelijk paar dereuzenvis in ogen schouw. Gistermiddag vond op het ministerie vjun Economische Zaken tussen enkele vertegeAwbordigerk yèn de, regering em 'dé Stichting van de Arbeid een oriën terende bespreking over de sociaal- economische situatie plaats. Van rege ringszijde namen aan deze bespreking deel de ministers van Sociale Zaken en Volksgezondheid, van Economische Zaken en van Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, alsmede de staats secretarissen van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Economische Zaken. van de indrukwekkendste ''vergader zalen ter wereld. In deze rijke omgeving zaten, voor de troon, rechters van het hoogge rechtshof in hun scharlaken toga's. De zaal was geheel gevuld met damesTn galajaponnen en heren in militaire uniformen. Voor dit schitterende gezelschap las de koningin de troonrede voor. De dia manten ln haar tiara flonkerden on der de schijnwerpers van de televisie. Vóór de plechtigheid had de ko ningin een buitengewone zitting van de kroonraad van Canada voorgezeten. Prins Philip was by die gelegenheid beëdigd als lid. - A De koningin heeft amnestie verleend aan driehonderd Canadese gevangenen die nog korte tijd m hun cel moestén doorbrengen. De gevangenisstraffen van 15.000 anderen zijn met een twaalf de bekort. V- Joegoslavië zal vandaag officieel Oost-Duitsland erkennen. Dit is giste ren alt bevoegde diplomatieke bron te Bonnvernomen.. ,-Het "tiéslnlt/Aian "Joegoslavië -kan schadelijke gevolgen hebben voor de betrekkingen tussen Bonn en Bel grado. West-Duitsland heeft reeds eerder laten weten dat het de betrekkingen zou verbreken met elk land, dat met Oost-Duitsland diplomatieke vertegen woordigers uitwisselt. Een uitzondering op deze regel maakl de Sowjet-Unie, oeidat dit als een bij zonder geval wordt gezien. De betrekkingen tussen Bonn en Belgrado zijn tot nu toe steeds be trekkelijk vriendschappelijk geweest West-Duitsland is de grootste handels partner van Joegoslavië geworden. Joegoslavië is het eerste land buiten het eigenlijke communistische blok dat Oost-Duitsland gaat erkennen. Geallieerde functionarissen in West-Berlijn zien het Joegoslavische besluit als „een grote overwinning" vi.yoor.de Sowjet-Unie en Oost-Duits.- land. 1 In Westduitsè politieke kringen wordt verwacht, dat bondskanselier Adenauer wel eens zou kunnen be sluiten tot tegenmaatregelen. West-Duitsland heeft onlangs een le ning van 300 miljoen dollar aan Joe goslavië verleend en heeft ingestemd met 60 miljoen dollar aan herstelbe talingen. Een woordvoerder van het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft meegedeeld, dat de Engelse re gering een erkenning van Oost-Duits land door Joegoslavië „betreurens waardig" zou vinden. Ook Frankrijk heeft Joegoslavië ge wezen op de „betreurenswaardige con sequenties", die een diplomatieke er kenning van Oost-Duitsland eventueel kan hebben. In de loop van de maand september steeg het aantal werkloze mannen van 29.548 tot 31.199, terwijl de bezetting van. de aanvullende werken afnam van 6631 tot 4986. De totale geregistreerde arbeidsreserve bleef dus nagenoeg ge lijk en bedroeg eind september 36:185 tegen eind augustus 36.170. (Vórig jaar eind september 18.202 De geregistreerde vraag naar man- nelyk personeel daalde van 59.520,?tót- 52.589 (vorig jaar: 76.089). De arbieidsL reserve lag derhalve 18.000 hóger, de vraag 23.500 lager, hetgeen wijst op een verminderde spanning pp de"'aiL. beidsmarkt. - - - Een analyse van. de geregistreerde arbeidsreserve per eind september?If?? vert het volgende beeld op: seizoen? werkloosheid 3000 (vorig jaar 1000.)}' wryvingswerkloosbéid 16.000 (vorig jaar 6500), werkloosheid van minder- geschikten 11.000 (vorig jaar 8000)= én structuurwerkloosheid 6000 (vorig jaar 2500). v'V-"Ky De hogere seizoenwerkloosheid is voornamelijk een gevolg van de on gewoon hevige regenval in September. Voor het eerst sedert de oorlóg daalde in september de geregistreerde -ar beidsreserve niet. -;W:< Het aantal als werkloos ingeschreven vrouwen steeg van 4094 tot 4677, de ge registreerde vraag daalde van 36.923 tot 33.789. Britse deskundigen menen dat de aankomst van Egyptische troepen in Syrië in de eerste plaats bedoeld is om politieke drnk op Jordanië uit te oefe nen. De komst van de troepen heeft ten gevolge gehad, dat de spanning tussen Jordanië enerzijds en Egypte en Syrië anderzijds is toegenomen. De propa- ganda-oorlog is opgevoerd. De Jor daanse radio heeft de Egyptenaren er openlijk van beschuldigd het dictaat van Rusland te volgen. Uit particuliere gesprekken van Uit de grote scheepsbouwloods van de .N.V. Amsterdamsche Scheepswerf G. de Vries Lentsch Jr. te Amsterdam-N. is de 850 tons kustvaarder „Annie F" te water gelaten. Deze kustvaarder is het eerste vrachtschip door deze werf gebouwd. Het is be- stemd voor een Nederlandse re derij. hier niet op bedacht is, loopt kans bij al zijn apostolische ijver het pastoraat grondig te verwaarlozen O.i. een juiste opmerking. Zegt het deze christenen niets dat al in de krin gen van C.V.O. een onderwerp aan de orde gesteld kon worden, dat luid de: Laat de Ned. Herv. Kerk de C.V.O.-scholen in de steek? En voorts herinnert dr. von Meyen- feldt aan het feit, dat onze Heiland in Zijn hogepriesterlijk gebed óók de be de heeft opgenomen: „En leid ons niet in verzoeking....". Als Christus bij de verzoeking in de woestijn ge weigerd heeft Zijn God te verzoeken, mogen wij, ais Zijn navolgers, dit dan wel doen? Tot zover „De christe lijke levenswandel". i f' De christelijke geiheerschap is geen kleinburgerlijke aangelegenheid. Ook niet daar, waar zij zich kristalliseert in de vormen van de christelijke or ganisatie. Zeker mede uit veiligheids overwegingen. Maar in strijd met het Evangelie? „Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij de duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Wederstaat hem..." Waarmee? „Met het schild des ge- loofs, waarmee gij al de brandende pijlen van de boze zult kunnen do ven". (1 Petrus 5:8; Efeze 6:16). En uit welk motief wordt een schild anders aangewend dan uit veilig heidsoverweging? T. M. GILHUIS (Van onze correspondent) ROND 1500 jaar geleden is het kind begraven. Dat was in het toen malige Ulpia Noviomagum, de Romein se nederzetting aan de Waal, die nu Nijmegen heet en een grote stad ge worden is. En 15 eeuwen of daarom trent had het kleine lichaam diep in de grond gerust, veilig verborgen ln een dikke tufstenen kist met een ge welfde hoge deksci erop. Maar in juli van dit jaar vonden gravers deze zware sarcofaag en gistermiddag keken de mensen van 1957 naar het skelet van dit naamloze kind uit de vierde eeuw. Dat was een hele gebeurtenis in het rijksmuseum Kam. Er waren hoogge leerde heren en knappe archeologen voor naar Nijmegen gekomen, film operateurs lieten het celluloid snorren en vele fotografen blitzten bü deze ontmoeting tussen de oude en moderne wereld. Het wai begrijpelijk, want nog nooit had men in Nijmegen, waar al vele graven uit de eerste eeuwen zyn blootgelegd, een gesloten en byna on beschadigde sarcofaag gevonden. Ieder was dus gespannen welke geheimen de kist zou bevatten. Maar eerst hield de museumdirec teur, dr. H. J. H. van Bucbem, nog een inleiding over de aard der bewoners van deze streken in de eerste vier eeuwen. Nijmegen had toen een Gallo- Romeins karakter, Kelten moeten de vroegste bewoners zyn geweest. Daar na kwam prof. dr. H. Brunsting, die de opgravingen in Nijmegen heeft ge leid. aar» het woord en deze kwam tot de conclusie, dat de Frankeo hier in de vierde eeuw gechristianiseerd moe ten zijn. Alleen is niet duidelijk, waar om nog in zovele graven uit de jaren 400 tot 700 nog zgn. grafgiften zijn aangetroffen, zoals spijs en drank, die alleen de heidenen hun doden mee gaven. Wel werden de gestorvenen op oud-christelijke wyze bijgezet, dat wil zeggen in de richting oost-west en met het aangezicht naar het oosten ge wend. Dat was ook hier het geval, ver klapte dr. Brunsting, want bij de voor bereidende maatregelen om het deksel te lichten, had hij al vast eens door een kiertje gegluurd. Maar verdere geheimen wist hij ook nog niet. En toen kwam het iang verbeide moment, dat het naar schatting 600 kg zware deksel verwijderd werd Dat ging rap, want het hoge gevaarte storvd op stalen rollen en binnen weinige seconden staarden de aan wezigen naar wat 1500 jaar lang geen mensenoog gezien had. Eerlijk gezegd, viel het eerr, wat Zie verder pag. 4, 7e kol.) Britse autoriteiten kan men vernemen, dat de linkse regering van Syrië zich militair zeer onzeker moet voelen als zij meent Egyptische hulp nodig te hebben. De Britse .regering hecht aan het zenden van Egyptische troepen naar Syrië geen overdreven betekenis. Zy meent dat het machtsevenwicht in hét Midden-Oosten er niet door verstoord is, heeft een zegsman van het ministe rie van Buitenlandse Zaken meege deeld. ln Washington wordt de gedachte geopperd dat het zenden van Egypti sche troepen naar Syrië een onderdeel vormt van een zenuwenoorlog die ten doel heeft het Turkse volk, dat aan de vooravond van algemene verkiezingen staat, zich voor neutraliteit te doen.uit- spreken. Volgens de Syrische radio zullen de Egyptische troepen aan de bewaking van de Syrisch-Turkse grens deelne men. De Turkse kranten hebben aan de Egyptische stap weinig aandacht ge schonken. De Turkse minister van De fensie heeft verklaard dat zijn land ,,alle voorzorgen" zal nemen om de grenzen te beschermen. Militaire deskundigen menen dat Turkije in enkele weken, zo niet da gen, Syrië onder de voet zou kunnen lopen. De 70-jarige heer H. Ross en zijn 69- jarige echtgenote, mevr. R. Ross— Mehler zyn door kolendampvergifti ging in hun woning aan de Waardse Dijk te Oudewater om het leven geko men. Buren vonden de heer R. zittend in zyn leunstoel. Mevr. R., die pas ziek was geweest, lag gekleed op een divan- bed. -'.-"A;

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1