Djilas A.-R. fractieleider in Tweede Kamer: Bezorgdheid over nood lagere ambtenaren MARKEN IS I NOG 1 DAG EILAND Minder bestendig Dodental stijgt in Valencia Parade van 5000 man voor gen. Hasselmaii VOOR MELKHANDEL GEEN HOGERE WINSTMARGE Chroestsjew doet beroep op socialisten HE Alg. Beschouwingen begonnen Joegoslavië erkent Oost-Buitsland Ook troepen van Saoedi-Arabië naar byner - Alleen flessemelk eent duurder? Ook PvdA krees: een brief WOENSDAG 16 OKTOBER 1957 VIJ1FTIEÏVDE JAARGANG Mo. 3510 •V- C. P. Hazenbosch tweede voorzitter N.C.R.V. Tegenstelling (NU OFFICIEEL) Amerikaans vliegdekschip met kernaandrijving HOGER BEROEP ZAAK MAJOOR K. VOOR „VREDE IN MIDDEN-OOSTEN" Direcleur: H. DJS RUIG O "V Hoofdredacteur: Ur J. A H. J. S BRUINS SL^UT (Van onze parlementaire redacteur) HET regeringsbeleid zoals dit is neergelegd in Troonrede en miljoenennota ontmoette algemene instemming bij de Tweede Kamer. Dat bleek uit de algemene politieke be schouwingen, die gistermiddag en gisteravond werden gehouden. De fractievoorzitters de heren: Bruins Slot (A.R.), Romme (K.V.P.), Burger (Arb.) en Tilanus (C.H.) bepleitten allen ver betering van de inkomens van de laagst bezoldigde ambtenaren en laagst betaalde arbeiders. De A.-R. fractievoorzitter, die zei, dat men de kleinen geen onrecht mag aandoen, wenste voorts soelaas voor de gezinnen met jonge kinderen en was voor een verhoging van de kinderbijslag, zonder dat <feze gepaard gaat met een stijging van de arbeidskosten. Achter de regeringstafel hadden dr. Drees en een zevental andere ministers plaats genomen. Van de zijde van het publiek was er weinig belangstelling. Ook de tribunes voor de ambtenaren waren slecht bezet. Vijf muziekkorpsen Volgens het Libanese' 'Blad ,,1'Orient" zou. koning Saoëdfvan Saoedi-Arabië de Syrische .rege» ring hebben voorgesteld Saoëdi- Arabiscbe troepen' haar Syrië ite. zenden. - y _y De Syrische regering "heeft hier over nog geen beslissing genomen, aldus het blad. Het Syrische blad „Hadara" meldt, dat strijdkrachten van Saoedi-Arabië de komende 24uur in Syrië zullen aankomen. Sedert zondagmiddag bevinden zich ook Egyptische troepen op Syriscb grondgebied. i.1 Botterdam: Witte de Wlthstraat 30 Telet 115700 (4 JU) Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klachten dienst abonnementen 18.3019.30 n. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 'j-Graveniiage: Huygensplein 1 Telef. 183467 (3 1.) Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klaehtendienst 18.30—19.30 u. Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, i 7J0 per kwartaal. Losse nummer» 15 cent Verschijnt dagelijks (Geldig tot morgenavond) MORGEN OPKLARINGEN Vanavond en vannacht frontpnssage met regen. Mor gen overdag opklaringen en overwegend droog weer. Matige tijdelijk vrij "•«•achtige wind tussen zufd en weSt. Temperaturen vannacht omstreeks 8 graden, morgen middag omstreeks 13 graden. Morgen: Zon op: 7.10 Maan op: - Onder: 17.44 Onder: 14.41 MILOVAN DJILAS kan in Belgrado geen goed meer doen. Eens was hij daar een der groten. Men kan dat verstaan. Djilas, voormalig vice-pre- ,ident van de volksrepubliek van Joe goslavië, heeft de party en daarmee het bewind de rug toegekeerd en nu is er vrijwel geen kameraad, die hem niet de rug toegekeerd heeft. Nu is er dan het boek van Djilas De Nieuwe Klasse, thans ook in Ne derlandse vertaling bij de firma H. J. PC, Becht te Amsterdam verschenen Bet schrijven van dit boek heeft de auteur, reeds cellulair vanwege „vij andige propaganda tegen de staat" nog een zeven jaar vrijheidsstraf be rokkend. Hij had de kopij het land we ten uit te smokkelen. Wat van dit boek nu te zeggen! Het draagt zeer duidelijk het karakter van een polemisch geschrift van een rene gaat, anders gezegd: het is zeer een zijdig ingesteld. Hier wordt een zeer felle aanval geleverd op verlaten stel lingen. Het verhaal van Djilas draagt heel sterk het karakter van het nabe- klag van de afvallige. Dat moeten wij bij het lezen van dit boek steeds be denken. Maar ook dan blijft er zoveel ter eerlijke veroordeling van het hier geattaqueerde stelsel wel over, dat wij dat dankbaar mogen benutten. IT is een geheel andersoortig D boek, dan b.v. Krawtsjenko's „Ik koos de vrijheid" dat op zichzelf een spannende roman is en vanwege zijn autobiografisch karakter een sterk ver tellend karakter draagt. Dat is bij Djilas in het minst met het geval. Het is geen gemakkelijk te lezen boek. Het is brokkelig van stijl en vooral In het eerste deel al te apodictisch. Het geeft een puur op wetenschappelijke voet geplaatste bestrijding van het com munistische stelsel, in zyn ontwikke lingsgang tot op heden, maar personen en gebeurtenissen vallen daarbij weg of komen op de achtergrond te staan, ook de persoon van de schrijver zelf. Als zodanig kan men het boek een hoog peil toekennen. In wetenschappelijk opzicht wordt het boek van deze ex- eommunist echter afbreuk gedaan door te zware accenten en te eenzijdige se lectie uit het'voorhanden materiaal. ET eerste "kwart ~van het; boek draagt een overwegend filosofisch en daardoot theoretisch karakter, waarbij de schrijver zich telkens af vraagt in hoever het communisme de weg van het marxisme wel bewandeld heeft. Hij is geneigd dit reeds In een zeer vroeg stadium als ontkennend te beantwoorden; reeds Lenin zou zich zijn eigen Marx hebben gemaakt, en Stalin: wel, de man heeft Marx niet eens gelezen, zegt Djilas. In dit deel irriteert de schrijver nog al eens door uitspraken en conclusies, die wij nog wel.graag even waargemaakt zouden hebben gezien. Ook is dit deel van het boek wel eens verwarrend. Op" kracht komt Djilas in het twee de deel. Dan gaat het boek een veel meer praktisch karakter dragen, dan komt er ook meer vaart in het betoog, dan doet het sentiment zich nog al eens gevoelen, dan wordt ook de stijl min der moeizaam en dan leest het veel prettiger. Niet, dat hier nu zoveel nieuws ge zegd wordt och, wat is er over het onderwerp, ook door vroegere commu nisten, al niet geschreven, maar wel heeft Djilas een eigen persoonlijke wjjze van voorstelling, die telkens toch de dingen weer even anders doet zien en soms verschieten opent, die eerder zo niet opgemerkt werden. N het bijzonder geldt dit de grond- idee, het stramien, waarop heel dit werk is geborduurd: hier is geen sprake meer van een communisme of socialisme, waarvan alleen de namen zijn gestolen. Hier is, al heel spoedig, eigenlijk al voor de start van de revo- lutiei het bedrog ingeslopen en gaan deweg hebben de usurpatoren van de macht zich hiervan steeds vollediger meester gemaakt, allerminst ten be hoeve van het volk, ook niet voor het voortdragen van de vaan van een we reldideologie, maar naakt en bloot ten behoeve van een nieuwe klassedie in dë plaats van de uit de weg geruimde klassen ging staan. Voor Djilas is de communistische revolutie uniek in dit opzicht, dat nimmer tevoren een nieu we klasse erin geslaagd is exclusief voor zich zowel de totale macht als de totale eigendom te verwerven. In deze ontwikkeling ziet hij drie fa sen, die van Lenm, Stalin en van het collectieve bewind. Lenin de verove ring, Stalin de consolidering en Chroestsjew c.s de exploitatie van de macht van de nieuwe Klasse „der mid delmatige communistische bureaucra ten". Dit is, uiteraard, voor hem het doodlopen van het communisme, het slop, waarin „de grote socialistische beweging" is vastgelopen, en hierop richt hij in het slothoofdstuk „De we reld van nu" de brandende pijlen van rijn haat, mogen we gerust zeggen - EN het nationale communisme van Tito, het „eigen" communisme Joegoslavië? Daar heeft de schrij- STAAT MAG DE KLEINEN GEEN ONRECHT DOEN (Van onze Haagse redacteur) Naar wij vernemen is het Tweede- Kamerlid drs. C. P. Hazenbosch be noemd tot tweede voorzitter van de Nederlandse Christelijke Radio Ver eniging. Belgie en Luxemburg hebben be kendgemaakt dat zij met ingang van 16 oktober de invoer van bloemkool uit Nederland weer zullen stopzetten. Prof Oud begon zön rede met te verklaren, dat de troonrede gunstig is ontvangen. De politiek, die de regering uitstippelt, was ook reëel, Hü be twijfelde echter of het kabinet wel homogeen genoeg is, om de politiek van de troonrede en de miljoenennota door te voeren. Prof. Oud was van oordeel, dat men na twaalf jaren sterk dirigisme geen reden heeft om zich op de horst te slaan over resultaten. ook al heeft men nog zo'n democra tisch stdsel ontworpen. Het staatskapitalisme valt bij alle socialisten in de smaak. In dit ver band wees prof. Oud op het feit, dat het congres van de Engelse Labour Party enige weken geleden zich uit sprak voor het brengen van aan delen van vennootschappen in han den van de staat. Ditzelfde werd 40 jaar geleden door socialistische schrijvers reeds bepleit, vooral in Duitsland. In dit opzicht zijn de socialisten alles behalve progressief. Prof. Oud gaf ds voorkeur aan het volkskapitalisme van Adenauer en Erhardt. Het volkskapitalisme en staatskapi talisme staan tegenover elkaar." Het streven om voor de staat vermogen te heffen brengt de geestelijke vrijheid in gevaar. Het wordt dan zo, dat par ticulieren allerlei zaken niethneer kun nen gaan doen en dat daardoor van staatswege moet worden gesubsidieerd. In dit verband wees nij het subsi diëren door de staat van kerkbouw af. Prof. Oud herhaalde zijn standpunt van enige maanden geleden waarbij hij de vorming van een minderheids kabinet voorstelde. In het verleden bleken minderheids kabinetten steeds zeer sterke kabinet' ten te zijn. De heer Ond kwam met dit idee omdat hij een beetje medelij den had met de rechterzijde, die als het ware vastgeklonken zit aan dit noodkabinet. Het ongenoegen bij de a.-r. is bet sterkst, doch neemt in de .c.-h. ook steeds meer toe, terwijl prof. Romme ook niet alle leden van zijn Prof. Oud betoogde, dat het met de gemeentefinanciën nog nooit zo ern stig gesteld is geweest. Dat is te wij ten aan het te ver doorgevoerde diri gisme, aan de goedkoop-geld-politiek, die te lang door de regering is volge houden. De regering heeft de gemeenten be let geld op te nemen op lange ter mijn; de gemeenten zijn in kasschuld gedreven, die de huidige moeilijkha- den veroorzaakt. Het" socialistisch centralistisch di rigisme past niet bij de zelfstandig heid van de gemeenten. Het is vol gens prof. Oud meer dan ooit nodig zich te bezinnen op de taak van de Staat. Hij waarschuwde tegen een pleidooi voor absolute staatsonthou ding zowel als tegen te ver doorge voerde staatsbemoeiing. De liberale fractieleider constateer de, dat er een principiële grenslijn loopt tussen de socialisten enerzijds en de met-socialisten anderzijds. Dat blijkt wel uit de politiek van de bezits vorming van dit kabinet Hij vond het irreeel te menen dat men in dit opzicht een doelbewust be leid kan voeren in een regering, waar in men samenwerkt met socialisten, die hier principieel tegen zijn. Als men werkelijk individuele bezitsvorming wenst kan dit niet gebeuren in samen werking met socialisten. Prof. Oud wilde niet zeggen dat men nooit samen moet werken net socia listen. De omstandigheden kunnen hiertoe nopen, maar als men dit doet, dan dient men af te zien van een doel bewuste politiek ten aanzien van de bezitsvorming. De tegenstelling met de socialisten bleek ook duidelijk uit de debatten bij de huurblokkering. Prof. Oud wees op de tegenstand van a.-r. kant die hier bleek. In dit verband zei hij van de brochure van dr. Hommes dat deze hem een tikje te reactionair was en op verschillende punten sterk over trokken. Prof. Oud zei dat ae naam Hommes hem herinnerde aan de filo soof Hobbes die het staatsabsolutisme bepleitte. Naar aanleiding hiervan las prof. Oud een gedeelte uit het boek Job, dat handelt over de Leviathan. De Leviathan leek op het symbool van de monsterstaat. De socialisten beogen niet de vrij heid om hals te brengen, maar hun opvattingen zijn een grote dwaling. Volgen wij hen dan zullen wij bij de monsterstaat terecht komen, ja rr *- fractie meer zo vast heeft als in het verleden. Ten aanzien van de vorming van kabinetten moet men geen zekerheid zoeken „van de wieg tot het graf". Men moet risico's "-^durven -.nemen. Overigens ontveinsde prof. Oud zich niet dat de druk veel sterker moet (Zie verder pag. 7, 4e kol.) OOK In de afgelopen nacht is weer op vele plaatsen in ons land mist ontstaan. Het rustige weer Is nu echter ten einde, omdat een Uogedrukgcbled boven het vaste land van Europa zich voortdurend verder naar het oosten terugtrekt. De fronten van een diepe depressie bij IJsland naderèn over de Britse eilanden ons land en zullen vannacht met regen passeren. Ka de frontpassage zullen morgen cpklzrln- den voorkomen. Westelijke winden zullen polaire lu^ht aanvoeren, waarin de temperatuur in de middag niet boven de 15 graden zuilen zijn. Door de nu optredende weersontwikkeling wordt de baan naar West-Europa ook voor volgende oceaandepressies vrijgemaakt, zo dat het weer minder bestendig wordt. Het aantal doden ten gevolge vast de overstromingen in de Spaanse stad Valencia is gestègen tot 51. Zeker 5000 personen zijn dakloos geworden. Men vreest dat er m de buitenwij ken van de stad veel meer slachtof fers zijn gevallen. In de voorstad Pe- dralba worden vyftien mensen ver mist.-- *A Op vele plaatsen is het overstro mingswater weer xgezakt, een dikke laag gele modder achterlatend. In de binnenstad van Valencia ligt- de mod der 60 cm hoog. Daar alle bruggen in de omgeving het hebben begeven en er dus geen nieuwe voorraden kunnen worden aangevoerd, is de voedselvoorziening van de stad in gevaar. De stad is nog verstoken ven elek triciteit. Bovendien woedt een griep epidemie onder de inwoners van Va lencia. ver ook niet veel goede woorden voor over: in feite is er geen verschil, zegt hu, ook het sowjet-communisme is een nationaal-communisme Hoewel erken nende, dat „Tito de meest betekenis volle persoon in het hedendaagse com munisme werd", laat hij er ook direct op volgen, dat „met erkenning van zyn principe door Moskou, Joegoslavië op hield de exclusieve schepper van ver nieuwingen in het communisme te zijn". Hoe dikwijls wij, uiteraard, Dji las als de bestrijder van het commu nisme, gelijk kunnen en moeten ge ven, toch moeten wij ook zeggen, dat zijn beschouwingen over het Joegosla vische nationale communisme zeker niet van rancune vry te pleiten zijn. In de slotbladzijden tekent hij het sowjet-communisme als op wankelen de benen staande („Maar deze situa tie kan niet lang voortduren, de grens zal zo langzamerhand wel bereikt zijn") en stelt hij, dat de wereld zich beweegt tn de richting van een grotere eenheid, grotere vooruitgang en grote re vrijheid. EVEN trekt het natuurlijk ook onze aandacht, als deze schrijver in zyn beschouwingen het calvinisme gaat betrekken, en dat doet hijter vereenzelviging van de intellectuele sfeer in een communistisch land met de sfeer van het calvinisme: deze Calvijn.. bracht kommer en verloo chening in deze gezinnen, die zelfs he den ten dage nog met deze kilte en donkerte zijn gevuld": genoeg uit een citaat, dat een pagina beslaat. Djilas blijkt zelf niets van het calvinisme te weten, maar ontleent .enkel aan het werk van een landgenoot Het doet zien, dat Djilas bijlange niet een alles zins betrouwbare gids is Als nieuw materiaal in de strijd te gen het communisme, waarvan wij de noodzakelijkheid toch immers nimmer mogen onderschatten, heeft evenwel „De nieuwe klasse" zeker zijn bete kenis, mits met oordeel des onder scheids gebruikt Het is goed, dat hier van nu ook een goed verzorgde Neder landse editie bestaat, in een duidelij ke vertaling van G. W. Overdijk'nk KL. Naar schatting J50.UOO mensen be zochten gisteren de traditionele Zuid- Laarder markt, waar 1923 paarden en 1526 koeien werden aangevoerd. In Kleinbecld (pagina 3) wordt er meer van verteld. De Joegoslavische regering heeft gisteren in Belgrado officieel bekend gemaakt, dat zii besloten heeft de communistische regering van Oost- DuiIsland te erkennen. De Joegoslavische minister van Bui tenlandse Zaken, Popovic, heeft ver klaard dat het besluit de spanning tussen Oost en West zal verminderen Joegoslavië wenst met beide Duitse staten goede betrekkingen te onder houden. Het is ervan overtuigd, dat dit zal bijdragen tot de vereniging van Duitsland, zei de minister. Een woordvoerder van het Ameri kaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft verklaard, dat het Joego slavische besluit de oplossing van de Duitse kwestie niet ten goede zal ko men. H(j weigerde te zeggen of de be* slissing van invloed zal z'jn op de Amerikaans-Joegoslavische economi sche besprekingen d.e binnenkort wor den geopend. VMtndam erktrweerdz PUn) utdwlUk Fltreidnd VJSI.T S7Ö, Donderdag zal het laatste gat worden gedicht in de dijk tussen het eiland Marken en het vaste land. Op de foto (met Marken op de achtergrond) is in het midden van de dijk het gat te zien. Het kaartje geeft een over zicht van de verdere werkzaam heden aan de toekomstige Mar kerwaard. Vijfduizend militairen zullen op ^30 oktober bij Soesterberg defileren "voor de scheidende commandant der land strijdkrachten, generaal B. R. P. F. Hasselman. Nauwelijks was dit be kendgemaakt, of er kwamen vragen binnen bij de kgervooriichtingsdlenst of deze afscbeidsparade wel in over eenstemming was met de noodzaak tot beperking der bestedingen. Zoals bekend is, ging de militaire parade, die op Koninginnedag te Utrecht zon worden gehouden, om deze redes niet door. - - De Legervoorlichtingsdienst ver klaart nu, dat een parade voor deci ders en de deelnemende troepengsjs oefening groot nut heeft Tweederde deel van de deelnemende 'troepenWs in de omgeving van'Soesterberg gele gerd en het défilé zal worden geijeju- den op een betonnen militaire jWeig, die speciaal is gebouwd voor vecVder van zwaar materieel, zodat er "géén schade zal worden aangericht. )Ödk zijn aan de, parade geen bijzon?lgre kosten verbonden, zoals wel het géjrhl was bij het voorgenomen défilés *in Utrecht. Parade-commandant zal zijn gètïe- raal-majoor H. M. G. J. Lentz. Aan "de parade zullen deelnemen een aantal onderdelen ter grootte van een com pagnie. eskadron of batterij, of bogkre eenheid, die behoren zowel tot de„ pa rate troepen als tot de depots ep^de scholen, en die te zamen alle wapens en dienstvakken zullen vertegenwoor digen. Bij de troepen zullen 14 vaan dels en. 3 standaarden worden inge deeld. Ook nemen .5 muziekkorpsen aan de parade deel. V Schout-bij-nacht Martin' Keharfr.van de Amerikaanse marine heeft in New' York meegedeeld, dat het nieuwe Ame rikaanse vliegdekschip, dat binnenkort in de vaart zal komen, 85.000 ton meet en voortgestuwd zal worden door kern energie. 1 *r De auditeur-militair by de Krijgs raad te 's-Gravenhage heeft hoger be roep aangetekend in de zaak tegen majoor K. Majoor K. zelf is tot dusverre nog niet in appel gegaan. De minister van Economische Zaken heeft afwijzend beschikt op een voor stel van de Algemene Vereniging voor Melkvoorzienin„ tot een algemene verhoging van de detailhandelsmarges voor consumptiemelk. Het cijfermateriaal, dat de minis ter is overgelegd, en dat in hoofd zaak op Amsterdam betrekking had. was voor de minister wel aanleiding er in toe te stemmen, dat in Am sterdam de prijs voor flessemelk met een cent per liter kan worden verhoogd bij een handhaving van de prijs voor losse melk. Indien ook voor andere plaatsen aan nemelijk kan worden gemaakt, dat de melkdetaiihandel in overeenkomstige positie verkeert ais in Amsterdam, is de minister bere'd eventuele verdere voorstellen tot een margeverbetering elders in overweging te nemen. Daar bij dient evenwel in aanmerking te worden genomen, dat in veie plaatsen oplossing der moeilijkheden eerder zal moeten worden gevonden in rationali satie van de melkdistributie, dan in een margeverhoging. O De Europese socialistische partijen, waaronder ook de Nederlandse Partij van de Arbeid, hebben een brief van partijsecretaris Chroestsjew van de Sowjet-TJnie ontvangen. Chroestsjew dringt er bij de socialisten op aan er naar te streven de vrede en veiligheid in bet Midden-Oosten te verzekeren. Chroeststjew beschuldigt de Ver. Staten er van dat zij Turkye er toe aanzetten. Syrië aan te vallen. De brief die Chroestsjew namens zijn partijbestuur aan de beer E. Ver meer, voorzitter van de Partij van de Arbeid, heeft gezonden, luidt: „Wij no digen allen wie de vrede aan het hart gaat, uit krachtig het gebruik van ge weld als middel voor oplossing van bestaande vraagstukken te veroordelen en wij nodigen hen uit niet toe te staan dat de vrede in het Midden-Oosten ver stoord wordt. Vorig jaar heeft het voorbeeld van Suez bewezen, dat de vredeskrachten, als zij zich verenigen, het kunnen en moeten winnen van de agressieve en oorlogszuchtige krach ten." „Het centrale comité van de Sow- jet-commumstische partij verklaart zich van zijn kant bereid aanuaebtig overwegingen en eventuele voorstellen van het bestuur der Nederlandse Par tij van de Arbeid aangaande kwesties die verbonden zijn met het verzeke ren van de vrede en de veiligheid in het Midden-Oosten, te bestuderen." De Deense socialistische pa-tij heeft op een gelijkluidende brief geant woord, dat de Deense socialisten tegen alle agressie zijn. Daarom hebben zij CHROESTSJEW brie/ aan P.v.d.A de aanval van Noord- op Zuid-Korea, de Brits-Franse actie tegen Egypte en het Sowjet-ingrijpen in Hongarije ver oordeeld. Volgens de Deense partij moeten de Ver. Naties nauwlettend toezien en trachten verdere moeilijk heden in het Miuden-Oosten te voorko men. De Noorse socialistische partij heeft besloten de brief aan de regering door. te zenden. De Britse Labourparty heeft beslo ten op de brief van Chroestsjew 'nog, niet dadelijk te antwoorden. Zij heeft- de ontvangst bevestigd en eraan toe gevoegd, dat indien de Sowjet-Unie meent dat de spanning aan de Turlësi?. Syrische grens verontrustend is. «Jzij* de V.N. hiervan in kennis behoorL'te; stellen.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1