Nederlands Nieuw-Guinea I Noodtoestand in Damascus Russische steun voor Syrische klacht Antivoord aan de kamer Drees: Thans verbetering geen voor r Voor het welzijn der zeelieden lagere inkomens HARDE WIND Communisten dreigen met demonstraties iL-MIOk Pinay stelt morgen zijn nieuwe kabinet voor PSr f «SS Slechts leugens', zeggen Turken NIEUW PROCES VOETBALPOOL D FRANSE STAKINGEN TEN EENDE r voor gemak en perfectie DONDERDAG 17 OKTOBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3819 N Botterdanu Wl^öe Wltüstraat SO Telet 113700 (4 L) KW0?£r,Ai£S.r" No. 4245IS i18-8019.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 'j-Gravenhage: Huygensplein 1 TeleL iffiuS? fa x Postbus 1091 - Postgiro No. 424357 C U Klachtendienst 18^0^*19^0 11 TpI^i ^rs^ro Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Triefoon 67882 f 7.90 per kwartaa^^ nummer» 15 cent. J Directeur: H. DB RUIG (Geldig tot morgenavond) WIND EN BUIEN Vanavond en vannacht zwaar bewolkt met regen. Morgen uu en dan opklaringen, maar ook enkele buien. Krachtige, tijdelijk stormachtige zuidelijke wind, ruimend naar; west. Iets kouder overdag. Morgen: Zon op: 7.11 Maan op: 6.52 Onder: 17.42 Onder: 15.11 O Hoofdredacteur: Dr. J. A, H. J. S. bKUtWS SLOT), p. E parlementaire missie, die in de Lloop van de augustusmaand zeer intensief heeft kennis genomen van de toestanden in Nederlands Nieuw-Gui nea, is uit de aard der zaak met haar verslag nog niet gereed. Vandaar dat het voorbarig is thans reeds allerlei kritische opmerkingen te maken, die wellicht de voorlopige mening weer geven van een individueel lid, maar niet geacht kunnen worden het oor éeel te zijn van de gehele missie, Voor een algemeen oordeel zal het nodig zijn het veie bijeengebrachte materiaal, dat thans door de griffie der missie, mr. G. M. A. M. Huigens, met grote zorgvuldigheid wordt uitge werkt, xn gezamenlijk overleg tot een algemeen verslag samen te voegen Het is echter wel mogelijk weer te geven, welke vraagstukken er thans in Nederlands Nieuw-Guinea om oplos sing roepen HET belangrijkste vraagstuk is wel de vorming van een juist georga niseerd gezagsapparaat. In tegenstel ling met wat vroeger b.v. op Java hei geval was, kan men hier zeer weinig aanknopen bij de gezagsorganen van de autochtone bevolking. De inheem se volken van Nieuw-Guinea toch hebben voornamelijk een structuur, die op de krijg is ingesteld. Daarmee hing samen een drang naar koppen snellen en kannibalisme. Door de aan raking met het Nederlandse bestuur is deze maatschappijvorm vernietigd Maar daardoor had de samenleving voor een groot gedeelte haar bindend cement verloren. Een aristocratische gezagsforaatie kende men niet. En voor een democratische regeervorm zou het nodig zijn eerst een algeme ne volksontwikkeling tot ontplooiing te brengen Natuurlijk is het mogelijk voorlopig te volstaan met een heteronoom ge zag, het gezag van de Nederlandse re gering en haar ..ambtenaren. Op den duur moet hier echter verandering in komen. Nu is het natuurlijk zeker reeds mogelijk in bepaalde streken, waar het contact met het westen reeds enige tijd bestaat, een soort volksver tegenwoordiging in het leven te roe pen. Maar men bedenke, dat deze nog niet kan voldoen aan Lincolns driele dige omschrijving van de democratie, een regering van het volk, voor het volk en door het volk. Het volk als ge heel heeft nog niet de ontwikkeling om zulk een vertegenwoordiging te dra gen.. Indien men zich tevreden stelt met voornamelijk aangewezen verte genwoordiging loopt men de kans öf jabroers te krijgen óf lieden die in extremistische richting gedreven wor den. Die politieke ontwikkeling van grote groepen van de bevolking kost tijd. De rijkst vloeiende financiële bronnen en de beste onderwijsorganisatie kun nen niet voorkomen, dat dit werk ja ren duren zal. Een welbewust plan moet uitgestippeld worden en dat plan moet dan met grote vasthoudendheid worden uitgevoerd. IT vraagstuk wordt nog meer ge compliceerd, omdat de verschil lende onderdelen van de huidige be volking zo sterk in ontwikkeling ver schillen. Maar daar staat tegenover, dat reeds andere organisatievormen de basis kunnen gaan vormen van de politieke structuur. Uit de laatste tijd dateert zó het ontstaan van sociale or ganisaties, die op den duur zeer belang rijk werk kunnen doen. Veel ouder is <ie werkzaamheid van zending en mis sie. Natuurlijk hebben deze hun voor naamste betékenis voor de predi king van het christendom. Maar ook voor de opbouw van een democra tisch bestel zijn ze van gewicht. Dit is bijzonder het geval met de zending. Deze toch heeft zulk een omvang genomen, dat zij na de twee de wereldoorlog kon. overgaan tot zelf standige kerkformatie. Zij telde na melijk reeds bijna tweehonderdduizend zielen. In sommige streken was bijna de gehele bevolking tot het christen dom. overgegaan. In 1956 is zo de zelf standige Evangelisch Christelijke Kerk gevormd Evenals in de zes tiende eeuw in ons land de kerkelijke organisatie de staatkundige organisa tie is voorafgegaan, zo heeft men ook hier een democratische kerkelijke or ganisatie ontworpen, waarbij de in vloed der gemeenten van onder op is georganiseerd. Dit moet van beteke nis zijn voor de politieke wilsvorming. Het is duidelijk, dat ook de inhoud van de prediking van betekenis is. De Heilige Schrift leert immers, dat het gezag is uit God, dat onderwerping aan de wereldlijke overheid geschiede om des gewetens wil. Ook behoort tot het wezen van de zendingsarbeid, dat hij bet onderwijs bevordert. Hij spoort ®an tot zelfstandig nadenken. In zijn sociale werkzaamheid bevordert hij steeds het persoonlijk initiatief, In één woord, de protestantse zending, die ruik een groot arbeidsveld heeft be werkt en zulke omvangrijke resulta ten onder Gods zegen heeft mogen ver zijgen, zal bij de politieke ontwikke ling van niet genoeg te schatten be tekenis zijn. ROTE spanning heerst op het ogenblik weer in het Midden-Oosten. De kwestie Syrië-Turkije is gisteravond in een nieuw stadium gekomen door het afkondigen van de noodtoestand voor iet Syrische leger en de dreigende woorden van de Russische minister van Buitenlandse Zaken Andrej Gromiko, in een brief aan de algemene vergadering van de Ver. Naties over de situatie in en om Syrië. Alle verloven in Syrië zijn ingetrokken. Voorts zijn, aldus radio- Caïro, wapens uitgereikt aan de leden van de „burgerwacht" in Aleppo, Homs en andere plaatsen in Noord-Syrië. Verder heeft Syrië de assemblee van de Ver. Naties verzocht onmiddellijk een Syrische klacht over Turkse troepenconcentraties aan de Syrische grens te bespreken. In de Syrische klacht wordt gezegd, dat de Turkse troepencon centraties aan de Syrische grens „de veiligheid van Syrië en de internationale vrede bedreigen". dat het „onder deze omstandigheden" de plicht 33 van de leden-staten der Verenigde Naties, onmiddellijk tussen beide te komen om de mogelijkheid van het uitbreken van een oorlog te voor komen. De Russische regering steunt het voorstel van Syrië, dat de algemene vergadering van de V.N. verzoekt zich onverwijld bezig te houden met „de dreiging van een gewapende aanval op Syrië, die de algemene vrede in ge vaar brengt." In Westerse kringen meent men dat Rusland haat tegen en vrees voor Turkije In het gehele Midden-Oosten aanwakkert met het vooropgezette doel om zijn invloed In de gehele Ara bische wereld te .versterken. Rusland wil Turkije aan de Arabie ren voorhonden als een werktuig van ffe Ver. Staten en deviiand van Syrië, De Russen hopen aldus de rest yan de Arabische landen achter Syrië" te verenigen tegen wat de Turkse drei ging genoemd wordt. In zulk een si tuatie presenteert Rusland zich aan de Turkije heeft inmiddels in een brief aan secretaris-generaal Hanunarskjoeld de Syrische berichten over Turkse troepenverplaatsingen „volkomen vals" genoemd. „Turkije heeft .juist gegronde redenen om bezorgd te ziin over de GRENSGEBIED SYR1E jongste ontwikkelingen in Syrië", al dus de brief. De Russische minister Gromiko ver klaart in zijn. brief ondermeer dat de Verenigde Staten Turkije ertoe aan zetten een bliksemsnelle aanval tegen Syrië int te voeren om de Verenigde Naties geen tijd te geven tussenbeide te komen. De'Verenigde Staten zouden in dit geval kennelijk dezelfde methode wil len toepassen als destijds „bij de on derdrukking van de onafhankelijkheid van Guatemala'', aldus Gromiko. Steun De Russische minister schrijft voorts, Arabieren als hun vriend en bescher mer en de Ver. Staten worden voorge steld als de bondgenoot en vriend van Turkije, hun „vijand". Olievelden Deze manoeuvre is in overeenstem ming met het Russische doel om de invloed van de Ver. Staten en het westen af te breken en daarvoor de Sowjet-invloed in de plaats te stellen ten einde bü de olievelden te kpmen, welke van vitaal belang zijn voor de westelijke economie. Tot nu toe hebben de Arabische sta ten over het algemeen de stelling in genomen dat zü> indien Syrië door Turkije wordt aangevallen, achter Sy rië zullen staan. De Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, Dulles, heeft gisteren verklaard het onwaarschijnlijk te ach ten dat'de huidige spanning in het Midden-Oosten tot oorlog zal leiden. Desgevraagd? zei Jiij datr de' "Ver/ Staten da geval- van eea Russische aanval op Turkije, hierop zullen rea- geren met een rechtstreekse actie te» gen de Sowjet-Unie. Het gevaar dat Washington het grootste lijkt is dat, nu Rusland en Sy rië de spanning in. het Midden-Oosten Dit ongekend gestroomlijnde vervoermiddel is de nieuwe ..Club de mer" van Oldsmobile. Het is een tweepersoonswagen die men op de grote autotentoon stelling in Londen kan bewon deren. De prijs van deze acht cilinder Oldsmobile is (helaas) niet bekend. tot het kookpunt hebben opgevoerd, een eventueel grensincident in. dit ge bied uit de hand zal lopen. Voldoening In kringen van het Turkse ministe rie van Buitenlandse Zaken heerst vol doening over de Amerikaanse houding van waakzaamheid aangaande elke Russischs of Syrische dreiging van een aanval op Turkije, en over de verkla ring van minister Dulles. In dezelfde kringen vindt men de aanwezigheid van Egyptische troepen in Syrië een „netelig vxaagstóÉ". De Turkse autoriteiten zijn thans in uiterst geheime besprekingen bezig met het opstellen van een nieuwe ge dragslijn ten aanzien van Syrië. „De betrekkingen met Syrië zijn thans tot het uiterste gespannen," aldus ver klaarde men vanmorgen. "T;- (Van onze parlementaire redacteur) DE regering kan op het ogenblik niet tegemoetkomen aan het al gemeen verlangen van de Tweede Kamer de laagst bezoldigde ambtenaren en de laagst betaalde arbeiders loonsverhoging te geven, daar deze zaak nog in de Stichting van de Arbeid en het Ambtena- renoverleg in behandeling is. Dit deelde de minister-pres Mient,. dr, Drees, gistermiddag in de Tweede Kamer mede. Dr. Drees wees erop dat men deze zaak niet los kan zien van de verscliillen tussen geschoolde en ongeschoolde arbeiders, .de hoogte van de produktiekosten en de vraag of het juist is, het over heidspersoneel wèl iets te geven en andere werknemers niets. Dr. Drees wees dr. Bruins Slot erop dat de mijnwerkers hier niet in dis cussie gebracht moeten worden door te stellen: waarom zij wel en het overheidspersoneel niet. De mijnen verkeren nu eenmaal in een uitzonde' ringspositie door hun ligging tussen Duitsland en België. Overigens raadde de minister-president de Kamer aan bü de begrotingen van Sociale Zaken en Binnenlandse Zaken de Ionen- kwesties opnieuw aan de orde te stel' len. Niet doorberekend Dr. Drees verklaarde, dat de door berekening van het rentepercentage (zes) van de nationale woningbouw lening in de arbeidershuren niet te dragen zou zijn. De subsidies zullen moeten, worden verhoogd, en daar om zal de regering niet een percen tage van 6 procent in de huren aan. de gemeenten kunnen doorbereke nen. Welk percentage het dan wel zal zijn is nog niet beslist. Dr. Drees hoopte, dat de rente spoe dig zal dalen, opdat de gemeenten spoedig zullen kunnen doorwerken, zij het op beperkte schaal. De regering is niet bereid de inkom- stenbelastitig-voorlïe hogere inkomens te verhogen, daar de progressie in' tie Inkomstenbelasting toch reeds hoog is en de hogere inkomens door de stij ging van de vennootschapsbelasting, het opschorten van de investerings aftrek en de verhoging van de opeen ten op de vermogensbelasting reeds worden getroffen. De regering heeft haar standpunt ten aanzien van het subsidiëren van de kerkenbouw door het rijk nog niet be paald. Werkloosheid gering Dr. Drees zei dat de werkloosheid nog gering is. Wel is er afneming van niet te bevredigen vraag. De 100.000 aanvragen om personeel bij de gewes telijke arbeidsbureaus nemen thans af. Eind september bedroeg het aantal werklozen 31.000, eind augustus was dit cijfer 29.500. De stijging moet geweten worden aan hogere seizoenwerkloosheid ten gevolge van het slechte weer. Zonder enige twijfel zijn er thans risico's voor werkloosheid. Wij mogen niet teveel blijven besteden maar mogen ook de werkzaamheid niet laten teruglopen. De aanvullende werken zullen hier en daar hun taak moeten blijven vervul len. Niet houdbaar Dr. Drees geloofde dat de kapitaal- schaarste er ook zou zijn geweest als het rentegamma eerder was losgelaten. Men dient aan de handhaving van het reritegamma gedurende tien jaar grote betekenis te hechten, omdat het ge diend heeft tot het houden van de hu ren op een niet al te hoog peil. Hoewel dit rentegamma thans niet meer houd baar is, hoopte dr. Drees dat de-hoge rente niet blijvend zal zijn. Op een vraag van prof. Romme, ói handhaving van het lage rentegamma niet schadelijk is geweest voor de .ge meenten, antwoordde de minister-pre sident dat de Bank van Ned. Gemeen ten in begin van dit jaar 620 miljoen gulden leende van de institutionele be leggers tegen een rente van 4% pro cent-In de periode van 1 april 1957 tot 1 december 1958 genieten de gemeen ten dus gezamenlijk het voordeel van dit percentage. Afzonderlijk lenen op de kapitaalmarkt bij-loslating van het rentegamma zou niet die voordelen hebben opgeleverd. Dr. Brains Slot kreeg dé verzeke ring van dr. Drees dat de regering- een nieuwe strafzaak aanhangig zal maken 2,'ïe verder pag. 3,1c ko!.)x" Op 29 oktober zal het nieuwe conferentiegebouw van de stichting Oud Poelgeest te Qegstgeest, feestelijk worden ingewijd. Het gebouw zal-ge noemd worden: Het huis „Metamor fose". *-l Advertentie) mmmuiminimumnHidiwiiHntmHiniiiiiiintinmiinni;ffliiiininiiiiiiiiiiiiiiniiurn |-. AAR staat echter iets anders te- L/ genover. In veel gevallen gaat de beschavingsarbeid van zending en missie aan de werkzaamheid van het bestuur vooraf. Soms zal het nodig zijn, dat het bestuur met zijn machtsappa raat de verkondiging van het christen dom beschermt. Als regel zal dit door innerlijke kracht de omzetting van het volksbewustzijn moeten verkrijgen. Nu strekken de overheid en de die naren van zending en missie vaak hun hand uit naar dezelfde onderwerpen. Beiden hebben groot belang bij het on derwijs; beiden werpen zich op de zie kenverpleging; beiden bevorderen een wijziging in de waardering van het natuurlijk leven, b.v. door de propa ganda van het gebruik maken van de vruchten der cultuur; beiden bestrij den verwerpelijke gewoonten en rechtsinstellingen. Zending en missie hebben echter niet alleen vaak het eerste, maar ook het nauwste contact met de bevolking. Daarom bestaat de mogelijkheid, dat zij in hun verhouding tot de inheemse bevolking ook op het gebied van het natuurlijke leven de eerste en hoog ste plaats gaan innemen. Zelfs zou men, misschien zonder dit in verkeer de zin te willen, bevorderen, dat de bedienaren van de godsdienst (om dit onjuiste woord te gebruiken) belast zouden worden met de uitoefening van wereldlijke bevoegdheden. Niet alleen zou dit in een gemengd godsdienstige samenleving tot grote moeilijkheden aanleiding kunnen geven, omdat zo licht de ene religie zou gaan domine ren over de andere, ook zou het eigen recht van de overheid worden aange tast. VOORAL in een maatschappij, waar de religie zulk een beheersende rol speelt en waar door het indringen van de beschaving de inheemse gods dienst wordt verstoord, zal de over heid altijd er terdege op moeten letten, dat zij is Gods dienaresse met een eigen opdracht, een eigen verantwoor delijkheid en een eigen taak. Zij zal zending en missie, ook om haar beschavingsarbeid, moeten steu nen, zover zij kan. Maar daartegen over zullen zending en missie zich angstvallig ervoor moeten hoeden, dat zij niet de autoriteit van de overheid bij de bevolking ondermijnen. Zij zullen het optreden van de over heid mogen toetsen aan de normen van Gods Woord, maar tegelijkertijd zullen zij zich altijd bewust moeten blijven van het eigen recht der over heid. Dat is niet alleen in overeen stemming met hetgeen Gods Woord kennelijk leert, dat is ook in overeen stemming met de beginselen van het Nederlandse staatsrecht, die oc'c in Nederlands Nieuw-Guinea gelden. L, W. G. SCH. BIJ Canrunenga's Jacht- en Scheepswerf te Zaandam is in opdracht van de Dok- en Scheepsbouwmaatschappij IVil- ton-Feijenoord teRotterdam een schip gebouwd, dat voor de „Missions to Seamen", een En gelse organisatie, die zich het lot aantrekt van de zeelieden, die aan de wal gaan, dienst zal gaan doen in Rotterdam. l>Vilton- Feyenoord heeft het schip, dat de naam JEdith Hf" gekregen heeft, aan de „Missions to Seamen" ge schonken. De directeur van de Rotter damse maatschappij, aan wie het schip maandag afgeleverd werd, droeg het over aan een vertegenwoordiger van de En gelse organisatie. De „Edith IH" (die 15 meter lang en 4 me ter breed is en accommodatie aan 106 personen biedt) zal inzon derheid dienst gaan doen ais „veerbootje" tussen schepen, die bij Wilton in dok liggen, en de tehuizen, waar de Missions to Seamen" de zeelieden kan ont vangen. Tien leden van de redactie van het Poolse studentenblad „Po Prostce" zijn uit de Poolse communistische partij gezet, aldus is woensdagavond te Warschau bekendgemaakt. Onder hen bevinden zich de hoofdredacteur. Toerski en zjjn voorganger Lasota. Zes andere leden van de redactie hebben een ernstige „waarschuwing" gekregen. RAUWELIJKS is Frankrijk de moeilijkheden ten gevolge van een 24-txurs staking in de gas- en elektriciteitsbedrijven te boven, die het gehele land tijde lijk had- lamgelegd, of nieuwe moeilijkheden dreigen voor het land dat zijn handen al vol heeft aan het vormen van een nieuwe regering. De nieuwe dreiging wordt gevormd door de oproep van de communistische vakbond tot demonstraties tegen Frankrijks oorlogspolitiek ten op zichte van de nationalistische opstan delingen in Algerije. Zwaar bewapende, inet stalen hel men uitgeruste politie-agenten en ge alarmeerde legereenheden bereiden zich voor om elke demonstratie met geweld de kop in te drukken. De Franse autoriteiten, die ervan overtuigd zijn, dat het tot geweldda digheden zal komen als de demonstra ties toegestaan worden, hebben ze ver leden week verboden. Maar de com munisten, die dit verbod „fascistisch" noemen, gaan voort met hun plannen. Andere organisaties, waaronder ver schillende machtige veteranengroepen, hebben tegendemonstraties georgani seerd. Daarenboven verwacht men, dat een deel van de 300.000 Algerijnen die op het ogenblik in Frankrijk wonen, zal deelnemen aan de demonstraties. Geen minuut meer strijken) geer» cent was rekening meer. Elke dag een schoon overhemd. De ideale dracht voor elke man (en een uitkomst voor zijn vrouw!) Verkrijgbaar ia effen tinten, fijne streepjes en ruitjes. Van f 17.90 a£ Alteen verkrijgbaar in goede herenmodezaken De Franse kabinetsformateur An- toine Pinay heeft gisteravond presi dent Coty meegedeeld thans in staat te ziin een regering te vormen. Pinay heeft besloten zijn formele be noeming tot premier morgen aan het parlement voor te leggen, ondanks het feit dat hfi er niet In Is geslaagd eea meerderheidskabinet te formeren. Aangenomen wordt dat de stemming over Pinay's benoeming geen verwik kelingen met zich mee zal brengen, ten zij de socialisten zich tegen hem ke ren. De politieke toekomst van het kabi net wordt echter thrns reeds als duis ter en onzeker beschouwd. De Franse radicale partij heeft zich woensdag uitgesproken tegen deel neming aan een regering onder leidim» van Antoine Pinay Ook de christen-democratische volks-- republikeinen hebben een dergelijk be sluit genomen, wordt in de wandel-' gangen van de nationale vergadering vernomen. /Ti -jf 9 KWESTIE SYRIË-TURKIJE SPITST ZICH TOE G smwri Turkije ■«0(7 yr«at>|ym.T j GISTJSRAVO.NO en vjmnactit 'passeerde bet fronten systeem van een deprertie bij IJsland ons land. Er viel daarbij S—10 mm regen. Op de fronten volgde een zwakke rag van hoge druk, die opklaringen bracht.-Een storing, die uit het zeegebied by de Azoren afkomstig is, begon inue afgelopen nacht ten zuidwesten van Ier. land snel in betekenis toe te nemen.-'Het bijbehorende tegengebied bereikte vanmor gen Ierland en Znlöwest-Engeland. Het-is te. verwachten,1 dat - deze actieve depressie'naar de Noordzee zal trekken'en de-wind-tot h*rd_ of stormachtig, zal doen toenemen. Vanavond 'en .vannacht1 zalfde regenzone passeren,- waarna morgen ons la biele polaire tucht ons land zal binnenstro men, -waarin naast opklaringen ook enkele buien zullen voorkomen. 7"

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1