1 v Algemeen politiek debat Gesprek over Midden-Ooslen en kunstmaan Syrië: geen mobilisatie afgekondigd J u weiendie ven (met deel van buit) gearresteerd r Pi nay maakt niet veel kans Communistische actie mislukt in Frankrijk PROF. LANGEMEIJER PROG- GENERAAL HOGE RAAD PERZIË DREIGT SYRIË MET BREUK Zondag conferentie van Arabische leiders Choendrigar premier iii Pakistan Markers juichten, sekeepsfluiten barstten los m Indonesische actie tegen Nederland Onbestendig weer D VRIJDAG 18 OKTOBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3820 r Op hoog niveau tifc Clir. kleuterschool in Smilde geopend Geen demonstraties Rotterdam; Witte de Wlthstraat 30 Telei 115700 (4 1 Postbus 1112 Postgiro No 424519 Klacntendlenst abonnementen 18 3019.30 u. Zaterdags 1718 uur Telefoon 115700 '«-Gravenhage Huygenspieiri 1 Telef. 183467 (3 L) Postbus 1091 Postgiro No 424867 Klachtendienst 18 30—19 30 u. Telef 362569 Schiedam. Lange Kerkstraat 24 b Telefoon S7882 Alwanementsprys 61 cent per week. 2 65 per maand. f 7J0 per kwartaal Losse nummers 15 cent Verschijnt dagelijks Directeur: H DE HUIG (geldig tot morgenavond) BUIEN. Aanvankelijk zwaar bewolkt met regen, latei* nu en dan buien, maar ook enkele opklaringen. Krachtige tot matige wind tussen zuid en west. Kouder overdag. Morgen Zon op: 7.13 Maan op: 2.10 Onder: 17.40 Onder: 15.40 O Hoofdredacteur: Dr J. A. H J. S BKUlNS SLOT HET algemeen politiek debat dal dinsdag en woensdag in de Twee ds Kamer plaats had heeft geen ver rassingen opgeleverd Dat kon ook niet In de eerste plaats hebbeD wn d*t voorjaar bij de behandeling van d® bestedingsbeperking reeds het debat gehad dat over de algemene ricntbj- nen van het beleid tn de naakte toe komst zou gaan. Het beleid no in de Troonrede en de daarmee samenlnn- gende miljoenennota uitgestippeld, is van de beslissingen van dit v.tr.rjaai het uitvloeisel. Vervolgens is het tweede j<ar van «en parlementaire periode, als er nict« bijzonders aan de hand is, noo't een Jaar dat de politieke golven hoog dcet gaan. Als de politieke spaanders eraf moeten vliegen gebeurt dat in het eei- ate Jaar. En dat is nu ook het gcal geweest Speciaal bij de bestedings beperking en dc huurwetten Op het ogenblik Is men in rustiger vaar water. En in de derde plaats hebben de moeilijkheden, die wij nationaal door moeten maken het gevolg dat wij ons hebben te werpen in hoofdzaak op één taak, nL het herstel van het even wicht in onze nationale economie. In de Troonrede was dat aan de orde gesteld op een wijze, waarop eigenlijk niemand kritiek oefende. Ook de oppositie niet. Dat wil niet zeggen, dat er straks geen meningsverschil kan ontstaan over de wijze waarop men dat herstel van het evenwicht in een of meer opzichten zal gaan ver werkelljken. Dat wil ook niet zeggen dat er geen kritiek zal komen als de regering haar doel zou blijken niet te kunnen verwezenlijken Maar daar din we nog niet aan toe. Over de diagnose van het huidige actuele ziek tebeeld was eenstemmigheid. En dat was een winstpunt voor het kabinet in zijn verhouding tol de Kamer. I NTUSSEN was er onder deze om- standigheden alle reden om over de algemene politieke ontwikkeling «iina van gedachten te wisselen. Dat kon nu gemakkelijk voor iedereen, omdat het Kabinet voor het ogenblik huiten schot was. Het la merkwaardig dat verschelde- "Wi fractievoorzitters daar geen be- toefté aan gevoelden. De heer Tila- oïis zei dan ook eigenlijk aan dit de bat in hot geheel geen behoefte te hebben. De heer Romme ging op een honte reeks van politieke vraagpunten in, die in de naaste toekomst een rol welen of kunnen spelen, maar daar is nu eenmaal niets nieuws over te ver tellen. Bii de heer Burger was het iets Soortgelijks. Alleen de liberale en de a.-r. frac tievoorzitter deden een poging om de algemene politieke ontwikkelingslijn ie analvseren en om in het geheel dier politieke ontwikkeling de actuele situatie te lokaliseren en principieel te waarderen. Uiteraard ieder vanuit eigen gezichtspunt Deze poging oogstte evenwel wemig waardering bij de heer Burger, die de rede van de a.-r. fractievoorzitter karakteriseerde als negatief cn „van fen gedoopt liberaal karakter met twee gereformeerde zinnen er achter aan". Deze opvatting doet aan deze rede o.L onrecht. DE a.-r. fractievoorzitter heeft ge tracht de actuele politieke situa tie te bezien vanuit het gezichtpunt van de duidelijk bestaande spanning tussen staat en vrije maatschappij. Niet in die zin alsof de staat niets was tn de maatschappij alles, maar in die zin dat het hier oir twee goede dingen gaat, waarbij het de kunst is om ze tik tot hun wezenlijk en eigen recht Ie doen komen. Het merkwaardige en teleurstellen de Is dat de socialisten voor deze po ging niet alleen geen waardering kon den opbrengen, maar zelfs niet poog den de antirevolutionaire verontrus ting over de algemene ontwikkeling in onze samenleving te verstaan. De socialisten zien en erkennen maar één ideaal, het hunne, zij zien en erkennen maar eén mogelijkheid, de hunne. Wie er tegen is, is liberaal of reactionair of conservatief. Maar er is meer dan één mogelijkheid in de wereld, die niet door deze woorden wordt gekarakteriseerd. De .socialisten zien voorbij dat het verschil In de mogelijkheden die er zijn, gekarakteriseerd wordt door het verschil in opvatting over mense lijk kunnen en menselijk willen en menselijk mogen dat er in de wereld is Dat is dus een typisch principieel po litiek verschil. Om de strekking van deze rede voor onze lezers zo objectief mogelijk ts doen blijken, zullen wij haar morgen volledig afdrukken. r\E Britse premier Harold Macmillan vliegt dinsdag naar Washington voor besprekingen met president Eisenhower. De twee regeringsleiders zuilen wereldproblemen bespreken, waar onder de Russische beschuldigingen van een AmerikaansTurkse samenzwering tegen Syrië. De toestand in en rond Syrië is nog uiterst gespannen. Syrische volksverzetsorganisaties zün bewapend en bouwen in 't noorden van het land stellingen. Duizenden vrijwilligers melden zich voor oefe ning. Een woordvoerder van de Syrische regering heeft echter ont kend dat er een algemene mobilisatie zou zijn afgekondigd. Wel ver keert het leger in een toestand van de grootste paraatheid. De ver loven van officieren zijn ingetrokken. Verwacht wordt, dat de agendacommissie van de Y.N. er vandaag bij de algemene vergadering op zal aandringen de Syrische crisis met spoed te behandelen en niet eerst in de politieke commissie te bespreken. Perzië zal de diplomatieke betrek kingen met Syrië verbreken, tenzij Syrië de beschuldiging intrekt, dat de Verenigde Staten een staatsgreep in Syrië voorbereiden, gelijk aan die in 1953 in Perzië. Dit heeft de Perzische minister van Buitenlandse Zaken, Ar~ daian, donderdag te Teheran meege deeld. Het waren de Perzen zelf die, zon der Amerikaanse hulp, het bewind van Mossadegh in 1953 omverwierpen, aldus minister Ardalan. De gewraakte uitlating is vorige week in New York gedaan door de Syrische minister van Buitenlandse Zaken. Salah Bitar. (Van een onzer verslaggevers) Gisteravond zagen rechercheurs van bureau Singel te Amsterdam hun hard nekkig speurwerk naar de inbrekers in een juwelierszaak in de Leidse- straat (waarbij voor een waarde van De Britse premier zal drie of vier dagen in Washington blijven. Na zijn ontmoeting met de president op Ber muda, zal dit ziin eerste bezoek zijn aan de V.S. sinds hfj premier is ge worden. Na zUn bespreking in Washington zal de Britse premier op nitnodiginr van zijn Canadese ambtsgenoot Diefenba- ker een kort bezoek aan Ottawa bren gen. De Engelse minister van Buiten landse Zaken, JSelwjrn Lloyd, die.in verband met het bezoek van koningin Elizabeth reeds in Amerika verblijft, en minister Dulles zullen eveneens aan de besprekingen deelnemen. Officieel is gemeld dat „zaken van gemeenschappelijk belang" zul len worden besproken. Hieronder verstaat men de ontwikkeling van het Syrisch-Turkse geschil, het lan ceren van de Russische kunstmaan en de Britse wens, met de Verenigde Staten gegevens over atoomenergie uit te wisselen. De overheersende mening is dat de Sowjet-Unie, voortbouwend op de pres- tigeversterking dank zü de kunstmaan, thans met alle middelen tracht het Midden-Oosten van Amerika te ver wijderen en nader tot Moskou te bren gen. Zowel Amerikaanse als Engelse woordvoerders hebben verklaard van mening te zijn dat Turkije absoluuLniet te vallen.! De De 85-jarige neer G. uit Heelsum is op zijn bromfiets op de onbewaakte overweg in de Emmlnkhuizerlaan te Renswoude door een trein uit de rich ting De Klomp gegrepen en op slag gedood. Hel slachtoffer was gehuwd en had twee kinderen Op 16 juli jj. gebeurde op dezelfde onbewaakte overweg een dodelijk on- Eduk. van zins ts Syrië aan Russische bewering dat de aanvals- datum reeds ts bepaald noemden zij „belachelijk" De Syrische pers deelde donderdag mee, dat het bureau van het gemeen schappelijke Syrisch-Egyptische op perbevel zonder onderbreking bijeen is en doorlopend in verbinding staat met de bevelhebber van het Syrische en Egyptische leger, generaal Amer, om in geval van een Turkse aanval di rect te kunnen reageren. De besprekingen tussen koning Saoed en president Chamoun van de Libanon hebben ertoe geleid dat zon dag s.s. in de Libanese hoofdstad Bei roet een conferentie op hoog niveau an Arabische leiders zal worden ge houden. Dit heeft een Jordaanse re geringswoordvoerder In Amman be kendgemaakt. Ook koning Hoessein heeft een uit nodiging ontvangen. Naar men ver moedt Is president Nasser van Egypte totnogtoe niet benaderd. Libanese leiders trachten, met in stemming van koning Saoed. op korte termijn een conferentie van enige Ara bische staatshoofden te beleggen om een gezamenlijk standpunt ten aanzien van Syrië te overwegen, aldus wordt uit gewoonlijk betrouwbare bronnen te Beiroet vernomen. Volgens deze zegslieden zullen op de conferentie de Libanon, Saoedi-Arabie. Jordanië, Irak en Syrié vertegenwoordigd zijn. Koning Feisal van Irak is vandaag in Teheran, de hoofdstad van Perzië. aangekomen voor een staatsbezoek van 12 dagen. Konmg Feisal zal tijdens zjjn bezoek besprekingen voeren met de sjah van Perzie over de situatie in het Midden-Oosten en de methodes ter versterking van het Pact van Bagdad Pakistan heeft een nieuwe regering. De vorige week afgetreden premier Soehrawardy wordt opgevolgd door Choendrigar, die vandaag de ambts eed heeft afgelegd. Choendrigar is de zesde premier van Pakistan tijdens de tien jaar van onafhankelijkheid van dit land. mm=*s (Van een onzer verslaggevers) EZE luchtfoto maakte KLM Aero- carto van de sluiting van de dijk van Marken naar het vasteland. Kraanmachinist Kees Diependaal had juist met een grijper vol vette keileem het laatste gad gedicht. Dat gebeurde gistermiddag om tien mi nuten over een. Burgemeester B. G. van Hout van Marken en burgemeester H. G. M. te Boekhorst van Broek in Water land, die al enige tijd aan weers zijden van het sluitgat op het grote moment stonden te wachten, gingen De Indonesische regering zal „spe ciale actiecomités instellen, die de nationale campagne voor de bevrij ding van West-Irian (Nederlands Nieuw-Guinea) zullen moeten stimu leren." De voorstellen van de minister van Voorlichting, Soedibjo, voor deze cam pagne, die tegen het einde van deze maand onder de benaming „West- Irian-week" zal worden ingezet, wer den donderdagavond door het Indo nesische kabinet besproken. Het actie comité voor Djakarta zal onder lei ding komen te staan van minister Soe dibjo. In de andere gebiedsdelen zui len zij worden geleid door de hoofden van het bestuur. Op vele plaatsen in Djakarta zijn Luntercn cje laatste dagen geweldige plakkaten waarop de kaart van De heer J. van R. uit is aan zjjn verwondingen, die hij op- aangebracht, m_f Westelijk Nieuw-Guinea onder Neder- liep toen hij net zijn motor op de landse afgebeeld en waar_ Goorsteeg onder Lunteren met een op de bevolking wordt aangespoord om auto in botsing l:wam, overleden. de strijd om West-Irian te intensiveren. elkaar al gUjdend en schuivend tege moet om de nationale driekleur die In de laatste bak was meegekomen samen op dit historische plekie grond te planten. De beide burgemeesters, die voor deze speciale gelegenheid lieslaar zen hadden aangetrokken om het ambtskostuum te beschermen, wis selden een symbolische handdruk en toen barstten de sirenes en scheeps- tluiten van de kranen en omliggen de vaartuigen los in een oorverdo vende ovatie, waar het gejuich van de Markers aan de ene kant en de talrijke bewoners van Broek in Wa terland aan de andere zijde vsd het sluitgat niet tegenop kon. De dijk van Marken naar het vaste land vormt de eerste schakel in de ongeveer 100 kip welke de vierde Zuiderzeepolder, de Markerwaard, zal begrenzen. Als de Markerwaard droog ligt, zai Nederland 60.000 hec tare groter zijn. 58.00) gulden werd gestolen) beloond, toen de bemanning van een radio auto van de politie de 30-jarige koop man H. N. en de 28-jarige magazijn bediende W. v. D. overviel tijdens het vervoer van een gedeelte van de buit. Daar de politie moest aannemen, dat ook de echtgenote van N. in het complot betrokken was, is ook zij ge arresteerd en ingesloten. De recher che behaalde met deze arrestaties een mooi succes, dat het resultaat is van veel list, geduld en ijver aan de kant van de politie. Toen de inbraak werd ontdekt, ontbrak nl. vrijwel elk spoor. De politie kon slechts de conclusie trekken, dat de dieven hun kraak zetten na een nauwgezette voorberei ding. Zü hadden de situatie in» en rondom de juwelierszaak eerst moeten bestuderen om in hun opzet te kun nen slagen. „Dan moeten zü ook verschillende malen in de buurt van de zaak zijn geweest en dus bestaat de kans, dat omwonenden dit hebben gezien", redeneerde de recherche. De volgen de stap was* een minutieus verhoor van de gehele omgeving. Magazijnbediende Systematisch werden alle bewoners van huizen en personeelsleden, van zaken uit de buurt ondervraagd. Daar uit resulteerde de ontdekking, dat de magazijnbediende v. D., die werk zaam was bü een zaak in de omgeving, op de dag van de inbraak verdween en niets meer van zich liet horen. Dit spoor werd gevolgd. Ook werd een spoor in de richting van N. ge vonden en bovendien kreeg de politie het signalement van de auto van N. te pakken. Omwonenden bleken het tweetal verschillende malen in de buurt van de juwelierszaak te hebben gezien. Alle agenten en alle bemanningen van radiowagens kregen o.a. het sig nalement van N.'s auto. Men keek scherp uit en gisteren zag men N. en v. D. rüden over de Overtoom. Enkele spannende seconden later leidden de politiemannen hun arres tanten naar hün wagen en namen zij bezit van een aktentas met een deel van de buit. Vanmorgen waren de rechercheurs nog bezig met huiszoekingen. (Van onze correspondent) De mspectnce voor het kleuteron derwijs in Drente, mej. A. Brants uit Emmen heeft in Smilde een uiterst modern ingerichte nieuwe chr. kleu terschool geopend. De school is uitgevoerd in heldere, contrasterende kleuren. De school heet „Dreumesland". President Eisenhower heeft don derdag het Britse koningspaar op het Witte Huis in Washington ontvangen, 's Avonds werd een groot galadiner ter ere van de Britse gasten gegeven. Onder de gasten waren onder meer ook de Canadese premier Diefenbaker, de Britse minister van Buiten landse Zaken, Lloyd, zijn Ame rikaanse collega Dulles en de Amerikaanse vice-president Ri chard Nixon. Op de foto van links naar rechts prins Philip mevrouw Eisenhower, koningin Elizabeth en de Amerikaanse president bij de ontvangst op het Witte Huis. K. De pogingen van de Franse commn- nistiscbe partij om in*het bele land de monstraties te ontketenen tegen 'A* Algerijnse politiek.'"zijn" gisteren mis lukt. Hier en daar kwamen stakingen voor. sommige niet langer dan enkele minuten, sommige de gehele dag, doch als massademonstratie was bet geheel een mislukking, de grootste die de partij sedert de oorlog heeft beleefd. Thans echter hebben de twee groot ste vakbondon de arbeiders opgeroe pen voor een 24-uurs staking bü de spoorwegen op 25 oktober. De actie van gisteren Is in Marseille nogal een bolwerk van het commu nisme wat stakingen betreft slechts voor vüf procent geslaagd. In de Fijansc kolenstreek werd ech ter voor vyftig procent gestaakt. In Parüs zijn by demonstraties twaalf personen gearresteerd, onder wie' tien studenten. IN dc afgelopen Zl uur trok een acueve depressie over de Britse eilanden en de Noordzee naar 'het Skagerrak. Onder In vloed hiervan nam de wind tn de afgelopen nacht tot stormachtig toe. De fronten van de depressie, die vannacht passeerden, brachten betrekkelijk weinig regen. Ten zuiden van Ierland ontstond echter een nieuwe storing, op de nadering waarvan er vandaag opnieuw regen viel. Bovendien stroomde aan de voorzijde van de ntenw* storing zachte lucht naar ons land, zodat vanmorgen al temperaturen van. 14 graden voorkwamen. Het ziet er naar uit, dat ook deze storing naar de Noordzee zal trekken cn dat aan de achterzijde ervan onstabiele polaire tucht ons tand zal binnenstromen. Daarom moeten morgen buien worden verwacht,' terwijl de temperaturen lager zul len zijn dan vandaag. Het weer behoudt dus een onbestendig karakter. pÏN INAY, de leider van de partij an dc onafhankelijken-en-boe- ren, die men als een conservatieve partij kan beschouwen, presenteert zich vandaag voor de nationale ver gadering, om deze te verzoeken hem als 24-e premier van Frankrijk te willen aanvaarden. De stemming vindt vanavond plaats. Het merendeel der voorspellingen is hem niet gunstig. Algemeen ver wacht men. dat het grootse gedeelte van de 536 afgevaardigden tegen de oud-premier zal stemmen ot hem zo'n kleine meerderheid zal geven, dat zijn kabinet niet levens-yatbaar zal blijken te zijn. Bij Kon. Besluit is met ingang van l november as. benoemd tot procu reur-generaal bü de Hoge Raad prof. mr, G. E. Langcmeüer, thans advocaat- generaal bü dat college. Hu volgt in deze functie jhr. mr. dr. L. H. K. C. van Asch van Wijck op. Prof. Langemeyer is in 1903 te Die ren geboren en in 1927 te Leiden ge promoveerd. Hij was korte tyd advo caat in Den Haag, tot hy in 1929 be noemd werd tot ambtenaar O.M. by de kantonrechter ter standplaats Rot terdam In 1934 ging hij dezelfde func tie in Den Haag bekleden, waarna in 1939 zyn benoeming volgde tot rechter in de rechtbank te Amsterdam. In de oorlogstijd heeft hij enige jaren als gijzelaar in St. Michielsge stel gezeten. In juli 1945 trad hü op als advocaat-fiscaal by de byzondere raad van cassatie. Een jaar later werd hij tevens benoemd tot buitengewoon hoogleraar te Leiden met als leervak inleiding tot de rechtswetenschap. Sedert 1947 is hij advocaat-generaal by de Hoge Raad der Nederlanden. Prof. Langemeyer publiceerde tal rijke artikelen in het Nederlands Ju ristenblad, waarvan hy redacteur is. Ook publiceerde hij veel in het Tüd- schrift voor Strafrecht. Als pre-advi- Strafrechtverklaard seur trad hy menigmaal op, o.a, voor de Vereniging voor Strafrechtspraak en de Nederlandse Juristenvereniging. Hy bewerkte voorts enige herdruk ken van Noyon's „Het Wetboek vaa Britse premier vliegt naar Eisenhower i Marken nu eiland a 1 V?

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1