Mr. v. d. Kaa over plaats van Chr. Middenstandsvereniging Afdeling Vlaardingen van Pro Juventute opgericht c„8~LJKERK en SCHOOL STOOPMAN 1 Zuiveltentoonstelling op feestterrein geopend Een dode en zwaargewonde t 12,91 Burgemeester ere-voorzitter Inenting tegen kinderverlamming „In Zuivelland te Vlaardingen Staking bij ENCK ür% VLAARDINGEN Eerst zien... Deze en volgende week in Schiedam Hengelwedstrij d en dan kopen! J eugdparlementcn MAASSLUIS Burgerlijke stand van Rotterdam Maasland Proefvaart „Poseidon Collecte N.O.V.I.B. Vlaardings' voetbalnieuws Rozenburg Gedenkdagen predikanten Aclic voor een nieuw Groene Kruisgebouw Hoek. van Holland Wrak van „Romtur wordt geborgen A.R. Kiesvereniging Oost vergadert Korfbalnieuws Majoor K. dient klacht in wegens meineed Verolme heeft opdracht voor houw van 34 schepen Waterman maandag in Rotterdam Bij botsing op Blijdorpbrug Uitkeringspercentages aan gemeenten Derde predikantsplaats bij vrijzinnigen S*#* t? vf-/« v TROUW Vrijdag 18 oktober 1957 p t' I 1 cruïf'n a Ayr Advertentie I" Opendeurdienst CJ.M.V. Advertentie Morgen bijzondere Zaterdagkoopjes -In-Jongens» schoenen Gevallen Burgerlijke stand van Schiedam Advertentie Bijeenkomst Christelijke Middenstandsvereniging Vismarkt Rotterdam V oetbalprogramma Zondagsdienst V isserijberichten V', V, v<< V tvr £i Af Vc ,"4 C" V ic/ uxj.1 iiii-/mn «fv •jv K- Sr: ï£v St- SI» - SCHIEDAM. *b hei gebouw voor Chr. Soc, Belangen hield de Schiedamse Chr. Middensiandsvereniging een bijeen, komst waar mr. M. G. van de Kaa. bestuurder van de Chr. Middenstands, bond sprak over „Kleur in Uw zaak". De bijeenkomst werd geopend door de voorzitter van de vereniging, do heer M. Schneider, die een kort welkomst, woord sprak. Bij de ingekomen stukken kwam een brief aan de orde welke was gezonden aan de Schiedamse R.K, Mid denstandsvereniging en de Kon. vereni ging, naar aanleiding van een conflict dat is ontstaan, naar aanleiding van de Inhabé. De aanwezigheid in de Middenstands centrale van de heer P. W. van Oosten, secr. van de Chr. middenstandsvereni ging, werd naar uit een schrijven van de Centrale bleek niet meer op prijs gesteld. Na een diepgaand onderzoek heeft het bestuur van de Chr. Middenstandsver- 1 eniging zich echter achter de heer Van Oosten - geplaatst en de Centrale doen weten, dat wanneer de eerder gezonden brief niet wordt teruggenomen, de Chr. Mlddensbamdsvereniging van Verdere samenwerking met de genoemde andere verenigingen fit het vervolg zal afzien. Tot nu toe is nog geen antwoord op 'dit schrijven ontvangen maar op 28 ok tober zal een bijeenkomst plaats hebben, waarbij deze zaak ongetwijfeld aan de orde zal komen. De aanwezigen stemden ten volle in met het beleid van het bestuur m deze. Mr. v. d. Kaa hield zijn inleiding op een bijzondere wijze. Naar aanleiding van door de heer van Oosten gemaakte natuuropnamen, die in de vorm van kleurendia's werden vertoond, sprak mr. Van de Kaa over de plaats van de mid denstander m de samenleving in het algemeen en over de plaats van. de Chr. Middenstandsbond in het bijzonder. Bezitsvorming en kapttaalvoorzicning zijn voor c: middenstand van essentiele w33rdc. aldus spreker, cr zijn partijen, die de middenstand te veel aan banden willen le??en en te veel willen geleiden. De middenstand ia geen kasplantje, maar gedijt alleen in de vrije ruimte. De middenstand is er niet om be schermd te worden dat is een ongezande situatie, zij moet zelfstandig kunnen werken. De middenstandsvereniging heeft tot ta3ik in de stad om aan de weg te timmeren en regelmatig contact met de consument te onderhouden. Ean van de zaken waardoor dit con tact kan werden aangeknoopt is het houden van een forum in samenwerking bijvoorbeeld met de Chr. Vrouwenbond. Het is daarbij bovendien niet alleen van belang dat men is aangesloten bij een organisatie, maar vooral ook dat dit een Chr. organisatie is, omdat ook de winst die gemaakt wordt in dienst staat van God. Wij moeten als midden, sta: --s onze verantwoordeliikheid tegen over de "medemens .kennen, en niet alleen er maar op uit zijn winst te maken. Naar onzo mening was de nieuwe aan. pak op deze avond, het maken van een praatje bjj een plaatje, bijzonder ge slaagd. Uit het gesprokene in eerste instantie, kwam later nog een interes sante discussie voort. In de Grote kerk te Schiedam zal zondagavorld om 7 uur een Opendeur dienst worden gehouden, waar ds. A. Dronker-s,- Herv. Préd. te Utrecht hoopt te spreken over het onderwerp „Als hei denen gaan geloven Zaterdag zal m het gebouw Irene te -< Schiedam door de Fed. van Schiedam- se C.J.M.V.'s in samenwerking met de C.J.Y.F. een bijeenkomst worden gehou den waar o.a. zullen optreden de Vro lijke Zwervers uit Rotterdam Feyenoord en de declamator Freli. Sachs. Kaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar. -&SBS. -wïyfr- 1, .zr:co.- - Stevige jongensschoenen van prima kwaliteit box-leder met jack-calls inzet De molières hebben kernlederen zolen; de loafers prima poro- rubberzolen. Beide molellen in de, maten 28 en 29. Morgen voor slechts /-l- par 2 maten 22 oktober: Musis Sacrum 20.00 uur: Ned. Bond v. Oud-Str}jders en Dragers v. h. Mobili satie Kruis: Cabaretavond t.g.v. het 10-jarig bestaan. Chr. Soc. Belangen 19.45 uur: Ned. Chr. Vrouwenbond: Mevr. H. Kalf spreekt over Israël. 23 oktober: Irene 20.00 uur: „Zonnegloren": Toneel avond. Wijkcentrum 20.15 uur: Alg. Fotokring Schiedam: Fotobespreking. 24 oktober: Musis Sacrum 20.00 uur: Wilton-Fijen- oord O. en A.: Film „Because you are mine". 25 oktober: Arcade 20.00 uur: Schied. Chr. Mannen- - koor: Concert. Wijkcentrum 19.45 uur: Ned. Chr. Vrou wenbond afd. Nieuwland: Ledenverga dering. Irene 20.00 uur: Oranje Buurtver. Gusto: Jaarvergadering, film. 26 oktober: Musis Sacrum 20.00 uur: Gemeentewer ken: Toneel, bal. Arcade 20.00 uur: Fa. Hakkert: Muztek- Irene 20.00 uur: Ned. Kantoorboekhandel Kontaktavond, Dagelijks: Stedelijk Museum van %-17 uur: Expo sities van Gust Romijn en Elie van Zachten. Cultureel Contact Centrum van 10-17 u.: Werken "van Maria Manton. SCHIEDAM De Schied. Hengelaars .Veiuhield.een .tweekamp.met hun Vlaar dingse sportbroeders van de Hengelaars Ver. ,',De Vriendschap"en „De .Scheer- b'Vk'-; Déze .jaarlijkse Aweekamp -had-jus. altijd een zeer prettig verloop, De stem ming was blzondcr,' maar de vangst viel legen. Er werd in twee series gevist m ae Dclfshavense Schïe. Deze kamp werd door „Het Voorntje" gewonnen, maar voor laatstgenoemde komt nog de return maten en het valt niet mee om de Vlaardingse hengelaars in hun eigen viswater te ver- slaan. De wedstrijd stond onder leiding van de heer Van Beverea Hier volgt de uitslag van de korpsen: 1. „Het oorntje ra lam; 2. „De Scheerbliek" 814 gram- „De Vriendschap" 598 gram. De persoonlijke prijzen werden gewon nen door: 1. G. Vermeer; 2. B. J. Lupker; 3. J. J. Koets; 4. G. Lupker; 5. L. v. d. Ende; 6. F. Vink; 7. C. J de Jong; 8. B. J PU; 9. W, Schippers; 10. C. Vink, 11. H. Schenk; 12. T. Koudstaal; 13. F. Moree; 14. G. de Kramer; 15. H. Lupker. Des avonds werden de prijzen uitge reikt door de voorzitter, J. Lupker, w het Clubgebouw van de heer Leermakers Lange Kerkstraat SCHIEDAM. Bij het verlaten van de bus op de Nieuwe Maasstraat viel mevrouw M. v. d. V. Zij werd met een gebroken enkel in het Gemeente Zieken huis opgenomen. In onze televisieshow zaal kunt U met een oog* osjlag dczeHd* uizending op -tverse merken vergelijken Keuze uit meer dan 50 verschillen de modellen Gratis televisieshow Woensdag en Zaterdagavond van 8*10 30 uur Woensdagmiddag vd kinderen van 5-530 uur VLAARDINGEN. „Wanneer wjj geen sympathie meer hebben voor de jengd, dan is ons werk in deze wereld afge lopen heeft George Macdonald eens gezegd. Gelukkig zijn er velen die deze svmpathie wel hebben en die haar Betaling deigewen»! m pvericg Volledig voorlichting actief tot uiting brengen. Dit blijkt on- ■PflflHHHPHMHI der andere uit het feit dat gisteravond lFSlt1YiEui339 >n Vlaardingen de vereniging „Pro Ju- Km M M ventute" werd opgericht, die tot doel Oomoedijt 330 Rotlerdum Teloioon 115155 heeft de verwaarlozing en ontsporing NEDERLANDSE HERVORMDE KERK VLAARDINGEN Zaterdag zal het Aanfenomen naar Groote Linst c.a congres voor Zd. Hollandse jcugdparie- j H Renting te Gendt (Bet.i, inenten worden gehouden ,11 viu.iriitn- Bedankt voor Zoetermcer; C. Batenburg gen- i te Hcndrik-Ido-Ambacht. Vooral in Zd. Holland hebben Jeugu- Bcnoenlej (0t bijstand in het pastoraat parlementen ingang gevonden en het te Oosterwijtwerd: D. Siemelmk, emeritus- sinds enige jaren gebruikelijk predikant te Hoogkerk, jaar een bijeenkomst te organiseren van de provinciale jeugdraad waarheen CHRISTELIJKE GEREF. KERKEN uit alle plaatselijke fracties een afgc-, Beroepen te Doornspijk: B. Bijlevcld vaardigde wordt gezonden. te Noordeloos. te Zierikree (tweede Zo ontstaat een sooit jeugd Provtnci- pied.plaats): G J Buijs te Papcndiecht nle staten, die zaterdag dan m vlaai- Bedankt voor Rotterdam-West- H. van dingen bijeen zal komen en vraagstuk- Leeuwen te Arnhem; voor Zaandam; S sen do Europese integratie betreffende Wijnsma te Broek op Langendjjk, zullen behandelen De zitting zelf staat onder Seiding van piof. mr. dl I. A GEREI». GEMEENTEN •- vTweetal !c Vccnendaal: L. Kieboom te Lisse en H. Rijksen te Vlaardingen Bedankt voot Dordrecht; H. Rijksen te Vlaardingen. Orgels Piano*» Radio'» Taloviilo SCHIEDAM. De directeur van ue Gemeentelijke Geneeskundige- en Ge zondheidsdienst brengt in verband met de inenting tegen kinderverlamming die maandag een aanvang neemt het vol gende onder de aandacht van de ou ders of verzorgers van kinderen geboren in 1955, waarvoor reeds een oproep voor de eerste Inenting werd verzonden: 1. Mochten er kinderen zijn geboren in 1955 waarvoor geen oproep werd ont vangen, dan gelieve U hiervan bericht te geven aan de Gemeentelijke Geneeskun dige- en Gezondheidsdienst, Tuinlaan 80. 2. U wordt dringend verzocht zich aan de op de oproepkaart vermelde tijd te houden. 3. Wanneer het kind ziek of uitstedig is en dus niet kan worden meegenomen, dan wordt de ouders dringend geadvi seerd zich tot op de aangegeven tijd bij het inentingslokaal te melden, 'Alleen op deze manier komt zo n ge val terecht in de administratie, die nodig zal zijn voor een eventuele behan deling achteraf. 4. Het behandelen van vragen of het geven van inlichtingen kan niet telefo nisch geschieden, echter wel geduren de de inentingsuren in het inentingslo- 5. Gezien de hoge kosten aan deze in enting verbonden, wordt er op gerekend, dat ieder, die hiertoe enigszins in staat is door het betalen van maximaal een gulden, per inspuiting althans in een deel van de werkelijke kosten bija'raagt. 6. Indien uw kind reeds ingeënt is te gen kinderverlamming of indien het dc laatste 4 weken een injectie tegen een andere ziekte heeft gehad, wordt u ver zocht hiervan kennis te geven aan de Ge meentelijke Geneeskundige- en Gezond heidsdienst. van minderjarigen le voorkomen en le bestrijden. De oprichtingsbijeenkomst vond plaats in de raadzaal van het stadhuis. De lei ding berustte bij mr. H. E. van Opstall, kinderrechter te Rotterdam, die voor zitter was van de werkgroep, die liet bestuur van de sociale raad had inge steld met de opdracht de oprichting van een zelfstandige Vlaardingse vereniging Pro Juventute voor te bereiden. Met de oprichting is een einde gekomen aan dc taak van deze werkgroep. In Pro Juventute werken alle levens beschouwelijke richtingen samen, behal ve de Rooms-Katholieke. die voor deze arbeid een zelfstandige vereniging „St. Raymundus" hebben, gevestigd te Rot terdam. Niet de eerste maal Dit is niet de eerste maal dat in Vlaardingen een Pro Juventute werd opgericht, zo zei de heer C. M. de Jongh. secretaris van de sociale raad cn lid van dc werkgroep. Op 8 november 1899 werd onder leiding van notaris Knottenbelt een afdeling opgericht. Lang heeft deze echter niet bestaan, want op 12 februari 1926 werd voor de tweede maal een afdeling Pro Juventute opge richt. Deze laatste vereniging had nog een SDaarbankboekje, waarep een voor die tijd aanzienlijk bedrag was inge schreven. De heer De Jongh overhandig de dit spaarbankboekje aan drs. G. N. Lammens, die thans voorzitter is van de nieuwe vereniging. Aan d« oprichting is heel wat vooraf- NIEUWE BINNENWEG 3 97 Z WARTJAN STRAAT 85 VLAARDINGEN. „In Zuivelland" Is thans in Vlaardingen. Tot 26 oktober kan men de tentoonstelling van het Nederlands Zulvelbureaa, waarvan de opzet is de bevolking meer bekendheid te' tgreven van de mogelijkhedenr met 'zulvelplrodokien, op het" Feestterrein aan de Broekweg bezichtigen. Gistermiddag werd de expositie officieel geopend. Dal gebeurde met enige redevoeringen en een receptie in zaal Harmoniet, waarna de gasten'met bussen naar de expositie werden gebracht en rondgeleid .na bu de ingang een consumptie natuurlijk een glas melk te zijn aangeboden. De heer H, Dorias, directeur -van Het Nederlands Zuivelbureau, heeft in een ze&r uitvoerige redevoering de genoafig- 7? BINNENWEG - PLEINWEG 196 ROTTERDAM Aangiften Rotterdam. 17 oktober OVER-LEDEN: A Rietkeek. vr van A J Koppe 77 j: C v Rongen, vr geh gew m Gehuwd: M. van Veelen, 24 jr en A. van Wienngen. 23 jr.; J. Barendregt, 25 jr. cn H.J. Verboom, 23 jr.; R. J. Sonius. 24 jr. en E. E. G. Vis, 23 .jr., A. Serrij, 29 jr. en G. van der Linde, 27 jr.; P. Brandenburg, 31 jr. cn A. de Waard, 34 jr.; Th. P. van Pelt,,24 jr. en W. J- Schotte, 25 jr.: A. M. rinuris- sa, 31 jr. en E. de Bruin, 31 jr.; F. El- •ling, 21 jr. en A. M. J. Brouns, 18 jr.; H P. Horster. 22 jr. en W. M. van der Leije. 18 jr.: J. J. Werner, 22 jr. en M. Vrcdenbregt. 21 jr. Geboren; Jessica, a. v. J. H. M. bi- mons. en T. Verlinde; Pietcr. z.v. A. van Wijk en I. A. Groenhorst; Alex. z. v. S. W. van Leeuwen en B.M.N. Hor- d'overleden: M. A. Wuister, 63 jr. echt- g.v. H. Hamerslag; C. A. M. Wille- man, 84 jr. P. van Ast. 28 jr. en Ondertrouwd kamp ou jo uc v ■- i cwuot -j w*- -- schot- 51 3: T A Hafe). dochter 3 j: P A b. van Hoffe, 24 jr. en J. van der ui aal v d Made, roan v A M E'.ijenburg 73 j: R F Brsadbaart, vr geh gew m G Jv d Bosc.i 72 j; C Jansen, vr geh gew m C B v Vuven 81 J:"G J Marschali, dochter 35 j: A Spek snijder, vr gell gew m M de Bakker 65 J: J B v Schaick. man v M Beijersbcrgcn v Hcnegou 82 j; G Kramer, vr v W M v Be- rooijen 71 j: D Krommenhoek, vr geh gew m J C Duijtsch SO j; J J J v d Kooy. mn-i geh gew m A v Leeuwen 80 j; MG de Groot, vr v J J W Hartmanns o7 j: M H At v Berkum, dochter 2d; P J Burggraaff. mart v C v Stijn 74 j: J A Buitenga, mar. geh gew m -C C Denis 68 j, BEVALLEN: M Rietdijk—Hage ZL H Hui- zer—Weewer d: A'l v GentCecien z: D v Pelt—Tjoink d; W E Zoeter—v d Linden d. M KlerqFranks z; J PootMeijer z; M ORGELFONDS. Vos-v d Veer z: H W Boer-Stark z: N C Becnen—Verduijn d; E J" Sap Koogjc A J H. Banning—v d Vaart z: A MiK— Schoonman z; C Thieme—v d Sluis d, C S M Corbet—Schrammeijer.d: H v»BtlJouw— v Oossanen d: w V DijkDekker z: C E C v Roon—Keuehenius d: M J K Janssea- dè -Brandt d; H M de Ridderin t Veld d. E BurghartBijl d; M J K Suitels-Bressers d- L S Brusse—v Osnabrugge d; H C A Bassant—Wegman z: J A Zegers—Borsboom t* A M Jansenv Willigen 2 d, J A Bur zerholfKommcné z; E v Driel-de Zoete d- I Klaverkamp—Veringmeier z, T Her m'us—Bontembal z; J Gooijer-Zevenhergen a* m p rf Turk—Baris z; J v Hcusdcn— W^e™ W v Herk-Rottevecl d: H M Ban- net^Sprangcre d: G Ultvlugt-SpeetsUis d; C v Orst"J—Fie""""M J - Scbo't--, J9 jr.: A. H. Hoogstad, 22 en M. Storm. 19 jr.; B. C. Jongste, 25 jr. en A. C. Rc.nertsen, 22 jr.; P. van Kat wijk. 39 jr. cn B. Coppcn. 44 jr.: J. Klon icrs. 19 jr cn E. M. A. Kerk hof. 22 jr.; C. van Tilborg, 26 jr. en P. van Tol. 22 jr.: A. van Diest. 33 jr. en C. J. Gecl. 23 jr. MAASLAND. Da verkoopmiddag en avond ten bate van het Orgelfonds dei Nederl, Herv. Kerk bracht in totaal ƒ1900 op, waarbij dan nog een be drag van 500, voor verkoop van loten gevoegd kan worden. Het betreffende eomité kan dan ook op een zeer geslaagde actie terugzien. E.H.B.O.-collccte. MAASLAND. De gehouden collec te voor dc p'r -tseüike F rj B.O b'-e- - -.'ail bet nc":b:.' g van ƒ6?.- MAASSLUIS. Donderdag, 17 okto ber- vond op de Nieuwe Waterweg de proefvaart plaats van de nlenwe ha vensleepboot „Poseldon". De „Poseldon" Is bestemd voor het assisteren van zeeschepen to de Rotter damse havens. De voortstuwing geschiedt door een 8-cyl. Deutzmotor van 300 pk bij ow omw. per min,*, met Lohman hydrauli sche keerkoppeling met reductie en Zo.l- ner vloeistofkoppeling, De afmetingen van het schip bedra gen: lengte 21 meter, breedte 6 me.cr en holte 2.80 meter. Deze boot is de 2de van een serie van 4 havenboten, welke door de N.v. Schefepsbouwwerf en Machinefabriek li- de Haas te Maassluis wordt getxmwd voor L. Smit Co's Internationale Sleep dienst te Rotterdam. MAASSLUIS. Eind 1956 Is opge richt de Stichting „Nederlandse Orgam- «atie i'oor Internationale Bijstand (N.O.V.I.B.). Algemeen voorzitter van deze- organisatie is Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Bemhard. N.O.V.I.B. wil het Nederlandse Volk mobiliseren in de strijd tegen honger en ellende van miljoenen mensen over de gehele wereld. Achthonderd miljoen mensen leven in ruime welvaart, acht- tienhonderd miljoen anderen daarente- gen leven in gebrek en grote armoede. Onder deze laatste, geweldig grote groep is veel werkloosheid, ziekte en kindersterfte. Onze Minister van Buitenlandse Zaken heeft voor de Verenigde Naties gepleit voor steun aan deze onderontwikkelde gebieden. Om aan onze regering hier toe dc nodige ruggesteun te verlenen is het. dal N.O.V.I.B. ons gehele volk wil betrekken in een actie tot hulpver- lening. Daartoe wordt in het tijdvak van 21 tot cn met 26 oktober een huis-aan- huis- en straatcollccte gehouden. De af deling Maassluis van de Federatie Vrou welijke Vrijwillige hulpverlening ver leent balangeloos medewerking. Wij bevelen deze collecte gaarne m de belangstelling van ide Massluise be volking aan. Laten wij, die in de bezet tingstijd hebben ondervonden wat het zeggen wil honger cn gebrek te lijden, tonen, dat Wij in tijd van vcoxspeod voor onze naasten een offer over heb- ben. Wij vertrouwen gaarne, dat de Maas- sluise bevolking haar plicht zal ver staan, zodat de collecte een waar suc ces wordt. Het eomité van aanbeveling: W. J. D. van Dijck, burgemeester. P. van der Snoek wethouder J. Slag boom. wethouder. Ds. K. W. Dercksen. predikant Gereformeerde Kerk. Ds. K. M. Vogel, predikant Ned. Hervormde Gemeente. Pastoor J. F. Franse. R.E.D. Barmen 't Loo. voorzitter Maassluise Gemeenschap. Ir. G. M. Key, voorzit ter Industriële Kring Maassluis. D. dc Heer. voorzatter Chr. Besturenbond. C. H-er Lely. voorzitter K.A.B.-afdeling - v „an Antwerpen, voorzit- r -i Fcsïuienbond. den uiteengezet, dat het noodzakelijk is de bevolking ervan te doordringen, dat het gebruik van zuivelprodukten bijzon der goed is -voor de bevordering van de volksgezondheid. Hij vertelde o.a. ook, dat sinds- 1955 de stichting met?, „Ia Zuiveliand""door Nederland 'trekt en het 'in Vlaardingen de 24e keer dat de expositie is opgebouwd. - De heer Dorlas, die er zijn teleur stelling over uitsprak, dat het verbruik van roomboter zo laag blijft, verte'de o.a. nog dat-75 winkeliers zuilen mee doen aan de etalagewedstrijd, Op woens dag 23 oktober wordt een grootse zuivel- optocht door Vla-ardangen gehouden met deelneming van fabrieken, ondernemers, etc.;'nader vernemen we nog, dat hier aan ook twee muziekkorpsen zuHeo meedoen. Bij ontstentenis wegens ziekte van de heer F. de Graaf heeft de heer v. d. Linden namens de Vlaardingse Melk- handelaren vereniging woorden van wel kom gesproken, alvorens burgemeester mr. ,T. Heusdens overging tot de offi ciële opening van de show. V-iaardingens eerste burger betoogde o.m. dat de ge meente wel een duidelijke agrarische inslag heeft gehad, maar tengevolge van de uitbreiding deze gaandeweg minder wordt Nog steeds heeft de Vlaardingse boer een goede naam in het land. 'Spreker wenste ten slotte de organi satoren het succes toe, dat zij van deze 24e show verwachten. Aan de ingang van het Feestterrein, waarheen de gasten vervolgens met ge reedstaande bussen vervoerd werden, knipte mevrouw Th. Heusdens-Mansholt een lint door, met welke praktische handeling de versperde toegang tot het terrein verbroken was. De met een glas melk en een „zuivel- hapje" ontvangen gasten hebben ver volgens de tentoonste'ling, in ogenschouw genomen. Vanzelfsprekend genoot de sprekende koe grote belangstelling; zo ook het foto- en filmmateriaal Vra drie. dimensionale kijkers kan men de ver schillende fasen van de verwerking van de melk cn de bereiding van verschil lende soorten zuivelprodukten bestu deren. Behalve burgemeester en mevrouw Heusdens-Mansholt merkten we bij de open'ng o.a. op wethouder G. Walstra, enige 'eden von de gemeenteraad, tal gegaan. Het was mr. van Opstall. die als eerste contact had gezocht met bui ge- meester mr. J. Heusdens. wat tot gevolg had dat men op 31 januari 1956 een eerste bespreking kon voeren met do heer G. Walstra, wethouder van sociale zaken. Dat was precies op de dag dat de 60.000ste inwoner van Vlaardingen in de burgerlijke stand was ingeschreven. Spoedig kwam de werkaroep tot leven die zich bezig hield met het opstellen van de statuten en het samenstellen van het bestuur, waarin de vertegen woordigers van de diverses levensbe schouwelijke richtingen zijn opgenomen. Het dagelijks bestuur van de nieuwe vereniging bestaat uit de volgende per sonen; Drs. G. N. Lammens, voorzitter; Mr. J. v. d. Burg. secretaris: L. W. Platsicr. penningmeester; J. Zuurmond. Mv. M. de Vries—v. d. Spek, de heer C. de Vries, de heer W. v. d. Most, Kapt. J. Bergsma van het Leger des Heils. Raad van deskundigen Het bestuur zal medewerking krijgen van een raad van deskundigen onder voorzitterschap van ir. P. Jiskoot, Bin nenkort zal er ren -bureau komen on zal er een maatschappelijk werkster aan de vereniging werden verbonden. Voor Pro Juventute werd cpeericht werd haar werk gedaan door de com missie van Bijstand uit de sociale raad. Namens het gemeentebestuur bracht ook wethouder G. Walstra dank aan deze commissie voor al het werk dat ze heeft verricht. Burgemeester mr. J. Heusdens sprak na een inleidend woord van mr. Van Opstall de net opgerichte vereniging kort toe. waarin hu getuigde diep res pect tc hebben voor de mensen die op vrijwillige basis bereid zijn te werken voor het g-rotc doel dat de vereniging zich stelt. Tot slot sprak de voorzitter van de nieuwe vereniging Pro Juventute. Hu bracht dank voor de woorden van de burgemeester en hij verzocht mr. J. Heusdens het ere-voorzitterschap van Pro Juventute te willen aanvaarden, wat deze gaarne deed. Ook mr. .Van Opstall werd dank ge bracht voor zijn vele bemoeienissen in de werkcommissic, waai voor mr. Van Opstall een groot gedeelte van zun vrije tud had opgeofferd. Dc heer Lammens deed voorts een dringend beroep op de burgeru voor donateurs en medewerkende krachten. Ook op de bedrijven deed hij een be roep op financiële bijstand. VLAARDINGEN. Bij de E.N.C.K. te Vlaardingen zijn donderdag ruim 100 losse arbeiders In staking gegaan. De betrokken arbeiders zijn niet tevreden over de mededeling van de directie dat met Ingang van -vandaag het loon zou worden gelijk getrokken met dat van de vaste arbeiders. In wezen betekent dat voor hen een loonsverlaging. Het loon van de losse arbeiders 'was namelijk hoger-dan dat van.de vaste ar beiders omdat de eerste niet delen m bijzondere voorzieningen en gratinea- tfct* woensdag te hebben vergaderd werd door de betrokken losse arbeiders beslo ten zich donderdag wel bij hetr bedrijf. teyroeldeQ, slechts in dtó ca nttae bijeen te komen* en nfet aan het - werk te gaan. Later op de dag .hebben de ar beiders'zich naar het gebouw Concordia begeven; waar zij in protest vergadering bijeenkwamen. Besloten werd de staking voort tc zetten. Ook de - ploeg die 's avonds moest opkomen heeft zich bij de stakers gevoegd, -zo vertremen wij. Vrijdagmorgen hebben de losse arbei ders zich niet gemeld bij het bedrijf. De directie heeft naar verluidt, de loonsverlaging ingevoerd, omdat er on rust ontstond onder de ongeveer 700 vaste arbeiders in het* bedrijf, over de ongelijkheid in het loon. VLAARDINGEN Franc Bibo komt maandagavond voor de Vlaardingse .Chris telijke Middenstandsvereniging in Muzan- da spreken over reclame. VLAARDINGEN Zwaluwen - gaal deze week de strijd aanbinden in Schie dam. De Schiedamse voetbalclub HBSS staat met twee punten onderaan de ranglijst. Op papter kunnen de Vlaar- dingers dus winnen. Maar in dit soort wedsiirijden is het altijd oppassen ge blazen voor de hoger genoteerde club. Op het terrein aan de Vijfsluizen speelt TSB tegen Spijkcnisse. Na de laatste twee wedstrijden kan t cnaanzien van de uitslag het beste voor onze stadge noten worden voorspeld. Maar Spijke- nisse is een taaie ploeg en zal zich niet direct overgeven. HVO. dat nu aan de kop gaat. zal in Katwijk een tegenstander vinden, waar ze van kunnen winnen, maar gemakkelijk zal het ongetwijfeld niet gaan. In de onderafdeling zal The Red Stars in De Zwervers een moeilijke Diepenhorst, lid van dc Eciste Kamei der Staten Genei aai. Vooits zal de minister president dr. W Drces het jcugdparlemem toespre ken. K.R.O.. V.A.R.A. en televisie zul len hun belangstelling tonen. 's Middags om drie uur wordt het gezelschap ten stadhuize door het col lege van B. en W. van Vlaardingen ont- vangen terwijl vervolgens een bus- tocht door de stad wordt gehouden. Om 5 uur vangt de zittng van het jeugdparlcment aan in de zaal Harmo nie aan de SchiedamsewcR waar naar aanleiding van een aantal door dc dr. Abraham Kuyper Stichting samenge stelde punten zal worden gesproken óver Europese integratie. Om 7 uur zuilen de genodigden voorts aanzitten aan een lunch in de histori sche hal van het stadhuis, terwijl ver volgens het parlement om 8 uur zal worden toegesproken door dr. Drecs. Met de vertoning van de_ film „Vlaar dingen koerst op morgen' en het ge zamenlijk drinken van een kop koffie zal de bijeenkomst worden besloten DOOPSGEZINDE BROEDERSCHAP Aangenomen naar Surhuistervcen: pio- ponent J. P J. Kmpscheer te Amsterdam Ol'D-GEREF. GEMEENTEN Bedankt voor Kampen: J. van der Peel te Ede. Op 19 oktober herdenken de hervorm de era.predikanten G. J. Moot cn G. van Rhijn dat zij vijfenvijftig jaar geleden in hot ambt werden bevestigd. Ds. Mooi stond achtereenvolgens te Frederiks- oord. Helium. Vries, Gasselte en Hal- lum Daarna was hij nog 1 t-i jaar hulp prediker le Westcrwijtwcrd cn ruim 4ts jaar te Somcren. Ds. Van Rhijn diende de gemeenten van Ernst, Raaltc en Deventer, waar hem op november 1942 op ruim vijf- enzestig-jarige leeftijd emeritaat werd verleend. Rozenburg Op do in april j.L ge houden ledenvergadering van hei Groe- no Krui» werdon do lodon roods voor bereid op da moeilijkheden, waarmede hei bestuur Je kampen heeft met het oog op de te verwachten toenem# ven het aantal inwoners. Het bestaande wijk- gebouw voldoet reeds thans niet aan de eisen, welke aan een dergelijk gebouw gesteld worden. De enige oplossing is dan ook het stichten van een nieuw gebouw. Het grote struikelblok is echter de 'financie ring. Als basis waai op kan worden voortgebouwd kan o.a. de verkoopwaar de van Het oude gebouw, een subsidie van de gemeente, de kasmiddelen enz. dienen, doch dit bedrag is niet vol doende, Een bedrafc van 37000.is nodig om de begroting sluitend tc krii- gen. Om dit te bereiken doet het be stuur van het Groene Kruis thans een dringend beroep op alle leden van de afdeling en alle belangstellenden in haar arbeid, om naar vermogen een bijdrage te geven voor dit mooie doel. Er is thans een commissie van bijstand benoemd om het bestuur behulpzaam te zijn bij het maken van plannen en het inzamelen van gelden voor.de stichting van een nieuw wijkgeboaw met woonhuis voor de wijkzuster. In deze commissie hebben zitting: Zr. A. Bosman, Mw, C. E. van Gaalen-Noordermeor. Mw. J. van den Hoek-Ampt de heren C. van Dam Pzn„ A. J. van Ex el, J. T. Keur, J. Kuiper. J. van Riel Jr. en P. Voogt. HOEK VAN HOLLAND, Rijks Wa terstaat heeft Bergingsbedrijf W". A v.d. Tak te Rotterdam-Maassluis op dracht gegeven het wrak van de Duit se kustvaarder „Komtur" voor de mon ding van dc Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland -n ruimen. De dienst ■van Rijks Waterstaat Is van oordeel dat onverwijld het wrak moet worden weggeruimd omdat het'een gevaar be tekent voor de scheepvaart. De „Komtur" geladen met pufkolen zonk in de nacht van 1 oktober nadat de, kustvaarder in aanvaring was ge weést met een peilschaal in dc rivier. De opvarenden werden allen gered door één der loodsboten voor H. v. Hol land. Het schip bleef eerst nog drijven zonk toen met dc achtersteven weg en is vervolgens na een etmaal gehec. naar de bodem der zee verdwenen. Geconcludeerd is dat het wrak tr dicht in de nabijheid van de „hchten- lijn" is gezonken cn daarom gevn op kan leveren voor het scheepvaart verkeer. Het bergingsbedrijf heeft in middels poolshoogte genomen van de situatie met enkele bergingsvaartuigen. Hieruit is zekerheid ontstaan dat het wrak onmogelijk in zijn geheel gelicht kan worden. Het zal dus in stukken verdeeld aan de oppervlakte moeten worden gebracht of anders moeten worden opgeblazen. Het is ongetwijfelr een grote opgave, daar het in dit deel van het jaar moeilijk werken is op zer wegens veel voorkomende mist, wind en hoge zee. RIJKSUNIVERSITEIT LEIDEN Aan de rijksuniversiteit te Leiden zijn i«- slaagd voor het kandidaatsexamen a vis- »n natuurkunde de heer W. Toutenhoofd te Lei den. voor het doctoraat examen natuurkun- de de heer A, R. Miedema te Lelden. \oor het doctoraal examen biologie mei. T. tv Schrader te Leiden en de heer H. J, de Jongh te Lelden (cum laude). GEMEENTE UNIVERSITEIT AMSTERDAM Bevorderd tot arts mevr. B. A. Nieuwen- huize—Trier, mej. M. vin Ruth (Amster dam), mevr. M. A. F.Buwaida—Hermans (Kioosterrande) en de heren S, M. Arono- '.vitz. n. F. Braun, Ch. Block. J, A. Droog (Amsterdam) en J. N, M, Luken (Koog a.d Zaan). Gestaagd voor het artsenexamen le ged, mej. Th. M. Th. de Vaan. mevr. O. M Hommes—Hendrik* en de heren A. C. J, Slooft, H. Ma uit en J. C. Butter (Amater- dam). STICHTING KLINISCH HOGER ONDER WIJS TE ROTTERDAM ROTTERDAM, 17 oktober. Geslaagd voor het seml-artsexamcn mej, M L van Heerdt, Den Haag en de heren C H Juten, Bergen op Zoom. A Dekker, New York (VS), K Hamersma. Rotterdam, H A Kosamann, Rotterdam en J P Jorna, Leeuwarden. Geslaagd voor het artaexamen de heren J J A M Handels. Rotterdam. A M Slager, Schoonhoven, S Newhouae. New York (VS). G T van der Linden, De Lier, E Motté. Rotterdam en J C Groenewegen, Schiedam, NED. ECONOMISCHE HOGESCHOOL Geslaagd voor het doktoraal examen in de economische wetenschappen de heren D R van Kleef, Den Haag, W Broes® van Groe- nau. Den Haag. en F Rlneker, Voorburg. RIJKSUNIVERSITEIT UTRECHT Geslaagd voor het doet. ex. muziekweten schappen: pater A J M Aaselberga (cum iaudt). Utrecht. Cand, wis- en natuurkunde E: K A de Jonge <cum laude), Hengelo (O.T: B J 51 Harmsen. Zevenaar: G H Vonke- man, Joppe. Cand. wis- en natuurkunde F: H Poort. Hilversum. Cand. wis- en natuur kunde-G: H J v d Hui. Utrecht. Doet. ex. scheikunde: f C Krulshoop, Eindhoven; A C Boelmans, Bodegraven. De promotie'va/1-de heer "A M van der Ven op 14 oktober jl geschiedde cum iaude, van leden van „Ons Belang" en afgc- tegenstander vinden. DVO ontvangt vaardigden van de zustervereniging uit ^BVH cn zal proberen haar positie te de omgeving en de beer A. van M»:nncn namens de Kamer van Koophandel. VLAARDINGEN De A.R. Kiesver eniging Nederland cn Oranje afdeling Vlaardmgcn-Oost kemt dinsdag 22 okto ber bijeen in Obadja. Dc beer G. Wap- stra spreekt hier over het onderwerp „Werkzaam en waakzaam". Voorts is er een verkiezing van enkele leden in het bestuur. De bijeenkomst begint 's avonds om acht uur. VLAARDINGEN Spirit gaat zaterdag een niet gemakkelijke wedstrijd tegemoet als Excelsior 2 uit Delft komt om onze spelers te bestrijden. Excelsior, vorig jaar uit de ie klas gedegradeerd, zai er op gebrand zijn. hierin weer terug tc keren. De meeste kans bestaat dan ook. dat Spirit het onderspit zal moeten delven. Spirit 2 heeft een lichte wedstrijd tegen Maassluis 2 in het vooruitzicht, hoewel deze tegenstander niet onderschat mag worden. Beide wedstrijden in het Or„Park; aanvang 4.15 uur. Spirit 3 ontvangt weer een twaalftal van stadgenoot Or. Nassau cn wel het 5e twaalftal. Deze wedstrijd begint al om 2.30 uur. ook in het Or, Park. Van de jun, gaat a naar Rotterdam om tegen BI. Wit a uit te komen en ontvangt b Maas sluis a (3 uur). handhaven in de bovenstehelft v,an de eerste klasse onderafdeling. Vlaardingen gaat naar een bekende tegenstander, namelijk Groen Wit. Ook hier kan Vlaardingen een nieuwe over winning in de wacht slepen. Sunlight moet deze week aantreden tegen Insu- linde. De zeepmensen hebben tot nu toe alle wedstrijden verloren Bijzonder vee! heep hebben we dus niet, of kan Sunlight deze keer voor verrassing zorgen?* ROTTERDAM, 18 okt Aanvoer van IJrmalden 'en cider-. 200 'kisten verse zeevis. Prijzen: tong groot 4.004.15, middel 2.75 —3.45, klein 2.20—2.23, slips 1.101.85, tarbot groot 2.10—2.20, middel 1.551.65. klein 85 1.20, griet 70—1.15, heilbot 4.254.40 per kg; schol groot' 37—30, middel 4044, klein lb 21, schelvis middel 2636. klein 1416, middel 38—42. (clil i 13—16. makreel 1316. zeehanen middel 3842, klein 811, wijting 1517, verse haring 2224 per kist. Naar het A.N.P. van de verdediger van majoor K„ mr. W. J. van Es ver neemt, heeft de laatste namens zijn cliënt hoger beroep aangetekend tegen het onlangs door de krijgsraad over ma joor K, gevelde vonnis. Verder heeft majoor K. bij de officier van justitie te 's-Gravenhage een aan klacht wegens meineed ingediend tegen de getuigen D. en Van B. HOEK van HOLLAND. Het eerste team van Hoekse Boys is zaterdag te gast aan Maasdijk en zal ditmaal een zeer zware dobber hebben om zich ook tegenover deze ploeg te handhaven. Het tweede en derde elftal spelen thuis respectievelijk tegen Duno 2 en O.S.Z. 2 uit Den Haag. HOEK van HOLLAND. De medi sche dienst a.s. zontfag zal worden'waar- genomen door dokter H. J. Fokkens, Prins Hendrikstraat 114, telcf. 566. Het Verolme - concern heeft, zo word medegedeeld, de bouw van vier en der tig schepen in opdracht. Deze vrachtschepen, tankers en erts tankers zullen worden gebouwd op d hellingen van werf Jan Smit Czn„ N.V. te Alblasserdam, de Haan cn Oerle- mans' scheepswerf N.V. en de „Verol me" dok - en scheepsbouw maatschap pij N.V. op het eiland Rozenburg. Het Braziliaanse vliegkampschip „Mi- nas Gerais", dat door Verolme omge bouwd en gemoderniseerd zal worden de werkzaamheden aan dit schip zul len een tijdsduur van minstens drif jaar vergen is inmiddels versleept naar de nieuwe werf op het eiland Ro zenburg. Maandag a.s. wordt het s.s. .Water man', voor de eerste mal onder com mando van kapitein B. Blik uit den Haaj met 656 passagiers uit Australië en In donesië verwacht in Rotterdam, waar de ontscheping, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, 's morgens om negen uur een aanvang zal nemen. De .Waterman' heeft ditmaal uit Indo nesië een groot ziekentransport van on geveer 70 patiënten aan boord, waartoe een extra medisch team onder leiding van dr, A. M. W. Hekking, longspecialist te Groesbeek, van Surabaja af de reii meemaakt. Voor de geestelijke verzorging der pas- tagiers bevinden zich aan boord ds. A van der Hoeven, die uit Australië repa trieert en pater J. M. Roof uit Goet onder-directeur van een H.B.S., die oo) de uitreis van het schip met emigranter •«aar Australië meemaakte. Op de Abraham van Stolkweg, bij de Blijdorpbrug te Rotterdam is vanmor gen een botsing gebeurd tussen een per sonenauto en een truck met oplegger. De bestuurster van de personenauto, de 27-jange mevrouw G. Tu.ksma van Loon van de Adrichemweg en haar 4-ja- rig zoontje Marcus, werden uit de wa gen geslingerd. Beide slachtoffers zijn in ernstig gewonde toestand naar het ziekenhuis overgebracht. De vrouw is daar aan de bekomen verwondingen overleden. De regering heeft de percentages, vol gens welke de algemene uitkering e« dc belasiinguitkering voor 1958 aan de ge- meenten voorlopig zullen worden bere- n-°? 25 216 15 hv- 97 20 hv, 115 2 hv, 1/ kend, bepaald op respectievelijk 148 en j g Vïo Dc afdeling Den Haag van de Veren ging van vrijzinnig hervormden heeft b( sloten een derde predikantsplaats t( stichten, die werkzaam zal zijn naast d» P Smits en ds J F Kruyt. Een kiescol lege zal het beroepingswerk voorberei den. *s-GRAVENHAGE, 18 okt. Vangstberich' van hedenmorgen uit volle zee: Sch 63 m< 25 kantjes, 64. 81. G7 nog halen. 116 10 b> 160 weinig vangst. 242 nog halen. 3 3hv. 21 nog halen. 47 1 nog ICO netten, 118 5 I 121 3 hv. 302, 74. 110, 325. 333 nog ha!" 120 10 hv. 4. 195 nog halen. 254 lOhv, 402 n halen. 412 weinig vangst hv, 2 nog halen, weinig vangst hv, 9 gisteren weinig vang.- 19 2 hv. 30, 35, 37 nog haten, 45 2 nog netten, 87 weinig vangst hv, 1C0 3 nog 7' netten, 210 gisteren weinig vangst, 236 welni' vangst nog 90 netten, 250 7 hv, 297 3 hv 310 1 nog ICO netten, 399 10 hv, 32 12 hv. 40 49 nog halen. fU 12 hv. t52 40, 133 nog haler 189 10. 200. 23 nog halen, 262 weinig vang- nog 80 netten, 141 3 nog 70 netten, 186 n« halen, 23 0 hv. 53 4 hv, 104 2 hv, 39, 201, 2C' 181, 78. 305. 7 nog halen, 199 Thv. 36. 1M», 22' 105, 399, 20, 314 nog halen, 223 3 hv, 22'- weinig vangst nog 80 netten. Viaardlngers: VI 14, 56, 132, 153 nog haler 89 0 hv. Vlaardingen: 70 30, 78 8, halve vleet. 78 I oog 80 n„ 85 17, 172 10 hv. 203 12 hv. 208 1 hv, 153 e hv, 7 2, 171 20, 131 w«i-iig.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 2