Territoriale verdediging 'P Bij aanhouding na verkeersovertredingen Tweede Kamer keurt wetsontwerp goed i SPRINGVLOED SLOEG NYLONDAM STUK Brits Debat over M.-Oosten in VEEL WIND Mollet vormt (met goede kans) kabinet r\ Eerst proef met dit soort transacties K.V.K. bemiddelt in „koffie-oorlog" Kleuter verdronken Drieling bij het zelfde legeronderdeel Zware tegenslag in Pluimpot Dulles moet weg" Koning Saoed toch bemiddelaar Kadar: „Wij kennen geen pardon" 22 AUTO'S IN.;:: BOTSING Brits vorstelijk paar thuis Tweede opdracht in drie weken r VOOR MAXIMAAL DRIE DAGEN BOK DE KORVER OVERLEDEN AKKOORD MET PINAY BEREIKT WOENSDAG 23 OKTOBER 1957 VIJFTIENDE JAARGANG No. 3824 Giertij SENATOR HUMPHREY: m Hammarskjoeld Herdenking opstand Botterdam: WittedeWittutraat 80 Telet 115700 f4 D Postbus 1112 Postgiro No. 424519 Klacntendlenst abonnementen 18.3019.30 Zaterdags 17—18 uur Telefoon 115700 •f-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef. 183487 (3 L} Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendien st 18.30—19.30 tl Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week, 2.65 per maand, 7.90 per kwartaal. Losse nummers 15 cent» Verschijnt dr.gelijks Directeur: H. DE RUIG (Geldig tot morgenavond) IETS ZACHTER Overwegend zwaar bewolkt met plaatselijk enige regen of motregen. Matige tot krachtige, aan de kust nu en dan harde wind tassen zuidwest en west. Minder koude nacht, morgen overdag iets hogere temperaturen. Morgen: Zon op: 7312 Maan op: 8.56 onder: 17.30 onder: 18.14 Hoofdredacteur: Dr. J. A. H. J. S. BRUINS SLOT (Van onze militaire medewerker) TOEN Mussolini eens in de dertiger jaren een stelling verkondigde, die lijnrecht in strijd was met hetgeen hij een jaar tevoren had gepropageerd en hem op deze tegenstelling werd ge wezen, verdedigde hij zich met het ant woord: „Verandering van mening is een bewijs van leven." Aan dit antwoord moesten wij den ken, toen wij de inhoud onder ogen kregen van een lezing die de kolonel van de generale staf J. G. Smit op 9 oktober voor de Vereniging ter beoefe ning van de Krijgswetenschap heeft gehouden over het onderwerp: „De verdediging van het achterland." Wij sloegen toen ook nog eens de le ting op die de luit.-generaal Mathon enige maanden geleden voor dezelfde vereniging heeft gehouden over de ci viele verdediging, die ten nauwste sa menhangt met de Territoriale Verde diging (T.V.). Hier zijn aan het woord twee hoge autoriteiten van de landmacht, die, hoewel ze geen officieel stand punt verkondigen, toch hoogstwaar schijnlijk een opvatting uitdragen die tot op grote hoogte, zo niet ten volle die van de hoogste leiding dekt Het la nL na de oorlog ln ons land met een min of meer gestroomlijnde militaire vakpers, praktisch uitgeslo ten dat er een geluid wordt uitgedra gen, dat in strijd is met de officiële op vatting. Er is helaas geen „vrije" mi litaire vakpers, zoals wij die vóór de oorlog kenden, waarin het vrije woord werd gegeven aan meningen, die kri tiek behelsden op officiële militalr- technisch-tactische-organisatorlsche op vattingen, die onjuist werden geacht. Uit deze botsing van meningen kon dan ten slotte de waarheid voort vloeien, een waarheid die in een ge muilbande vakpers niet anders kan zijn dan de officiële. Op grond van deze situatie ligt bet dtü voor de hand dat beide lezingen niet belangrijk afwijken van de heer sende officiële opvattingen. Belde nu hechten een zeer grote waarde aan een goede T.V. en achten de betekenis daarvan, ook in de z.g. voorwaartse «tösiegie, van het grootste gewicht, terwijl daarbij een paar voorwaarden worden gestéld wij komen daar straks op terug die eveneens sterk te denken geven. cieuz tA aldus vla deze lezingen kennis te hebbéb genomen van de offl- Jeuze inzichten sloegen wij de stuk ken betreffende de behandeling van de Oorlogsbegroting 1957 in de Eerste Ka mér op. In zijn Memorie van Antwoord zegt de minister: „De ondergetekende is van oordeel dat naarmate de zgn. voorwaartse strategie wordt verwe zenlijkt de betekenis van de territoria le verdediging zal afnemen.... Onder deze omstandigheden meent de onder getekende te moeten overwegen de Rationale Reserve in haar huidige vorm binnen enige tijd, nadat t.a.v. de territoriale verdediging de noodzake lijke voorzieningen zijn getroffen, van haar tegenwoordige taak te onthef fen...." Dat is dus een heel ander geluid, zo dat de vraag voor de hand ligt of de thans door de beide aangehaalde hoge officieren uitgedragen daaraan tegen overgestelde officieuze mening ook naar Mussolini's dictum gezien moet worden als een bewijs van leven. Zo ja mogen we daaruit dan ook de conclusie trekken, dat de minister van plan is zichzelf ten aanzien van de in nauw verband met zijn toenmalig standpunt staande voorgenomen ophef fing van de Nationale Reserve (Nil.) alsnog te herzien? Zo neen, rijst dan niet de verdenking dat destijds de toen van lager waarde geachte T.V. slechts een opportunistisch motief is geweest om de opheffing van de Nationale Re serve te rechtvaardigen. Nu de minister in zijn antwoord op vragen van de heer Verkerk omtrent de toekomst van de N.R. zich nog in nevelen heeft gehuld, kan het nog al tijd zijn dat zijne excellentie ter elfder ure. zijn standpunt herzien en de N-R. alsnog een plaats, geeft in de enige maanden geleden verguisde, doch thans weer in eer herstelde T.V~ is E weg voor deze plaatsbepaling Is U gebaand door de stellingen die ko lonel, Smit heeft geponeerd. We cite ren oa.: ,4)e territoriale verdediging dient, erop berekend te zijn snel een verdieping en/of versterking te kunnen vormen van de verdediging, uitgevoerd door de operationele strijdkracht" (spreker stelde dit ook, evenals gene- real Mathon, nadrukkelijk vast voor de zgn. voorwaartse strategie). »>De territoriale verdediging be hoort paraat te zijn c.Q. snel paraat te kunnen worden gemaakt." ,43e onvermijdelijke statische bevei- figings- en bewakingstaken kunnen worden uitgevoerd door eenheden van eenvoudige samenstelling en bewape ning." Wil men een deel van de T.V. paraat hebben dan zal men dit alleen kunnen héreiken door dienstplichtigen voor (Van onze parlementaire redacteur) FyE Tweede Kamer heeft gisteravond het wetsontwerp goedge- keurd dat het mogelijk maakt opsporingsambtenaren de be voegdheid te verlenen kleine verkeersovertredingen en overtredin gen van politieverordeningen, die normaliter door de kantonrechter worden berecht, to; voorkoming van strafvervolging met een ge ringe geldboete, waarschijnlijk variërend tussen ƒ2.50, 5.en 7.50, op heter daad te straffen. Het ligt in de bedoeling deze» wet geleidelijk te doen invoeren» bij Algemene Maatregel van Be-: stuur. In een aantal gebieden', zullen eerst met deze transacties; proeven worden genomen. t Minder behoefte Mr. Versteegh (A.R.) vroeg zich af, of aan dit wetsontwerp wel behoeft* bestaat. In verschillende landen wordt dit instituut aangetroffen, maar daar kent men niet het systeem als bU ons van het treffen van een schikking. Tweederde van dit soort zaken wordt door middel van schikking afge daan. De behoefte is in ons land dus minder groot. Het voordeel van deze regeling ls, dat kleine overtredingen dan direct kunnen worden gestraft Principieel is bet niet juist dat de scheiding tus sen de taak van politie en justitie ver doezeld wordt Gelukkig wordt eerst inet deze eenmansrechtspraak een proef genomen. Mr. Vrolijk (Arb.) zette in z|Jn maiden-speech op neldere wijze de voor- en nadelen van dit wetsontwerp uiteen. HU vroeg of het geen aanbe veling verdiende de proefneming tot de verkeenssector te beperken. - Geknoei? Jkvr. Wttewaall van Stoetwegen (CJH.) kon zich met het wetsontwerp verenigen. Zij was echter bang, ;dat het nieuwe systeem tot geknoei1 op straat aanleiding zou kunnen geven. Agenten zouden immers ook de for mulieren moeten gaan invullen. Dat kan de agent toch moeilijk op de rug van de overtreder doen, aldus freule Wt te waal van Stoetwegen. De CJH. afgevaardigde vreesde dat de politie niet altijd objectief zou zijn. Het komt nogal eens voor dat men „aardige meisjes" laat lopen, terwijl men anderen verbaliseert. Controle mogelijk Mr. Toxopeus (WD) had evenals de heer Van Doorn (KVP) praktische bezwaren tegen het wetsontwerp, maar minister Samkalden slaagde erin alle bezwaren te ontzenuwen. Controle op de opsporingsambtenaren leek hem zeer wel mogelijk. Ook voor geval de politietransacti tot stand komt en de overtreder dus' direct betaalt, blijft .cennisgeving van oproeping niet achter wege. Daardoor wordt de administra tieve controle op de geïnde gelden be trekkelijk eenvoudig. De minister kon digde aan, dat hij een commissie zal Instellen, die hem zal adviseren bij de geleidelijke invoering van deze wet. Het wetsontwerp werd daarna z, h. st. aangenomen, alleen de communis ten verklaarden tegen te zijn. De Kamer van Koophandel voor West-Friesland heeft besloten de strijd aan te binden tegen de z.g. „koffie- actie" van de textielhandel. De kamer zal trachten vertegenwoordigers van de „oorlogvoerende brandies", nl. de kruideniers en de textielhandelaren, bij elkaar te roepen teneinde tot een overeenkomst te geraken. (Van onze correspondent). Het 216-jarig zoontje van de heer M. de Vries aan de Horsterweg te Ermelo is dinsdagmiddag in een kolk achter het huis verdronken. DAT een drieling bij heizelfde onderdeel van het leger te rechtkomt, zal wel niet veel voor komen. Vandaar dat men bij het regiment verbindingstroepen in Ermelo moeite heeft om Fred, Hans en. Rad! van Baren,; die op-7 mei 1938 in Amstcrdamjfréi levenslicht zagen,' uit"'*ëllfcS^"tS; houden;Ge lukkig zijn er de verschillende maken administratieve vergissin gen ln de' legeradministratie te voorkomen. Op de onderste foto ziet men de drie jongens, toen z|j nog baby's waren. O snit het van ons aan moe ten hemen dat deyolgorde^op jie. belde, foto's dezelfde -ItoVnli links naar rechts Fred, Hans en RudL legerhommers, die het mi mogelijk (Van onze correspondent) DE „nylondam", waarmee Rijkswater staat de Plnimpot op het eiland Tholen had afgesloten en die bedoeld was als proefstuk voor de Deltawer ken, is dinsdagmiddag door het was sende water van de springvloed ver nield. In de tweehonderd meter lange dam is een gat van ongeveer vijftig meter geslagen, waardoor het werk van vele weken teniet is gedaan. Volgens het ministerie van Verkeer en Waterstaat was de dam enigszins aan de lage kant- (3 meter boveu N,A,F,) zodat, toen het water bij „hoog water" meer verhoging had dan verwacht en gemeld was, het water uit de Oosterschelde zich over de dam stortte. Op deze wijze ontstond ach ter de dam ontgronding, waardoor aan de nylonzakken de basis ontnomen werd en de dam inzakte. Daar de zand zakken verder zün blijven liggen, is het gat niét diep. Men zal zo spoedig mogelijk trachten de experimentele dijk te herstellen. Op 16 oktober was hij gesloten. Dinsdagmiddag was personeel van de aannemers Van Oort en Verstoep uit Werkendam en Den Haag druk be zig zinkatukken te maken voor de gro te damwand achter de nylonzakken- dam. Het water werd omstreeks half- drle door een zgn. gierty opgezweept. Om drie uur sloeg de eerste golf over de dam en met iedere golfslag werd een groter stuk van de dam wegge- brokkeld. Toen het water bijna zijn hoogste peil had bereikt, werd een De Amerikaanse democratische senator Humphrey heeft tegenover een ver slaggever van XJnited Press ver klaard, dat Dulles dient af te treden als minister van Buitenlandse Zaken. „Wij hebhen zoveel moeilijkheden, én de Amerikaanse buitenlandse politiek heeft zoveel mislukkingen en fouten, dat de architect dient af te treden. Wannéér Dulles niet wénst té gaan, moét Elsenhower hén?';; ontslaan," v-, aldussenator Himipbrey^,., - Humphrey geldt*als"'eeh-der'iiMoèd- rijke leden van dé senaatscommissie voor Buitenlandse Zaken. De militaire commandant van Dja karta, lt.-kol. Endang Dacbjar, heeft gisteren een verschijningsverbod uit gevaardigd voor het veelgelezen week blad „Marlnjo". Redacteur Dick Joseph werd ten laste gelegd, dat hij artikelen zou heb ben gepubliceerd, die in strijd waren met de militaire voorschriften. mi vervulling van hun eerste diensttijd in te delen. Ons jaarcontingent is echtei reeds volledig opgesoupeerd voor de encadrering van de parate divisies en luchtverdediging. Geen man is voor de T.V. beschikbaar. Ook voor snel paraat maken leent zich de dienstplicht niet, want dan gaat het o_m grootverlofgangera die niet regelmatig kunnen oefenen en waarvoor bovendien een mobilisatie bevel noodzakelijk is om hen paraat te maken. De enige weg is dus die van de vrij willigheid op plaatselijke basis d.w.z. typisch het terrein voor de Nationale Reserve. Ook de genoemde bewakings- en be- veiligingstaak is specifiek voor de NJt. Is de NJt. voor de vervulling van deze taak niet sterk genoeg dan kan zij in elk geval een waardevolle kern zijn waaromheen de in te delen dienst plichtigen zich kunnen groeperen en hun taak vervullen. Wij hopen èn voor de territoriale verdediging èn voor de Nationale Re serve, dat het standpunt van kolonel Smit dat van de regering moge zijn en dat de minister zich alsnog beraadt op zijn voornemen om de NJR. op te hef fen.. Het Britse vliegdekschep Bulwarkbrengt een ze vendaags bezoek aan Rot terdam. Dinsdagmorgen kwam het schip.in de Maas stad aan. De foto is genomen even voor het afmeren aan de Waalhaven. Bi] de sterrenwacht te Utrecht zijn gisteravond veel telefonische medede lingen binnengekomen dat men om 12 minnten over zeven de kunstmaan had gezien. Het bleek echter dat deze „kunstmaan" een vallende ster (vuur bol) was, die inen-met de kunstmaan verward heeft. De algemene vergadering van de Verenigde Naties heeft gisteravond met 37 tegen 10 stemmen bi) 34 onthoudin gen besloten het debat over de Syrische klacht inzake Turkije voor maximaal drie dagen te verdagen. Dit ln afwach ting van de bemiddelingspogingen van koning Saoed van Saoedi-Arabië, Syrië heeft dus nu koning Saoed min of meer aanvaard alsbemiddelaar in de Syrisch-Turkse kwestie. Totnutoe heeft de Syrische regering afwijzend gestaan om via een bemiddelaar met Turkije iii onderhandeling te treden. De Turkse regering heeft vandaag meegedeeld, dat de minister van Staat Zorlu en twee van zijn medewerkers naar Saoedi-Arabië vertrokken zijn voor besprekingen over de Turks-Sy- rische crisis. Zorlu is de voornaamste adviseur wan premier Menderes voor de buitenlandse politiek. De voorzitter van het Syrische par lement Hourani heeft verklaard, dat Syrië een persoonlijk bezoek van se cretaris-generaal Hammarskjoeld zal toejuichen om de spanning met Tur kije te onderzoeken. Hu zei, dat Ham marskjoeld dan met eigen ogen zou kunnen zien wie „troepen' samentrekt, militaire bassissen voor buitenlandse mogendheden heeft en wie over een militair apparaat beschikt, dat groter is dan voor defensiedoeleinden", nl de algemene vergadering van de Ver. Naties, waarin gisteravond een begin is gemaakt me het debat over de crisis in het Midden-Oosten, heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Gromiko gezegd dat de Ver. Staten listen gebruiken om de Ver. Na ties om de tuin te leiden. Gromiko herhaalde de Russische be schuldiging, dat Turkije van plan is na de verkiezingen van 27 oktober Syrië binnen te vallen. Hij ontkende, dat er Sowjet-troepen in Syrië zijn. Gistermiddag is in zijn woning aan het G. W. Burgerplein te Rotterdam na een langdurige ziekte op 74-jarige leeftijd overleden de heer J. M. de Korver. Bekend als „Bok" de Korver was hij in de jaren 1905-—1913 een der beste spelers van het Nederlands elf tal. Als spil heeft hij in Nederland zijn weerga niet gehad. grote bres in de dam geslagen en spoelde het water met volle kracht-dé haven binnen. Tot op de zinkstukken toe werden de nylonzakken weggesla gen. Ze lagen overal verspreid in de oude vaargeul. Tegen het middernachtelijk uur had, men bereikt, dat verdere schade aan de dijk werd voorkomen. De studiedienst van Rijkswaterstaat, die het project leidt is van mening dat de schade toch nog wel meevalt. Als het een klei- en zanddam was ge weest, zou vermoedelijk door de ge weldige kracht van het water de ge- hele dam zijn weggeslagen, meent men. De communistische pers en .radio hebben gisteren tot het Hongaarse volk. „een laatste waarschuwing" gericht, waarin nadrukkelijk werd gezegd dat: tegen elke demonstratie, met inbegrip-; van het dragen van rouwbanden of het ultsteken van rouwvlaggen, met kracht zal worden opgetreden. Het is vandaag een jaar, geleden dat ln Hongarije 'dé opstand uitbrak. Premier Janos Kadar heeft gistëreh, in een réde gewaarschuwd dat Honga-f rije geweld zal gebruiken in geval van wanordelijkheden ec dat men" geen; pardon zal kennen. „Niemand, dient mis te verstaan dat wij communisten, als wij over de verdediging van ••de volksdemocratie spreken, voorstanders zijn van het gebruik van geweld. Dit kan niet anders. Een systeem, dat. aan; de macht wil blijven, moét strijden te gen zijn vijanden." Kadar sprak óp ëen vergadering van j het zogenaamde Hongaarse „patriottiéf tische volksfront", een niet-pólitieke organisatie, die onder leiding van dé communisten staat. Gisteravond heeft zich" op dé ïrijksV wegAmsterdam-Den Haag - .-ondey-J Oegstgeest een botsing voorgedaan^; waarbij in - totaal22auto's betrokken waren. Persoonlijke ongelukkende£; den zich niet voor.» Wel-waa de ochade groot en- ontstond 'er een ojwWpping in het verkeer. - De oorzaak: was* de botsing van ïeèn autobus, die in de richting Amsterdam reed,-, en een personenauto,;* die -in'-"de i- richting Den Haag reed.' Zeven auto's die. achter de autobus reden, schoven daar bovenop. Op deze voertuigen re den achtereenvolgens nog groepjes van drie, vier en twee auto's m. van het verkeer in de richting Pen Haag voeg den zich nog twee maal twee auto g - by de voertulgenchaos. sjj' Koningin Elizabeth H en prlns Fbl- lip zijn gisteren na een bezoek van elf, dagen aan Canada en de Ver. Staten In Londen teruggekeerd. C S Zij werden op het vliegveld begroet door koningin-moeder Elizabeth; dé zevenjarige prinses Anne en" premier Harold Macmillan. Prins Charles was op zijn kostschool en prinses Margaret had. elders één afspraak.- BU K.B. zijn benoemd tot lid van de onderwijsraad met de bepaling, dat zy zitting zullen hebben in de afdeling vakonderwijs: prof. ir. F.'M. Roeterir.k» Eindhoven, en A. G- van der Veen, directeur van het economisch-techno- logisch instituut voor Zuid-Holland te Rotterdam. De Franse socialist Guy Mollet heeft gisteren een opdracht aanvaard om te trachten een nieuw kabinet te vor men. Tevoren had hij van Antoine Pl- nay de verzekering gekregen dat de conservatieven niet tegen hem zullen stemmen. Het was voor de tweede maal tij dens de huidige crisis dat president Coty aan Mollet verzocht een kabi net te vormen. De eerste maal, on geveer drie weken geleden, heeft Mollet de opdracht na 48 uur gewei gerd. Zijn kansen schijnen nu echter veel beter te zijn. Voordat .hij met het verzoek van Co ty instemde, had Mollet een gesprek van een uur met Pinay. Mollet en Plnsy waren de grote te genstanders tijdens de huidige kabi netscrisis.' Geen van beiden zei veel over de ont moeting, Vermoedelijk hebben zij een compromis bereikt tussen de eisen van Mollet inzake prijscontroles en hogere belastingen en de eisen van Pinay in zake prijsvrijheid en geen nieuwe b'e-C lastingen. ,C C. Mollet heeft er,.naar verluidt, mee in- gestémd het financiële rapport dat de christen-democratische leider Robert - Schuman het afgelopen weekeinde uit werkte, als basis voor zijn financiële Sbeleid te nemen. i De algemene opvatting is dat Mol-; let, nu Pinay niet langer tegenover hem staat stellig door de Assemblee, aanvaard zal worden wanneer hij la ter deze week of begin volgende week zijn kabinet voorstelt CCC; De socialistische vakbond heeft van-- daag verklaard dat zijn leden niet'zul-K len deelnemen aan de verschillende"" stakingen die vrijwel overal in Frank-" rijk voor vrijdag georganiseerd zijn, C yakbond gaf te kennen dat zy ?i®t wil medewerken aan het bemoei-; lijken van de situatie waarvoor dé demissionaire regering zich geplaatst Kleine boeten a contant te betalen aan politie VANNACHT daalden de temperaturen tijdens opklaringen tot lage waarden, plaatselijk tot 3graden. Bovendien be gon de bnllgheld minder te worden, door dat een zwakke rug van hoge luchtdruk passeerde. Intussen ontwikkelde zich by IJsland een diepe depressie, die zich met een luchtdruk ln de kers van ongeveer 965 mb ln oostelijke richting naar de Noor se kust verplaatste. Xen zuiden van de de pressie komt een sterk windveld voor, dat zich vandaag over de Noordzee begon uit te breiden. De krachtige zuidwestelijke tot westelijke wind voert tamelijk zachte lucht met veei bewolking aan, waaruit plaatselijk enige regen of motregen valt. De wiml neemt langs de kust tot hard toe. Wegens de aan houdende depressie-activiteit blijft het weer de komende paar dagen onbestendig met veel wind en af en toe regen. -V ZlGu "y-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1