Na erkenning van Oosl-Duitsland Besluit niet Bij ontploffing in bunker twee mannen gedood Macmillan voor belangrijk Binnenkort meer fruit Koersstijgingen in New York Nobelprijs geneeskunde voor professor Bovet Syrië wil geen bemiddeling van Saoed ROOS rideaux Christiaan Dior overleden Helikopter stort neer: 2 doden Nederlands NieutO-Guinea III Vreselijke ontdekking van arbeiders 111 Grote import van sinaasappels, en peren Samenwerking op atoomg Rokossowskv leidt Sowjet-troepen aan Turkse grens Britse Viscount neergestort m Raketproeven in V.S. geslaagd Defecte trein in Velser tunnel r P#1V1>ERDAG 24 OKTOBER 1957 VIJFTIEIVDE JAARGANG No. 3825 MET DELEGATIE VAN 16 MAÏS o Rotterdam: V/ma de Witüstraat 30 TeleX. 115700 f4 L) Postbus 1112 Postgiro No 424519 KJachtendienst abonnementen 13.30—19.30 u. Zaterdags 17—18 uur Telefoon IJFTOO 'l-Gravenhage: Huygensplein 1 Telef, 183467 f3 11 Postbus 1091 Postgiro No. 424867 Klachtendienst 18.30—19.30 u, Telef. 362569 Schiedam: Lange Kerkstraat 24 b Telefoon 67882 Abonnementsprijs 61 cent per week. 1 2.65 per maand 1 7.90 per kwartaal Losse nummers 15 cent! Verschijnt dagelijks Directeur: H. DE H.UKJ VRIJ ZACHT A Zwaar bewolkt met vannacht en morgenochtend op vele plaatsen mist. Tijdelijk enige motregen. Weinig wind en ongeveer dezelfde temperaturen als vandaag. .Morgen: Zon op 7.24 Maan op: 10.08 onder: 17.28 onder: 18.59 J O Hooldredacteur: Üi J A. H. J. S. BKUiNS SLUT I N onze beide vorige artikelen heb 1 ben wij de aandacht gevestigd op de noodzaak van een krachtig, zelfstan dig gefundeerd overheidsgezag voor Nieuw-Guinea, alsmede op de onmis bare voorwaarde ven een behoorlijke volksontwikkeling, wil men een mo dem democratisch bewind op den duur In het leven roepen. Daaruit bleek reeds, hoe moeilijk het is. in een maatschappij als die van het huidige Nederlands Nieuw-Guinea, een Verant woord bewind in het leven te roepen Men kan natuurlijk wel met veel fan fares zeggen een volksregering in het leven te willen roepen.', maar men behoeft werkelijk niet jeo ver van Ne derlands Nieuw-Guittëa te zoeken, om te zien tot wat voorpolitieke en maat schappelijke ellende 'een voorbarig initiatief kan leiden. 1- I N de eerste plaats heeft men re kening te houden met het bestaan de verschil tussen het ontwikkelings peil der verschillende bevolkingsgroe pen, Overal waar dit bestaat stuit men op enorme moeilijkheden. De mocratie toch veronderstelt altijd een zekere eenheid van cultuur. Bestaat deze niet voldoende, dan zal men al tijd moeten zoeken na .r een vorm van samenwerking tussen de verschillende groepen ODderllng. Nooit mag dit ech ter leiden tot een ongemotiveerde oi onjuist gefundeerde discriminatie Op het ogenblik becit men dit trachten op ie vangen door in de reeds bestaande adviesradén de verschillende delen van de gehele bevolking op verant woorde wijze in te schakelen. Nu betekent vertegenwoordigen niet, dat de vertegenwoordigers ook door verkiezing moeten worden aangewc- ien. Theoretisch is het mogelijk, dat aangewezen vertegenwoordigers hun werk voortreffelijk verrichten. Maar hel staat wel vast, dat verkiezing in de huidige omstandigheden de meest ge wenste methode is. Zonder verkiezing krijgt inert zeer moeilijk de vertrou wenwekkende relatie, die tussen ver tegenwoordiger en volk moet bestaan ANDAAR dat de adviesraden', die V reeds thans in enkele delen van Nederlands Nieuw-Guinea beslaan, zich in de eerste plaats hebben bezig gehoudén met het overwegen van de mogelijkheden voor het kiesrecht en voor de omzcting van de adviesraad ib ëen'bèsturende raad. Het zal dan waar schijnlijk van werkelijkheidsbesef ge tuigen, Indien men dat kiesrecht ver bindt aan de bevolkingsgroep, waaruit men komt. Op den duur zal dit wel lei den tot het wegvallen van deze gren zen, Ook moet men natuurlijk om geen rivaliteit tussen de groepen te schep pen geèn onderscheiding aanbrengen in de bevoegdheid van de aldus geko zenen. Veel belangrijker is echter de vraag, welke bevoegdheden het aldus aange wezen bestuurslichaam zal verkrijgen. Mén kan deze bevoegdheid uitstrekken over een zeer groot aantal onderwer pen en de besluiten binden aan hoget toezicht. Men kan ook de kring van de bevoegdheden betrekkelijk klein hou den, maar dan zo veel mogelijk zelf standigheid aan het lokale orgaan ver lenen, Wellicht Js het laatste aan te bevelen, Voor Nederlanders klinkt nog altijd het woord van Thorbecke ver trouwd'in de oren, dat het staatsbur gerschap beginnen moet met een zelf standig plaatselijk burgerschap. Mede op het voetspoor van de scheppers van het Nederlandse gemeenterecht zou men dan moeten streven naar een beslissing van dVTokale organen over de. begroting. 'Elke., zelfstandigheid moet beginnen mét verantwoordelijk heid voor de geldmiddelen. Daarbij zou dan moeten aansluiten verant woordelijkheid voor dè zuiver, plaatse lijke aangelegenheden. .Wij denken aan de aanleg en onderhoud van wegen straatverlichting, vuil verwijdering e.d Van groot belang is daarbij, dat de beslissingen genomen kunnen worden na onderling beraad. NDIEN men dus bij de lokale or- I gancn een vorm van democratic io het leven kan roepen, stuit mei Zie verder pag. 3. 7e kol.) (Van onze correspondent) Gisteren heeft zich in een bun ker van de Hulpverleningsdienst bij het vliegveld Woensdrecht in F\E Amerikaanse hulpverlening aan Joegoslavië zal ver moedelijk grotendeels worden opgeschort. Minister Dulles heeft hiertoe in beginsel besloten omdat Joegoslavië het communis tische bewind in Cost-Duiisland heeft erkend, zo wordt in Wash ington vernomen De opschorting zou betrekking heb ben op het grootste gedeelte van de Amerikaanse militaire hulpverlening, waaronder de levering van straal jagers. Zij zou ook gelden voor de onder handelingen, die binnenkort in Bel grado zouden worden gevoerd over de Amerikaanse economische steun aan Joegoslavië gedurende het lopende Amerikaanse begrotingsjaar. De V.S. zouden wel onderdelen blijven leve ren voor reeds verstrekte wapens, De Amerikaanse regering zou over dit alles reeds met Westeuropese re geringen, en met name met Engeland, overleg hebben gepleegd. In kringen van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken legt men er de nadruk op dat deze beslissing thans wel noodzakelijk wordt geacht, maar dat zij niet on herroepelijk is. „Het gaat erom, te zien welke rich ting Tito gaat volgen: wil hij samen werking met het Westen, of gaat hy in het Russische kielzog varen?", zei men. Lincoln-White, de woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Bui tenlandse Zaken, beeft bevestigd dat de Ver. Staten bezig zijn met een her waardering' ven hun economische en militairé'hulpverlening aan Joegosla vië, „gezien in het licht van de jong ste ontwikkelingen". Een, officiële Britse woordvoerder heeft verklaard niets te weten van plannen pm ook de Britse economische hulp aan Joegoslavië stop te zetten. Dè V.S., Engeland en Frankrijk heb ben sinds 1949 economische en mill taire bijstand aan Tito verleend, nadat deze in 1948 met Rusland gebroken had. Alleen al van de V.S. ontving Joegoslavië toi dusver 'ongeveer voor 1 miljard dollar aan hulpverlenings- goederen. Op 15 oktober heeft Tito de Oost- O" MAARSCHALK TITO Oost of West duitse regering erkend. De V.S, Had den tevoren gewaarschuwd dat zij de stap zouden betreuren daar zo'n er kenning het prestige van het Oost- duitse regime zou vergroten en de Russische politiek inzake Duitslands hereniging in de hand zou werken. De Amerikaanse minister van .Justi- .o. Herbert Brownell jr., is gisteren afgetreden. Hij wordt opgevolgd door zijn plaatsvervanger gers. William P. Ro- Op de jaarvergadering van de groot handel in verse zuidvruchten, die vanmiddag in het Kurhaus te Scheve- hingen is gehouden, heeft de voorzit- de. heer R. Mol. de verwachting .iiteesDroken dat binnen niet al te lan ge. W(jeen belangrijke verlichting op oe fruitmarkt te verwachten is door P* aanvoer van grote" quantums si naasappelen en ook van appelen en peren. Bijna alle produktteiamlen van citrusfruit hebben een redeluk goede aoest terwijl de betalingsmogelijküe- den geen belemmering voor de import behoeven te betekenen. Verwachtten we in de achterliggen de jaren veelal vanaf medio november uitsluitend of in hoofdzaak Spaanse sinaasappelen en iets later de jaffa s. dit seizoen zal het assortiment steil.g worden uitgebreid met Marokkaanse. Mexicaanse. Californisehe en Florida sinaasappelen, aldus de heer Mol. Tevens is aan de bevoegde instanties het verzoek gericht om, evenals dat in West-Duitsland het geval is, ge zien de krappe fruitmarkten als ge volg daarvan hoge fruitprijzen. tijde lijk de invoerrechten op appelen, pe ren en dtrus buiten werking te stel len. De Britse premier, Harold Macmil lan, en de zestien man sterke delega tie, die hem vergezelt, zijn gisteren op het vliegveld van Washington aange komen. Macmillan werd verwelkomd door de Amerikaanse minister van Bui tenlandse Zaken, John Foster Dulles. De Engelse premier, zijn minister van Buitenlandse Zaken Selwyn Lloyd en minister Dulles namen gisteravond deel aan een diner, dat president Eisen hower zijn gasten aanbood. Daarna volgde een onofficiële bespreking. Dulles zei, toen hij Macmillan be groette. dat de besprekingen niet al leen beogen de Brits-Amerikaanse ban den te versterken. Het brede doel er van is, „alle landen te helpen die sar menwerking nodig hebben en die wil len samenwerken om met succes de vrede te handhaven." President Eisenhower en Macmillan zijn. hun besprekingen in het- bijzijn van hun ministers van Buitenlandse Zaken terstond begonnen. Het eerste onderwerp betrof de toe stand in het Midden-Oosten. De Engelse premier zou zich op het standpunt hebben gesteld, dat de Sowjet-Unie geen enkele concessie mag worden gedaan in het Midden- Oosten. Macmillan en Eisenhower wa ren het er over eens, dat alles in het werk moet worden gesteld de politiek van de vrije wereld ten opzichte van de Sowjet-Unie te versterken en te coördineren. De Russische onderminister van De fensie, maarschalk Konstantin Rokos- sowsky, is benoemd tot opperbevel hebber van de sowjettroepen aan de Turkse grens. Een plaatselijk Russisch radiosta tion heeft gemeld dat de maarschalk het bevel over het Transkaukasische militaire gebied (het grensgebied met Turkije) heeft overgenomen. Rokossowsky is Pool van geboorte, maar werd na de communistische re volutie van 1917 Russisch staatsburger. Tijdens de tweede wereldoorlog was hij een van Ruslands hoogste bevel hebbers. Daarna is hij onder meer ze ven jaar lang minister van Defensie en opperbevelhebber van het leger van Polen geweest. Ten gevolge van Go- moeika's „democratisering" werd hij van deze functie ontheven. In novem ber jl. volgde zijn benoeming tot plaatsvervangend minister van Defen sie van de Sowjet-Unie. HAROLD MACMILLAN samenwerking De nieuwste Vickers Viscount van de KLM heeft de naam gekregen van Frankrijks grootste luchtvaartpionier Louis Blériot. De 74-jarige weduwe van Blériot was gisteravond naar het vliegveld Le Bourget te Parijs.gekomen om het vliegtuig met champagne te dopen. Op de foto: Mevrouw Blériot doopt de Vickers-Viscount PH-V1C. De effeeienmarkt in New York heeft gisteren haar grootste hausse sedert 2S jaar beleefd. Uit alle delen van het land werd Wall Street door kooporders overstroomd en de slotkoersen ver toonden voor toonaangevende fondsen stijgingen, die varieerden van een tot tien dollar per aandeel. Dit was de grootste dageljjkse koers stijging sedert 12 november 1929, toen de gemiddelde koersstijging 9.10 dol lar per aandeel bedroeg. Volgens makelaars is de koopgolf gedeeltelijk toe te schrijven aan een herstel van het vertrouwen als resul taat van het voornémen van president; Eisenhower in de komende weken in verscheidene delen van het land. rede voeringen te houden om het geloof der Amerikanen in de binnenlandse econo mie te versterken. Deze makelaars me nen echter ook, dat het tijdstip van een technische reactie gekomen was. De 83-jarige heer A. Swager, bewo ner van een rusthuis te Oudkarspel, is woensdag verdronken. Bij het ledigen van een prullenmand in een vuilnisbak, die aan de slootkant stond, is hij in het water gevallen. De heer Swager was een der oprichters van de veiling „De Noordermarktbond" en werd na zijn aftreden als .penningmeester tot erelid benoemd. AAN dc in Zwitserland geboren Italiaanse geleerde prof. Daniel Bovet Is dc Nobelprijs 1957 voor medi cijnen toegekend. De prlis van byna f' 160.000 wordt hem verleend als er kenning voor zijn onderzoekingen in zake twee verschillende geneesmidde len. Allereerst wordt hü beloond voor zijn werk betreffende het indiaanse pijlgif. oorspronkelijk gebruikt om ae pijlpunten met deze dodelijke stof te bewerken, maar door Bovet omgezet in een heilzaam geneesmiddel. Het gif .dat in de loop van de ICe eeuw naar Europa werd gebracht door Sir Walter Raleigh, bleek naar Bovet's bevindingen uitstekend te voldoen als verdovingsmiddel bij bepaalde opera ties. In de 'weede plaats was de Nobel- stichting ten zeerste onder de indruk gekomen van hetgeen Bovet had be reikt op het gebied van de anti-his- taminen, welke in het algemeen wor den aangewend ter bestrijding van allergische aandoeningen, zoals bijv. eczeem, hooikoorts, astma. enz. Het pionierswerk van Bovet en zijn medewerkers heeft, samen met de an dere proeven, welke elders in de we reld werden genomen, geleid tot de totstandkoming van een alles om vattend anti-histamine-gebicd. zo merkt de Nobel-stichting op. Dit is de eerste maal in een halve eeuw. dat de Nobelprijs voor genees kunde aan een Italiaan wordt toege kend. Prof. Bovet. die in 1907 in Neu- chatel. geboren werd, heeft een tijd lang gewerkt aan het Pasteur-instituut in Parijs. Zijn vrouw heeft met hem samengewerkt bij enige van de be langrijkste onderzoekingen. O Een Viscount vliegtuig van de Bri tish European Airways is gisteravond tijdens een landing op het vliegveld van Belfast neergestort. De zeven in zittenden kwamen om het leven. Dit is het eerste ongeluk waarbij een turboprop Viscount 800 is betrokken. Het ongeluk is hoogstwaarschijnlijk te wijten aan een foutief uitgevoerde blind-landing. Noord-Brabant een ontploffing voorgedaan, waardoor twee leden van deze dienst, de beren L. van der Vorst uit Breda en A. Kaan uit Bergen op Zoom om het leven kwamen. Beide mijnopruimers waren in de bunker aan het werk om opgehaalde mijnen e.d. op te bergen. Omstreeks halfelf gistermorgen hoorden landarbeiders in de buurt ee;. ontploffing, maar omdat dit hier regelmatig voorkomt, schonken zij er geen aandacht aan. Om twaalf uur gingen de landarbeiders naar huis. Ze zagen de auto van deze dienst nog bij de bunker slaan. Normaal gaan deze twee mensen van de dienst omstreeks hetmiddaguur eten. Toen om halfeen de deur nog steeds gesloten was en de auto nog op de wei stond, gingen enkelen toch eens even kijken. De gesloten ijzeren deur van de bun ker zat vol gaten, die eruit zagen of ze er door scherven in waren geslagen. Een van de landarbeiders deed de deur even open en zag een der man nen dood tegen de deur liggen. Direct werd de rijkspolitie van Hou' gerheide gewaarschuwd. Deze trof de ene mijnopruimer ddod tegen de deur liggend aan terwijl de tweede deerlijk verminkt in de bunker lag. Het plaatsvervangend .hoofd van de HVD, de heer Drent, stelde een voor lopig onderzoek haar de oorzaak m Vermoedelijk is een van de projectie len gevallen en daarna ontploft. De stoffelijke overschotten werden naar het algemeen burgergasthuis te Bergen op Zoom vervoerd. Do bunker werd afgesloten en onder bewaking; van de rijkspolitie gesteld. De, Syrische regering heeft het be- middelincMtanbod "van koning Saoed van Saoedl-Arabië ten. aanzien van de spanning tossen Syrië en Turkije defi nitief van de hand gewezen en is vast besloten haar klacht tegen Turkije in de V,N. te handhaven. Volgens radio» Cairo zon de Syrische minister van Buitenlandse Zaken deze mededeling woensdagavond aan alle Syrische, diplomatieke vertegenwoordigers In het buitenland hebben toegezonden. Na vier mislukte pogingen Is volgens mededelingen van het Amerikaanse ministerie van Defensie de „operatie- Farsióe" geslaagd. Het betrof hier het lanceren van een raket vanaf een plat form, dat was bevestigd aan een bal lon. die op een hoogte van ruim 30 km boven de aarde zweefde. Volgens het in Los Angeles verschij nende blad „Examiner" heeft de vier- traps raket maandag jl. een hoogte be reikt van 6400 km. Slechte weersom standigheden zouden de proeven, die boven het Eniwetok-atol in de Stille Oceaz.n werden gehouden, tot nog toe hebben doen mislukken. De geslaagde proef hééft de geleerden belangrijke gegevens verschaft omtrent de samen stelling van "de hogere luchtlagen., De Amerikaanse luchtmacht heeft-de proef al een succes genoemd, maar zal eerst vrijdag de officiële cijfers hebben uit gewerkt. Als voorbereiding op het lanceren van een Amerikaanse kunstmaan is woensdag eveneens met succes een raket van het type Vanguard afgescho ten te Cape Canaveral in Florida. Deze raket overtrof alle verwachtin gen door een hoogte te bereiken van 175 km, terwijl men had gerekend op maximaal 65 km. De grootste snelheid, 6800 km/u, werd na 140 seconden be reikt. De proeven worden binnenkort voortgezet. Anderhalf uur vertraging (Van een onzer verslaggevers) Enkele tientallen passagiers hebben vanmorgen in aiie vroegte de nieuwe Velser spoonvegtunnel op hun gemak van binnen kunnen bekijken, toen de trein van Alkmaar naar Haarlem on der het Noordzeekanaal stagnatie on dervond. Omdat N.S. niet wisten wat de oor zaak was. durfden zij ook het andere spoor niet meer te gebruiken met het gevolg dat het treinverkeer anderhalf uur gestremd ï's geweest. Om dezelfde reden kon men niets anders doen dan de reizigers te laten zitten, waar ze zaten. Bussen inscha kelen was ook ondoenlijk, omdat dan de reizigers eerst een heel eind naar de dichtstbijzijnde weg hadden moe ten lopen. Toen eenmaal ontdekt was. dat de dakbeveiliging van de trein de fect was geraakt^ en daardoor de stroom was uitgevallen, kon men met een gerust hart de trein door een die- sellocomotief laten wegslepen. Ander half uur later waren de reizigers in Haarlem. Misschien nog wel wat onwennig knipperend tegen het daglicht. Advertentie) (Van onze moderedactie) .i;; In de afgelopen nacht is Christian Dior, een van de grootste mode-ont-i werpers, te Montecalini Terme, éen i Christian Dior .a badplaatsje by Pisa in Italië, overiedéh, Dior werd in zyn hotelkamer, waar hij rustte,na het' diner,'door een hartaan- val getroffen. ;>C- -'V;'f':-} Hij was enige dagen geleden -naar deze badplaats gekomen voor een Korte vakantie; - >}c\. De dood van deze man, dié eeps'heéft,. gezegd: „Zonder mode bestaat er géen beschaving" kwam volkomen onver wacht Hy genoot ogenschijnlijk een goede gezondheid, en geen vari^zyn vrienden'met wie'iëj in deze;badplaats vertoefde, had 'ieis kunnen merkén van zyn; naderende dood. Christian ";Dipr was op 21 januari 1905 te Granville in Normamdië gebo ren. Hy was reeds'op middelbare leef tijd toen hy plotseling in 1947 in de Parijse modewereld op het eerste plan kwam door .het creëren van zijn be faamde „New Look", dië; éeh/;einde betekende van dè gedwongen; sober- heidvan de mode door'.^|jaÏEstëvan textiel gedurende de oorlogsjaren.' Sindsdien had hij (^n! ^verstékte vrijgezel in de:tyereM va^ <|è;mpde een gezag zoals slechts .wejyïgé' lèni- werpers dat vóór hem, gehad-;Hfebébn, Na zijn New Look laneéerde':Dior dè „Tulpiijn" en een reeks andere lijnen; genoemd naar de •letters van het alfa bet Wij noemen bij voorbeeld de j',A- lijn" en de „H-lyh"., Zyn meeste ontwerpen maakte.Dior, terwyl hy in zijn tuin; werktè. In zyn overal, gewapend mét piïLtod en/pa pier," maakte hij zelfs in één seizoen op deze manier zeshónderdontwerpen. Over de gehele wereld verspreid had hij zün filialen, tot in New York en Caracas toe. Enige jaren geleden werd hij Hidder in het Legioen van Eer; hij behaalde bovendien een graad in de politieke wetenschappen. - Het stoffelijk overschot van Dior zal waarschijnlijk morgen naar Parijs wor den overgebracht. Gistermiddag omstreeks één uur; fs een helikopter van de vliegbasis Dee- len neergestort In de bossen by Hoen- flerlo. De Uvee inzittenden, de 41- jarige kapitéin-vlleger der Kon. Lucht macht C. H. Nivo uit Arnhem en de 4S-jarigc luitenant-kolonel der mare chaussee H. H. Janseens uit Roermond, kwamen om het leven. Beiden waren gehuwd en hadden drié kinderen.-Lt.- kol. Janssens was ingedeeld bij het depot der Kon Marechaussee te Apel doorn. Het toestel is neergekomen by de Miggelenberg in het bos SpelderhoM, Een ooggetuige,' de ryksboswachtër Bloem, vertelde ons dat hy merkte dat de motor van de helikopter in de lucht afsloeg. In het neergestorte toestel trof de heer Bloem lt.-kol. Janssensnbg levend aan. Deze kon nog nieedéléh, dat er een tweede inzittende in Het toestel was geweest. Toen de heer Bloem deze tweede inzittende, da kapitein-vlieger Nivo, die nog ge tracht heeft zyn leven te redden door uit het toestel te springen, op 'tien meter afstand van het toestel voéd, was deze reeds overleden. 5 De boswachter waarschuwde één dokter en de basis Doelen, die een anjbulance stuurde. Inmiddels overleed echter ook de lt.-kol Janssens. t F'N Guatemala Is de toestand-nog 1 «iet bepaald rustig. Woensdag avond begaven zich een aantal Guatemalanen in groten getale .naar het Congresgebouw en drongen hét'gé" bouw binnen. Amerika wil hulp aan Tito opschorten De commissaris van politie te Den Haag verzoekt opsporing van Geertrulda Jo hanna Kerkoboven, geboren 5 december 1943. Zij liep van huls weg nadat zU een standje had gekregen. Signalement: t.so meter lang, lang zwart haar. Zij Is gekleed In een liehtbruin- belge mantelpakje van tweed, rose blou se, bruine suède schoenen met platte hak. Inlichtingen worden ingewacht op het dichtstbijzijnde politiebureau 'i uiddags gckacht 't avoads leftaagts

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Trouw / De Rotterdammer | 1957 | | pagina 1